I. Algemene Bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Algemene Bepalingen"

Transcriptie

1 I. Algemene Bepalingen TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en geplaatste orders aangegaan door Group Soleil B.V. (KvK ), al haar dochteren zusterondernemingen en deelnemingen, verder te noemen Vacansoleil Algemene Voorwaarden van Leverancier zijn op Overeenkomsten niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen Tenzij de context anders vereist, hebben de in deze Algemene Inkoopvoorwaarden en/of in een Overeenkomst gebruikte woorden met een hoofdletter de betekenis die daaraan in Annex 1 ( Definities ) wordt gegeven. Alle definities kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt worden. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders gesteld door Vacansoleil is elke informatie of verzoek tot prijsopgave door Vacansoleil herroepbaar Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle offertes en prijsopgaven van de leverancier onherroepbaar voor een periode van ten minste drie maanden na ontvangst daarvan door Vacansoleil Een leveringsovereenkomst komt slechts dan tot stand wanneer Vacansoleil een offerte van de Leverancier schriftelijk accepteert door middel van een inkooporder of door schriftelijk contract dat getekend is door daartoe bevoegde personen van beide partijen Een Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum. ONDERAANNEMING 3.1. Indien Leverancier gebruik wenst te maken van de diensten van Derden bij de uitvoering van een Overeenkomst met Vacansoleil, hetzij door middel van onderaanneming, hetzij door het inhuren van tijdelijk personeel, dan dient hij vooraf de schriftelijke toestemming van Vacansoleil te verkrijgen, welke toestemming niet op onredelijke gronden onthouden zal worden Leverancier zal in zijn voorstellen aangeven welke Producten en/of Diensten door welke onderaannemers geleverd c.q verleend zullen worden Leverancier staat ervoor in dat de onderaannemers en/of ingehuurd tijdelijk personeel zich zullen houden aan deze Algemene Inkoopvoorwaarden Ook indien Leverancier gebruik maakt van de diensten van Derden als bedoeld in dit artikel 3, is artikel 25 onverminderd op Leverancier van toepassing, waardoor Leverancier volledig verantwoordelijk blijft voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vacansoleil. Leverancier vrijwaart Vacansoleil tegen en stelt Vacansoleil schadeloos voor eventuele vorderingen en/of schade die door een onderaannemer veroorzaakt wordt, één en ander in overeenstemming met artikel Leverancier staat ervoor in dat voor alle personeel van de onderaannemer dat door Leverancier wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een Overeenkomst ten minste dezelfde eisen op het gebied van het antecedentenonderzoek gelden als door Vacansoleil en Leverancier zijn overeengekomen. Pagina 1 van 26

2 LOOPTIJD 4.1. Indien een Overeenkomst betrekking heeft op Producten en/of Diensten die gedurende langere tijd of periodiek geleverd c.q verleend worden, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen termijn, en indien geen termijn is overeengekomen geldt een termijn van één jaar. Gedurende die termijn van één jaar heeft Vacansoleil te allen tijde het recht een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand Indien een Overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk verlengd is, maar Leverancier zijn Producten of Diensten blijft leveren met de kennelijke goedkeuring van Vacansoleil, dan wordt een Overeenkomst geacht te zijn verlengd onder de voorwaarden van de originele Overeenkomst. Vacansoleil kan te allen tijde een Overeenkomst die verlengd is als beschreven in dit artikel 4.2 zonder opgaaf van redenen beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. TIJDSTIP VAN NAKOMING 5.1. Partijen zullen hun verplichtingen ingevolge een Overeenkomst nakomen op de overeengekomen datum of binnen de in een Overeenkomst vermelde (Leverings)termijn of - termijnen, tenzij anders overeengekomen Partijen zullen elkaar onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen indien een Partij niet in staat is, of verwacht niet in staat te zijn, één van haar verplichtingen onder een Overeenkomst na te komen op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen (Leverings)termijn of -termijnen Indien een Partij één of meer verplichtingen onder een Overeenkomst niet vervult op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen (Leverings)termijn ( de Tekortschietende Partij ), zal de andere Partij de Tekortschietende Partij schriftelijk in gebreke stellen en sommeren om de verplichting(en) alsnog na te komen. In de ingebrekestelling zullen de bijzonderheden van het verzuim worden benoemd en zal een redelijke termijn worden gegeven waarbinnen de Tekortschietende Partij alsnog dient na te komen ( de Zuiveringsperiode ) Indien de Tekortschietende Partij binnen de Zuiveringsperiode alsnog haar verplichting(en) niet nakomt, heeft de andere Partij het recht om een Overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 21 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of het recht de betreffende verplichting(en) na te laten komen door een Derde. In dat laatste geval zal de Tekortschietende Partij zijn volledige medewerking verlenen bij het overdragen van alle nodige informatie aan de Derde teneinde een soepele overgang te realiseren. De Tekortschietende Partij zal alle kosten aan de andere Partij vergoeden die hij als gevolg van die overdracht van een Overeenkomst heeft gemaakt, mits de andere Partij zich heeft ingespannen deze schade zoveel mogelijk te beperken Niet-nakoming als gevolg van een bevoegde opschorting is geen tekortkoming in de zin van dit artikel 5. VACANSOLEIL DOCHTERONDERNEMINGEN EN AFSPLITSING 6.1. Het is dochterondernemingen van Vacansoleil toegestaan Producten en/of Diensten van Leverancier af te nemen onder dezelfde voorwaarden als een Overeenkomst tussen Vacansoleil en Leverancier Dochterondernemingen van Vacansoleil die Producten en/of Diensten onder een Overeenkomst hebben afgenomen, zullen alle verworven rechten met betrekking tot die Producten en/of Diensten behouden, ook indien zij niet langer een Dochteronderneming van Vacansoleil zijn. Pagina 2 van 26

3 6.3. In geval Vacansoleil een Dochteronderneming of een deel van de activiteiten van Vacansoleil of van een Dochteronderneming afsplitst (de Afgesplitste Entiteit ), heeft Vacansoleil het recht om: a. een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden; b. (een deel van) haar rechten en verplichtingen krachtens een Overeenkomst aan de Afgesplitste Entiteit over te dragen; c. de Afgesplitste Entiteit een sublicentie te verlenen voor (een deel van) haar (Licentie)rechten ingevolge een Overeenkomst; d. bepaalde diensten te verlenen aan de Afgesplitste Entiteit die gebruik maakt van (Licentie)rechten onder betreffende Overeenkomst De Afgesplitste Entiteit zal geen andere rechten en verplichtingen verwerven dan Vacansoleil thans heeft onder deze Overeenkomst. INFORMATIE 7.1. Door een Overeenkomst aan te gaan verklaart Leverancier alle informatie aan Vacansoleil te hebben verstrekt of onmiddellijk te zullen verstrekken met betrekking tot de feiten en omstandigheden die verband houden met die Overeenkomst Leverancier is verantwoordelijk voor eventuele wezenlijke verschillen fouten en omissies in opgeleverde Producten en/of Diensten, Documentatie of overige informatie en zal alle extra kosten die voortvloeien uit het herstel daarvan betalen, tenzij deze verschillen, fouten en omissies aantoonbaar zijn toe te schrijven aan onjuiste informatie die schriftelijk door Vacansoleil aan Leverancier verstrekt is Leverancier wordt geacht kennis te hebben genomen van de Specificaties en een Overeenkomst. Een vordering van Leverancier voor een aanvullende betaling zal niet worden toegekend op grond van misinterpretatie van zaken die verband houden met de Specificaties of de Overeenkomst, welke Leverancier redelijkerwijs zelf had kunnen vaststellen. GEHEIMHOUDING 8.1. Partijen zullen gedurende de looptijd van een Overeenkomst en vijf jaar daarna, geen Vertrouwelijke Informatie over de andere Partij aan Derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere Partij Niettegenstaande het vereiste in het vorige lid zullen Partijen Vertrouwelijke Informatie uitsluitend bekend maken aan hun respectievelijke werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers, onderaannemers, adviseurs en Dochterondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van een Overeenkomst, met dien verstande dat: a. ingeval van een dergelijke bekendmaking aan een persoon of entiteit die niet in dienst is bij de bekendmakende Partij, de bekendmakende Partij desalniettemin aansprakelijk blijft voor een eventuele ongeoorloofde bekendmaking; en b. deze persoon of entiteit onder geheimhoudingsverplichtingen valt die ten minste even beperkend zijn als de in een Overeenkomst vervatte geheimhoudingsbepalingen Met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie die afkomstig is van de ene Partij en bekend gemaakt is aan de andere Partij, of op andere wijze in het bezit van die andere Partij komt, zal de ontvangende Partij: a. alle redelijke stappen ondernemen om veilige bewaring en gebruik van de Vertrouwelijke Informatie te waarborgen; b. de Vertrouwelijke Informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij bekend gemaakt is; Pagina 3 van 26

4 c. de Vertrouwelijke Informatie niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere Partij en de Vertrouwelijke Informatie, met inbegrip van eventueel gemaakte kopieën, ofwel aan de andere Partij retourneren onmiddellijk na de nakoming van alle voormelde verplichtingen, ofwel deze vernietigen na schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de andere Partij Indien een Leverancier, haar Werknemers en/of door haar ingehuurde Derden de bepalingen van dit artikel 8 niet nakomen, zal zij gehouden zijn tot onmiddellijke betaling aan Vacansoleil van een boete van EUR ,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de getroffen Partij op vergoeding van de werkelijk geleden schade Partijen zijn niet verplicht tot geheimhouding met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die: a. reeds op niet-vertrouwelijke basis in het bezit was van die Partij; b. onafhankelijk van de bekendmakende Partij op rechtmatige wijze in het bezit is gekomen van die Partij; c. die Partij bij wet verplicht is bekend te maken aan een gerechtelijke of overheidsinstantie, met dien verstande dat die Partij de andere Partij ruim van te voren in kennis dient te stellen van een dergelijke plicht tot openbaarmaking, zodat de andere Partij redelijke gelegenheid heeft om daartegen bezwaar te maken. PUBLICITEIT 9.1. Het is Leverancier niet toegestaan persberichten of andere openbare mededelingen over een Overeenkomst of de inhoud daarvan te doen uitgaan zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vacansoleil, tenzij dat persbericht of die andere openbare mededeling bij wet verplicht is. Indien Leverancier bij wet verplicht is een persbericht of openbare mededeling te doen uitgaan, dan zal hij Vacansoleil daarvan per ommegaande in kennis te stellen om Vacansoleil redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen die mededeling of dat persbericht Leverancier zal niet in het openbaar naar Vacansoleil verwijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacansoleil. COMPLIANCE Leverancier zal zich te allen tijde houden aan de dan vigerende regelgeving en wettelijke vereisten die van toepassing zijn op het onderwerp van een Overeenkomst en zijn naleving daarvan. Leverancier verklaart te allen tijde op redelijk verzoek van Vacansoleil medewerking te verlenen om Vacansoleil in staat te stellen te voldoen aan de dan vigerende regelgeving en wettelijke vereisten. PRE EMPLOYMENT SCREENING Leverancier garandeert dat hij alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de identificatie en screening van zijn nieuwe en bestaande Werknemers heeft nageleefd en dit ten minste zal blijven doen voor zolang een Overeenkomst van kracht is tussen Partijen. NIET-BENADEREN VAN WERKNEMERS Ieder Partij verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van een Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden daarna, direct noch indirect één of meerdere personen behorende tot het personeel werkzaam bij de andere Partij te benaderen met een aanbieding om in dienst te treden bij of op welke wijze dan ook Pagina 4 van 26

5 werkzaamheden te verrichten voor of ten behoeve van haar onderneming en/of uit te nodigen om te solliciteren naar een positie binnen haar onderneming ( Wervingsverbod'). Indien de personen als bedoeld in de voorgaande zin niet meer werkzaam zijn bij de andere Partij, dan geldt het wervingsverbod gedurende de eerste twaalf (12) maanden na het einde van het dienstverband. Algemene personeelsadvertenties zullen niet gelden als directe of indirect benadering van werknemers onder dit artikel Het Wervingsverbod is niet van toepassing indien de andere Partij schriftelijke toestemming verleent voor de werving van personeel. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Geen der Partijen zal op welke manier dan ook gebruik maken van de handelsmerken, handelsnamen, logo s of overige intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of haar Dochterondernemingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere Partij Indien Leverancier materialen, inclusief software en werkinstructies, aan Vacansoleil beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van een Overeenkomst, terwijl deze materialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Leverancier, verleent Leverancier Vacansoleil hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om deze materialen gedurende de looptijd van een Overeenkomst te gebruiken. Leverancier vrijwaart Vacansoleil tegen en stelt Vacansoleil schadeloos voor eventuele vorderingen van derden inzake (beweerdelijke) schendingen van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen Leverancier garandeert dat in alle arbeidsovereenkomsten die hij met zijn Werknemers en/of Onderaannemers sluit wordt bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst bij Leverancier zullen berusten, en dat Leverancier het recht heeft om die rechten aan Vacansoleil over te dragen respectievelijk om Vacansoleil een licentie te verlenen Leverancier doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om dat Product of die Dienst te wijzigen en/of zich te verzetten tegen een eventuele wijziging van dat Product of die Dienst door Vacansoleil. DOCUMENTATIE Documentatie zal in de door Vacansoleil aangegeven taal opgesteld zijn Leverancier zal op verzoek van Vacansoleil kopieën van Documentatie, met inbegrip van alle daarop volgende versies daarvan, om niet aan Vacansoleil verstrekken Vacansoleil heeft het recht om Documentatie te kopiëren voor intern gebruik dat verband houdt met de Producten en/of Diensten die ingevolge een Overeenkomst geleverd c.q. verleend worden. Onder intern gebruik wordt mede verstaan intern gebruik door een Dochtermaatschappij van Vacansoleil Leverancier garandeert dat alle Documentatie voldoende gedetailleerd zal zijn om gebruikers in staat te stellen de werking van het Product en/of de Dienst te begrijpen. Leverancier is verplicht om Documentatie up-to-date te houden en wijzigingen in Documentatie binnen redelijke termijn aan Vacansoleil mee te delen. GARANTIE ICM CHANGE OF CONTROL 15.1 Leverancier garandeert dat hij gedurende de overeengekomen garantieperiode over de nodige expertise, materialen en middelen beschikt die vereist zijn voor de uitvoering van garantiewerkzaamheden Leverancier zal in geval van overgang van (onderdelen van) haar onderneming er voor zorgdragen dat het gestelde in het voorgaande artikel onverminderd van toepassing blijft. Pagina 5 van 26

6 TOEGANG LEVERANCIER TOT PANDEN VAN VACANSOLEIL Vacansoleil zal de betreffende Werknemers van Leverancier op alle redelijke tijdstippen toegang tot de Panden verlenen voor de levering c.q. verlening van de overeengekomen Producten en/of Diensten, of werkzaamheden die daarmee samenhangen Vacansoleil heeft te allen tijde het recht om personen die werkzaam zijn bij of handelen namens Leverancier, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot de Panden te weigeren en/of uit de Panden te laten verwijderen Vacansoleil zal alleen na een zorgvuldige afweging van dit recht gebruik maken. Een dergelijke weigering of verwijdering zal door Vacansoleil zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Leverancier bevestigd worden en zal Leverancier niet ontslaan van zijn verplichtingen onder een Overeenkomst Partijen zullen in een Overeenkomst afspreken op welk(e) tijdstip(pen) en voor welke duur (personen werkzaam bij (een dochtermaatschappij van)) Leverancier toegang zal worden verleend tot de Panden. Leverancier zal zich zoveel mogelijk inspannen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van Vacansoleil, haar werknemers of andere leveranciers die in de Panden aanwezig zijn niet worden gehinderd. Indien nodig zal Vacansoleil bijzonderheden van de werkzaamheden van andere leveranciers aan Leverancier bekendmaken indien en voor zover die bijzonderheden van invloed zijn of kunnen zijn op handelingen en/of activiteiten van Leverancier die worden verricht ter uitvoering van of in verband met een Overeenkomst Leverancier zal ervoor zorgen dat alle Werknemers een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen als zij zich in of bij de Panden van Vacansoleil bevinden Leverancier is verantwoordelijk voor het voor eigen risico en rekening op, aan of in de Panden afleveren, lossen en weghalen van alle apparatuur en overige voorwerpen die vereist zijn voor de levering c.q verlening van het Product en/of de Dienst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Leverancier is en blijft verantwoordelijk voor voorwerpen zoals bedoeld in de voorgaande zin en daarmee ook voor de zorg, veiligheid, verzekering en opslag van de voorwerpen. Leverancier zal de voorwerpen weghalen aan het einde van ieder bezoek en de Panden schoon, netjes en veilig zal achterlaten Leverancier zal Vacansoleil voorafgaand aan de uitvoering van een Overeenkomst schriftelijk informatie verschaffen over de begindatum van een Werknemer en op welke tijden hij in de Panden zal werken Indien een Werknemer gedurende de looptijd van een Overeenkomst niet langer in dienst is bij of handelt namens Leverancier, zal Leverancier Vacansoleil hierover terstond informeren en dit schriftelijk bevestigen Leverancier zal zijn Werknemers informeren over de huisregels die op enig moment gelden in de betreffende Panden waar die Werknemers werkzaamheden verrichten ter uitvoering van een Overeenkomst. Leverancier garandeert dat haar werknemers deze huisregels zullen naleven. Vacansoleil zal de betreffende huisregels aan Leverancier of de betreffende Werknemers verstrekken. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT De eigendom van de Producten gaat over op Vacansoleil bij Levering. Indien Partijen echter een Acceptatieprocedure zijn overeengekomen, gaat de eigendom van deze Producten over op Vacansoleil bij Acceptatie Het risico met betrekking tot Producten gaat over op Vacansoleil bij Levering of, indien een Acceptatieprocedure is overeengekomen, bij Acceptatie Het risico met betrekking tot Producten die niet door Vacansoleil geaccepteerd zijn en aan Leverancier geretourneerd zijn, zal bij Leverancier blijven berusten (indien van toepassing met terugwerkende kracht). De kosten van het retourneren van de Producten zullen door Leverancier gedragen worden. Vacansoleil zal Leverancier Pagina 6 van 26

7 vooraf schriftelijk in kennis stellen van haar voornemen om Producten te retourneren Rechten gaan over van Leverancier op Vacansoleil op het moment van ondertekening door Leverancier en Vacansoleil van een Overeenkomst of enig ander document dat wettelijk is vereist om die overdracht te bewerkstelligen De eigendom van monsters, proefzendingen of voorbeeldmaterialen gaat over op Vacansoleil bij Levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. PRIJZEN EN VERGOEDINGEN De overeengekomen prijzen en vergoedingen zijn vaste prijzen en vergoedingen gedurende de looptijd van een Overeenkomst. Alle kosten van de uitvoering door Leverancier van een Overeenkomst worden geacht in de prijs te zijn begrepen. De tarieven omvatten onkosten (waaronder, maar niet beperkt tot reis- en verblijfkosten), tenzij anders overeengekomen. Prijzen en vergoedingen zullen in alle gevallen in de overeengekomen valuta weergegeven worden, exclusief BTW of andere belastingen Eventueel Meerwerk wordt uitbetaald volgens de overeengekomen prijzen en vergoedingen zoals bedoeld in artikel Meerwerk wordt slechts uitbetaald voor zover Vacansoleil schriftelijke goedkeuring heeft verleend, door een daartoe bevoegd persoon, voor Meerwerk en voor zover niet anders is bepaald in een Overeenkomst In afwijking van de eerste zin van artikel 18.1 kan Leverancier de overeengekomen prijzen en vergoedingen eenmaal per jaar verhogen waarbij geldt dat de verhoging gelijk is aan maximaal de corresponderende CBS index. De verhoging gaat pas in nadat Vacansoleil daarvoor haar schriftelijke toestemming heeft verleend De kosten van prijsopgaven, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. FACTURERING EN BETALING De betaalbaarheid van elke factuur vereist dat deze door Leverancier aan iedere entiteit binnen de Group Soleil B.V., waar het contract mee is afgesloten, verzonden wordt in overeenstemming met het eventueel overeengekomen factureringsschema aan het in het volgende lid vermelde factureringsadres. Facturen dienen ten minste de volgende informatie te bevatten: Contract nummer Omschrijving van de Opdracht Kostenplaats Kostensoort en verder de wettelijk vereiste KvK-nr, BTW-nr., Factureringsadres, datum rekening, uiterste betaaldatum Het factuuradres is: <entiteit binnen de Group Soleil B.V. waarmee contract is gesloten> t.a.v. Crediteurenadministratie Marinus van Meelweg EN Eindhoven Facturen zullen door Vacansoleil worden voldaan binnen zestig dagen na ontvangst door Vacansoleil op het in artikel 19.2 vermelde centrale factuuradres. Tegenover Leverancier strekt een uittreksel uit de administratie van Vacansoleil tot volledig bewijs van de datum van ontvangst, behoudens door Leverancier geleverd tegenbewijs In geval van een creditnota dient de creditnota duidelijk aan te geven bij welke factuur deze hoort en welke creditering/correctie gemaakt wordt. Alle creditnota s dienen Pagina 7 van 26

8 aan Vacansoleil te worden overgelegd binnen twee weken nadat Vacansoleil en Leverancier hebben vastgesteld dat een creditnota gerechtvaardigd is Facturen die niet voldoen aan artikel 19.1 en 19.2 zullen worden teruggestuurd. Betaling vindt dan plaats binnen zestig dagen na ontvangst van een gecorrigeerde factuur Tenzij anders vermeld zal de factuur uitsluitend betaalbaar worden na Acceptatie van het Product en/of de Diensten. Betaling van een factuur vormt geen Acceptatie van in de factuur gespecificeerde Producten en/of Diensten Voor betalingen gedaan binnen acht dagen nadat Vacansoleil een geldige factuur heeft ontvangen op het in artikel 19.2 vermelde factuuradres geldt een korting van 2% van het factuurbedrag wegens snelle betaling In geval van onjuiste facturen, ontoereikende kwaliteit van geleverde of verleende Producten en/of Diensten, en/of elke andere vorm van niet-nakoming van een Overeenkomst, heeft Vacansoleil het recht betaling van een factuur op te schorten. Vacansoleil zal Leverancier zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór de vervaldatum van de factuur, in kennis stellen indien zij van haar opschortingsrecht op grond van dit artikel gebruik maakt. Leverancier is gehouden de factuur vervolgens te corrigeren, zijn gebrek te herstellen en/of anderszins zo spoedig mogelijk de overeenkomst na te komen Indien Vacansoleil onjuistheden in een factuur kenbaar heeft gemaakt aan Leverancier, vervalt zes maanden na de vervaldatum van die factuur het recht van Leverancier om die factuur alsnog in te dienen. Vacansoleil is in geval Leverancier alsnog een dergelijke factuur indient niet tot betaling ervan gehouden. VERREKENING Vacansoleil mag al hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Leverancier te vorderen heeft (waaronder maar niet beperkt tot schadevergoedingen, (on)kosten en boetes), verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van Leverancier uit hoofde van een Overeenkomst of een andere overeenkomst tussen een onderneming binnen de groep van Vacansoleil en Leverancier. BEËINDIGING MET OPGAAF VAN REDEN Beide Partijen hebben het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij indien die andere Partij in verzuim is voor wat betreft de nakoming van een Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de beëindigende Partij aan de voorwaarden van artikel 5.3 heeft voldaan Niettegenstaande de bepalingen van artikel 21.1 kunnen Partijen een Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving indien een of meer van de volgende gevallen zich voordoen: a. De andere Partij wordt failliet verklaard of heeft surseance van betaling aangevraagd; b. de onderneming van de andere Partij wordt ontbonden of gestaakt; c. De andere Partij heeft de zeggenschap over zijn vermogen of delen daarvan verloren vanwege onderbewindstelling of anderszins en heeft die zeggenschap daarover niet binnen vier weken herwonnen; d. De andere Partij heeft terecht een beroep gedaan op Overmacht en de periode van Overmacht overschrijdt de termijn van dertig dagen of zal redelijkerwijs naar verwachting die termijn overschrijden. Pagina 8 van 26

9 e. De andere Partij heeft de totstandkoming van een Overeenkomst beïnvloed of een poging daartoe gedaan door direct of indirect een persoonlijke stimulans aan te bieden of te verstrekken aan een of meer werknemers van de beëindigende Partij of aan een persoon die een andere relatie met de beëindigende Partij heeft die betrokken is geweest bij de totstandkoming van een Overeenkomst, of indien de andere Partij op de hierboven vermelde manier strijdig handelt in de uitvoering van enige Overeenkomst met de beëindigende Partij. f. Er sprake is van (vermeende) betrokkenheid van Leveranciers bij wederrechtelijk handelen, mogelijk resulterend in naam- en imagoschade aan de zijde van Vacansoleil; g. Het geplaatste aandelenkapitaal van Leverancier wordt vervreemd en/of er een wijziging optreedt in het statutair directeurschap van Leverancier. Leverancier zal Vacansoleil hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. WIJZIGING VAN ZEGGENSCHAP In het geval dat Leverancier geheel of gedeeltelijk door een Derde wordt overgenomen, of in het geval dat (de zeggenschap over) de activa en passiva die Leverancier bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruikt aan een Derde zijn of worden overgedragen, zal Leverancier Vacansoleil zo snel mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na effectuering van die overname of overdracht, van die overname of overdracht in kennis stellen Vacansoleil heeft het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen gedurende een periode van zes maanden nadat zij door Leverancier schriftelijk van die overname of overdracht in kennis is gesteld. VRIJWARING Leverancier vrijwaart Vacansoleil tegen en stelt Vacansoleil schadeloos voor alle vorderingen van Derden wegens inbreuk op eventuele rechten van die Derden en eventuele overige schade die door een Derde geleden wordt in verband met een Product en/of een Dienst. Vacansoleil zal Leverancier zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van een vordering. Leverancier vrijwaart Vacansoleil tevens tegen alle redelijke juridische onkosten die door Vacansoleil gemaakt worden bij haar verdediging tegen deze vordering Indien Vacansoleil tengevolge van een gerechtelijke beslissing of een regeling niet in staat of bevoegd is het Product en/of de Dienst te gebruiken, zal Leverancier, voor eigen rekening, ofwel: a. voor Vacansoleil het recht verkrijgen om het verstrekte Product en/of de verstrekte Dienst te blijven gebruiken; of b. het Product en/of de Dienst vervangen door een gelijkwaardig(e) Product en/of Dienst die geen inbreuk op rechten van Derden met zich meebrengt, zonder verlies van functionaliteit; of c. het Product en/of de Dienst zodanig aanpassen dat geen inbreuk meer wordt gemaakt op rechten van Derden, zonder de functionaliteit van het Product en/of de Dienst wezenlijk aan te tasten Indien geen van deze alternatieven aanvaardbaar beëindigen zal in dat geval Leverancier onverminderd het recht op schadevergoeding van Vacansoleil ingevolge artikel 25 aan Vacansoleil de volgende bedragen vergoeden: Zaken/diensten: de betaalde koopprijs; Standaardsoftware: de totaal betaalde licentievergoeding; Maatwerk Software: de prijs die betaald is voor ontwikkelings- en implementatiediensten. Pagina 9 van 26

10 VERZEKERING Leverancier zal te allen tijde verzekeringspolissen aanhouden die de relevante risico s dekken in verband met (zijn uitvoering van) een Overeenkomst, en die aan voorwaarden onderworpen zijn die gebruikelijk zijn in de relevante verzekeringsmarkt Leverancier zal, op eerste verzoek van Vacansoleil, bewijs van verzekering verstrekken. AANSPRAKELIJKHEID In geval van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door één der Partijen, zal de Tekortschietende Partij de andere Partij compenseren voor de feitelijk geleden en aangetoonde directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de tekortkoming in de nakoming Ten behoeve van dit artikel 25 omvat het begrip directe schade onder meer, maar niet uitsluitend het volgende: a. alle redelijke kosten om de schade te beperken; b. betalingen voor overuren van werknemers of ingehuurd personeel; c. het inhuren van personeel van Derden; d. redelijke aankoopprijs van vervangende producten (waaronder hardware- en softwarecomponenten en de installatiekosten daarvan) en diensten; e. redelijke juridische kosten; f. kosten die door een Partij zijn gemaakt tengevolge van haar pogingen om de andere Partij in staat te stellen haar verplichtingen ingevolge een Overeenkomst na te komen; g. Afbreuk van de reputatie dan wel de goede naam van een Partij Onverminderd artikel 23 is geen der Partijen aansprakelijk jegens de andere Partij voor indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van de andere Partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van of schade aan de administratie of gegevens van Vacansoleil of Leverancier, verlies van geld of waardevolle zaken vervat in, verzonden door of via, of anderszins gehecht aan of opgenomen in de Producten en/of Diensten, bedrijfsschade, waaronder gederfde winst, gederfde besparingen en verminderde bedrijfsactiviteiten. BOETEBEDING Indien Leverancier Vacansoleil een boete onder een Overeenkomst dient te betalen, dan zal betaling van die boete geen afbreuk doen aan het recht van Vacansoleil om schadevergoeding, nakoming van de verplichtingen van Leverancier onder een Overeenkomst en beëindiging of ontbinding van een Overeenkomst onder artikel 21 te vorderen. VACANSOLEIL AUDIT Partijen zullen een deugdelijke administratie voeren van alle handelingen en activiteiten die zijn verricht ter uitvoering van, of in verband met, een Overeenkomst. De administratie en dossiervorming zullen te allen tijde gevoerd worden conform toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen zullen alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (waaronder processen, procedures, regelingen en standaarden), verband houdende met het onderwerp van een Overeenkomst, verder te noemen Boeken, onder zich houden voor een periode van zeven jaar na de beëindiging van een Overeenkomst of zoveel langer als vereist mocht zijn op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving Gedurende de looptijd van een Overeenkomst en gedurende één jaar daarna heeft Vacansoleil éénmaal per jaar en/of voor zover er in een specifiek geval een gegronde aanleiding toe bestaat het recht de Boeken van Leverancier, of de Pagina 10 van 26

11 uitvoering daarvan, te (doen) controleren, in verband met het toezicht op de naleving van een Overeenkomst en/of in verband met administratieve doeleinden en/of verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving. Daartoe zal Leverancier toegang tot zijn panden verlenen en mogelijk maken zonder hiervoor een vergoeding te verlangen of kosten in rekening te brengen De personen die de audit uitvoeren zullen een relevante, voor Leverancier aanvaardbare, geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen Tenzij Vacansoleil redelijkerwijs vermoedt dat voorafgaande kennisgeving schadelijk zou zijn voor de beoogde audit, zal Vacansoleil Leverancier een maand van te voren schriftelijk in kennis stellen van haar voornemen een audit uit voeren Leverancier zal Vacansoleil, voor zover redelijk, voldoende middelen beschikbaar stellen om de audit uit te voeren en Vacansoleil zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om verstoring van de normale activiteiten van Leverancier te beperken, terwijl de controle alsnog op acceptabele wijze en tijdig plaatsvindt Vacansoleil zal Leverancier binnen dertig dagen na afsluiting van de audit een volledig rapport verstrekken waarin de bevindingen van die audit zijn vermeld Als de resultaten van de audit een schending van een Overeenkomst door Leverancier aantonen, zullen de aan de audit verbonden kosten voor Vacansoleil door Leverancier vergoed worden. Indien de audit leidt tot een aanbeveling voor wijziging of aanpassing van processen, procedures, regelingen of standaarden die door een der Partijen in verband met de uitvoering van een Overeenkomst worden gebruikt, zullen Partijen te goeder trouw binnen dertig dagen nadat het auditrapport aan Leverancier is verstrekt bijeenkomen om de te nemen maatregelen vast te stellen, overeen te komen en in gang te zetten. AUDIT DOOR TOEZICHTHOUDERS Voor zover verplicht door toezichtregelgeving en toepasselijke wetgeving heeft een Toezichthouder het recht te controleren of de uitvoering van een Overeenkomst door Leverancier in overeenstemming is met een Overeenkomst, toezichtregelgeving en toepasselijke wetgeving Leverancier is verplicht, op eigen kosten en op eerste verzoek door de Toezichthouder, toegang, informatie of andere medewerking te verlenen die de Toezichthouder nodig heeft voor de audit zoals vermeld in artikel EXTERNE KOPPELINGEN Het is Leverancier niet toegestaan: a. links of verbindingen te creëren tussen de netwerken en/of (computer)systemen van Vacansoleil en externe systemen of apparaten, of te trachten op afstand toegang te verkrijgen tot de netwerken en/of (computer)systemen van Vacansoleil zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vacansoleil; en, b. een dergelijke goedgekeurde link of verbinding voor enig ander doel te gebruiken dan het voldoen aan zijn expliciete verplichtingen onder een Overeenkomst Voorts dient Leverancier: a. alle passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn Werknemers, voormalige Werknemers of andere personen die gebruik maken van de middelen van Leverancier verzuimen de verplichtingen van Leverancier onder artikel 29.1 na te leven, en; b. alle beveiligingsrichtlijnen, minimumstandaarden en richtlijnen van Vacansoleil, alsmede alle instructies die Vacansoleil op enig moment geeft, na te leven. Pagina 11 van 26

12 29.3. Bij overtreding van dit artikel 29 is Leverancier gehouden tot een onmiddellijke betaling aan Vacansoleil van een boete van ,- per gebeurtenis, niettegenstaande het recht van Vacansoleil om schadevergoeding te vorderen. KENNISGEVINGEN Een kennisgeving of andere berichtgeving onder een Overeenkomst zal schriftelijk geschieden en verzonden worden per koerier, post, fax of per naar de betreffende contactpersoon, met gebruikmaking van de contactgegevens die in een Overeenkomst zijn vermeld Een kennisgeving of andere berichtgeving wordt geacht te zijn ontvangen: in geval van verzending per koerier, op het moment dat deze bij de ontvanger wordt afgeleverd; in geval van verzending per post, drie dagen na de terpostbezorging (zeven indien gepost naar of van een plaats buiten het land waar Vacansoleil is gevestigd); in geval van verzending per fax, op het moment van productie van een verzendrapport door de machine waarvandaan de fax is verzonden, waarin bevestigd wordt dat de fax in zijn geheel is verzonden naar de geadresseerde; in geval van verzending per , op het moment dat deze wordt afgeleverd bij de inbox van de overeengekomen ontvanger. GEEN AFSTAND VAN RECHT Vertraging of verzuim zijdens een Partij bij het ontdekken, beschermen of herstellen van niet-nakoming door de andere Partij van een verplichting onder een Overeenkomst houdt geen afstandsverklaring van de daarmee verband houdende rechten van de benadeelde Partij in. Een afstandsverklaring ter zake van een bepaling van een Overeenkomst of ter zake van rechten of verplichtingen van een der Partijen is uitsluitend geldig indien vastgelegd in een schriftelijk document dat is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger of bevoegde vertegenwoordigers van de betreffende Partij waarin uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van het recht op nakoming. Een dergelijke afstandsverklaring geldt uitsluitend in het specifieke geval en voor het in dat ondertekende document vermelde specifieke doel. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID EN VOORTDURENDE WERKING De Leverancier zal instemmen met iedere aanpassing van een Overeenkomst die nodig is naar redelijk inzicht van Vacansoleil in verband met (een wijziging in) toepasselijk dwingend recht Indien een bepaling van een Overeenkomst ongeldig, onwettelijk of onmogelijk is om na te komen, laat dit de overige bepalingen van die Overeenkomst onverlet. Partijen zullen een nieuwe bepaling met hetzelfde doel overeenkomen, met dien verstande dat de geest en de strekking van een Overeenkomst daardoor zo min mogelijk wordt aangetast. Bepalingen van een Overeenkomst zijn scheidbaar, zodat de overige bepalingen onaangetast blijven Alle bepalingen van een Overeenkomst die door hun aard verder reiken dan het tijdstip van beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven van kracht totdat zij vervuld zijn, waaronder begrepen bepalingen met betrekking tot geheimhouding, heersend recht en geschillen, garantie, vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, inspectie, audits door een toezichthouder en voortdurende werking, zulks niettegenstaande eventuele verplichtingen tot ongedaanmaking als gevolg van ontbinding. Pagina 12 van 26

13 WIJZIGING Een Overeenkomst mag uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van alle Partijen Partijen kunnen een procedure overeenkomen om die wijzigingen te verwerken en te beheren. OVERDRACHT Het is Vacansoleil toegestaan haar rechten, verplichtingen en/of werkzaamheden uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een dochter- /zusteronderneming van Vacansoleil over te dragen, zonder dat Leverancier hieraan rechten kan ontlenen, anders dan die (golden) bij ondertekening van de Overeenkomst. Vacansoleil is verplicht Leverancier voorafgaand aan de overdracht hiervan in kennis te stellen. ESCALATIE Partijen zullen trachten eventuele geschillen die zich in verband met een Overeenkomst tussen hen voordoen in der minne te schikken. Zij zullen te goeder trouw onderhandelen om een resultaat te bereiken dat voor alle Partijen aanvaardbaar is. TOEPASSELIJK RECHT Een Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd naar Nederlands recht Niets in deze Algemene Inkoopvoorwaarden tast eventuele wettelijke rechten aan waarvan geen afstand gedaan kan worden of die niet bij overeenkomst beperkt kunnen worden Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Verkoop van Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing Geschillen tussen Partijen die niet in der minne zijn geschikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Eindhoven, Nederland. Pagina 13 van 26

14 II. Zaken Naast de Algemene Bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn de in dit Hoofdstuk "Zaken" uiteengezette bepalingen van toepassing indien een Overeenkomst de verkoop door Leverancier aan Vacansoleil van Zaken (inclusief computerhardware) omvat. GARANTIES MET BETREKKING TOT ZAKEN Leverancier garandeert dat de Zaken gedurende een periode van minimaal twaalf maanden vanaf de Acceptatiedatum, of indien Partijen zijn overeengekomen dat er geen Acceptatietest zal plaatsvinden, vanaf de Leveringsdatum: a. geen Fouten bevatten; b. van goede kwaliteit en fabricaat zijn; c. van geschikte materialen gemaakt zijn; d. gebruikt kunnen worden voor doeleinden die Vacansoleil aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt; e. voldoen aan de CE goedkeuringsvereisten, indien van toepassing, ten bewijze waarvan de Zaken het CE goedkeuringsmerk zullen dragen; Ingeval van machines, apparatuur en processen waarbij het gebruik van chemische stoffen in de vorm van grondstoffen en/of hulpstoffen betrokken is, zal Leverancier Vacansoleil op het moment van Levering voorzien van de data safety formulieren. f. voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder, doch niet uitsluitend, met betrekking tot het milieu en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden; g. compleet en klaar voor gebruik zijn, en geleverd met alle voorzieningen die voor een juiste werking vereist zijn; h. in overeenstemming zijn met monsters, proefzendingen respectievelijk voorbeeldmaterialen die door Leverancier aan Vacansoleil zijn verstrekt en die door Vacansoleil schriftelijk zijn goedgekeurd Indien tijdens de garantieperiode een Fout wordt ontdekt of zich voordoet, zal Leverancier, naar keuze van Vacansoleil, de Zaken op kosten van Leverancier onmiddellijk repareren of vervangen zonder aanzienlijke ongemakken voor Vacansoleil, onverminderd het recht van Vacansoleil op schadevergoeding onder artikel 25. Indien Leverancier de Zaken niet onmiddellijk zonder aanzienlijke ongemakken voor Vacansoleil kan repareren of vervangen, heeft Vacansoleil, onverminderd het recht van Vacansoleil op schadevergoeding onder artikel 25: a. recht op verlaging van de prijs van de betreffende Zaken; b. het recht een Overeenkomst te ontbinden, in welk geval Leverancier de aankoopprijs die voor de Zaken betaald is aan Vacansoleil zal vergoeden; c. het recht de Fout op kosten van Leverancier te (doen) corrigeren Leverancier garandeert de voortdurende beschikbaarheid voor Vacansoleil van Zaken en onderdelen van soortgelijke of betere specificaties daarvan tegen normale marktprijzen gedurende een periode van tien jaar na de definitieve levering ingevolge een Overeenkomst Leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is om de Zaken die hij levert te onderhouden gedurende ten minste zeven jaar vanaf de Leveringsdatum, of indien aldus overeengekomen, vanaf de Acceptatiedatum. Pagina 14 van 26

15 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP ZAKEN Het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op Standaard Zaken en eventuele wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, herzieningen of veranderingen die Leverancier in de Standaard Zaken heeft aangebracht in de loop van de nakoming van zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, blijven berusten bij Leverancier. Leverancier verleent Vacansoleil een eeuwigdurend (d.w.z. ten minste voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten), nietexclusief, onherroepelijk gebruiksrecht daarop Indien Leverancier zijn Standaard Zaken op verzoek van Vacansoleil en op basis van de specificaties van Vacansoleil wijzigt, dan zal Vacansoleil een eeuwigdurend (d.w.z. ten minste voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten) recht hebben om deze wijzigingen te gebruiken en aan te passen. Indien de wijzigingen op verzoek van Vacansoleil heeft verzocht zodanig zijn dat het resultaat van de wijzigingen onafhankelijk van enig product van Leverancier kan functioneren, al dan niet binnen de infrastructuur van Vacansoleil, zullen de intellectuele eigendomsrechten aan Vacansoleil worden overgedragen. In dat geval is artikel 38.3 van toepassing Indien Leverancier Maatwerk Zaken ontwikkelt, zal Leverancier alle intellectuele eigendomsrechten op de Maatwerk Zaken overdragen aan Vacansoleil voor zover mogelijk tezamen met alle vernieuwde versies daarvan en uitbreidingen daarop. Leverancier zal onvoorwaardelijk zijn volledige medewerking aan Vacansoleil verlenen bij alle (juridische) procedures en Leverancier zal alle handelingen verrichten die nodig zijn om die overdracht tot stand te brengen. BENODIGDE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE Leverancier zal alle Software en Documentatie verstrekken die nodig zijn voor de genoegzame werking van de Zaken. Leverancier zal alle Documentatie, waar van toepassing, kostenloos updaten of vervangen gedurende een periode van zeven jaar vanaf de Acceptatiedatum of, indien er geen Acceptatie is overeengekomen, vanaf de Leveringsdatum Indien er geen afzonderlijke licentieregelingen van toepassing zijn op de verstrekking van de Software geldt het volgende: a. Alle Software blijft de eigendom van Leverancier of zijn licentiegever(s), maar Leverancier verleent Vacansoleil een eeuwigdurende licentie (d.w.z. ten minste voor de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten) om de Software te gebruiken om de Zaken te laten functioneren en niet voor enig ander doel. b. Indien Leverancier om zijn verplichtingen om de Zaken te onderhouden na te komen een deel van de onder een Overeenkomst verstrekte Software voor zijn eigen doeleinden wijzigt en die wijziging het functioneringsniveau van de Zaken en Software negatief beïnvloedt, zal Leverancier voor eigen rekening zodanige apparatuur verstrekken als nodig mocht zijn om het functioneringsniveau van de Zaken en Software terug te brengen naar het in een Overeenkomst gespecificeerde niveau en de eventueel ontstane (gevolg)schade van Vacansoleil vergoeden. c. Vacansoleil zal slechts zoveel kopieën maken van de Software of enig deel daarvan als redelijkerwijs nodig is voor operationele veiligheid, disaster recovery en gebruik. d. Vacansoleil heeft het recht, als de Software niet gebruikt kan worden omdat de Zaken of een deel daarvan (tijdelijk) onbruikbaar zijn, zonder extra betaling aan Leverancier, maar voor risico en rekening van Vacansoleil, de Software te gebruiken op andere vergelijkbare hardware totdat de Zaken weer bruikbaar zijn. Pagina 15 van 26

16 RESERVEONDERDELEN Leverancier zal Vacansoleil op verzoek en met inachtneming van redelijke leveringstermijnen en tegen redelijke prijzen, alle reserveonderdelen en vervangingsonderdelen ter beschikking stellen die door Vacansoleil voor de Zaken benodigd zijn Leverancier zal een voorraad van compatibele reserve- of vervangingsonderdelen aanhouden gedurende een periode van zeven jaar vanaf de Acceptatiedatum of, indien er geen Acceptatie is overeengekomen, vanaf de Leveringsdatum, zonder Vacansoleil hiervoor kosten in rekening te brengen Indien Leverancier of zijn onderaannemers voornemens zijn de vervaardiging van reserve- of vervangingsonderdelen te beëindigen, zal Leverancier Vacansoleil ten minste twaalf maanden voor de beëindiging daarvan in kennis stellen, zodat Vacansoleil zelf de reserve- of vervangingsonderdelen kan (laten) maken Gedurende de in artikel 40.2 vermelde periode van zeven jaar zal Leverancier op eerste verzoek van Vacansoleil, voor zover Leverancier daartoe wettelijk gerechtigd is, Vacansoleil kosteloos voorzien van de specificaties en overige informatie om haar in staat te stellen de reserve- of vervangingsonderdelen te (laten) maken, mocht Leverancier artikel 40.1 niet nakomen De rechten van Vacansoleil ingevolge artikel 40.4 zullen vrij zijn van royalty s of bezwaring. Vacansoleil heeft het expliciete recht om kopieën van de specificaties en overige informatie te maken ten behoeve van het (laten) maken van reserve- of vervangingsonderdelen Vacansoleil is gerechtigd reserve- of vervangingsonderdelen rechtstreeks van Derden te verkrijgen indien Leverancier deze niet binnen redelijke termijn verstrekt en is gerechtigd de eventueel door haar daarbij gemaakte extra kosten in rekening te brengen aan, danwel te verrekenen met Leverancier. VERPAKKING Tenzij anders overeengekomen zal Leverancier eventuele milieuschadelijke verpakkingsmaterialen en/of gevaarlijk afval kosteloos afhalen van de plaats van Levering en deze op gepaste en verifieerbare wijze overbrengen naar een erkend verwerkingsbedrijf overeenkomstig de toepasselijke milieuwetgeving Indien door Vacansoleil verzocht zal Leverancier Producten terugnemen en zich daarvan ontdoen op milieutechnisch verantwoorde en verifieerbare wijze. Tenzij Partijen anderszins zijn overeengekomen komen alle betreffende kosten voor rekening van Leverancier. LEVERING In het geval van transport van gevaarlijke goederen is Leverancier verplicht om aan alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten te voldoen en alle voorzieningen van internationale afspraken te eerbiedigen in alle landen waar de goederen zullen worden vervoerd Leveringen waarbij werk en/of installatie nodig is worden slechts als afgerond beschouwd nadat Vacansoleil door de Leverancier op de hoogte is gebracht dat het werk/de installatie is afgerond, en er door Vacansoleil aangesteld personeel (niet zijnde werknemers van Leverancier) het werk en/of installatie heeft goedgekeurd en vervolgens aan de Leverancier dienovereenkomstig schriftelijk heeft laten weten Indien Vacansoleil, om welke reden dan ook, niet in staat is om de goederen op de overeengekomen datum te ontvangen en de goederen zijn gereed voor aflevering, zal Leverancier op verzoek van Vacansoleil de goederen opslaan, verzorgen en verzekeren en al het mogelijke ondernemen om kwaliteitsverlies te voorkomen tot de goederen zijn afgeleverd bij Vacansoleil. In dat geval is Vacansoleil verplicht om Pagina 16 van 26

17 tegen redelijk tarief de kosten te vergoeden van opslag, bewaking, verzekering en/of maatregelen die Leverancier dient te nemen om kwaliteitsverlies tegen te gaan, vanaf het moment dat de goederen gereed staan of, indoen later, vanaf de overeengekomen leveringsdatum tot de tijd dat de verantwoordelijke aangeeft dat de goederen kunnen worden geleverd. Pagina 17 van 26

18 III. Software Naast de Algemene Bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn de in dit Hoofdstuk "Software" uiteengezette bepalingen van toepassing op alle door Leverancier verstrekte Software. GARANTIES MET BETREKKING TOT SOFTWARE Leverancier garandeert, gedurende een periode van minimaal twaalf maanden, hetzij vanaf de Leveringsdatum hetzij vanaf de Acceptatiedatum indien Partijen Acceptatie zijn overeengekomen, dat: a. de Software voldoet aan de Specificaties en gebruikt kan worden voor het doel dat Vacansoleil aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt; b. de Software geen Fouten bevat; c. Leverancier de Software en het volledige functioneren daarvan goed heeft getest en heeft geconcludeerd dat de Software op het moment van Levering Virusvrij was, op basis van de meest effectieve antivirus- en antispywaretools die op het testmoment beschikbaar waren, en dat Leverancier de schriftelijke uitkomst van die test op eerste verzoek van Vacansoleil aan Vacansoleil ter beschikking zal stellen; d. de Software compleet en klaar voor gebruik is, en geleverd wordt met alle voorzieningen die voor een juiste werking vereist zijn; e. Leverancier, indien na de Levering een Virus wordt aangetroffen of vermoed, Vacansoleil daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen en onmiddellijk alle mogelijke maatregelen zal nemen om problemen te voorkomen of op te lossen die door het Virus zijn of mogelijk zullen worden veroorzaakt en alle eventuele (gevolg)schade vergoeden; f. de Software voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, met betrekking tot het milieu en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden; g. Leverancier, op verzoek van Vacansoleil, Vacansoleil schriftelijk zal informeren over de tools die worden gebruikt om de Software te bouwen en te bewaken, met inbegrip van versienummer en -data. h. de Software in wezenlijk opzicht in overeenstemming is met monsters, proefzendingen respectievelijk voorbeeldsoftware die aan Vacansoleil zijn medegedeeld en die door Vacansoleil schriftelijk zijn goedgekeurd. i. de Software kan worden gebruikt in overeenstemming met de gebruikelijke bestemming en eventuele openbare verklaringen die Leverancier heeft afgelegd Indien tijdens de garantieperiode een Fout wordt ontdekt of zich voordoet zal Leverancier, naar keuze van Vacansoleil, de Software op kosten van Leverancier onmiddellijk repareren of vervangen zonder aanzienlijke ongemakken voor Vacansoleil, onverminderd het recht van Vacansoleil op schadevergoeding onder artikel 25. Indien dit voor Leverancier onmogelijk is, heeft Vacansoleil het recht, onverminderd het recht van Vacansoleil op schadevergoeding onder artikel 25: a. op een verlaging van de aankoopprijs en/of licentievergoeding van de Software; b. het recht die Overeenkomst te ontbinden, in welk geval Leverancier de betaalde aankoopprijs en/of licentievergoeding aan Vacansoleil zal vergoeden; c. het recht de Fout op kosten van Leverancier te (doen) corrigeren. Pagina 18 van 26

19 43.3. Leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is om de Software te onderhouden gedurende ten minste zeven jaar vanaf de Leveringsdatum, of indien aldus overeengekomen, vanaf de Acceptatiedatum. Indien Leverancier met Releases werkt, zal hij in ieder geval de meest recente Versie en de daaraan voorafgaande Versie van de Software ondersteunen en onderhouden. Leverancier ondersteunt oudere Versies van de Software gedurende ten minste achttien maanden na de introductie van een nieuwe Versie. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP SOFTWARE Het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op Standaard Software en eventuele wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, herzieningen of veranderingen die Leverancier in de Standaard Software heeft aangebracht in de loop van de nakoming van zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, blijven berusten bij Leverancier of diens licentiegevers Indien de wijzigingen in de Standaard Software op verzoek van Vacansoleil zodanig zijn dat het resultaat van de wijzigingen onafhankelijk kan functioneren, d.w.z. zonder de Standaard Software van Leverancier, zullen de intellectuele eigendomsrechten in het resultaat van die wijzigingen zonder extra kosten voor Vacansoleil aan Vacansoleil worden overgedragen en zullen Partijen, indien nodig, daartoe een overeenkomst aangaan Indien Leverancier Maatwerk Software levert, draagt Leverancier alle intellectuele eigendomsrechten op de Maatwerk Software aan Vacansoleil over door een Overeenkomst aan te gaan. Leverancier zal onvoorwaardelijk zijn volledige medewerking aan Vacansoleil verlenen bij alle juridische procedures en Leverancier zal alle handelingen verrichten die nodig zijn om die overdracht tot stand te brengen en de broncode van de Maatwerk Software aan Vacansoleil over te dragen. SOFTWARELICENTIE Tenzij anders overeengekomen en onverminderd mogelijke uitzonderingen krachtens lokale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, verleent Leverancier Vacansoleil een eeuwigdurende (d.w.z. ten minste voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten), onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve Licentie om de Software (inclusief alle interfaces tussen de Software en alle hardware of software van Derden die Leverancier in licentie geeft) te gebruiken zoals uiteengezet in het volgende lid op alle Vacansoleil-locaties ten behoeve van Vacansoleil of haar dochter-/zusterondernemingen of deelnemingen en in overeenstemming met de bepalingen van een Overeenkomst De Licentie omvat, onder meer: het recht om de Software op enige CPU (central processing unit) of andere apparatuur te gebruiken; het recht de Software te gebruiken voor test-, ontwikkelings- en disaster recoverydoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; het recht de software te kopiëren of een deel ervan te vertalen in een leesbare vorm die door de apparatuur gelezen kan worden, voldoende om het gebruik van de Software te ondersteunen; het recht om een redelijk aantal kopieën van de Software te maken voor gebruik, testen, ontwikkeling, training, archivering, onderhoud, back-up en disaster recovery (testing); het recht om de Documentatie onbeperkt te bewerken en te dupliceren voor gebruik binnen Vacansoleil; het recht om de Software naar elke soort vervangingsapparatuur te migreren; Pagina 19 van 26

20 het recht voor Dochterondernemingen om, indien nodig en vereist, dataverwerking op afstand te plegen De Licentie begint op de Leveringsdatum, of indien aldus overeengekomen, op de Acceptatiedatum, indien die eerder valt De Licentie strekt zich uit tot alle nieuwe Versies en Releases van de Software, zelfs als de functionaliteit verdeeld is over verschillende nieuwe producten onder een nieuwe naam, die samen de functionaliteit van het eerdere product omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Toegang tot en gebruik van de Software door klanten of agenten van Vacansoleil wordt beschouwd als geautoriseerd gebruik onder een Overeenkomst met dien verstande dat dergelijk gebruik plaatsvindt in samenhang met de dienstverlening van Vacansoleil aan dergelijke klanten of namens Vacansoleil in het geval van agenten, en met dien verstande dat dergelijke Partijen met betrekking tot de Software en de gebruiksrechten ervan tot geheimhouding gebonden zijn De Licentie heeft betrekking op de Software en op alle toepassingen en functionaliteit die de Software biedt, zelfs als daar in de Documentatie niet naar verwezen wordt Leverancier garandeert dat de Licentie niet onderworpen is aan enige verplichting van Vacansoleil om onderhoud of andere diensten van Leverancier af te nemen. Onverminderd artikel 44.3 heeft Vacansoleil het recht om onderhoud te verrichten ten behoeve van zichzelf of om onderhoud voor de Software te betrekken van een Derde Als de Software uitgerust is met beveiligingsmaatregelen die inhouden dat er wijzigingen in de Software nodig zijn om de Software naar vervangende apparatuur te migreren, heeft Vacansoleil het recht dergelijke wijzigingen aan te brengen of Leverancier te vragen deze aan te brengen. Leverancier zal de wijzigingen kosteloos op eerste verzoek van Vacansoleil aanbrengen. OVERDRACHT VAN LICENTIE Wanneer Vacansoleil bepaalde taken uitbesteedt aan Derden, behoeft de overdracht van de Licentie of het verlenen van sublicenties op die Licentie ten behoeve van die Derden geen toestemming van Leverancier, met dien verstande dat deze Derden de Software uitsluitend ten behoeve van Vacansoleil gebruiken. ESCROW-OVEREENKOMST Leverancier zal op eerste schriftelijk verzoek van Vacansoleil een Escrowovereenkomst ondertekenen binnen dertig kalenderdagen na dat verzoek Als de genoemde Escrow-overeenkomst niet is ondertekend aan het eind van de in artikel 47.1 genoemde periode en/of de deponering niet heeft plaatsgevonden, heeft Vacansoleil het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval zal Leverancier alle betaalde bedragen aan Vacansoleil retourneren. Pagina 20 van 26

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INKOOP ING (AVI)

ALGEMENE VOORWAARDEN INKOOP ING (AVI) ALGEMENE VOORWAARDEN INKOOP ING (AVI) Inhoudsopgave 1. Definities... 1 2. Verplichtingen Leverancier... 1 3. Duur en opzegging... 1 4. Afstoting en overdracht... 2 5. Financiën... 2 6. Intellectuele eigendomsrechten...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

2.2 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.2 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Strookman Strategies Vries Strookman Herenmarkt 93A 1013 EC Amsterdam Algemene voorwaarden 1. Algemeen In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtnemer verstaan de eenmanszaak Strookman Strategies, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie