Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële"

Transcriptie

1 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven (INVESTERINGEN 2013V1) Datum:

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie Dat wordt als volgt geformuleerd: Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven Engelse versie Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] using non-public microdata from Statistics Netherlands. Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: 2

3 Beschikbare bestand(en): Versie 1 Investeringen_nationaal 2013V1 Investeringen_regionaal 2013V1 In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: In het bestand Investeringen_nationaal, zijn de gegevens van de Statistiek Investeringen 2012 opgenomen. In het bestand Investeringen_regionaal zijn per bedrijfseenheid de methode van verdeling naar gemeenten, de gemeentecode en de variabele C (Materiële vaste activa: Totale investeringen in Materiële vaste activa) opgenomen. De Statistiek Investeringen is bedoeld om de investeringen van bedrijven in kaart te brengen en niet het aantal bedrijven. De variabele KW_1 (Populatiekenmerk van de bedrijfseenheid) geeft de wijze aan waarop de cijfers in het bestand tot stand zijn gekomen. De waarde A voor KW_1 betekent Respons, terwijl de andere letters aangeven op welke wijze de gegevens van het record (lees: bedrijf) zijn verkregen of berekend. In hoofdstuk 3 staat de volledige beschrijving van alle mogelijke waarden van de categoriale variabelen. De variabele KW_2 (Specificatie van de imputatie methode) geeft aan of en op welke wijze de cijfers in het bestand tot stand zijn gekomen. De waarde B voor KW_2 betekent Nulteller, terwijl de andere letters aangeven op welke wijze de gegevens van het record (lees: bedrijf) zijn verkregen of berekend. In hoofdstuk 3 staat de volledige beschrijving van alle mogelijke waarden van de categoriale variabelen. De geaggregeerde cijfers uit deze bestanden kunnen afwijken van de cijfers zoals gepubliceerd in de Statline tabellen. Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Beschikbare bestand(en): Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Onderwerp microdatabestand(en)... 8 Beschrijving... 8 Beschrijving van de populatie... 8 Methodologie... 8 Procesverloop... 8 Het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) Bestandsopbouw en toelichting... 9 Bestandsopbouw... 9 Investeringen_nationaal 2013V Investeringen_regionaal 2013V Toelichting op de variabelen Investeringen_nationaal Toelichting op de variabelen Investeringen_regionaal

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Investeringen over Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Onderwerp microdatabestand(en) Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Beschrijving Cijfers van investeringen gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. Onder materiële vaste activa wordt o.a. verstaan gebouwen, grond, transportmiddelen en machines van een bedrijf. Immateriële vaste activa bestaat o.a. uit software, licenties, goodwill. Beschrijving van de populatie De populatie omvat alle bedrijven welke vallen in de SBI-range (SBI = Standaard Bedrijven Indeling 2008) sectie B tot en met J (2 digit SBI 06 tot en met 63) en de sectie L tot en met N (2 digit SBI 68 tot en met 82). Methodologie De steekproef wordt bepaald op basis van de bedrijven in het Algemeen Bedrijven Register (ABR) die op het moment van steekproeftrekking actief zijn. Tot en met de grootteklasse 5 worden de bedrijven via steekproeffracties geselecteerd, vanaf grootteklasse 6 worden de bedrijven integraal waargenomen. De microdata omvat alle niet-financiële bedrijven die in het betreffende statistiekjaar geregistreerd zijn in het ABR. De kenmerken Kwaliteit_1 en Kwaliteit_2 zeggen iets over de waarneming en de herkomst van de data. Procesverloop 1. Micro gaafmaken: Handmatig gaafmaken van de respons. 2. Macro gaafmaken: Beoordeling van de data door specialisten op 2 digit SBI niveau 3. Imputeren van de Non-respons op T min 1 data 4: Ophogen op basis van (geimputeerde) steekproef data naar de totale populatie. Het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie. 8

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen. Investeringen_nationaal 2013V1 VolgNr Naam Formaat 1 Verslagjaar F 2 Beid F 3 SBI08 5d A 4 GKSBS A 5 Kwaliteit 1 A 6 Kwaliteit 2 A 7 C F.8 8 C F.8 9 C F.8 10 C F.8 11 C F.8 12 C F.8 13 C F.8 14 C F.8 15 C F.8 16 C F.8 17 C F.8 18 C F.8 19 C F.8 20 C F.8 21 C F.8 22 C F.8 23 C F.8 24 C F.8 25 C F.8 26 C F.8 27 C F.8 28 C F.8 29 C F.8 30 C F.8 31 C F.8 32 C F.8 33 C F.8 34 C F.8 35 C F.8 36 C F.8 9

10 VolgNr Naam Formaat 37 C F.8 38 C F.8 39 C F.8 40 C F.8 41 C F.8 42 C F.8 43 C F.8 44 C F.8 45 C F.8 46 C F.8 47 C F.8 48 C F.8 49 C F.8 50 C F.8 51 C F.8 52 C F.8 53 C F.8 54 C F.8 55 C F.8 56 C F.8 57 C F.8 58 C F.8 59 C F.8 60 C F.8 61 C F.8 62 C F.8 63 E F.8 64 F F.8 65 F F.8 66 MvA1001 F.8 67 MvA1002 F.8 68 MvA2001 F.8 69 MvA2002 F.8 70 MvA3001 F.8 71 MvA3002 F.8 72 MvA4001 F.8 73 MvA4002 F.8 10

11 Investeringen_regionaal 2013V1 VolgNr Naam Formaat 1 Verslagjaar F 2 Beid F 3 SBI08 5d A 4 GKSBS A 5 Kwaliteit 1 A 6 Kwaliteit 2 A 7 GemCode A 8 C F.8 11

12 Toelichting op de variabelen Investeringen_nationaal In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven. 1. Verslagjaar Verslagjaar. Het verslagjaar komt meestal overeen met het kalenderjaar. Als Uw bedrijf een boekjaar heeft dat niet samenvalt met het kalenderjaar, gelieve dan te rapporteren over het boekjaar dat eindigt op een datum in de periode vanaf 1-4-Verslagjaar tot en met 31-3-Verslagjaar+1 2. Beid Bedrijfseenheid. Dit nummer identificeert een bedrijfseenheid. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 3. SBI08_5d SBI digit. Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Toelichting bij het gebruik De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). 4. GKSBS Grootteklasse SBS. De grootteklasse geeft het aantal werkzame personen, al dan niet in loondienst. De grootteklasse volgens het aantal werkenden, ook wel GK SBS (Structural Business Statistics) genoemd, is ingevoerd op grond van regels van de Europese Unie. Deze grootteklasse-indeling wordt afgeleid van het aantal werkenden in een bedrijf, ongeacht of zij in loondienst zijn of anderszins betaalde arbeid verrichten (werkzame personen al dan niet in loondienst). 12

13 Toelichting bij het gebruik Voor deze grootteklasse-indeling GK SBS wordt onder meer - gebruikgemaakt van gegevens verkregen van de Belastingdienst (opgaven voor de Loonbelasting en BTW) en van het Handelsregister (zoals de rechtsvorm van de bedrijven). 5. Kwaliteit_1 Kwaliteit_1. Aangegeven wordt of een bedrijf al dan niet in de steekproef zit en of het bedrijf gerespondeerd heeft. Toelichting bij het gebruik A (Respons): het bedrijf zit in de steekproef en heeft gerespondeerd en de gegevens zijn bruikbaar; E (Non respons, Steekproef): het bedrijf zit in de steekproef maar heeft niet gerespondeerd of de geleverde gegevens zijn niet bruikbaar; F (Niet in steekproef): het bedrijf zit niet in de steekproef maar behoort wel tot de populatie. Codelijst Waarde A E F Label Respons Non Respons, Steekproef Niet in Steekproef 6. Kwaliteit_2 Kwaliteit_2. Aangegeven wordt op welke wijze de data is samengesteld. Toelichting bij het gebruik A (Respons): de data is afkomstig van het waargenomen bedrijf en wordt gebruikt als ophoogkader voor de bedrijven die niet gerespondeerd hebben; B (Afvoer) het bedrijf is in de loop van het statistisch jaar gestopt met de activiteit; C (Uitbijter): het bedrijf is als uitbijter (de investeringen vallen extreem buiten de range) geregistreerd en wordt derhalve niet gebruikt als ophoogkader; Y (Geïmputeerd), dit zijn de actieve bedrijven die niet gerespondeerd hebben (A), waarvoor geschatte waarden worden bepaald aan de hand van het ophoogkader. 13

14 Codelijst Waarde A B C Y Label Respons Afvoer Uitbijter Geïmputeerd 7. C Materiële vaste activa: Grond Totaal. In het verslagjaar gedane investeringen in grond. Het betreft in dit geval ook grondaankopen voor klei-, zand- en grindwinning. Indien grondaankopen verbonden met de koop van bedrijfsgebouwen of woningen, niet kunnen worden gescheiden, dan deze grondaankopen opgeven bij 'Bedrijfsgebouwen' of 'Woningen'. 8. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen. Het betreft alle bouwwerken bestemd voor de huisvesting van uw bedrijf, inclusief alle vaste installaties voor gas, licht, water, verwarming, luchtverversing, liften en roltrappen. Het betreft ook investeringen in bedrijfsgebouwen bedoeld voor verhuur. 9. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen:2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande bedrijfsgebouwen. Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 10. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in bedrijfsgebouwen vervaardigd in eigen beheer. 14

15 Het betreft vaste activa (Bedrijfsgebouwen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 11. C Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in bedrijfsgebouwen. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen Totaal. 12. C Materiële vaste activa: Woningen: nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe woningen. Het betreft alle woningen bedoeld voor verhuur (niet bedoeld voor verkoop). 13. C Materiële vaste activa: Woningen: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande woningen. Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 14. C Materiële vaste activa: Woningen: In eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in woningen vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Woningen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 15. C Materiële vaste activa: Woningen: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in woningen. 15

16 Materiële vaste activa Woningen Totaal. 16. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuw aangeschafte grond-, water en wegenbouwkundige werken. Het betreft in dit geval bijvoorbeeld wegen, parkeerterreinen, havens/kades, pijpleidingen en distributienetten, bekkens, kabelnetwerken en zendmasten. Ook terreinverbetering en bouwrijp maken van grond horen hierbij. 17. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande grond-, water en wegenbouwkundige werken. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 18. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in grond-, water en wegenbouwkundige werken vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Grond-, water en wegenbouwkundige werken) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 19. C Materiële vaste activa: Grond-, water en wegenbouwkundige werken: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in grond-, water en wegenbouwkundige werken. Materiële vaste activa Grond-, water en wegenbouwkundige werken Totaal 16

17 20. C Materiële vaste activa: Personenauto's: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe personenauto's. Het betreft in dit geval personenauto's. Voertuigen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg (bv. tractoren, veegmachines) opgeven bij 'Machines, installaties en apparaten. 21. C Materiële vaste activa: Personenauto's: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande personenauto's. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 22. C Materiële vaste activa: Personenauto's: In eigen beheer vervaardigt. In het verslagjaar gedane investeringen in personenauto's vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Personenauto's) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 23. C Materiële vaste activa: Personenauto's: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in personenauto's. Materiële vaste activa Personenauto's Totaal 24. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe overig wegvervoer. 17

18 Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer over de openbare weg, behalve personenauto's. Voertuigen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg (bv. tractoren, veegmachines) opgeven bij 'Machines, installaties en apparaten'. 25. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: 2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande overig wegvervoer. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 26. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: In eigen beheer vervaardigt. In het verslagjaar gedane investeringen in overig wegvervoer vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Overig wegvervoer) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 27. C Materiële vaste activa: Overig wegvervoer: Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in overig wegvervoer. Materiële vaste activa Overig wegvervoer Totaal 28. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe treinen en trams. Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer per spoor. 29. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande treinen en trams. 18

19 Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 30. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:In eigen beheer vervaardigt. In het verslagjaar gedane investeringen in treinen en trams vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Treinen en Trams) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 31. C Materiële vaste activa: Treinen en Trams:Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in treinen en trams. Materiële vaste activa Treinen en Trams Totaal 32. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe vliegtuigen. Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer door de lucht. 33. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande vliegtuigen. Bestaande ('2e hands') activa. Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 34. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:In eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in vliegtuigen vervaardigd in eigen beheer. 19

20 Het betreft vaste activa (Vliegtuigen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 35. C Materiële vaste activa: Vliegtuigen:Totaal. In het verslagjaar gedane totale investeringen in vliegtuigen. Materiële vaste activa Vliegtuigen Totaal 36. C Materiële vaste activa: Schepen:nieuw aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe schepen. Het betreft alle transportmiddelen voor vervoer over water (schepen, zowel aanschaf als verbouwing). 37. C Materiële vaste activa: Schepen:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande schepen. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 38. C Materiële vaste activa: Schepen:In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in schepen vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Schepen) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 39. C Materiële vaste activa: Schepen:Totaal 20

21 In het verslagjaar gedane totale investeringen in schepen. Materiële vaste activa Schepen Totaal 40. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe computers en overige hardware. Het betreft alle gegevensverwerkende elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn, inclusief alle randapparatuur. Software opgeven bij 'Software'. 41. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande computers en overige hardware. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 42. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware:in eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in computers en overige hardware vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Computers en overige hardware) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 43. C Materiële vaste activa: Computers en overige hardware: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in computers en overige hardware. Materiële vaste activa Computers en overige hardware Totaal 44. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:nieuw aangeschaft 21

22 In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe communicatie-apparatuur. Het betreft in dit geval communicatie-apparatuur of onderdelen daarvan. Voorbeelden zijn (mobiele) telefoons en zendapparatuur, radio's, televisies, audio- en videoapparatuur en tvcamera's. 45. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande communicatie-apparatuur. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 46. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in communicatie-apparatuur vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Communicatie-apparatuur) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De investeringen zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten. 47. C Materiële vaste activa: Communicatie-apparatuur:Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in communicatie-apparatuur. Materiële vaste activa Communicatie-apparatuur Totaal 48. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe installaties en apparaten. Het betreft alle machines en gereedschapswerktuigen. Voorbeelden hiervan zijn hydraulische en pneumatische installaties, filter- en zuiveringsapparatuur, las- en snij-apparatuur, etcetera. 22

23 49. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:2e hands aangeschaft. In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande installaties en apparaten. Bestaande ('2e hands') activa Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 50. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:in eigen beheer vervaardigd. In het verslagjaar gedane investeringen in installaties en apparaten vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Machines, installaties en apparaten) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 51. C Materiële vaste activa: Machines, installaties en apparaten:totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in installaties en apparaten. Materiële vaste activa Machines, installaties en apparaten Totaal 52. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: nieuw aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in nieuwe overige materiële vaste activa. Het betreft in dit geval bijvoorbeeld meubilair, rekken, stellingen, silos, containers en pallets. 53. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: 2e hands aangeschaft In het verslagjaar gedane investeringen in reeds bestaande overige materiële vaste activa. Bestaande ('2e hands') activa 23

24 Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto. 54. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: In eigen beheer vervaardigd In het verslagjaar gedane investeringen in overige materiële vaste activa vervaardigd in eigen beheer. Het betreft vaste activa (Overige materiële vaste activa) die in eigen beheer zijn vervaardigd voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. 55. C Materiële vaste activa: Overige Materiële vaste activa: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in overige materiële vaste activa. Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Totaal 56. C Totale investeringen in Materiële vaste activa In het verslagjaar gedane totale investeringen materiële vaste activa. 57. C Immateriële vaste activa: Software:Aangeschafte standaardsoftware In het verslagjaar gedane investeringen standaard software. Software: Het betreft hier computerprogramma's, licenties met een contractduur van langer dan één jaar, databases, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeemen toepassingsprogrammatuur. 58. C Immateriële vaste activa: Software:Aangeschafte maatwerksoftware In het verslagjaar gedane investeringen maatwerk software. Immateriële vaste activa Software Aangeschafte maatwerksoftware 59. C Immateriële vaste activa: Software:In eigen beheer vervaardigd 24

25 In het verslagjaar gedane investeringen in eigen beheer vervaardigde software. Immateriële vaste activa Software In eigen beheer vervaardigd. 60. C Immateriële vaste activa: Software:Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in software. Immateriële vaste activa Software Totaal 61. C Immateriële vaste activa: Overige Immateriële vaste activa: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in overige immateriële vaste activa. Het betreft alle immateriële vaste activa, BEHALVE SOFTWARE. 62. C Immateriële vaste activa: Totale investeringen in Immateriële vaste activa: Totaal In het verslagjaar gedane totale investeringen in immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa Totale investeringen in immateriële vaste activa Totaal 63. E Materiële vaste activa:. Verkoop van Materiële vaste activa Opmerkingen van de berichtgever met betrekking tot de verkopen van de materiële vaste activa. Desinvesteringen Het betreft de gerealiseerde verkoopprijs van de materiële vaste activa minus eventuele kosten van eigendomsoverdracht. Het gaat dus niet om de boekwaarde of boekwinst. 64. F Materiële vaste activa: In uitvoering en of vooruitbetalingen aan het begin van het statistiekjaar 25

26 Aan het begin van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan materiële vaste activa. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 65. F Materiële vaste activa: In uitvoering en of vooruitbetalingen aan het einde van het statistiekjaar Aan het einde van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan materiële vaste activa. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 66. MvA1001 : Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen in uitvoering en of vooruitbetalingen aan het begin van het statistiekjaar Aan het begin van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan bedrijfsgebouwen. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 67. MvA1002 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen in uitvoering en of vooruitbetalingen aan het einde van het statistiekjaar Aan het einde van het verslagjaar geregistreerde materiële vaste activa in uitvoering en/of vooruitbetalingen aan bedrijfsgebouwen. Het betreft de som van gedane en nog verschuldigde betalingen voor de materiële vaste activa die nog NIET gebruiksklaar waren op de gevraagde tijdstippen. 68. MvA2001 Materiële vaste activa: Woningen In uitvoering en of vooruitbetalingen Woningen begin van het statistiekjaar 26

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 - Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 Datum: 3 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012

Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012 Datum: 31 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Kwaliteitsrichtlijnen 2014 Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Peter W.M. van Nederpelt 22-01-2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Release notes behorend bij de Nederlandse taxonomie versie 9.0 ten behoeve van de aanlevering van statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur:

Nadere informatie

Witte vlek op pensioengebied 2007

Witte vlek op pensioengebied 2007 09 Witte vlek op pensioengebied 2007 Maaike Hersevoort Alderina Dill-Fokkema Martine de Mooij Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Identificatie ondernemingen met buitenlandse investeringen

Identificatie ondernemingen met buitenlandse investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie BNM Sector Statistische analyse Postbus 4481 6401 CZ Heerlen Identificatie ondernemingen met buitenlandse investeringen Methodologisch rapport Oscar Lemmers Kennisgeving:

Nadere informatie

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Datum: 9 oktober 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie

Divisie Statistiek en informatie (S&I) 2011 Afdeling Verzekeraars- en Pensioenfondsenstatistieken (VPS)

Divisie Statistiek en informatie (S&I) 2011 Afdeling Verzekeraars- en Pensioenfondsenstatistieken (VPS) Betalingsbalans en Sectorrekeningen Profiel ZVK: Zorgverzekeringsinstellingen Toelichting op de kwartaal- en jaarrapportages. Versie 1.1 De Nederlandsche Bank NV, 2011 Toelichting betalingsbalans profiel

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen September 2014 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek METHODEBESCHRIJVING ENERGIE EINDVERBRUIKERSPRIJZEN Mohammed Kardal Samenvatting: In deze nota wordt de methode beschreven van de gas- en elektriciteitseindverbruikersprijzen.

Nadere informatie

Betalingsbalans en Sectorrekeningen. Versie 1.0. Pensioenfondsen. Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant.

Betalingsbalans en Sectorrekeningen. Versie 1.0. Pensioenfondsen. Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant. Betalingsbalans en Sectorrekeningen Pensioenfondsen Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant. Versie 1.0 De Nederlandsche Bank NV, 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie

Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Doelstelling De enquête naar de structuur van de ondernemingen (hierna ook structuurenquête genoemd) heeft als

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie