Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële"

Transcriptie

1 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven (INVESTERINGEN 2013V1) Datum:

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie Dat wordt als volgt geformuleerd: Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven Engelse versie Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] using non-public microdata from Statistics Netherlands. Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: 2

3 Beschikbare bestand(en): Versie 1 Investeringen_nationaal 2013V1 Investeringen_regionaal 2013V1 In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: In het bestand Investeringen_nationaal, zijn de gegevens van de Statistiek Investeringen 2012 opgenomen. In het bestand Investeringen_regionaal zijn per bedrijfseenheid de methode van verdeling naar gemeenten, de gemeentecode en de variabele C (Materiële vaste activa: Totale investeringen in Materiële vaste activa) opgenomen. De Statistiek Investeringen is bedoeld om de investeringen van bedrijven in kaart te brengen en niet het aantal bedrijven. De variabele KW_1 (Populatiekenmerk van de bedrijfseenheid) geeft de wijze aan waarop de cijfers in het bestand tot stand zijn gekomen. De waarde A voor KW_1 betekent Respons, terwijl de andere letters aangeven op welke wijze de gegevens van het record (lees: bedrijf) zijn verkregen of berekend. In hoofdstuk 3 staat de volledige beschrijving van alle mogelijke waarden van de categoriale variabelen. De variabele KW_2 (Specificatie van de imputatie methode) geeft aan of en op welke wijze de cijfers in het bestand tot stand zijn gekomen. De waarde B voor KW_2 betekent Nulteller, terwijl de andere letters aangeven op welke wijze de gegevens van het record (lees: bedrijf) zijn verkregen of berekend. In hoofdstuk 3 staat de volledige beschrijving van alle mogelijke waarden van de categoriale variabelen. De geaggregeerde cijfers uit deze bestanden kunnen afwijken van de cijfers zoals gepubliceerd in de Statline tabellen. Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Beschikbare bestand(en): Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Onderwerp microdatabestand(en)... 8 Beschrijving... 8 Beschrijving van de populatie... 8 Methodologie... 8 Procesverloop... 8 Het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) Bestandsopbouw en toelichting... 9 Bestandsopbouw... 9 Investeringen_nationaal 2013V Investeringen_regionaal 2013V Toelichting op de variabelen Investeringen_nationaal Toelichting op de variabelen Investeringen_regionaal

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Investeringen over Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Onderwerp microdatabestand(en) Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Beschrijving Cijfers van investeringen gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. Onder materiële vaste activa wordt o.a. verstaan gebouwen, grond, transportmiddelen en machines van een bedrijf. Immateriële vaste activa bestaat o.a. uit software, licenties, goodwill. Beschrijving van de populatie De populatie omvat alle bedrijven welke vallen in de SBI-range (SBI = Standaard Bedrijven Indeling 2008) sectie B tot en met J (2 digit SBI 06 tot en met 63) en de sectie L tot en met N (2 digit SBI 68 tot en met 82). Methodologie De steekproef wordt bepaald op basis van de bedrijven in het Algemeen Bedrijven Register (ABR) die op het moment van steekproeftrekking actief zijn. Tot en met de grootteklasse 5 worden de bedrijven via steekproeffracties geselecteerd, vanaf grootteklasse 6 worden de bedrijven integraal waargenomen. De microdata omvat alle niet-financiële bedrijven die in het betreffende statistiekjaar geregistreerd zijn in het ABR. De kenmerken Kwaliteit_1 en Kwaliteit_2 zeggen iets over de waarneming en de herkomst van de data. Procesverloop 1. Micro gaafmaken: Handmatig gaafmaken van de respons. 2. Macro gaafmaken: Beoordeling van de data door specialisten op 2 digit SBI niveau 3. Imputeren van de Non-respons op T min 1 data 4: Ophogen op basis van (geimputeerde) steekproef data naar de totale populatie. Het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie. 8

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen. Investeringen_nationaal 2013V1 VolgNr Naam Formaat 1 Verslagjaar F 2 Beid F 3 SBI08 5d A 4 GKSBS A 5 Kwaliteit 1 A 6 Kwaliteit 2 A 7 C F.8 8 C F.8 9 C F.8 10 C F.8 11 C F.8 12 C F.8 13 C F.8 14 C F.8 15 C F.8 16 C F.8 17 C F.8 18 C F.8 19 C F.8 20 C F.8 21 C F.8 22 C F.8 23 C F.8 24 C F.8 25 C F.8 26 C F.8 27 C F.8 28 C F.8 29 C F.8 30 C F.8 31 C F.8 32 C F.8 33 C F.8 34 C F.8 35 C F.8 36 C F.8 9

10 VolgNr Naam Formaat 37 C F.8 38 C F.8 39 C F.8 40 C F.8 41 C F.8 42 C F.8 43 C F.8 44 C F.8 45 C F.8 46 C F.8 47 C F.8 48 C F.8 49 C F.8 50 C F.8 51 C F.8 52 C F.8 53 C F.8 54 C F.8 55 C F.8 56 C F.8 57 C F.8 58 C F.8 59 C F.8 60 C F.8 61 C F.8 62 C F.8 63 E F.8 64 F F.8 65 F F.8 66 MvA1001 F.8 67 MvA1002 F.8 68 MvA2001 F.8 69 MvA2002 F.8 70 MvA3001 F.8 71 MvA3002 F.8 72 MvA4001 F.8 73 MvA4002 F.8 10

11 Investeringen_regionaal 2013V1 VolgNr Naam Formaat 1 Verslagjaar F 2 Beid F 3 SBI08 5d A 4 GKSBS A 5 Kwaliteit 1 A 6 Kwaliteit 2 A 7 GemCode A 8 C F.8 11

12 Toelichting op de variabelen Investeringen_nationaal In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven. 1. Verslagjaar Verslagjaar. Het verslagjaar komt meestal overeen met het kalenderjaar. Als Uw bedrijf een boekjaar heeft dat niet samenvalt met het kalenderjaar, gelieve dan te rapporteren over het boekjaar dat eindigt op een datum in de periode vanaf 1-4-Verslagjaar tot en met 31-3-Verslagjaar+1 2. Beid Bedrijfseenheid. Dit nummer identificeert een bedrijfseenheid. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 3. SBI08_5d SBI digit. Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Toelichting bij het gebruik De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). 4. GKSBS Grootteklasse SBS. De grootteklasse geeft het aantal werkzame personen, al dan niet in loondienst. De grootteklasse volgens het aantal werkenden, ook wel GK SBS (Structural Business Statistics) genoemd, is ingevoerd op grond van regels van de Europese Unie. Deze grootteklasse-indeling wordt afgeleid van het aantal werkenden in een bedrijf, ongeacht of zij in loondienst zijn of anderszins betaalde arbeid verrichten (werkzame personen al dan niet in loondienst). 12

13 Toelichting bij het gebruik Voor deze grootteklasse-indeling GK SBS wordt onder meer - gebruikgemaakt van gegevens verkregen van de Belastingdienst (opgaven voor de Loonbelasting en BTW) en van het Handelsregister (zoals de rechtsvorm van de bedrijven). 5. Kwaliteit_1 Kwaliteit_1. Aangegeven wordt of een bedrijf al dan niet in de steekproef zit en of het bedrijf gerespondeerd heeft. Toelichting bij het gebruik A (Respons): het bedrijf zit in de steekproef en heeft gerespondeerd en de gegevens zijn bruikbaar; E (Non respons, Steekproef): het bedrijf zit in de steekproef maar heeft niet gerespondeerd of de geleverde gegevens zijn niet bruikbaar; F (Niet in steekproef): het bedrijf zit niet in de steekproef maar behoort wel tot de populatie. Codelijst Waarde A E F Label Respons Non Respons, Steekproef Niet in Steekproef 6. Kwaliteit_2 Kwaliteit_2. Aangegeven wordt op welke wijze de data is samengesteld. Toelichting bij het gebruik A (Respons): de data is afkomstig van het waargenomen bedrijf en wordt gebruikt als ophoogkader voor de bedrijven die niet gerespondeerd hebben; B (Afvoer) het bedrijf is in de loop van het statistisch jaar gestopt met de activiteit; C (Uitbijter): het bedrijf is als uitbijter (de investeringen vallen extreem buiten de range) geregistreerd en wordt derhalve niet gebruikt als ophoogkader; Y (Geïmputeerd), dit zijn de actieve bedrijven die niet gerespondeerd hebben (A), waarvoor geschatte waarden worden bepaald aan de hand van het ophoogkader. 13

14 Codelijst Waarde A B C Y Label Respons Afvoer Uitbijter Geïmputeerd 7. C Materiële vaste activa: Grond Totaal. In het verslagjaar gedane investeringen in grond. Het betreft in dit geval ook grondaankopen voor klei-, zand- en grindwinning. Indien grondaankopen verbonden met de koop van bedrijfsgebouwen of woningen, niet kunnen worden gescheiden, dan deze grondaankopen opgeven bij 'Bedrijfsgebouwen' of 'Woningen'. 8. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen. Het betreft alle bouwwerken bestemd voor de huisvesting van uw bedrijf, inclusief alle vaste installaties voor gas, licht, water, verwarming, luchtverversing, liften en roltrappen. Het betreft ook investeringen in bedrijfsgebouwen bedoeld voor verhuur. 9. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen:2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande bedrijfsgebouwen. Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 10. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in bedrijfsgebouwen vervaardigd in eigen beheer. 14

15 Het betreft vaste activa (Bedrijfsgebouwen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 11. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in bedrijfsgebouwen. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen Totaal. 12. C Materiële vaste activa: Woningen: nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe woningen. Het betreft alle woningen bedoeld voor verhuur (niet bedoeld voor verkoop). 13. C Materiële vaste activa: Woningen: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande woningen. Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 14. C Materiële vaste activa: Woningen: In eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in woningen vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Woningen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 15. C Materiële vaste activa: Woningen: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in woningen. 15

16 Materiële vaste activa Woningen Totaal. 16. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuw aangeschafte grond-, water en wegenbouwkundige werken. Het betreft in dit geval bijvoorbeeld wegen, parkeerterreinen, havens/kades, pijpleidingen en distributienetten, bekkens, kabelnetwerken en zendmasten. Ook terreinverbetering en bouwrijp maken van grond horen hierbij. 17. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande grond-, water en wegenbouwkundige werken. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 18. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in grond-, water en wegenbouwkundige werken vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Grond-, water en wegenbouwkundige werken) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 19. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in grond-, water en wegenbouwkundige werken. Materiële vaste activa Grond-, water en wegenbouwkundige werken Totaal 16

17 20. C Materiële vaste activa: Personenauto's: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe personenauto's. Het betreft in dit geval personenauto's. Voertuigen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg (bv. tractoren, veegmachines) opgeven bij 'Machines, installaties en apparaten. 21. C Materiële vaste activa: Personenauto's: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande personenauto's. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 22. C Materiële vaste activa: Personenauto's: In eigen beheer vervaardigt. In het verslagjaar gedane investeringen in personenauto's vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Personenauto's) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 23. C Materiële vaste activa: Personenauto's: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in personenauto's. Materiële vaste activa Personenauto's Totaal 24. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe overig wegvervoer. 17

18 Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer over de openbare weg, behalve personenauto's. Voertuigen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg (bv. tractoren, veegmachines) opgeven bij 'Machines, installaties en apparaten'. 25. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande overig wegvervoer. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 26. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: In eigen beheer vervaardigt. In het verslagjaar gedane investeringen in overig wegvervoer vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Overig wegvervoer) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 27. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in overig wegvervoer. Materiële vaste activa Overig wegvervoer Totaal 28. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe treinen en trams. Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer per spoor. 29. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande treinen en trams. 18

19 Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 30. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:In eigen beheer vervaardigt. In het verslagjaar gedane investeringen in treinen en trams vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Treinen en Trams) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 31. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in treinen en trams. Materiële vaste activa Treinen en Trams Totaal 32. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe vliegtuigen. Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer door de lucht. 33. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande vliegtuigen. Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 34. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:In eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in vliegtuigen vervaardigd in eigen beheer. 19

20 Het betreft vaste activa (Vliegtuigen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 35. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in vliegtuigen. Materiële vaste activa Vliegtuigen Totaal 36. C Materiële vaste activa: Schepen:nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe schepen. Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer over water (schepen, zowel aanschaf als verbouwing). 37. C Materiële vaste activa: Schepen:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande schepen. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 38. C Materiële vaste activa: Schepen:In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in schepen vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Schepen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 39. C Materiële vaste activa: Schepen:Totaal 20

21 In het verslagjaar gedane totale investeringen in schepen. Materiële vaste activa Schepen Totaal 40. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe computers en overige hardware. Het betreft alle gegevensverwerkende elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn, inclusief alle randapparatuur. Software opgeven bij 'Software'. 41. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande computers en overige hardware. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 42. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware:in eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in computers en overige hardware vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Computers en overige hardware) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 43. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in computers en overige hardware. Materiële vaste activa Computers en overige hardware Totaal 44. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:nieuw aangeschaft 21

22 In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe communicatie-apparatuur. Het betreft in dit geval communicatie-apparatuur of onderdelen daarvan. Voorbeelden zijn (mobiele) telefoons en zendapparatuur, radio's, televisies, audio- en videoapparatuur en tvcamera's. 45. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande communicatie-apparatuur. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 46. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in communicatie-apparatuur vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Communicatie-apparatuur) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 47. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in communicatie-apparatuur. Materiële vaste activa Communicatie-apparatuur Totaal 48. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe installaties en apparaten. Het betreft alle machines en gereedschapswerktuigen. Voorbeelden hiervan zijn hydraulische en pneumatische installaties, filter- en zuiveringsapparatuur, las- en snij-apparatuur, etcetera. 22

23 49. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande installaties en apparaten. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 50. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:in eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in installaties en apparaten vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Machines, installaties en apparaten) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 51. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in installaties en apparaten. Materiële vaste activa Machines, installaties en apparaten Totaal 52. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe overige materiële vaste activa. Het betreft in dit geval bijvoorbeeld meubilair, rekken, stellingen, silos, containers en pallets. 53. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: 2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande overige materiële vaste activa. Bestaande ('2e hands') activa 23

24 Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 54. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in overige materiële vaste activa vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Overige materiële vaste activa) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 55. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in overige materiële vaste activa. Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Totaal 56. C Totale investeringen in Materiële vaste activa In het verslagjaar gedane totale investeringen materiële vaste activa. 57. C Immateriële vaste activa: Software:Aangeschafte standaardsoftware In het verslagjaar gedane investeringen standaard software. Software: Het betreft hier computerprogramma's, licenties met een contractduur van langer dan één jaar, databases, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeemen toepassingsprogrammatuur. 58. C Immateriële vaste activa: Software:Aangeschafte maatwerksoftware In het verslagjaar gedane investeringen maatwerk software. Immateriële vaste activa Software Aangeschafte maatwerksoftware 59. C Immateriële vaste activa: Software:In eigen beheer vervaardigd 24

25 In het verslagjaar gedane investeringen in eigen beheer vervaardigde software. Immateriële vaste activa Software In eigen beheer vervaardigd. 60. C Immateriële vaste activa: Software:Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in software. Immateriële vaste activa Software Totaal 61. C Immateriële vaste activa: Overige Immateriële vaste activa: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in overige immateriële vaste activa. Het betreft alle immateriële vaste activa, BEHALVE SOFTWARE. 62. C Immateriële vaste activa: Totale investeringen in Immateriële vaste activa: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa Totale investeringen in immateriële vaste activa Totaal 63. E Materiële vaste activa:. Verkoop van Materiële vaste activa Opmerkingen van de berichtgever met betrekking tot de verkopen van de materiële vaste activa. Desinvesteringen Het betreft de gerealiseerde verkoopprijs van de materiële vaste activa minus eventuele kosten van eigendomsoverdracht. Het gaat dus niet om de boekwaarde of boekwinst. 64. F Materiële vaste activa: In uitvoering en of vooruitbetalingen aan het begin van het statistiekjaar 25

26 Aan het begin van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan materiële vaste activa. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 65. F Materiële vaste activa: In uitvoering en of vooruitbetalingen aan het einde van het statistiekjaar Aan het einde van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan materiële vaste activa. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 66. MvA1001 : Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen in uitvoering en of vooruitbetalingen aan het begin van het statistiekjaar Aan het begin van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan bedrijfsgebouwen. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 67. MvA1002 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen in uitvoering en of vooruitbetalingen aan het einde van het statistiekjaar Aan het einde van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan bedrijfsgebouwen. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 68. MvA2001 Materiële vaste activa: Woningen In uitvoering en of vooruitbetalingen Woningen begin van het statistiekjaar 26

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum:2 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum: 8 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum: 19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS)

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Datum:23 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Datum:24 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Datum: 15 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB)

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Datum:18

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB)

Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB) Datum:5 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum:27 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Datum:24 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum: 8 junl 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen. Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Datum:10 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatie Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Documentatie Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:11 december 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Documentatierapport Verkeersprestaties van personenauto's met gegevens over afgelegde voertuigkilometers (VERKEERSPRESTATIETAB)

Documentatierapport Verkeersprestaties van personenauto's met gegevens over afgelegde voertuigkilometers (VERKEERSPRESTATIETAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Verkeersprestaties van personenauto's met gegevens over afgelegde voertuigkilometers (VERKEERSPRESTATIETAB) Datum:15 april 2015

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum: 4 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Datum:24 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS)

Microdataservices. Documentatie Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Documentatie Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Datum:7 december 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:21 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatie Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Documentatie Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Datum:8 november 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Investeringen. Investeringsverwachtingen. Investeringsmotieven. CBS informatie. 1 Investeringen BWV A4013. Toelichting. Periode

Investeringen. Investeringsverwachtingen. Investeringsmotieven. CBS informatie. 1 Investeringen BWV A4013. Toelichting. Periode Investeringen BWV A4013 Periode Retourdatum 28 april 2014 Controleer of retourcode in het venster zichtbaar is Correspondentienummer Type 0, Alleen Najaar, html A Investeringsverwachtingen Komt uw verslagjaar

Nadere informatie

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland (UITKBUITLANDBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland (UITKBUITLANDBUS) Documentatierapport Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland (UITKBUITLANDBUS) Datum:23 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie