ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0"

Transcriptie

1 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 Alavo, een samenwerkingsverband tussen eenmanszaken met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met hoofdkantoor aan de Nieuwe Blekerstraat 47 te Groningen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer (hierna Alavo ); en KLANT, een rechtspersoon naar Nederlands recht, met hoofdkantoor aan Straat Nr. Postcode, Plaats ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK (hierna Klant ), elk hierna afzonderlijk Partij en gezamenlijk de Partijen KOMEN HIERBIJ OVEREEN deze Overeenkomst aan te gaan die van toepassing zal zijn op alle huidige en toekomstige feitelijke en beoogde Transacties tussen Klant en Alavo. AANKOOP VAN SOFTWARE, LEVERING VAN ONDERHOUD EN SUPPORT EN OVERIGE DIENSTEN Met inachtneming van de voorwaarden van dit document en na schriftelijke acceptatie door Klant van een offerte: a. stemt Klant er hierbij mee in de in de desbetreffende offerte beschreven software te kopen b. levert Alavo de in de desbetreffende offerte beschreven diensten of producten ORDERS Klant kan Softwarelicenties, Onderhoud en Support, en overige diensten op grond van deze Overeenkomst bestellen door een ingevuld en ondertekende offerte bij Alavo in te dienen. Tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen, stemt Klant er reeds nu voor alsdan mee in dat huidige en toekomstige orders die worden geplaatst via andere middelen dan een offerte eveneens onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, zelfs indien zo n ander orderformulier verwijst naar voorwaarden van Klant en zelfs indien Alavo de via zo'n ander orderformulier bestelde producten en diensten daadwerkelijk levert. In alle gevallen stemmen de Partijen ermee in dat de inkoopvoorwaarden van Klant niet van toepassing zijn op huidige en toekomstige Transacties. BELANGRIJKE VOORWAARDEN Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Transacties, offertes en andere orderformulieren. De Overeenkomst omvat alle Bijlagen en voor zover nodig maken de Bijlagen bij verwijzing deel uit van deze Overeenkomst. Alle orders van Klant zijn onderworpen aan een schriftelijke acceptatie van Alavo. Totdat Alavo de offerte heeft geaccepteerd, kan Klant geen levering op grond van de offerte eisen. De termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst of offerte gedefinieerd worden, hebben in elk deel van de Overeenkomst dezelfde betekenis. De Overeenkomst wordt van kracht op de datum van ondertekening ervan. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op alle offertes en juridische relaties tussen Alavo en Klant. Een dergelijke wijziging wordt geacht op de Overeenkomst van toepassing te zijn. Op de relatie tussen Alavo en Klant en op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Den Haag is te allen tijde bij uitsluiting bevoegd alle geschillen tussen Alavo en haar Klanten in behandeling te nemen en daarover uitspraak te doen, met dien verstande dat Alavo gerechtigd blijft tegen Klant een gerechtelijke procedure aan te spannen voor een rechtbank die zonder bovengenoemde forumkeuze bevoegd zou zijn geweest om uitspraak te doen over geschillen tussen Klant en Alavo. BIJLAGEN: Deze Overeenkomst bevat de volgende Bijlagen: I Template Orderformulier Alavo II Algemene voorwaarden III Licentievoorwaarden IV Voorwaarden Professionele Diensten V Voorwaarden Hostingservices SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Versie1.0(juli2013)Vertrouwelijk Pagina1van6

2 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 BIJLAGEII:ALGEMENEVOORWAARDEN 1 DEFINITIES Devolgendetermenhebben,waarzijindezeAlgemeneVoorwaardenmeteenhoofdletter zijngeschreven,devolgendebetekenis: AlgemeneVoorwaarden :deindezebijlageiiuiteengezettealgemenevoorwaarden,vantijd tottijddooralavogewijzigd; Diensten :alledooralavoverleendediensten,metinbegripvanmaarnietbeperkttot bedrijfsadvisering,implementatiediensten,hetbouwenvanmaatwerksoftware,training,en hostingservices,maarmetuitsluitingvanonderhoudensupport,zoalsdooralavoenklant overeengekomen; Fout :eengebrekindesoftwaredataantoonbaartotgevolgheeftdatdesoftwarenietof nietmeervolgensdedooralavoverstrekteen/ofschriftelijkovereengekomenspecificaties, eigenschappenenfunctiesfunctioneert; Grondgebied :hetlandwaarinklantzijnhoofdkantoorheeft; Klant :departijaanwiealavoeenofferteheeftuitgebrachtofmetwiealavoeen overeenkomstheeftgesloten.vooralleduidelijkheid:determklantisalleenvantoepassing opdeovereenkomstsluitendeentiteitennietopaanhaargelieerdeondernemingen; 4.1 Alle(leverings)termijnendiedoorAlavogespecificeerdofovereengekomenzijn,zijnnaarhaar bestewetenvastgesteldopbasisvandegegevensdiehaarbijhetmakenvandeofferte,het aangaanvandeovereenkomstofdebekrachtigingvaneenspecifiekeoffertebekendwaren. Alavozalzichinspannendeovereengekomen(leverings)termijnenzogoedmogelijknate komen.alavoisnietlouterdoorhetoverschrijdenvaneengespecificeerdeof overeengekomen(leverings)termijningebreke.zelfsindiendepartijeneenfataletermijnzijn overeengekomen,isalavoingeengevaldooroverschrijdingvantermijneningebrekevoordat Klanthaarschriftelijkingebrekeheeftgesteld.Alavoisnietgebondenaaneventuelealdan nietdefinitieve(leverings)termijnenwaaraannietkanwordenvoldaanvanwege omstandighedendiebuitenhaarinvloedssfeerliggenofindiendepartijeneenverandering vandeinhoudofomvangvandeovereenkomstzijnovereengekomen(meerwerk,verandering vanspecificaties,enz.).indieneentermijnwaarschijnlijkoverschredenzalworden,zullen AlavoenKlantzosnelmogelijkinoverlegtreden. 4.2 HetrisicovanverliesofschadeaandedoorAlavoopgrondvandeTransactiesgeleverde productenofdienstenzalvanalavoopklantovergaanwanneerdezefeitelijkinhetbezit komenvanklantofeendoorklantaangewezenderde.deeigendomvandeopgrondvande TransactiesdoorAlavogeleverdeproductenofdienstengaateerstopKlantoverophetinde Overeenkomstgenoemdemoment,enindatgevalnieteerderdannaontvangstdoorAlavo vandevolledigebetalingdoorklantvandemetdezeproductenofdienstenverband houdendefactu(u)r(en). Overeenkomst :desoftware*enservicesovereenkomstvanalavodiewordtaangegaan tussenklantenalavo; Partij :KlantofAlavo,alnaargelangdecontext; Alavo :samenwerkingsverbandtusseneenmanszakenmetbeperkteaansprakelijkheidnaar Nederlandsrecht,methoofdkantooraandeNieuweBlekerstraat47teGroningen,Nederland, ingeschreveninhethandelsregisterondernummer Transacties :transactiestussenklantenalavomethetoogopdeaankoopenleveringvan Software,Softwarelicenties,OnderhoudenSupportenoverigeDiensten,voorzovervan toepassing. 2 OFFERTEENOVEREENKOMST 2.1 DeAlgemeneVoorwaardenzijnvantoepassingopalleoffertes,juridischerelatiesen overeenkomstenopgrondwaarvanalavosoftwareen/ofandereproductenen/ofdiensten vanongeachtwelkeaardaanklantlevert. 2.2 AlleoffertesenandereverklaringenvanAlavozijnondervoorbehoudenonderworpenaan overeenstemming,tenzijalavouitdrukkelijkanderszinsverklaart.klantverklaartdatdeaan Alavoverstrekteinformatiejuistenvolledigis. 2.3 AlledoorKlantgeplaatsteorderszijnonderworpenaaneenschriftelijkeacceptatievanAlavo. TotdatAlavodeofferteheeftgeaccepteerd,kanKlantgeenleveringopgrondvandeofferte eisen. 2.4 Detoepasselijkheidvaninkoop*ofanderevoorwaardenvanKlantofderdenwordthierbij uitdrukkelijkuitgesloten.metuitzonderingvoorwatbetreftleveringvangoederendooralavo aanklant,hierzijndebijbijlageviiibeschreveninkoopvoorwaardenklantexclusiefvan toepassing. 2.5 AlavoheeftteallentijdehetrechtdezeAlgemeneVoorwaardentewijzigen.Klantwordtvan eendergelijkewijziginginkennisgesteld,dievervolgens30dagennakennisgevingaanklant dooralavovankrachtwordt.wijzigingenvandezealgemenevoorwaardenzijneveneensvan toepassingopreedstussenalavoenklantgeslotenovereenkomsten,mitsklantdaarvan30 dagenvantevorenschriftelijkinkennisisgesteld. 2.6 Indienproducten,metinbegripvanmaarnietbeperkttotmaterialen,apparatuur,producten en/ofsoftware,dooralavozijnaangeschaftbijeenderdeleverancier( Productenvan Derden ),zijndealgemenevoorwaardenvandeleverancierbijuitsluitingvantoepassing. AlavostuurtofverstrektKlantopdienseersteverzoekdedesbetreffendealgemene voorwaarden.alavoverstrektgeengarantiesmetbetrekkingtotdergelijkeproductenvan Derdenenisdaartoenietverplicht. 3 VERGOEDINGENENBETALING 3.1 AlleprijzenzijnEuro senexclusiefbelastingoverdetoegevoegdewaarde(btw),overige overheidsheffingenencontanteuitgaven.klantdientallebetalingenbinnen30dagenna factuurdatumtevoldoen,bijgebrekewaarvanhij,zonderdateeningebrekestellingdoor Alavovereistis,naastdeverschuldigdehoofdsombetalingvandetoepasselijkewettelijke rentevanafdefactuurdatumaanalavoverschuldigdis. 3.2 KlantvergoedtAlavodeafsprakenzoalsovereengekomeninofferte.Klantisnietgerechtigd betalingenteverrekenenofopteschorten. 3.3 Alavoheefthetrechtmetinachtnemingvaneenkennisgevingstermijnvan1maandde effectievedoorklantenalavoovereengekomentarieveneensperkalenderjaarteverhogen meteenpercentagedatgelijkisaandestijgingvandeprijsindexvangroep70*74("zakelijke dienstverlening")zoalsgepubliceerddoorhetcentraalbureauvoordestatistiek(cbs)(ofeen latereofopvolgendeindexdaarvan),. 3.4 IndienKlantnaingebrekestellingnogsteedsverzuimteenfactuurtevoldoen,ishetAlavo toegestaaneenincassobureauinteschakelen,inwelkgevalklantookgehoudenisalle gerechtelijkeenbuitengerechtelijkekostenvolledigtevoldoen,metinbegripvanmaarniet beperkttotallekostendiedoor(externe)deskundigenen/ofbemiddelaarsinrekening wordengebrachtnaastdekostendiewettelijkzijnvastgesteldinverbandmetdeinningvan dezevorderingofvananderevormenvanafdwinging,waarvanhetbedragopminimaal15% vanhettotalebedragwordtgesteld. 3.5 Alavoheefthetrechthaarverplichtingenopgrondvaneenovereenkomstopteschorten indienklantverzuimtzijnbetalingsverplichtingenjegensalavonatekomen.klantisverplicht AlavoophaareersteverzoekpassendezekerheidteverschaffenvoortoekomstigeTransacties vanalavoopgrondvanofinverbandmeteenovereenkomst. 4 LEVERINGENRISICONOVERDRACHT SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Versie1.0(juli2013)Vertrouwelijk Pagina2van6 5 VERTROUWELIJKEINFORMATIE 5.1 ElkvandePartijengarandeertenverklaartdatinformatiedievandeanderePartijwordt ontvangenenwaarvandeontvangendepartijbegrijptofinredelijkheidhadkunnenbegrijpen datdievertrouwelijkis,striktvertrouwelijkwordtbewaard,tenzijbekendmakingvandie informatiewettelijken/ofingevolgeeenrechterlijkbevelvereistis,inwelkgevaldeinformatie diebekendwordtgemaaktzoveelmogelijkbeperktzalworden.departijdiede vertrouwelijkeinformatieontvangt,zaldezeuitsluitendgebruikenvoorhetbeoogdedoel. AlavoispasnavoorafgaandetoestemmingvanKlantgerechtigdhetlogo,denaamende adresgegevensvanklanttegebruikeninmarketingmateriaal,metinbegripvanmaarniet beperkttotwebsites.dezetoestemmingzalnietoponredelijkegrondenonthoudenworden. 5.2 KlantstemtermeeindatAlavopersoonsgegevensvanmedewerkersvanKlantkanvastleggen voorzoverdatvooralavonodigisomhaarverplichtingenuithoofdevandeovereenkomstna tekomen.klantvrijwaartalavotegenvorderingenvanpersonenwierpersoonsgegevenszijn vastgelegdofverwerktinverbandmeteenpersoonsregisterdatklantbijhoudtofwaarvoor Klantwettelijkofanderszinsverantwoordelijkis. 6 INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTENENVRIJWARING 6.1 Alavoofhaarlicentiegever(s)behoudenallerechten,eigendomsrechtenenbelangeninde Software,metinbegripvanMaatwerksoftware,deinhetkadervandeDienstenontwikkelde materialen,zoalsanalyses,ontwerpen,documentatie,rapportenenprijsopgaven,alsmede voorbereidendematerialenenalleintellectueleeigendomsrechtendiedaaraaninherentzijn, metinbegripvanmaarnietbeperkttotalledoorklantaangebrachte,verzochteof gesuggereerdewijzigingenenverbeteringen,niettegenstaandehetgebruikvantermenals koop, verkoop endergelijkeindezealgemenevoorwaarden,deofferteofanderebijlagen bijdeovereenkomst.ongeoorloofdgebruikvandesoftwarewordtalswezenlijkeschending vandeovereenkomsttussenalavoenklantbeschouwd. 6.2 KlantverwerftslechtsdegebruiksrechtenendeuitdrukkelijkdoordezeAlgemene Voorwaardentoegekenderechten.HetisKlantniettoegestaandeSoftwareofandere materialentevermenigvuldigenofkopieënervantemaken,behalvevoorzovertoegestaanin delicentievoorwaarden. 6.3 AlavoenhaarlicentiegeverskunnentechnischemaatregelentreffenomdeSoftwarete beschermen.indiendesoftwarebeveiligdwordtdoormiddelvaneentechnischebescherming ishetklantniettoegestaandergelijkebeveiligingsmaatregelenteverwijderenofomzeilen. IndiendebeveiligingsmaatregelenertoeleidendatKlantnietinstaatiskopieënvande Softwaretemaken,zalAlavoopverzoekvanKlant,voorzoverdeLicentievoorwaardendat toestaan,eenkopievandesoftwaremaken. 6.4 Alavozalvooreigenrekeningdeverdedigingopzichnemenvaneventuelevorderingen, rechtszakenofproceduresdietegenklantwordeningediendofdezeschikkeningevalvande beschuldigingdatdesoftwareofdienstendieuitsluitendopgrondvandezealgemene VoorwaardendoorAlavozijnontwikkeldengeleverdinbreukmakenopeenoctrooi, auteursrechtofhandelsgeheimvaneenderdeindevs,europaofjapan,enzalallekosten, schadevergoedingenenredelijkevergoedingenvanadvocatenvoldoendieverbandhouden meteendergelijkevorderingendieaanklantwordenopgelegd;met$dien$verstande$echter dat(i)klantalavoonverwijldschriftelijkvaneendergelijkevordering,rechtszaakofprocedure inkennisheeftgesteld,(ii)klantmetalavosamenwerktaandeverdedigingenschikking daarvan,en(iii)alavodecontroleheeftoverdeverdedigingvaneendergelijkevordering, rechtszaakofprocedureeneeneventueleschikkingdaarvan. 7 INFORMATIEVERSTREKKING 8 AUDIT KlantverstrektAlavotijdigallegegevensofinformatiedienuttigofnoodzakelijkzijnvooreen deugdelijkeuitvoeringvandeovereenkomstenbiedthaarallemedewerking,metinbegrip vanhetverlenenvantoegangtotzijnfaciliteiten.indienklantvoorhetmeewerkenaande uitvoeringvandeovereenkomstzijneigenmedewerkersinzet,dienendezetebeschikken overdevereistekennis,ervaring,capaciteitenenkwaliteit.indienvoornoemdeinformatieniet ofniettijdigofnietalsovereengekomenterbeschikkingvanalavois,ofindienklant anderszinsverzuimtaanzijnverplichtingentevoldoen,heeftalavoteallentijdehetrechtde uitvoeringvandeovereenkomstopteschorteneneventueleuitdeopschorting voortvloeiendekostentegendegebruikelijketarieveninrekeningtebrengen. 8.1 Alavoisgerechtigdeencontroleen/ofinspectie(hiernaeen Audit )uittevoerenoftedoen uitvoerenomvasttestellenofklantvoldoetaandebepalingenindeovereenkomst,mitsdie Auditwordtuitgevoerda)tijdensnormalekantooruren;enb)opeenzodanigewijzedatde operationeleactiviteitenvanklantnietoponredelijkewijzewordengehinderd;enc)zich

3 ALAVO - SOFTWARE- EN SERVICES-OVEREENKOMST 1.0 uitsluitendrichtopinformatievanklantdiedirectverbandhoudtmetdevraagofdezeaande bepalingenvoldoet.alavosteltklant14dagentevoreninkennisovereenaanstaandeaudit. 8.2 DeAuditzalwordenverrichtdoorAlavoofeendoorhaargekozendeskundige.Dekostenvan deauditkomenvoorrekeningvanalavo,tenzijuitdeinspectieblijktdatklantnietvoldoet aandebepalingenvandeovereenkomst,inwelkgevaldekostenvoorrekeningvanklant komen. 8.3 IndienuitdeAuditblijktdatKlantmeerdan5%teweinigheeftbetaaldvandetotaleoverde gecontroleerdeperiodeverschuldigdevergoedingenofdeovereenkomstanderszinswezenlijk heeftgeschonden,dandienthijalavodekostenvoorhetverrichtenvandeauditte vergoeden,alsmedealleteweinigbetaaldebedragenvanafdedagvaneersteinstallatievan desoftwarevanalavo,vermeerderdmetdewettelijkerente,binnendertigdagennaeen kennisgevingvanalavo. 9 ANNULERINGENBEËINDIGING 9.1 ElkvandePartijenheefthetrechtdeOvereenkomstmetonmiddellijkeingangper aangetekendschrijventebeëindigen,zonderdenoodzaakeenopzegtermijninachttenemen, indiendeanderepartij: a. toerekenbaarinverzuimismetdenalevingvanessentiëleverplichtingenopgrondvan deovereenkomstennaschriftelijkengedetailleerdingebreketezijngesteldnogsteeds nietaanhaarverplichtingenvoldoetbinnentweewekennagenoemde ingebrekestelling; b. uitstelvanbetalingaanvraagt,eenschikkingtreftmethaarschuldeisers,offaillietwordt verklaardenditfaillissementnietbinnentweewekenwordtopgeheven; c. eenregelingmethaarschuldeiserswilaangaanofindienbeslagwordtgelegdopalhaar activaofindienzijanderszinsdecontroleoverhaaractivaverliest;of d. haarwerkzaamhedenstaaktofsubstantieelvermindertofindieneenbesluittot opheffingofliquidatievandeanderepartijwordtgenomen. 9.2 IngevalvanbeëindigingvaneenOvereenkomstopgrondvaneenspecifiekeofferteanders danalsgevolgvanhetverstrijkenvandetermijnkunnendedienstenen/ofhetonderhouden desupportdieophetmomentvanbeëindigingreedsdooralavobijdeuitvoeringvande Overeenkomstzijnverrichtalsmededebijbehorendebetalingsverplichtingnietworden ingetrokken,tenzijklantbewijstdatalavoingebrekeiswatbetreftdiedienstenen/ofhet OnderhoudendeSupport.EventuelebedragendievóórbeëindigingdoorAlavozijn gefactureerdinverbandmetdienstenen/ofonderhoudensupportdiereedsuithoofdevan deovereenkomstnaarbehorenzijngeleverd,blijvenvolledigverschuldigdmetinachtneming vandebepalingenindevoorgaandezinenwordenbijbeëindigingonmiddellijkbetaalbaar. 9.3 BijbeëindigingvandeSoftwarelicentieofeenSoftwarelicentietermijndientKlantalle SoftwareenMaatwerksoftware(metinbegripvankopieëndaarvanenbijbehorende documenten)diehijopgrondvandeovereenkomstinzijnbezitheeftgekregenvanzijn systementeverwijderenenaanalavoteretourneren IngevalvanOvermachtwordtdedatumvanuitvoeringvanOnderhoudenSupport,installatie en/ofdienstenen/ofoverigegerelateerdedienstenuitgesteldvooreenperiodediegelijkis aandetijddiemetdevertragingverlorenisgegaan.degetroffenpartijdientdeander onverwijldschriftelijkinkennistestellenzodraeengevalvanovermachtzichvoordoet. 13 SLOTBEPALINGEN 13.1 DerechtenenverplichtingendievoortvloeienuitdeOvereenkomsttussenAlavoenKlant vormenééngeheelenzijnondeelbaar Alavoiseenonafhankelijkecontractpartijennietsinverbandmetdeuitvoeringvande OvereenkomstdoorAlavokanwordengeïnterpreteerdalshetcreërenvaneen werknemersrelatietussenklantenalavoofeenvanhaaradviseurs ZowelKlantalsAlavostemmenermeeingeenpersoneelvanelkaartebenaderenofindienst tenemenvoordatertenminste6maandenzijnverstrekennabeëindigingvande Overeenkomst KlantheeftniethetrechtzijnrechtenenverplichtingenopgrondvandeOvereenkomstop welkewijzedanookovertedragenaanderdenzonderdeschriftelijketoestemmingvan Alavo.Alavozalhaartoestemmingnietoponredelijkegrondenonthouden IndieneenbepalingvandeOvereenkomstnietigisofnietigwordtverklaard,blijvende overigebepalingenvandeovereenkomstvolledigvankrachtenzullenalavoenklant overleggenomtotovereenstemmingtekomenovereennieuwebepalingdiedenietige bepalingvervangtenhetdoelendestrekkingdaarvanzodichtmogelijkbenadert Klantstemtermeein,indienhijniettevredenis,Alavoeenschriftelijkebeschrijvingvanhet probleemofdeproblementeverstrekkenenzichtegoedertrouwintespannendezaakin derminnemetalavoteschikkenalvorenseenprocedureaantespannen.alavostemter tevensmeeinzichtegoedertrouwintespannenomeventueleproblemenmetklantinder minneteschikkenalvorenseenprocedureaantespannen OpderelatietussenAlavoenKlantisuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.De rechtbankindenhaagisteallentijdebijuitsluitingbevoegdallegeschillentussenalavoen haarklanteninbehandelingtenemenendaaroveruitspraaktedoen,metdienverstandedat AlavogerechtigdblijfttegenKlanteengerechtelijkeprocedureaantespannenvooreen rechtbankdiezonderbovengenoemdeforumkeuzebevoegdzouzijngeweestomuitspraakte doenovergeschillentussenklantenalavo.toepassingvanhetvn*verdraginzake internationalekoopovereenkomstenbetreffenderoerendezakenopdeovereenkomstwordt uitdrukkelijkuitgesloten Ingevalvanstrijdigevoorwaardeninzakehetzelfdeonderwerp,prevalerendedocumentenin devolgendevolgorde:1.devoorwaardenvaneenofferte;2.eenovereenkomstinzake leveringvansoftwareendienstenandersdandeovereenkomst,dieschriftelijktussende Partijenisovereengekomen;3.deOvereenkomst;4.deoffertevanAlavo;5.alleoverige documenten.ingevalvanstrijdigheidtussendealgemenevoorwaardenendeoverige BijlagenvandeOvereenkomstprevalerendebepalingenvandieandereBijlagen6.Voor leveringvangoederengeldenexclusiefdeinkoopvoorwaardenvanklant 10 GARANTIE Tenzijinartikel5vanBijlageIIIuitdrukkelijkanderszinsisvermeld,wordendeSoftware, Softwarelicenties,OnderhoudenSupport,enDiensten asis dooralavoaanklantgeleverd enalavogeeftgeengarantiestenaanzienvandeverkoopbaarheid,geschiktheidvooreen doelofkwaliteitvandesoftware,softwarelicenties,onderhoudensupport,endiensten. 11 AANSPRAKELIJKHEIDENSCHADELOOSSTELLING 11.1 VoorzoverwettelijktoegestaanzaldeaansprakelijkheidvanAlavoopgrondvandeze AlgemeneVoorwaardenintotaalniethogerzijndandebedragendieindevoorafgaande12 maandendoorklantaanalavozijnbetaaldvoordespecifiekesoftware,softwarelicentie, OnderhoudenSupportofDienstendietotschadehebbengeleid NiettegenstaandehetvoorgaandezalAlavovoorzoverwettelijktoegestaaningeengeval jegensklantofderdenaansprakelijkzijnvoorincidentele,gevolg*,ofbijzondereschadeofals strafopgelegdeschadevergoedingen,hetzijuithoofdevaneenovereenkomst,hetzijals gevolgvaneenonrechtmatigedaad,metinbegripvanwinstderving,verliesvanbesparingen, afgenomengoodwill,schadeveroorzaaktdoordeonderbrekingvanbedrijfsoperaties, verlorenofbeschadigdedata,ofandereincidenteleofgevolgschade,zelfsindienalavovande mogelijkheidvandieschadeinkennisisgesteld Alavoisslechtsaansprakelijkwegenseentoerekenbaarverzuimindenalevingvande OvereenkomstindienzijonverwijldennaarbehorenschriftelijkdoorKlantingebrekeis gesteldmeteenredelijketermijnomhetverzuimteherstellenennadietermijnnogsteeds verzuimtomaanhaarverplichtingentevoldoen.deingebrekestellingdienteenzo gedetailleerdmogelijkebeschrijvingvanhetverzuimtebevattenzodatalavoadequaatkan reageren EenschadeclaimtegenAlavovervaltenkeldoorhetverstrijkenvanzesmaandennadatde claimisontstaan KlantvrijwaartAlavojegensallevorderingenvanderdenwegensproductaansprakelijkheidals gevolgvaneengebrekineendoorklantaaneenderdegeleverdproductofsysteemdatdoor Alavogeleverdeapparatuur,Softwareofanderematerialenbevat,tenzijKlantbewijstdatde schadeuitsluitenddoordedooralavogeleverdeapparatuur,softwareofanderematerialenis veroorzaakt Debepalingeninditartikelzijneveneensvantoepassingopalle(rechts)personendiedoor AlavovoordeuitvoeringvandeOvereenkomstwordeningeschakeld. 12 OVERMACHT 12.1 GeenvandePartijenisaansprakelijkvoorniet*nalevingofvertragingalsgevolgvan natuurrampen,oorlogen,oproer,stakingen,brand,overstromingen,aardbevingen, beperkendeoverheidsmaatregelenofoorzakendieinredelijkheidbuitenhuninvloedssfeer liggen,hiernagezamenlijk: Overmacht.Overmachthoudttevensinovermachtvandezijde vandeleveranciersvanalavo,ontoereikendenalevingdoordeleveranciersvanhun verplichtingen,alsmedegebrekkigegoederen,materialenofsoftwarevanderdendieklant Alavoverplichttegebruiken. SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Versie1.0(juli2013)Vertrouwelijk Pagina3van6

4 SOFTWARENENSERVICESNOVEREENKOMST 1 TOEPASBAARHEID BIJLAGEIII:LICENTIEVOORWAARDEN 3 VERGOEDINGENENBETALING NaastdeAlgemeneVoorwaarden(BijlageII)zijndezeLicentievoorwaardenvantoepassingop alleleveringendooralavo,hetzijrechtstreekshetzijviaeenwederverkoper,vansoftware, SoftwarelicentiesenMaatwerksoftware.AlledefinitiesdieinBijlageIIwordengebruikt,zijn ookvantoepassingindezebijlageiii. 2 LICENTIE 2.1 NaAlavosschriftelijkeacceptatievaneenOFFERTEentegenbetalingvandeaanAlavo verschuldigdeprijs,envoortsmetinachtnemingvandevoorwaardenindeovereenkomst, garandeertalavodatalavointernationalb.v.klanteenniet*exclusieve,niet*overdraagbare, eeuwigdurendesoftwarelicentieverleentvoorhetgebruikvandesoftwareophet Grondgebied,inhetkadervanzijnnormalebedrijfsuitoefening,vooreigeninterngebruiken voordeel,envoorhetovereengekomenenbetaaldeaantalgebruikers,modulesendatabases. Klantzaldezevoorwaardenstriktnaleven. 2.2 HetisKlant,dienswerknemersenbevoegdezakelijkepartnerstoegestaandeSoftware gedurendedelicentieperiodetegebruikenopeencomputeropeennadergenoemdelocatie, mitsdegelijktijdigetoegangtotdesoftwareindienvantoepassingbeperktwordttothet aantalgebruikerswaarvoorklantdetoepasselijkelicentievergoedingaanalavoheeftbetaald. 2.3 IndienKlanthetaantalgelicentieerdegebruikersofmodulesvandeSoftwarewilverhogen, dienthijalavodienovereenkomstigteinformeren.totdatereenschriftelijkakkoordistussen AlavoenKlantovereendergelijkeverhogingendebijbehorendevoorwaardenishetKlant niettoegestaandesoftwareanderstegebruikendanvolgensdedangeldendelicentie. 2.4 HetisKlantniettoegestaandeSoftwaretewijzigen,aantepassen,tevertalen, reverse engineeren,decompileren,dissassemblerenofafgeleidewerkentecreërenopbasisvande Softwareofdebijbehorendematerialen,behalvevoorzoverKlantwettelijkgerechtigdisde Softwareondanksvoorgaandebeperkingte reverseengineeren.indiendetoepasselijke wetgevingklantondanksvoorgaandebeperkingtoestaateendeelvandesoftwarete reverse engineeren methetoogophetrealiserenvaninteroperabiliteitmetanderesoftwaredient KlantAlavoschriftelijkinkennistestellenvanzijnvoornemendeSoftwarete reverse engineeren,endienthij,indiendoordetoepasselijkewetgevingtoegestaan,alavoin redelijkheidindegelegenheidtestellennaareigeninzichtdieinformatiemetbetrekkingtot desoftwareteverschaffendienodigkanzijnomdieinteroperabiliteitterealiseren.indien Alavodieinformatieverschaft,ishetKlantniettoegestaandeSoftwarete reverse engineeren,tenzijdetoepasselijkewetgevingdattoestaat. 2.5 HetisKlantniettoegestaaneenaanduidingvaneenauteursrecht,handelsmerken, handelsnamenofandereintellectuele*ofindustriële*eigendomsrechtenvandesoftware, Softwarelicentieapparatuurofmaterialendieverbandhoudenmetdevertrouwelijkeaarden geheimhoudingvandesoftwareteverwijderen. 2.6 HetisKlantniettoegestaandeSoftwareteverkopen,verhuren,inonderlicentietegeven (bijvoorbeeldaandochter*ofgroepsondernemingen,tenzijmetvoorafgaandeschriftelijke toestemmingvanalavo),overtedragen,aftegeven,uittelenen,teruilen,wegtegooien,in eennetwerkoptenemen,oftereproduceren,tenzijenvoorzoverdituitdrukkelijkinde Overeenkomstwordttoegestaan. 2.7 HetisKlantniettoegestaanzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanAlavode Softwarealsservicebureauaantebiedenoftegebruikenomwerkteverrichtenvooreen derde,aldanniettegeneenvergoeding. 2.8 Klantheefthetrechttweekopieënvanhetprogrammavoorback*updoeleindentebewaren maarmaggeenkopieënvooranderedoeleindenmaken.klantdientde auteursrechtvermelding,hetserienummer,denaamvandesoftwareenhetversienummerop deback*upkopieovertenemen. 2.9 KlantmagmaximaaltweedatabasevoorbeeldenvanAlavogebruikenvoortestdoeleinden KlantstemtermeeindeSoftwareofdebijbehorendedocumentatiedieeigendomisvanAlavo nietopeeninternetsiteofwebsiteofvergelijkbaresiteteplaatsendiereedsbestaatofinde toekomstontwikkeldwordtenbeschikbaarzalzijn IndieneenbedrijfvanKlantwordtovergedragenaaneennieuweeigenaarzullenAlavoende nieuweeigenaaroverleggenomtotovereenstemmingtekomenovernieuwevoorwaarden voorhetgebruikvandesoftwareendeaanschafvansoftwarelicentiesdoordenieuwe eigenaar.totdateendergelijkeovereenkomsttotstandisgekomen,ishetdenieuweeigenaar niettoegestaandesoftwaretegebruiken AlavoInternationalB.V.isenblijfteigenaarvanallerechten,eigendomsrechtenenbelangen indesoftwareenalleintellectueleeigendomsrechtendiedaaraaninherentzijn,metinbegrip vanmaarnietbeperkttotalledoorklantaangebrachte,verzochteofgesuggereerde wijzigingenenverbeteringen,niettegenstaandehetgebruikvantermenals koop, verkoop endergelijkeindezelicentievoorwaarden,deofferteofanderebijlagenbijde Overeenkomst.ElkongeoorloofdgebruikvandeSoftwarewordtalswezenlijkeschendingvan dezeovereenkomstbeschouwd AlavoInternationalB.V.behoudtzichvoortsallerechtenvoordienietspecifiekinditgedeelte vandelicentievoorwaardenaanklantzijntoegekend. 3.1 DeSoftwarelicentiesvoorstandaardsoftwarewordenvollediginrekeninggebrachtbijlevering vandesoftware. 3.2 Indienereenlicentieperiodeisovereengekomen,zalAlavodeSoftwarelicentieinrekening brengenopeenwijzedieisvermeldindeofferte. 4 LEVERING,INSTALLATIE,ACCEPTATIE 4.1 AlavolevertKlantdeSoftwareopdeovereengekomensoortenvorminformatiedragersen installeertdezeterplaatstebijklantindieninstallatievandesoftwaredooralavoschriftelijkis overeengekomen. 4.2 SoftwarenietzijndeMaatwerksoftwarewordtbijleveringbeschouwdalsgeaccepteerd. 4.3 VoordatdeopdrachttotontwikkelingvanMaatwerksoftwarewordtgegeven,dienende Partijenonderlingtotovereenstemmingtekomenoverproceduresvoorhetverrichtenvan eenacceptatietest.dezeacceptatietestheeftbetrekkingopdefunctionaliteitvande Maatwerksoftwareendebijbehorendedocumentatie. 4.4 Indienergeenacceptatietestalsbedoeldinartikel4.3isovereengekomenofindienKlantniet meewerktbijdeuitvoeringvandeacceptatietestwordtdemaatwerksoftware30dagenna leveringalsgeaccepteerdbeschouwd. 4.5 KlantzaldeovereengekomenacceptatietestalsbedoeldinArtikel4.3uitvoeren.Dekosten vaneventueleassistentiedooralavoopverzoekvanklantwordentegendedangeldende tarievenbijklantinrekeninggebracht. 4.6 Onmiddellijknauitvoeringvandeovereengekomenacceptatietestalsbedoeldinartikel4.3 stellendepartijeneenofficieelrapportop,datzijondertekenen.ditofficiëlerapportmaakt meldingvaneventuelegebrekenindemaatwerksoftwareenvermeldtvoortsofklantde Maatwerksoftwareheeftgeaccepteerdofafgekeurd. 4.7 Kleineregebreken,waarondergebrekendiedoorhunaarden/ofaantalinredelijkheidnietde inwerkingstellingvandemaatwerksoftwareverstoren,zijngeenredenomacceptatiete onthouden,onverminderddeverplichtingvanalavoomdiegebrekenkosteloosin overeenstemmingmetdebepalingeninartikel4.8teverhelpen. 4.8 Alavozaldeinhetofficiëlerapportvermeldegebrekenophaarkostenverhelpenbinnendein ditrapportgenoemdetermijn,ofbijgebrekedaarvanbinneneenredelijketermijn. 4.9 Nadatdegebrekenverholpenzijn,wordtnogeenacceptatietestuitgevoerdalsbedoeldin artikel4.3.zonodigwordtdeinartikel4.3uiteengezetteprocedureherhaald IndienenzodradeMaatwerksoftwaredoorKlantgeaccepteerdisofinovereenstemmingmet artikel4.4wordtgeachtgeaccepteerdtezijn,wordtdedatumwaarophetdesbetreffende officiëlerapportisopgesteldenondertekendbeschouwdalsdedatumvanacceptatie NaacceptatieisAlavonietmeerverplichtFoutenteherstellen,metuitzonderingvangevallen waarinklantzijnrechtenopgrondvandeinartikel5gegevengarantiekanuitoefenen. 5 GARANTIE 5.1 AlavogarandeertdatdeSoftwareopdedatumwaaropdeSoftwarevoorheteerstdoorAlavo wordtgeïnstalleerdofgeleverdengedurendeeenperiodevan90dagendaarna(de Garantietermijn )hoofdzakelijkinovereenstemmingmetdefunctiespecificatiesinde algemenedooralavogeleverdeofbijhaarverkrijgbaresoftwaredocumentatiezal functioneren.dezegarantieisuitsluitendvantoepassingopdedooralavoopgrondvande OvereenkomstgeleverdeSoftware,zondereventuelewijzigingendiedaaraandoorKlantof eenderdezijnaangebracht.bovengenoemdegarantiegeldtnietindienklantofeenderdede Softwarewijzigt,inwelkgevalAlavovolledigwordtonthevenvanalleeerdereverplichtingen inverbanddaarmee.voorzoverdoordetoepasselijkewetgevingtoegestaan,isalavoingeval vaneenschendingvanvoorgaandegarantieuitsluitendaansprakelijkvoor,enheeftklant uitsluitendrechtop,onverwijldereparatieofvervangingvandesoftwaredienietaandeze beperktegarantievoldoetof,indienalavonietinstaatisdesoftwaretereparerenofte vervangen,terugbetalingaanklantvandeeventueletoepasselijkelicentievergoedingendiebij retourneringvandegebrekkigesoftwareaanalavozijnvoldaan,eenenanderuitsluitendnaar keuzeenopkostenvanalavo.eventuelevervangendesoftwarewordtgegarandeerd gedurendedegarantietermijn. 5.2 AlavogarandeertKlantdat(i)zijhetrechtheeftdezeOvereenkomstaantegaanendeindeze Overeenkomstgenoemderechtenenlicentiesteverlenenen(ii)deSoftwarenaarhaarbeste wetengeeninbreukmaaktopeenoctrooi*ofauteursrechtofeventueleandere eigendomsrechtenvaneenderdeschendt. 5.3 Alavogarandeertdatzijzichincommercieelopzichtredelijkeinspanningenzalgetroostenom teverzekerendatdesoftwaregeenkwaadaardigeofdestructievecodebevat.indieneen dergelijkecodegedurendedegarantieperiodeindesoftwarewordtontdekt,verschaftalavo Klantbinnen30kalenderdagennadekennisgevingvanKlantaanAlavovanschendingvan dezegarantieeennieuwexemplaarvandesoftwaredieeendergelijkecodenietbevat. 5.4 Metuitzonderingvandegarantiesdieuitdrukkelijkinditartikel5zijngenoemd,levertAlavo desoftwarezondergarantievanongeachtwelkeaard,explicietofimpliciet,metinbegripvan maarnietbeperkttotalleimplicietegarantiesvanverkoopbaarheidofgeschiktheidvooreen bepaalddoelofgarantiesvankwaliteitofprestaties. SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Nov2013Vertrouwelijk Pagina4van6$

5 SOFTWARENENSERVICESNOVEREENKOMST BIJLAGEIV:VOORWAARDENPROFESSIONELEDIENSTEN 1. TOEPASBAARHEID 1.1. NaastdeAlgemeneVoorwaarden(BijlageII)zijndezeVoorwaardenProfessioneleDiensten vantoepassingopalledooralavoaanklantverleendediensten. 2. UITVOERINGVANDEDIENSTEN 2.1. AlavozaldeDienstennaarbestekunnenzorgvuldiguitvoeren,indienvantoepassingin overeenstemmingmetdeovereenkomstenenproceduresdieschriftelijkmetklantzijn vastgelegd.alledienstenvanalavowordenverrichtopbasisvaneeninspanningsverplichting, tenzijenvoorzoveralavoineenschriftelijkeovereenkomstuitdrukkelijkeenresultaatheeft toegezegdenhetdesbetreffenderesultaateveneensvoldoendeondubbelzinnigisbeschreven. HiermeebedoelenPartijendatnietalleenhetresultaatvoldoendeduidelijkmoetzijn omschrevenmaarjuistenvooralalle projectmatige stappenomtotditresultaatte geraken.partijenkomenovereenzulkeafsprakenenkeltemakennagoedonderlingoverleg enslechtsnawederzijdseinstemming.eventueleafsprakeninzakeeenserviceniveaumoeten altijduitdrukkelijkschriftelijkwordenovereengekomen PartijenerkennendateventueleineenovereengekomenOFFERTEgenoemdestreefdatavoor afrondingschattingenzijnengeenfataledeadlinesimpliceren.alavozalklantonverwijld informerenindienzijvaststeltdateenstreefdatumvooreenteleverenproductofdienstmoet wordenaangepast IndienereenfoutwordtgemaaktdoordatKlantonjuisteofonvolledigeinformatieheeft verstrekt,isalavonietaansprakelijkvooreventueledoordiefoutveroorzaakteschadeof verlies IndienisovereengekomendatdeDiensteninfaseszullenwordengeleverd,aldannietmet bepaalde deliverables,isalavogerechtigddeaanvangvandedienstendiedeeluitmaken vaneenbepaaldefaseopteschortentotdatklantderesultatenvandevoorgaandefase schriftelijkheeftgoedgekeurd BijdeuitvoeringvandeDienstenisAlavoslechtsverplichttijdigeenredelijkeinstructiesvan Klantoptevolgenindiendatuitdrukkelijkschriftelijkisovereengekomen.Alavoisniet verplichtinstructiesoptevolgendiedeinhoudofomvangvandeovereengekomendiensten wijzigenofaanvullen( Wijzigingsverzoeken ).Wijzigingsverzoekenwordentegenafzonderlijk overeentekomenvergoedingeninrekeninggebracht IndieneenDienstmethetoogophetfunctionerenmoetwordenuitgevoerddooreen specifiekepersoon,isalavoaltijdgerechtigddiepersoonnaoverlegmetklanttevervangen dooreenofmeeranderepersonenmetdezelfdekwalificaties TenzijindeOvereenkomstuitdrukkelijkanderszinswordtovereengekomen,accepteertAlavo geenaansprakelijkheidvoorhaardiensten BehoudensvoorafgaandetoestemmingvanAlavoisKlantnietgerechtigdinformatieoverde procedure,methodesentechniekenvanalavoen/ofdeinhoudvandedienstenenrapporten vanalavoaanderdenbekendtemaken.klantisnietgerechtigdadviezenofrapportenaan derdenbekendtemaken KlantzalanderetechnischeassistentiedieAlavoinredelijkheidnoodzakelijkachtomde Dienstentekunnenuitvoerenop asneeded *basisverstrekken.dergelijkeassistentiekan ondermeerbestaanuittoegangtotengineers,hardwarelabs,enspecialistische testapparatuur Klantzaleentechnischecontactpersoonaanwijzendiebevoegdishemtevertegenwoordigen inallezakendieverbandhoudenmetdediensten.alavoheefthetrechttevertrouwenopalle mondelingeofschriftelijkeverklaringenenuitingenvandietechnischecontactpersooninzake dediensten. 3. VERGOEDINGENENBETALING 3.1. DeDienstenwordeninrekeninggebrachtconformhetgeenschriftelijktussenKlantenAlavois overeengekomen.ditishetzijopbasisvantijdenmateriaal(feitelijkeurenberekendtegen overeengekomenuurtarieven,vermeerderdmetextrakostenenuitgaven),hetzijopbasisvan eenvastevergoeding.facturenwordenindienvantoepassingeenspermaandverstuurd IngevaleenafspraakvooreenDienstwordtverplaatstofafgezegddoorKlantisAlavo gerechtigdklantdevolgendekosteninrekeningtebrengen: verplaatsingofafzeggingtotdriewekenvooraanvangsdatum:kosteloos; verplaatsingofafzeggingtottweewekenvooraanvangsdatum:50%vanhet factuurbedrag; verplaatsingofafzeggingtotéénweekvooraanvangsdatum:75%vanhet factuurbedrag; verplaatsingofafzeggingminderdanéénweekvooraanvangsdatum:100%vanhet factuurbedrag. 4. WIJZIGINGENMEERWERK 4.1. IndienAlavoopverzoekvanKlantofmetdiensvoorafgaandetoestemmingwerkheeft verrichtofandereprestatiesheeftgeleverddiebuitendeinhoudofomvangvande overeengekomendienstenvallen,dientklantdatwerkofdieprestatiestegendedan geldendetarievenvanalavotevergoeden.uitbreidingofwijzigingvaneen systeemanalyse,eenontwerpofspecificatiesvormeneveneensmeerwerk.alavois nimmerverplichtaaneendergelijkverzoektevoldoenenheefthetrechtteverlangendat ereenafzonderlijkeschriftelijkeovereenkomstwordtgesloten. overeengekomenofverwachtetijdvoorafrondingvandedienstenendewederzijdse verantwoordelijkhedenvanklantenalavo.hetfeitdatmeerwerk(ofeenverzoekdaartoe)zich voordoettijdensdeuitvoeringvandeovereenkomstisnooitgrondvoorklantomdeoffertein tetrekkenoftebeëindigen VoorzovervoordeDiensteneenvasteprijsisovereengekomen,zalAlavoKlantopdiens verzoekvoorafschriftelijkinformerenoverdefinanciëlegevolgenvanhetmeerwerk. 5. DETACHERING 5.1. ErissprakevandetacheringindezinvandezeAlgemeneVoorwaardenindienAlavoeen medewerker(hierna:de"gedetacheerdemedewerker")aanklantbeschikbaarsteltomdeze medewerkerwerktedoenverrichtenondertoezicht,managementen/ofleidingvanklant AlavozalzichnaarbestekunneninspannenomervoortezorgendatdeGedetacheerde MedewerkergedurendedelooptijdvandeOvereenkomstbeschikbaarblijft, niettegenstaandehetinartikel2.6inzakevervangingbepaalde KlantisgerechtigdvervangingvandeGedetacheerdeMedewerkerteverzoeken(i)indiende GedetacheerdeMedewerkeraantoonbaarnietvoldoetaandeuitdrukkelijkovereengekomen kwaliteitseisenenklantalavodaarvanbinnendriewerkdagennaaanvangvanhetwerk schriftelijkinkennisstelt,of(ii)indiendegedetacheerdemedewerkereenlangdurigeziekte ondervindtofnietlangerbijalavoindienstblijft.alavozalhetverzoekonmiddellijkterhand nemenenprioriteitgeven.alavogarandeertnietdatvervangingaltijdmogelijkzalzijn.indien vervangingnietofnietonmiddellijkmogelijkis,wordenclaimsvanklantinzakeverdere nalevingvandeovereenkomstalsmedealleclaimsvanklantwegensniet*nalevingvande Overeenkomstnietigverklaard.DebetalingsverplichtingenvanKlantmetbetrekkingtothet verrichtewerkblijvenbestaan Alavoisverplichtdeloonbelastingensocialeverzekeringspremies(inclusiefvoorheffingen) dievoordegedetacheerdemedewerkerinverbandmetdeovereenkomstmoetenworden voldaan,tijdigenvolledigtevoldoen.alavovrijwaartklantjegensallewettelijkevorderingen vandefiscusofsocialeverzekeringsinstellingenmetbetrekkingtotbelastingenensociale verzekeringspremiesdiedirectverbandhoudenmetdebeschikbaarstellingvande GedetacheerdeMedewerkerdoorAlavo( aansprakelijkheidvoorhetgebruikvanextern personeel ),mitsklantalavoinstaatsteltdebetrokkenclaimsvolledigaftehandelen, volledigmeewerktmetalavoenalavoallenoodzakelijkeinformatieverstrektalsmede,indien Alavozulkswenst,volmachtenomgerechtelijkeprocedurestevoeren AlavoaanvaardtgeenaansprakelijkheidvoordekeuzevandeMedewerkerofvoorde resultatenvanhetwerkdiezichvoordoenondertoezicht,managementen/ofleidingvan Klant. 6. OPLEIDINGEN 6.1. DeDienstenvanAlavoomvattendeorganisatievaninhousebedrijfsopleidingenofinterne opleidingenbijalavo,hiernagezamenlijk Bedrijfsopleidingen.DaarnaastorganiseertAlavo openopleidingenwaarvoorindividuenzichkunneninschrijven IndienhetaantalinschrijvingenzulksnaarhetoordeelvanAlavorechtvaardigt,isAlavo gerechtigddeopleidingentecombinerenmeteenofmeerandereopleidingen,ofdezelater tedoenplaatsvinden.ditwordtuiterlijk7dagenvoorafgaandaandedatumvandeopleiding bekendgemaakt,waarnaklanthetrechtheeftdeopleidingbinnen2werkdagenkostelooste annuleren Klantmageendeelnemeraaneenopleidingvervangendooreenvanzijnandere werknemers Voor(deelnameaan)BedrijfsopleidingendientKlantminimaal6deelnemersinteschrijven; bijinschrijvingvanminderdeelnemerswordtdeprijsvoor6deelnemersinrekening gebracht.alavoisgerechtigdeenmaximumaantaldeelnemersvooreenbedrijfsopleiding vasttestellen Voorin*houseopleidingengarandeertKlantdatdevereistefaciliteitenaanwezigzullenzijn. IndienzijnaarhetoordeelvanAlavoontoereikendzijn,isAlavogerechtigddeopleidingopte schortentotdatdefaciliteitenwelbeschikbaarzijnofdeopleidingteannuleren,waarbijde overeengekomenvergoedingvoordeopleidinginrekeningwordtgebracht AnnuleringvaneenofmeerdeelnemersaaneenBedrijfsopleidingisslechtsmogelijkindien hetaantaldeelnemersperklantnietonderde6komt,ofindienklantdevergoedingvoor6 deelnemersvoldoet.inafwijkingvanartikel3.3vandezebijlagevzijndeannuleringskosten vooreenbedrijfsopleidingalsvolgt: totéénweekvoordeopleiding:kosteloos; totdedesbetreffendeopleidingsdag:25%vanhetfactuurbedragpergeannuleerde deelnemer; opdedesbetreffendeopleidingsdag:100%vanhetfactuurbedragpergeannuleerde deelnemer Alavoheeftteallentijdehetrechtbetalingvanhetverschuldigdebedragteeisenvoordatzij metdeopleidingbegint Klantaccepteertdatwerkofprestatiesalsbedoeldinartikel4.1vaninvloedkunnenzijnopde SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Nov2013Vertrouwelijk Pagina5van6$

6 SOFTWARENENSERVICESNOVEREENKOMST BIJLAGEV:VOORWAARDENHOSTINGSERVICES 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1. NaastdeAlgemeneVoorwaarden(BijlageII),zijndezeVoorwaardenvoor HostingservicesvantoepassingopdeleveringvanHostingservicesdoorAlavo aanklant.ingevalvanstrijdigheidtussendebepalingeninanderebijlagen behorendebijdezeovereenkomstendebepalingenvandezebijlage, prevaleerthetbepaaldeindelaatste. 1.2 BegrippendieinonderhavigeBijlagemeteenhoofdletterzijngeschreven, hebbendeindeovereenkomstofindebijlageomschrevenbetekenis. 1.3 Hostingservices :deleveringvandetoegangtotenhetgebruikdoor Klantvaneenbepaaldeserver(hierna: Server )diewordtgehostdoor Alavoofeenderde(hierna: Derde ),waaropdesoftwareisopgeslagen, alsmededeleveringdooralavoaanklantvanbepaaldeinaddendumi bijdezebijlageomschreventechnischediensten(hierna: Technische Diensten ). 2. LEVERINGVANHOSTINGSERVICESENSERVICENIVEAUS 2.1 BehoudensdeindeOvereenkomstopgenomenbepalingen,verleent AlavohierbijaanKlantgedurendedeLooptijdtoegangtotenhet gebruiksrechtvaneenserverovereenkomstigdebepalingenvan onderhavigebijlageenhetgebruiksrechtvoordesoftwarezoalsin BijlageIIIisomschreven,alsmedehetrechtopbepaaldeinAddendumI bijdezebijlageomschreventechnischediensten AlavolevertdeHostingservices,waaronderdeTechnischeDienstenin overeenstemmingmetdeinaddendumiomschrevenserviceniveaus,metde nodigebekwaamheid,zorgvuldigheidentoewijdingeninovereenstemming metdenormendiebinnendesectorgelden. 4. INTELLECTUELEEIGENDOMENBESCHERMINGVANGEGEVENS 4.1. AanKlantbehorentoeallerechtenenaansprakenopenallebelangeninde gegevensdieopdeserverzijngeplaatsten/ofdoorofindesoftwareworden gebruiktenklantisalsenigeverantwoordelijkvoorderechtmatigheid, betrouwbaarheid,integriteit,juistheidenkwaliteitvandergelijkegegevens. AanAlavoofhaarleveranciersoflicentieverlenersbehorentoeallerechten enaansprakenopenallebelangenindeserver,software,minorreleasesen MajorReleases,Maatwerksoftwareenanderezakendiewordengebruiktbij deleveringvandehostingservicesdooralavoaanklant PartijenaanvaardendatAlavoPersoonsgegevens(indezinvandealgemene EU*regelgevingennationalewet*enregelgeving)namensKlantkan verwerkenbijdeuitvoeringvanhaarverplichtingenuithoofdevan onderhavigebijlageenpartijenleggenhierbijvastdatklantde gegevensbeheerderisendatalavodegegevensverwerkerisendatbeide Partijendewet*enregelgevingdievantoepassingisophunrespectievelijke rollen,volledigzullennaleven. 5. VERGOEDINGENBETALING 5.1. KlantstemtermeeinaanAlavodevergoedingentebetalenvoorde betreffendehostingserviceszoalsomschreveninhetofferte AlavokanKlantaanvullenderedelijkekosteninrekeningbrengeningevalde afgesprokenniveausmetbetrekkingtotbandbreedte,dataverkeerof bestandsopslagregelmatigwordenoverschreden BijhetleverenvandeHostingserviceskanAlavonaareigengoeddunken besluitenofeenderdeen,indienvantoepassing,welkederdede HostingservicesaanKlantzalleveren AlavoheefthetrechtonderhoudteplegenaandeServervoorzoverzijdat redelijkerwijsnoodzakelijkacht(waaronderspoedwijzigingendievaninvloed zijnopdesoftware)teneindeervoortezorgendatdeserverblijft functionerenenbeschikbaarblijft. 3. VERPLICHTINGENVANKLANT 3.1. NaastdealgemeneverplichtingenvanKlantuithoofdevanBijlagenIII,IV,V enaddendumi,waarnaarvoorzovernodiginonderhavigebijlagewordt verwezen,isklantgehoudendebepalingenvanditartikel3nateleven KlantisgehoudenopofviadeServergeenvirussen,softwareofandere materialentebewaren,verspreidenofverzendendieonrechtmatig, schadelijk,bedreigend,beledigend,obsceen,intimiderendofracistischof etnischbeledigendzijnofinbreukmaken,onrechtmatigeactiviteitenmogelijk maken,seksueelexplicieteinhoudweergeven,ofaanzettentotonrechtmatig geweld,discriminatieopgrondvanras,geslacht,huidskleur,religieuze overtuiging,seksuelegeaardheidofhandicap,ofandereonrechtmatige activiteiten Klantisgehoudennietmeerschijfruimteen/ofbandbreedtetegebruikendan isovereengekomen.erkunnenaanvullendekosteninrekeningworden gebrachtvoorhetoverschrijdenvandetoegestanehoeveelheidschijfruimte en/ofbandbreedte Klantdoetalwatredelijkerwijsmogelijkisomonbevoegd(e)toegangtotof gebruikvandeserverendesoftwaretevoorkomenensteltalavo onmiddellijkinkennisvandergelijk(e)onbevoegd(e)toegangofgebruik Klantmagderuimtebinnenzijnaccountnietdoorverkopen.Iedereaccountis uitsluitendbestemdvoorhetgebruikdoorklant.indienblijktdatruimteis doorverkocht,kandatredenzijnvoorbeëindigingvandeuitvoeringvande Hostingservices KlantisgehoudendeHostingservicesniettegebruikenvoorkettingbrieven, ongewenstee*mails,spamofvoorhetgebruikvandistributielijstenwaarin personenzijnopgenomendiegeenuitdrukkelijketoestemminghebben gegevenomdeeluittemakenvandergelijkeprocessen.klantiseveneens gehoudenzichnietbezigtehoudenmetongevraagdee*mailswaarin domeinenwordengenoemdofwaarinnaardomeinenwordtverwezendie wordengehostofzichbevindenopdeserver Tenzijschriftelijkandersovereengekomen,isKlantverantwoordelijkvoorhet beheervandehostingservices,waaronderhetcontrolerenvande instellingen,hetgebruikvandehostingservicesendewijzewaaropdedoor hetgebruikvandehostingservicesofdesoftwareverkregenresultaten wordengebruikt.klantiseveneensverantwoordelijkvoordeopleidingaanen hetgebruikdoorgebruikers Onverminderdhetbepaaldeinartikel3.5vanBijlageIIvandeOvereenkomst, kanalavodevergoedingenvoordebetreffendehostingserviceseenkeerper Verlengingstermijnaanpassen,mitsAlavodaartoedeanderePartijéén(1) maandvantevorenschriftelijkinkennisstelt. 6. LOOPTIJDENBEËINDIGING 6.1. TenzijdeHostingserviceswordenopgezegdinovereenstemmingmetde voorwaardenvandeovereenkomst,wordendebetreffendehostingservices geleverdvooreeninitiëleperiodevan12maandenvanafdedoordepartijen overeengekomenaanvangsdatum(de Aanvangstermijn ),waarnadeze Bijlagetelkensautomatischwordtverlengdvooreenaansluitendeperiode van12maanden(een Verlengingstermijn ),tenzijéénvandepartijende anderepartijtenminste90dagenvoorheteindevandeaanvangstermijnof deverlengingstermijnschriftelijkinkennissteltvanhetvoornemendeze Bijlagetebeëindigen,waarnadezeBijlagewordtbeëindigdnaafloopvande toepasselijkeaanvangstermijnofverlengingstermijn;oftenzijdebijlageop anderewijzewordtbeëindigdinovereenstemmingmetdebepalingenvande Overeenkomst(de Looptijd ) BijdebeëindigingofnaafloopvandeAanvangstermijnof,indienvan toepassing,eenverlengingstermijn,vervallendeuithoofdevanartikel2en3 vandezebijlageverleenderechtenenlicentiesautomatisch.klantkan aanspraakmakenopeenkopievandeklantgegevensdieopdeserverzijn opgeslagen,alsmedevandesoftwaredieisopgeslagenopdeserveringeval inhetkadervandehostingservicesdekopievanklantopdeserverwas geplaatst.nieteerderdan14dagennaennietlaterdan2maandenna beëindigingofnaafloopvanonderhavigebijlagezalalavodeklantgegevens vernietigenofanderszinsverwijderen. SOFTWARE*ENSERVICES*OVEREENKOMSTALAVO Nov2013Vertrouwelijk Pagina6van6$

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2011.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2011. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2011. 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle orders die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versienummer: 1.1 Datum: 24-maart 2015

Pagina 1 van 6 Versienummer: 1.1 Datum: 24-maart 2015 Pagina 1 van 6 Versienummer: 1.1 1. en Definities A. Termen en woorden gedefinieerd in de van Regio-Glasvezel hebben in de Leveringsovereenkomst dezelfde betekenis, tenzij in de Leveringsovereenkomst anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Artikel 1 / Definities a) 3minds web/design+: 3minds web/design+ v.o.f. tevens handelend onder de naam PLESKprovider.nl en megahost. b) Cliënt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F Algemene inkoopvoorwaarden van EEN ANDER BUREAU v.o.f. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1)

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1) STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie