Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk"

Transcriptie

1 Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

2 Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Door de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, besluiten steeds meer gemeenten tot min of meer verplichte vrijwilligersactiviteiten voor uitkeringsgerechtigden, werklozen, Wajongers en andere doelgroepen. Gemeenten voeren hierin een verschillend beleid zowel in de mate van verplichting, de sancties, in het aantal uren per week, in de in te zetten sectoren, als ook in de organisatorische vormgeving en in de ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat (persoonlijke begeleiding, financiële tegemoetkoming, vergoeding VOG). In relatie tot de bezuinigingen in de zorg en de bezuinigingen bij gemeenten is te verwachten dat gemeenten een groot beroep gaan doen op de sector informele zorg en de formele zorg om deze geleide vrijwilligers te plaatsen. Daar is immers een tekort aan geld en menskracht en zijn extra handen zeer gewenst. Geleid vrijwilligerswerk Mezzo kiest nadrukkelijk voor de term geleid vrijwilligerswerk met het doel van maatschappelijke activering of participatie. Het gaat om het leveren van een tegenprestatie in het kader van een uitkering of om persoonlijke ontwikkelactiviteiten in het kader van re-integratie, of werkzaamheden als middel voor sociale activering. Een toenemend aantal lidorganisaties van Mezzo heeft te maken met geleid vrijwilligerswerk. Uitgangspunt in de vrijwilligerszorg is en blijft dat degene die zorg vraagt deze zorg moet willen ontvangen en dat degene die ondersteunt ervoor openstaat om deze zorg te geven. Het gaat om een zorgvuldige koppeling tussen de zorgvrager en de vrijwilliger, waarbij intrinsieke motivatie en wederkerigheid centraal staan. Mezzo brengt in deze notitie de situatie in de informele zorg in kaart, draagt haar standpunt landelijk uit en voedt op deze wijze haar lidorganisaties bij het bepalen van hun positie op lokaal niveau. Mezzo ziet het (ook) als haar taak om gemeenten op dit terrein toe te rusten. 1. Stand van zaken Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Het onbetaalde en in essentie vrijwillige karakter van vrijwilligerswerk heeft als consequentie dat vrijwilligers een zelf gekozen relatie hebben tot hun georganiseerde verband. Zij kiezen uit vrije wil zelf waarvoor zij zich in willen zetten (doel) en voor de nabijheid van de doelgroep. Geleid vrijwilligerswerk verwijst naar vormen van inzet waarbij de deelname aan, of de voorwaarden waaronder, en de wijze waarop wordt deelgenomen door anderen wordt geïnitieerd en / of ingericht (Hustinx, 2007). Deze inzet kan heel divers zijn: een maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie, werknemersvrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een taakstraf. Het grote verschil tussen gewoon en geleid vrijwilligerswerk zit in het eigen initiatief versus het initiatief dat door een derde partij wordt genomen. VOORBEELD Bij de verplichte vrijwilligersactiviteiten voor langdurig werkloze mensen ontstaat er een spanning rond de mate van vrijwilligheid. Het initiatief voor vrijwilligerswerk ligt niet bij de vrijwilliger, maar bij een derde partij of een uitkeringsinstantie. Deze partij heeft een eigen doel, dat vaak niet aansluit bij de ideeën (en doelen) van de vrijwilliger. Er wordt gemorreld aan de eigen keuze(vrijheid) van de vrijwilliger en het leidt tot het verrichten van verplichte werkzaamheden. Er zijn veel verschillen aan te merken tussen mensen die werkloos zijn. Voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van groepen werklozen, maakt het UWV gebruik van de zogenaamde participatieladder. Deze ladder bestaat uit zes groepen (niveaus). De groepen die gemeenten graag willen activeren voor vrijwilligerswerk zijn de langdurig bijstandsgerechtigden op trede 3 en 4 van de participatieladder. Dat zijn de mensen die onbetaald werk hebben of die deelnemen aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging). Maar als vrijwilligerswerk aan alle langdurig werklozen als verplichting wordt opgelegd, is dat een aantasting van de individuele waarde van vrijwilligerswerk. Zie ook vrijwilligerswerk-niet-verplichten

3 2. Informele zorg In de informele zorg werken diverse partijen samen, om tot een combinatie van vraag en aanbod te komen, als het om (geleid) vrijwilligerswerk gaat. Dit zijn de gemeente, de zorgvrager, de geleide vrijwilliger en de vrijwilligerszorg organisatie. Gemeenten Steeds meer lidorganisaties van Mezzo krijgen te maken met verzoeken van uitkeringsgerechtigden zelf voor het verrichten van vrijwilligerswerk, of krijgen via gemeenten opdrachten om uitkeringsgerechtigden aan te nemen als vrijwilliger. De gemeente kan in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een tegenprestatie voor de bijstand vragen in de vorm van onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteit (= tegenprestatie). Uit het onderzoek van de inspectie SZW Voor wat, hoort wat (september 2013) blijkt dat de meeste gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren, aangeven dat deze is ingebed in het algemene re-integratie- en participatiebeleid. Cliënten / zorgvragers De informele zorg richt zich op mensen in kwetsbare situaties. De informele zorg maakt het mogelijk dat mensen in een kwetsbare positie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en (kunnen) blijven meedoen in de samenleving. Het gaat om extra aandacht, ruimte en tijd die zorgvrijwilligers bieden aan mensen in een kwetsbare positie. (Geleide) vrijwilligers Zorgvrijwilligers kiezen ervoor om op basis van intrinsieke motivatie, een deel van hun tijd te besteden aan mensen die daaraan behoefte hebben. Zij willen er zijn voor de ander en doen dit vanuit empathie en betrokkenheid. Eigen aan de vrijwilligerszorg is dat de vrijwilliger zelf de keuze maakt om een persoonlijk contact aan te gaan en het zien als een verrijking. Bij geleide zorgvrijwilligers gaat het om dezelfde zaken als voor gewone vrijwilligers. Wel zijn er grote verschillen te zien in de mate van motivatie, empathie, gelijkwaardigheid en het respectvol omgaan met mensen in kwetsbare posities. Deze zijn in veel mindere mate te verwachten als mensen verplicht vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Aansluiten bij de ervaringsen belevingswereld van de geleide vrijwilliger en rekening houden met de persoonlijke omstandigheden en de motivatie biedt openingen. De wederkerigheid in de vorm van er zelf ook wat aan hebben, geldt zeker voor de geleide vrijwilliger. Het bieden van structuur en een scholingstraject helpt de geleide vrijwilliger zijn of haar weg te vinden. Vrijwilligerszorg organisaties Voor vrijwilligerszorg organisaties staat het bewaken van de kwaliteit en continuïteit in de informele zorg en de veiligheid van cliënt en vrijwilliger voorop. Dit geldt vanzelfsprekend ook bij de inzet van geleide vrijwilligers. De kwetsbaarheid van de cliënten in de informele zorg vraagt zeker bij de één-op-één-koppelingen om een zorgvuldige werving, selectie, matching en begeleiding. Juist de grote verschillen bij (groepen) geleide vrijwilligers vragen van de coördinator om maatwerk in begeleiding. Volg hier de weg van verleiden in plaats van verplichten! De coördinator kan dit versterken door: Een creatieve aanpak. Denk aan het inzetten van top vrijwilligers als coach voor de geleide vrijwilliger, het ontwikkelen van een empowerment cursus of een scholingstraject voorafgaand aan de plaatsing, bouw keuzemomenten in; Andere mogelijkheden om mensen in te zetten, bijvoorbeeld andersoortige of aangrenzende activiteiten. Bijvoorbeeld de inzet in respijtzorg, dagactiviteiten, bureauorganisatie of praktische doe-klussen; Expliciteren op welke groep vrijwilligers in te zetten: inburgering, licht verstandelijk gehandicapten, mensen met een sociale handicap, langdurig werklozen of bijstandsgerechtigden, mensen met een psychische beperking. Succesvol? De verschillende vormen van geleid vrijwilligerswerk werken positief als de vrijwilliger zelf profijt heeft van zijn/haar vrijwillige inzet. Denk aan het aanleren van nieuwe vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling, het krijgen van meer zelfvertrouwen, ervaring en horizonverbreding, het behalen van studiepunten voor de maatschappelijke stage, activering in het kader van arbeidsreintegratie of de route naar betaald werk of teambuilding in het kader van werknemersvrijwilligerswerk. 3. Samenspel tussen gemeenten en vrijwilligerszorg organisaties Voor de aanpak van geleid vrijwilligerswerk zijn gemeenten en vrijwilligersorganisaties de aangewezen samenwerkingspartners. Volgens Thomas Kampen (Kampen, 2013), onderzoeker en medeauteur van het boek De affectieve burger kan geleid vrijwilligerswerk verschillende belangen (tegelijk) dienen; de overheid bespaart kosten, de vrijwilligersorganisatie kan meer mensen inzetten, de bijstandsontvanger leert wat werken is en de buren krijgen een sneeuwvrij tuinpad. Helaas zijn deze belangen niet altijd met elkaar te verenigen. Kampen: Denk maar aan de vrijwilligersorganisatie die steeds meer tijd kwijt is aan begeleiding, of aan de sneeuwruimende vrijwilliger met een slechte rug. (Kampen, 2013). Gemeenten Geleid vrijwilligerswerk vraagt van gemeenten om een maatwerk benadering van uitkeringsgerechtigden, door in een vroeg stadium aan te sluiten bij diens persoonlijke omstandigheden, motivatie en mogelijkheden. Gemeenten dienen hun (mede) verantwoordelijkheid te nemen door het waarborgen van de maatwerkbehoefte in beleid. En vervolgens door het faciliteren van vrijwilligerszorg organisaties, die werken met en voor kwetsbare burgers. Probeer als gemeente of uitvoeringsinstantie uniforme verplichtingen (in soort activiteiten, duur en sector) zoveel mogelijk te vermijden. Mezzo ziet het (ook) als haar taak om gemeenten op dit terrein toe te rusten. Denk aan advies op maat bij beleid, een ondersteuningstraject en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

4 Lidorganisaties Belangrijk voor vrijwilligerszorg organisaties is visie te ontwikkelen en te bepalen welke rol zij in de samenwerking met gemeenten wel of niet willen en kunnen oppakken. Het waarborgen van kwaliteit, continuïteit, veiligheid en privacy van de cliënten staat voor de lidorganisaties voorop. Combineer reële verwachtingen over de groep van geleide vrijwilligers met het zien van wat in potentie aanwezig is. Voorbeeld Bij de inzet in de vrijwilligerszorg spelen vooral de treden 3 en 4 van de participatieladder een rol. Verhelder als organisatie de criteria of het profiel voor de geleide zorgvrijwilliger. Het welslagen van de inzet van geleide vrijwilligers staat of valt bij (1) de insteek (2) de verwachtingen (3) de ruimte die geboden wordt om begeleiding op maat te bieden en (4) de mogelijkheid tot bijscholing van coördinatoren. De begeleiding van geleid vrijwilligerswerk vraagt aan de vrijwilligerszorg organisaties om (1) affiniteit met de doelgroep (2) het maken van keuzes (3) extra ondersteuningstijd en (4) specifieke begeleidingsvaardigheden. 4. Mezzo visie: verleiden en verlichten Mezzo kiest voor de route van verleiden en verlichten en niet voor verplichten. Een aantal lidorganisaties heeft in projectvorm positieve en inspirerende ervaringen opgedaan met geleide vrijwilligers. Zij zien duidelijk kansen voor de informele zorg om het vrijwilligersbestand te vergroten en ook kansen te bieden aan kwetsbare vrijwilligers. Als succesfactoren noemen zij: kies de eerste keer voor een kansrijke groep geleide vrijwilligers, selecteer op motivatie of boor verborgen motivatie aan, bied een scholingstraject aan voorafgaand aan de plaatsing inclusief keuzemomenten, zorg voor een warme overdracht naar de cliënt en naar de vrijwilliger en bewaak intensief contact via belrondjes. Kortom wees uitnodigend en bied keuzemogelijkheden. Dit geleide vrijwilligerswerk vraagt om een maatwerk benadering van de vrijwilligers. Sluit aan bij de eigen motivatie, mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van deze vrijwilliger. Voorwaarden voor succes Wil geleid vrijwilligerswerk een kans van slagen hebben, dan is voldoende professionele ondersteuning een voorwaarde, met name voor die groep die het geloof in de eigen mogelijkheden om te werken kwijt geraakt zijn. Zij verdienen professionele begeleiders die in hen en hun mogelijkheden geloven, en die hen ondersteunen en scholen in hun vaardigheden. Kies voor de weg van verlichten en werk zo aan het versterken van het zelfbeeld en de vaardigheden van de zorgvrijwilliger. Belangrijke competenties van de professional zijn: kunnen incasseren, realistische en haalbare doelen stellen, motiverende gespreksvoering toepassen en beschikken over trainingsvaardigheden. Indien deze vaardigheden onvoldoende aanwezig zijn, dan is het aan te bevelen om de coördinatoren bij te scholen. De bereidheid bij vrijwilligerszorg organisaties om geleide vrijwilligers een plek te bieden is zeker aanwezig, maar hun opvangcapaciteit is in deze tijden van bezuinigingen en toenemende complexe zorgvragen beperkt. De vrijwilligerszorg organisatie zal de inzet van geleide vrijwilligers bij voorkeur in projectvorm moeten uitvoeren met aanvullende financiering. Het is aan informele zorg organisaties zelf om de eigen expertise in te brengen bij gemeenten en criteria op te stellen om te toetsen of de inzet van geleide vrijwilligers wel of (nog) niet mogelijk is.

5 Aandachtspunten voor organisaties: Het plaatsen van geleide vrijwilligers met vaak eigen problematiek kost meer tijd. Het is essentieel dat de vrijwilligersactiviteiten aansluiten bij de geleide vrijwilliger en hij of zij keuzevrijheid ervaart in het soort activiteiten: praktisch of van mens-tot-mens, in groepsverband of individueel, vrijwilligersactiviteiten met ouderen of jongeren of met verstandelijk beperkten of chronisch zieken. De begeleiding van vrijwilligers vraagt meer aandacht, specifieke deskundigheid en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij de langdurig bijstandgerechtigden op treden 3 en 4 van de participatieladder kunnen persoonlijke problemen spelen. Dit vraagt om specifieke begeleiding. Bijscholing van professionals is nodig op motiverende gespreksvoering en op kennis van de problematiek van de doelgroep. Het bewaken van de veiligheid van kwetsbare burgers staat boven het aan het werk krijgen van uitkeringsgerechtigden of andersoortige geleide vrijwilligers. Denk ook aan de vereiste van een VOG. Het bewaken van de continuïteit in de vrijwilligersactiviteiten is belangrijk. Zorg voor een looptijd van bijvoorbeeld één jaar. Zorg voor registratie en monitoring van geleid vrijwilligerswerk in de zorg. Hierdoor wordt het mogelijk deze vorm van vrijwilligerszorg na verloop van tijd te evalueren en te zien of het kan en werkt, en onder welke voorwaarden en voor wie. Aanbevelingen bij de start: Investeer in samenwerking tussen gemeente en informele zorg: bied je expertise aan, ontwikkel je aanbod en instrumenten en bepaal samen de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: de gemeente verzorgt (en betaalt) de VOG.` Investeer in de samenwerking met de sociale dienst en het UWV. Wees realistisch bij de intake van de geleide vrijwilligers op de verschillende treden van de participatieladder. Stel je op als gelijkwaardig en zakelijk gesprekspartner naar gemeenten. Laat de gemeente of gemeentelijke uitvoeringsinstantie kiezen voor de weg van vroegtijdig stimuleren van bijstandsgerechtigden om aan vrijwilligerswerk te doen. Geef de ruimte om de eigen persoonlijke mogelijkheden, vaardigheden en affiniteiten van de potentiële vrijwilliger te onderzoeken. Maak als organisatie een weloverwogen keuze welke groep geleide vrijwilligers je wilt bemiddelen en / of begeleiden. Maak zorgvrijwilligerswerk bij kwetsbare mensen toegankelijk en aantrekkelijk voor de geleide vrijwilliger door zoveel mogelijk aan te sluiten bij kwaliteiten, hobby s, interesses, situatie en mogelijkheden van deze vrijwilliger. Zorg voor maatwerk scholing aan geleide vrijwilligers, om de stap naar vrijwilligerswerk voor te bereiden en te begeleiden. Doe dit bij voorkeur in groepsverband en voorafgaand aan de inzet. Dit versterkt saamhorigheid, empowerment, even de drempel over om toch weer door te gaan!

6 Mezzo Postbus CD Bunnik T Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Samengevat ziet Mezzo bij een proactieve en zakelijke opstelling veel kansen voor de vrijwilligerszorg organisaties in het geleid vrijwilligerswerk met het doel van maatschappelijke participatie. Een aantal ervaren lidorganisaties geeft aan dat vrijwilligerswerk in de informele zorg juist kansen biedt voor de verdere ontwikkeling en maatschappelijke inzet van deze groep geleide vrijwilligers. Essentiële aandachtspunten voor het welslagen van de inzet van geleide vrijwilligers zijn: maatwerk in de werving, intake en begeleiding en aanvullende scholing van coördinatoren en een projectmatige aanpak. Zorg tenslotte voor aanvullende project-financiering. Gemeenten zijn (mede) verantwoordelijk voor het waarborgen van de maatwerkbehoefte en voor het faciliteren van vrijwilligerszorg organisaties, die werken met en voor kwetsbare burgers. Gemeenten en informele zorg samen maken maatwerk in geleid vrijwilligerswerk mogelijk. De Mezzo notitie Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: maakt kansen op maat mogelijk biedt aanbevelingen en actiepunten voor lidorganisaties en gemeenten voor Geciteerde werken Hustinx, L. M. (2007). Geleid Vrijwilligerswerk. Over het vrijwilligerspotentieel in de Nederlandse samenleving in Den Haag: SCP. Kampen, T., Verhoeven, I., Verplanke, L. (2013). De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep. Inspectie SZW (september 2013). Voor wat, hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. A DIG

Mezzo Auteur: Els Ranshuijsen Bunnik, december 2013

Mezzo Auteur: Els Ranshuijsen Bunnik, december 2013 Mezzo Auteur: Els Ranshuijsen Bunnik, december 2013 Inhoudsopgave Inhoud AANLEIDING... 3 1. STAND VAN ZAKEN... 5 1.1. Essentie vrijwilligerswerk... 5 1.2. Begripsbepaling Geleid en Verplicht vrijwilligerswerk...

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Project Tegenprestatie Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 12-3-2013 Openbaar : Ja Afdeling : ISD Contactpersoon : R. Rongen

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan. Uw fractie zal zich in de komende tijd

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan. Uw fractie zal zich in de komende tijd Aan de fractievoorzitter van.. Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIENBERG Ons kenmerk: 2013/np/gve/gemeenteraadsverkiezingen 130909 Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Heerlen/Posterholt,

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Borne, september 2014 Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB-uitkering ontvangen of aanvragen, de verplichting

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning Informatie voor cliënten CLO De weg naar werk Centrum voor Loopbaanondersteuning Centrum voor LoopbaanOndersteuning Binnen het CLO werken loopbaan begeleiders en jobcoaches samen aan het in kaart brengen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Als zorgaanbieder doet u een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Binnen zorginstellingen wordt de verbinding met thuis en het gewone leven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 No.: 4g/9 De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, overwegende dat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk MEMO U14.14791 U14.14791 Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk Bijlage 2 Overlegtafel van 23 oktober 2014 Afdeling Economische & Ontwikkeling Margot

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR357938_1 29 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel GrienLinks

Initiatiefvoorstel GrienLinks Initiatiefvoorstel GrienLinks Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt : 5 Status : Opiniërend Programma : (8) Werk en Bijstand Portefeuillehouder : H. Rijpstra, D. Fokkema Aan de Raad. Onderwerp Kantelen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

dr. Cees van den Bos

dr. Cees van den Bos dr. Cees van den Bos - 1969 Sociale Academie Den Haag, afd. opbouwwerk - 1974 projectleider jongerencentrum Alkmaar - 1977 directeur Vrijwilligerscentrale Arnhem - 1978 heden: Landelijke bestuursfuncties

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Deze gebruiksaanwijzing is voor mensen die gemeenten of zorgaanbieders adviseren over mantelzorg en/of vrijwilligerszorg. Als ervaringsdeskundige op het gebied

Nadere informatie

MAAK OPEN VOOR WERK. om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (on)betaald werk te begeleiden

MAAK OPEN VOOR WERK. om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (on)betaald werk te begeleiden MAAK OPEN VOOR WERK om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (on)betaald werk te begeleiden LEESWIJZER WAT IS OPEN VOOR WERK? Deze waaier fungeert als checklist en als inspirerend hulpmiddel indien

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten Gebruiksaanwijzing voor gemeenten U als gemeente doet een beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Vanwege de opdracht om de zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, en de beheersing van de kosten

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Algemeen Het college is bevoegd een persoon te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Deze gebruiksaanwijzing is voor mensen die gemeenten of zorgaanbieders adviseren over mantelzorg en/of vrijwilligerszorg. Als ervaringsdeskundige op het gebied

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo

Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo 1 Programma Informatie over Mezzo. Wat is Natuurlijk, een netwerkcoach!? Onderzoek Hogeschool van

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Stoplichtspel Verschuivende grenzen in de vrijwilligerszorg

Stoplichtspel Verschuivende grenzen in de vrijwilligerszorg Stoplichtspel Verschuivende grenzen in de vrijwilligerszorg Waarom een stoplichtspel? De maatschappelijke ontwikkelingen rond de WMO zoals decentralisatie, een terugtredende overheid en de Kanteling (een

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfhulp: vat op eigen zorgen Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfredzaamheid en eigen regie van burgers. Dat is het credo van de nieuwe Wmo. In zelfhulpgroepen helpen kwetsbare burgers

Nadere informatie

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Mezzo memo Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Inleiding Gemeenten krijgen een steeds grotere taak in de ondersteuning

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begrippen Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening.

Nadere informatie