BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER DE EVALUATIE WATEROVERLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER DE EVALUATIE WATEROVERLAST"

Transcriptie

1 DATUM 12 maart 2014 VAN College van D&H AAN Verenigde Vergadering AFSCHRIFT AAN Evaluatie Wateroverlast BETREFT MEMO BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER DE EVALUATIE WATEROVERLAST 1 AANLEIDING In het Evaluatierapport Wateroverlast oktober 2013 is een nadere analyse gemaakt van de opgetreden situatie, zodat daarmee de bestuurlijke conclusies en aanbevelingen besproken kunnen worden. Tijdens de behandeling van het rapport in de commissie Water zijn verschillende vragen en opmerkingen gemaakt, waarbij een aantal zaken onvoldoende uit de verf zijn gekomen. De heer Peeterman heeft na afloop van de bespreking zijn vragen schriftelijk gesteld. Vooruitlopend op de rapportage heeft de heer Kievit reeds op 28 oktober 2013 een aantal schriftelijke vragen gesteld. In dit memo komen deze vragen aan de orde. Daarnaast is specifiek aandacht gegeven aan de analyse van de waterbalans en de verdere uitwerking van de aanbevelingen. 2 VRAGEN VAN DE HEER KIEVIT De heer Kievit heeft op 28 oktober 2013 onderstaande mail met een aantal vragen gestuurd. Geacht College, Mijn verzoek is om in de evaluatie van de recente wateroverlast ook het functioneren van het watersysteem mee te nemen. Graag zou ik kaartjes gepresenteerd zien met de volgende gegevens: Hoeveelheid neerslag in de relevante tijdsperiode per peilgebied De oppervlakte per peilgebied en de aard van het gebied (akker, grasland, bebouwd) De opgetreden inundatie per peilgebied. Eerder opgetreden inundaties. Ik lees in de krant 1960, 1974 en Ik weet niet of dat klopt en hoe verhoudt zich dat met de vigerende normen? Zo mogelijk waar en in welke mate schade is opgetreden Welke hoeveelheid neerslag kan het watersysteem nu opvangen? De wateropgave per peilgebied gerelateerd aan het middenscenario Verder zou ik graag antwoord zien op de volgende vragen: Welke hoeveelheid neerslag zou het watersysteem kunnen opvangen als het is toegerust is voor de neerslaggegevens die horen bij het middenscenario? Binnen hoeveel tijd was de inundatie opgeheven en wat zou het effect van voldoen aan het middenscenario hierop zijn geweest? Met vriendelijke groet, Joost Kievit Bij de opzet van de evaluatie zijn deze vragen meegenomen. Om het rapport overzichtelijk te houden is geen gedetailleerd overzicht per peilgebied opgesteld, maar voor Goeree- Overflakkee, waar de meeste neerslag is gevallen, een overzicht per bemalingsgebied gegeven. Voor de overige regio s is volstaan met een analyse op regio-niveau. Hieronder wordt aangegeven waar de vragen zijn terug te vinden in het Evaluatierapport. 1. Hoeveelheid neerslag in de relevante tijdsperiode In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de hoeveelheid neerslag, zoals deze door het KNMI per meetstation is gemeten. In figuur 3-3 is een totaalbeeld van de hoeveelheid neerslag gegeven voor resp. 13 en 14 oktober. In hoofdstuk 4 is vervolgens per regio aangegeven wat de hoeveelheid neerslag is geweest en in welke deelgebieden deze is gevallen. Voor Goeree is nog een uitsplitsing gemaakt in de waterbalansanalyse, zoals deze in 5.3 met figuur 5-6 en bijlage E is gegeven. 2. De oppervlakte en de aard van het gebied (akker, grasland, bebouwd) In bijlage E is ingegaan op de gegevens van de bemalingsgebieden op Goeree. Deze gegevens zijn verwerkt in de waterbalans-analyse, die in 5.3 is gegeven. Voor de

2 PAGINA 2 van 5 andere regio s is de analyse op regio-niveau gemaakt. De aard van de gebieden is opgenomen in de verschillende toetsrapporten, zoals deze in hoofdstuk 5 zijn genoemd. In 4 van dit memo wordt nog nader ingegaan op de waterbalans-analyse van Goeree- Overflakkee. 3. De opgetreden inundatie in vergelijking met eerder opgetreden inundaties (1960, 1974 en 1998). Hoe verhoudt zich dat met de vigerende normen? In hoofdstuk 4 wordt in figuur 4-1, 4-3 en 4-5 de gebieden aangegeven waar inundatie/ wateroverlast is opgetreden. Er is geen vergelijking gemaakt met eerdere inundaties omdat enerzijds geen goede gegevens daarover beschikbaar zijn en anderzijds het watersysteem sinds 1998 ook aanzienlijk is gewijzigd / aangepast. In paragraaf 3.2 is een statistische uitwerking van de neerslaggebeurtenis gemaakt, waaruit blijkt dat de voorkomenskans buiten de huidige toetsingscriteria valt. 4. Zo mogelijk waar en in welke mate schade is opgetreden Ten aanzien van de opgetreden schade zijn in bijlage A van het Evaluatierapport alleen de directe kosten voor het waterschap gemeld. De beoordeling van eventuele claims van derden wordt onafhankelijk van deze evaluatie gedaan door verzekeringsmaatschappijen. 5. Welke hoeveelheid neerslag kan het watersysteem nu opvangen? Er is geen vaste relatie te leggen tussen de mm neerslag en de norm waaraan het watersysteem moet voldoen. De norm is gerelateerd aan de kans op inundatie en deze kans hangt af van de hoeveelheid en intensiteit van de regenbui, de berging in de bodem, riolering, etc. en de afvoer naar het watersysteem. De toetsingscriteria, waaraan het watersysteem moet voldoen, zijn in opgenomen. In 5.1 staat vermeld welke deel van het beheergebied voldoet aan de normen. 6. De wateropgave per peilgebied gerelateerd aan het middenscenario In Figuur 5-2 is een integraal beeld opgenomen van de toetsing aan de normen. Daaruit valt op te maken, dat het grootste gedeelte van de regio s Goeree-Overflakkee, Voorne- Putten, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht géén wateropgave meer hebben om aan het middenscenario voor 2050 te voldoen. Voor bepaalde peilvakken (de roze gebieden) resteert nog een wateropgave, die volgens het huidige beleid nog moet worden ingevuld. 7. Welke hoeveelheid neerslag zou het watersysteem kunnen opvangen als het is toegerust is voor de neerslaggegevens die horen bij het middenscenario? Het antwoord op deze vraag is een combinatie van de antwoorden op vraag 5 en 6. De situatie van 13 oktober 2013, met een neerslag van 110 à 130 mm in 24 uur ligt ruim boven de toetscriteria. Dit is ook in hoofdstuk 3 t/m hoofdstuk 5 van het Evaluatierapport beschreven. 8. Binnen hoeveel tijd was de inundatie opgeheven en wat zou het effect van voldoen aan het middenscenario hierop zijn geweest? Zoals in 6.7 is vermeld is de calamiteitenorganisatie voor de regio s Hoeksche Waard en IJsselmonde reeds op maandag 14 oktober afgeschaald. De regio s Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee konden op donderdag 17 oktober afgeschaald worden. Dit betekent dat er sprake is van een normale, beheersbare situatie zonder inundatie. Het voldoen aan het middenscenario is bij vraag 6 aan de orde geweest. 3 VRAGEN VAN DE HEER PEETERMAN Door de heer Peeterman zijn schriftelijke vragen gesteld, omdat deze bij de bespreking onvoldoende beantwoord zijn. In deze paragraaf wordt per vraag een nader antwoord gegeven: 1. Bij 3.3 laatste alinea (pag. 14) staat een passage over de KNMI-meldingen, die niet in de normale inbox van het waterschap zijn beland. Niet duidelijk is hoe ik deze passage moet duiden. Is dit structureel? Is de verkeerde mailbox geadresseerd? Tijdens de opschaling van de calamiteitenorganisatie bleek, dat de eerste melding van het KNMI (vanuit een nieuwe server) door het SPAM-filter was afgevangen en in quarantaine was geplaatst. Dit is direct aangepast, zodat de verdere meldingen wel via de reguliere kanalen zijn verspreid. Gezien de zeer uitzonderlijke situatie is daarnaast ook rechtstreeks

3 PAGINA 3 van 5 contact opgenomen met het de dienstdoende meteoroloog van het KNMI om niet afhankelijk te zijn van de schriftelijke meldingen van het KNMI. 2. In hoofdstuk 4 zijn op pagina 17, 19 en 21 inundatiekaartjes van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en IJsselmonde gepresenteerd, die per regio verschillend zijn. Betekent dat, dat er ook per regio verschillend wordt gewerkt? De kaartjes zijn opgesteld vanuit de waarnemingen van de medewerkers van het Waterschaps-Actie-Centrum (WAC) voor de regio Goeree-Overflakkee, het WAC Voorne-Putten, het WAC-Hoeksche Waard en het WAC IJsselmonde. Alle activiteiten zijn gecoördineerd vanuit het Waterschaps-Actie-Team (WAT) en het Waterschap Operationeel Team (WOT) op het hoofdkantoor te Ridderkerk. De werkwijze is geüniformeerd via het calamiteitenbestrijdingsplan, waarbij rekening wordt gehouden met de gebiedsspecifieke kenmerken, zoals de slimme stuwen op Goeree of de waterberging Strype in Voorne-Putten. De regiomedewerkers zijn op basis van hun lokale bekendheid toegewezen aan de verschillende WAC's. Om de feitelijke situatie goed vast te leggen zijn de gegevens per WAC geïnventariseerd. Daarbij is bij Goeree-Overflakkee de inundatie per watergang vastgelegd, terwijl op Voorne Putten de peilgebieden zijn genoemd waar inundatie is gesignaleerd. Op IJsselmonde zijn de lokaties met de grootste peilstijgingen (géén inundatie) aangegeven. Deze bron-gegevens zijn ook in de verschillende figuren vastgelegd. 3. In hoofdstuk 5 worden er op pagina 22 de toetsingsrapportages genoemd, waarvan 8 van de 10 documenten zijn gerapporteerd vóór het moment dat de normen door de provincie zijn vastgelegd. Hoe kunnen deze als 'bewijs' van de formele toetsing van de normen worden opgevoerd? In het Nationaal Bestuursakkoord Water, zoals dat in 2003 tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is vastgelegd, zijn de verschillende criteria als 'werknormen' opgenomen. Deze 'werknormen' fungeren vanaf deze datum al als criterium om het watersysteem te kunnen toetsen en om concrete maatregelpakketten te kunnen opstellen. Na de actualisatie van het NBW in 2008 zijn de toetsingscriteria voor de verschillende functies als 'normen waterkwantiteit' opgenomen in de Provinciale Waterverordening Zuid-Holland Omdat deze normen nergens strenger zijn dan de eerdere 'werknormen' uit het NBW, houden de toetsrapportages van vóór 2009 ook nog hun waarde en zijn dan ook gebruikt voor deze analyse. Het betreft hierbij de acht rapportages voor Goeree-Overflakkee uit 2004, Voorne-Putten uit 2004 en 2008, Hoeksche Waard uit 2006 en 2008, Eiland van Dordrecht uit 2008 en IJsselmonde uit 2004 en In Figuur 5-1 zijn de peilgebieden aangegeven, waarin sinds 2005 maatregelen zijn genomen, zodat ze voldoen aan de Provinciale Waterverordening. In Figuur 5-2 is aangegeven, dat door de maatregelen deze peilgebieden ook voldoen aan het middenscenario Enkele gebieden voldoen wel aan de huidige eisen, maar hiervoor zullen nog vóór 2050 aanvullende maatregelen genomen moeten worden om te kunnen blijven voldoen aan de toekomstige klimaatveranderingen. Tenslotte is in figuur 5-2 een aantal peilgebieden op Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en IJsselmonde aangegeven, die momenteel niet voldoen aan de normen volgens de Provinciale Waterverordeningen. Deze peilgebieden liggen voor een groot gedeelte in stedelijke gebieden of er zijn functieveranderingen voorzien, waardoor het er nog geen adequate maatregelen opgesteld konden worden. 4. In de figuur over de waterbalans op pagina 28, is niet duidelijk of er in de andere gebieden extra berging is ingezet, dan wel ingezet had kunnen worden? In de waterbalans-analyse voor Goeree-Overflakkee, zoals deze in bijlage E en in figuur 5-6 is gegeven, zijn alleen de drie specifieke gebieden genoemd, waar naartoe water kon worden afgeleid voor berging. Voor Goeree-Overflakkee gaat het hierbij om het natuurgebied Volgerland voor het bemalingsgebied Kilhaven, een bergingsgebied van 15 ha voor bemalingsgebied Smits en het bergingsgebied Koudehoek voor bemalingsgebied Witte Brug. In de overige bemalingsgebieden zijn geen bergingsgebieden beschikbaar. Op Voorne Putten is het gebied rond Strype ingericht als een bergingsgebied. In 4 wordt verder ingegaan op de waterbalans-analyse. 5. Tenslotte is de vraag blijven liggen of de aanbevelingen uit de rapportage via een SMART-uitwerking, met voortgangsrapportage op acties, en een vervolggesprekagendering vastgelegd kan worden?

4 PAGINA 4 van 5 Op basis van de feitelijk opgetreden situatie op en na 13 oktober 2013 is een analyse van het watersysteem en van de calamiteitenorganisatie gemaakt. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de opgetreden situatie en de acties die zijn uitgevoerd. Op basis van de analyses zijn ook een aantal conclusies en aanbevelingen opgesteld over het watersysteem en de (calamiteiten)organisatie van het waterschap. De belangrijkste, bestuurlijke conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 7 kort samengevat. Omdat gevraagd wordt voor een SMART-uitwerking is in 5 van dit memo hier nader op ingegaan. 4 WATERBALANS ANALYSE In 5.3 van het Evaluatierapport is een waterbalans analyse opgenomen, die tot doel had om inzichtelijk te maken hoe de verschillende onderdelen van het watersysteem functioneren. Het is geen middel om de wateroverlast te kwantificeren of voor het ontwerpen van maatregelen. Deze analyse is ook geen NBW-toets van het watersysteem. De waterbalans start bij het begin van de peilstijging en eindigt op het moment van het bereiken van het maximum. Op deze manier zijn de effecten van de verschillende onderdelen, zoals reguliere berging, de slimme stuwen, de noodberging, de reguliere bemaling en de noodbemaling in beeld gebracht. a) De reguliere berging in het watersysteem: Hiervoor is voor elk bemalingsgebied gerekend met 2% open water en een drooglegging van 1 meter, zodat hiermee 20 mm geborgen wordt. b) De berging op het maaiveld: Op basis van de inundatiebeelden, zoals gegeven in figuur 5-4 is een schatting gemaakt van het gebied, waarbij water óp het maaiveld is geborgen. Dit varieert van 0% in het oosten tot maximaal 20% in het westen. Daarbij is aangenomen, dat de gemiddelde diepte/inundatie in deze gebieden varieerde van 10 cm in het midden van Goeree-Overflakkee tot 25 cm op de Kop van Goeree in het westen. Hiermee wordt 5 tot 50 mm geborgen. Gezien de verschillende aannamen zijn de waarden met een zekere bandbreedte naar boven en onder te hanteren. c) De reguliere bemaling: De reguliere afvoer door de gemalen vindt plaats, nadat er een hoeveelheid neerslag is gevallen. Uitgangspunt bij de berekening is, dat de gemalen gedurende (minstens) 12 uur continu hebben gedraaid, zodat daarmee een hoeveelheid van 7 à 10 mm water is uitgeslagen in de tijd van de peilstijging. (Voor de daaropvolgende dagen bedraagt de uitgeslagen hoeveelheid het dubbele: 15 à 20 mm.) d) De ingezette noodberging: Voor drie specifieke gebieden is noodberging beschikbaar. Het gaat hierbij om 65 ha in het natuurgebied Volgerland (bemalingsgebied Kilhaven), een bergingsgebied van 15 ha voor bemalingsgebied Smits en 90 ha in het bergingsgebied Koudehoek (bemalingsgebied Witte Brug). De grootte van deze bergingsgebieden bedraagt 1% ~ 7% van de totale omvang van de bemalingsgebieden. Op basis van de peilstijging in het gebied van 25 cm tot 1 meter wordt hiermee een berging van 6 tot 17 mm verklaard. e) De berging via de slimme stuwen : Het gebied met slimme stuwen varieert van 0% bij Smits en Oost-Kraaijer tot 60% à 80% bij de Drie Polders, Nieuw-Kraaijer, Witte Brug en Zuiderdiep. Hierbij wordt gerekend met 50 cm peilstijging en 2% open water, zodat hiermee een berging van zo n 6 à 8 mm verklaard wordt. f) De extra afvoer via noodpompen: De afvoer via noodpompen wordt bij de peilstijging bepaald door de inzettijd. Daarom is gerekend met een inzettijd van 6 uur. Om de peilstijging te beperken wordt door de inzet van noodpompen op de eerste dag een hoeveelheid van 2 à 4 mm water uitgeslagen. (Tijdens de daaropvolgende dagen wordt de uitgemalen capaciteit van de noodpompen 10 à 15 mm, waardoor de lokale effecten van de wateroverlast effectief bestreden kunnen worden.)

5 PAGINA 5 van 5 Als alle posten worden opgeteld, geeft dit inzicht in de wijze, waarop de neerslag van 13 oktober is verwerkt. Daarbij blijkt, dat de reguliere berging, de reguliere bemaling, de inzet van de noodberging en de slimme stuwen samen 30 à 50 mm berging realiseren. Op de eerste dag is de inzet van noodbemaling 2 à 4 mm, maar na de piek kan gerekend worden op 10 à 15 mm extra maalcapaciteit. Dat betekent dat de resterende neerslaghoeveelheid vanaf de eerste dag geborgen is in berging in en op het maaiveld. Een onderscheid tussen inundatie vanuit het watersysteem en plassen op het land is op basis van de gegevens niet te maken. In de waterbalans-analyse is een inschatting gemaakt van de inundatie, die het grootst is bij Stellendam en Witte Brug. Dit komt overeen met de visuele waarnemingen. 5 UITWERKING AANBEVELINGEN In het Evaluatierapport zijn in 5.5. aanbevelingen gegeven voor het watersysteem. 6.8 bevat aanbevelingen voor de calamiteitenorganisatie. In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste bestuurlijke aanbevelingen samengevat. In de commissie Water is gevraagd om deze aanbevelingen SMART te formuleren, zodat ze in de bestuurlijke agendering ook nadrukkelijk gevolgd kunnen worden. Het college zal op herkenbare wijze in de komende twee Burap s aangeven hoe zij de aanbevelingen om zal zetten in concrete maatregelen. Waar dit investeringen of extra exploitatiekosten vergt zal dit voorgelegd worden bij de Burap of de begroting. De aanbevelingen betreffen: 1. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het uitbreiden van vaste opstelplaatsen van noodpompen (met name vaste buizen) om de overlast te verkorten. 2. Nader bezien of en hoe de neerslag alertering (van met name de KNMI) kan worden verbeterd. 3. Aanscherping van de afstemming tussen regionale WAC en centrale WOT (verwerken in het calamiteitenplan). 4. Luchtfoto s maken ( 5.5 punt 2): het maken van luchtfoto s zal als een standaard-actie na een extreme neerslag worden vastgelegd in het calamiteitenbestrijdingsplan. 5. De samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio ( e bullit en 7 punt 5 2 e bullit), vooral bij extreme neerslag, dient meer vanuit het waterschap dan vanuit de Veiligheidsregio gecoördineerd te worden. In de actualisatie van het calamiteitenplan en het crisiscommunicatieplan zal dit aspect specifiek worden geadresseerd en worden opgenomen met de VRR en de gemeenten. 6. Inwinning van data via de WCK. 7. Aanscherping van de inzet van het Waterschapsloket. Via het Waterbeheerprogramma, dat eind 2014 in ontwerp zal worden geagendeerd, zullen tevens de aanbevelingen worden opgenomen over: het concept van Slimme Stuwen ( 5.5 punt 1 en 7 punt 1): om doelmatig te voldoen aan de (toekomstige) NBW-opgave, kan o.a. de inzet van slimme stuwen verder worden getoetst. In het Waterbeheerprogramma zal de toetsing van het watersysteem als maatregel worden opgenomen, zodat daarmee het concept van de slimme stuwen verder wordt ingevuld. Via de reguliere P&C-cyclus kunnen eventuele concrete investeringsvoorstellen worden gedaan; De relatie met het KNMI in structurele zin ( 7 punt 5 1 e bullit) verbeteren: in het kader van het waterbeheerprogramma wordt de afstemming met het KNMI aangescherpt, waarbij het enerzijds gaat over de genoemde alertering en anderzijds over de neerslagstatistiek, waaraan het watersysteem getoetst wordt.

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project Kraaiennest naar beneden bij te stellen tot 610.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project Kraaiennest naar beneden bij te stellen tot 610. agendapunt H.14 1034052 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET INRICHTING KRAAIENNEST ALS WATERBERGING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Impacttest extreme buien. Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) Amersfoort, 11 september 2014

Impacttest extreme buien. Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) Amersfoort, 11 september 2014 Impacttest extreme buien Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) Amersfoort, 11 september 2014 Wat willen we? Effecten extreme buien en maatregelen zo realistisch nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk simuleren

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 A/B. Onderwerp: Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast Nummer: 793371. Voorstel

AGENDAPUNT 7 A/B. Onderwerp: Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast Nummer: 793371. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 A/B Onderwerp: Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast Nummer: 793371 In D&H: 18-03-2014 Steller: ing. W.J.M. Heijkers In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

VERSLAG Opening De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

VERSLAG Opening De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. VERGADERING maandag 10 maart 2014, om 14.00 uur, Z 1 en 2 VERSLAG VAN Commissie Water AGENDA NR. AANWEZIG De heren J.F. Spruijt (voorzitter, WN), H.P. de Vries (secretaris), M. van Hulst (heemraad), G.J.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Agrariërs

Nieuwsbrief Agrariërs Nieuwsbrief Agrariërs Baggeren landelijk gebied 2014 en 2015 Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal

Nadere informatie

Quick Scan Wateroverlast. augustus en november 2010

Quick Scan Wateroverlast. augustus en november 2010 Quick Scan Wateroverlast augustus en november 2010-1- - 2 - Quick Scan Wateroverlast augustus en november 2010 Een kwalitatieve analyse van een aantal gevallen van wateroverlast in het najaar van 2010,

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar

Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar Hans Hakvoort 1, Joost Heijkers 2, Kees Peerdeman 3 en Michelle Talsma 4 Samenvatting In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

03 JULI 2014. provinsje fryslân provincie frys1ân. Provinciale Staten. Leeuwarden, 27juni 2014 Verzonden,

03 JULI 2014. provinsje fryslân provincie frys1ân. Provinciale Staten. Leeuwarden, 27juni 2014 Verzonden, provinsje fryslân provincie frys1ân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 Provinciale Staten wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Niet Digit beschikbaar. Integrale rapportage verlengde. weergave activiteiten verlengde derde toetsronde

Niet Digit beschikbaar. Integrale rapportage verlengde. weergave activiteiten verlengde derde toetsronde Niet Digit beschikbaar Integrale rapportage verlengde derde toetsronde LRT3+ weergave activiteiten verlengde derde toetsronde Waterschap Reest en Wieden 5 augustus 2013 r. r r r r r r 1 fl r L fl 1 Inleiding

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

Wateroverlast Opheusden. welkom

Wateroverlast Opheusden. welkom Wateroverlast Opheusden welkom Bewonersavond 19 november 2014 Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door voorzitter (Henk van Bockel) 19.35 uur: Welkomstwoord (burgemeester Veerhoek) 19.40

Nadere informatie

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria.

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria. 5.16 Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.4:Het is verboden zonder watervergunning

Nadere informatie

Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld

Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld Nicole Jungermann 1, Hans Hakvoort 1, Twan Rosmalen 2, Gerry Roelofs 2, Susanne Groot 1 In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de waterschappen

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 04.B.01

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 04.B.01 Verzamelformulier ten behoeve van de beantwoording van vragen gesteld in de commissiebijeenkomsten van 8 april 2014 ter informatie voor de VV vergadering van 24 april 2014-1131533 Beknopte formulering

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft bureau Balance tussen 31 oktober en 5 december een audit uitgevoerd op het Project Waterberging

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft bureau Balance tussen 31 oktober en 5 december een audit uitgevoerd op het Project Waterberging 1 2 3 In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft bureau Balance tussen 31 oktober en 5 december een audit uitgevoerd op het Project Waterberging De Onlanden. 31 oktober werd gestart met een kick-off

Nadere informatie

Notitie Stand van zaken Optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde d.d. 23-10-2015

Notitie Stand van zaken Optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde d.d. 23-10-2015 BIJLAGE 1 Notitie Stand van zaken Optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde d.d. 23-10-2015 Deze notitie is informerend van aard en is bedoeld om het algemeen bestuur in de breedte over het gehele project

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie

Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie 24 Resultaten peiling Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie De 32 auteurs en redactieleden die aan dit boek hebben meegewerkt, hadden als voorbereiding op de werksessie van 7 november 2013

Nadere informatie

Klimaatverandering & schadelast. April 2015

Klimaatverandering & schadelast. April 2015 Klimaatverandering & schadelast April 2015 Samenvatting Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond, heeft berekend in hoeverre de klimaatscenario s van het KNMI (2014) voor klimaatverandering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Auteur Toine Vergroesen (Wim de Lange) Datum Onderwerp Analyse en vergelijking NHI v1.2 met regionaal model tbv update naar NHI v2.0 1 Doel van de test Vergelijking invoer

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college,

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333 40 33 www.rijksoverheid.nl Contact Betreft MAU 2013-2015 Geacht college,

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk 2015-2040. De wateropgaven op het Eiland van Schalkwijk

Ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk 2015-2040. De wateropgaven op het Eiland van Schalkwijk Ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk 2015-2040 De wateropgaven op het Eiland van Schalkwijk Wateropgaven beschrijven de knelpunten in het watersysteem. Deze knelpunten hebben te maken met de hoeveelheid

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding. 2. Voorstel aan de raad. 3. Beoogd resultaat. 4. Argumenten en kaders

Raadsstuk. 1. Inleiding. 2. Voorstel aan de raad. 3. Beoogd resultaat. 4. Argumenten en kaders Raadsstuk Onderwerp: Instrumenten voor een projectoverstijgende aanpak van de stedelijke wateropgave Reg.nummer: 2009/211207 1. Inleiding De afgelopen vijftig jaar is Haarlem enorm gegroeid. Weilanden

Nadere informatie

Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009

Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009 Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009 VV 4 juni 2009 04.01. vdb Eindadvies zoetwaterverkenning Zuid-Holland Zuid De VV ondersteunt de aanpak van dijkgraaf en hoogheemraden. Uiterlijk over een jaar

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied Toelichting plannen Rotterdamsebaan en Molenvlietpark Bijlage 1 bij VV voorstel 1146627 (BIS zaaknr 37221) Investeringsplan bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Vlietzone, Den Haag) tbv 25 september

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Structuurvisie Emmen, Water. Status: ontwerp Samenvatting

Structuurvisie Emmen, Water. Status: ontwerp Samenvatting Structuurvisie Emmen, Water Status: ontwerp Samenvatting Deze kaart geeft een beeld van de locaties/maatregelen die zowel hydrologisch, ruimtelijk als op kosteneffectiviteit zeer positief scoren. De maatregelen

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

Wateropgave Arnhem-Noord II (2013) augustus 2013

Wateropgave Arnhem-Noord II (2013) augustus 2013 Wateropgave Arnhem-Noord II (2013) augustus 2013 Ondergetekenden, en 1. De gemeente Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.J. van Gastel-Schaffner wethouder van de gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 gemeente Steenbergen min in MI in inn ii BM1202123 RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 Onderwerp besluit tot

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie