Communicatie omtrent het ingrepenbesluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie omtrent het ingrepenbesluit"

Transcriptie

1 Communicatie omtrent het ingrepenbesluit 2014

2 Inleiding Deze notitie communicatie omtrent het ingrepenbesluit is opgesteld door De Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (K.V.T.H.). De K.V.T.H. is een vereniging die de stamboekzaken behartigt van twee paardenrassen, nl. Nederlandse Trekpaarden en Haflingers. Het raakvlak van het ingrepenbesluit met de K.V.T.H. heeft betrekking op het ras het Nederlandse Trekpaard. Het aangepaste ingrepenbesluit uit 2001 heeft altijd de volledige aandacht van de K.V.T.H. gehad. Binnen de vereniging is hier veelvuldig over gecommuniceerd. Er is lange tijd bewust gekozen voor interne communicatie. In de media wordt door de K.V.T.H. selectief gereageerd op standpunten van derden, ondanks dat hier regelmatig onjuistheden zijn vermeld over de rol van de K.V.T.H. en de achterliggende problematiek. In deze notitie wil de K.V.T.H. duidelijk communiceren wat de standpunten en (on)mogelijkheden van ons stamboek zijn. Hierbij wordt tevens een overzicht gegeven van de gebeurtenissen tussen 2001 en heden, betrekking hebbende op het ingrepenbesluit in relatie tot de K.V.T.H. Deze notitie wordt regelmatig aangevuld met de meest recente veranderingen en communicatie met onder andere het ministerie van economische zaken. De K.V.T.H. Het stamboek is in 1914 opgericht als Nederlands Trekpaardenstamboek. In 1948 werd het predikaat Koninklijk toegekend en in de jaren 60 werd het ras Haflingers in de stamboekhuishouding opgenomen. Tot op de dag van vandaag bestaat de vereniging uit deze beide rassen. Momenteel is het stamboeksecretariaat gevestigd in Rosmalen en verzorgen de medewerkers de secretariaatswerkzaamheden van de K.V.T.H., Het Nederlandse Dartmoor Ponystamboek en Het Nederlandse Connemara Ponystamboek. Recent is het predicaat Koninklijk weer toegekend voor 25 jaar. Het ras het Nederlandse Trekpaard Het Nederlandse Trekpaard is een groot en robuust gebouwd paard dat in vroegere tijden veel als werkpaard werd gebruikt. Het Nederlandse Trekpaard behoort daarmee nadrukkelijk tot het cultuurhistorisch erfgoed. Met het intreden van de mechanisatie is het aantal Trekpaarden sterk terug gelopen en worden de paarden heden ten dage met name hobbymatig gehouden. De eigenaren van Nederlandse Trekpaarden zijn grofweg onder te verdelen in twee groepen, namelijk de actieve fokkers, die invulling geven aan het fokdoel van het stamboek en met hun paarden deelnemen aan exterieurkeuringen, en mensen die deze paarden als gebruikerspaard houden (bijvoorbeeld voor het aangespannen rijden), verder gebruikers genoemd. Onder de eerste groep zit het merendeel van de actief fokkende leden. Deze groep heeft het Nederlandse Trekpaard vaak als traditie van huis uit meegekregen en heeft er vaak vroeger nog werkzaamheden mee verricht in de landbouw. Met name deze groep hecht aan het traditionele type van dit ras en het aangespannen gebruik hiervan in de landbouw. Verder wordt deze groep in de notitie benoemd als aanhangers authentieke trekpaard. Deze groep is helaas aan vergrijzing onderhevig. Dit zien we duidelijk aan een afnemende deelname aan exterieurkeuringen en een jaarlijks afnemend aantal geregistreerde veulens. Het ingrepenbesluit; wettelijk kader In Nederland is per 1 september 2001 het vernieuwde ingrepenbesluit in werking getreden. Op grond van artikel 40 lid 1 is het verboden één of meer lichamelijke ingrepen te verrichten bij een dier, waarbij een deel of delen van het lichaam wordt of worden beschadigd. Hieronder valt dus ook het couperen van staarten van paarden. Op basis van artikel 41 is het in Nederland verboden: -deel te nemen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd met dieren waarbij een verboden ingreep is verricht. -dieren waarbij een verboden ingreep is verricht tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten. -ten verkoop of in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, verkopen en kopen van dieren waarbij een verboden ingreep is verricht.

3 Echter dieren waarbij dergelijke handelingen zijn uitgevoerd in een land waar dit niet verboden is, vallen niet onder deze regelgeving. Recente ontwikkelingen In de nota dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, nr. 76) is de sector door LNV gewezen op haar verantwoordelijkheid t.a.v. het beëindigen van het couperen van paardenstaarten via de Franse route. Minister Verburg heeft de volgende zaken als doelstelling geformuleerd om het dierenwelzijn te verbeteren: - de sector komt binnen een jaar met een plan van aanpak om te komen tot de noodzakelijke welzijnsverbeteringen (huisvesting, voeding, transport en trainingsmethoden), waarbij ik inzet op een realisatie binnen 3 jaar. Wanneer dit niet gebeurt, zal de overheid regels stellen. - de sector wordt gevraagd zijn verantwoordelijkheid te nemen omtrent het couperen van paardenstaarten en hier duidelijk over te communiceren. Tevens zet de overheid zich in voor agendering binnen de EU. De Sectorraad Paarden heeft eveneens enkele passages omtrent dit onderwerp opgenomen in de Nota Dierenwelzijn. (Zie Bijlage 1) Begin oktober 2008 is er tevens een motie, betreffende het coupeerverbod, aangeboden aan de Kamer (Zie Bijlage 2). In de loop der jaren is door de kamer nog enkele malen over het onderwerp gesproken, meest recent op 29 okt (Zie hiervoor bijlage 4.) Positie en standpunt K.V.T.H. Sedert het in werking treden van het vernieuwde ingrepenbesluit in 2001 heeft de K.V.T.H. het standpunt ingenomen zich hier aan te houden. Dit gaf veel verzet bij een groot deel van de aanhangers van het authentieke trekpaard. Deze groep heeft destijds op eigen initiatief een comité gevormd en zij hebben de mogelijkheid gevonden om op legale wijze in het buitenland te laten couperen. Tevens heeft dit comité, op verzoek, bevestigd gekregen door het ministerie van LNV, dat de K.V.T.H. de paarden toe moet laten op haar exterieurkeuringen, indien aantoonbaar is dat de ingreep is uitgevoerd in een land, waar dergelijke ingrepen zijn toegestaan. Oftewel artikel 41 geldt niet voor paarden, die onder deze voorwaarden een ingreep hebben ondergaan. De K.V.T.H. heeft zich hier met behulp van juridische ondersteuning tegen verzet, echter zonder succes. Anderzijds geldt dat deze groep aanhangers van het authentieke trekpaard een dermate grote groep van het fokkersbestand vormt, dat het voortbestaan van het ras serieus wordt bedreigd als deze fokkers stoppen. Deze fokkers hebben echter stellig uitgesproken niet meer actief te willen zijn bij de K.V.T.H. en te zullen stoppen met de fokkerij, indien ze niet meer legaal kunnen couperen en hiermee geen trekpaarden meer kunnen houden met korte staart, de authentieke vorm. Het aantal dekkingen, geboortecijfers en trekpaardleden binnen de K.V.T.H. is op dit moment al dermate laag, dat met het oog op de continuïteit en het behoud van het Nederlandse Trekpaard, het rampzalig zou zijn als dit zou gebeuren. Voor het behoud van het ras is het essentieel om voldoende trekpaarden in de fokpopulatie te behouden en hierbij speelt deze groep een belangrijke rol! We zien een afname van het aantal geregistreerde veulens in de laatse jaren en hiermee staat de fokpopulatie verder onder druk. Veel gebruikers (een groeiende groep binnen de K.V.T.H.) en een groeiend aantal aanhangers van het authentieke trekpaard verkiest het om niet meer te couperen. Juist deze veranderende opvattingen geven een handvat om middels actieve communicatie steeds meer mensen te bewegen tot het stoppen met couperen. Deze ontwikkelingen; een omslag in het denkpatroon van mensen, kosten tijd, maar moeten worden gestimuleerd vindt de K.V.T.H. Geleidelijkheid geeft mogelijkheden tot het creëren van een voldoende solide basis onder het ras. Dit is onder andere te zien aan het aantal veulens dat met gecoupeerde staart op de centrale keuringen verscheen in de laatste jaren. De KVTH heeft hiervan een nauwkeurige registratie bijgehouden, waarmee bovengenoemde veranderende opvattingen worden onderbouwd. Deze cijfers worden ook elk jaar overlegd aan het Ministerie van Economische Zaken. Tussen 2010 en 2012 was er, in deze 3 jaar, een absolute afname van 25% van het aantal gecoupeerde veulens op de centrale keuringen.

4 De leden van de K.V.T.H. moeten zich bewust zijn en worden van (de veranderende) omgeving. Het stamboek communiceert al vanaf 2001 duidelijk naar haar leden, dat het couperen van paardenstaarten maatschappelijk niet gewenst is en inmiddels zien we dus een verdere afname van gecoupeerde paarden. Deze geleidelijke weg is positief voor het behoud van het ras en zal tevens de maatschappelijke druk moeten wegnemen. Communicatiemiddelen De K.V.T.H. grijpt diverse communicatielijnen aan. Zoals aangegeven onder De Vereniging worden er algemene ledenvergaderingen gehouden binnen elke afdeling van de K.V.T.H. Bij deze vergaderingen zijn de Algemeen Voorzitter en Algemeen Secretaris standaard aanwezig. Vanaf de vergaderingen in 2007 wordt er tijdens elke vergadering door de Algemeen Voorzitter aangegeven dat het couperen maatschappelijk niet gewenst is en roept hij hierbij de leden op om niet meer te couperen. Dit is ook veelvuldig gecommuniceerd op de Algemene vergadering van de KVTH, waar ook de afgevaardigde van het Ministerie van LNV hun visie hebben gegeven. Dit is o.a. terug te vinden in het verenigingsblad van de K.V.T.H.: Het Trekpaard en de Haflinger nr De leden van de K.V.T.H. zijn ook sedert 2002 allen telkenmale geïnformeerd vóór deelname aan de officiële keuringen, waaronder de hengstenkeuring en Nationale Tentoonstelling, over het feit dat couperen verboden is en dat alleen paarden worden toegelaten waarbij deze ingreep legaal is uitgevoerd. De bewijzen dienen daarvoor aanwezig te zijn bij het desbetreffende paard op de desbetreffende locatie, zoals in de bijlage in de tekst is te vinden (zie bijlage 3). Echter de K.V.T.H. kan niet als officiële controle-instantie van de wet optreden op deze momenten. Verder zal de K.V.T.H. met verschillende officiële instanties in overleg blijven, om overige mogelijkheden aangaande communicatie nader te bepalen. Op de eerste plaats wordt er regelmatig overleg gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken en dat zal in de toekomst blijven plaatsvinden. Tevens is er contact (geweest) met de de Dierenbescherming en de Sectorraad paarden. Voor het jaar 2014 is afgesproken dat we ook een registratie gaan laten plaatsvinden van alle gecoupeerde veulens bij het chippen. Uiteraard zal de Algemeen Voorzitter wederom tijdens de Algemene Vergaderingen de leden cq fokkers oproepen, op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet meer te couperen. Tevens zullen de bestuursleden actief de discussie aangaan met de leden, fokkers, belangstellenden en overige geïnteresseerden om voornoemde doelstelling trachten te bereiken. Verder zal er doelbewust een nieuwe gespreksronde gaan plaatsvinden met de aanhangers van het authentieke Trekpaard om ze te wijzen op de verder toenemende maatschappelijke druk. De K.V.T.H. is zich bewust dat het ingenomen standpunt op meerdere vlakken openbaar gemaakt dient te worden. Uiteraard blijft deze notitie ook te lezen op de officiële website. Slotwoord De K.V.T.H. zal zich inzetten om middels communicatie de fokkers ervan te overtuigen dat het couperen maatschappelijk niet gewenst is. De K.V.T.H. doet dan ook een oproep aan de fokkers om niet meer te couperen. Wij proberen voldoende draagvlak te krijgen en daarmee toekomst te scheppen voor het behoud van het mooie Nederlandse Trekpaard! Kortom de K.V.T.H. zal de beschikbare middelen aangrijpen om het ingenomen standpunt uit te dragen. Bijlagen Bijlage 1: Hieronder vindt u de passages omtrent het ingrepenbesluit die zijn opgenomen in de Nota Dierenwelzijn, opgesteld door de Sectorraad Paarden.

5 1. Inleiding De SRP distantieert zich van: Het couperen van paardenstaarten en branden. 6. Plan van Aanpak bevorderen Welzijn Paard: Fokkerij Om het welzijn van paarden via fokkerijmaatregelen verder te bevorderen stelt de SRP voor vanaf 2009 op de volgende onderwerpen aanscherpingen van het fokbeleid van stamboeken door te voeren: het uitbannen van couperen van paardenstaarten en het aanbrengen van brandmerken, het terugdringen van erfelijke gebreken, het verbeteren van de mentale weerbaarheid, het stimuleren van sociaal contact bij spenen en het bestrijden van het gebruik van ongeoorloofde middelen. 1. Door een kleine groep fokkers worden nog steeds staarten gecoupeerd en nog slechts bij uitzondering worden brandmerken aangebracht. De SRP vindt dat couperen van staarten en aanbrengen van brandmerken in Nederland verboden moeten worden. Dit zal gebeuren door tijdens keuringen het hebben van een volledige staart te verplichten. Via voorlichting en communicatie zullen de stamboeken het omzeilen van het coupeerverbod en het brandmerkverbod zoveel mogelijk tegengaan. 2. De SRP steunt de minister om het couperen en branden op de Europese agenda te zetten Dieren moeten vrij zijn van pijn, verwonding en ziektes Couperen van staarten en branden Het couperen van staarten en branden is in Nederland volgens de wet verboden. Het couperen van staarten en branden van paarden is niet in alle landen van Europa verboden. De Nederlandse paardeneigenaren die de staarten willen couperen of willen branden, kunnen dit zo op legale wijze doen. De SRP spreekt zich krachtig uit tegen het couperen van staarten en het branden. Verbetering voor het aandachtspunt: Couperen van staarten en branden De minister heeft al aangegeven dat zij het verbieden van couperen van staarten op de Europese agenda gaat zetten. De SRP steunt haar hierin. Daarbij wordt beoogd: 1. Dat tijdens keuringen het hebben van een volledige staart verplicht wordt. 2. Dat de stamboeken via voorlichting en communicatie zoveel mogelijk tegengaan dat het coupeer- en brandmerkverbod wordt omzeild. Bijlage 2: Hieronder vindt u de inhoud van de motie en de betreffende reactie van mw. G. Verburg, Minister van Landbouw: Geachte Voorzitter, Tijdens de stemmingen van 7 oktober jl. zijn moties aangenomen van de leden Ouwehand (PvdD) en Waalkens (PvdA) over maatregelen om het omzeilen van het coupeerverbod voor paarden tegen te gaan (Kamerstukken II 2008/09, , nr. 237). Met deze brief reageer ik op deze motie. Motie Ouwehand/Waalkens om het omzeilen van het coupeerverbod voor paarden tegen te gaan In deze motie wordt de regering verzocht: - het onmogelijk te maken om veulens die gecoupeerd zijn, in te schrijven in stamboeken; - een verbod uit te vaardigen voor deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten en - met concrete maatregelen te komen die een einde maken aan de sluiproute voor het omzeilen van het Nederlandse coupeerverbod voor paarden. Stamboeken Het in Nederland onmogelijk maken om gecoupeerde veulens in te schrijven in stamboeken biedt geen afdoende oplossing voor het omzeilen van het coupeerverbod voor paarden. Paardenhouders hebben namelijk altijd de mogelijkheid gecoupeerde veulens in het moederstamboek in België in te schrijven. Nederlandse stamboeken spelen uiteraard wel een belangrijke rol in de voorlichting en communicatie naar hun leden. Daarnaast hebben stamboeken als doel rasverbetering en instandhouding van een ras. Of paarden wel of niet gecoupeerd worden, is met het oog op verbetering of instandhouding van een ras niet

6 relevant. Ook daarom meen ik dat het uitsluiten van gecoupeerde paarden van een stamboek niet de weg is om het omzeilen van het coupeerverbod voor paarden tegen te gaan. Bovendien ontbreekt een juridische basis om het onmogelijk te maken gecoupeerde veulens in te schrijven in stamboeken. Artikel 76 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: de wet) biedt weliswaar de mogelijkheid om eisen te stellen waaraan dieren moeten voldoen om voor inschrijving in een stamboek in aanmerking te komen, maar dergelijke regels kunnen uitsluitend ter bevordering van de raszuiverheid of ter verbetering van de raskenmerken worden gesteld. Verbod deelname festiviteiten Voor wat betreft het verzoek om een verbod uit te vaardigen voor deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten, wijs ik er op dat ingevolge artikel 41 van de wet het verboden is deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 40 verboden ingreep is verricht. Artikel 40 van de wet verbiedt het verrichten van een of meer lichamelijke ingrepen bij een dier, waarbij een deel van het lichaam wordt verwijderd of beschadigd. Het couperen van paardenstaarten is een dergelijke verboden ingreep. Het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoogste instantie in zijn uitspraak van 26 juni 2002 aangegeven hoe het verbod in artikel 41 van de wet geïnterpreteerd dient te worden. Het verbod in artikel 41 van de wet heeft volgens het college geen betrekking op dieren die in andere landen legaal zijn gecoupeerd. Een bredere interpretatie van het verbod voldoet naar het oordeel van het college niet aan de Europeesrechtelijke criteria met betrekking tot het vrije verkeer van diensten. Bovendien acht het college een dergelijke interpretatie niet noodzakelijk met het oog op het welzijn of de gezondheid van dieren die rechtmatig zijn gecoupeerd, aangezien de ingreep reeds heeft plaatsgevonden. Uit het voorgaande volgt dat een verbod zoals verzocht in de motie momenteel al geldt voor dieren die in Nederland of in andere lidstaten illegaal gecoupeerd zijn. Het is echter - om de hiervoor beschreven redenen - juridisch niet mogelijk om ook dieren uit te sluiten van deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden, die legaal in andere lidstaten gecoupeerd zijn. Concrete maatregelen Ik heb met België en Vlaanderen gesproken over het couperen van paardenstaarten. Het couperen van paardenstaarten is daar toegestaan, mits een medisch attest is afgegeven. Uit deze gesprekken blijkt dat het couperen van paardenstaarten in België geen hoge politieke prioriteit heeft. Gezien het voorgaande ben ik bij het nemen van concrete maatregelen om een einde te maken aan het omzeilen van het coupeerverbod afhankelijk van de volle medewerking van de sector. In de nota dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, nr. 76) wees ik al op de verantwoordelijkheid die de sector heeft bij het beëindigen van het couperen van paardenstaarten. De sector, en de stamboekorganisaties in het bijzonder, hebben een belangrijke rol als het gaat om voorlichting en communicatie en kunnen op deze wijze een bijdrage leveren om het omzeilen van het coupeerverbod voor paarden tegen te gaan. Daarbij heb ik hen reeds eerder al opgeroepen initiatieven op dit punt te nemen en hen gevraagd naar hun leden te communiceren om te stoppen met het couperen van paardenstaarten. Gezien de motie heb ik opnieuw met de sector contact opgenomen en overleg binnenkort met hen over concrete maatregelen die zij kunnen en willen nemen. Bijlage 3: Hieronder vindt u de tekst omtrent het ingrepenbesluit zoals deze is opgenomen in de catalogi van de K.V.T.H.: Voor iedereen geldt tevens dat de eigenaar van de betreffende hengst verantwoordelijk is voor het eventueel aan te kunnen tonen van stamboekpapieren, coupeerverklaringen en/ of overige bewijsstukken, die in Nederland vereist zijn. Bijlage 4: Beantwoording kamervragen 29 oktober 2013 omtrent gecoupeerde paardenstaarten. Geachte Voorzitter, Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Van Gerven (SP) over het ontnemen van het predicaat Koninklijk wegens gecoupeerde paardenstaarten van 28 augustus 2013.

7 1 Hoe verklaart u dat op de website van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger nog vele foto s te zien zijn van trekpaarden met gecoupeerde staarten, ondanks het feit dat couperen sinds 2001 verboden is en dat zelfs de meeste winnaars geen staart meer hebben. Het beleid van de Koninklijke Vereniging (KV) Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger is gericht op het behoud van het Nederlandse trekpaard met staart. De vereniging heeft mij verzekerd haar uiterste best te doen om zo min mogelijk gecoupeerde staarten in beeld te brengen. Begin volgend jaar verwacht zij een nieuwe website te hebben waarmee dit beleid nog effectiever kan worden uitgevoerd. 2 Klopt het dat het verbod op het couperen van paardenstaarten massaal ontdoken wordt door de leden van de Koninklijke Vereniging? Er is sprake van een aantal fokkers binnen de vereniging die stellig en overtuigd zijn in hun opvatting dat het Nederlandse trekpaard gecoupeerd dient te zijn. Zij maken gebruik van de wetgeving in Frankrijk die geen verbod kent op het uitvoeren van de ingreep. 3 Is er sprake van georganiseerde ontduiking van de wet middels de zogenaamde Frankrijkroute? Welke actie heeft u ondernomen om de massale ontduiking van de wet tegen te gaan? In mijn brief van 21 maart 2013 (TK , nr. 124) in het kader van het Notaoverleg over de Wet dieren heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken in de ons omringende landen en heb ik uiteengezet dat mijn mogelijkheden beperkt zijn. Ik heb onlangs de voorzitter van de KV Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger gevraagd om nogmaals met de bedoelde fokkers in overleg te gaan, om te bezien of er toch nog mogelijkheden zijn die hen zouden kunnen bewegen om het Nederlandse trekpaard te blijven fokken en de staart te behouden. Daarnaast houdt de vereniging sinds 2010 de aantallen nog gecoupeerde veulens op keuringen bij om te bezien of de weg van de geleidelijke uitfasering effect heeft. 4 Hoe kan het dat de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger het predicaat Koninklijk heeft terwijl binnen de vereniging klaarblijkelijk massaal de wet wordt ontdoken en veel dierenleed wordt berokkend? De KV Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger heeft op 20 april 1948 het predicaat Koninklijk ontvangen. De vereniging voldoet aan de thans geldende criteria, waaronder: - het innemen van een vooraanstaande positie op haar gebied - bestuursleden van de vereniging hebben een goede naam en faam - is minstens 100 jaar geleden opgericht. Het predicaat wordt in principe voor 25 jaar toegekend, en kan worden verlengd als de vereniging blijft bestaan en nog steeds aan de geldende normen voldoet. De organisatie heeft zich toegelegd op het veranderen van de cultuur binnen de fokkerij en draagt de boodschap uit dat het couperen van paardenstaarten maatschappelijk ongewenst is. Dit is in het communicatieplan verankerd en wordt actief op de ledenvergaderingen uitgedragen. 5 Hoe kan het dat de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger door het ministerie van Economische Zaken wordt beloond met een stamboekerkenning terwijl binnen de vereniging structureel staarten gecoupeerd worden en dit gedrag bij prijsuitreikingen beloond wordt?

8 Stamboeken worden erkend op basis van Europese zoötechnische regelgeving, die in medebewind uitgevoerd door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. De fokkerijregelgeving stelt o.a. eisen aan het voorkomen van erfelijke gebreken en schadelijke raskenmerken en het voorkomen van inteelt. De vorm van de oren of de vorm van de staart maakt geen deel uit van de voorwaarden. 6 Is de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger wel eens vanuit het ministerie van Economische Zaken aangesproken op de gangbare praktijk van staarten couperen? Is hierbij aangedrongen op maatregelen zoals het uitsluiten van paarden met gecoupeerde staarten bij wedstrijden of het hebben van een staart als norm bij schoonheidswedstrijden? Met enige regelmaat vindt overleg plaats met het bestuur van KV Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger en het ministerie. De laatste keer was op 25 september jl. Het onderwerp is uitvoerig aan de orde geweest, waarbij de nadruk is gelegd op aanvullende maatregelen die door de vereniging kunnen worden getroffen om de beperkte groep fokkers te demotiveren om de staarten te laten couperen. Ook de suggestie om gecoupeerde paarden bij jurering niet meer te belonen met de eerste plaats(en) is daarbij expliciet genoemd. 7 Bent u bereid de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger te schrappen als erkend stamboekhouder indien zij zich niet actief in gaat spannen tegen couperen van paardenstaarten? De fokkerijregelgeving voor paarden, die gebaseerd is op Europese fokkerijregelgeving, stelt eisen aan een stamboek voordat een stamboek erkend kan worden. De vorm van de oren of de vorm van de staart maakt geen deel uit van de voorwaarden. De Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger voldoet aan alle voorwaarden voor erkennen van een stamboek, van intrekken van de erkenning kan dus geen sprake zijn. 8 Gaat de regering zich ervoor inspannen om de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger het predicaat Koninklijk te ontnemen? 9 Wilt u er bij het Koninklijk Huis op aandringen de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger het predicaat Koninklijk te ontnemen indien de vereniging geen effectieve stappen tegen het couperen van paardenstaarten onderneemt? Nee. Zie mijn antwoord op vraag Bent u bereid een dwingende clausule op te laten nemen in de stamboeken van paarden en honden voor het hebben van een staart en de oorspronkelijke oren? Nee, een gezond fokbeleid en de bepalingen over stamboeken zien onder meer op het voorkomen van erfelijke gebreken en schadelijke raskenmerken. Voor honden zijn eisen hieromtrent vastgelegd in artikel 19 van het conceptbesluit gezelschapsdieren. Fokkerijregelgeving voor paarden is gebaseerd op de Europese fokkerijregelgeving en stelt o.a. voorwaarden aan het voorkomen van inteelt. Zie ook mijn antwoord op vraag 4. Het couperen van staart en oren is al separaat bij wet verboden. Ik stel geen aanvullende regels hiervoor. 11 Klopt het dat de als de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) honden met gecoupeerde oren aantreft, hier niet op gehandhaafd wordt door het Openbaar Ministerie? Wat is de beleidslijn?

9 Als niet bewezen kan worden dat de hond in kwestie op Nederlands grondgebied is gecoupeerd, zonder medische noodzaak, kan door het Openbaar Ministerie geen handhaving plaatsvinden. Dit omdat in andere Europese landen geen sprake hoeft te zijn van een coupeerverbod. 12 Zijn er cijfers bekend van aantallen gecoupeerde dieren per soort? De LID houdt geen cijfers bij van aantallen gecoupeerde dieren per soort. De KV Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger houdt sinds 2010 bij hoeveel veulens er jaarlijks worden aangeboden op de keuringen. Dit betrof: Jaar 2010: 81 veulens ter keuring, waarvan 32 gecoupeerd Jaar 2011: 88 veulens ter keuring, waarvan 31 gecoupeerd Jaar 2012: 70 veulens ter keuring, waarvan 24 gecoupeerd De vereniging ziet de trend dat bij veel veulens die niet ter keuring worden gebracht, gekozen wordt om de staart lang te laten. Hier worden geen cijfers van bijgehouden. 13 Wat doet de regering om het couperen van staarten en oren in heel Europa te doen verbieden? Bent u bereid u hiervoor in te zetten? In het kader van de ontwikkeling van de Europese strategie voor dierenwelzijn is door mijn voorganger in 2011 reeds gepleit voor harmonisatie van een verbod op bepaalde ingrepen, zoals het couperen van staarten bij honden en paarden. Ik zal dit wederom bij de Europese Commissie inbrengen in het kader van de uitwerking van het beoogde nieuwe EU wetgevingskader dierenwelzijn. Ook bij de herziening van de Europese zoötechnische regelgeving, die dit najaar geagendeerd staat, zal ik ervoor pleiten dat het aspect welzijn van dieren, een veel duidelijker positie krijgt in de fokkerijregelgeving. 14 Wilt u overleg plegen met de Franse overheid met de vraag waarom Franse dierenartsen meewerken aan het couperen van staarten van buitenlandse paarden uit landen (zoals Nederland) waar deze ingreep wettelijk verboden is? Bent u bereid de Franse regering te verzoeken hier maatregelen tegen te nemen? De kwestie is vorig jaar op ambtelijk niveau besproken en heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Frankrijk geeft aan het onderwerp geen prioriteit en heeft aangegeven geen reden te zien om de eigen regelgeving aan te passen. De Franse dierenartsen handelen zelf binnen het wettelijk kader van hun land. (w.g.) Sharon A.M. Dijksma Staatssecretaris van Economische zaken

2 Klopt het dat het verbod op het couperen van paardenstaarten massaal ontdoken wordt door de leden van de Koninklijke Vereniging?

2 Klopt het dat het verbod op het couperen van paardenstaarten massaal ontdoken wordt door de leden van de Koninklijke Vereniging? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 oktober 2013 Betreft Verzamelbrief Houders van dieren

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 16 oktober 2013 Betreft Verzamelbrief Houders van dieren > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

F A L A B E L L A S T A M B O E K. Beleidsplan Welzijn

F A L A B E L L A S T A M B O E K. Beleidsplan Welzijn F A L A B E L L A S T A M B O E K Beleidsplan Welzijn 2009-2012 1 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF...3 2. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?...3 3. WAT IS DE RICHTING IN DE TOEKOMST?...4 MISSIE... 4 VISIE... 4 4.

Nadere informatie

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra.

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Agroketens en Prins Clauslaan 5 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500

Nadere informatie

Beleidsplan Welzijn 2009-2012. Gypsy Cob and Drum Horse Association- Nederland

Beleidsplan Welzijn 2009-2012. Gypsy Cob and Drum Horse Association- Nederland Beleidsplan Welzijn 2009-2012 Gypsy Cob and Drum Horse Association- Nederland 1 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Wat is de stand van zaken 4 3. Wat is de richting in de toekomst 5 Missie 5 Visie 5 4.

Nadere informatie

CONCEPT Beleidsplan Welzijn 2009-2012

CONCEPT Beleidsplan Welzijn 2009-2012 CONCEPT Beleidsplan Welzijn 2009-2012 Volgens de richtlijnen van de Koepel Fokkerij 1 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF 3 2. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN? 3 3. WAT IS DE RICHTING IN DE TOEKOMST? 4 MISSIE VISIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s GRAVENHAGE Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Beleidsplan NMPRS 2014-2019

Beleidsplan NMPRS 2014-2019 Beleidsplan NMPRS 2014-2019 Vastgesteld 23 november 2014 Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek De Mulderij 8b, 3831 NV Leusden 1. Inleiding Waarom een beleidsplan? Veel organisaties en stamboeken

Nadere informatie

*PDOC01/232049* PDOC01/232049. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/232049* PDOC01/232049. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 3786868

Nadere informatie

Beleidsplan Welzijn 2009-2012

Beleidsplan Welzijn 2009-2012 Beleidsplan Welzijn 2009-2012 Vereniging Het Nederlands Ezelstamboek Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF...3 2. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?...3 3. WAT IS DE RICHTING IN DE TOEKOMST?...4 MISSIE... 4 VISIE... 4

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren

Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren Het is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en wedstrijden. In dit artikel

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland Voorstel voor een aantal wijzigingen in - Fokreglement leden BCCN; - Huishoudelijk Reglement CFH; vast te stellen in de Algemene Vergadering op 5 juni 2010 Inleiding Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen

Nadere informatie

Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie t.a.v. Staatssecretaris H. Bleker Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Geachte heer Bleker,

Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie t.a.v. Staatssecretaris H. Bleker Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Geachte heer Bleker, Retour: 3850CA125 Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie t.a.v. Staatssecretaris H. Bleker Postbus 20401 2500 EK Den Haag Contact 06-19780475 info@sectorraadpaarden.nl Geachte heer Bleker, Graag

Nadere informatie

Toelichting op het paardenbesluit Januari 2011

Toelichting op het paardenbesluit Januari 2011 Toelichting op het paardenbesluit Januari 2011 Toelichting Algemeen: De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft eind 2007 aangegeven wetgeving te overwegen als de paardensector niet

Nadere informatie

1 Herinnert u zich het rapport Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (hierna: Raad van Beheer)?

1 Herinnert u zich het rapport Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (hierna: Raad van Beheer)? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's GRAVENHAGE Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de Huishoudelijk Reglement en Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van paardenhouders in de Zuidwesthoek van Friesland B.A. Gevestigd te Koudum Opgericht 1905 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Vordering, verweer en standpunten ter zitting

Vordering, verweer en standpunten ter zitting RECHTBANK AMSTERDAM SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM Datum : 20 juli 2009 Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van: Eiser X, t e g e n: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid RAAD

Nadere informatie

..^i-fie EERSTE WAfe < IR. 14 6 7 5 0, TyU ^ 0 9 JUL 2010 DATUM V J U L KOPIE

..^i-fie EERSTE WAfe < IR. 14 6 7 5 0, TyU ^ 0 9 JUL 2010 DATUM V J U L KOPIE Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag..^i-FIE EERSTE WAfe

Nadere informatie

O 8OKT 2015 Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

O 8OKT 2015 Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Datum Betreft O 8OKT 2015 Het tentoonstellen

Nadere informatie

Resultaten: Enquête BWP

Resultaten: Enquête BWP 2014 Resultaten: Enquête BWP Resultaten enquête Demografie...2 Administratie en lidmaatschap...5 Communicatie... 10 Activiteiten... 14 Overzicht opmerkingen... 22 1 Resultaten enquête Demografie Gemiddelde

Nadere informatie

Verplicht chippen van honden

Verplicht chippen van honden Verplicht chippen van honden Vragen en antwoorden Alles over verplicht chippen en registreren van honden na 1 april 2013 WWW.NDG.NL Vragen en antwoorden Alles over verplicht chippen en registreren van

Nadere informatie

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken concept Fokkerijreglement Fokkersclub van het Nederlands Landvarken Ingangsdatum: april 2015. 1 1: Fokkersclub De leden welke zich mede inzetten voor het behoud van het Nederlands Landvarken zijn lid van

Nadere informatie

De New Forest pony. Blz 1

De New Forest pony. Blz 1 De New Forest pony Blz 1 Inhoudsopgave De new forest pony (voorkant) Blz 1 Inhoudsopgave Blz 2 Voorwoord Blz 3 De inleiding Blz 4 Geschiedenis Blz 5 Waar worden de new forest pony s voor gebruikt? Blz

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen.

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien.

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hilkens (PvdA) over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (2012Z18816).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hilkens (PvdA) over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (2012Z18816). > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Motie. De Kamer, Motie. De Kamer,

Motie. De Kamer, Motie. De Kamer, De heer Graus persisteert met de duiding van het dictum van de motie bij wat hij eerder heeft gezegd. Als hij dat werkelijk wil, ontraad ik aanneming van deze motie. De heer Graus (PVV): Sorry, mevrouw

Nadere informatie

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek Inhoudspogave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Het NRPS Veulenboek Artikel 3 -Het NRPS Register A Artikel 4 -Het NRPS Register B Artikel 5 -Het NRPS

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht van: 1. A, in zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur voor de geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

*PDOC01/270536* PDOC01/270536. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/270536* PDOC01/270536. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 3786868

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland

Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland STAMBOEKREGLEMENT Versie 3.3, 01-07-2014 Inhoudsopgave ART. 1: INLEIDENDE BEPALINGEN...2 ART. 2: CONFORMITEIT...2 ART. 3: REGISTERS...2 ART. 4: REGISTRATIEGEGEVENS...2

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Secretariaat: Luuc Bos * Oranjekanaal Nz 47 * 7825 TK Emmen* tel / fax: 0591-630754 * e-mail: luucbos@hotmail.com Aan De staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Deze notitie geeft een overzicht van de historie en resultaten van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren.

Deze notitie geeft een overzicht van de historie en resultaten van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren. Forum Welzijn Gezelschapsdieren Deze notitie geeft een overzicht van de historie en resultaten van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren. Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren Op 25 januari 2005 werd het Forum

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE: (i.v.m. het afvoeren van Kamerstuk 29683-61 Moeraskoorts bij paarden)

HERZIENE CONVOCATIE: (i.v.m. het afvoeren van Kamerstuk 29683-61 Moeraskoorts bij paarden) Den Haag, 14 januari 2011 Noot: Voortouwcommissie: HERZIENE CONVOCATIE: (i.v.m. het afvoeren van Kamerstuk 29683-61 Moeraskoorts bij paarden) vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nadere informatie

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen,

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen, N. 2002 921 [C 2002/22180] 26 FEBRUARI 2002. Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, 1, 1, b) en 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013 l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Per 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 782 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Nr. 2010/0888-06 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Regeling agressieve dieren

Regeling agressieve dieren Regeling agressieve dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op artikel 73 en artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585); (zie onderaan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2442 Vragen van de leden

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Fractie Beter Oss T.a.v. Joop van Orsouw Litherweg 64 5346 JE Oss Juridische Zaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

Wijzen op welzijn. Het belang van objectiveren van welzijnsrisico s door erfelijke aandoeningen en/of schadelijke raskenmerken

Wijzen op welzijn. Het belang van objectiveren van welzijnsrisico s door erfelijke aandoeningen en/of schadelijke raskenmerken Wijzen op welzijn Het belang van objectiveren van welzijnsrisico s door erfelijke aandoeningen en/of schadelijke raskenmerken Dr. Marjan AE van Hagen & Dr. Claudia M. Vinke Richtlijn Veterinair handelen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 16 juini 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 16 juini 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011 Rapportnummer: 2011/346 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen volhardt

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 10 december 2013 Betreffende wetsvoorstel: 33692 Wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

De VFN waardeert de mogelijkheid die de AFM biedt om inbreng te leveren voor de agenda van het toezicht in 2014.

De VFN waardeert de mogelijkheid die de AFM biedt om inbreng te leveren voor de agenda van het toezicht in 2014. Autoriteit Financiële Markten t.a.v. het Bestuur Postbus 11723 1001 GS Amsterdam Drs. A. Reitsma Secretaris T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 30 mei 2013 Betreft: Reactie

Nadere informatie

Is het paspoort van je paard nog in orde?

Is het paspoort van je paard nog in orde? TEKST: Tanja Peree Is het paspoort van je paard nog in orde? Wat betekent de nieuwe Europese I&R-wetgeving voor jou? Op 1 juli 2009 gaat de Europese verordening met voorschriften voor de identificatie

Nadere informatie

PRAKTISCH ERFELIJKE AANDOENINGEN: PROBLEMATIEK EN OPLOSSINGSRICHTINGEN. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH ERFELIJKE AANDOENINGEN: PROBLEMATIEK EN OPLOSSINGSRICHTINGEN. www.licg.nl over houden van huisdieren l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH ERFELIJKE AANDOENINGEN: PROBLEMATIEK EN OPLOSSINGSRICHTINGEN over houden van huisdieren Waar dieren zich

Nadere informatie

in 2010 Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

in 2010 Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij in 2010 Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HUISVESTING...

Nadere informatie

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 Bijlage A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 De Voorzitter van de Gezondheidsraad ontving de volgende brief, gedateerd 6 april 1993, nr

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i Stuknummer: AM 2.07041 voor GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- J U 2 2 i Gemeente Den Helder T.a.v. Gemeenteraad Postbus 36 1780 AA Den Helder WERKGROEP ë Purmerend, 24 juli 2012 Betreft: kamelenrace tijdens

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Betreft Kamervragen over ontsnapte tijgers bij circus Belly Wien in Alphen aan den Rijn.

Betreft Kamervragen over ontsnapte tijgers bij circus Belly Wien in Alphen aan den Rijn. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voedsel, Dier en Consument Cluster Mens en Dier Prins Clauslaan 8 2595

Nadere informatie

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende:

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende: Geachte mevrouw Stembor, U heeft mij een aantal stellingen/vragen voorgelegd. Ik heb daaruit opgemaakt dat u kritiek heeft op de onduidelijkheid over de verhouding tussen de Wbtv en de wet van 8 mei 1878,

Nadere informatie

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding intrekking RAD uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901131

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees 106796 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking gegrond omdat de werkgever een onjuiste afvloeiingssystematiek hanteert; BVE in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Uitnodigingen EU-activiteiten. Uitnodigingen overige activiteiten

Uitnodigingen EU-activiteiten. Uitnodigingen overige activiteiten Den Haag, 8 oktober 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 18, 29 FIN i.v.m. agendapunt 19

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

31936 Luchtvaartbeleid. 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

31936 Luchtvaartbeleid. 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 31936 Luchtvaartbeleid 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 132 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie