Case Visionplanner deel 2 Opstellen Tussentijdse Cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case Visionplanner deel 2 Opstellen Tussentijdse Cijfers"

Transcriptie

1 Case Visionplanner deel 2 Opstellen Tussentijdse Cijfers Marktleider in financiële businessplanning

2 Training Visionplanner Opstellen Tussentijdse Cijfers In dit onderdeel wordt uitgebreid ingegaan op de rapportagemogelijkheden van Visionplanner. Aan het einde van deze training is men in staat zelfstandig een eigen rapport en dashboard te creëren. Inhoudsopgave: Dit trainingsonderdeel bestaat uit de volgende onderwerpen: 1 Mogelijkheden in management dashboards Schermbeheer Rijen bewerken Tussentellingen invoegen Kolommen wijzigen Kolommen verschuiven Celwaarde vervangen Vrije tekst met verwijzingen invoegen Grafieken aanmaken Dashboard aanmaken Tabs en hyperlinks Gebruikers aanmaken en rechtenbeheer Rapportbeheer Rapportinstellingen Rijen bewerken Tussentellingen invoegen Kolommen invoegen Data in kolommen splitsen Celwaarden vervangen Vrije teksten; verwijzingen invoegen Grafieken invoegen Grafieken kopiëren/aanpassen Koppeling met externe bronnen Periode doorschuiven Rapporten exporteren

3 1 Mogelijkheden in management dashboards Open het bestand handel.vp dat in de cursus directory staat. Dit is een reeds gevuld bestand waarin zowel planningsdata als ingelezen cijfers staan van een fictieve onderneming Jansen Trading B.V.. Wanneer het bestand geopend is kunnen we in het linkermenu zien welke management infoschermen er beschikbaar zijn in dit specifieke Visionplanner bestand. 3

4 Middels deze module is het mogelijk om in plaats van papieren rapportage een elektronische rapportage aan te maken. Hiermee is het mogelijk om andere mensen toegang te geven tot de financiële data zonder een rapport aan te maken. Grote voordeel is dat men zelf kan bladeren in de voor hem/haar relevante schermen en dat men ook kan terugkijken naar eerdere perioden. Kortom een veel dynamischer manier van rapporteren. Als beheerder kunt u tevens gebruikers aanmaken die ieder eigen rechten krijgen m.b.t. de toegang tot bepaald overzichten. Zo zou per gebruiker een specifieke dashboard kunnen worden aangemaakt, met daarin alleen de voor die persoon relevante informatie en toegespitste grafieken. OPDRACHT 1: Bekijk de standaardschermen die in de managementsrapportage zijn opgenomen. 4

5 2 Schermbeheer DOELSTELLING: (Eigen) schermen kunnen toevoegen en (in)kopiëren. TOEPASSINGSGEBIED: Overzetten en kopiëren van eenmaal gemaakte schermen uit het ene bestand naar het andere. De nieuwe standaardschermen van Visionplanner na bijvoorbeeld een update toevoegen. OPDRACHT: a. Voeg een nieuwe schermgroep CURSUSDASHBOARD toe. Stop in deze groep een kopie van het overzicht Maand/periode rapportage V&W en voeg tevens een nieuw dashboard toe met als titel Management startscherm. b. Zorg er tevens voor dat de nulregels uit staan. c. Sla als standaardperiode de maand februari 2006 op. Zie onderstaand figuur: INFO BIJ 2: 5

6 3 Rijen bewerken DOELSTELLING: Per schermonderdeel zelf de rijen kunnen invoegen vanuit de beschikbare data en de opmaak kunnen aanpassen. TOEPASSINGSGEBIED: Veranderen van standaardoverzichten naar eigen indelingen. Bijvoorbeeld een aangepast exploitatieoverzicht voor een buitenlands moederbedrijf of een verkort exploitatie voor commissarissen. Aanmaken van een managementoverzicht waarin zowel rijen zijn opgenomen uit de exploitatie, balans als ook enkele kengetallen. OPDRACHT 3: Kopieer het rapportonderdeel exploitatie en bewerk de rijen dusdanig dat deze de volgende opmaak hebben: (Verwijder de regels na Winst voor belasting en zorg dat Brutomarge aangepast wordt aan Brutowinst en dat dit cursief staat.) INFO BIJ 3: 6

7 7

8 4 Tussentellingen invoegen DOELSTELLING: Zelfgemaakt tussentellingen in de management rapportage als rij kunnen invoegen. TOEPASSINGSGEBIED: Verdere verfijning van het specifieke rapportmodel naar eigen standaarden. Mogelijkheden tot het aanmaken van verdichtingen die in sommige rapportmodellen wel en in andere niet voorkomen. Zo kan in een jaarrekening verdichting Overige bedrijfskosten voorkomen, terwijl deze in de maandmanagement rapportage direct wordt uitgesplitst naar bijvoorbeeld, Algemene kosten, verkoopkosten en autokosten. OPDRACHT 4: Maak een tussentelling van Personeelskosten en Huisvestingskosten. Noem deze Interne kosten en voeg de waarde van deze telling toe in het in exploitatieoverzicht zodat het volgende overzicht ontstaat: 8

9 INFO BIJ 4: 9

10 5 Kolommen wijzigen DOELSTELLING: Specifieke kolommen in de management rapportage kunnen invoegen en de lay-out en weergave kunnen aanpassen. TOEPASSINGSGEBIED: Verdere verfijning van het specifieke schermen naar eigen standaarden. Afhankelijk van het gewenste rapport kunnen data enkelvoudig, cumulatief, als getal, als percentage, als signaal etc. worden opgenomen. OPDRACHT 5 Verander nu de bestaande kolommen in het exploitatie overzicht tot het er als volgt uit ziet: 10

11 INFO BIJ 5: 11

12 6 Kolommen verschuiven DOELSTELLING: Volgorde van kolommen veranderen. TOEPASSINGSGEBIED: Hiermee is het snel mogelijk om je eigen gewenst volgorde in de rapportage te krijgen zonder steeds kolommen te hoeven verwijderen en op de goede plaats weer in te voegen. OPDRACHT 6: Maak nu het volgende overzicht aan: INFO BIJ 6: Gebruik de CTRL toets om te slepen 12

13 7 Celwaarde vervangen DOELSTELLING: De waarde van een specifieke cel kunnen aanpassen cq. Vervangen door een andere waarde. TOEPASSINGSGEBIED: Wanneer er in een rapportonderdeel voor het grootste gedeelte van de kolom wordt gekozen voor het tonen van een waarde, maar voor sommige rijen niet kan er gebruik worden gemaakt van het aanpassen van een specifieke celwaarde. Dit kan met name optreden wanneer men een samengesteld overzicht aanmaakt dat bestaat uit rijen vanuit verschillende bronnen zoals exploitatie en kengetallen. Deze waarden kunnen in oorsprong zowel valutawaarden als percentages zijn. Hiermee zijn ze voor management rapportagedoeleinde te wijzigen. OPGAVE 7: We gaan het overzicht nu verder aanpassen door de toevoeging van de brutowinst als een percentage als rij onder de waarde in euro s. 13

14 INFO BIJ 7: 14

15 8 Vrije tekst met verwijzingen invoegen DOELSTELLING: In vrije tekstvelden verwijzingen naar velden kunnen invoegen. TOEPASSINGSGEBIED: Door slimme verwijzingen op te nemen kunnen harde teksten worden gecombineerd met het oproepen van data die in het Visionplanner bestand zitten. Zo zijn systeemwaarden als datum en tijd op te roepen, maar ook alle ingevoerde bedrijfsgegevens en alle outputtabellen. Zeker in titel en toelichtingen kan er bijvoorbeeld een verwijzing worden gemaakt naar een standaard periode. Hierdoor wordt de titel bij doorschuiven van de periode automatisch mee aangepast. OPGAVE 8 Maak onderaan het exploitatieoverzicht een tekstuele toelichting aan met als inhoud volgende tekst: Zowel de datum als het bedrag kunnen hierbij als een veld worden ingegeven. Ook de tekst Gedaald is hier als een formule ingegeven. 15

16 INFO BIJ 8: Extra info om de tekst gedaald te kunnen opnemen: 16

17 9 Grafieken aanmaken DOELSTELLING: Zelfgemaakte grafieken kunnen aanmaken en invoegen. TOEPASSINGSGEBIED: Met name management rapportage naar niet-financiële managers worden voor hen stukken interessanter wanneer er (goed) gebruik wordt gemaakt van grafieken. Alle data die in het Visionplanner bestand zitten kunnen via een grafiek worden opgenomen in het rapportmodel. OPGAVE 9 We voegen in een grafiek toe met daarin een specificatie van de omzet: 17

18 INFO BIJ 9: 18

19 10 Dashboard aanmaken DOELSTELLING: Een dasboard kunnen aanmaken en vullen met relevante grafische overzichten. TOEPASSINGSGEBIED: Sommige grafieken zoals cirkeldiagrammen laten een momentopname zien. Andere, zoals een reguliere grafiek, laten de ontwikkeling in de tijd zien. Afhankelijk van de te presenteren data, dient de juiste grafiek(vorm) en inhoud te worden opgenomen. OPGAVE 10: Maak een het dashboard Management startscherm aan zodat hierin de volgende items worden getoond: In de bovenste 4 vakjes - omzet in % van de planning (meter) - omzet in % van vorig jaar (meter) - kosten in % van de planning (meter) - brutowinstmarge in % actueel versus planning In de onderste 2 vakken: - omzetspecificatie (cirkel) - winst voor belasting per maand Je krijgt dan een dergelijk scherm: TIP 10: Een dashboard is een verzameling van grafieken. Werkwijze is hetzelfde als vorige opgave. 19

20 11 Tabs en hyperlinks DOELSTELLING: In de managementsrapportage verwijzingen kunnen opnemen naar andere schermen. TOEPASSINGSGEBIED: De managementrapportage bestaat uit een aantal verschillende schermen met informatie. Nu is het mogelijk om deze op een logische manier aan elkaar te koppelen zodat de ontvanger van deinformatie heel snel en flexibel kan wisselen van schermen zonder hiervoor het algemene menu te gebruiken. OPGAVE 11: a. Maak in elk overzicht 3 tabs aan die steeds verwijzen naar de andere schermen. b. Maak in de grafieken ook een verwijzing (hyperlink) naar een ander relevant scherm (tip rechtermuisknop en dan opties). INFO BIJ 11: Ga in het menu links naar Verwijzingen en kies voor Tabs. 20

21 12 Gebruikers aanmaken en rechtenbeheer DOELSTELLING: Gebruikers(groepen) kunnen aanmaken en deze bepaalde rechten geven m.b.t. het inzien van bepaalde schermen. TOEPASSINGSGEBIED: Management rapportage die aangemaakt wordt kan bestaan uit vele schermen waarvan wellicht niet iedereen toegang toe dient te krijgen. Met gebruikers is het mogelijk bepaalde schermen af te sluiten of juist toe te laten voor een bepaalde gebruiker(groep). In theorie kan er dus per gebruiker een ander scherm(stelsel) worden aangemaakt. Met behulp van de Visionplanner Viewer kunnen deze ontvangers de voor hun opengestelde schermen dan bekijken. OPGAVE 12 Maak 3 gebruikers aan: - Ik (de controller), wachtwoord ik (groep beheerders) - Jan(de algemeen directeur), wachtwoord jan (groep directie) - Kees (de verkoopleider), wachtwoord kees (groep verkoop) Geef Jan toegang tot alle schermen in de managementrapportage en Kees krijgt alleen toegang tot de grafiek van de omzetspecificatie. Sluit vervolgens het bestand af en open dit opnieuw (kan ook via de Viewer) eerst als gebruiker Kees en vervolgens ook nog een keer als gebruiker Jan. TIP BIJ 12 Ga in het menu naar Bestand en naar Gebruikers en geef hier de rechten aan. 21

22 Inleiding Rapportbeheer Open het bestand handel.vp dat in de trainingsdirectory staat. Dit is een reeds gevuld bestand waarin zowel planningsdata als ingelezen cijfers staan van een fictieve onderneming Jansen Tading BV.. Wanneer het bestand geopend is, kunnen we in het linkermenu zien welke rapportmodellen er beschikbaar zijn in dit specifieke Visionplanner bestand. 22

23 Ga in het linkergedeelte onder Verwijzingen naar Rapportbeheer en u komt in het volgende scherm: 23

24 13 Rapportbeheer Doelstelling: Rapporten kunnen toevoegen en (in)kopiëren. Toepassingsgebied: Overzetten en kopiëren van eenmaal gemaakte rapporten. De nieuwe standaardrapporten van Visionplanner, na bijvoorbeeld een update, toevoegen. Opdracht 13: Voeg een nieuwe rapportgroep CURSUSRAPPORTEN toe. Stop in deze groep een kopie van het rapport Maandrapportage. Maak hierin ook een nieuw rapport aan en noem dit Trainingsrapport. */Zie onderstaand figuur: Info bij 13: 24

25 14 Rapportinstellingen Doelstelling: Standaardinstellingen voor het rapport kunnen ingeven en wijzigen. Toepassingsgebied: Gebruik maken van eigen lay-outinstelling en van slimme standaardmogelijkheden zoals verwijzingen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in een maandrapport op slechts 1 centrale plaats de periode te veranderen in plaats van in elke afzonderlijke kolom. Opdracht 14: Ga naar Maandrapport en verander bij de rapportinstellingen de volgende zaken: Zorg dat de tekst TRAINING als watermerk in het rapport komt Verander het lettertype op het voorblad allemaal in Arial Verander de voettekst in: Rapport aangemaakt op DATUM en TIJD gecentreerd, waarbij dit verwijzingen zijn Info bij 14: 25

26 15 Rijen bewerken Doelstelling: Zelf de rijen kunnen invoegen per rapportonderdeel vanuit de beschikbare data en de opmaak zelf kunnen aanpassen. Toepassingsgebied: Veranderen van standaardoverzichten naar eigen indelingen. Bijvoorbeeld een aangepast exploitatieoverzicht voor een buitenlands moederbedrijf of een verkort exploitatie voor commissarissen. Aanmaken van een managementoverzicht waarin zowel rijen zijn opgenomen uit de exploitatie, balans als ook enkele kengetallen. Opdracht 15: Kopieer het rapportonderdeel exploitatie en bewerk de rijen dusdanig dat deze de volgende opmaak hebben: Info bij 15: 26

27 16 Tussentellingen invoegen Doelstelling: Zelfgemaakt tussentellingen in de rapportage als rij kunnen invoegen. Toepassingsgebied: Verdere verfijning van het specifieke rapportmodel naar eigen standaarden. Mogelijkheden tot het aanmaken van verdichtingen die in sommige rapportmodellen wel en in andere niet voorkomen. Zo kan in een jaarrekening verdichting Overige bedrijfskosten voorkomen, terwijl deze in de maandrapportage direct wordt uitgesplitst naar Algemene kosten, verkoopkosten en autokosten. Opdracht 16: Maak een tussentelling van Personeelskosten en Huisvestingskosten. Noem deze Interne kosten en voeg de waarde van deze telling toe in het in exploitatieoverzicht zodat het volgende overzicht ontstaat: 27

28 Info bij 16: Prestatie-indicatoren zijn een hulpmiddel om mee te kunnen rekenen. Een rapport is opgebouwd uit rijen en kolommen. Om met rijen te kunnen rekenen kunt u gebruik maken van prestatie-indicatoren. U vindt de prestatie-indicatoren onder het scherm opties. In dit scherm dient u allereerst een groep aan te maken, waaronder de specifieke prestatie-indicatoren gemaakt kunnen worden. Alle rekenfuncties kunt u gebruiken in de prestatie-indicatoren (+ - / X ). 28

29 17 Kolommen invoegen Doelstelling: Specifieke kolommen in de rapportage kunnen invoegen en de lay-out en weergave kunnen aanpassen. Toepassingsgebied: Verdere verfijning van het specifieke rapportmodel naar eigen standaarden. Afhankelijk van het gewenste rapport kunnen data enkelvoudig, cumulatief, als getal, als percentage, als signaal, etc. worden opgenomen. Opdracht 17: Zorg allereerst dat er in het onderdeel exploitatie alleen een vinkje staat bij kolomgroep. Verander nu de bestaande kolommen in het eerste overzicht tot het er als volgt uit ziet: 29

30 Info bij 17: 30

31 18 Data in kolommen splitsen Doelstelling: Data in een kolom uitsplitsen in twee kolommen. Toepassingsgebied: Met name in jaarrekening komt dit model vaak voor. Ook in het maandrapport kan dit evenwel worden opgenomen. Hierdoor lijkt de tussentijdse rapportage al meer op het formaat van de jaarrekening, die (zeker wanneer er aan externe partijen wordt gerapporteerd) een vertrouwd model heeft. Opdracht 18: Maak nu het volgende overzicht waarin de totaalbedragen inspringen zoals in een jaarrekening. 31

32 Info bij 18: 32

33 19 Celwaarden vervangen Doelstelling: De waarde van een specifieke cel kunnen aanpassen cq. vervangen door een andere waarde. Toepassingsgebied: Wanneer er in een rapportonderdeel voor het grootste gedeelte van de kolom wordt gekozen voor het tonen van een waarde, maar voor sommige rijen niet, kan er gebruik worden gemaakt van het aanpassen van een specifieke celwaarde. Dit kan met name optreden wanneer men een samengesteld overzicht aanmaakt dat bestaat uit rijen vanuit verschillende bronnen zoals exploitatie en kengetallen. Deze waarden kunnen in oorsprong zowel valutawaarden als percentages zijn. Hiermee zijn ze voor rapportagedoeleinde te wijzigen. Opdracht 19: We gaan het overzicht nu verder aanpassen door de toevoeging van de brutowinst als een percentage als rij onder de waarde in euro s. Info bij 19: De waarden in een specifieke cel worden opgeroepen vanuit de financiële overzichten. Er bestaat in Visionplanner de mogelijkheid om de waarde van een specifieke cel te veranderen. Dit gebeurt per kolom via de optie Celeigenschappen. 33

34 20 Vrije teksten; verwijzingen invoegen Doelstelling: In vrije tekstvelden verwijzingen naar velden kunnen invoegen. Toepassingsgebied: Door slimme verwijzingen op te nemen kunnen harde teksten worden gecombineerd met het oproepen van data die in het Visionplanner bestand zitten. Zo zijn systeemwaarden als datum en tijd op te roepen, maar ook alle ingevoerde bedrijfsgegevens en alle outputtabellen. Zeker in titel en toelichtingen kan er bijvoorbeeld een verwijzing worden gemaakt naar een standaard periode. Hierdoor wordt de titel bij het doorschuiven van de periode automatisch mee aangepast. Opdracht 20: Maak een vrij tekstblad aan met als titel Toelichting op de cijfers februari 2006 en als inhoud de volgende tekst: Zowel de datum als het bedrag (ook in de titel) kunnen hierbij als een veld worden ingegeven. Ook de tekst Gedaald is hier als een formule ingegeven. Info bij 20: 34

35 Extra info om de tekst gedaald te kunnen opnemen: 35

36 21 Grafieken invoegen Doelstelling: Zelfgemaakte grafieken kunnen aanmaken en invoegen. Toepassingsgebied: Met name rapportages naar niet-financiële managers worden voor hen stukken interessanter wanneer er (goed) gebruik wordt gemaakt van grafieken. Alle data die in het Visionplanner bestand zitten, kunnen via een grafiek worden opgenomen in het rapportmodel. Opdracht 21: We voegen in hetzelfde tekstblad een grafiek toe met daarin een specificatie van de omzet: Info bij 21: 36

37 22 Grafieken kopiëren/aanpassen Doelstelling: Zelfgemaakte grafieken kunnen kopiëren en aanpassen qua lay-out en op te vragen reeks(en). Toepassingsgebied: Sommige grafieken, zoals cirkeldiagrammen, laten een momentopname zien. Andere, zoals een reguliere grafiek, laten de ontwikkeling in de tijd zien. Afhankelijk van de te presenteren data, dient de juiste grafiek(vorm) en inhoud te worden opgenomen. Opdracht 22: Kopieer deze grafiek en maak er een gewone grafiek van in plaats van een cirkeldiagram, zodat deze er als volgt uitziet: 37

38 23 Koppeling met externe bronnen Doelstelling: In het rapport verwijzingen kunnen opnemen naar data die in andere pakketten zijn gemaakt, maar wel onderdeel dienen te zijn van het rapport. Toepassingsgebied: Bij een jaarrekeningrapport wordt soms een afschrijvingsstaat opgenomen die wordt bijgehouden in Excel. Door een koppeling te maken met een dergelijk bestand, kan deze integraal onderdeel uitmaken van het Visionplanner rapport. Groot voordeel is dat de uiteindelijke rapportage geheel in Visionplanner plaatsvindt en niet in allerlei verschillende onderdelen in diverse soorten software. Opdracht 23: Maak een nieuw tekstblad aan met daarin een koppeling naar een Excel werkblad waarin de afschrijfstaat is gemaakt. Dit bestand staat in de directory waar ook de Visionplanner bestanden staan. (let op dit is niet mogelijk op de cursuslaptops daar hier geen Office applicaties geïnstalleerd staan) Info bij 23: In vrije tekstbladen zit linksboven een driehoekje. Hiermee kunnen objecten of bestanden worden binnengehaald. 38

39 24 Periode doorschuiven Doelstelling: Een aangemaakt rapport kunnen gebruiken voor de rapportage van een andere periode. Toepassingsgebied: Rapporten die periodiek worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld maandrapportage, kunnen elke keer opnieuw worden aangemaakt. Wanneer een rapport echter oorspronkelijk met slimme verwijzingen naar standaardwaarden is aangemaakt, is het aanmaken van een maandrapportage in een mum van tijd gebeurd. Opdracht 24: Zet alle vinken aan in het maandrapport en bekijk het rapport over februari Maak nu precies hetzelfde rapport, maar dan over de periode januari

40 25 Rapporten exporteren Doelstelling: Zelfgemaakte rapporten kunnen exporteren. Toepassingsgebied: Om de data (zoals die in een bepaald rapportmodel staan) te bevriezen, kan het rapport worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld een pdf file of als een zelfstandig rapport. Hiermee is het dus altijd mogelijk om later éénzelfde kopie van dit rapport te kunnen genereren, zonder dat de data worden aangepast. Dit is bijvoorbeeld handig bij het maken van een jaarrekening of een financierings-aanvraag naar de bank. Deze kunnen dan bijvoorbeeld worden opgeslagen als Jaarrekening 2005 uitgebracht op 12 juni 2006 Opdracht 25: Exporteer het rapport via de rechtermuisknop als een zelfstandig rapport en geef dit een wachtwoord mee. Open vervolgens het aangemaakte rapport als EXE file. 40

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Spreadsheets (Excel 2003)

Spreadsheets (Excel 2003) Spreadsheets (Excel 2003) 14 Toevoegen paragraaf 14.5 14.5 Subtotalen, draaitabellen en ALS In deze paragraaf bespreken we een aantal aanvullende functies in Excel. We beginnen met de subtotalen. Een subtotaal

Nadere informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding TWYSK Risicotool Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding Twysk risicotool De Twysk risicotool is in opdracht van Twynstra Gudde ontwikkeld als

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Excel 2010 in 17 stappen

Excel 2010 in 17 stappen Omschrijving Volledige progressieve training Excel 2010 in 17 stappen (17 modules, 153 rubrieken) Duur 12:45 Inhoud 1. Ontdek Excel, vul een tabel in De basisfuncties van Excel: voer uw eerste handelingen

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Handleiding voor Excel to Image

Handleiding voor Excel to Image 1 Handleiding voor Excel to Image Exporteren uw Excel rapportages naar Word of Powerpoint Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 16-05-11 2 Voorwoord Het Excel bestand EC_ExcelToImage.xls maakt het mogelijk

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Leerling administratie

Leerling administratie Leerling administratie Magister 5 Versie: 1-2011 Handleiding Cijfer administratie Als het de eerste keer is dat u Magister gaat opstarten, dan is het beter dat u eerst de handleiding Algemene voorbereidingen

Nadere informatie

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN 1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN Wat is een draaitabel? De functie Draaitabel is het krachtigste instrument van Excel om grote verzamelingen data te analyseren. De data worden razendsnel samengevat in een

Nadere informatie

Activiteiten & Evenementen

Activiteiten & Evenementen v.1.12 Verenigingenweb Handleiding Activiteiten & Evenementen Hoe te gebruiken met voorbeelden Inhoud Activiteiten...3 Voorbeeld 1: Activiteit zonder inschrijving...3... 3 Voorbeeld 2: Activiteit met besloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company MS Publisher Module 0 tccbk00228 MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN SAN v3 Update document 2010 uitgebracht door OCEN Inhoudsopgave. Inleiding...3 1 Navigatie...4 1.1 Navigatie: het menu...4 1.2 Navigatie: dashboard...4 1.3 Navigatie: kruimelpad...4 1.4 Navigatie: iconen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 15. Pagina s PP-01-15-01. Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 15. Pagina s PP-01-15-01. Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-01-15-01 Pagina s Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. Intro: In bijna alle boeken en tijdschriften die je opent, zie je dat de pagina s genummerd zijn. Het is natuurlijk

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Portfolio s in Google Sites

Portfolio s in Google Sites Portfolio s in Google Sites Vanaf het schooljaar 2012-2013 biedt de NHL de optie om portfolio s aan te maken met Google Sites. De NHL-accounts bij Google zijn afgeschermd voor mensen die niet bij de NHL

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina!

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina! Algemeen Ingelogd als moderator/ pagina beheerder kan je teksten op een pagina plaatsen, bewerken of verwijderen. Ga naar de pagina waar je toegang tot hebt. Onder het logo en boven de foto (header) krijg

Nadere informatie

4 Opmaak van een werkblad

4 Opmaak van een werkblad 4 Opmaak van een werkblad Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Wat is een werkblad Met het werkblad bedoelen we het blad waarin je werkt. Met andere woorden het blad waarop je berekeningen maakt, grafieken en

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen

3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen 3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen Om een nieuwe lijst toe te voegen, kies je de knop Maken in de algemene koppelingsbalk bovenaan een pagina van een Windows Sharepoint website. Je krijgt de keuze uit een aantal

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Draaitabellen maken in Microsoft Excel 2010

Handleiding ZorgDomein Draaitabellen maken in Microsoft Excel 2010 Handleiding ZorgDomein Draaitabellen maken in Microsoft Excel 2010 ZorgDomein 2014 Pagina 1 14 1. Inleiding Waar gaat deze handleiding over? ZorgDomein stelt managementinformatie online ter beschikking

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

Inloggen blz 3. Artikel invoeren blz 4. Werkbalk Tekst blz 6. Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu. Externe link invoeren blz 9

Inloggen blz 3. Artikel invoeren blz 4. Werkbalk Tekst blz 6. Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu. Externe link invoeren blz 9 Inhoud: Inloggen blz 3 Artikel invoeren blz 4 Werkbalk Tekst blz 6 Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu Externe link invoeren blz 9 Afbeelding invoeren blz 10 - uit de map Mijn afbeeldingen

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Cursus Learning Gateway Leerkrachten SKIPOS scholen

Cursus Learning Gateway Leerkrachten SKIPOS scholen 1 Inhoud. 1. Inloggen 3 2. Bewerken groepsites 4 3.1 Afbeeldingsmap toevoegen 8 3.2 Afbeeldingen / animaties opslaan 13 3.3 Afbeeldingen / animaties invoegen 14 4.1 Foto s opslaan 17 4.2 Foto s bewerken

Nadere informatie

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1 Digitale vormgeving 2014 2015 Wordpress deel 1 2 Inhoud Site in WordPress... 3 Maak een eigen site in WordPress.com.... 3 Wordpressaccount aanmaken... 4 Opdracht 1... 4 Thema kiezen... 6 Opdracht 2...

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Upgrade 6.11 Febr. 2012

Upgrade 6.11 Febr. 2012 Upgrade 6.11 Febr. 2012 1. De volgorde van de af te drukken schermen wijzigen De volgorde van de af te drukken schermen kan u aanpassen. Dat gebeurt rechtstreeks in de boomstructuur van het scherm Voorbereiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Point of Sale Oplossing

Gebruikershandleiding Point of Sale Oplossing Gebruikershandleiding Point of Sale Oplossing Contact en Informatie: Henk-Jan Raaijmakers henk-jan@rago.nl www.rago.nl/pos Als eerste U plaatst de ontvangen intelligente Excelsheet in de documentenmap

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding De WordPress 3.5 Beginners Handleiding Internetbureau Elephant april 13 Inhoud Introductie... 2 Inloggen... 3 Het dashboard... 5 Berichten en pagina's... 6 Nieuw Bericht... 6 Nieuwe Pagina... 8 Afbeeldingen,

Nadere informatie

SWIS Handleiding Webbeheer

SWIS Handleiding Webbeheer 1 SWIS Handleiding Webbeheer Inhoudsopgave I. Inloggen in Webbeheer en je wachtwoord resetten... 4 Inlogscherm... 4 Dashboard met toptaken en statistieken... 4 Je wachtwoord vergeten?... 5 II. Modules:

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Het maken van grafieken met Excel

Het maken van grafieken met Excel Het maken van grafieken met Excel Hoe vaak gebeurt het niet dat je bij een natuurkunde practicum een hele reeks meetgegevens verzameld hebt en dat je deze in een tabel en een grafiek in je verslag wilt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren Module 2 Documenten standaardiseren Hoofdstuk 1 Stijlen... 2-3 Stijl maken... 2-3 Stijl baseren op bestaande opmaak... 2-4 Nieuwe stijl... 2-5 Stijlen wijzigen... 2-8 Stijl baseren op een andere stijl...

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23 Cursusmateriaal Masterclass Business Rapportages Pagina 1 van 23 Inhoud 1. Inleiding Masterclass Rapportages... 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen... 3 Opzet document... 4 2. Bediening... 5 2.1. Benodigde

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie