Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong"

Transcriptie

1 Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong

2 ISBN: Prijs: ƒ 35,- Bestelnummer: A0011 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals. EIM verschaft beleidsgerichte en praktijkgerichte informatie van sociaal-economische aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleidsinstanties. EIM is gevestigd in Zoetermeer. Behalve op Nederland richt EIM zich ook op de Europese economie en op andere continenten. Voor meer informatie over EIM en wat EIM voor u kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Adres: Italiëlaan 33 Postadres: Postbus AA Zoetermeer Telefoon: Fax: Website: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoud Samenvatting Wat is de achtergrond van deze publicatie? Wat is ICT en wat is de economische betekenis van ICT? Wat is de intensiteit van het ICT-gebruik? Wat is de breedte van het ICT-gebruik? Tot welke vernieuwingen leidt ICT-gebruik?...27 Bijlage Bronnen...31

4

5 Samenvatting Het aantal startende ondernemingen in de ICT-sector is groot. Het aanbod van nieuwe producten en diensten door toepassing van ICT neemt fors toe. Tegelijkertijd neemt de vraag naar ICT-producten en ICT-diensten toe. Er is evenwel nauwelijks iets bekend over de vraag hoe ICT-toepassingen in MKB-bedrijven bijdragen aan vernieuwingen in die bedrijven. Reden om daaraan binnen het EIM Programmaonderzoek EZ MKB en Ondernemerschap een - beknopte - studie te wijden. In deze publicatie wordt achtereenvolgens antwoord gegeven op een viertal vragen. Wat is ICT en wat is de economische betekenis van ICT? ICT (informatie- en communicatietechnologie) staat voor de verzameling van technologieën die worden gebruikt voor het verzamelen, opslaan, verwerken, representeren en transporteren van informatie. ICT-producten en ICT-diensten worden geleverd door bedrijven die tezamen de ICT-sector vormen. De ICT-sector neemt in de tweede helft van de jaren negentig een steeds belangrijkere plaats in binnen de Nederlandse economie. De groei van de vraagzijde komt tot uiting in een aanzienlijke groei van de investeringen in ICT-hardware en ICT-software. ICT is niet alleen van belang vanwege het aandeel in de Nederlandse economie, of vanwege de groeicijfers. ICT heeft vergaande invloed op de werking van de economie. Vooral de samenwerking en de communicatie tussen bedrijven ondergaan verandering als gevolg van ICT. Een belangrijke rol daarbij speelt het internet. Wat is de intensiteit van het ICT-gebruik? Het aandeel MKB-bedrijven die beschikken over één of meer computers is in de tweede helft van de jaren negentig van jaar op jaar toegenomen. Grotere bedrijven lopen daarbij - evenals bij het zich manifesteren op het internet - voorop. In 1999 geven MKB-bedrijven gemiddeld 4,1% van hun omzet uit aan ICThardware en ICT-software. Er bestaat geen sterk rechtstreeks verband tussen de investeringen in hard- en software en de introductie van nieuwe producten en/of diensten door MKBbedrijven. Bijna de helft van de MKB-bedrijven vindt zichzelf, vergeleken met andere bedrijven in de branche, een gemiddelde ICT-gebruiker. Van de overige MKBbedrijven vinden evenveel zichzelf een intensieve gebruiker van ICT als een relatief geringe gebruiker. EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 5

6 MKB-bedrijven die, volgens eigen zeggen, intensief gebruikmaken van ICT, weten iets meer omzet te behalen uit nieuwe producten en/of diensten. Wat is de breedte van het ICT-gebruik? Bijna alle MKB-bedrijven maken in hun financiële administratie gebruik van ICT. Ook voor de registratie van klanten en de afwikkeling van financiële transacties wordt veelvuldig van ICT-toepassingen gebruikgemaakt. Voor de orderadministratie maakt ook nog meer dan de helft van de MKB-bedrijven gebruik van ICT-toepassingen. Voor andere bedrijfsfuncties komen de scores echter niet boven de vijftig procent. De gesprekspartners in de interviews signaleren dat ICT-gebruik in het MKB vooral veel wordt aangetroffen waar de bedrijven er door anderen toe gedwongen worden. Het blijkt dat bedrijven die ICT voor veel bedrijfsfuncties toepassen qua nieuwe producten en diensten de beste resultaten behalen. Tot welke vernieuwingen leidt het ICT-gebruik? Ruim een op de drie MKB-ondernemers zegt dat zij er de afgelopen twee jaar in zijn geslaagd door ICT vernieuwingen door te voeren in hun producten en/of diensten. Een op de drie MKB-ondernemers meldt vernieuwingen in het productieproces of de werkprocessen. Vernieuwingen in de klantengroepen komen veel minder frequent voor. Volgens de gesprekspartners in de interviews halen veel MKB-bedrijven niet uit ICT wat er in zit. Dat komt vooral doordat die bedrijven voor de verschillende bedrijfsfuncties onafhankelijk van elkaar functionerende ICT-toepassingen gebruiken. Maar er worden ook vraagtekens geplaatst bij de noodzaak en haalbaarheid van implementatie van geïntegreerde ICT-toepassingen bij met name kleine bedrijven. 6 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

7 1 Wat is de achtergrond van deze publicatie? In dit hoofdstuk geven we aan waarover deze publicatie gaat en hoe deze publicatie tot stand is gekomen. Waarover gaat deze publicatie? De ICT-sector is al enige tijd booming : de markt - zowel aan de aanbod- als de vraagkant - groeit snel. Het aantal startende ondernemingen in de ICTsector is groot en veel ondernemingen die willen groeien hebben personeelstekort. Bovendien neemt het aanbod van nieuwe producten en diensten door toepassing van ICT fors toe. Tegelijkertijd neemt de vraag naar ICT-producten en ICT-diensten toe. Deze vraag manifesteert zich niet alleen in het grootbedrijf, maar ook in het MKB. Overheid, intermediairs, adviseurs en belangenorganisaties stimuleren het (omvangrijker) gebruiken van ICT-toepassingen binnen het MKB, zoals bijvoorbeeld via het Sp.OED-project van Syntens. Er is evenwel nauwelijks iets bekend over de vraag hoe ICT-toepassingen in MKBbedrijven bijdragen aan vernieuwingen in die bedrijven. Reden om daaraan binnen het EIM Programmaonderzoek EZ MKB en Ondernemerschap een - beknopte - studie te wijden. In deze publicatie wordt achtereenvolgens antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is ICT en wat is de economische betekenis van ICT? (hoofdstuk 2); Wat is de intensiteit van het ICT-gebruik? (hoofdstuk 3); Wat is de breedte van het ICT-gebruik? (hoofdstuk 4); Tot welke vernieuwingen leidt het ICT-gebruik? (hoofdstuk 5). Hoe is deze publicatie tot stand gekomen? Deze publicatie is gebaseerd op deskresearch, een telefonische enquête onder het EIM MKB-Beleidspanel en interviews. De deskresearch is met name gebruikt voor de hoofdstukken 2 en 3 en voor het opstellen van de vragenlijst voor de enquête. De uitkomsten van de enquête zijn gebruikt voor de hoofdstukken 3, 4 en 5 1. De bevindingen op basis van de enquête zijn in de interviews getoetst aan de inzichten van enkele adviseurs en andere deskundigen. De inzichten van de gesprekspartners - die in kaders in de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn opgenomen - geven verklaringen voor en toelichting op de uitkomsten van de telefonische enquête en leveren soms commentaar daarop. 1 Als we in deze publicatie spreken over MKB-bedrijven, duiden we in het algemeen op bedrijven die vallen binnen de definitie van het MKB zoals die wordt gehanteerd voor het EIM MKB- Beleidspanel. Als een andere definitie van MKB aan de orde is, vermelden we expliciet welke groep bedrijven wordt bedoeld. EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 7

8 Een overzicht van de bronnen die zijn gebruikt in de dekresearch, een toelichting op de telefonische enquête (met de gehanteerde afbakening van het MKB) en een overzicht van de gesprekspartners van de interviews is opgenomen in de bijlage. Wij danken de deelnemers aan het EIM MKB-Beleidspanel, de gesprekspartners van de interviews en heer drs. K.A. Ravesloot van MKB-Nederland voor hun bijdragen aan deze studie. 8 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

9 2 Wat is ICT en wat is de economische betekenis van ICT? In dit hoofdstuk geven we een beeld van wat ICT is, wat de omvang van de ICT-sector is, wat de vraag naar ICT-goederen en naar ICT-diensten is en welke invloed ICT heeft op de economie. Wat is ICT? ICT (informatie- en communicatietechnologie) staat voor de verzameling van technologieën die worden gebruikt voor het verzamelen, opslaan, verwerken, representeren en transporteren van informatie. We komen naast ICT ook andere aanduidingen tegen. Sommigen gebruiken de aanduiding IT (informatietechnologie) en weer anderen spreken van IT&T (informatietechnologie en telematica). In grote lijnen wordt met al deze aanduidingen hetzelfde bedoeld. ICT omvat software en hardware. Software betreft besturings- en communicatieprogrammatuur, in de vorm van standaardpakketten of in de vorm van maatwerksoftware. Hardware betreft pc's, miniframes, netwerkservers, printers en andere randapparatuur 1. De toepassing van ICT wordt veelal aangeduid met de term automatisering. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe ICTtoepassingen. Er is sprake van interne ICT-toepassingen als de technologie wordt gebruikt voor bedrijfsinterne doeleinden, zoals administratieve, tekstverwerkings- en procesbesturingssystemen, databases, faciliteiten, e.d. Er is sprake van externe toepassingen als de technologie wordt gebruikt voor informatie-uitwisseling met derden buiten het bedrijf. Dat kan reeds langer bestaande technologie betreffen, zoals telefoon en fax, maar ook meer recent geïntroduceerde technologie, zoals videotex, en internet of electronic data interchange 2. ICT wordt geleverd door bedrijven die tezamen de ICT-sector vormen. Dit is geen sector zoals die gebruikelijk worden onderscheiden, want de ICT-sector omvat zowel een industrieel gedeelte als een dienstengedeelte. De subgroep ICT-industrie wordt gevormd door de bedrijven die producten voortbrengen die kunnen bijdragen aan de elektronische infrastructuur voor informatieverstrekking en communicatie. De subgroep ICT-diensten wordt gevormd door enerzijds de telecommunicatiebedrijven en anderzijds de computerservice- en informatietechnologiebureaus Jonkheer en Snel, Jonkheer en Snel, CBS, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 9

10 Wat is de omvang van aanbod en vraag? Uit cijfers van het CBS blijkt dat de ICT-sector als geheel in de tweede helft van de jaren negentig een steeds belangrijkere plaats inneemt binnen de Nederlandse economie: het aandeel van de ICT-sector in de productiewaarde, de bruto toegevoegde waarde en het arbeidsvolume neemt van jaar op jaar toe (zie figuur 1). figuur 1 de ICT-sector in de Nederlandse economie, ,5 4 3,5 aandeel ICT-sector (%) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 productiewaarde bruto toegevoegde waarde arbeidsvolume Bron: CBS, De groei van de productie van de ICT-sector is volgens het Centraal Planbureau (CPB) in de periode bijna vier keer zo groot als de productiegroei van de rest van de Nederlandse economie. Vooral de productie van de telecommunicatiebedrijven en de computerservicebureaus neemt fors toe. Het directe aandeel van de ICT-sector in de groei van het Nederlandse BBP bedraagt in die periode ruim 17%. In dat cijfer zijn de indirecte effecten van ICT bij gebruikers nog niet meegenomen. Het CPB verwacht dat de ICT-sector in 2000 en 2001 bijna een kwart van de groei van het BBP voor zijn rekening neemt 1. Tegenover het aanbod van de ICT-sector staat de vraag naar ICT-goederen en ICT-diensten door de gebruikers. Blijkens de cijfers van het CBS is ook hier sprake van een forse toename. In de periode nemen de investerin- 1 CPB, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

11 gen in hardware door overheid en bedrijfsleven met 73% toe, terwijl de uitgaven aan computerservicediensten en de investeringen in software met 58% toenemen. De uitgaven aan telecommunicatiediensten nemen in die periode toe met 59% 1. Welke invloed heeft ICT op de economie? ICT is niet alleen van belang vanwege het aandeel in de Nederlandse economie of vanwege de groeicijfers, maar ook door de grote invloed op de werking van de economie. Vanwege de vergaande invloed op de werking van de economie wordt ICT door het CPB aangemerkt als een doorbraaktechnologie. Kenmerkend voor een doorbraaktechnologie is dat de diffusie ervan lange tijd vergt. Dat komt omdat er tijd is gemoeid met complementaire innovaties en met structurele veranderingen op een veelheid van gebieden. Investeringen in een doorbraaktechnologie zijn omvangrijk en vaak moeilijk terug te draaien. Bovendien leveren investeringen een groter gebruiksrendement op naarmate het aantal gebruikers van dezelfde technologie toeneemt. Zo heeft men meer voordeel van mogelijkheden naarmate meer anderen ook over die mogelijkheden beschikken. Het CPB acht daarom een geleidelijke diffusie van de doorbraaktechnologie ICT zeer wel denkbaar. Niet zozeer de desktop-pc op zich, maar veeleer de opkomst van het internet en organisatorische aanpassingen zouden tot de doorbraak kunnen leiden. Het internet verbetert communicatiemogelijkheden, maakt samenwerking op afstand mogelijk en boort nieuwe markten aan. Organisatorische aanpassingen zijn nodig omdat in toenemende mate computers laaggeschoold administratief werk vervangen. Computersystemen verrichten meer en meer routinematige taken, zoals facturering, boekingen en administratie. Dit strekt zich uit tot eenvoudige beslissingen nemen en taken in de toezichthoudende sfeer. Het geleidelijke proces van organisatorische aanpassingen en de opkomst van het internet droegen er volgens het CPB aan bij dat ICT in de jaren negentig een hoge vlucht nam 2. Volgens de EIM-onderzoeker Muizer is het toenemende belang van ICT, naast het toenemende belang van kennis en kennisoverdracht, een ontwikkeling waardoor samenwerking tussen bedrijven, waaronder het MKB, positief wordt beïnvloed. Dit geldt vooral voor die bedrijven en samenwerkingsverbanden waar factoren als kennisintensieve arbeid, kennisuitwisseling en innovatie een belangrijke rol spelen. Overigens zou het zo kunnen zijn dat beide ontwikkelingen en de genoemde factoren elkaar ook wederzijds versterken 3. Volgens de EIM-onderzoekers Jonkheer en Snel heeft ICT zich in de laatste decennia van de 20 e eeuw ontwikkeld van een instrument om de efficiency van veelal losse onderdelen van het bedrijfsproces te verhogen, naar een geïnte CBS, CPB, Muizer, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 11

12 greerd onderdeel van het functioneren van het bedrijf. Die ontwikkeling is zo ingrijpend dat ICT kan worden bestempeld als een nieuwe productiefactor naast de productiefactoren arbeid, kapitaal, grond en intellectueel eigendom 1. 1 Jonkheer en Snel, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

13 3 Wat is de intensiteit van het ICT-gebruik? In dit hoofdstuk geven we eerst een beeld van het aantal (MKB-)bedrijven die beschikken over ICT-toepassingen en van wat de kosten van ICT-toepassingen zijn. Daarna beantwoorden we de vraag wat het verband is tussen investeringen in ICT-toepassingen door MKB-bedrijven en nieuwe producten en/of diensten. Vervolgens tonen we hoe het ICT-gebruik door MKB-bedrijven is ten opzichte van dat bij concurrerende bedrijven. Daarna beantwoorden we de vraag wat het verband is tussen de intensiteit van ICT-gebruik door MKBbedrijven en nieuwe producten en/of diensten. Hoeveel bedrijven beschikken over ICT-toepassingen? In de ICT neemt de computer een centrale plaats in. Volgens het CBS 1 beschikken eind 1997 drie op de vier bedrijven met 5 tot 100 werknemers over computerapparatuur en heeft een op de twee bedrijven mogelijkheden voor externe datacommunicatie. Een op de acht bedrijven die beschikken over computerapparatuur heeft automatiseringspersoneel in dienst. Onderzoek van MKB-Nederland 2 laat zien dat het aandeel van bedrijven met maximaal 250 werknemers die beschikken over een of meer computers in de tweede helft van de jaren negentig van jaar op jaar is toegenomen tot bijna vijfentachtig procent eind 1999 (zie figuur 2). 1 2 CBS, MKB-Nederland, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 13

14 figuur 2 aandeel bedrijven met maximaal 250 werknemers met een of meer computers, aandeel bedrijven (%) eind 1995 eind 1996 eind 1997 eind 1998 eind 1999 Bron: MKB-Nederland, Een relatief nieuwe, maar zeer snel in betekenis toenemende, ICT-toepassing is informatie-uitwisseling via het internet. Volgens het CBS maakt een op de vier bedrijven met 5 tot 100 werknemers in 1997 gebruik van het internet. Het zijn vooral de grotere bedrijven die dat doen. 1 Recent onderzoek van EIM laat zien dat het internetgebruik sindsdien aanzienlijk is toegenomen, want in 2000 beschikt zo'n driekwart van de MKB-bedrijven over een internetaansluiting. Vier op de tien MKB-bedrijven beschikken over een eigen website en twee op de tien MKB-bedrijven zijn bezig met het opzetten van een eigen site op het internet. Ook dit onderzoek laat zien dat het vaker de grotere bedrijven zijn die nieuwe technologie invoeren. Naar sector bezien gaat het vaker om bedrijven in de zakelijke dienstverlening, in de financiële dienstverlening en in de industrie 2. Wat zijn de kosten van ICT-toepassingen? Alles bij elkaar belopen, blijkens de cijfers van het CBS, de automatiseringskosten van de bedrijven met 5 tot 100 werknemers in miljoen gulden, dat is gemiddeld ruim gulden per bedrijf. Daarnaast investeren deze bedrijven een bedrag van miljoen gulden in hardware en software, dat 1 2 CBS, EIM, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

15 is gemiddeld zo'n gulden per bedrijf. Van dat laatste bedrag gaat het grootste deel (bijna driekwart) naar investeringen in hardware 1 (zie figuur 3). figuur 3 verdeling van de automatiseringskosten van bedrijven met 5 tot 100 werknemers, 1997 overige automatiseringskosten 3% loonkosten automatiseringspersoneel 40% hardware 37% inhuur automatiseringspersoneel 6% standaardpakketten 9% maatwerksoftware 5% Bron: CBS, De enquête onder het EIM MKB-Beleidspanel levert als resultaat dat in 1999 MKB-bedrijven (bedrijven met minder dan 100 werkzame personen) gemiddeld 4,1% van hun omzet uitgeven aan ICT-hardware en ICT-software (zowel standaardpakketten als maatwerksoftware). Tussen de verschillende sectoren bestaan aanzienlijke verschillen in de investeringen in hard- en software (zie tabel 1). 1 CBS, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 15

16 tabel 1 investeringen in hard- en software door MKB-bedrijven in procenten van de omzet, 1999 sector uitgaven in procenten van de omzet industrie 2,5 bouw 1,2 handel & reparatie 5,6 horeca 0,9 vervoer 1,3 zakelijke diensten 5,4 financiële diensten 6,4 persoonlijke diensten 4,4 niet-particulier 4,1 totaal 4,1 Bron: EIM MKB-Beleidspanel, Het blijkt dat in 1999 met name in de financiële dienstverlening, de zakelijke dienstverlening en de sector handel/reparatie fors wordt geïnvesteerd in ICTtoepassingen. De sectoren bouw, horeca en vervoer blijven juist achter. We hebben de gesprekspartners in de interviews gevraagd waaraan de verschillen tussen de sectoren kunnen worden toegeschreven (zie kader 1). kader 1 uit de interviews: Waaraan zijn de verschillen in ICT-investeringen tussen sectoren toe te schrijven? Voor het introduceren van ICT-toepassingen moet ergens een prikkel zitten. Dat kan de markt zijn, dat kan instroom van nieuwe medewerkers zijn, dat kan ook een sterke regisseur in de productieketen zijn, want binnen het MKB wordt ICT nog steeds niet gezien als een strategische component, hoewel dat met de jongere generatie ondernemers wel begint te komen. Een belangrijke stimulans voor ICT treedt op als er nieuwe spelers in een sector komen. Zo zie je in de groothandel een beweging in de keten die ontstond door het optreden van inkoopcombinaties en enkele andere afnemers. Het zijn meestal niet de leveranciers die voor zo'n beweging zorgen. Dat de sectoren bouw, horeca en vervoer niet erg automatiseringsminded zijn, is omdat dat het accent er ligt op 'snel geld verdienen'. Bovendien is de werkdruk er hoog en het werk is arbeidsintensief. De bouw is een erg versnipperde sector, met heel veel specialistische bedrijven die elk een klein deeltje van het hele bouwproces uitvoeren. Voor elk van de bedrijven is het bedrijfsproces niet erg complex. 16 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

17 Investeringen in ICT hebben per definitie minder gewicht in branches waar veel omzet wordt gerealiseerd met productie van en handel in bulkgoederen ten opzichte van branches waar louter 'uren worden gemaakt', zoals in de zakelijke dienstverlening. In de industrie werkt men al langer met ICT-toepassingen en er staat al veel apparatuur, die nog steeds meegaat, dus wordt er relatief minder geïnvesteerd. In de diensten heb je veel kleine bedrijven met een overdaad aan apparatuur. Zo heeft daar meestal iedere werkplek apparatuur, terwijl in de industrie er vaker slechts apparatuur is op bepaalde werkplekken. Aangezien informatieverwerking en informatiebewerking voor financiele en andere dienstverleners kernactiviteit is, is het ook aannemelijk dat het ICT-gebruik daar hoog scoort. De verschillen tussen sectoren hangen vooral samen met het belang dat informatieverwerking er heeft. Daarnaast speelt de druk van internationale concurrentie een rol. Dat is bijvoorbeeld een verklaring van het achterblijvende ICT-gebruik in de bouw. Wat is het verband tussen investeringen in ICT-toepassingen en nieuwe producten en/of diensten? Er bestaat geen sterk, rechtstreeks verband tussen de investeringen in hard- en software en innovaties in MKB-bedrijven. Een bekende maatstaf voor de innovativiteit van MKB-bedrijven is het gedeelte van de omzet afkomstig uit producten en/of diensten die het bedrijf in de laatste 3 jaar op de markt heeft gebracht 1. Gemiddeld behaalt een MKB-bedrijf 17,2% van de omzet uit dergelijke nieuwe producten en/of diensten. Als we de MKB-bedrijven rangschikken in drie even grote groepen qua investeringen in hard- en software (lage investeringen (tot 0,5% van de omzet), mediane investeringen (0,5 tot 2,5% van de omzet) en hoge investeringen (2,5% of meer van de omzet), dan blijkt dat MKB-bedrijven die veel investeren in hard- en software weliswaar meer omzet halen uit nieuwe producten en/of diensten, maar dat het effect op zich niet groot is (zie figuur 4). 1 Van der Valk, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 17

18 figuur 4 verband tussen ICT-investeringen en omzet uit nieuwe producten en/of diensten bij MKB-bedrijven 25,0 20,0 19,3 16,3 17,5 percentage omzet 15,0 10,0 5,0 0,0 < 0,5% 0,5-2,5% > 2,5% investeringen in ICT (% omzet) Bron: EIM MKB-Beleidspanel, We hebben de gesprekspartners in de interviews gevraagd waarom er een (beperkt) positief verband is tussen ICT-investeringen en omzet uit nieuwe producten en/of diensten (zie kader 2). kader 2 uit de interviews: Waarom is er een (beperkt) positief verband tussen ICT-investeringen en omzet uit nieuwe producten en/of diensten? Als een bedrijf een lage graad van ICT-toepassingen heeft, dan zijn er veel mensen bezig met het zo snel mogelijk uitvoeren van veel standaardhandelingen. Als men dan overgaat tot de introductie van ICTtoepassingen, komt er tijd vrij om van een zekere afstand naar het werk te kijken. Dan ziet men nieuwe mogelijkheden, versterkt men de contacten met de klanten, etc., en dus ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. Investeringen in hard- en software zijn per definitie procesinnovaties. Daarom is het verband tussen investeringen in ICT en nieuwe producten/diensten zwak. Het verband tussen ICT-investeringen en procesinnovaties zou veel sterker moeten zijn. Het effect op product- of diensteninnovaties is veel indirecter. Voordat er via ICT succesvol nieuwe producten en diensten op de markt kunnen worden gezet, zijn er naast 'harde' investeringen in hard- en software ook 'zachte' investeringen in mensen vereist. 18 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

19 'ICT' heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een 'containerbegrip', vergelijkbaar met 'elektronica'. Als je ondernemingen vraagt wat zij investeren in ICT krijg je evenmin betrouwbare antwoorden als wanneer je vraagt naar wat zij investeren in elektronica. Hoe is het ICT-gebruik ten opzichte van concurrerende bedrijven? In de telefonische enquête van EIM is de MKB-ondernemers gevraagd om hun bedrijf te classificeren in termen van ICT-gebruik in vergelijking met andere, concurrerende, bedrijven in de branche. Van de MKB-ondernemers noemt: 44% zich een gemiddelde gebruiker van ICT ten opzichte van andere bedrijven in de branche; 28% zich een intensieve gebruiker van ICT; eveneens 28% zich een bedrijf dat relatief weinig gebruikmaakt van ICT. Tussen de verschillende sectoren van het MKB zijn aanzienlijke verschillen in de intensiteit van het ICT-gebruik dat bedrijven zichzelf toedichten. In sectoren waar weinig wordt geïnvesteerd in ICT is het percentage intensieve gebruikers lager en vice versa (zie tabel 2). tabel 2 percentage intensieve gebruikers van ICT onder MKB-bedrijven per sector sector percentage intensieve gebruikers van ICT industrie 26 bouw 19 handel & reparatie 20 horeca 9 vervoer 25 zakelijke diensten 32 financiële diensten 36 persoonlijke diensten 27 niet-particulier 38 totaal 28 Bron: EIM MKB-Beleidspanel, Wat is het verband tussen intensiteit van ICT-gebruik en nieuwe producten en/of diensten? Bedrijven die volgens eigen zeggen intensief gebruikmaken van ICT, weten iets meer omzet te behalen uit nieuwe producten en/of diensten. In figuur 5 is weergegeven welk gedeelte van de omzet wordt behaald uit producten en diensten die in de afgelopen drie jaar op de markt zijn gebracht. Bij de intensieve gebruikers is dit percentage iets hoger. EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 19

20 figuur 5 verband tussen de intensiteit van ICT-gebruik onder MKB-bedrijven t.o.v. andere bedrijven in de branche, en omzet uit nieuwe producten en/of diensten 25,0 percentage omzet 20,0 15,0 10,0 17,0 16,3 19,7 5,0 0,0 relatief weinig gebruik gemiddelde gebruiker intensieve gebruiker intensiteit ICT-gebruik Bron: EIM MKB-Beleidspanel, Net als bij de investeringen in hard- en software is het verband tussen intensiteit van ICT-gebruik en omzet uit nieuwe producten en/of diensten niet spectaculair te noemen. 20 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

21 4 Wat is de breedte van het ICT-gebruik? In dit hoofdstuk geven we eerst aan voor welke bedrijfsfuncties ICT door MKBbedrijven wordt gebruikt en voor hoeveel bedrijfsfuncties ICT wordt gebruikt. Daarna beantwoorden we de vraag wat het verband is tussen de breedte van ICT-gebruik door MKB-bedrijven en nieuwe producten en/of diensten. Voor welke bedrijfsfuncties wordt ICT gebruikt? Het toepassen van ICT heeft op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering directe invloed. De meest directe invloed heeft, volgens EIM-onderzoekers Jonkheer en Snel, ICT op de aspecten afstand, tijd en hoeveelheid informatie. Met ICT is het mogelijk gemakkelijk informatie over grote afstanden te verplaatsen, waardoor bedrijfsprocessen onafhankelijk worden van afstand. Toepassing van ICT maakt versnelling mogelijk van de opeenvolging van bedrijfsprocessen, en bedrijfsprocessen kunnen vaker tegelijkertijd worden uitgevoerd. Met behulp van ICT kunnen grote hoeveelheden informatie in een bedrijfsproces verwerkt worden 1. In de telefonische enquête van EIM is voor een tiental bedrijfsfuncties achterhaald of MKB-bedrijven daarbij gebruikmaken van ICT. In tabel 3 staat per bedrijfsfunctie vermeld welk percentage van de ondervraagden ICT toepast. tabel 3 gebruik van ICT-toepassingen door MKB-bedrijven in tien bedrijfsfuncties bedrijfsproces percentage bedrijven orderadministratie 62 afwikkeling financiële transacties 72 financiële administratie 83 personeelsadministratie 36 inkoop, doen van bestellingen 35 voorraadbeheer 32 verkoop, aftersales service 41 onderzoek en productontwikkeling 29 productieproces 34 klantenregistratie 73 Bron: EIM MKB-Beleidspanel, Bijna alle MKB-bedrijven blijken in hun financiële administratie gebruik te maken van ICT (83%). Ook voor de registratie van klanten en de afwikkeling van financiële transacties wordt veelvuldig van ICT-toepassingen gebruikgemaakt. Voor de orderadministratie maakt ook nog meer dan de helft van de 1 Jonkheer en Snel, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 21

22 MKB-bedrijven gebruik van ICT-toepassingen. Voor andere bedrijfsfuncties komen de scores echter niet boven de vijftig procent. We hebben de gesprekspartners in de interviews gevraagd waaraan de verschillen in ICTgebruik voor de bedrijfsfuncties zijn toe te schrijven (zie kader 3). kader 3 uit de interviews: Waaraan zijn de verschillen in ICT-gebruik voor de bedrijfsfuncties toe te schrijven? Veel ondernemingen beginnen met ICT-toepassingen voor administratieve processen. Op dat gebied is er van oudsher het meeste aanbod van (standaard)programma's. In de cijfers zie je terug dat ICT zijn 'roots' heeft in de boekhouding en administratie: zie de hoge cijfers voor afwikkeling financiële transacties, klantenregistratie, financiële administratie en orderadministratie. Eigenlijk vind ik het ICT-gebruik voor verkoop en aftersales service laag, omdat dat ook met de gangbare Office-pakketten gedaan kan worden. Het hoge percentage voor klantenregistratie moet zo worden geïnterpreteerd dat men klanten registreert, maar er zullen veel ondernemingen zijn die daar dan vervolgens niets mee doen. Daarop wijst het lage percentage voor verkoop en aftersales service. Bedrijven beginnen vaak met het automatiseren van ondersteunende activiteiten. Hier zie je weer hetzelfde als bij de intensiteit van het ICT-gebruik: er zijn hoge percentages waar anderen de MKB-bedrijven dwingen tot ICTtoepassingen. Die anderen zijn de accountant (leidt tot een hoog percentage voor financiële administratie), banken (leidt tot een hoog percentage voor afwikkeling financiële transacties) en leveranciers (leidt tot een hoog percentage voor orderadministratie). Voor afwikkeling financiële transacties en financiële administratie zou je een percentage van 100 verwachten, omdat banken en accountants geautomatiseerde aanlevering opleggen. Maar er zijn nog altijd bedrijven die met een schoenendoos vol papieren naar de accountant gaan. Een nieuwe ontwikkeling is dat bedrijven basishandelingen extern laten doen (dat kan tegenwoordig via het internet) en dat betekent dat men er zelf nauwelijks in hoeft te investeren. Voor hoeveel bedrijfsfuncties wordt ICT gebruikt? Een MKB-bedrijf maakt in gemiddeld vijf van de vermelde bedrijfsfuncties gebruik van ICT. In sommige sectoren ligt de breedte van het ICT-gebruik echter hoger en in andere lager (zie tabel 4). 22 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen

Signalen uit de netwerkeconomie: op Internet. drs. A.M. Jansen Signalen uit de netwerkeconomie: Samenwerken op Internet drs. A.M. Jansen Zoetermeer, januari 2000 ISBN: 90-371-0764-8 Prijs: ƒ 50,- Bestelnummer: A9917 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals.

Nadere informatie

Gebruikersinnovatie in het MKB

Gebruikersinnovatie in het MKB Gebruikersinnovatie in het MKB ISBN : 978-90-371-2108-7 Rapportnummer : A201402 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia BV Panteia

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers C. Veldhuis-Van Essen B. van der Linden Zoetermeer, juli 2013 ISBN : 978-90-371-1075-3 Rapportnummer : A201334 Dit onderzoek is gefinancierd door het

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg

Ondernemerschap in de zorg Ondernemerschap in de zorg N.G.L. Timmermans J. Meijaard H. Statema Zoetermeer, oktober ISBN: 97-9-371-9-3 Bestelnummer: A11 Prijs:,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

Kritisch kopen in het MKB

Kritisch kopen in het MKB Kritisch kopen in het MKB Position Paper drs. M. Mosselman dr. R. Kemp Zoetermeer, december 2005 ISBN: 90-371-0963-2 Bestelnummer: A200514 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Transsectorale innovatie door diffusie van technologie

Transsectorale innovatie door diffusie van technologie Transsectorale innovatie door diffusie van technologie Theorie, praktijk en toekomst drs. J.P.J. de Jong drs. A.P. Muizer dr. ir. E.L.C. van Egmond-de Wilde de Ligny (TUE) Zoetermeer, oktober 2005 ISBN:

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Nulmeting van de kosten van het toonbankbetaling sverkeer in het kader van de

Nadere informatie

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Succes in Nederland Casestudies van zeven succesvolle bedrijven Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Inhoudsopgave Deel 1 1 Inleiding 7 2 Beschrijven en verklaren van groei: de

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Toekomst concurrentiepositie MKB

Toekomst concurrentiepositie MKB Toekomst concurrentiepositie MKB Gevolgen leeftijdsontwikkeling voor de concurrentiepositie van het MKB drs. M.E. Winnubst drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, januari 2009 ISBN: 978-90-371-0992-4 Bestelnummer:

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Nardo de Vries (Panteia/EIM) Nicole Braams (Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie