ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V."

Transcriptie

1 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van Authorized Videos BV na het verstrekken van bijhorende inloggegevens. 2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de producten of Diensten van Authorized Videos BV, waaronder doch niet uitsluitend het embedden van video s van de Leverancier op de website van de Afnemer. 3. Applicatie: het programma van Authorized Videos BV, bestaande uit één of meer scripts, dat op een webserver draait en via de website(s) van Authorized Videos BV kan worden benaderd en gebruikt. 4. Authorized Videos BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Authorized Videos B.V., gevestigd aan de Boeingavenue te (1119 PD) Schiphol-Rijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Content: digitale informatie en gegevens, waaronder doch niet uitsluitend Video s, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software. 6. Diensten: alle door Authorized Videos BV op haar website of anderszins aangeboden en geleverde diensten. 7. Wederpartij: iedere natuurlijk of rechtspersoon, daaronder in ieder geval begrepen de Afnemer en Leverancier, die gebruik maakt van de producten of Diensten van Authorized Videos BV en daartoe een Account op de website(s) van Authorized Videos BV heeft aangemaakt. 8. Geautoriseerde Gebruiker: iedere Afnemer die van de Leverancier toestemming heeft verkregen om de Video s van de Leverancier te gebruiken. 9. Leverancier: de natuurlijk of rechtspersoon die, door tussenkomst van de Applicatie of Diensten van Authorized Videos BV, Video s aanbiedt. 10. Optionele Modules: alle optionele of tijdelijke onderdelen die niet standaard tot de Applicatie toebehoren. 11. PSP: Payment Service Provider. De dienstverlener welke de Wederpartij in staat stelt online betalingen aan Authorized Videos BV te doen. 12. Video s: alle door de Leverancier via de website van Authorized Videos BV ten behoeve van de Diensten van Authorized Videos BV geüploade video s. 13. Vidget: de videowidget van Authorized Videos BV. Dit is een embedcode in combinatie met een video player die de Afnemer in staat stelt Video s aan zijn website toe te voegen en af te spelen. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, Diensten en leveringen van Authorized Videos BV, alsmede op ieder gebruik van de Applicatie en de website van Authorized Videos BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 2. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Authorized Videos BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 3. Wanneer door Authorized Videos BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Authorized Videos BV onderhavige voorwaarden soepel toepast. 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Authorized Videos BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid. 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Authorized Videos BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Authorized Videos BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 6. In geval van strijd tussen de onderhavige voorwaarden en een met de Wederpartij gesloten de individuele overeenkomst of Service Level Agreement prevaleert de inhoud van de individuele overeenkomst of Service Level Agreement, ook indien het een naderhand overeengekomen wijziging van de algemene voorwaarden betreft.

2 7. Authorized Videos BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Artikel 3. Toegang tot de Applicatie 1. Toegang tot de Applicatie is uitsluitend beschikbaar nadat de Wederpartij een Account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de Wederpartij een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. 2. Nadat de Wederpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt de Wederpartij van Authorized Videos BV een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inloggegevens stellen de Wederpartij in staat gebruik te maken van de Applicatie en de Diensten van Authorized Videos BV. 3. Het gebruik van de Applicatie is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt. 4. Door de Wederpartij verkregen inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld of door andere personen dan de Wederpartij. 5. Toegang tot de Applicatie van Authorized Videos BV is voorbehouden aan de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. 6. Authorized Videos BV heeft het recht aan de Wederpartij verdere toegang tot de Applicatie te weigeren indien Authorized Videos BV vermoedt dat de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer Authorized Videos BV vermoedt dat deze gegevens buiten de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt, of wanneer de Wederpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden of overige door Authorized Videos BV gestelde regels gedraagt. 7. De Wederpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien Authorized Videos BV op enig moment besluit de toegang tot de Applicatie van de Wederpartij te weigeren. 8. De Leverancier is in staat om via de Applicatie bepaalde rechten aan Geautoriseerde Gebruikers toe te kennen. Deze rechten kunnen betrekking hebben op de Applicatie zelf. Alle handelingen die door deze Gebruikers onder toekenning van rechten door de Leverancier worden verricht, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Leverancier te zijn geschied. 9. Alle handelingen die na het inloggen met de inloggegevens van de Wederpartij geschieden, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de betreffende Wederpartij te zijn geschied. Artikel 4. Gebruiksrecht met betrekking tot de Applicatie, Vidget en Plugin 1. Authorized Videos BV verleent de Wederpartij een niet-exclusief gebruiksrecht voor de Applicatie en de Vidget ten behoeve van de door haar geleverde Diensten, doch beperkt tot de aangegeven omvang en bereik, alsmede het recht om alle relevante documentatie te kopiëren en verspreiden binnen de organisatie van Wederpartij. 2. Het in lid 1 van dit artikel omschreven gebruiksrecht omvat mede het recht voor de Leverancier om een Afnemer toegang te geven tot de Applicatie en alle functionaliteiten daarvan waaronder het plaatsen van de Vidget op de website van de Afnemer. 3. Indien de Diensten mede een gebruiksrecht voor de Authorized Videos BV Applicatie Plugin (verder: de Plugin ) omvatten, verleent Authorized Videos BV de Wederpartij tevens een niet-exclusief gebruiksrecht om de Plugin te kopiëren, te installeren en te gebruiken in combinatie met een door de Wederpartij gebruikt Content Management Systeem, alsmede om een redelijk aantal reservekopieën van de Plugin te maken. Dit gebruiksrecht betreft ook Geautoriseerde Gebruikers en andere hulppersonen doch uitsluitend ten behoeve van de in de Diensten genoemde URLs/playouts. 4. Het in lid 1 van dit artikel omschreven gebruiksrecht omvat mede alle in de Diensten genoemde Optionele Modules alsmede alle Optionele Modules die daar op een later tijdstip aan toegevoegd worden, doch slechts voor de tijd dat deze Optionele Modules deel uitmaken van de Diensten. Waar in deze algemene licentievoorwaarden over de Applicatie wordt gesproken, worden ook deze Optionele Modules bedoeld tenzij anders aangegeven. 5. Alle rechten van intellectueel eigendom welke rusten op de Applicatie, de Vidget en de Plugin behoren toe aan Authorized Videos BV en haar licentiegevers. De Wederpartij ontvangt slechts het gebruiksrecht zoals in deze voorwaarden en de overeenkomst omschreven. Dit gebruiksrecht impliceert geen recht op toegang tot de broncode van de Applicatie, de Vidget of de Plugin of het recht om deze te mogen aanpassen. 6. De in dit artikel omschreven gebruiksrechten eindigen van rechtswege op het moment dat de overeenkomst tussen Authorized Videos BV en de Wederpartij eindigt.

3 Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden 1. Authorized Videos BV verleent de Wederpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Applicatie en de Diensten van Authorized Videos BV en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat, indien de Wederpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en Authorized Videos BV in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Wederpartij te beëindigen en de Wederpartij de verdere toegang tot de Diensten, Applicatie en de website van Authorized Videos BV te weigeren, zonder dat Authorized Videos BV daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de Wederpartij. 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan: a. de Applicatie of website van Authorized Videos BV te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden; b. de Applicatie of website van Authorized Videos BV te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter; c. de Applicatie of website van Authorized Videos BV te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Authorized Videos BV te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht; d. om via de Applicatie of website van Authorized Videos BV inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten; e. de Applicatie of website zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; f. wederrechtelijk gebruik te maken van de Applicatie of website van Authorized Videos BV of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen; g. zodanig gebruik te maken van de Applicatie of website van Authorized Videos BV dat de Applicatie of website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; h. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Authorized Videos BV op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Applicatie of website van Authorized Videos BV te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de Applicatie en website van Authorized Videos BV gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, Video s en afbeeldingen; i. om enig gedeelte van de Applicatie of website van Authorized Videos BV en/of de daartoe behorende systemen, programma s, Diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen; j. om beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Applicatie of website van Authorized Videos BV te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen; k. om (delen van) de Applicatie te decompileren, reverse engineeren of disassembleren; l. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Authorized Videos BV ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Applicatie of website van Authorized Videos BV of de daarop vervatte systemen, programma s, Diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere: i. het (weder)verkopen van toegang tot de Applicatie of website en/of de Diensten van Authorized Videos BV op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of ii. het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Authorized Videos BV gedreven ondernemingsactiviteiten; m. op een andere website dan de website van Authorized Videos BV gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van de Applicatie of website van Authorized Videos BV zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de website van Authorized Videos BV; n. om (een gedeelte van) de inhoud van de Applicatie of website van Authorized Videos BV of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van de Applicatie of website van Authorized Videos BV (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.

4 3. Authorized Videos BV spant zich maximaal in haar website en Diensten 24 uur per dag bereikbaar te houden. Authorized Videos BV is echter nimmer aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt indien de website niet 24 uur per dag bereikbaar is c.q. haar Diensten niet beschikbaar zijn, evenmin is Authorized Videos BV in een dergelijk geval gehouden tot restitutie of compensatie van door de Wederpartij aan Authorized Videos BV betaalde bedragen. Artikel 6. Door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op de website van Authorized Videos BV. Authorized Videos BV onderschrijft deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af. 2. De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content en dat de Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op de Website van Authorized Videos BV wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content naar de website van Authorized Videos BV uploaden of op de website van Authorized Videos BV plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt. 3. De gedragingen van de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV alsmede eventuele door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Authorized Videos BV, zoals deze door Authorized Videos BV op haar website of anderszins aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt. 4. De Wederpartij gaat ermee akkoord geen Content op de website van Authorized Videos BV te plaatsen of naar de website van Authorized Videos BV te uploaden met een inhoud die de Wederpartij in het land waarin Wederpartij woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Authorized Videos BV in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben. 5. Authorized Videos BV behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door de Wederpartij geplaatste Content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen. 6. De Wederpartij begrijpt en erkent dat de Wederpartij bij het gebruik van de website van Authorized Videos BV en de daarop aangeboden Diensten eventueel kan worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Wederpartij is. De Wederpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Wederpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende Content jegens Authorized Videos BV beschikt. 7. De Wederpartij vrijwaart Authorized Videos BV van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op de website van Authorized Videos BV geplaatste Content. Artikel 7. Licentieverstrekking door de Leverancier De Leverancier verleent aan Authorized Videos BV een onherroepelijk, eeuwigdurend, wereldwijd en exclusief (gebruiks)recht om door de Leverancier geüploade video s op te (doen) slaan, hosten, encoderen, distribueren en bewerken voor zover dat technisch noodzakelijk is ten behoeve van levering van de Diensten. Voorts is Authorized Videos BV gerechtigd de Video s ten aanzien waarvan door de Leverancier een (gebruiks)recht aan Authorized Videos BV werd overgedragen, te gebruiken voor promotionele doeleinden. Partijen komen nadrukkelijk overeen dat Authorized Videos BV verder geen enkel recht heeft ten aanzien van de Video s, anders dan het verzamelen en opslaan van meta data welke van algemene en publiek toegankelijke aard is, zoals EAN-nummers, titels, omschrijvingen, taal, type, categorie enz. Artikel 8. Inbreuk plegende Content Indien een derde Authorized Videos BV erop wijst dat via de Diensten enige wettelijke bepaling wordt geschonden, op welke wijze dan ook, zal Authorized Videos BV, voorafgaand aan het nemen van maatregelen, de betreffende Wederpartij zo spoedig mogelijk informeren en de Wederpartij verzoeken binnen een redelijke termijn de schending te beëindigen of aan de derde gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien de Wederpartij hiertoe niet binnen een redelijke termijn overgaat, is Authorized Videos BV gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze

5 overtreding een einde te maken. Voorts is Authorized Videos BV gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de betreffende Wederpartij af te geven aan een derde met een dergelijke juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat, alsmede om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Artikel 9. Levering en aanpassing van (maatwerk) software 1. Indien de dienstverlening van Authorized Videos BV strekt tot het (onder meer) leveren van software aan de Afnemer, dan wordt deze software geleverd in de staat en conditie waarin de software zich op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bevindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Authorized Videos BV garandeert niet dat de software werkt, vrij is van fouten en virussen of geschikt is voor het gebruik waartoe de Afnemer de software aanschaft. De Afnemer heeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen indien de software niet werkt, fouten of virussen bevat of wanneer de software niet geschikt is voor het gebruik waartoe de Afnemer de software heeft aangeschaft. 2. Indien de dienstverlening van Authorized Videos BV (mede) bestaat uit het ontwikkelen van maatwerksoftware, waaronder mede begrepen het aanpassen van het uiterlijk van de Vidget, zal Authorized Videos BV zich inspannen om door de Wederpartij verzochte veranderingen en functionaliteiten toe te voegen aan de Applicatie, de Vidget of de Plugin. 3. De Wederpartij is slechts gerechtigd zelf maatwerksoftware te (laten) ontwikkelen en toe te voegen na schriftelijke goedkeuring daarvan door Authorized Videos BV. Authorized Videos BV kan aan de goedkeuring nadere voorwaarden verbinden. In het bijzonder geldt als voorwaarde dat maatwerk software uitlsuitend door Authorized Videos BV zelf of door één van haar officiële partners mag worden ontwikkeld. 4. In alle gevallen is Authorized Videos BV steeds gerechtigd een verzoek tot het leveren van maatwerksoftware te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren dan wel voor andere gebruikers daarvan nadelig zou zijn. 5. Indien de Wederpartij gebruik maakt van (maatwerk)software die niet voldoet aan de in dit artikel gestelde vereisten, is Authorized Videos BV gerechtigd alle ondersteuning en alle garanties op te schorten totdat de betreffende (maatwerk)software is verwijderd of deze is aangepast aan de eisen die Authorized Videos BV ter zake stelt. Artikel 10. Aanvullende Diensten 1. Op verzoek van Wederpartij is AuthorizedVideo BV bereid aanvullende Diensten buiten de scope van de Diensten te verrichten, zoals het ontwikkelen van maatwerksoftware, het aanpassen van de Vidget naar wens van Wederpartij, het installeren of testen van updates binnen de omgeving van de Wederpartij, het geven van trainingen, het ontwerpen van huisstijlen of het bieden van aanvullende ondersteuning (hierna verder: Aanvullende Diensten ). Authorized Videos BV is echter gerechtigd een verzoek voor Aanvullende Diensten te weigeren als dit in haar professionele opinie de stabiliteit of veiligheid van de Applicatie zou aantasten of onhaalbaar is. 2. Authorized Videos BV zal op verzoek een offerte opstellen voor de gewenste Aanvullende Diensten en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Deze offerte zal dertig (30) dagen geldig zijn. 3. Na schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij zal de offerte als bijlage bij de overeenkomst worden gevoegd. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze offerte en maken integraal onderdeel uit, tenzij expliciet in de offerte wordt afgeweken daarvan. In geval van een conflict tussen deze overeenkomst en de offerte prevaleert ten aanzien van de Aanvullende Diensten de offerte. 4. Authorized Videos BV zal zich inspannen de overeengekomen Aanvullende Diensten te leveren conform de offerte en zal daarbij de zorg van een professioneel opdrachtnemer in acht nemen. De Wederpartij dient alles te doen dat hierbij redelijkerwijs nodig is voor Authorized Videos BV. 5. Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen in het kader van Aanvullende Diensten tot stand wordt gebracht, komen toe aan Authorized Videos BV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De Wederpartij verkrijgt slechts het in de offerte genoemde gebruiksrecht op deze resultaten. 6. Een Aanvullende Dienst wordt na activatie binnen de Applicatie geleverd gedurende de duur van deze overeenkomst en kan op dezelfde wijze worden opgezegd of beëindigd, tenzij in de betreffende offerte anders is vermeld. Artikel 11. Prijzen en prijsverhoging 1. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Authorized Videos BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6 2. Authorized Videos BV is gerechtigd telkens op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen bij te stellen op basis van het CBS prijsindexcijfer voor de zakelijke dienstverlening. De eerstvolgende indexering vindt plaats op de eerste januari die meer dan drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst valt. Artikel 12. Facturatie en betaling 1. Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt in principe vooraf door middel van een op de Website van Authorized Videos BV aangegeven wijze. Zodra het betalingsproces op de Website van Authorized Videos BV is doorlopen en betaling heeft plaatsgevonden, vindt er geen restitutie van betaalde bedragen meer plaats, tenzij Authorized Videos BV daartoe op grond van een dwingend rechtelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is. 2. Alle online betalingen op de Website van Authorized Videos BV lopen via een door Authorized Videos BV aangewezen PSP. Authorized Videos BV neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van de aangeboden betaalmethode zo goed mogelijk te waarborgen. Desondanks aanvaardt Authorized Videos BV geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van/inbreuk op de veiligheid/beveiliging van het aangeboden betaalsysteem of (fouten in de software van) de PSP. Dit is slechts anders indien deze schade en/of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Authorized Videos BV en/of haar werknemers. In dit verband vrijwaart de Wederpartij Authorized Videos BV voor iedere aanspraak ter zake. 3. Indien betaling niet vooraf heeft plaatsgevonden en Authorized Videos BV een factuur ter zake het verschuldigde bedrag aan de Wederpartij toestuurt, dient deze factuur binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Authorized Videos BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 5. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Authorized Videos BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Wederpartij. In dat geval is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Authorized Videos BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Authorized Videos BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Authorized Videos BV onmiddellijk opeisbaar. 7. Indien met Wederpartij meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Authorized Videos BV gesloten overeenkomst. 8. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9. Authorized Videos BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 10. Authorized Videos BV is gerechtigd de verschuldigde bedragen periodiek per maand achteraf te factureren door middel van een elektronische factuur. Artikel 13. Contractduur en uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst tussen Authorized Videos BV en de Wederpartij wordt aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden tijd en zal telkens na ommekomst van de contractperiode automatisch worden verlengd voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij de overeenkomst tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn van drie (3) maanden werd opgezegd en tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen 2. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal door Authorized Videos BV en de Wederpartij overleg worden gepleegd met betrekking tot een eventuele herziening van de raming of van de werkzaamheden.

7 Artikel 14. Wijzigingen overeenkomst en Service Level Agreement (SLA) 1. Onderhavige overeenkomst kan slechts worden aangepast met wederzijds goedvinden dan wel door hernieuwde acceptatie binnen de Applicatie. 2. Authorized Videos BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden alsmede een eventuele Service Level Agreement steeds bij verlenging te wijzigen of aan te vullen, mits zij deze minstens zestig (60) dagen voor geplande inwerkingtreding schriftelijk mededeelt aan de Wederpartij, hetzij binnen de Applicatie op een voor de Wederpartij gemakkelijk toegankelijke locatie ter beschikking stelt. 3. Indien de Wederpartij een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, dient de Wederpartij dit binnen deze periode aan Authorized Videos BV te melden. Authorized Videos BV kan dan besluiten de bezwaarlijke wijziging of aanvulling in te trekken. Indien Authorized Videos BV hier niet toe overgaat, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen per de datum dat de wijziging of aanvulling in werking zal treden. Artikel 15. Opzegging van de overeenkomst 1. De Wederpartij mag het gebruiksrecht van de Plugin, het gebruiksrecht van individuele Optionele Modules alsmede eventuele aanvullende Diensten tussentijds op elk moment schriftelijk opzeggen. Aanvullende Diensten die reeds in uitvoering zijn op het moment van opzegging, worden echter pas na hun afronding geacht te zijn opgezegd. 2. Na afloop van deze Gebruiksovereenkomst, ongeacht de reden komen alle gebruiksrechten te vervallen en zal de Wederpartij (1) per direct het gebruik van de Applicatie, de Plugin en de Vidget en de bijbehorende documentatie staken en gestaakt houden en (2) onverwijld alle gehele of gedeeltelijke kopieën daarvan retourneren aan Authorized Videos BV of vernietigen en Authorized Videos BV schriftelijk melden dat dit is gebeurd. 3. Indien de Wederpartij de overeenkomst met Authorized Videos BV opzegt, vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats. Ook al heeft de Wederpartij bedragen betaald voor een periode welke nog niet is aangebroken. Ook heeft de Wederpartij in het geval van opzegging geen recht op terugbetaling van eventueel betaalde registratiekosten, abonnementsgelden en dergelijke. 4. Indien de Wederpartij de overeenkomst met Authorized Videos BV opzegt, is Authorized Videos BV gerechtigd per direct aan de Wederpartij de (verdere) toegang tot zijn de Applicatie te weigeren en alle met de Account van de Wederpartij samenhangende gegevens uit haar database en van haar systemen te verwijderen. Authorized Videos BV is na opzegging niet gehouden enige informatie aangaande de registratie en/of account van de Wederpartij op te (doen) slaan of opgeslagen te (doen) houden, noch is Authorized Videos BV (langer) gehouden de door Wederpartij via de website van Authorized Videos BV opgeslagen gegevens (inclusief Video s die door de Wederpartij werden geüpload) beschikbaar te houden, op te (doen) slaan of opgeslagen te (doen) houden. 5. Authorized Videos BV is gerechtigd na afloop van deze overeenkomst alle op haar systemen opgeslagen gegevens (inclusief Video s die door de Wederpartij werden geüpload) te behouden en in geval van voor het publiek via andere kanalen toegankelijke beschikbare informatie deze voor derden ter beschikking te houden. Authorized Videos BV is niet gehouden daarvan een kopie aan de Wederpartij beschikbaar te stellen. De Wederpartij kan verzoeken om haar binnen twee weken na afloop van de overeenkomst alle informatie en data van de Wederpartij op een door haar gekozen drager aan de Wederpartij aan te leveren. Authorized Videos BV is hiertoe verplicht en zal voor de oplevering van deze drager(s) niet meer dan 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) aan kosten in rekening brengen exclusief de (eventuele) aanschafkosten van de dragers zelf. Artikel 16. Garanties 1. Authorized Videos BV garandeert de Wederpartij dat zij alle rechten van intellectuele eigendom bezit ten aanzien van de Applicatie, de Vidget en de Plugin of dat zij van relevante rechthebbenden een afdoende licentie heeft afgenomen. 2. Authorized Videos BV garandeert gedurende negentig (90) dagen na ingebruikname dat de Applicatie, de Vidget en de Plugin substantieel functioneren zoals omschreven in de binnen de Applicatie verstrekte documentatie. 3. Bij een wezenlijke afwijking van deze garantie dient de Wedepartij Authorized Videos BV daarover binnen acht (8) dagen na ontdekking te informeren. Authorized Videos BV zal de gerapporteerde afwijking vervolgens onderzoeken. Indien naar het oordeel van Authorized Videos BV daadwerkelijk sprake is van een afwijking, zal Authorized Videos BV deze afwijking zonder kosten voor de Wederpartij herstellen of een workaround verschaffen die de afwijking omzeilt. Indien sprake is van een fout in de documentatie, kan Authorized Videos BV volstaan met het aanpassen van de documentatie.

8 4. Indien Authorized Videos BV niet binnen dertig (30) dagen na rapporteren een afwijking kan herstellen dan wel een workaround kan verschaffen, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met Authorized Videos BV per direct op te zeggen. Authorized Videos BV zal in dat geval alle reeds door de Wederpartij betaalde vergoedingen restitueren voor zover het gaat om vergoedingen ten aanzien van de periode tussen rapportering en de datum van opzegging. 5. Deze garantie geldt niet voor afwijkingen die het gevolg zijn van verouderde versies (dan welke ten tijden van de ingebruikname door de Wederpartij op het internet beschikbaar zijn) of van onjuiste configuratie of onjuist gebruik door de Wederpartij en voor afwijkingen die veroorzaakt worden door de Wederpartij zelf doorgevoerde aanpassingen of uitbreidingen. Artikel 17. Onderhoud en technische aanpassingen 1. Authorized Videos BV past haar technische voorzieningen voortdurend aan om haar dienstverlening of veiligheid op peil te houden of te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde technische parameters van het Product veranderen. Als deze veranderingen geen significante negatieve invloed hebben op de performance en veiligheid van het Product dan zal dit geen overtreding van de Gebruiksovereenkomst betekenen. 2. Als gevolg van aanpassingen of het op peil houden van haar technische infrastructuur is het soms nodig onderhoud te plegen waarbij het Product tijdelijk niet naar behoren kan functioneren. Dit onderhoud vormt geen downtime of onbereikbaarheid in het geval hierover afspraken zijn gemaakt in de Productomschrijving. Dit laatste geldt niet als het product al downtime of onbereikbaarheid ondervond op het moment dat het onderhoud werd aangekondigd. Authorized Videos BV zal zich inspannen de overlast te minimaliseren en het onderhoud afdoende aan te kondigen. Het aankondigen van onderhoud kan door middel van Schriftelijke, Elektronisch en publieke communicatiemiddelen. Artikel 18. Vertrouwelijkheid en privacy 1. Authorized Videos BV zal in het kader van de overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de privacy van de Wederpartij, daaronder mede begrepen het voldoende veilig opslaan van (persoons)gegevens van de Wederpartij. 2. De Applicatie, de Vidget en de Plugin alsmede de bijgaande documentatie worden aangemerkt als vertrouwelijk. Uitzondering hierop vormt de via de EAN-matching verkregen informatie en andere gegevens welke nadrukkelijk ook via andere kanalen voor het publiek ter beschikking staat, zoals EAN-nummers, titels, omschrijvingen, leveranciers, type, categorie, enz. 3. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze overeenkomst. De Wederpartij dient deze verplichting tevens op te leggen aan Geautoriseerde Gebruikers. 4. In het kader van de Diensten ontvangen gegevens van de Wederpartij worden door Authorized Videos BV aan derden verstrekt voor zover dit voor een goede uitoefening van de overeenkomst noodzakelijk is of wanneer dit in het kader van de wetshandhaving door een overheidsinstantie van Authorized Videos BV wordt verlangd. Daarnaast zal Authorized Videos BV de verzamelde gegevens slechts gebruiken teneinde: a. een administratie c.q. database bij te houden van alle gebruikers en de daarbij horende (persoons)gegevens; b. fraude of aanvallen tegen Authorized Videos BV, de Applicatie, Vidget of de Plugin te bestrijden; c. relevante aanbiedingen aan de Wederpartij te doen van Authorized Videos BV of haar partners. 5. De Wederpartij zal zonder toestemming van Authorized Videos BV aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Authorized Videos BV, haar werkwijze en dergelijke, danwel documenten, adviezen, antwoorden, teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal en/of rapportage(s) publiceren dan wel op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen. 6. De Wederpartij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens door Authorized Videos BV en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de Wederpartij gaat akkoord met het privacy beleid van Authorized Videos BV. Artikel 19. Opschorting van de overeenkomst Indien de Wederpartij niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de met Authorized Videos BV gesloten overeenkomst, is Authorized Videos BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder nadere waarschuwing en/of gerechtelijke toestemming te ontbinden zonder dat zij daarmee verplicht is tot het vergoeden van door de Wederpartij geleden schade. Alsdan is Authorized Videos BV gerechtigd de Wederpartij (verdere) toegang tot de website en de van Authorized Videos BV, de Applicatie en de Account van de Wederpartij te onthouden. De

9 Wederpartij is in het geval van opschorting of ontbinding op grond van dit artikel aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van alle door Authorized Videos BV gemaakte kosten en geleden schade waaronder mede begrepen het positief contractsbelang. Artikel 20. Ondersteuning en onderhoud 1. Authorized Videos BV zal zich inspannen voldoende ondersteuning te leveren, maar biedt daarover geen garanties tenzij en voor zover overeengekomen in een Service Level Agreement (SLA) die in dit geval dan als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd. Authorized Videos BV biedt in ieder geval op werkdagen tijdens kantooruren ondersteuning per of telefoon aan de Wederpartij. 2. Authorized Videos BV zal zich inspannen om de bij de Diensten door haar gebruikte hardware en software up-to-date te houden. Authorized Videos BV is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Authorized Videos BV is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren wanneer dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 3. Authorized Videos BV zal zich inspannen de door Wederpartij opgeslagen inhoud beschikbaar te houden, te distribueren aan Geautoriseerde Gebruikers en te beschermen tegen gegevensverlies. Eventuele door Authorized Videos BV ten behoeve hiervan gemaakte reservekopieën worden niet aan de Wederpartij beschikbaar gesteld maar alleen ingezet voor de dienstverlening van Authorized Videos BV. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën voor eigen gebruik. 4. Indien de Diensten mede een gebruiksrecht op de Plugin omvat, zal Authorized Videos BV aan de Wederpartij van tijd tot tijd relevante updates en patches aanleveren alsmede eventueel benodigde conversiesoftware voor gegevens opgeslagen in databases behorende bij de Applicatie. De Wederpartij is verantwoordelijk voor installatie en testen daarvan. Installatie of testen door Authorized Videos BV geschiedt enkel indien dit als Aanvullende Dienst is overeengekomen. 5. De Wederpartij zal zich maximaal inspannen om alle updates en patches voor de Vidget of Plugin in gebruik te nemen. Indien de versie van de Vidget of Plugin die Wederpartij gebruikt meer dan zes (6) maanden ouder is dan de meest recente beschikbare versie, vervalt iedere verplichting voor Authorized Videos BV om ondersteuning en onderhoud te leveren op de Vidget of Plugin alsmede iedere aanspraak op garantie of correct functioneren (ook indien een Aanvullende Dienst strekkend tot ondersteuning of onderhoud wordt afgenomen). 6. Het gebruiksrecht uit artikel 4 impliceert geen recht tot ondersteuning en onderhoud ten aanzien van de Applicatie, de Vidget of de Plugin, anders dan hierboven geschetst. Indien de Wederpartij aanvullende ondersteuning of onderhoud wenst te ontvangen, dient de Wederpartij hiertoe een Aanvullende Dienst af te nemen. Indien de Wederpartij niet bij de totstandkoming van de overeenkomst met Authorized Videos BV een dergelijke Aanvullende Dienst afneemt, kan Authorized Videos BV door de Wederpartij niet op een later moment gehouden worden deze alsnog te leveren. 7. Indien Diensten moeten worden verricht ten gevolge van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik, andere niet aan Authorized Videos BV toe te rekenen oorzaken of indien de Vidget of Plugin door anderen dan Authorized Videos BV is gewijzigd, vallen die niet onder de reguliere ondersteuning en onderhoud. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt hier evenmin onder. Authorized Videos BV zal in die gevallen Aanvullende Diensten voor herstel van fouten en gebreken verlenen tegen de gebruikelijke tarieven en kosten. Artikel 21. Publiciteit 1. Het is Authorized Videos BV toegestaan na activering van de gebruikersaccount een persbericht opstellen om de samenwerking en het bestaan van de overeenkomst tussen Authorized Videos BV en de Wederpartij bekend te maken. 2. De Wederpartij geeft Authorized Videos BV toestemming om zijn handelsnaam, relevante merknaam en logo( s) te gebruiken in presentaties, marketingmateriaal, webpagina s, klantenlijsten, financiële rapporten en andere uitingen van Authorized Videos BV. De Wederpartij kan redelijke aanwijzingen geven over de wijze van presentatie (bv. kleur, grootte of positionering ten opzichte van andere logo s) welke Authorized Videos BV gehouden is op te volgen. 3. Authorized Videos BV geeft de Wederpartij toestemming om de merknaam en het logo van de Applicatie te gebruiken in het kader van promotionele uitingen van de Wederpartij betreffende Diensten die zij levert met behulp van de Applicatie. Zij mag daarbij echter geen misleidende indruk wekken over de aard van de relatie tussen de Wederpartij en Authorized Videos BV. Het is de Wederpartij expliciet verboden enige domeinnaam vast te leggen of te voeren die enig merk of handelsnaam van Authorized Videos BV bevat. Authorized Videos BV kan redelijke aanwijzingen geven over de wijze van presentatie (bv. kleur, grootte of positionering ten opzichte van andere logo s) welke de Wederpartij gehouden is op te volgen.

10 Artikel 22. Aansprakelijkheid 1. Indien Authorized Videos BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan zes (6) maanden is de aansprakelijkheid van Authorized Videos BV verder beperkt tot de door de Wederpartij aan Authorized Videos BV betaalde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Authorized Videos BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Authorized Videos BV kunnen worden toegerekend. c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. Authorized Videos BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die: a. voortvloeit uit het door de Wederpartij aanwenden van de door Authorized Videos BV geleverde producten, Diensten of Content; b. het gevolg is van eventuele misleiding in communicatie-uitingen; c. het gevolg is van een ingrijpen van de Reclame Codecommissie; d. voortvloeit uit het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen; 4. Authorized Videos BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, merknaamschade en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn. 5. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de Content en andere (data)gegevens en de (persoons)gegevens van Afnemers. 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Authorized Videos BV. Artikel 23. Vrijwaring door Authorized Videos BV 1. Authorized Videos BV vrijwaart de Wederpartij tegen elke claim of rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat de Applicatie, de Vidget of de Plugin op zichzelf inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, doch uitsluitend zoals bepaald in dit artikel en uitsluitend mits de Wederpartij Authorized Videos BV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de claim en rechtsvordering en de Wederpartij de afhandeling daarvan, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Authorized Videos BV. 2. De Wederpartij zal ten behoeve van deze vrijwaring de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Authorized Videos BV verlenen om zich, indien nodig in naam van de Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze volmachten omvatten voor Authorized Videos BV geen recht om enige financiële verplichting voor de Wederpartij aan te gaan in het kader van een schikking. 3. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien: a. de verweten inbreuk door een derde verband houdt met door de Wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Authorized Videos BV ter beschikking gestelde materialen, of b. de verweten inbreuk een combinatie betreft van de Applicatie, de Vidget of de Plugin en door de Wederpartij ingezette hard- of software, of c. de verweten inbreuk een aspect betreft dat buiten de Diensten valt, of d. de Wederpartij wijzigingen in de Applicatie, de Vidget of de Plugin heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen, tenzij deze wijzigingen schriftelijk zijn goedgekeurd door Authorized Videos BV. 4. In het kader van de vrijwaring zal Authorized Videos BV zich maximaal inspannen om te zorgen dat Wederpartij de Authorized Videos BV Applicatie, de Vidget en de Plugin ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Wederpartij, een en ander op kosten van Authorized Videos BV. Indien Authorized Videos BV naar zijn uitsluitend oordeel niet, of niet anders dan op

11 voor hem onredelijk bezwarende wijze, hier zorg voor kan dragen, is Authorized Videos BV gerechtigd de Gebruiksovereenkomst op te zeggen onder creditering van alle door Wederpartij betaalde vergoedingen. 5. In alle gevallen waarin bovenstaande vrijwaringsplicht voor Authorized Videos BV niet bestaat, vrijwaart Wederpartij Authorized Videos BV van alle aanspraken van derden, Geautoriseerde Gebruikers mede daaronder begrepen. Artikel 24. Overmacht 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Authorized Videos BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Authorized Videos BV als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Authorized Videos BV onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien. 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Wederpartij Authorized Videos BV in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Authorized Videos BV uit welke hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee (2) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. 4. Indien Authorized Videos BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 25. Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle door Authorized Videos BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Authorized Videos BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Authorized Videos BV met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IS Group BV

Algemene Voorwaarden IS Group BV Algemene Voorwaarden IS Group BV Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36049256 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie