Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 1/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 1/18"

Transcriptie

1 Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 1/18

2 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek), België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (de "Emittent"). SAMENVATTING Aanbod van Nieuwe Aandelen van Alterfin CVBA (de Vennootschap ) ten belope van ,00 EUR, uitbreidbaar tot maximum ,00 EUR Overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het prospectus kan inschrijven op de Nieuwe Aandelen mits betaling van de emissieprijs van hetzij 250,00 EUR per Aandeel uit categorie A (louter bestemd voor rechtspersonen) of van 62,50 EUR per Aandeel uit categorie B (louter bestemd voor natuurlijke personen). Inschrijvingsperiode: van 01 december 2015 tot en met 30 november 2016 onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting. Opgelet Beleggen in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van de risicofactoren die onder de punten D.1 en D.3 van deze samenvatting staan vermeld (paginas 12-15). Iedere beslissing om in de Aandelen te beleggen moet worden genomen op basis van de informatie vermeld in het Prospectus. Dit document is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse tekst. De Engelse versie van deze samenvatting heeft bewijskracht. De Nederlandse versie werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Emittent. De Engelse versie van de samenvatting kan op dezelfde wijze en plaats als dit document worden opgevraagd. Samenvatting van het prospectus op datum van 1 december 2015 Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 2/18

3 Deze Samenvatting is opgesteld overeenkomstig Bijlage XXII van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 (zoals gewijzigd) tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van reclame betreft (hierna de Prospectusverordening genoemd). Op grond van voornoemde Bijlage XXII van de Prospectusverordening, worden samenvattingen opgebouwd volgens informatieverplichtingen met de aanduiding Element genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Omdat sommige Elementen niet van toepassing zijn voor Aandelen, kunnen er hiaten ontstaan in de volgorde van de nummering van de Elementen. Hoewel een Element in sommige gevallen omwille van de aard van de transactie of Uitgevende Instelling verplicht moet worden opgenomen in de samenvatting, is het mogelijk dat er geen relevante informatie over dit Element kan worden versterkt. In dat geval wordt een korte beschrijving van het Element opgenomen in de samenvatting en aangeduid als Niet van toepassing. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 3/18

4 Afdeling A. Inleiding en waarschuwingen Element Informatieverplichting Informatie A.1 Waarschuwing Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus met betrekking tot het openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen. Zij bevat bepaalde belangrijke informatie uit het Prospectus. Zij bevat echter niet alle informatie die van belang kan zijn voor beleggers. Elke beslissing om in de Nieuwe Aandelen te beleggen, moet gebaseerd zijn op de bestudering door de belegger van het volledige Prospectus en alle daarin verstrekte informatie (inclusief informatie door middel van verwijzing). Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat eventueel de kosten voor de vertaling van het Prospectus dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. A.2 Gebruik van het Prospectus voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing van effecten door financiële intermediairs Alleen de personen die de Samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de Samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de Nieuwe Aandelen te investeren. Niet van toepassing Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 4/18

5 Afdeling B. Uitgevende instelling Element Informatieverplichting Informatie B.1 Officiële en handelsnaam van de uitgevende instelling B.2 Vestigingsplaats en rechtsvorm van de uitgevende instelling Alterfin cvba/scrl Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)/ Société Coopérative à Responsabilité Limitée (SCRL) naar Belgisch recht. Alterfin is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Haachtsesteenweg 159, B Schaarbeek, België. B.3 Kerngegevens die verband houden met de huidige werkzaamheden en belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling Oprichtingsdatum: 16 november 1994 Duur: onbepaald De coöperatieve vennootschap Alterfin werd in 1994 opgericht als een samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid organisaties (waaronder , Oxfam Solidariteit & Wereldwinkels, Vredeseilanden, FOS, ) en banken (Triodos Bank en de voormalige HBK Spaarbank). Later zullen andere sociale organisaties (waaronder SOS Faim, FairFin, Réseau Financement Alternatif), een bank (BNP Paribas Fortis), een aantal bedrijven en bijna 5000 particulieren de coöperatieve vervoegen. Alterfin is een sociale financierder en heeft tot doel bij te dragen tot een duurzame financiële onderbouw van de ontwikkelingsinitiatieven van economisch en sociaal gemarginaliseerde groepen in de samenlevingen in het Zuiden. De nadruk ligt op de sociale component en bestaat erin dat de investeringen van de aandeelhouders in Alterfin bijdragen tot de sociaal-economische ontwikkeling in het Zuiden. In concreto mobiliseert Alterfin kapitaal in het Noorden (in het geval van het Aanbod: in België) dat vervolgens naar organisaties in het Zuiden gekanaliseerd wordt. Als alternatieve financierder verstrekt Alterfin geen giften, maar investeert. Waar het begrip ontwikkelingssamenwerking vroeger vrijwel uitsluitend verbonden was met liefdadigheid en het schenken van geld, zijn de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties begin jaren negentig op zoek gegaan naar nieuwe methodes om de ontwikkelingssamenwerking een meer duurzaam karakter te geven. Alterfin investeert in principe enkel in twee soorten organisaties: Microfinancieringsinstellingen (MFI s): Dankzij de financiering van Alterfin kunnen de MFI s vele kleine (micro)kredieten toekennen aan hun leden of klanten; Producentenverenigingen die betrokken zijn bij duurzame landbouw (voornamelijk Fair trade): In dit geval wordt de lening van Alterfin gebruikt om de oogst van de producenten en de afzet van hun producten te financieren. Per 30 juni 2015, werd EUR geïnvesteerd in microfinancieringsinstellingen en EUR in producentenverenigingen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 5/18

6 B.4a Belangrijkste tendensen die zich voordoen voor de Uitgevende Instelling en de sectoren waarin zij werkzaam is Alterfin investeert in organisaties in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Microfinanciering "[...] Er zijn nog steeds grote verschillen in de diversiteit, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare financiële diensten op de markt, met 2 miljard volwassenen die geen toegang hebben tot financiële diensten. Arme mensen en mensen met een laag inkomen, vooral vrouwen, jongeren en mensen in landelijke gebieden, zijn het meest uitgesloten en afhankelijk van minder betrouwbare en vaak duurdere systemen om hun financiële noden in te vullen. Tegelijkertijd zijn micro, kleine en middelgrote ondernemingen door een gebrek aan liquiditeit beperkt in hun mogelijkheden om duurzaam te ondernemen. Zeventig procent van micro, kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden hebben geen of onvoldoende toegang tot formele financiële diensten [...]. Er is dus nog veel te doen om de visie van de universele financiële inclusie te bereiken." Bron: A Market Systems Approach to Financial Inclusion, Deena M. Burjorjee and Barbara Scola (CGAP), Septembre B.5 Groep van de Uitgevende Instelling en de plaats die zij daarin inneemt B.6 Belangrijkste aandeelhouders Duurzame Landbouw "De overgrote meerderheid van de kleine producenten blijft op vlak van financiële dienstverlening in de kou. Toegang verlenen tot aangepaste financiële diensten en producten kan die nood helpen invullen en finaal de strijd aanbinden tegen situaties van extreme armoede door de ondersteuning van 2 miljard mensen die behoren tot de allerarmsten op de planeet en waarvan het inkomen afhankelijk is van overlevingslandbouw. Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 150 instellingen actief die rechtstreekse financiering verlenen aan producenten. Deze financiële instellingen maken gebruik van een aantal technieken om de belangrijkste uitdagingen verbonden aan de directe financiering van producenten te ondervangen, maar hun capaciteit om leningen te verstrekken blijft eerder beperkt in functie van de enorme vraag." Bron: Lending a hand: how direct-to-farmer finance providers reach smallholders, a research by Dalberg Global Development Advisors for the Initiative for Smallholder Finance, October Niet van toepassing Overzicht van de aandeelhoudersstructuur op 30 september 2015: Situatie op 30/09/2015 Categorie A- Aandelen Categorie B- Aandelen Natuurlijke Rechtspersonen personen Totaal Aantal aandeelhouders 211 4% % Aandelenkapitaa l in euro % % Aantal aandelen % % Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal aandelen in zijn bezit. Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering uitbrengen. Alterfin wordt derhalve niet gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 6/18

7 B.7 Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie De volgende kerncijfers zijn overgenomen uit de financiële jaarstukken die gecontroleerd werden door de commissaris: Portefeuille Portefeuille Alterfin Groei portefeuille Alterfin 18,39% 11,40% 52,12% Netto verlies op portefeuille Alterfin 1,29% 1,78% 1,75% Portefeuille derden Groei portefeuille derden -24,01% -44,33% 33,96% Totaal portefeuille Groei totale portefeuille -4,42% -12,44% 47,19% Aantal partners Groei aantal partners 3,19% 4,12% 6,93% Gemiddelde Alterfin portefeuille per partner Kapitaal Kapitaal Groei kapitaal 31,93% 36,88% 27,78% Aantal aandeelhouders Groei van het aantal aandeelhouders 34,15% 29,58% 13,60% Schulden Schulden schuld/kapitaal ratio 89,29% 73,39% 86,28% Totaal Totaal Balans Groei van het balans 23,23% 24,27% 35,70% Resultaten Bruto operationele en financiele marge Netto winst Ten opzichte van 2013 groeide de Alterfin portefeuille in 2014 aan met 52%. De portefeuille beheerd voor derden omvat de portefeuille FEFISOL (sinds oktober 2011), de portefeuille FOPEPRO (sinds oktober 2011) en de portefeuille Calvert Foundation (sinds juli 2012). In 2014 verwelkomde Alterfin 599 nieuwe aandeelhouders (+14% t.o.v. 2013), goed voor 28% meer kapitaalinbreng dan in 2014 (+ EUR 9,5 miljoen). Per 31 december 2014 bedroeg het kapitaal van Alterfin EUR (na audit). De schuldenlast bedroeg EUR (na audit). Vermits Alterfin zijn kredieten overwegend in Amerikaanse dollar beschikbaar stelt, bestaat de strategie van Alterfin erin om het aandelenkapitaal (in EUR) grotendeels aan te wenden als garantie voor het verkrijgen van kredietlijnen in Amerikaanse dollar. Vervolgens leent Alterfin de Amerikaanse dollars uit aan de partners in het Zuiden. De toegenomen schuldenlast hangt daarom rechtstreeks samen met de omvang van de USD portefeuille. Alterfin sloot 2014 af met een positief financieel resultaat. De bruto operationele en financiële marge bedroeg EUR 1,91 miljoen, of een toename ten opzichte van 2013 met 40%. Het jaar werd afgesloten met een netto resultaat na belasting van EUR , wat 3% lager is dan Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 7/18

8 2013. Het netto resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door de waardeverminderingen op onze portefeuille. In 2014 deden wanbetalingen zich voornamelijk voor in het gedeelte van de portefeuille dat betrekking heeft op de landbouw. De prijzen van een hele reeks landbouwproducten, inclusief die van koffie, waren de afgelopen jaren bijzonder volatiel, wat een aantal van onze partners in een moeilijkheden bracht. Voor de waardeverminderingen van de portefeuille in 2014 verwijzen we naar Hoofdstuk 8.3 (Vereenvoudigde Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening). De volgende tabel geeft een overzicht van de tussentijdse financiële resultaten op 30 september 2015 (niet-geauditeerde cijfers): Portefeuille 30/09/ /09/2015 Portefeuille Alterfin Groei portefeuille Alterfin 41,60% 16,90% Portefeuille derden Groei portefeuille derden 49,56% 9,18% Totaal portefeuille Groei totale portefeuille 43,51% 14,96% Aantal partners Groei aantal partners 9,18% -3,74% Gemiddelde Alterfin portefeuille per partner Kapitaal 30/09/ /09/2015 Kapitaal Groei kapitaal 35,30% 17,76% Aantal aandeelhouders Groei van het aantal aandeelhouders 24,23% 10,72% Schulden 30/09/ /09/2015 Schulden schuld/kapitaal ratio 84,89% 76,71% Totaal 30/09/ /09/2015 Totaal Balans Groei van het balans 40,70% 12,25% Resultaten 30/09/ /09/2015 Bruto operationele en financiele marge Netto winst Zowel de portefeuille als het aandelenkapitaal van Alterfin vertoonden nog groeicijfers. Met 504 nieuwe aandeelhouders (+11% ten opzichte van 30/09/2014) kende het aandelenkapitaal nog steeds een mooie groei (+ 7,3 miljoen EUR). Vergeleken met september 2014 groeide de portefeuille van Alterfin met 17%. De portefeuille derden omvat de portefeuille FEFISOL (sinds oktober 2011), de portefeuille FOPEPRO (sinds oktober 2011) en de portefeuille Calvert (sinds juli 2012). De niet-geauditeerde cijfers per 30 september 2015 waren als volgt: kapitaal van EUR en schulden a rato van EUR. De niet-geauditeerde resultatenrekening van 30/09/2015 vertoont voor de periode een positieve nettowinst. De bruto operationele en financiële marge bedroeg EUR 1,63 miljoen, of een toename ten opzichte van Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 8/18

9 september 2014 met 20,5%. De nettowinst ligt lager dan in september 2014 (-8%). B.8 Geselecteerde belangrijke pro forma financiële informatie B.9 Winstprognose of - raming B.10 Kwalificaties in het commissarisverslag over de historische financiële informatie Niet van toepassing Niet van toepassing. Alterfin heeft geen winstprognose of -raming opgesteld. Niet van toepassing. De commissaris van Alterfin heeft geen kwalificaties vermeld in de verslagen over de jaarrekeningen van 2012, 2013 en Het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, bevat de volgende toelichtende paragraaf: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap op 31 december 2014 evenals van haar resultaten voor het boekjaareindigend op die datum, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. B.11 Indien het werkkapitaal van de Uitgevende Instelling niet toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen, moet een verklaring daarvoor worden toegevoegd. Commissaris: KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck. Niet van toepassing. Alterfin verklaart dat, naar haar oordeel, haar werkkapitaal toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen, en dit ten minste voor een periode van 12 maanden na de datum van publicatie van dit Prospectus. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 9/18

10 Afdeling C. Effecten Element Informatieverplichting Informatie C.1 Type en categorie effecten die tot de handel worden toegelaten C.2 Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven C.3 Aantal uitgegeven, volgestorte aandelen en uitgegeven, nietvolgestorte aandelen. Nominale waarde per aandeel of vermelding dat de aandelen geen nominale waarde hebben. C.4 Rechten verbonden aan de effecten Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee categorieën Aandelen: Categorie A-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie A kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen; en Categorie B-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen en gelijkgestelden. Alle nieuwe aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht. De Nieuwe Aandelen zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort, en stemgerechtigd. Ze hebben dezelfde rechten als de Bestaande Aandelen. Euro Per 30 september 2015, wordt het maatschappelijk kapitaal van Alterfin vertegenwoordigd door aandelen ( aandelen A en aandelen B), volledig volgestort. Categorie A-Aandelen: nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Categorie B-Aandelen: nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Hierna volgt een samenvatting van de rechten verbonden aan alle aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) van de Vennootschap. Dividendrecht: Elke aandeelhouder heeft recht op een jaarlijks dividend voor zover en in de mate dat de algemene vergadering van de Uitgevende Instelling beslist om een dividend uit te keren. Het dividend wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de Aandelen. Bij toetreding van een aandeelhouder tijdens het boekjaar, zal deze aandeelhouder op pro rata-basis een dividend genieten, berekend in verhouding tot het aantal (kalender)dagen effectief lidmaatschap van dat boekjaar. Voor meer informatie, gelieve Element C.7 ( Dividendbeleid ) te raadplegen. Algemene aandeelhoudersvergadering en stemrechten. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid bestuurders, een commissaris en controlerende vennoten te benoemen en af te zetten. Verder moet de algemene vergadering de jaarrekening goedkeuren en kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De algemene vergadering moet ook beslissen over de eventuele wijziging van de statuten en de ontbinding van de Vennootschap. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige vennoten, voor zover in het Wetboek van vennootschappen en de statuten niets anders wordt bepaald. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door maximaal één andere vennoot (bij gewone schriftelijke volmacht). Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 10/18

11 Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan het aantal aandelen dat hij bezit (ongeacht of ze behoren tot categorie A of B). Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering uitbrengen. Hierdoor wordt een democratisch beslissingsproces gegarandeerd. Vereffening: De opbrengst van de vereffening wordt, na de aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, evenredig verdeeld over alle aandeelhouders naar rato van hun participatie. C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de effecten C.6 Aanvraag tot toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt De Aandelen kunnen slechts tussen vennoten overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de raad van bestuur. De Aandelen zijn niet het voorwerp van een aanvraag tot toelating tot de handel met het oog op de verspreiding ervan op een gereglementeerde markt of een gelijkwaardige markt. C.7 Dividendbeleid In overeenstemming met artikel 48 van de statuten van Alterfin wordt de te bestemmen winst van het boekjaar bij beslissing van de algemene vergadering besteed als volgt: ten minste vijf procent tot vorming van de wettelijke reserve; een vergoeding aan de aandeelhouders (ongeacht of ze behoren tot categorie A of B), die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad van de Coöperatie (huidig maximum bedraagt 6%), toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen, en het overschot wordt overgedragen of gereserveerd. Het staat de algemene vergadering van de Vennootschap vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering besteed zal worden. Bij verlies mag het nadelige saldo overgedragen worden. Wanneer in bepaalde boekjaren geen vergoeding aan het gestort kapitaal wordt toegekend, dan mag daarvoor in de volgende boekjaren, en voor zover de winst het toelaat, een bepaald percentage per renteloos boekjaar toegekend worden aan het gestort kapitaal van het boekjaar waarop het betrekking had. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen uitgekeerd worden. De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 11/18

12 Afdeling D. Risico s Element Informatieverplichting Informatie D.1 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling De in de statuten geformuleerde doelstellingen, en de aard van de activiteiten die daaruit voortvloeien, brengen een aantal risico s met zich mee. Het beleid en beheer van Alterfin is erop gericht deze risico s zo goed mogelijk te beheersen, zonder dat ze daarbij natuurlijk volledig uitgeschakeld kunnen worden. De risico s en onzekerheden die momenteel gekend zijn door Alterfin en die ze van wezenlijk belang acht, zijn hieronder beschreven. Deze risico s en onzekerheden zijn mogelijkerwijs niet de enige risico s waaraan de Vennootschap is blootgesteld en de volgorde waarin ze worden besproken is niet noodzakelijk een weergave van hun belangrijkheid. Debiteurenrisico: Dit betreft het risico op niet-terugbetaling van door Alterfin verstrekte leningen. Dit risico is significant, aangezien via deze leningen middelen ter beschikking worden gesteld aan organisaties in het Zuiden (de Partners ), veelal microfinancieringsinstellingen (MFI s) en boerenverenigingen. De recipiënten van de middelen van Alterfin hadden deze niet noodzakelijk aan dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld gekregen bij plaatselijke financiële instellingen. Bovendien kunnen niet in alle gevallen waarborgen worden voorgelegd. Het valt dus niet uit te sluiten dat de partners in het Zuiden waarin Alterfin investeert, op een gegeven moment insolvabel blijken te zijn, in welk geval de investering van Alterfin verloren zou kunnen gaan. Dit risico wordt op een dubbele manier beheerst. In de eerste plaats uiteraard door middel van een risicoanalyse. Dit gebeurt op basis van een omstandig dossier dat voor elke partner wordt opgesteld en op basis waarvan de kredietbeslissingen genomen worden. Verder is er de opvolging van de partner op afstand en ter plaatse, waardoor eventuele risico s beter ingeschat en opgevolgd kunnen worden. Ter plaatse: Alle partners worden toegewezen aan één van de kredietmanagers bij Alterfin. De kredietmanagers plannen bezoeken en reizen af naar hun respectievelijke landen om de partners te gaan bezoeken en te evalueren. In de regel worden alle partners minstens eenmaal om de 18 maanden bezocht. Producentenorganisaties worden vaker bezocht omwille van de specificiteiten van die leningen (kortere termijnen, meer gebonden aan de oogst). Op afstand: De MFI-partners rapporteren driemaandelijks over hun activiteiten en per telefoon en worden ad hoc contacten onderhouden. Ze brengen verslag uit over de financiële en operationele indicatoren en berichten over institutionele veranderingen. Omwille van de specifieke kenmerken van fair trade leningen (kortere termijnen, meer gebonden aan de oogst) geven de fair trade partners een maandelijkse update van hun activiteiten en worden ze van nabij opgevolgd door de kredietmanagers. Daarnaast worden er, waar mogelijk, garanties ingebouwd in de kredietovereenkomsten. Deze garanties staan in verhouding tot het gepercipieerde risico. Het is echter duidelijk dat zelfs met deze garanties het kredietrisico niet volledig kan worden uitgeschakeld. Bovendien wordt een deel van de portefeuille van Alterfin gewaarborgd door Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 12/18

13 Alterfin Garantiefonds vzw, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 159, B-1030 Schaarbeek, België, en met ondernemingsnummer Op 30 september 2015 bedroegen de verleende garanties EUR ten opzichte van een totale portefeuille van EUR (19 dossiers genoten van een garantie van het Alterfin Garantiefonds vzw). Dit betekent dat 3,31% van de portefeuille van Alterfin ( EUR/ EUR) gedekt was via het Alterfin Garantiefonds. Valutarisico: Dit betreft vooral het risico dat ontstaat als gevolg van de transacties in vreemde valuta ter financiering van organisaties in het Zuiden. Een belangrijk gedeelte van de leningen aan partnerorganisaties in het Zuiden wordt toegekend in U.S. dollars. Dit betekent dat de waarde van deze vorderingen uitgedrukt in EUR op en neer gaat met de wisselkoers. Zakt de U.S. dollar ten opzichte van de EUR, dan worden deze vorderingen minder waard. Alterfin dekt dit risico in principe in door voor elke lening die in U.S. dollar wordt toegekend zelf een lening aan te gaan voor hetzelfde bedrag in U.S. dollars bij een kredietinstelling. De invloed van de koers op de balans van Alterfin wordt op deze wijze beperkt. De koersevolutie van de U.S. dollar heeft echter nog wel invloed via de resultatenrekening, d.w.z. op het saldo van de inkomsten van de leningen in U.S. dollar en de interesten die Alterfin zelf dient te betalen op de U.S. dollar schulden. Alterfin heeft naast leningen uitgedrukt in U.S. dollar ook leningen en participaties in andere (zachte) valuta (non-euro of U.S. dollar valuta). Sommige van deze valuta, zoals de Lempira (Honduras) kunnen ingedekt worden met financiële instrumenten. Andere valuta kunnen niet ingedekt worden. In dat geval maakt Alterfin gebruik van andere oplossingen om het valutarisico te beperken. Zo is Alterfin sinds juli 2010 aandeelhouder van MFX Microfinance Currency Risk Solutions voor een bedrag van ,00 U.S. dollars. Via MFX heeft Alterfin toegang tot indekkingsmogelijkheden van het wisselrisico van financieringen in lokale valuta. Dit betekent dat de portefeuille in lokale valuta kan worden uitgebouwd zonder verhoogd risico, omdat de lokale valuta zijn ingedekt door MFX Microfinance Currency Risk Solutions. Daarnaast heeft Alterfin in juni 2013 een nieuwe overeenkomst ondertekend met Alterfin Garantiefonds vzw, waarbij het Garantiefonds het valutarisico verbonden aan een lening in lokale valuta dekt tot 33% van het bedrag van de lening. Alterfin probeert ook, met name voor de partners in Afrika, via garanties van lokale banken microfinancieringsinstellingen toegang te geven tot lokale financiering van hun kredietactiviteiten. Op die manier kan Alterfin in principe het wisselrisico vermijden. Renterisico: Indien een activapost op lange termijn, een krediet verstrekt aan één van onze partners gefinancierd wordt door middel van een schuld op korte termijn dan ontstaat er een onzekerheid, verbonden aan de impact van eventuele wijzigingen van de rentetarieven. Om dit risico tot een minimum te beperken worden activa op korte termijn gefinancierd met schulden op korte termijn. Voor de financiering van activa of lange termijn wordt voor zover mogelijk, zowel binnen als buiten balans, gebruik gemaakt van schuldfinanciering op lange termijn. Landenrisico: Alterfin werkt in ontwikkelingslanden, wat per definitie Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 13/18

14 bepaalde risico s met zich meebrengt vanuit economisch, sociaal, juridisch, politiek en klimatologisch oogpunt. Hoewel het landenrisico een significante risicofactor vormt, probeert Alterfin bepaalde aspecten ervan te beheersen. Het politieke risico van de Alterfin portefeuille belegd in microfinancieringspartners is verzekerd bij de Nationale Delcrederedienst. Bij de financiering van fair trade partners eist Alterfin, als onderpand, exportcontracten met buitenlandse kopers om zo de risico s te verminderen die inherent zijn aan het land van de partner. Daarnaast tracht Alterfin het landenrisico verder te beperken door limieten te stellen aan de investeringen in een specifiek land. Risico van afhankelijkheid ten aanzien van personen op sleutelposities: Indien personen op sleutelposities Alterfin zouden verlaten, zonder dat de Uitgevende Instelling onmiddellijk in hun vervanging kan voorzien, kan dit op korte en langere termijn een negatieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Alterfin en haar resultaten. Risico van afhankelijkheid, wat inkomen betreft, van diensten aan derden: Het is nooit uit te sluiten dat derden de samenwerking met Alterfin beëindigen, wat een negatieve impact zou hebben op de inkomensstroom van Alterfin. Niettemin is het afhankelijkheidsrisico van derde partijen in de voorbije drie jaar significant afgenomen. Het aandeel van de financiële en operationele inkomsten dat Alterfin behaalden uit diensten aan derden daalde stelselmatig van 26% in 2010 naar 4% in Een andere manier om het risico te beperken is het ontwikkelen van verschillende samenwerkingsverbanden om zo de inkomstenbronnen te diversifiëren. In juli 2012 is Alterfin begonnen met het aanbrengen en opvolgen van fair trade partners voor Calvert Social Investment Foundation. De toekomstige samenwerking met Calvert Foundation werd opnieuw bekeken en wordt tegen het einde van 2015 aangepast: enerzijds wordt de werving en opvolging van partners voor Calvert Foundation door Alterfin geleidelijk afgebouwd en uiteindelijk stopgezet ; anderzijds zirgt Calvert Foundation voor extra lange termijn financiering in dollar. Alterfin finaliseert momenteel ook de samenwerking met ImpactAssets en is van plan om in 2014 fair trade partners aan te brengen en op te volgen voor ImpactAssets. In 2015 werd Alterfin aangesteld als portfolio manager voor het fonds Kampani, dat in maart 2015 werd opgericht. Verder verwacht Alterfin meer inkomsten te genereren uit haar dienstverlening aan FEFISOL en FOPEPRO. Risico van afhankelijkheid ten aanzien van het sociaal oogmerk bij beleggers: Beleggers zullen bij het investeren in Aandelen van Alterfin overwegen dat Alterfin, gezien haar sociaal oogmerk, geen winstmaximalisatie nastreeft. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 14/18

15 Indien de interesse van beleggers in de Aandelen blijvend zou afnemen, of belangrijke aandeelhouders zouden beslissen om hun participatie te verminderen, kunnen de werkingsmiddelen van Alterfin worden aangetast. Reputatierisico s verbonden aan de markt waarop Alterfin actief is: Het is niet uit te sluiten dat een wijziging in de reputatie van Alterfin of daarmee vergelijkbare instellingen, alsook de markt waarop ze actief is, een disproportionele impact kan hebben op de perspectieven van Alterfin. Regelgevingsrisico s: Aanpassingen in de wetgeving of reglementering, zowel in België als in de landen waar Alterfin actief is, kunnen een impact hebben op de activiteiten van Alterfin. D.3 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de effecten Risico s verbonden aan het beleggen in aandelen: Aan een belegging in Aandelen van Alterfin zijn, zoals bij elke belegging in Aandelen, economische risico s verbonden: beleggers moet bij het afwegen van een investeringsbeslissing, overwegen dat ze hun gehele investering in Aandelen kunnen verliezen. Risico s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de Aandelen: Er bestaat geen secundaire markt waarop de Aandelen kunnen verhandeld worden. Hoewel het mogelijk is voor een aandeelhouder om uit te treden, conform de daartoe in de statuten van Alterfin voorziene procedure, ontstaat hierdoor een relatief beperkte liquiditeit. Risico s verbonden aan waardeschommelingen en toekomstige dividendwijzigingen: Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 15/18

16 Afdeling E. Aanbieding Element Informatieverplichting Informatie E.1 Totale netto-opbrengsten en geraamde totale kosten van de Uitgifte/Aanbieding De kosten voor de aanbieding omvatten de vergoedingen aan adviseurs, de vergoeding aan de CBFA en de kosten voor het opmaken en drukken van het Prospectus. De totale kosten worden geraamd op EUR. E.2.a Redenen voor de Aanbieding, bestemming van de opbrengsten, geraamde netto-opbrengsten Doel van de Uitgifte van Nieuwe Aandelen is het ondersteunen van de groeiende activiteiten van de Vennootschap. De vraag naar microkredieten en duurzame landbouwfinanciering blijft stijgen, en Alterfin krijgt steeds meer aanvragen van bestaande en nieuwe partners voor de financiering van hun activiteiten. Het aandelenkapitaal vormt hierbij de financiële basis van waaruit Alterfin haar investeringen realiseert. Alterfin wil daarom haar groeistrategie focussen op de werving van bijkomende eigen middelen om beter tegemoet te kunnen komen aan deze aanvragen. Het kapitaal van de aandeelhouders wordt gebruikt voor de financiering van Microfinancieringsinstellingen (MFI s) die zo op hun beurt veel kleine (micro)kredieten kunnen toekennen aan hun leden of klanten; en voor de financiering van producentenverenigingen die betrokken zijn bij duurzame landbouw en die op hun beurt de oogst van de producenten en de afzet van hun producten financieren. Het kapitaal kan rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend worden om een partner te financieren. In het laatste geval gebruikt Alterfin het aandelenkapitaal (in EUR) als garantie voor het verkrijgen van een kredietlijn (in USD) bij haar bancaire partners. De ontleende U.S. dollars leent Alterfin dan zelf weer uit aan de partners in het Zuiden. Alterfin is medeoprichter van het FEFISOL fonds dat in juli 2011 werd opgericht. Het fonds richt zich specifiek op het verstrekken van financieringen in Afrika (microfinancieringsinstellingen en producentenorganisaties) en wordt gesteund door institutionele beleggers. Alterfin keurde een investering in het fonds van EUR ,00 goed, waarvan ,72 EUR reeds volstort. Aangezien het kapitaal van Alterfin de basis vormt van alle financieringen die ze doet, is het dus mogelijk dat het opgehaalde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt geïnvesteerd in FEFISOL. E.3 Voorwaarden van de Aanbieding Alterfin is ook medeoprichter van het fonds Kampani dat in maart 2015 werd gelanceerd. Dit fonds richt zich op de lange termijn financiering van bedrijven die samenwerken met organisaties van en voor kleine producenten in het Zuiden. Alterfin houdt momenteel in dit fonds een participatie van ,00. Aangezien het kapitaal van Alterfin de basis vormt van al haar investeringen, is het niet ondenkbaar dat een deel of de totaliteit van de kapitaal dat wordt opgehaald in Kampani wordt geïnvesteerd. Voorschriften: Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, bepaalt artikel 8 van de statuten van Alterfin dat, om als aandeelhouder aanvaard te worden, de investeerder moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de toetreding van een kandidaat-vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij deze vennoot niet voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de Vennootschap; en Minstens op één Aandeel inschrijven. De hoedanigheid van aandeelhouder impliceert zonder enig voorbehoud de Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 16/18

17 aanvaarding van de statuten van de Vennootschap en het reglement van inwendige orde van de Vennootschap. Inschrijvingsperiode. De inschrijvingsperiode, gedurende dewelke beleggers, ongeacht of zij reeds Bestaande Aandelen aanhouden of niet, kunnen inschrijven op het Aanbod, loopt vanaf 01 december 2015 onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. Inschrijvingsprocedure. De inschrijving op zowel de Aandelen van categorie A als de Aandelen van categorie B verloopt rechtstreeks en uitsluitend via Alterfin. De modaliteiten van de inschrijving via Alterfin zijn als volgt: Voor nieuwe aandeelhouders: De kandidaat-aandeelhouder vervolledigt online via de website van Alterfin ( het inschrijvingsformulier, met vermelding van persoonlijke gegevens evenals het aantal Aandelen en de categorie van Aandelen waarop wordt ingeschreven (hetzij Aandelen van categorie A, hetzij Aandelen van categorie B). Tegelijkertijd stort de inschrijver het bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven op het rekeningnummer van Alterfin met vermelding van naam en voornaam. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister in twee exemplaren toegezonden waarvan de inschrijver één exemplaar ondertekend dient terug te sturen naar Alterfin. Voor beleggers die reeds één of meerdere Bestaande Aandelen aanhouden: Bestaande aandeelhouders schrijven het bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven over op het rekeningnummer van Alterfin met vermelding van vennootnummer, naam en voornaam. Bij ontvangst van de overschrijving ontvangt de aandeelhouder een uittreksel uit het vennootschapsregister. De betaling van de aandelen gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer van Alterfin: IBAN-nummer BE met BIC-code TRIO BE BB. De Aandelen zijn op naam en worden niet fysiek geleverd. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister in twee exemplaren toegezonden waarvan de inschrijver één exemplaar ondertekend dient terug te sturen naar Alterfin. Uitgifteprijs. Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee categorieën van Aandelen: Categorie A-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie A kunnen enkel onderschreven worden door rechtspersonen; en Categorie B-Aandelen: aandelen met een nominale waarde van 62,50 EUR per aandeel. Deze Aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke personen en gelijkgestelden. De Aandelen zijn volledig volgestort. Inschrijvers moeten minstens op één Aandeel inschrijven. Er is geen beperking op het maximumbedrag ten belope waarvan op de Aandelen kan worden ingeschreven. Er zijn geen inschrijvingskosten verbonden aan de inschrijving op Aandelen. Verwacht tijdschema van het Aanbod. Op 01 december 2015 wordt het Prospectus gepubliceerd op de website van Alterfin ( Deze datum is tevens de begindatum van de Inschrijvingsperiode. Gedurende de gehele Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 17/18

18 Inschrijvingsperiode, kunnen kandidaat-aandeelhouders permanent intekenen op de Aandelen, voor zover het maximumbedrag van het Aanbod niet wordt overschreden. Tenzij de Inschrijvingsperiode vervroegd wordt afgesloten, eindigt het Aanbod op 30 november De resultaten van de inschrijving zullen na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd. Alterfin publiceert een jaarverslag waarin onder andere de evolutie van het kapitaal wordt beschreven. In het jaarverslag van 2016 zal het totaal opgehaald kapitaal worden vermeld. E.4 Belangen die van betekenis zijn voor de Uitgifte - Aanbieding, met inbegrip van tegenstrijdige belangen E.5 Naam van de persoon of entiteit die aanbiedt de effecten te verkopen. Lockup-overeenkomsten. E.6 Bedrag en percentage van de onmiddellijke verwatering die het gevolg is van de Aanbieding Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bestaande Aandeelhouders die niet inschrijven op het Aanbod zijn onderworpen aan een proportionele verwatering op het vlak van stemrechten en dividendrechten. De verwatering op het vlak van stemrechten blijft evenwel beperkt door het feit dat geen enkele aandeelhouder/vennoot meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen op de algemene vergadering mag uitbrengen. De verwatering op het vlak van dividendrechten zal naar verwachting eveneens beperkt blijven, aangezien Alterfin ervan uitgaat dat de uitbreiding van het aandelenkapitaal zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van haar financieringsactiviteiten en een stijging van de nettowinst. De gevolgen van de uitgifte voor een bestaande aandeelhouder met een aandelenbezit van aandelen en die niet inschrijft op het Aanbod, worden hieronder beschreven: % van het totale aandelenkapitaal in het bezit van een aandeelhouder die A- Aandelen aanhoudt een aandeelhouder die B- Aandelen aanhoudt Per 30/09/2015 Met 5 miljoen EUR bijkomend kapitaal Met 10 miljoen EUR bijkomend kapitaal Met 15 miljoen EUR bijkomend kapitaal 0,52% 0,47% 0,43% 0,40% 0,13% 0,12% 0,11% 0,10% E.7 Geraamde kosten die door de Uitgevende Instelling aan de belegger worden aangerekend Niet van toepassing. De Vennootschap zal geen kosten aanrekenen aan de belegger voor inschrijvingen op het Aanbod. Samenvatting van het prospectus van Alterfin cvba p. 18/18

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 (Dit infodossier dateert van 23/03/2015. Alle voorgaande infodossiers vervallen bij deze.) www.delandgenoten.be Infodossier

Nadere informatie

Alterfin CVBA SAMENVATTING

Alterfin CVBA SAMENVATTING Alterfin CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Haachtsesteenweg 159, B-1030 Schaarbeek, België, ingeschreven

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Bureau Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306.

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306. "BRONSGROEN" Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk te 3740 Bilzen, Genutstraat 12. Ondernemingsnummer 844.930.673 Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus,

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Prospectus voor de openbare aanbieding van B-aandelen tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 voor een maximumbedrag van 5.000.

Prospectus voor de openbare aanbieding van B-aandelen tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 voor een maximumbedrag van 5.000. HEFBOOM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0428.036.254 Prospectus voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie