Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk"

Transcriptie

1 Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

2 Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Door de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, besluiten steeds meer gemeenten tot min of meer verplichte vrijwilligersactiviteiten voor uitkeringsgerechtigden, werklozen, Wajongers en andere doelgroepen. Gemeenten voeren hierin een verschillend beleid zowel in de mate van verplichting, de sancties, in het aantal uren per week, in de in te zetten sectoren, als ook in de organisatorische vormgeving en in de ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat (persoonlijke begeleiding, financiële tegemoetkoming, vergoeding VOG). In relatie tot de bezuinigingen in de zorg en de bezuinigingen bij gemeenten is te verwachten dat gemeenten een groot beroep gaan doen op de sector informele zorg en de formele zorg om deze geleide vrijwilligers te plaatsen. Daar is immers een tekort aan geld en menskracht en zijn extra handen zeer gewenst. Geleid vrijwilligerswerk Mezzo kiest nadrukkelijk voor de term geleid vrijwilligerswerk met het doel van maatschappelijke activering of participatie. Het gaat om het leveren van een tegenprestatie in het kader van een uitkering of om persoonlijke ontwikkelactiviteiten in het kader van re-integratie, of werkzaamheden als middel voor sociale activering. Een toenemend aantal lidorganisaties van Mezzo heeft te maken met geleid vrijwilligerswerk. Uitgangspunt in de vrijwilligerszorg is en blijft dat degene die zorg vraagt deze zorg moet willen ontvangen en dat degene die ondersteunt ervoor openstaat om deze zorg te geven. Het gaat om een zorgvuldige koppeling tussen de zorgvrager en de vrijwilliger, waarbij intrinsieke motivatie en wederkerigheid centraal staan. Mezzo brengt in deze notitie de situatie in de informele zorg in kaart, draagt haar standpunt landelijk uit en voedt op deze wijze haar lidorganisaties bij het bepalen van hun positie op lokaal niveau. Mezzo ziet het (ook) als haar taak om gemeenten op dit terrein toe te rusten. 1. Stand van zaken Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Het onbetaalde en in essentie vrijwillige karakter van vrijwilligerswerk heeft als consequentie dat vrijwilligers een zelf gekozen relatie hebben tot hun georganiseerde verband. Zij kiezen uit vrije wil zelf waarvoor zij zich in willen zetten (doel) en voor de nabijheid van de doelgroep. Geleid vrijwilligerswerk verwijst naar vormen van inzet waarbij de deelname aan, of de voorwaarden waaronder, en de wijze waarop wordt deelgenomen door anderen wordt geïnitieerd en / of ingericht (Hustinx, 2007). Deze inzet kan heel divers zijn: een maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie, werknemersvrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een taakstraf. Het grote verschil tussen gewoon en geleid vrijwilligerswerk zit in het eigen initiatief versus het initiatief dat door een derde partij wordt genomen. VOORBEELD Bij de verplichte vrijwilligersactiviteiten voor langdurig werkloze mensen ontstaat er een spanning rond de mate van vrijwilligheid. Het initiatief voor vrijwilligerswerk ligt niet bij de vrijwilliger, maar bij een derde partij of een uitkeringsinstantie. Deze partij heeft een eigen doel, dat vaak niet aansluit bij de ideeën (en doelen) van de vrijwilliger. Er wordt gemorreld aan de eigen keuze(vrijheid) van de vrijwilliger en het leidt tot het verrichten van verplichte werkzaamheden. Er zijn veel verschillen aan te merken tussen mensen die werkloos zijn. Voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van groepen werklozen, maakt het UWV gebruik van de zogenaamde participatieladder. Deze ladder bestaat uit zes groepen (niveaus). De groepen die gemeenten graag willen activeren voor vrijwilligerswerk zijn de langdurig bijstandsgerechtigden op trede 3 en 4 van de participatieladder. Dat zijn de mensen die onbetaald werk hebben of die deelnemen aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging). Maar als vrijwilligerswerk aan alle langdurig werklozen als verplichting wordt opgelegd, is dat een aantasting van de individuele waarde van vrijwilligerswerk. Zie ook vrijwilligerswerk-niet-verplichten

3 2. Informele zorg In de informele zorg werken diverse partijen samen, om tot een combinatie van vraag en aanbod te komen, als het om (geleid) vrijwilligerswerk gaat. Dit zijn de gemeente, de zorgvrager, de geleide vrijwilliger en de vrijwilligerszorg organisatie. Gemeenten Steeds meer lidorganisaties van Mezzo krijgen te maken met verzoeken van uitkeringsgerechtigden zelf voor het verrichten van vrijwilligerswerk, of krijgen via gemeenten opdrachten om uitkeringsgerechtigden aan te nemen als vrijwilliger. De gemeente kan in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een tegenprestatie voor de bijstand vragen in de vorm van onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteit (= tegenprestatie). Uit het onderzoek van de inspectie SZW Voor wat, hoort wat (september 2013) blijkt dat de meeste gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren, aangeven dat deze is ingebed in het algemene re-integratie- en participatiebeleid. Cliënten / zorgvragers De informele zorg richt zich op mensen in kwetsbare situaties. De informele zorg maakt het mogelijk dat mensen in een kwetsbare positie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en (kunnen) blijven meedoen in de samenleving. Het gaat om extra aandacht, ruimte en tijd die zorgvrijwilligers bieden aan mensen in een kwetsbare positie. (Geleide) vrijwilligers Zorgvrijwilligers kiezen ervoor om op basis van intrinsieke motivatie, een deel van hun tijd te besteden aan mensen die daaraan behoefte hebben. Zij willen er zijn voor de ander en doen dit vanuit empathie en betrokkenheid. Eigen aan de vrijwilligerszorg is dat de vrijwilliger zelf de keuze maakt om een persoonlijk contact aan te gaan en het zien als een verrijking. Bij geleide zorgvrijwilligers gaat het om dezelfde zaken als voor gewone vrijwilligers. Wel zijn er grote verschillen te zien in de mate van motivatie, empathie, gelijkwaardigheid en het respectvol omgaan met mensen in kwetsbare posities. Deze zijn in veel mindere mate te verwachten als mensen verplicht vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Aansluiten bij de ervaringsen belevingswereld van de geleide vrijwilliger en rekening houden met de persoonlijke omstandigheden en de motivatie biedt openingen. De wederkerigheid in de vorm van er zelf ook wat aan hebben, geldt zeker voor de geleide vrijwilliger. Het bieden van structuur en een scholingstraject helpt de geleide vrijwilliger zijn of haar weg te vinden. Vrijwilligerszorg organisaties Voor vrijwilligerszorg organisaties staat het bewaken van de kwaliteit en continuïteit in de informele zorg en de veiligheid van cliënt en vrijwilliger voorop. Dit geldt vanzelfsprekend ook bij de inzet van geleide vrijwilligers. De kwetsbaarheid van de cliënten in de informele zorg vraagt zeker bij de één-op-één-koppelingen om een zorgvuldige werving, selectie, matching en begeleiding. Juist de grote verschillen bij (groepen) geleide vrijwilligers vragen van de coördinator om maatwerk in begeleiding. Volg hier de weg van verleiden in plaats van verplichten! De coördinator kan dit versterken door: Een creatieve aanpak. Denk aan het inzetten van top vrijwilligers als coach voor de geleide vrijwilliger, het ontwikkelen van een empowerment cursus of een scholingstraject voorafgaand aan de plaatsing, bouw keuzemomenten in; Andere mogelijkheden om mensen in te zetten, bijvoorbeeld andersoortige of aangrenzende activiteiten. Bijvoorbeeld de inzet in respijtzorg, dagactiviteiten, bureauorganisatie of praktische doe-klussen; Expliciteren op welke groep vrijwilligers in te zetten: inburgering, licht verstandelijk gehandicapten, mensen met een sociale handicap, langdurig werklozen of bijstandsgerechtigden, mensen met een psychische beperking. Succesvol? De verschillende vormen van geleid vrijwilligerswerk werken positief als de vrijwilliger zelf profijt heeft van zijn/haar vrijwillige inzet. Denk aan het aanleren van nieuwe vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling, het krijgen van meer zelfvertrouwen, ervaring en horizonverbreding, het behalen van studiepunten voor de maatschappelijke stage, activering in het kader van arbeidsreintegratie of de route naar betaald werk of teambuilding in het kader van werknemersvrijwilligerswerk. 3. Samenspel tussen gemeenten en vrijwilligerszorg organisaties Voor de aanpak van geleid vrijwilligerswerk zijn gemeenten en vrijwilligersorganisaties de aangewezen samenwerkingspartners. Volgens Thomas Kampen (Kampen, 2013), onderzoeker en medeauteur van het boek De affectieve burger kan geleid vrijwilligerswerk verschillende belangen (tegelijk) dienen; de overheid bespaart kosten, de vrijwilligersorganisatie kan meer mensen inzetten, de bijstandsontvanger leert wat werken is en de buren krijgen een sneeuwvrij tuinpad. Helaas zijn deze belangen niet altijd met elkaar te verenigen. Kampen: Denk maar aan de vrijwilligersorganisatie die steeds meer tijd kwijt is aan begeleiding, of aan de sneeuwruimende vrijwilliger met een slechte rug. (Kampen, 2013). Gemeenten Geleid vrijwilligerswerk vraagt van gemeenten om een maatwerk benadering van uitkeringsgerechtigden, door in een vroeg stadium aan te sluiten bij diens persoonlijke omstandigheden, motivatie en mogelijkheden. Gemeenten dienen hun (mede) verantwoordelijkheid te nemen door het waarborgen van de maatwerkbehoefte in beleid. En vervolgens door het faciliteren van vrijwilligerszorg organisaties, die werken met en voor kwetsbare burgers. Probeer als gemeente of uitvoeringsinstantie uniforme verplichtingen (in soort activiteiten, duur en sector) zoveel mogelijk te vermijden. Mezzo ziet het (ook) als haar taak om gemeenten op dit terrein toe te rusten. Denk aan advies op maat bij beleid, een ondersteuningstraject en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

4 Lidorganisaties Belangrijk voor vrijwilligerszorg organisaties is visie te ontwikkelen en te bepalen welke rol zij in de samenwerking met gemeenten wel of niet willen en kunnen oppakken. Het waarborgen van kwaliteit, continuïteit, veiligheid en privacy van de cliënten staat voor de lidorganisaties voorop. Combineer reële verwachtingen over de groep van geleide vrijwilligers met het zien van wat in potentie aanwezig is. Voorbeeld Bij de inzet in de vrijwilligerszorg spelen vooral de treden 3 en 4 van de participatieladder een rol. Verhelder als organisatie de criteria of het profiel voor de geleide zorgvrijwilliger. Het welslagen van de inzet van geleide vrijwilligers staat of valt bij (1) de insteek (2) de verwachtingen (3) de ruimte die geboden wordt om begeleiding op maat te bieden en (4) de mogelijkheid tot bijscholing van coördinatoren. De begeleiding van geleid vrijwilligerswerk vraagt aan de vrijwilligerszorg organisaties om (1) affiniteit met de doelgroep (2) het maken van keuzes (3) extra ondersteuningstijd en (4) specifieke begeleidingsvaardigheden. 4. Mezzo visie: verleiden en verlichten Mezzo kiest voor de route van verleiden en verlichten en niet voor verplichten. Een aantal lidorganisaties heeft in projectvorm positieve en inspirerende ervaringen opgedaan met geleide vrijwilligers. Zij zien duidelijk kansen voor de informele zorg om het vrijwilligersbestand te vergroten en ook kansen te bieden aan kwetsbare vrijwilligers. Als succesfactoren noemen zij: kies de eerste keer voor een kansrijke groep geleide vrijwilligers, selecteer op motivatie of boor verborgen motivatie aan, bied een scholingstraject aan voorafgaand aan de plaatsing inclusief keuzemomenten, zorg voor een warme overdracht naar de cliënt en naar de vrijwilliger en bewaak intensief contact via belrondjes. Kortom wees uitnodigend en bied keuzemogelijkheden. Dit geleide vrijwilligerswerk vraagt om een maatwerk benadering van de vrijwilligers. Sluit aan bij de eigen motivatie, mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van deze vrijwilliger. Voorwaarden voor succes Wil geleid vrijwilligerswerk een kans van slagen hebben, dan is voldoende professionele ondersteuning een voorwaarde, met name voor die groep die het geloof in de eigen mogelijkheden om te werken kwijt geraakt zijn. Zij verdienen professionele begeleiders die in hen en hun mogelijkheden geloven, en die hen ondersteunen en scholen in hun vaardigheden. Kies voor de weg van verlichten en werk zo aan het versterken van het zelfbeeld en de vaardigheden van de zorgvrijwilliger. Belangrijke competenties van de professional zijn: kunnen incasseren, realistische en haalbare doelen stellen, motiverende gespreksvoering toepassen en beschikken over trainingsvaardigheden. Indien deze vaardigheden onvoldoende aanwezig zijn, dan is het aan te bevelen om de coördinatoren bij te scholen. De bereidheid bij vrijwilligerszorg organisaties om geleide vrijwilligers een plek te bieden is zeker aanwezig, maar hun opvangcapaciteit is in deze tijden van bezuinigingen en toenemende complexe zorgvragen beperkt. De vrijwilligerszorg organisatie zal de inzet van geleide vrijwilligers bij voorkeur in projectvorm moeten uitvoeren met aanvullende financiering. Het is aan informele zorg organisaties zelf om de eigen expertise in te brengen bij gemeenten en criteria op te stellen om te toetsen of de inzet van geleide vrijwilligers wel of (nog) niet mogelijk is.

5 Aandachtspunten voor organisaties: Het plaatsen van geleide vrijwilligers met vaak eigen problematiek kost meer tijd. Het is essentieel dat de vrijwilligersactiviteiten aansluiten bij de geleide vrijwilliger en hij of zij keuzevrijheid ervaart in het soort activiteiten: praktisch of van mens-tot-mens, in groepsverband of individueel, vrijwilligersactiviteiten met ouderen of jongeren of met verstandelijk beperkten of chronisch zieken. De begeleiding van vrijwilligers vraagt meer aandacht, specifieke deskundigheid en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij de langdurig bijstandgerechtigden op treden 3 en 4 van de participatieladder kunnen persoonlijke problemen spelen. Dit vraagt om specifieke begeleiding. Bijscholing van professionals is nodig op motiverende gespreksvoering en op kennis van de problematiek van de doelgroep. Het bewaken van de veiligheid van kwetsbare burgers staat boven het aan het werk krijgen van uitkeringsgerechtigden of andersoortige geleide vrijwilligers. Denk ook aan de vereiste van een VOG. Het bewaken van de continuïteit in de vrijwilligersactiviteiten is belangrijk. Zorg voor een looptijd van bijvoorbeeld één jaar. Zorg voor registratie en monitoring van geleid vrijwilligerswerk in de zorg. Hierdoor wordt het mogelijk deze vorm van vrijwilligerszorg na verloop van tijd te evalueren en te zien of het kan en werkt, en onder welke voorwaarden en voor wie. Aanbevelingen bij de start: Investeer in samenwerking tussen gemeente en informele zorg: bied je expertise aan, ontwikkel je aanbod en instrumenten en bepaal samen de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: de gemeente verzorgt (en betaalt) de VOG.` Investeer in de samenwerking met de sociale dienst en het UWV. Wees realistisch bij de intake van de geleide vrijwilligers op de verschillende treden van de participatieladder. Stel je op als gelijkwaardig en zakelijk gesprekspartner naar gemeenten. Laat de gemeente of gemeentelijke uitvoeringsinstantie kiezen voor de weg van vroegtijdig stimuleren van bijstandsgerechtigden om aan vrijwilligerswerk te doen. Geef de ruimte om de eigen persoonlijke mogelijkheden, vaardigheden en affiniteiten van de potentiële vrijwilliger te onderzoeken. Maak als organisatie een weloverwogen keuze welke groep geleide vrijwilligers je wilt bemiddelen en / of begeleiden. Maak zorgvrijwilligerswerk bij kwetsbare mensen toegankelijk en aantrekkelijk voor de geleide vrijwilliger door zoveel mogelijk aan te sluiten bij kwaliteiten, hobby s, interesses, situatie en mogelijkheden van deze vrijwilliger. Zorg voor maatwerk scholing aan geleide vrijwilligers, om de stap naar vrijwilligerswerk voor te bereiden en te begeleiden. Doe dit bij voorkeur in groepsverband en voorafgaand aan de inzet. Dit versterkt saamhorigheid, empowerment, even de drempel over om toch weer door te gaan!

6 Mezzo Postbus CD Bunnik T Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Samengevat ziet Mezzo bij een proactieve en zakelijke opstelling veel kansen voor de vrijwilligerszorg organisaties in het geleid vrijwilligerswerk met het doel van maatschappelijke participatie. Een aantal ervaren lidorganisaties geeft aan dat vrijwilligerswerk in de informele zorg juist kansen biedt voor de verdere ontwikkeling en maatschappelijke inzet van deze groep geleide vrijwilligers. Essentiële aandachtspunten voor het welslagen van de inzet van geleide vrijwilligers zijn: maatwerk in de werving, intake en begeleiding en aanvullende scholing van coördinatoren en een projectmatige aanpak. Zorg tenslotte voor aanvullende project-financiering. Gemeenten zijn (mede) verantwoordelijk voor het waarborgen van de maatwerkbehoefte en voor het faciliteren van vrijwilligerszorg organisaties, die werken met en voor kwetsbare burgers. Gemeenten en informele zorg samen maken maatwerk in geleid vrijwilligerswerk mogelijk. De Mezzo notitie Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: maakt kansen op maat mogelijk biedt aanbevelingen en actiepunten voor lidorganisaties en gemeenten voor Geciteerde werken Hustinx, L. M. (2007). Geleid Vrijwilligerswerk. Over het vrijwilligerspotentieel in de Nederlandse samenleving in Den Haag: SCP. Kampen, T., Verhoeven, I., Verplanke, L. (2013). De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep. Inspectie SZW (september 2013). Voor wat, hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. A DIG

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie