OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER"

Transcriptie

1 45_49_artikel_ :49 Pagina 45 Organisatie en processen Uitbestedingstrechter biedt hulp bij keuze OP ZOEK NAAR DE JUISTE PARTNER Een uitbestedingstraject kan een aanzienlijke impact op de structuur en de cultuur van een organisatie hebben hetgeen deze extra kwetsbaar maakt. De organisatie heeft dat echter voor een belangrijk deel zelf in de hand door eerst een gefundeerde vooranalyse te verrichten en daarmee de uitbestedingspartner weloverwogen te selecteren. In dit artikel een focus op de vooranalyse en de selectiefase. Nadat de vooranalyse besproken is wordt aansluitend een concept aangeboden, de uitbestedingstrechter, dat een koers aanreikt welke fasen doorlopen dienen te worden om gedegen een uitbestedingstraject in te gaan. DOOR COR ROODHORST De uitbestedingsgolf die al diverse jaren het tijdperk van de kostenminimalisaties kenmerkt is nog geenszins geluwd. Menige organisatie ziet zich genoodzaakt delen van de bedrijfsactiviteiten elders te beleggen. De impact van een uitbesteding op de cultuur en de structuur kan aanzienlijk zijn. Vertrouwen en zekerheid zijn basisvereisten voor een succesvolle afronding van een uitbestedingstraject. De selectie van een uitbestedingspartner speelt daar een belangrijke rol in. Een transparante aanleiding en volledige kennis over de uit te besteden processen zijn de peilers van een uitbesteding juist als het gaat om de selectie van de uitbestedingspartner. Die peilers zijn echter lang niet zo stevig als te vaak gedacht wordt. Zowel de processen als de specifieke factoren van de aanleiding behoren namelijk bij de uitbestedingspartner zonder enige twijfel als (onderdeel van de) kerncompetenties goed ontwikkeld te zijn. Dit dient daarom vooraf aan het uitbestedingstraject voor elke potentiële partij beoordeeld te zijn. Juist op dit punt schort het nog al eens waardoor de beoordeling van de capaciteiten en de competenties van de uitbestedingspartner onvoldoende plaatsvindt. Hoe minder gefundeerd een beoordeling gemaakt wordt hoe groter het risico dat tijdens het traject de manco s van de uitbestedingspartner zich als showstopper gaan manifesteren en het project in de voortgang gaan belasten. De beide voornoemde peilers tegenover elkaar gezet geeft een viertal mogelijke uitgangsposities welke in figuur 1 zijn weergegeven. Uitgaande van deze figuur (zie blz. 46) is een viertal uitgangssituaties mogelijk. Te beginnen bij situatie 2 uitbesteden door te vermoeden. Deze situatie is aan de orde wanneer er geen duidelijk inzicht is in de scope van de uit te besteden processen. Dat ontstaat bijvoorbeeld wanneer de organisatie ervan uitgaat terug te kunnen vallen op actuele procesbeschrijvingen terwijl deze inmiddels gedateerd zijn en/of nooit compleet geweest zijn. Ook de complexiteit zoals de verbondenheid met de andere blijvende processen wordt onderschat en is onvoldoende in kaart gebracht. Typerend voor deze situatie is ook dat het gebrek aan inzicht op dit punt in eerste instantie niet zo door de organisatie ervaren wordt. Door de onvolledige scope zal tijdens het uitbestedingstraject blijken dat er meer processen belegd moeten worden bij de uitbestedingspartner terwijl ze daarop vooraf niet beoordeeld zijn. Een daarbij behorend risico is dat de uitbesteding voor dat deel een niet haalbare zaak is. Situatie 3 uitbesteden door te raden ontstaat wanneer de strategische overweging tot uitbesteding over te gaan op een te hoog boekhoudkundig analyseniveau verricht is. De feitelijke oorzaken (de ware concrete kostendrijvers) zijn dan nooit echt boven water gekomen en APRIL

2 45_49_artikel_ :49 Pagina 46 daardoor zijn deze niet gereflecteerd als eisen op de uitbestedingspartner tijdens de selectiefase. Tal van oorzaken die de kosten opstuwen zijn als geaggregeerde managementinformatie niet als concrete eisen te vertalen. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van maatwerksoftware, het onderhoud ervan en eventuele specifieke opleidingen. De aan deze software gekoppelde processen mogen dan vanuit kostenoverwegingen interessant zijn uit te besteden, het is noodzakelijker te weten of migratie of conversie van processen of data überhaupt mogelijk is. Tenslotte is situatie nummer 1 uitbesteden door te gokken de ongunstige combinatie van 2 en 3 en vanzelfsprekend de meest ongewenste uitgangssituatie van een uitbestedingstraject. Deze situatie komt vaker voor wanneer een uitbestedingspartner al meerdere trajecten heeft lopen en als vertrouwde partij het volgende traject als bijna vanzelfsprekend toegewezen krijgt. In feite overtreft de gewoonte van toewijzing de noodzakelijke vooranalyse. In deze situatie wordt de uitbestedingspartner al vrij snel uitgenodigd zelf de analyses te verrichten met alle risico s van niet onafhankelijk van dien. Daarmee wordt de kans groot dat het noodzakelijke voorwerk van de vooranalyse dus eigenlijk pas lopende het project verricht wordt waardoor het project diverse malen in doeleinden, de opzet van de projectorganisatie en de planning gewijzigd dient te worden. De risico s zijn grote vertragingen of zelfs een dood spoor met alle gevolgen voor de structuur en de cultuur van de organisatie. De gevolgen van de drie voornoemde ongunstige uitgangssituaties tijdens het uitbestedingstraject is een moeizaam verlopend juridisch proces gedicteerd door de ontbrekende bedrijfseconomische zekerheden. De onzekerheden worden namelijk juridisch vertaald in de SLA s. Ook dit is één van de vertragende en sluimerende factoren die een project kunnen verlammen. Het is dus noodzakelijk de voorfase te erkennen en uit te voeren. Het is ook noodzakelijk met een uitbestedingspartner in zee te gaan waarvan op voorhand zo goed mogelijk vastgesteld is dat deze aansluit op de bedrijfsvoering van de organisatie. Zoals gezegd is het naast de duidelijke, bekende, concrete factoren die de aanleiding vormen ook vereist de eigen processen te Figuur 1 Matrixsituaties vooranalyses Gespecificeerde standaard dienstverlening door volledige transparantie van de uit te besteden bedrijfsprocessen ja nee Impact op cultuur/structuur: : Impact cultuur/structuur: nee Situatie 3 Situatie 4 Uitbesteden door te raden Uitbesteden door te matchen Hoog abstract analyseniveau kosten, kostendrijvers niet als eisen gesteld aan de uitbestedingspartner. Tussentijdse nieuwe feiten dwingen bijstelling van projectdoel af, gemaakte afspraken door nieuwe feiten achterhaald. Niet eenduidig, mogelijk tussentijdse inschakeling extra expertise noodzakelijk en/of herschikking projectorganisatie. Uitbesteden strategisch relevante processen en projectvertraging/-staking. Substantieel, het is onbekend of de kostendrijvers door de uitbestedingspartner geïncorporeerd kunnen worden. Vertrouwen in uitbestedingspartner en gewoonte bij de selectie door voorgaande goede ervaringen. Iteratieve verkenning door ontbreken van kennis proces en aanleiding, projectdoel en scope steeds bij te stellen. Nadruk op juridische werkgroep door steeds nieuwe bedrijfseconomische onzekerheden, organisatie dynamisch. Ernstige vertraging of staking project, vertrouwenscrisis tussen partijen. Hoog, iteratieve verkenning vindt te laat plaats. Impact op cultuur/structuur: Impact cultuur/structuur: Feiten eigen organisatie als eisen gesteld aan uitbestedingspartner. Aandacht wrodt gelegd op het behalen van de planning en bewaking projectbudget. Eenduidigheid over werkgroepen en inschakeling (externe) expertise projectorganisatie stabiel. Risicoreductie voor wat selectie uitbestedingspartner betreft. Lager door reductie risico's. Situatie 1 Situatie 2 Uitbesteden door te gokken Uitbesteden door te vermoeden Motieven tot outsourcing duidelijk en concreet en voor de organisatie strategisch erkend ja Voortgang en aanname kwaliteit procesbeheersing/procesbeschrijving. Door aanvullende procesanalyse wordt aandacht gericht op bijstelling projectdoel en scope. Aanpassing van het aantal werkgroepen door extra processen en koppeling met de blijvende processen. Projectvertraging en/of -staking en afgeleide financiële risico's. Substantieel omdat onbekend is of uitbesteding processen haalbaar is. 46 APRIL 2006

3 45_49_artikel_ :49 Pagina 47 kennen. Alleen uitgangssituatie 4 voldoet daaraan. Hoe dat bereikt kan worden wordt hierna uiteengezet. De uitbestedingstrechter Het trechtermodel (zie ook figuur 2) is een conceptuele representatie van een uitbestedingstraject dat inzicht biedt in de voorfase wat de selectie van de uitbestedingspartner betreft. Dit model zal hier nader toegelicht worden conform de volgende zeven fasen. ~ Strategische overweging. ~ Analyse oorzaken aanleiding. ~ Analyse processen. ~ Vertaling naar programma van eisen. ~ Aanvraag proposities. ~ Beoordelen proposities. ~ Business case 1 Strategische overweging De motieven voor een uitbesteding komen niet uit de lucht vallen. Ze dienen gebonden te zijn aan een erkende aanleiding zoals bijvoorbeeld een (speerpunt-)programma waarin bijvoorbeeld kostenminimalisaties het algemene uitgangspunt zijn. Mocht een dergelijk aanleidend programma er niet zijn dan werpt de vraag zich al op in hoeverre uitbesteden daadwerkelijk gerelateerd is aan de strategische ontwikkeling van de organisatie. Aansluiting op de strategische uitgangspunten is van essentieel belang om juist de uitbesteding van strategisch relevant geachte processen te voorkomen. De praktijk toont nog wel eens aan dat louter een kostenoverweging de noodzaak is van een uitbesteding terwijl de strategische relevantie van het proces, bijvoorbeeld de risico s verbonden met de toekomstige afhankelijkheid van toeleveranciers, simpelweg vergeten wordt. Hoe belangrijk het is processen onder eigen beheer te houden, hangt mede af van de visie en de missie van de organisatie en de daaraan gekoppelde strategie en strategische keuzerichtingen. De aanleiding tot uitbesteding voor een dergelijke stap moet dus in lijn liggen met de strategische uitgangspunten en de geplande ontwikkelingen. Daarom zal er een duidelijke scenarioanalyse plaats moeten vinden waarvan uitbesteding een optie is. Het doel van fase 1 is dus tweeledig, namelijk enerzijds erop toezien dat de uitbesteding een formeel erkende en gedragen aanleiding kent en anderzijds dat het initiatief tot uitbesteding in de strategie van de organisatie past. Het betreft dus de bewaking van de logische volgorde van de besluitvorming en de kwaliteit ervan. Na de afronding van fase 1 begint de eerste operationalisatie van de overigens nog niet definitief gemaakte keuze tot uitbesteden. De impact van een uitbestedingstraject Een uitbestedingstraject kan een aanzienlijke impact hebben op de cultuur en structuur van een organisatie. De nadelige effecten op de cultuur manifesteren zich bijvoorbeeld als de discussies in de wandelgangen over de gezondheid van de organisatie, de kundigheid van het management en de al dan niet begrepen besluitvorming tot uitbesteding. Conflicten en/of spanningen kunnen ontstaan hetgeen kan leiden tot een polarisatie tussen medewerkers op afdelingen of tussen afdelingen. De attitude van de medewerker kan snel veranderen en daarmee ook de groepsnormen op afdelingen. Risico s als personeelsverloop en productiviteitsverliezen nemen toe. Dit soort nadelige effecten kunnen in geval van een moeizaam verlopend uitbestedingstraject nog makkelijker in de organisatie sluipen. Ook de structuur van de organisatie kan te maken krijgen met nadelige effecten. Wanneer tijdens een uitbestedingstraject blijkt dat een afdeling niet helemaal in aanmerking komt voor een uitbesteding en/of noodgedwongen gedeeltelijk moet blijven bestaan, kunnen vreemde organisatorische verhoudingen ontstaan. In dat geval blijft een eerder in aanmerking komende afdeling (gedeeltelijk) ergens achter met het risico dat het bijvoorbeeld slechts op te nemen is in een andere minder geschikte organisatie-eenheid. Onderbrekingen in werkstromen tussen groepen, taken die in het niets vallen of veel voorkomende vertragingen of een overlap in verantwoordelijkheden kunnen dan de nadelige effecten zijn. 2 Analyse oorzaken aanleiding Deze fase betreft de verdere analyse van de factoren welke de aanleiding vormden voor het initiatief tot uitbesteding. Dit houdt in dat de oorzaken tot uitbesteding duidelijk aanwijsbaar en concreet uitgedrukt moeten worden. Als de organisatie bijvoorbeeld werkt met maatwerksoftware met procesafhankelijke kenmerken dan zal dit soort specifieke zaken in kaart gebracht moeten worden. Het is tijdens deze fase ook van belang de kwaliteitseisen in kaart te brengen. Specifieke kenmerken van bijvoorbeeld de software en opleidingseisen aan het personeel dienen dan toch ten minste door de uitbestedingspartner in de kerncompetenties opgenomen te zijn. Dit is slechts een voorbeeld, vanzelfsprekend zijn er tijdens een praktijkcasus tientallen te benoemen. In fase 2 geldt hoe beter de motieven voor uitbesteding gedefinieerd zijn des te beter deze later te spiegelen zijn aan de proposities van de uitbestedingspartner. 3 Analyse processen Het is noodzakelijk de kenmerken van de processen te kennen welke precies voor uitbesteding in aanmerking komen. De randvoorwaarde dat de uit te besteden processen gestandaardiseerd en reeds in control zijn, zal eveneens in deze fase positief bevonden dienen te worden. Als bovendien blijkt dat APRIL

4 45_49_artikel_ :49 Pagina 48 de processen in de organisatie zelf niet vlekkeloos verlopen, is het noodzakelijk de kennis hieromtrent spoedig te verhogen om te bepalen waar dat aan ligt. Het moet dus zonder twisten duidelijk zijn dat deze reeds in control zijn. Daar wordt ook mee bedoeld dat precies bekend is waar in de uit te besteden processen de zwakke plekken zitten. Het is verder van belang de inventarisatie van de procescontext gedegen mee te nemen. Het komt nog al eens voor dat de geselecteerde uit te besteden processen meer dan verwacht verweven zijn met de kernactiviteiten (bijvoorbeeld digitale koppelpunten informatie-uitwisseling). Als dit soort zaken op voorhand niet duidelijk zijn dan kunnen alsnog nare verrassingen optreden op het moment dat een uitbestedingstraject plaatsvindt. Als bijvoorbeeld data van de voorliggende niet uit te besteden processen worden overgezet naar de uit te besteden processen dan zal duidelijkheid verkregen moeten worden of deze data aansluiten op de systemen/structuur van de uitbestedingspartner. Fase 3 betreft dus ook een analyse van de techniek van de processen. Tijdens de procesanalyse dient de aandacht verder gericht te zijn op de meetbaarheid van de productie. Zaken als prestatiemeting, normdefinities en kwaliteitsniveaus zijn ook de eisen die gesteld dienen te worden aan de uitbestedingspartner en dienen daarom tijdens de procesanalyse al in kaart gebracht te worden. Waar en op welke momenten in de processen de kwaliteit gemeten wordt, zal ook inzichtelijk gemaakt moeten worden. Het is tijdens deze fase eveneens noodzakelijk de specifieke procesrisico s in kaart te brengen. De organisatie dient zich ervan bewust te zijn dat deze risico s een rol kunnen gaan spelen binnen de bedrijfsvoering van de uitbestedingspartner zoals zal blijken tijdens de beschrijving van fase 4. 4 Vertaling naar programma van eisen De kwaliteit van het programma van eisen hangt direct samen met de kwaliteit van oplevering van de analyseresultaten van de fasen 2 en 3. Het resultaat van fase 4 betreft een set beoordelingscriteria (programma van eisen) waarmee de diverse aanbiedingen van de potentiële uitbestedingspartners beoordeeld moeten worden. Het strekt tot de aanbevelingen de beoordelingscriteria met een multidisciplinaire aanpak op te zetten. Verder mag gedurende deze fase er geen beperking gesteld worden aan het aantal criteria. De convergentie naar een gerichter kleiner aantal beoordelingscriteria kan namelijk altijd nog tijdens fase 5. Het is in dat opzicht beter tien onbelangrijke criteria later te schrappen in plaats van één essentieel criterium te vergeten. Natuurlijk zal het aantal criteria steeds per uitbestedingscase anders zijn, echter het credo hoe concreter hoe beter is ook hier op zijn plaats. Om een paar voorbeelden van algemene criteria te noemen: doorlooptijden, kwaliteitsniveaus, producten/diensten, rapportagelijnen, controles, koppelpunten met de organisatie en noodzakelijke productiecapaciteit. Het programma van eisen behoort dus onder andere inzicht te geven in de toereikendheid van de applicaties of meer algemeen de bedrijfsmiddelen en het personeel van de uitbestedingspartner. De criteria kunnen vervolgens nog gewogen worden naar belang. Figuur 2 De uitbestedingstrechter 1) Strategische overweging 2) Analyse aanleiding 3) Analyse processen 4) Vertaling naar programma van eisen 5) Uitbestedingsproposities van diverse potentiële uitbestedingspartijen 6) Beoordelen van de proposities 7) Business case 5 Aanvraag proposities Als het programma van eisen in fase 4 is opgesteld kunnen vervolgens de aanbiedingen van de mogelijke toekomstige uitbestedingspartners opgevraagd worden. Vanzelfsprekend zal het programma van eisen al een richting aanbieden in welke hoek de proposities opgevraagd moeten worden, maar meer zal dit afhangen van de ervaring en reputatie van de in de markt aanwezige aanbieders. Het zou echter te beperkt zijn de selectie daar al vanaf te laten hangen. Wederom dient ook hier ervoor gewaakt te worden dat de selectie een onafhankelijk proces blijft, goede verstandhoudingen met reeds gecontracteerde uitbestedingspartners zouden geen rol mogen spelen. 6 Beoordelen proposities Fase 6 betreft het daadwerkelijk beoordelen van de aanbiedingen. De waarde van het programma van eisen verdient zich hier dubbel en dwars terug. Tijdens deze fase zal een multidisciplinair team alle plussen en minnen moeten afwegen en desnoods met een gewogen puntensysteem een objectieve beoordeling moeten maken. De matching tussen het programma van eisen en de competenties van de aanbieder vindt hier 48 APRIL 2006

5 45_49_artikel_ :49 Pagina 49 plaats. Het is daarbij natuurlijk van belang te bekijken in hoeverre de partners in hun offertes de gestelde eisen meegenomen hebben en hun oplossingen te analyseren/beoordelen naar de organisatie toe. Ervaring van de uitbestedingspartner met de in aanmerking komende uit te besteden processen speelt bij de propositie-uitnodiging een rol, maar zeker ook bij de beoordeling. Wederom geldt dat een objectieve beoordeling noodzakelijk is. Onzekerheid over de processen, afbakening verantwoordelijkheden, taken vertalen zich onherroepelijk in een zoektocht naar juridische houvast in het SLA-contract 7 Business case Afhankelijk van de kwaliteit van de proposities en de beoordeling ervan blijft er één of een aantal potentiële uitbestedingspartners over. Voor de resterende partijen geldt dat een business case zal uitmaken welke van de partijen er als meest gunstige uitbestedingspartner uit zal komen. De beoordeling van alle potentiële uitbestedingspartners in de fase 1 tot en met 6 betrof specifiek de technische haalbaarheid van de uitbesteding bezien vanuit de aard van de uit te besteden processen en de kerncompetenties van de potentiële uitbestedingspartners. Van de geschikte kandidaten is het tenslotte van belang te onderzoeken wie de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding kent. Een calculatie van de productie zal hierover uitsluitsel geven. Hierbij is het ook van belang rekening te houden met eventuele dalende/stijgende trends in de productie in verband met schaaleffecten. De eenmaal uitverkoren uitbestedingspartner staat samen met de organisatie en externe begeleider voor de taak daadwerkelijk het uitbestedingstraject te gaan beginnen. Randvoorwaarden uitbestedingstraject Een aantal essentiële randvoorwaarden is tijdens het uitbestedingstraject te noemen. Zo is het niet raadzaam tijdens de vooranalyse, met name fase 1 tot en met fase 4 en fase 6 een van de potentiële uitbestedingspartners een ondersteunde rol te laten innemen. Een extern onderzoek naar processen en aanleiding wordt bij voorkeur dus verricht door een partij zonder belangen in de uitbesteding. De onafhankelijkheid van alle betrokkenen is daarmee namelijk garant gesteld. De projectleiding behoort verder eenduidig belegd te worden en ook hier geldt dat een extern belegde projectrol het traject niet in de weg zal staan. Voor de projectdocumentatie is het raadzaam dat deze uniek gecodeerd is. Op deze wijze hebben de processen en subprocessen voor alle partijen dezelfde betekenis en kunnen doorlooptijden, kwaliteitniveaus, normen, etc. etc...daar eenduidig aan gekoppeld worden. Zeker bij complexe processen kan al vrij snel het risico van verwarring daarover bestaan wanneer met verschillende documenten gewerkt wordt. Tenslotte mag van de eenmaal gekozen uitbestedingspartner ook de nodige inspanning/het nodige initiatief verwacht worden. Ook dient de uitbestedingspartner kennis te nemen van de risicofactoren die gekoppeld zijn aan de processen om desnoods in de eigen organisatie gepaste risicobeheersingmaatregelen te ontwikkelen om het afgesproken service niveau te garanderen. Conclusie De selectie van een uitbestedingspartner is een wezenlijke fase van een uitbesteding. Een onbekwame uitbestedingspartner, hoe gedreven ook, vergroot het risico dat het traject onvoldoende voorspoedig verlopen zal of zelfs gestaakt moet worden. Komt de uitbestedingspartner zelf ook kennis te kort dan ontstaat het risico van onduidelijke verantwoordelijkheden en regie van het project, hetgeen ook de verhoudingen negatief kan beïnvloeden. Voor het management is het noodzakelijk te realiseren dat de impact van een uitbesteding op de organisatie grote gevolgen kan hebben voor de cultuur en de structuur van de organisatie en dat de geselecteerde uitbestedingspartner daar een grote rol in speelt. Onduidelijkheden vooraf betalen zich doorgaans altijd terug in moeizaam verlopende juridische onderhandelingen waar getracht wordt de ontbrekende bedrijfseconomische zekerheden te herkrijgen. De vooranalyse mag daarom best langer gaan duren. Een diepgaande analyse van de processen, de context ervan en de kostendrijvers is essentieel om daarmee een optimale uitbestedingspartner te vinden. Het analyseren daarvan vormt de belangrijke opmaat van een uitbesteding. Een eenmaal vergeten opmaat vergroot het risico van een slechte uitvoering aanzienlijk. Drs. C. Roodhorst MC is werkzaam bij EIFFEL en heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven. APRIL

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie