ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0"

Transcriptie

1 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 Alavo, een samenwerkingsverband tussen eenmanszaken met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met hoofdkantoor aan de Nieuwe Blekerstraat 47 te Groningen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer (hierna Alavo ); en KLANT, een rechtspersoon naar Nederlands recht, met hoofdkantoor aan Straat Nr. Postcode, Plaats ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK (hierna Klant ), elk hierna afzonderlijk Partij en gezamenlijk de Partijen KOMEN HIERBIJ OVEREEN deze Overeenkomst aan te gaan die van toepassing zal zijn op alle huidige en toekomstige feitelijke en beoogde Transacties tussen Klant en Alavo. AANKOOP VAN SOFTWARE, LEVERING VAN ONDERHOUD EN SUPPORT EN OVERIGE DIENSTEN Met inachtneming van de voorwaarden van dit document en na schriftelijke acceptatie door Klant van een offerte: a. stemt Klant er hierbij mee in de in de desbetreffende offerte beschreven software te kopen b. levert Alavo de in de desbetreffende offerte beschreven diensten of producten ORDERS Klant kan Softwarelicenties, Onderhoud en Support, en overige diensten op grond van deze Overeenkomst bestellen door een ingevuld en ondertekende offerte bij Alavo in te dienen. Tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen, stemt Klant er reeds nu voor alsdan mee in dat huidige en toekomstige orders die worden geplaatst via andere middelen dan een offerte eveneens onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, zelfs indien zo n ander orderformulier verwijst naar voorwaarden van Klant en zelfs indien Alavo de via zo'n ander orderformulier bestelde producten en diensten daadwerkelijk levert. In alle gevallen stemmen de Partijen ermee in dat de inkoopvoorwaarden van Klant niet van toepassing zijn op huidige en toekomstige Transacties. BELANGRIJKE VOORWAARDEN Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Transacties, offertes en andere orderformulieren. De Overeenkomst omvat alle Bijlagen en voor zover nodig maken de Bijlagen bij verwijzing deel uit van deze Overeenkomst. Alle orders van Klant zijn onderworpen aan een schriftelijke acceptatie van Alavo. Totdat Alavo de offerte heeft geaccepteerd, kan Klant geen levering op grond van de offerte eisen. De termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst of offerte gedefinieerd worden, hebben in elk deel van de Overeenkomst dezelfde betekenis. De Overeenkomst wordt van kracht op de datum van ondertekening ervan. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op alle offertes en juridische relaties tussen Alavo en Klant. Een dergelijke wijziging wordt geacht op de Overeenkomst van toepassing te zijn. Op de relatie tussen Alavo en Klant en op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Den Haag is te allen tijde bij uitsluiting bevoegd alle geschillen tussen Alavo en haar Klanten in behandeling te nemen en daarover uitspraak te doen, met dien verstande dat Alavo gerechtigd blijft tegen Klant een gerechtelijke procedure aan te spannen voor een rechtbank die zonder bovengenoemde forumkeuze bevoegd zou zijn geweest om uitspraak te doen over geschillen tussen Klant en Alavo. BIJLAGEN: Deze Overeenkomst bevat de volgende Bijlagen: I Template Orderformulier Alavo II Algemene voorwaarden III Licentievoorwaarden IV Voorwaarden Professionele Diensten V Voorwaarden Hostingservices SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Versie1.0(juli2013)Vertrouwelijk Pagina1van6

2 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 BIJLAGEII:ALGEMENEVOORWAARDEN 1 DEFINITIES Devolgendetermenhebben,waarzijindezeAlgemeneVoorwaardenmeteenhoofdletter zijngeschreven,devolgendebetekenis: AlgemeneVoorwaarden :deindezebijlageiiuiteengezettealgemenevoorwaarden,vantijd tottijddooralavogewijzigd; Diensten :alledooralavoverleendediensten,metinbegripvanmaarnietbeperkttot bedrijfsadvisering,implementatiediensten,hetbouwenvanmaatwerksoftware,training,en hostingservices,maarmetuitsluitingvanonderhoudensupport,zoalsdooralavoenklant overeengekomen; Fout :eengebrekindesoftwaredataantoonbaartotgevolgheeftdatdesoftwarenietof nietmeervolgensdedooralavoverstrekteen/ofschriftelijkovereengekomenspecificaties, eigenschappenenfunctiesfunctioneert; Grondgebied :hetlandwaarinklantzijnhoofdkantoorheeft; Klant :departijaanwiealavoeenofferteheeftuitgebrachtofmetwiealavoeen overeenkomstheeftgesloten.vooralleduidelijkheid:determklantisalleenvantoepassing opdeovereenkomstsluitendeentiteitennietopaanhaargelieerdeondernemingen; 4.1 Alle(leverings)termijnendiedoorAlavogespecificeerdofovereengekomenzijn,zijnnaarhaar bestewetenvastgesteldopbasisvandegegevensdiehaarbijhetmakenvandeofferte,het aangaanvandeovereenkomstofdebekrachtigingvaneenspecifiekeoffertebekendwaren. Alavozalzichinspannendeovereengekomen(leverings)termijnenzogoedmogelijknate komen.alavoisnietlouterdoorhetoverschrijdenvaneengespecificeerdeof overeengekomen(leverings)termijningebreke.zelfsindiendepartijeneenfataletermijnzijn overeengekomen,isalavoingeengevaldooroverschrijdingvantermijneningebrekevoordat Klanthaarschriftelijkingebrekeheeftgesteld.Alavoisnietgebondenaaneventuelealdan nietdefinitieve(leverings)termijnenwaaraannietkanwordenvoldaanvanwege omstandighedendiebuitenhaarinvloedssfeerliggenofindiendepartijeneenverandering vandeinhoudofomvangvandeovereenkomstzijnovereengekomen(meerwerk,verandering vanspecificaties,enz.).indieneentermijnwaarschijnlijkoverschredenzalworden,zullen AlavoenKlantzosnelmogelijkinoverlegtreden. 4.2 HetrisicovanverliesofschadeaandedoorAlavoopgrondvandeTransactiesgeleverde productenofdienstenzalvanalavoopklantovergaanwanneerdezefeitelijkinhetbezit komenvanklantofeendoorklantaangewezenderde.deeigendomvandeopgrondvande TransactiesdoorAlavogeleverdeproductenofdienstengaateerstopKlantoverophetinde Overeenkomstgenoemdemoment,enindatgevalnieteerderdannaontvangstdoorAlavo vandevolledigebetalingdoorklantvandemetdezeproductenofdienstenverband houdendefactu(u)r(en). Overeenkomst :desoftware*enservicesovereenkomstvanalavodiewordtaangegaan tussenklantenalavo; Partij :KlantofAlavo,alnaargelangdecontext; Alavo :samenwerkingsverbandtusseneenmanszakenmetbeperkteaansprakelijkheidnaar Nederlandsrecht,methoofdkantooraandeNieuweBlekerstraat47teGroningen,Nederland, ingeschreveninhethandelsregisterondernummer Transacties :transactiestussenklantenalavomethetoogopdeaankoopenleveringvan Software,Softwarelicenties,OnderhoudenSupportenoverigeDiensten,voorzovervan toepassing. 2 OFFERTEENOVEREENKOMST 2.1 DeAlgemeneVoorwaardenzijnvantoepassingopalleoffertes,juridischerelatiesen overeenkomstenopgrondwaarvanalavosoftwareen/ofandereproductenen/ofdiensten vanongeachtwelkeaardaanklantlevert. 2.2 AlleoffertesenandereverklaringenvanAlavozijnondervoorbehoudenonderworpenaan overeenstemming,tenzijalavouitdrukkelijkanderszinsverklaart.klantverklaartdatdeaan Alavoverstrekteinformatiejuistenvolledigis. 2.3 AlledoorKlantgeplaatsteorderszijnonderworpenaaneenschriftelijkeacceptatievanAlavo. TotdatAlavodeofferteheeftgeaccepteerd,kanKlantgeenleveringopgrondvandeofferte eisen. 2.4 Detoepasselijkheidvaninkoop*ofanderevoorwaardenvanKlantofderdenwordthierbij uitdrukkelijkuitgesloten.metuitzonderingvoorwatbetreftleveringvangoederendooralavo aanklant,hierzijndebijbijlageviiibeschreveninkoopvoorwaardenklantexclusiefvan toepassing. 2.5 AlavoheeftteallentijdehetrechtdezeAlgemeneVoorwaardentewijzigen.Klantwordtvan eendergelijkewijziginginkennisgesteld,dievervolgens30dagennakennisgevingaanklant dooralavovankrachtwordt.wijzigingenvandezealgemenevoorwaardenzijneveneensvan toepassingopreedstussenalavoenklantgeslotenovereenkomsten,mitsklantdaarvan30 dagenvantevorenschriftelijkinkennisisgesteld. 2.6 Indienproducten,metinbegripvanmaarnietbeperkttotmaterialen,apparatuur,producten en/ofsoftware,dooralavozijnaangeschaftbijeenderdeleverancier( Productenvan Derden ),zijndealgemenevoorwaardenvandeleverancierbijuitsluitingvantoepassing. AlavostuurtofverstrektKlantopdienseersteverzoekdedesbetreffendealgemene voorwaarden.alavoverstrektgeengarantiesmetbetrekkingtotdergelijkeproductenvan Derdenenisdaartoenietverplicht. 3 VERGOEDINGENENBETALING 3.1 AlleprijzenzijnEuro senexclusiefbelastingoverdetoegevoegdewaarde(btw),overige overheidsheffingenencontanteuitgaven.klantdientallebetalingenbinnen30dagenna factuurdatumtevoldoen,bijgebrekewaarvanhij,zonderdateeningebrekestellingdoor Alavovereistis,naastdeverschuldigdehoofdsombetalingvandetoepasselijkewettelijke rentevanafdefactuurdatumaanalavoverschuldigdis. 3.2 KlantvergoedtAlavodeafsprakenzoalsovereengekomeninofferte.Klantisnietgerechtigd betalingenteverrekenenofopteschorten. 3.3 Alavoheefthetrechtmetinachtnemingvaneenkennisgevingstermijnvan1maandde effectievedoorklantenalavoovereengekomentarieveneensperkalenderjaarteverhogen meteenpercentagedatgelijkisaandestijgingvandeprijsindexvangroep70*74("zakelijke dienstverlening")zoalsgepubliceerddoorhetcentraalbureauvoordestatistiek(cbs)(ofeen latereofopvolgendeindexdaarvan),. 3.4 IndienKlantnaingebrekestellingnogsteedsverzuimteenfactuurtevoldoen,ishetAlavo toegestaaneenincassobureauinteschakelen,inwelkgevalklantookgehoudenisalle gerechtelijkeenbuitengerechtelijkekostenvolledigtevoldoen,metinbegripvanmaarniet beperkttotallekostendiedoor(externe)deskundigenen/ofbemiddelaarsinrekening wordengebrachtnaastdekostendiewettelijkzijnvastgesteldinverbandmetdeinningvan dezevorderingofvananderevormenvanafdwinging,waarvanhetbedragopminimaal15% vanhettotalebedragwordtgesteld. 3.5 Alavoheefthetrechthaarverplichtingenopgrondvaneenovereenkomstopteschorten indienklantverzuimtzijnbetalingsverplichtingenjegensalavonatekomen.klantisverplicht AlavoophaareersteverzoekpassendezekerheidteverschaffenvoortoekomstigeTransacties vanalavoopgrondvanofinverbandmeteenovereenkomst. 4 LEVERINGENRISICONOVERDRACHT SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Versie1.0(juli2013)Vertrouwelijk Pagina2van6 5 VERTROUWELIJKEINFORMATIE 5.1 ElkvandePartijengarandeertenverklaartdatinformatiedievandeanderePartijwordt ontvangenenwaarvandeontvangendepartijbegrijptofinredelijkheidhadkunnenbegrijpen datdievertrouwelijkis,striktvertrouwelijkwordtbewaard,tenzijbekendmakingvandie informatiewettelijken/ofingevolgeeenrechterlijkbevelvereistis,inwelkgevaldeinformatie diebekendwordtgemaaktzoveelmogelijkbeperktzalworden.departijdiede vertrouwelijkeinformatieontvangt,zaldezeuitsluitendgebruikenvoorhetbeoogdedoel. AlavoispasnavoorafgaandetoestemmingvanKlantgerechtigdhetlogo,denaamende adresgegevensvanklanttegebruikeninmarketingmateriaal,metinbegripvanmaarniet beperkttotwebsites.dezetoestemmingzalnietoponredelijkegrondenonthoudenworden. 5.2 KlantstemtermeeindatAlavopersoonsgegevensvanmedewerkersvanKlantkanvastleggen voorzoverdatvooralavonodigisomhaarverplichtingenuithoofdevandeovereenkomstna tekomen.klantvrijwaartalavotegenvorderingenvanpersonenwierpersoonsgegevenszijn vastgelegdofverwerktinverbandmeteenpersoonsregisterdatklantbijhoudtofwaarvoor Klantwettelijkofanderszinsverantwoordelijkis. 6 INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTENENVRIJWARING 6.1 Alavoofhaarlicentiegever(s)behoudenallerechten,eigendomsrechtenenbelangeninde Software,metinbegripvanMaatwerksoftware,deinhetkadervandeDienstenontwikkelde materialen,zoalsanalyses,ontwerpen,documentatie,rapportenenprijsopgaven,alsmede voorbereidendematerialenenalleintellectueleeigendomsrechtendiedaaraaninherentzijn, metinbegripvanmaarnietbeperkttotalledoorklantaangebrachte,verzochteof gesuggereerdewijzigingenenverbeteringen,niettegenstaandehetgebruikvantermenals koop, verkoop endergelijkeindezealgemenevoorwaarden,deofferteofanderebijlagen bijdeovereenkomst.ongeoorloofdgebruikvandesoftwarewordtalswezenlijkeschending vandeovereenkomsttussenalavoenklantbeschouwd. 6.2 KlantverwerftslechtsdegebruiksrechtenendeuitdrukkelijkdoordezeAlgemene Voorwaardentoegekenderechten.HetisKlantniettoegestaandeSoftwareofandere materialentevermenigvuldigenofkopieënervantemaken,behalvevoorzovertoegestaanin delicentievoorwaarden. 6.3 AlavoenhaarlicentiegeverskunnentechnischemaatregelentreffenomdeSoftwarete beschermen.indiendesoftwarebeveiligdwordtdoormiddelvaneentechnischebescherming ishetklantniettoegestaandergelijkebeveiligingsmaatregelenteverwijderenofomzeilen. IndiendebeveiligingsmaatregelenertoeleidendatKlantnietinstaatiskopieënvande Softwaretemaken,zalAlavoopverzoekvanKlant,voorzoverdeLicentievoorwaardendat toestaan,eenkopievandesoftwaremaken. 6.4 Alavozalvooreigenrekeningdeverdedigingopzichnemenvaneventuelevorderingen, rechtszakenofproceduresdietegenklantwordeningediendofdezeschikkeningevalvande beschuldigingdatdesoftwareofdienstendieuitsluitendopgrondvandezealgemene VoorwaardendoorAlavozijnontwikkeldengeleverdinbreukmakenopeenoctrooi, auteursrechtofhandelsgeheimvaneenderdeindevs,europaofjapan,enzalallekosten, schadevergoedingenenredelijkevergoedingenvanadvocatenvoldoendieverbandhouden meteendergelijkevorderingendieaanklantwordenopgelegd;met$dien$verstande$echter dat(i)klantalavoonverwijldschriftelijkvaneendergelijkevordering,rechtszaakofprocedure inkennisheeftgesteld,(ii)klantmetalavosamenwerktaandeverdedigingenschikking daarvan,en(iii)alavodecontroleheeftoverdeverdedigingvaneendergelijkevordering, rechtszaakofprocedureeneeneventueleschikkingdaarvan. 7 INFORMATIEVERSTREKKING 8 AUDIT KlantverstrektAlavotijdigallegegevensofinformatiedienuttigofnoodzakelijkzijnvooreen deugdelijkeuitvoeringvandeovereenkomstenbiedthaarallemedewerking,metinbegrip vanhetverlenenvantoegangtotzijnfaciliteiten.indienklantvoorhetmeewerkenaande uitvoeringvandeovereenkomstzijneigenmedewerkersinzet,dienendezetebeschikken overdevereistekennis,ervaring,capaciteitenenkwaliteit.indienvoornoemdeinformatieniet ofniettijdigofnietalsovereengekomenterbeschikkingvanalavois,ofindienklant anderszinsverzuimtaanzijnverplichtingentevoldoen,heeftalavoteallentijdehetrechtde uitvoeringvandeovereenkomstopteschorteneneventueleuitdeopschorting voortvloeiendekostentegendegebruikelijketarieveninrekeningtebrengen. 8.1 Alavoisgerechtigdeencontroleen/ofinspectie(hiernaeen Audit )uittevoerenoftedoen uitvoerenomvasttestellenofklantvoldoetaandebepalingenindeovereenkomst,mitsdie Auditwordtuitgevoerda)tijdensnormalekantooruren;enb)opeenzodanigewijzedatde operationeleactiviteitenvanklantnietoponredelijkewijzewordengehinderd;enc)zich

3 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 uitsluitendrichtopinformatievanklantdiedirectverbandhoudtmetdevraagofdezeaande bepalingenvoldoet.alavosteltklant14dagentevoreninkennisovereenaanstaandeaudit. 8.2 DeAuditzalwordenverrichtdoorAlavoofeendoorhaargekozendeskundige.Dekostenvan deauditkomenvoorrekeningvanalavo,tenzijuitdeinspectieblijktdatklantnietvoldoet aandebepalingenvandeovereenkomst,inwelkgevaldekostenvoorrekeningvanklant komen. 8.3 IndienuitdeAuditblijktdatKlantmeerdan5%teweinigheeftbetaaldvandetotaleoverde gecontroleerdeperiodeverschuldigdevergoedingenofdeovereenkomstanderszinswezenlijk heeftgeschonden,dandienthijalavodekostenvoorhetverrichtenvandeauditte vergoeden,alsmedealleteweinigbetaaldebedragenvanafdedagvaneersteinstallatievan desoftwarevanalavo,vermeerderdmetdewettelijkerente,binnendertigdagennaeen kennisgevingvanalavo. 9 ANNULERINGENBEËINDIGING 9.1 ElkvandePartijenheefthetrechtdeOvereenkomstmetonmiddellijkeingangper aangetekendschrijventebeëindigen,zonderdenoodzaakeenopzegtermijninachttenemen, indiendeanderepartij: a. toerekenbaarinverzuimismetdenalevingvanessentiëleverplichtingenopgrondvan deovereenkomstennaschriftelijkengedetailleerdingebreketezijngesteldnogsteeds nietaanhaarverplichtingenvoldoetbinnentweewekennagenoemde ingebrekestelling; b. uitstelvanbetalingaanvraagt,eenschikkingtreftmethaarschuldeisers,offaillietwordt verklaardenditfaillissementnietbinnentweewekenwordtopgeheven; c. eenregelingmethaarschuldeiserswilaangaanofindienbeslagwordtgelegdopalhaar activaofindienzijanderszinsdecontroleoverhaaractivaverliest;of d. haarwerkzaamhedenstaaktofsubstantieelvermindertofindieneenbesluittot opheffingofliquidatievandeanderepartijwordtgenomen. 9.2 IngevalvanbeëindigingvaneenOvereenkomstopgrondvaneenspecifiekeofferteanders danalsgevolgvanhetverstrijkenvandetermijnkunnendedienstenen/ofhetonderhouden desupportdieophetmomentvanbeëindigingreedsdooralavobijdeuitvoeringvande Overeenkomstzijnverrichtalsmededebijbehorendebetalingsverplichtingnietworden ingetrokken,tenzijklantbewijstdatalavoingebrekeiswatbetreftdiedienstenen/ofhet OnderhoudendeSupport.EventuelebedragendievóórbeëindigingdoorAlavozijn gefactureerdinverbandmetdienstenen/ofonderhoudensupportdiereedsuithoofdevan deovereenkomstnaarbehorenzijngeleverd,blijvenvolledigverschuldigdmetinachtneming vandebepalingenindevoorgaandezinenwordenbijbeëindigingonmiddellijkbetaalbaar. 9.3 BijbeëindigingvandeSoftwarelicentieofeenSoftwarelicentietermijndientKlantalle SoftwareenMaatwerksoftware(metinbegripvankopieëndaarvanenbijbehorende documenten)diehijopgrondvandeovereenkomstinzijnbezitheeftgekregenvanzijn systementeverwijderenenaanalavoteretourneren IngevalvanOvermachtwordtdedatumvanuitvoeringvanOnderhoudenSupport,installatie en/ofdienstenen/ofoverigegerelateerdedienstenuitgesteldvooreenperiodediegelijkis aandetijddiemetdevertragingverlorenisgegaan.degetroffenpartijdientdeander onverwijldschriftelijkinkennistestellenzodraeengevalvanovermachtzichvoordoet. 13 SLOTBEPALINGEN 13.1 DerechtenenverplichtingendievoortvloeienuitdeOvereenkomsttussenAlavoenKlant vormenééngeheelenzijnondeelbaar Alavoiseenonafhankelijkecontractpartijennietsinverbandmetdeuitvoeringvande OvereenkomstdoorAlavokanwordengeïnterpreteerdalshetcreërenvaneen werknemersrelatietussenklantenalavoofeenvanhaaradviseurs ZowelKlantalsAlavostemmenermeeingeenpersoneelvanelkaartebenaderenofindienst tenemenvoordatertenminste6maandenzijnverstrekennabeëindigingvande Overeenkomst KlantheeftniethetrechtzijnrechtenenverplichtingenopgrondvandeOvereenkomstop welkewijzedanookovertedragenaanderdenzonderdeschriftelijketoestemmingvan Alavo.Alavozalhaartoestemmingnietoponredelijkegrondenonthouden IndieneenbepalingvandeOvereenkomstnietigisofnietigwordtverklaard,blijvende overigebepalingenvandeovereenkomstvolledigvankrachtenzullenalavoenklant overleggenomtotovereenstemmingtekomenovereennieuwebepalingdiedenietige bepalingvervangtenhetdoelendestrekkingdaarvanzodichtmogelijkbenadert Klantstemtermeein,indienhijniettevredenis,Alavoeenschriftelijkebeschrijvingvanhet probleemofdeproblementeverstrekkenenzichtegoedertrouwintespannendezaakin derminnemetalavoteschikkenalvorenseenprocedureaantespannen.alavostemter tevensmeeinzichtegoedertrouwintespannenomeventueleproblemenmetklantinder minneteschikkenalvorenseenprocedureaantespannen OpderelatietussenAlavoenKlantisuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.De rechtbankindenhaagisteallentijdebijuitsluitingbevoegdallegeschillentussenalavoen haarklanteninbehandelingtenemenendaaroveruitspraaktedoen,metdienverstandedat AlavogerechtigdblijfttegenKlanteengerechtelijkeprocedureaantespannenvooreen rechtbankdiezonderbovengenoemdeforumkeuzebevoegdzouzijngeweestomuitspraakte doenovergeschillentussenklantenalavo.toepassingvanhetvn*verdraginzake internationalekoopovereenkomstenbetreffenderoerendezakenopdeovereenkomstwordt uitdrukkelijkuitgesloten Ingevalvanstrijdigevoorwaardeninzakehetzelfdeonderwerp,prevalerendedocumentenin devolgendevolgorde:1.devoorwaardenvaneenofferte;2.eenovereenkomstinzake leveringvansoftwareendienstenandersdandeovereenkomst,dieschriftelijktussende Partijenisovereengekomen;3.deOvereenkomst;4.deoffertevanAlavo;5.alleoverige documenten.ingevalvanstrijdigheidtussendealgemenevoorwaardenendeoverige BijlagenvandeOvereenkomstprevalerendebepalingenvandieandereBijlagen6.Voor leveringvangoederengeldenexclusiefdeinkoopvoorwaardenvanklant 10 GARANTIE Tenzijinartikel5vanBijlageIIIuitdrukkelijkanderszinsisvermeld,wordendeSoftware, Softwarelicenties,OnderhoudenSupport,enDiensten asis dooralavoaanklantgeleverd enalavogeeftgeengarantiestenaanzienvandeverkoopbaarheid,geschiktheidvooreen doelofkwaliteitvandesoftware,softwarelicenties,onderhoudensupport,endiensten. 11 AANSPRAKELIJKHEIDENSCHADELOOSSTELLING 11.1 VoorzoverwettelijktoegestaanzaldeaansprakelijkheidvanAlavoopgrondvandeze AlgemeneVoorwaardenintotaalniethogerzijndandebedragendieindevoorafgaande12 maandendoorklantaanalavozijnbetaaldvoordespecifiekesoftware,softwarelicentie, OnderhoudenSupportofDienstendietotschadehebbengeleid NiettegenstaandehetvoorgaandezalAlavovoorzoverwettelijktoegestaaningeengeval jegensklantofderdenaansprakelijkzijnvoorincidentele,gevolg*,ofbijzondereschadeofals strafopgelegdeschadevergoedingen,hetzijuithoofdevaneenovereenkomst,hetzijals gevolgvaneenonrechtmatigedaad,metinbegripvanwinstderving,verliesvanbesparingen, afgenomengoodwill,schadeveroorzaaktdoordeonderbrekingvanbedrijfsoperaties, verlorenofbeschadigdedata,ofandereincidenteleofgevolgschade,zelfsindienalavovande mogelijkheidvandieschadeinkennisisgesteld Alavoisslechtsaansprakelijkwegenseentoerekenbaarverzuimindenalevingvande OvereenkomstindienzijonverwijldennaarbehorenschriftelijkdoorKlantingebrekeis gesteldmeteenredelijketermijnomhetverzuimteherstellenennadietermijnnogsteeds verzuimtomaanhaarverplichtingentevoldoen.deingebrekestellingdienteenzo gedetailleerdmogelijkebeschrijvingvanhetverzuimtebevattenzodatalavoadequaatkan reageren EenschadeclaimtegenAlavovervaltenkeldoorhetverstrijkenvanzesmaandennadatde claimisontstaan KlantvrijwaartAlavojegensallevorderingenvanderdenwegensproductaansprakelijkheidals gevolgvaneengebrekineendoorklantaaneenderdegeleverdproductofsysteemdatdoor Alavogeleverdeapparatuur,Softwareofanderematerialenbevat,tenzijKlantbewijstdatde schadeuitsluitenddoordedooralavogeleverdeapparatuur,softwareofanderematerialenis veroorzaakt Debepalingeninditartikelzijneveneensvantoepassingopalle(rechts)personendiedoor AlavovoordeuitvoeringvandeOvereenkomstwordeningeschakeld. 12 OVERMACHT 12.1 GeenvandePartijenisaansprakelijkvoorniet*nalevingofvertragingalsgevolgvan natuurrampen,oorlogen,oproer,stakingen,brand,overstromingen,aardbevingen, beperkendeoverheidsmaatregelenofoorzakendieinredelijkheidbuitenhuninvloedssfeer liggen,hiernagezamenlijk: Overmacht.Overmachthoudttevensinovermachtvandezijde vandeleveranciersvanalavo,ontoereikendenalevingdoordeleveranciersvanhun verplichtingen,alsmedegebrekkigegoederen,materialenofsoftwarevanderdendieklant Alavoverplichttegebruiken. SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Versie1.0(juli2013)Vertrouwelijk Pagina3van6

4 SOFTWARENENSERVICESNOVEREENKOMST 1 TOEPASBAARHEID BIJLAGEIII:LICENTIEVOORWAARDEN 3 VERGOEDINGENENBETALING NaastdeAlgemeneVoorwaarden(BijlageII)zijndezeLicentievoorwaardenvantoepassingop alleleveringendooralavo,hetzijrechtstreekshetzijviaeenwederverkoper,vansoftware, SoftwarelicentiesenMaatwerksoftware.AlledefinitiesdieinBijlageIIwordengebruikt,zijn ookvantoepassingindezebijlageiii. 2 LICENTIE 2.1 NaAlavosschriftelijkeacceptatievaneenOFFERTEentegenbetalingvandeaanAlavo verschuldigdeprijs,envoortsmetinachtnemingvandevoorwaardenindeovereenkomst, garandeertalavodatalavointernationalb.v.klanteenniet*exclusieve,niet*overdraagbare, eeuwigdurendesoftwarelicentieverleentvoorhetgebruikvandesoftwareophet Grondgebied,inhetkadervanzijnnormalebedrijfsuitoefening,vooreigeninterngebruiken voordeel,envoorhetovereengekomenenbetaaldeaantalgebruikers,modulesendatabases. Klantzaldezevoorwaardenstriktnaleven. 2.2 HetisKlant,dienswerknemersenbevoegdezakelijkepartnerstoegestaandeSoftware gedurendedelicentieperiodetegebruikenopeencomputeropeennadergenoemdelocatie, mitsdegelijktijdigetoegangtotdesoftwareindienvantoepassingbeperktwordttothet aantalgebruikerswaarvoorklantdetoepasselijkelicentievergoedingaanalavoheeftbetaald. 2.3 IndienKlanthetaantalgelicentieerdegebruikersofmodulesvandeSoftwarewilverhogen, dienthijalavodienovereenkomstigteinformeren.totdatereenschriftelijkakkoordistussen AlavoenKlantovereendergelijkeverhogingendebijbehorendevoorwaardenishetKlant niettoegestaandesoftwareanderstegebruikendanvolgensdedangeldendelicentie. 2.4 HetisKlantniettoegestaandeSoftwaretewijzigen,aantepassen,tevertalen, reverse engineeren,decompileren,dissassemblerenofafgeleidewerkentecreërenopbasisvande Softwareofdebijbehorendematerialen,behalvevoorzoverKlantwettelijkgerechtigdisde Softwareondanksvoorgaandebeperkingte reverseengineeren.indiendetoepasselijke wetgevingklantondanksvoorgaandebeperkingtoestaateendeelvandesoftwarete reverse engineeren methetoogophetrealiserenvaninteroperabiliteitmetanderesoftwaredient KlantAlavoschriftelijkinkennistestellenvanzijnvoornemendeSoftwarete reverse engineeren,endienthij,indiendoordetoepasselijkewetgevingtoegestaan,alavoin redelijkheidindegelegenheidtestellennaareigeninzichtdieinformatiemetbetrekkingtot desoftwareteverschaffendienodigkanzijnomdieinteroperabiliteitterealiseren.indien Alavodieinformatieverschaft,ishetKlantniettoegestaandeSoftwarete reverse engineeren,tenzijdetoepasselijkewetgevingdattoestaat. 2.5 HetisKlantniettoegestaaneenaanduidingvaneenauteursrecht,handelsmerken, handelsnamenofandereintellectuele*ofindustriële*eigendomsrechtenvandesoftware, Softwarelicentieapparatuurofmaterialendieverbandhoudenmetdevertrouwelijkeaarden geheimhoudingvandesoftwareteverwijderen. 2.6 HetisKlantniettoegestaandeSoftwareteverkopen,verhuren,inonderlicentietegeven (bijvoorbeeldaandochter*ofgroepsondernemingen,tenzijmetvoorafgaandeschriftelijke toestemmingvanalavo),overtedragen,aftegeven,uittelenen,teruilen,wegtegooien,in eennetwerkoptenemen,oftereproduceren,tenzijenvoorzoverdituitdrukkelijkinde Overeenkomstwordttoegestaan. 2.7 HetisKlantniettoegestaanzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanAlavode Softwarealsservicebureauaantebiedenoftegebruikenomwerkteverrichtenvooreen derde,aldanniettegeneenvergoeding. 2.8 Klantheefthetrechttweekopieënvanhetprogrammavoorback*updoeleindentebewaren maarmaggeenkopieënvooranderedoeleindenmaken.klantdientde auteursrechtvermelding,hetserienummer,denaamvandesoftwareenhetversienummerop deback*upkopieovertenemen. 2.9 KlantmagmaximaaltweedatabasevoorbeeldenvanAlavogebruikenvoortestdoeleinden KlantstemtermeeindeSoftwareofdebijbehorendedocumentatiedieeigendomisvanAlavo nietopeeninternetsiteofwebsiteofvergelijkbaresiteteplaatsendiereedsbestaatofinde toekomstontwikkeldwordtenbeschikbaarzalzijn IndieneenbedrijfvanKlantwordtovergedragenaaneennieuweeigenaarzullenAlavoende nieuweeigenaaroverleggenomtotovereenstemmingtekomenovernieuwevoorwaarden voorhetgebruikvandesoftwareendeaanschafvansoftwarelicentiesdoordenieuwe eigenaar.totdateendergelijkeovereenkomsttotstandisgekomen,ishetdenieuweeigenaar niettoegestaandesoftwaretegebruiken AlavoInternationalB.V.isenblijfteigenaarvanallerechten,eigendomsrechtenenbelangen indesoftwareenalleintellectueleeigendomsrechtendiedaaraaninherentzijn,metinbegrip vanmaarnietbeperkttotalledoorklantaangebrachte,verzochteofgesuggereerde wijzigingenenverbeteringen,niettegenstaandehetgebruikvantermenals koop, verkoop endergelijkeindezelicentievoorwaarden,deofferteofanderebijlagenbijde Overeenkomst.ElkongeoorloofdgebruikvandeSoftwarewordtalswezenlijkeschendingvan dezeovereenkomstbeschouwd AlavoInternationalB.V.behoudtzichvoortsallerechtenvoordienietspecifiekinditgedeelte vandelicentievoorwaardenaanklantzijntoegekend. 3.1 DeSoftwarelicentiesvoorstandaardsoftwarewordenvollediginrekeninggebrachtbijlevering vandesoftware. 3.2 Indienereenlicentieperiodeisovereengekomen,zalAlavodeSoftwarelicentieinrekening brengenopeenwijzedieisvermeldindeofferte. 4 LEVERING,INSTALLATIE,ACCEPTATIE 4.1 AlavolevertKlantdeSoftwareopdeovereengekomensoortenvorminformatiedragersen installeertdezeterplaatstebijklantindieninstallatievandesoftwaredooralavoschriftelijkis overeengekomen. 4.2 SoftwarenietzijndeMaatwerksoftwarewordtbijleveringbeschouwdalsgeaccepteerd. 4.3 VoordatdeopdrachttotontwikkelingvanMaatwerksoftwarewordtgegeven,dienende Partijenonderlingtotovereenstemmingtekomenoverproceduresvoorhetverrichtenvan eenacceptatietest.dezeacceptatietestheeftbetrekkingopdefunctionaliteitvande Maatwerksoftwareendebijbehorendedocumentatie. 4.4 Indienergeenacceptatietestalsbedoeldinartikel4.3isovereengekomenofindienKlantniet meewerktbijdeuitvoeringvandeacceptatietestwordtdemaatwerksoftware30dagenna leveringalsgeaccepteerdbeschouwd. 4.5 KlantzaldeovereengekomenacceptatietestalsbedoeldinArtikel4.3uitvoeren.Dekosten vaneventueleassistentiedooralavoopverzoekvanklantwordentegendedangeldende tarievenbijklantinrekeninggebracht. 4.6 Onmiddellijknauitvoeringvandeovereengekomenacceptatietestalsbedoeldinartikel4.3 stellendepartijeneenofficieelrapportop,datzijondertekenen.ditofficiëlerapportmaakt meldingvaneventuelegebrekenindemaatwerksoftwareenvermeldtvoortsofklantde Maatwerksoftwareheeftgeaccepteerdofafgekeurd. 4.7 Kleineregebreken,waarondergebrekendiedoorhunaarden/ofaantalinredelijkheidnietde inwerkingstellingvandemaatwerksoftwareverstoren,zijngeenredenomacceptatiete onthouden,onverminderddeverplichtingvanalavoomdiegebrekenkosteloosin overeenstemmingmetdebepalingeninartikel4.8teverhelpen. 4.8 Alavozaldeinhetofficiëlerapportvermeldegebrekenophaarkostenverhelpenbinnendein ditrapportgenoemdetermijn,ofbijgebrekedaarvanbinneneenredelijketermijn. 4.9 Nadatdegebrekenverholpenzijn,wordtnogeenacceptatietestuitgevoerdalsbedoeldin artikel4.3.zonodigwordtdeinartikel4.3uiteengezetteprocedureherhaald IndienenzodradeMaatwerksoftwaredoorKlantgeaccepteerdisofinovereenstemmingmet artikel4.4wordtgeachtgeaccepteerdtezijn,wordtdedatumwaarophetdesbetreffende officiëlerapportisopgesteldenondertekendbeschouwdalsdedatumvanacceptatie NaacceptatieisAlavonietmeerverplichtFoutenteherstellen,metuitzonderingvangevallen waarinklantzijnrechtenopgrondvandeinartikel5gegevengarantiekanuitoefenen. 5 GARANTIE 5.1 AlavogarandeertdatdeSoftwareopdedatumwaaropdeSoftwarevoorheteerstdoorAlavo wordtgeïnstalleerdofgeleverdengedurendeeenperiodevan90dagendaarna(de Garantietermijn )hoofdzakelijkinovereenstemmingmetdefunctiespecificatiesinde algemenedooralavogeleverdeofbijhaarverkrijgbaresoftwaredocumentatiezal functioneren.dezegarantieisuitsluitendvantoepassingopdedooralavoopgrondvande OvereenkomstgeleverdeSoftware,zondereventuelewijzigingendiedaaraandoorKlantof eenderdezijnaangebracht.bovengenoemdegarantiegeldtnietindienklantofeenderdede Softwarewijzigt,inwelkgevalAlavovolledigwordtonthevenvanalleeerdereverplichtingen inverbanddaarmee.voorzoverdoordetoepasselijkewetgevingtoegestaan,isalavoingeval vaneenschendingvanvoorgaandegarantieuitsluitendaansprakelijkvoor,enheeftklant uitsluitendrechtop,onverwijldereparatieofvervangingvandesoftwaredienietaandeze beperktegarantievoldoetof,indienalavonietinstaatisdesoftwaretereparerenofte vervangen,terugbetalingaanklantvandeeventueletoepasselijkelicentievergoedingendiebij retourneringvandegebrekkigesoftwareaanalavozijnvoldaan,eenenanderuitsluitendnaar keuzeenopkostenvanalavo.eventuelevervangendesoftwarewordtgegarandeerd gedurendedegarantietermijn. 5.2 AlavogarandeertKlantdat(i)zijhetrechtheeftdezeOvereenkomstaantegaanendeindeze Overeenkomstgenoemderechtenenlicentiesteverlenenen(ii)deSoftwarenaarhaarbeste wetengeeninbreukmaaktopeenoctrooi*ofauteursrechtofeventueleandere eigendomsrechtenvaneenderdeschendt. 5.3 Alavogarandeertdatzijzichincommercieelopzichtredelijkeinspanningenzalgetroostenom teverzekerendatdesoftwaregeenkwaadaardigeofdestructievecodebevat.indieneen dergelijkecodegedurendedegarantieperiodeindesoftwarewordtontdekt,verschaftalavo Klantbinnen30kalenderdagennadekennisgevingvanKlantaanAlavovanschendingvan dezegarantieeennieuwexemplaarvandesoftwaredieeendergelijkecodenietbevat. 5.4 Metuitzonderingvandegarantiesdieuitdrukkelijkinditartikel5zijngenoemd,levertAlavo desoftwarezondergarantievanongeachtwelkeaard,explicietofimpliciet,metinbegripvan maarnietbeperkttotalleimplicietegarantiesvanverkoopbaarheidofgeschiktheidvooreen bepaalddoelofgarantiesvankwaliteitofprestaties. SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Nov2013Vertrouwelijk Pagina4van6$

5 SOFTWARENENSERVICESNOVEREENKOMST BIJLAGEIV:VOORWAARDENPROFESSIONELEDIENSTEN 1. TOEPASBAARHEID 1.1. NaastdeAlgemeneVoorwaarden(BijlageII)zijndezeVoorwaardenProfessioneleDiensten vantoepassingopalledooralavoaanklantverleendediensten. 2. UITVOERINGVANDEDIENSTEN 2.1. AlavozaldeDienstennaarbestekunnenzorgvuldiguitvoeren,indienvantoepassingin overeenstemmingmetdeovereenkomstenenproceduresdieschriftelijkmetklantzijn vastgelegd.alledienstenvanalavowordenverrichtopbasisvaneeninspanningsverplichting, tenzijenvoorzoveralavoineenschriftelijkeovereenkomstuitdrukkelijkeenresultaatheeft toegezegdenhetdesbetreffenderesultaateveneensvoldoendeondubbelzinnigisbeschreven. HiermeebedoelenPartijendatnietalleenhetresultaatvoldoendeduidelijkmoetzijn omschrevenmaarjuistenvooralalle projectmatige stappenomtotditresultaatte geraken.partijenkomenovereenzulkeafsprakenenkeltemakennagoedonderlingoverleg enslechtsnawederzijdseinstemming.eventueleafsprakeninzakeeenserviceniveaumoeten altijduitdrukkelijkschriftelijkwordenovereengekomen PartijenerkennendateventueleineenovereengekomenOFFERTEgenoemdestreefdatavoor afrondingschattingenzijnengeenfataledeadlinesimpliceren.alavozalklantonverwijld informerenindienzijvaststeltdateenstreefdatumvooreenteleverenproductofdienstmoet wordenaangepast IndienereenfoutwordtgemaaktdoordatKlantonjuisteofonvolledigeinformatieheeft verstrekt,isalavonietaansprakelijkvooreventueledoordiefoutveroorzaakteschadeof verlies IndienisovereengekomendatdeDiensteninfaseszullenwordengeleverd,aldannietmet bepaalde deliverables,isalavogerechtigddeaanvangvandedienstendiedeeluitmaken vaneenbepaaldefaseopteschortentotdatklantderesultatenvandevoorgaandefase schriftelijkheeftgoedgekeurd BijdeuitvoeringvandeDienstenisAlavoslechtsverplichttijdigeenredelijkeinstructiesvan Klantoptevolgenindiendatuitdrukkelijkschriftelijkisovereengekomen.Alavoisniet verplichtinstructiesoptevolgendiedeinhoudofomvangvandeovereengekomendiensten wijzigenofaanvullen( Wijzigingsverzoeken ).Wijzigingsverzoekenwordentegenafzonderlijk overeentekomenvergoedingeninrekeninggebracht IndieneenDienstmethetoogophetfunctionerenmoetwordenuitgevoerddooreen specifiekepersoon,isalavoaltijdgerechtigddiepersoonnaoverlegmetklanttevervangen dooreenofmeeranderepersonenmetdezelfdekwalificaties TenzijindeOvereenkomstuitdrukkelijkanderszinswordtovereengekomen,accepteertAlavo geenaansprakelijkheidvoorhaardiensten BehoudensvoorafgaandetoestemmingvanAlavoisKlantnietgerechtigdinformatieoverde procedure,methodesentechniekenvanalavoen/ofdeinhoudvandedienstenenrapporten vanalavoaanderdenbekendtemaken.klantisnietgerechtigdadviezenofrapportenaan derdenbekendtemaken KlantzalanderetechnischeassistentiedieAlavoinredelijkheidnoodzakelijkachtomde Dienstentekunnenuitvoerenop asneeded *basisverstrekken.dergelijkeassistentiekan ondermeerbestaanuittoegangtotengineers,hardwarelabs,enspecialistische testapparatuur Klantzaleentechnischecontactpersoonaanwijzendiebevoegdishemtevertegenwoordigen inallezakendieverbandhoudenmetdediensten.alavoheefthetrechttevertrouwenopalle mondelingeofschriftelijkeverklaringenenuitingenvandietechnischecontactpersooninzake dediensten. 3. VERGOEDINGENENBETALING 3.1. DeDienstenwordeninrekeninggebrachtconformhetgeenschriftelijktussenKlantenAlavois overeengekomen.ditishetzijopbasisvantijdenmateriaal(feitelijkeurenberekendtegen overeengekomenuurtarieven,vermeerderdmetextrakostenenuitgaven),hetzijopbasisvan eenvastevergoeding.facturenwordenindienvantoepassingeenspermaandverstuurd IngevaleenafspraakvooreenDienstwordtverplaatstofafgezegddoorKlantisAlavo gerechtigdklantdevolgendekosteninrekeningtebrengen: verplaatsingofafzeggingtotdriewekenvooraanvangsdatum:kosteloos; verplaatsingofafzeggingtottweewekenvooraanvangsdatum:50%vanhet factuurbedrag; verplaatsingofafzeggingtotéénweekvooraanvangsdatum:75%vanhet factuurbedrag; verplaatsingofafzeggingminderdanéénweekvooraanvangsdatum:100%vanhet factuurbedrag. 4. WIJZIGINGENMEERWERK 4.1. IndienAlavoopverzoekvanKlantofmetdiensvoorafgaandetoestemmingwerkheeft verrichtofandereprestatiesheeftgeleverddiebuitendeinhoudofomvangvande overeengekomendienstenvallen,dientklantdatwerkofdieprestatiestegendedan geldendetarievenvanalavotevergoeden.uitbreidingofwijzigingvaneen systeemanalyse,eenontwerpofspecificatiesvormeneveneensmeerwerk.alavois nimmerverplichtaaneendergelijkverzoektevoldoenenheefthetrechtteverlangendat ereenafzonderlijkeschriftelijkeovereenkomstwordtgesloten. overeengekomenofverwachtetijdvoorafrondingvandedienstenendewederzijdse verantwoordelijkhedenvanklantenalavo.hetfeitdatmeerwerk(ofeenverzoekdaartoe)zich voordoettijdensdeuitvoeringvandeovereenkomstisnooitgrondvoorklantomdeoffertein tetrekkenoftebeëindigen VoorzovervoordeDiensteneenvasteprijsisovereengekomen,zalAlavoKlantopdiens verzoekvoorafschriftelijkinformerenoverdefinanciëlegevolgenvanhetmeerwerk. 5. DETACHERING 5.1. ErissprakevandetacheringindezinvandezeAlgemeneVoorwaardenindienAlavoeen medewerker(hierna:de"gedetacheerdemedewerker")aanklantbeschikbaarsteltomdeze medewerkerwerktedoenverrichtenondertoezicht,managementen/ofleidingvanklant AlavozalzichnaarbestekunneninspannenomervoortezorgendatdeGedetacheerde MedewerkergedurendedelooptijdvandeOvereenkomstbeschikbaarblijft, niettegenstaandehetinartikel2.6inzakevervangingbepaalde KlantisgerechtigdvervangingvandeGedetacheerdeMedewerkerteverzoeken(i)indiende GedetacheerdeMedewerkeraantoonbaarnietvoldoetaandeuitdrukkelijkovereengekomen kwaliteitseisenenklantalavodaarvanbinnendriewerkdagennaaanvangvanhetwerk schriftelijkinkennisstelt,of(ii)indiendegedetacheerdemedewerkereenlangdurigeziekte ondervindtofnietlangerbijalavoindienstblijft.alavozalhetverzoekonmiddellijkterhand nemenenprioriteitgeven.alavogarandeertnietdatvervangingaltijdmogelijkzalzijn.indien vervangingnietofnietonmiddellijkmogelijkis,wordenclaimsvanklantinzakeverdere nalevingvandeovereenkomstalsmedealleclaimsvanklantwegensniet*nalevingvande Overeenkomstnietigverklaard.DebetalingsverplichtingenvanKlantmetbetrekkingtothet verrichtewerkblijvenbestaan Alavoisverplichtdeloonbelastingensocialeverzekeringspremies(inclusiefvoorheffingen) dievoordegedetacheerdemedewerkerinverbandmetdeovereenkomstmoetenworden voldaan,tijdigenvolledigtevoldoen.alavovrijwaartklantjegensallewettelijkevorderingen vandefiscusofsocialeverzekeringsinstellingenmetbetrekkingtotbelastingenensociale verzekeringspremiesdiedirectverbandhoudenmetdebeschikbaarstellingvande GedetacheerdeMedewerkerdoorAlavo( aansprakelijkheidvoorhetgebruikvanextern personeel ),mitsklantalavoinstaatsteltdebetrokkenclaimsvolledigaftehandelen, volledigmeewerktmetalavoenalavoallenoodzakelijkeinformatieverstrektalsmede,indien Alavozulkswenst,volmachtenomgerechtelijkeprocedurestevoeren AlavoaanvaardtgeenaansprakelijkheidvoordekeuzevandeMedewerkerofvoorde resultatenvanhetwerkdiezichvoordoenondertoezicht,managementen/ofleidingvan Klant. 6. OPLEIDINGEN 6.1. DeDienstenvanAlavoomvattendeorganisatievaninhousebedrijfsopleidingenofinterne opleidingenbijalavo,hiernagezamenlijk Bedrijfsopleidingen.DaarnaastorganiseertAlavo openopleidingenwaarvoorindividuenzichkunneninschrijven IndienhetaantalinschrijvingenzulksnaarhetoordeelvanAlavorechtvaardigt,isAlavo gerechtigddeopleidingentecombinerenmeteenofmeerandereopleidingen,ofdezelater tedoenplaatsvinden.ditwordtuiterlijk7dagenvoorafgaandaandedatumvandeopleiding bekendgemaakt,waarnaklanthetrechtheeftdeopleidingbinnen2werkdagenkostelooste annuleren Klantmageendeelnemeraaneenopleidingvervangendooreenvanzijnandere werknemers Voor(deelnameaan)BedrijfsopleidingendientKlantminimaal6deelnemersinteschrijven; bijinschrijvingvanminderdeelnemerswordtdeprijsvoor6deelnemersinrekening gebracht.alavoisgerechtigdeenmaximumaantaldeelnemersvooreenbedrijfsopleiding vasttestellen Voorin*houseopleidingengarandeertKlantdatdevereistefaciliteitenaanwezigzullenzijn. IndienzijnaarhetoordeelvanAlavoontoereikendzijn,isAlavogerechtigddeopleidingopte schortentotdatdefaciliteitenwelbeschikbaarzijnofdeopleidingteannuleren,waarbijde overeengekomenvergoedingvoordeopleidinginrekeningwordtgebracht AnnuleringvaneenofmeerdeelnemersaaneenBedrijfsopleidingisslechtsmogelijkindien hetaantaldeelnemersperklantnietonderde6komt,ofindienklantdevergoedingvoor6 deelnemersvoldoet.inafwijkingvanartikel3.3vandezebijlagevzijndeannuleringskosten vooreenbedrijfsopleidingalsvolgt: totéénweekvoordeopleiding:kosteloos; totdedesbetreffendeopleidingsdag:25%vanhetfactuurbedragpergeannuleerde deelnemer; opdedesbetreffendeopleidingsdag:100%vanhetfactuurbedragpergeannuleerde deelnemer Alavoheeftteallentijdehetrechtbetalingvanhetverschuldigdebedragteeisenvoordatzij metdeopleidingbegint Klantaccepteertdatwerkofprestatiesalsbedoeldinartikel4.1vaninvloedkunnenzijnopde SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Nov2013Vertrouwelijk Pagina5van6$

6 SOFTWARENENSERVICESNOVEREENKOMST BIJLAGEV:VOORWAARDENHOSTINGSERVICES 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1. NaastdeAlgemeneVoorwaarden(BijlageII),zijndezeVoorwaardenvoor HostingservicesvantoepassingopdeleveringvanHostingservicesdoorAlavo aanklant.ingevalvanstrijdigheidtussendebepalingeninanderebijlagen behorendebijdezeovereenkomstendebepalingenvandezebijlage, prevaleerthetbepaaldeindelaatste. 1.2 BegrippendieinonderhavigeBijlagemeteenhoofdletterzijngeschreven, hebbendeindeovereenkomstofindebijlageomschrevenbetekenis. 1.3 Hostingservices :deleveringvandetoegangtotenhetgebruikdoor Klantvaneenbepaaldeserver(hierna: Server )diewordtgehostdoor Alavoofeenderde(hierna: Derde ),waaropdesoftwareisopgeslagen, alsmededeleveringdooralavoaanklantvanbepaaldeinaddendumi bijdezebijlageomschreventechnischediensten(hierna: Technische Diensten ). 2. LEVERINGVANHOSTINGSERVICESENSERVICENIVEAUS 2.1 BehoudensdeindeOvereenkomstopgenomenbepalingen,verleent AlavohierbijaanKlantgedurendedeLooptijdtoegangtotenhet gebruiksrechtvaneenserverovereenkomstigdebepalingenvan onderhavigebijlageenhetgebruiksrechtvoordesoftwarezoalsin BijlageIIIisomschreven,alsmedehetrechtopbepaaldeinAddendumI bijdezebijlageomschreventechnischediensten AlavolevertdeHostingservices,waaronderdeTechnischeDienstenin overeenstemmingmetdeinaddendumiomschrevenserviceniveaus,metde nodigebekwaamheid,zorgvuldigheidentoewijdingeninovereenstemming metdenormendiebinnendesectorgelden. 4. INTELLECTUELEEIGENDOMENBESCHERMINGVANGEGEVENS 4.1. AanKlantbehorentoeallerechtenenaansprakenopenallebelangeninde gegevensdieopdeserverzijngeplaatsten/ofdoorofindesoftwareworden gebruiktenklantisalsenigeverantwoordelijkvoorderechtmatigheid, betrouwbaarheid,integriteit,juistheidenkwaliteitvandergelijkegegevens. AanAlavoofhaarleveranciersoflicentieverlenersbehorentoeallerechten enaansprakenopenallebelangenindeserver,software,minorreleasesen MajorReleases,Maatwerksoftwareenanderezakendiewordengebruiktbij deleveringvandehostingservicesdooralavoaanklant PartijenaanvaardendatAlavoPersoonsgegevens(indezinvandealgemene EU*regelgevingennationalewet*enregelgeving)namensKlantkan verwerkenbijdeuitvoeringvanhaarverplichtingenuithoofdevan onderhavigebijlageenpartijenleggenhierbijvastdatklantde gegevensbeheerderisendatalavodegegevensverwerkerisendatbeide Partijendewet*enregelgevingdievantoepassingisophunrespectievelijke rollen,volledigzullennaleven. 5. VERGOEDINGENBETALING 5.1. KlantstemtermeeinaanAlavodevergoedingentebetalenvoorde betreffendehostingserviceszoalsomschreveninhetofferte AlavokanKlantaanvullenderedelijkekosteninrekeningbrengeningevalde afgesprokenniveausmetbetrekkingtotbandbreedte,dataverkeerof bestandsopslagregelmatigwordenoverschreden BijhetleverenvandeHostingserviceskanAlavonaareigengoeddunken besluitenofeenderdeen,indienvantoepassing,welkederdede HostingservicesaanKlantzalleveren AlavoheefthetrechtonderhoudteplegenaandeServervoorzoverzijdat redelijkerwijsnoodzakelijkacht(waaronderspoedwijzigingendievaninvloed zijnopdesoftware)teneindeervoortezorgendatdeserverblijft functionerenenbeschikbaarblijft. 3. VERPLICHTINGENVANKLANT 3.1. NaastdealgemeneverplichtingenvanKlantuithoofdevanBijlagenIII,IV,V enaddendumi,waarnaarvoorzovernodiginonderhavigebijlagewordt verwezen,isklantgehoudendebepalingenvanditartikel3nateleven KlantisgehoudenopofviadeServergeenvirussen,softwareofandere materialentebewaren,verspreidenofverzendendieonrechtmatig, schadelijk,bedreigend,beledigend,obsceen,intimiderendofracistischof etnischbeledigendzijnofinbreukmaken,onrechtmatigeactiviteitenmogelijk maken,seksueelexplicieteinhoudweergeven,ofaanzettentotonrechtmatig geweld,discriminatieopgrondvanras,geslacht,huidskleur,religieuze overtuiging,seksuelegeaardheidofhandicap,ofandereonrechtmatige activiteiten Klantisgehoudennietmeerschijfruimteen/ofbandbreedtetegebruikendan isovereengekomen.erkunnenaanvullendekosteninrekeningworden gebrachtvoorhetoverschrijdenvandetoegestanehoeveelheidschijfruimte en/ofbandbreedte Klantdoetalwatredelijkerwijsmogelijkisomonbevoegd(e)toegangtotof gebruikvandeserverendesoftwaretevoorkomenensteltalavo onmiddellijkinkennisvandergelijk(e)onbevoegd(e)toegangofgebruik Klantmagderuimtebinnenzijnaccountnietdoorverkopen.Iedereaccountis uitsluitendbestemdvoorhetgebruikdoorklant.indienblijktdatruimteis doorverkocht,kandatredenzijnvoorbeëindigingvandeuitvoeringvande Hostingservices KlantisgehoudendeHostingservicesniettegebruikenvoorkettingbrieven, ongewenstee*mails,spamofvoorhetgebruikvandistributielijstenwaarin personenzijnopgenomendiegeenuitdrukkelijketoestemminghebben gegevenomdeeluittemakenvandergelijkeprocessen.klantiseveneens gehoudenzichnietbezigtehoudenmetongevraagdee*mailswaarin domeinenwordengenoemdofwaarinnaardomeinenwordtverwezendie wordengehostofzichbevindenopdeserver Tenzijschriftelijkandersovereengekomen,isKlantverantwoordelijkvoorhet beheervandehostingservices,waaronderhetcontrolerenvande instellingen,hetgebruikvandehostingservicesendewijzewaaropdedoor hetgebruikvandehostingservicesofdesoftwareverkregenresultaten wordengebruikt.klantiseveneensverantwoordelijkvoordeopleidingaanen hetgebruikdoorgebruikers Onverminderdhetbepaaldeinartikel3.5vanBijlageIIvandeOvereenkomst, kanalavodevergoedingenvoordebetreffendehostingserviceseenkeerper Verlengingstermijnaanpassen,mitsAlavodaartoedeanderePartijéén(1) maandvantevorenschriftelijkinkennisstelt. 6. LOOPTIJDENBEËINDIGING 6.1. TenzijdeHostingserviceswordenopgezegdinovereenstemmingmetde voorwaardenvandeovereenkomst,wordendebetreffendehostingservices geleverdvooreeninitiëleperiodevan12maandenvanafdedoordepartijen overeengekomenaanvangsdatum(de Aanvangstermijn ),waarnadeze Bijlagetelkensautomatischwordtverlengdvooreenaansluitendeperiode van12maanden(een Verlengingstermijn ),tenzijéénvandepartijende anderepartijtenminste90dagenvoorheteindevandeaanvangstermijnof deverlengingstermijnschriftelijkinkennissteltvanhetvoornemendeze Bijlagetebeëindigen,waarnadezeBijlagewordtbeëindigdnaafloopvande toepasselijkeaanvangstermijnofverlengingstermijn;oftenzijdebijlageop anderewijzewordtbeëindigdinovereenstemmingmetdebepalingenvande Overeenkomst(de Looptijd ) BijdebeëindigingofnaafloopvandeAanvangstermijnof,indienvan toepassing,eenverlengingstermijn,vervallendeuithoofdevanartikel2en3 vandezebijlageverleenderechtenenlicentiesautomatisch.klantkan aanspraakmakenopeenkopievandeklantgegevensdieopdeserverzijn opgeslagen,alsmedevandesoftwaredieisopgeslagenopdeserveringeval inhetkadervandehostingservicesdekopievanklantopdeserverwas geplaatst.nieteerderdan14dagennaennietlaterdan2maandenna beëindigingofnaafloopvanonderhavigebijlagezalalavodeklantgegevens vernietigenofanderszinsverwijderen. SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Nov2013Vertrouwelijk Pagina6van6$

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Artikel 1 Definities: Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door CV-OK betrekking

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Frankeren & Pakket Ontvangen

Algemene voorwaarden. Online Frankeren & Pakket Ontvangen Algemene voorwaarden Online Frankeren & Pakket Ontvangen Inhoud Algemene voorwaarden Online Frankeren & Pakket Ontvangen 3 1. Definities 4 2. Registratie en Bestelling 5 3. Vervoer en Aflevering 6 4. Frankeerlabel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

VII. Duur en beëindiging

VII. Duur en beëindiging Algemene voorwaarden Taartjes van An is een eenmanszaak, gevestigd te Nunspeet, Kuntzestraat 128, 8071 KR, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Harderwijk, onder nummer: 8095802

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

De Hypotheekadviseur Hoofdkantoor T 0164-607 211 F 0164-602 702 E info@hypotheekadviseur.nl www.dehypotheekadviseur.nl

De Hypotheekadviseur Hoofdkantoor T 0164-607 211 F 0164-602 702 E info@hypotheekadviseur.nl www.dehypotheekadviseur.nl De Hypotheekadviseur Hoofdkantoor T 0164-607 211 F 0164-602 702 E info@hypotheekadviseur.nl www.dehypotheekadviseur.nl ING Bank 674710274 K.v.K. West Brabant 37115803 algemene voorwaarden De kleine letters

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tyre-Shop.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN Tyre-Shop.nl ALGEMENE VOORWAARDEN Tyre-Shop.nl Artikel 1 Definities Klant Iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die opdracht geeft tot de levering van een Dienst en/of

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De StressOntknoping een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De StressOntknoping een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt; Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer : De StressOntknoping, bureau voor training en coaching op het gebied van Stresshantering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Edgenetworks B.V.

Algemene Voorwaarden Edgenetworks B.V. Algemene Voorwaarden Edgenetworks B.V. Artikel 1. Definities 1.1.#Edgenetworks#B.V.:#ingeschreven#bij#de#Kamer#van#Koophandel#te#Den#Haag#onder#dossiernummer# 50315897#en#kantoorhoudend#te#Molenweide#63,#2614LJ#Delft,#hierna#Edgenetworks.#

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRAININGSBUREAU BOEMERANG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRAININGSBUREAU BOEMERANG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRAININGSBUREAU BOEMERANG Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer :, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting YEYE

Algemene voorwaarden Stichting YEYE Algemenevoorwaarden StichtingYEYE Algemeen Definities Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: YEYE:StichtingYEYEgevestigdteAmsterdam,ingeschrevenbijdeKamervan KoophandelteAmsterdam(KvK nummer:43338007) Wederpartij:denatuurlijkepersoonofrechtspersoonmetwieYEYEeenovereenkomst

Nadere informatie

AWS design. Algemene voorwaarden

AWS design. Algemene voorwaarden AWS design Algemene voorwaarden AWS design informatie Copyright 2005 AWS design. Alle rechten voorbehouden De Klant ontvangt dit document onder de voorwaarde dat De Klant dit document vertrouwelijk zal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015) Artikel 1 Definities en Algemene Bepalingen Stichting Arcus College (hierna te benoemen

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Select Totaal Bouw en Verbouw B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Select Totaal Bouw en Verbouw B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Select Totaal Bouw en Verbouw B.V. Artikel 1. Algemeen 1. a. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: NavNak Design

Algemene Voorwaarden: NavNak Design : NavNak Design Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NavNak Design Op den Toren 50 6361 VE Nuth 06-38 31 81 97 KvK: 14092537 BTW: NL1567.65.056.B01 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing

Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing 1. Definities Content: alle data op een medium, zoals een website of een webapplicatie, waaronder, maar niet te beperken tot, teksten, afbeeldingen en video

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: YA! Re-integratie VOF. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011. Dutch Safety adviesgroep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011. Dutch Safety adviesgroep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011 Inhoudsopgave Toepasselijkheid Offertes en overeenkomsten Projectoffertes Service-offertes Hard en software levering Betalingen Eigendoms voorbehoud Buiten gebruikstelling...

Nadere informatie

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst.

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden van SMOELTJES SCHOOLFOTOGRAFIE, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 50474340. 1.1 Smoeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemene Voorwaarden Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

1.1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen. waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.

1.1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen. waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan. Alle content van deze website is eigendom van Schellekens&Cleijsen Photography and Film en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto s als andere content mogen niet worden gedownload,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GUESTCOMPASS

ALGEMENE VOORWAARDEN GUESTCOMPASS Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN GUESTCOMPASS 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten tussen GuestCompass en de koper

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jevy Web Development, hierna te noemen: Jevy Web Development, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.2 Opdrachtnemer: Jordi Damwichers, ingeschreven

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

overeenkomst tussen Web-id VOF, hierna te noemen: Web-id of wij/ons, en een Wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever of u.

overeenkomst tussen Web-id VOF, hierna te noemen: Web-id of wij/ons, en een Wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever of u. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12039653. http://www.web-id.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Biblionet

Leveringsvoorwaarden Biblionet Leveringsvoorwaarden Biblionet Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen

Algemene Voorwaarden. tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen 1 Algemene Voorwaarden tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen Inhoudsopgave Definities... 1 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 Geldigheid... 2 Artikel 3 Offertes... 2 Artikel 4 - Totstandkoming van

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DOYOUCOPY / DYC MEDIA

Algemene voorwaarden DOYOUCOPY / DYC MEDIA Algemene voorwaarden DOYOUCOPY / DYC MEDIA Artikel 1 Definities: In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. Algemene inkoopvoorwaarden van Streekjuweel Streekproducten Groothandel B.V., verder te noemen Streekjuweel, gevestigd aan de Doetinchemseweg 59, (7007 CB) te Doetinchem, gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Nederland/

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Artikel 1. Algemeen 1. Racing Experience Dongen is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Dongen, met de volgende activiteiten: Het organiseren van race-evenementen.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl

Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene. Versie januari 2013 nadiafotografeert Amsterdam KvK 34346434

Algemene. Versie januari 2013 nadiafotografeert Amsterdam KvK 34346434 Versie januari 2013 nadiafotografeert Amsterdam KvK 34346434 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee

Nadere informatie