ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V."

Transcriptie

1 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van Authorized Videos BV na het verstrekken van bijhorende inloggegevens. 2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de producten of Diensten van Authorized Videos BV, waaronder doch niet uitsluitend het embedden van video s van de Leverancier op de website van de Afnemer. 3. Applicatie: het programma van Authorized Videos BV, bestaande uit één of meer scripts, dat op een webserver draait en via de website(s) van Authorized Videos BV kan worden benaderd en gebruikt. 4. Authorized Videos BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Authorized Videos B.V., gevestigd aan de Boeingavenue te (1119 PD) Schiphol-Rijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Content: digitale informatie en gegevens, waaronder doch niet uitsluitend Video s, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software. 6. Diensten: alle door Authorized Videos BV op haar website of anderszins aangeboden en geleverde diensten. 7. Wederpartij: iedere natuurlijk of rechtspersoon, daaronder in ieder geval begrepen de Afnemer en Leverancier, die gebruik maakt van de producten of Diensten van Authorized Videos BV en daartoe een Account op de website(s) van Authorized Videos BV heeft aangemaakt. 8. Geautoriseerde Gebruiker: iedere Afnemer die van de Leverancier toestemming heeft verkregen om de Video s van de Leverancier te gebruiken. 9. Leverancier: de natuurlijk of rechtspersoon die, door tussenkomst van de Applicatie of Diensten van Authorized Videos BV, Video s aanbiedt. 10. Optionele Modules: alle optionele of tijdelijke onderdelen die niet standaard tot de Applicatie toebehoren. 11. PSP: Payment Service Provider. De dienstverlener welke de Wederpartij in staat stelt online betalingen aan Authorized Videos BV te doen. 12. Video s: alle door de Leverancier via de website van Authorized Videos BV ten behoeve van de Diensten van Authorized Videos BV geüploade video s. 13. Vidget: de videowidget van Authorized Videos BV. Dit is een embedcode in combinatie met een video player die de Afnemer in staat stelt Video s aan zijn website toe te voegen en af te spelen. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, Diensten en leveringen van Authorized Videos BV, alsmede op ieder gebruik van de Applicatie en de website van Authorized Videos BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 2. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Authorized Videos BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 3. Wanneer door Authorized Videos BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Authorized Videos BV onderhavige voorwaarden soepel toepast. 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Authorized Videos BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid. 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Authorized Videos BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Authorized Videos BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 6. In geval van strijd tussen de onderhavige voorwaarden en een met de Wederpartij gesloten de individuele overeenkomst of Service Level Agreement prevaleert de inhoud van de individuele overeenkomst of Service Level Agreement, ook indien het een naderhand overeengekomen wijziging van de algemene voorwaarden betreft.

2 7. Authorized Videos BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Artikel 3. Toegang tot de Applicatie 1. Toegang tot de Applicatie is uitsluitend beschikbaar nadat de Wederpartij een Account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de Wederpartij een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. 2. Nadat de Wederpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt de Wederpartij van Authorized Videos BV een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens stellen de Wederpartij in staat gebruik te maken van de Applicatie en de Diensten van Authorized Videos BV. 3. Het gebruik van de Applicatie is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt. 4. Door de Wederpartij verkregen inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld of door andere personen dan de Wederpartij. 5. Toegang tot de Applicatie van Authorized Videos BV is voorbehouden aan de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. 6. Authorized Videos BV heeft het recht aan de Wederpartij verdere toegang tot de Applicatie te weigeren indien Authorized Videos BV vermoedt dat de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer Authorized Videos BV vermoedt dat deze gegevens buiten de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt, of wanneer de Wederpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden of overige door Authorized Videos BV gestelde regels gedraagt. 7. De Wederpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien Authorized Videos BV op enig moment besluit de toegang tot de Applicatie van de Wederpartij te weigeren. 8. De Leverancier is in staat om via de Applicatie bepaalde rechten aan Geautoriseerde Gebruikers toe te kennen. Deze rechten kunnen betrekking hebben op de Applicatie zelf. Alle handelingen die door deze Gebruikers onder toekenning van rechten door de Leverancier worden verricht, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Leverancier te zijn geschied. 9. Alle handelingen die na het inloggen met de inloggegevens van de Wederpartij geschieden, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de betreffende Wederpartij te zijn geschied. Artikel 4. Gebruiksrecht met betrekking tot de Applicatie, Vidget en Plugin 1. Authorized Videos BV verleent de Wederpartij een niet-exclusief gebruiksrecht voor de Applicatie en de Vidget ten behoeve van de door haar geleverde Diensten, doch beperkt tot de aangegeven omvang en bereik, alsmede het recht om alle relevante documentatie te kopiëren en verspreiden binnen de organisatie van Wederpartij. 2. Het in lid 1 van dit artikel omschreven gebruiksrecht omvat mede het recht voor de Leverancier om een Afnemer toegang te geven tot de Applicatie en alle functionaliteiten daarvan waaronder het plaatsen van de Vidget op de website van de Afnemer. 3. Indien de Diensten mede een gebruiksrecht voor de Authorized Videos BV Applicatie Plugin (verder: de Plugin ) omvatten, verleent Authorized Videos BV de Wederpartij tevens een niet-exclusief gebruiksrecht om de Plugin te kopiëren, te installeren en te gebruiken in combinatie met een door de Wederpartij gebruikt Content Management Systeem, alsmede om een redelijk aantal reservekopieën van de Plugin te maken. Dit gebruiksrecht betreft ook Geautoriseerde Gebruikers en andere hulppersonen doch uitsluitend ten behoeve van de in de Diensten genoemde URLs/playouts. 4. Het in lid 1 van dit artikel omschreven gebruiksrecht omvat mede alle in de Diensten genoemde Optionele Modules alsmede alle Optionele Modules die daar op een later tijdstip aan toegevoegd worden, doch slechts voor de tijd dat deze Optionele Modules deel uitmaken van de Diensten. Waar in deze algemene licentievoorwaarden over de Applicatie wordt gesproken, worden ook deze Optionele Modules bedoeld tenzij anders aangegeven. 5. Alle rechten van intellectueel eigendom welke rusten op de Applicatie, de Vidget en de Plugin behoren toe aan Authorized Videos BV en haar licentiegevers. De Wederpartij ontvangt slechts het gebruiksrecht zoals in deze voorwaarden en de overeenkomst omschreven. Dit gebruiksrecht impliceert geen recht op toegang tot de broncode van de Applicatie, de Vidget of de Plugin of het recht om deze te mogen aanpassen. 6. De in dit artikel omschreven gebruiksrechten eindigen van rechtswege op het moment dat de overeenkomst tussen Authorized Videos BV en de Wederpartij eindigt.

3 Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden 1. Authorized Videos BV verleent de Wederpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Applicatie en de Diensten van Authorized Videos BV en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat, indien de Wederpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en Authorized Videos BV in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Wederpartij te beëindigen en de Wederpartij de verdere toegang tot de Diensten, Applicatie en de website van Authorized Videos BV te weigeren, zonder dat Authorized Videos BV daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de Wederpartij. 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan: a. de Applicatie of website van Authorized Videos BV te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden; b. de Applicatie of website van Authorized Videos BV te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter; c. de Applicatie of website van Authorized Videos BV te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Authorized Videos BV te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht; d. om via de Applicatie of website van Authorized Videos BV inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten; e. de Applicatie of website zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; f. wederrechtelijk gebruik te maken van de Applicatie of website van Authorized Videos BV of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen; g. zodanig gebruik te maken van de Applicatie of website van Authorized Videos BV dat de Applicatie of website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; h. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Authorized Videos BV op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Applicatie of website van Authorized Videos BV te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de Applicatie en website van Authorized Videos BV gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, Video s en afbeeldingen; i. om enig gedeelte van de Applicatie of website van Authorized Videos BV en/of de daartoe behorende systemen, programma s, Diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen; j. om beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Applicatie of website van Authorized Videos BV te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen; k. om (delen van) de Applicatie te decompileren, reverse engineeren of disassembleren; l. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Authorized Videos BV ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Applicatie of website van Authorized Videos BV of de daarop vervatte systemen, programma s, Diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere: i. het (weder)verkopen van toegang tot de Applicatie of website en/of de Diensten van Authorized Videos BV op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of ii. het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Authorized Videos BV gedreven ondernemingsactiviteiten; m. op een andere website dan de website van Authorized Videos BV gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van de Applicatie of website van Authorized Videos BV zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de website van Authorized Videos BV; n. om (een gedeelte van) de inhoud van de Applicatie of website van Authorized Videos BV of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van de Applicatie of website van Authorized Videos BV (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.

4 3. Authorized Videos BV spant zich maximaal in haar website en Diensten 24 uur per dag bereikbaar te houden. Authorized Videos BV is echter nimmer aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt indien de website niet 24 uur per dag bereikbaar is c.q. haar Diensten niet beschikbaar zijn, evenmin is Authorized Videos BV in een dergelijk geval gehouden tot restitutie of compensatie van door de Wederpartij aan Authorized Videos BV betaalde bedragen. Artikel 6. Door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op de website van Authorized Videos BV. Authorized Videos BV onderschrijft deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af. 2. De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content en dat de Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op de Website van Authorized Videos BV wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content naar de website van Authorized Videos BV uploaden of op de website van Authorized Videos BV plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt. 3. De gedragingen van de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV alsmede eventuele door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Authorized Videos BV, zoals deze door Authorized Videos BV op haar website of anderszins aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt. 4. De Wederpartij gaat ermee akkoord geen Content op de website van Authorized Videos BV te plaatsen of naar de website van Authorized Videos BV te uploaden met een inhoud die de Wederpartij in het land waarin Wederpartij woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Authorized Videos BV in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben. 5. Authorized Videos BV behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door de Wederpartij geplaatste Content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen. 6. De Wederpartij begrijpt en erkent dat de Wederpartij bij het gebruik van de website van Authorized Videos BV en de daarop aangeboden Diensten eventueel kan worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Wederpartij is. De Wederpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Wederpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende Content jegens Authorized Videos BV beschikt. 7. De Wederpartij vrijwaart Authorized Videos BV van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content. Artikel 7. Licentieverstrekking door de Leverancier De Leverancier verleent aan Authorized Videos BV een onherroepelijk, eeuwigdurend, wereldwijd en exclusief (gebruiks)recht om door de Leverancier geüploade video s op te (doen) slaan, hosten, encoderen, distribueren en bewerken voor zover dat technisch noodzakelijk is ten behoeve van levering van de Diensten. Voorts is Authorized Videos BV gerechtigd de Video s ten aanzien waarvan door de Leverancier een (gebruiks)recht aan Authorized Videos BV werd overgedragen, te gebruiken voor promotionele doeleinden. Partijen komen nadrukkelijk overeen dat Authorized Videos BV verder geen enkel recht heeft ten aanzien van de Video s, anders dan het verzamelen en opslaan van meta data welke van algemene en publiek toegankelijke aard is, zoals EAN-nummers, titels, omschrijvingen, taal, type, categorie enz. Artikel 8. Inbreuk plegende Content Indien een derde Authorized Videos BV erop wijst dat via de Diensten enige wettelijke bepaling wordt geschonden, op welke wijze dan ook, zal Authorized Videos BV, voorafgaand aan het nemen van maatregelen, de betreffende Wederpartij zo spoedig mogelijk informeren en de Wederpartij verzoeken binnen een redelijke termijn de schending te beëindigen of aan de derde gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien de Wederpartij hiertoe niet binnen een redelijke termijn overgaat, is Authorized Videos BV gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze

5 overtreding een einde te maken. Voorts is Authorized Videos BV gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de betreffende Wederpartij af te geven aan een derde met een dergelijke juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat, alsmede om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Artikel 9. Levering en aanpassing van (maatwerk) software 1. Indien de dienstverlening van Authorized Videos BV strekt tot het (onder meer) leveren van software aan de Afnemer, dan wordt deze software geleverd in de staat en conditie waarin de software zich op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bevindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Authorized Videos BV garandeert niet dat de software werkt, vrij is van fouten en virussen of geschikt is voor het gebruik waartoe de Afnemer de software aanschaft. De Afnemer heeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen indien de software niet werkt, fouten of virussen bevat of wanneer de software niet geschikt is voor het gebruik waartoe de Afnemer de software heeft aangeschaft. 2. Indien de dienstverlening van Authorized Videos BV (mede) bestaat uit het ontwikkelen van maatwerksoftware, waaronder mede begrepen het aanpassen van het uiterlijk van de Vidget, zal Authorized Videos BV zich inspannen om door de Wederpartij verzochte veranderingen en functionaliteiten toe te voegen aan de Applicatie, de Vidget of de Plugin. 3. De Wederpartij is slechts gerechtigd zelf maatwerksoftware te (laten) ontwikkelen en toe te voegen na schriftelijke goedkeuring daarvan door Authorized Videos BV. Authorized Videos BV kan aan de goedkeuring nadere voorwaarden verbinden. In het bijzonder geldt als voorwaarde dat maatwerk software uitlsuitend door Authorized Videos BV zelf of door één van haar officiële partners mag worden ontwikkeld. 4. In alle gevallen is Authorized Videos BV steeds gerechtigd een verzoek tot het leveren van maatwerksoftware te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren dan wel voor andere gebruikers daarvan nadelig zou zijn. 5. Indien de Wederpartij gebruik maakt van (maatwerk)software die niet voldoet aan de in dit artikel gestelde vereisten, is Authorized Videos BV gerechtigd alle ondersteuning en alle garanties op te schorten totdat de betreffende (maatwerk)software is verwijderd of deze is aangepast aan de eisen die Authorized Videos BV ter zake stelt. Artikel 10. Aanvullende Diensten 1. Op verzoek van Wederpartij is AuthorizedVideo BV bereid aanvullende Diensten buiten de scope van de Diensten te verrichten, zoals het ontwikkelen van maatwerksoftware, het aanpassen van de Vidget naar wens van Wederpartij, het installeren of testen van updates binnen de omgeving van de Wederpartij, het geven van trainingen, het ontwerpen van huisstijlen of het bieden van aanvullende ondersteuning (hierna verder: Aanvullende Diensten ). Authorized Videos BV is echter gerechtigd een verzoek voor Aanvullende Diensten te weigeren als dit in haar professionele opinie de stabiliteit of veiligheid van de Applicatie zou aantasten of onhaalbaar is. 2. Authorized Videos BV zal op verzoek een offerte opstellen voor de gewenste Aanvullende Diensten en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Deze offerte zal dertig (30) dagen geldig zijn. 3. Na schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij zal de offerte als bijlage bij de overeenkomst worden gevoegd. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze offerte en maken integraal onderdeel uit, tenzij expliciet in de offerte wordt afgeweken daarvan. In geval van een conflict tussen deze overeenkomst en de offerte prevaleert ten aanzien van de Aanvullende Diensten de offerte. 4. Authorized Videos BV zal zich inspannen de overeengekomen Aanvullende Diensten te leveren conform de offerte en zal daarbij de zorg van een professioneel opdrachtnemer in acht nemen. De Wederpartij dient alles te doen dat hierbij redelijkerwijs nodig is voor Authorized Videos BV. 5. Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen in het kader van Aanvullende Diensten tot stand wordt gebracht, komen toe aan Authorized Videos BV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De Wederpartij verkrijgt slechts het in de offerte genoemde gebruiksrecht op deze resultaten. 6. Een Aanvullende Dienst wordt na activatie binnen de Applicatie geleverd gedurende de duur van deze overeenkomst en kan op dezelfde wijze worden opgezegd of beëindigd, tenzij in de betreffende offerte anders is vermeld. Artikel 11. Prijzen en prijsverhoging 1. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Authorized Videos BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6 2. Authorized Videos BV is gerechtigd telkens op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen bij te stellen op basis van het CBS prijsindexcijfer voor de zakelijke dienstverlening. De eerstvolgende indexering vindt plaats op de eerste januari die meer dan drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst valt. Artikel 12. Facturatie en betaling 1. Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt in principe vooraf door middel van een op de Website van Authorized Videos BV aangegeven wijze. Zodra het betalingsproces op de Website van Authorized Videos BV is doorlopen en betaling heeft plaatsgevonden, vindt er geen restitutie van betaalde bedragen meer plaats, tenzij Authorized Videos BV daartoe op grond van een dwingend rechtelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is. 2. Alle online betalingen op de Website van Authorized Videos BV lopen via een door Authorized Videos BV aangewezen PSP. Authorized Videos BV neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van de aangeboden betaalmethode zo goed mogelijk te waarborgen. Desondanks aanvaardt Authorized Videos BV geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van/inbreuk op de veiligheid/beveiliging van het aangeboden betaalsysteem of (fouten in de software van) de PSP. Dit is slechts anders indien deze schade en/of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Authorized Videos BV en/of haar werknemers. In dit verband vrijwaart de Wederpartij Authorized Videos BV voor iedere aanspraak ter zake. 3. Indien betaling niet vooraf heeft plaatsgevonden en Authorized Videos BV een factuur ter zake het verschuldigde bedrag aan de Wederpartij toestuurt, dient deze factuur binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Authorized Videos BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 5. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Authorized Videos BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Wederpartij. In dat geval is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Authorized Videos BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Authorized Videos BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Authorized Videos BV onmiddellijk opeisbaar. 7. Indien met Wederpartij meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Authorized Videos BV gesloten overeenkomst. 8. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9. Authorized Videos BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 10. Authorized Videos BV is gerechtigd de verschuldigde bedragen periodiek per maand achteraf te factureren door middel van een elektronische factuur. Artikel 13. Contractduur en uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst tussen Authorized Videos BV en de Wederpartij wordt aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden tijd en zal telkens na ommekomst van de contractperiode automatisch worden verlengd voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij de overeenkomst tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn van drie (3) maanden werd opgezegd en tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen 2. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal door Authorized Videos BV en de Wederpartij overleg worden gepleegd met betrekking tot een eventuele herziening van de raming of van de werkzaamheden.

7 Artikel 14. Wijzigingen overeenkomst en Service Level Agreement (SLA) 1. Onderhavige overeenkomst kan slechts worden aangepast met wederzijds goedvinden dan wel door hernieuwde acceptatie binnen de Applicatie. 2. Authorized Videos BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden alsmede een eventuele Service Level Agreement steeds bij verlenging te wijzigen of aan te vullen, mits zij deze minstens zestig (60) dagen voor geplande inwerkingtreding schriftelijk mededeelt aan de Wederpartij, hetzij binnen de Applicatie op een voor de Wederpartij gemakkelijk toegankelijke locatie ter beschikking stelt. 3. Indien de Wederpartij een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, dient de Wederpartij dit binnen deze periode aan Authorized Videos BV te melden. Authorized Videos BV kan dan besluiten de bezwaarlijke wijziging of aanvulling in te trekken. Indien Authorized Videos BV hier niet toe overgaat, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen per de datum dat de wijziging of aanvulling in werking zal treden. Artikel 15. Opzegging van de overeenkomst 1. De Wederpartij mag het gebruiksrecht van de Plugin, het gebruiksrecht van individuele Optionele Modules alsmede eventuele aanvullende Diensten tussentijds op elk moment schriftelijk opzeggen. Aanvullende Diensten die reeds in uitvoering zijn op het moment van opzegging, worden echter pas na hun afronding geacht te zijn opgezegd. 2. Na afloop van deze Gebruiksovereenkomst, ongeacht de reden komen alle gebruiksrechten te vervallen en zal de Wederpartij (1) per direct het gebruik van de Applicatie, de Plugin en de Vidget en de bijbehorende documentatie staken en gestaakt houden en (2) onverwijld alle gehele of gedeeltelijke kopieën daarvan retourneren aan Authorized Videos BV of vernietigen en Authorized Videos BV schriftelijk melden dat dit is gebeurd. 3. Indien de Wederpartij de overeenkomst met Authorized Videos BV opzegt, vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats. Ook al heeft de Wederpartij bedragen betaald voor een periode welke nog niet is aangebroken. Ook heeft de Wederpartij in het geval van opzegging geen recht op terugbetaling van eventueel betaalde registratiekosten, abonnementsgelden en dergelijke. 4. Indien de Wederpartij de overeenkomst met Authorized Videos BV opzegt, is Authorized Videos BV gerechtigd per direct aan de Wederpartij de (verdere) toegang tot zijn de Applicatie te weigeren en alle met de Account van de Wederpartij samenhangende gegevens uit haar database en van haar systemen te verwijderen. Authorized Videos BV is na opzegging niet gehouden enige informatie aangaande de registratie en/of account van de Wederpartij op te (doen) slaan of opgeslagen te (doen) houden, noch is Authorized Videos BV (langer) gehouden de door Wederpartij via de website van Authorized Videos BV opgeslagen gegevens (inclusief Video s die door de Wederpartij werden geüpload) beschikbaar te houden, op te (doen) slaan of opgeslagen te (doen) houden. 5. Authorized Videos BV is gerechtigd na afloop van deze overeenkomst alle op haar systemen opgeslagen gegevens (inclusief Video s die door de Wederpartij werden geüpload) te behouden en in geval van voor het publiek via andere kanalen toegankelijke beschikbare informatie deze voor derden ter beschikking te houden. Authorized Videos BV is niet gehouden daarvan een kopie aan de Wederpartij beschikbaar te stellen. De Wederpartij kan verzoeken om haar binnen twee weken na afloop van de overeenkomst alle informatie en data van de Wederpartij op een door haar gekozen drager aan de Wederpartij aan te leveren. Authorized Videos BV is hiertoe verplicht en zal voor de oplevering van deze drager(s) niet meer dan 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) aan kosten in rekening brengen exclusief de (eventuele) aanschafkosten van de dragers zelf. Artikel 16. Garanties 1. Authorized Videos BV garandeert de Wederpartij dat zij alle rechten van intellectuele eigendom bezit ten aanzien van de Applicatie, de Vidget en de Plugin of dat zij van relevante rechthebbenden een afdoende licentie heeft afgenomen. 2. Authorized Videos BV garandeert gedurende negentig (90) dagen na ingebruikname dat de Applicatie, de Vidget en de Plugin substantieel functioneren zoals omschreven in de binnen de Applicatie verstrekte documentatie. 3. Bij een wezenlijke afwijking van deze garantie dient de Wedepartij Authorized Videos BV daarover binnen acht (8) dagen na ontdekking te informeren. Authorized Videos BV zal de gerapporteerde afwijking vervolgens onderzoeken. Indien naar het oordeel van Authorized Videos BV daadwerkelijk sprake is van een afwijking, zal Authorized Videos BV deze afwijking zonder kosten voor de Wederpartij herstellen of een workaround verschaffen die de afwijking omzeilt. Indien sprake is van een fout in de documentatie, kan Authorized Videos BV volstaan met het aanpassen van de documentatie.

8 4. Indien Authorized Videos BV niet binnen dertig (30) dagen na rapporteren een afwijking kan herstellen dan wel een workaround kan verschaffen, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met Authorized Videos BV per direct op te zeggen. Authorized Videos BV zal in dat geval alle reeds door de Wederpartij betaalde vergoedingen restitueren voor zover het gaat om vergoedingen ten aanzien van de periode tussen rapportering en de datum van opzegging. 5. Deze garantie geldt niet voor afwijkingen die het gevolg zijn van verouderde versies (dan welke ten tijden van de ingebruikname door de Wederpartij op het internet beschikbaar zijn) of van onjuiste configuratie of onjuist gebruik door de Wederpartij en voor afwijkingen die veroorzaakt worden door de Wederpartij zelf doorgevoerde aanpassingen of uitbreidingen. Artikel 17. Onderhoud en technische aanpassingen 1. Authorized Videos BV past haar technische voorzieningen voortdurend aan om haar dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het Product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het Product dan zal dit geen overtreding van de Gebruiksovereenkomst betekenen. 2. Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het Product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de Productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. Authorized Videos BV zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen. Artikel 18. Vertrouwelijkheid en privacy 1. Authorized Videos BV zal in het kader van de overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de privacy van de Wederpartij, daaronder mede begrepen het voldoende veilig opslaan van (persoons)gegevens van de Wederpartij. 2. De Applicatie, de Vidget en de Plugin alsmede de bijgaande documentatie worden aangemerkt als vertrouwelijk. Uitzondering hierop vormt de via de EAN-matching verkregen informatie en andere gegevens welke nadrukkelijk ook via andere kanalen voor het publiek ter beschikking staat, zoals EAN-nummers, titels, omschrijvingen, leveranciers, type, categorie, enz. 3. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze overeenkomst. De Wederpartij dient deze verplichting tevens op te leggen aan Geautoriseerde Gebruikers. 4. In het kader van de Diensten ontvangen gegevens van de Wederpartij worden door Authorized Videos BV aan derden verstrekt voor zover dit voor een goede uitoefening van de overeenkomst noodzakelijk is of wanneer dit in het kader van de wetshandhaving door een overheidsinstantie van Authorized Videos BV wordt verlangd. Daarnaast zal Authorized Videos BV de verzamelde gegevens slechts gebruiken teneinde: a. een administratie c.q. database bij te houden van alle gebruikers en de daarbij horende (persoons)gegevens; b. fraude of aanvallen tegen Authorized Videos BV, de Applicatie, Vidget of de Plugin te bestrijden; c. relevante aanbiedingen aan de Wederpartij te doen van Authorized Videos BV of haar partners. 5. De Wederpartij zal zonder toestemming van Authorized Videos BV aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Authorized Videos BV, haar werkwijze en dergelijke, danwel documenten, adviezen, antwoorden, teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal en/of rapportage(s) publiceren dan wel op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen. 6. De Wederpartij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens door Authorized Videos BV en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de Wederpartij gaat akkoord met het privacy beleid van Authorized Videos BV. Artikel 19. Opschorting van de overeenkomst Indien de Wederpartij niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de met Authorized Videos BV gesloten overeenkomst, is Authorized Videos BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder nadere waarschuwing en/of gerechtelijke toestemming te ontbinden zonder dat zij daarmee verplicht is tot het vergoeden van door de Wederpartij geleden schade. Alsdan is Authorized Videos BV gerechtigd de Wederpartij (verdere) toegang tot de website en de van Authorized Videos BV, de Applicatie en de Account van de Wederpartij te onthouden. De

9 Wederpartij is in het geval van opschorting of ontbinding op grond van dit artikel aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van alle door Authorized Videos BV gemaakte kosten en geleden schade waaronder mede begrepen het positief contractsbelang. Artikel 20. Ondersteuning en onderhoud 1. Authorized Videos BV zal zich inspannen voldoende ondersteuning te leveren, maar biedt daarover geen garanties tenzij en voor zover overeengekomen in een Service Level Agreement (SLA) die in dit geval dan als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd. Authorized Videos BV biedt in ieder geval op werkdagen tijdens kantooruren ondersteuning per of telefoon aan de Wederpartij. 2. Authorized Videos BV zal zich inspannen om de bij de Diensten door haar gebruikte hardware en software up-to-date te houden. Authorized Videos BV is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Authorized Videos BV is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren wanneer dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. Authorized Videos BV zal zich inspannen de door Wederpartij opgeslagen inhoud beschikbaar te houden, te distribueren aan Geautoriseerde Gebruikers en te beschermen tegen gegevensverlies. Eventuele door Authorized Videos BV ten behoeve hiervan gemaakte reservekopieën worden niet aan de Wederpartij beschikbaar gesteld maar alleen ingezet voor de dienstverlening van Authorized Videos BV. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën voor eigen gebruik. 4. Indien de Diensten mede een gebruiksrecht op de Plugin omvat, zal Authorized Videos BV aan de Wederpartij van tijd tot tijd relevante updates en patches aanleveren alsmede eventueel benodigde conversiesoftware voor gegevens opgeslagen in databases behorende bij de Applicatie. De Wederpartij is verantwoordelijk voor installatie en testen daarvan. Installatie of testen door Authorized Videos BV geschiedt enkel indien dit als Aanvullende Dienst is overeengekomen. 5. De Wederpartij zal zich maximaal inspannen om alle updates en patches voor de Vidget of Plugin in gebruik te nemen. Indien de versie van de Vidget of Plugin die Wederpartij gebruikt meer dan zes (6) maanden ouder is dan de meest recente beschikbare versie, vervalt iedere verplichting voor Authorized Videos BV om ondersteuning en onderhoud te leveren op de Vidget of Plugin alsmede iedere aanspraak op garantie of correct functioneren (ook indien een Aanvullende Dienst strekkend tot ondersteuning of onderhoud wordt afgenomen). 6. Het gebruiksrecht uit artikel 4 impliceert geen recht tot ondersteuning en onderhoud ten aanzien van de Applicatie, de Vidget of de Plugin, anders dan hierboven geschetst. Indien de Wederpartij aanvullende ondersteuning of onderhoud wenst te ontvangen, dient de Wederpartij hiertoe een Aanvullende Dienst af te nemen. Indien de Wederpartij niet bij de totstandkoming van de overeenkomst met Authorized Videos BV een dergelijke Aanvullende Dienst afneemt, kan Authorized Videos BV door de Wederpartij niet op een later moment gehouden worden deze alsnog te leveren. 7. Indien Diensten moeten worden verricht ten gevolge van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik, andere niet aan Authorized Videos BV toe te rekenen oorzaken of indien de Vidget of Plugin door anderen dan Authorized Videos BV is gewijzigd, vallen die niet onder de reguliere ondersteuning en onderhoud. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt hier evenmin onder. Authorized Videos BV zal in die gevallen Aanvullende Diensten voor herstel van fouten en gebreken verlenen tegen de gebruikelijke tarieven en kosten. Artikel 21. Publiciteit 1. Het is Authorized Videos BV toegestaan na activering van de gebruikersaccount een persbericht opstellen om de samenwerking en het bestaan van de overeenkomst tussen Authorized Videos BV en de Wederpartij bekend te maken. 2. De Wederpartij geeft Authorized Videos BV toestemming om zijn handelsnaam, relevante merknaam en logo( s) te gebruiken in presentaties, marketingmateriaal, webpagina s, klantenlijsten, financiële rapporten en andere uitingen van Authorized Videos BV. De Wederpartij kan redelijke aanwijzingen geven over de wijze van presentatie (bv. kleur, grootte of positionering ten opzichte van andere logo s) welke Authorized Videos BV gehouden is op te volgen. 3. Authorized Videos BV geeft de Wederpartij toestemming om de merknaam en het logo van de Applicatie te gebruiken in het kader van promotionele uitingen van de Wederpartij betreffende Diensten die zij levert met behulp van de Applicatie. Zij mag daarbij echter geen misleidende indruk wekken over de aard van de relatie tussen de Wederpartij en Authorized Videos BV. Het is de Wederpartij expliciet verboden enige domeinnaam vast te leggen of te voeren die enig merk of handelsnaam van Authorized Videos BV bevat. Authorized Videos BV kan redelijke aanwijzingen geven over de wijze van presentatie (bv. kleur, grootte of positionering ten opzichte van andere logo s) welke de Wederpartij gehouden is op te volgen.

10 Artikel 22. Aansprakelijkheid 1. Indien Authorized Videos BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan zes (6) maanden is de aansprakelijkheid van Authorized Videos BV verder beperkt tot de door de Wederpartij aan Authorized Videos BV betaalde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Authorized Videos BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Authorized Videos BV kunnen worden toegerekend. c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. Authorized Videos BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die: a. voortvloeit uit het door de Wederpartij aanwenden van de door Authorized Videos BV geleverde producten, Diensten of Content; b. het gevolg is van eventuele misleiding in communicatie-uitingen; c. het gevolg is van een ingrijpen van de Reclame Codecommissie; d. voortvloeit uit het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen; 4. Authorized Videos BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, merknaamschade en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn. 5. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de Content en andere (data)gegevens en de (persoons)gegevens van Afnemers. 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Authorized Videos BV. Artikel 23. Vrijwaring door Authorized Videos BV 1. Authorized Videos BV vrijwaart de Wederpartij tegen elke claim of rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat de Applicatie, de Vidget of de Plugin op zichzelf inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, doch uitsluitend zoals bepaald in dit artikel en uitsluitend mits de Wederpartij Authorized Videos BV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de claim en rechtsvordering en de Wederpartij de afhandeling daarvan, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Authorized Videos BV. 2. De Wederpartij zal ten behoeve van deze vrijwaring de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Authorized Videos BV verlenen om zich, indien nodig in naam van de Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze volmachten omvatten voor Authorized Videos BV geen recht om enige financiële verplichting voor de Wederpartij aan te gaan in het kader van een schikking. 3. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien: a. de verweten inbreuk door een derde verband houdt met door de Wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Authorized Videos BV ter beschikking gestelde materialen, of b. de verweten inbreuk een combinatie betreft van de Applicatie, de Vidget of de Plugin en door de Wederpartij ingezette hard- of software, of c. de verweten inbreuk een aspect betreft dat buiten de Diensten valt, of d. de Wederpartij wijzigingen in de Applicatie, de Vidget of de Plugin heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen, tenzij deze wijzigingen schriftelijk zijn goedgekeurd door Authorized Videos BV. 4. In het kader van de vrijwaring zal Authorized Videos BV zich maximaal inspannen om te zorgen dat Wederpartij de Authorized Videos BV Applicatie, de Vidget en de Plugin ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Wederpartij, een en ander op kosten van Authorized Videos BV. Indien Authorized Videos BV naar zijn uitsluitend oordeel niet, of niet anders dan op

11 voor hem onredelijk bezwarende wijze, hier zorg voor kan dragen, is Authorized Videos BV gerechtigd de Gebruiksovereenkomst op te zeggen onder creditering van alle door Wederpartij betaalde vergoedingen. 5. In alle gevallen waarin bovenstaande vrijwaringsplicht voor Authorized Videos BV niet bestaat, vrijwaart Wederpartij Authorized Videos BV van alle aanspraken van derden, Geautoriseerde Gebruikers mede daaronder begrepen. Artikel 24. Overmacht 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Authorized Videos BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Authorized Videos BV als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Authorized Videos BV onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien. 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Wederpartij Authorized Videos BV in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Authorized Videos BV uit welke hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee (2) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. 4. Indien Authorized Videos BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 25. Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle door Authorized Videos BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Authorized Videos BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Authorized Videos BV met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNOUDERSWERKEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNOUDERSWERKEN.NL Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE INKOOPANALIST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE INKOOPANALIST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. De Inkoopanalist: de eenmanszaak De Inkoopanalist gevestigd aan de Koppenhoeve 10 te (1687 VC) Wognum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ASR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ASR DIENSTVERLENING Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ASR dienstverlening: ASR dienstverlening, gevestigd aan de Dorpsstraat 121 B te (1713 HD) Obdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Ticketscan Organisator Klant Ticket Website van Ticketscan PSP

Ticketscan Organisator Klant Ticket Website van Ticketscan PSP Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ticketscan: De organisatie Ticketscan gevestigd aan de Oeverwal 42 te (1718 DA) Hoogwoud ingeschreven. 2. Organisator: De rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: YA! Re-integratie VOF. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SECUUR BEVEILIGING

ALGEMENE VOORWAARDEN SECUUR BEVEILIGING Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Secuur Beveiliging: de vennootschap onder firma Secuur Beveiliging gevestigd aan de Sluisbuurt 47 te (1911 BC) Uitgeest, ingeschreven

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAR STEAM POWER

ALGEMENE VOORWAARDEN CAR STEAM POWER Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Car Steam Power: de eenmanszaak Car Steam Power gevestigd aan de Achterste Kerkweg 88 te (7364 BV) Lieren ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEBOUWPROJECT.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEBOUWPROJECT.NL Artikel 1. Definities In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014 Algemene voorwaarden Holland App Store Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Holland App Store en een Opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WERK aan WERK sollicitatiecoaching

Algemene voorwaarden WERK aan WERK sollicitatiecoaching Algemene voorwaarden WERK aan WERK sollicitatiecoaching Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: mevrouw L. Vis, onder meer handelend onder de naam WERK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Gedeponeerd op 16 februari 2015 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53866053

Gedeponeerd op 16 februari 2015 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53866053 Gedeponeerd op 16 februari 2015 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53866053 Artikel 1: Definities 1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de eenmanszaak Webova,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Zeno-reïntegratie in persoon vertegenwoordigt door N.A Bruins. Opdrachtgever: Een natuurlijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie