Automatiseringscontracten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automatiseringscontracten"

Transcriptie

1 Automatiseringscontracten

2

3 Automatiseringscontracten Handreiking voor IT-auditors december 2006 mr. M.B. Voulon mr. dr. A.W. Duthler

4 Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors Bezoekadres A.J. Ernststraat GR Amsterdam Postadres Postbus AD Amsterdam tel +31 (0) fax +31 (0) Deze uitgave is ontwikkeld in samenwerking met: Duthler Associates IT recht adviseurs Frankenslag HH s-gravenhage tel +31 (0) fax +31 (0) Duthler Associates ISBN: Uitgegeven door: Uitgeverij Kluwer Deventer Deze uitgave wordt uitgegeven onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken-NietCommercieel 2.0 Nederland (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/nl/deed.nl). De volledige tekst van deze licentie is te vinden op

5 VOORWOORD Voor u ligt de Handreiking Automatiseringscontracten. Na de uitgave IT-Recht, Quick reference voor IT-auditors is dit de tweede juridische handreiking voor ITauditors. Met deze publicaties wordt beoogd de IT-auditor verder wegwijs te maken in de wereld van het IT-recht. Deze publicatie is tot stand gebracht in het kader van het productplan vaktechnische ontwikkeling onder auspiciën van de NOREA Vaktechnische Commissie. Ten tijde van deze publicatie wordt gewerkt aan een hernieuwde vaktechnische classificatie van NOREA publicaties. Door de Vaktechnische Commissie is aan het bestuur geadviseerd om deze uitgave vaktechnisch dusdanig te positioneren dat elke Register EDP-Auditor (RE) wordt geacht kennis te nemen en zich rekenschap te geven van de inhoud, die aldus deel uitmaakt van de expertise waarop zijn of haar oordeelsvorming is gebaseerd. Immers, elke RE zal in zijn beroepspraktijk te maken krijgen met aspecten van automatiseringscontracten of overeenkomsten waarin iets is vastgelegd over de aard en het niveau van dienstverlening dat met de inzet van informatietechnologie wordt beoogd. Ook is het denkbaar dat de dienstverlening door de IT-auditor zelf het onderwerp is van een contract. Voor dat doel is door het NOREAbestuur reeds in 1998 een Model Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door de IT-auditor (RE) gepubliceerd. De uiteenzetting over het gebruik van Algemene Voorwaarden in deze handleiding (hoofdstuk 5) kan daarop als een nuttige aanvulling worden beschouwd. Daarnaast bevat deze Handreiking Automatiseringscontracten praktische achtergrondinformatie over de aard en inhoud van automatiseringscontracten, contractuele aspecten inzake de aanschaf van hard- en software, outsourcing en offshoring en ten slotte verhandelingen over aansprakelijkheid en (beslechting van) geschillen. De handreiking is geschreven door juristen voor de doelgroep van IT-auditors en beperkt zich op hoofdlijnen tot de voor deze doelgroep relevante informatie. Het NOREA-bestuur hoopt met deze informatie haar leden van dienst te zijn. Deze uitgave is wederom tot stand gebracht in samenwerking met Duthler Associates en Uitgeverij Kluwer. Dank gaat uit aan eenieder die betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze uitgave, in het bijzonder de samenstellers mr. M.B. Voulon en mr.mr. A.W. Duthler. Het bestuur van de NOREA. V

6

7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V 1. Inleiding / Introductie / Leeswijzer / 1 2. Introductie in automatiseringscontracten / Inleiding / Wat is een contract? / Wat is een automatiseringscontract? / Wat is een goed automatiseringscontract? / Soorten automatiseringscontracten / Wat zijn algemene voorwaarden? / Modelvoorwaarden: FENIT & BiZa / De algemene voorwaarden van de overheid: ARVODI / 6 3. Het sluiten van automatiseringscontracten / Inleiding / Belang van de onderhandelingsfase / Het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase / Letter of intent / Aanbestedingstrajecten / 8 4. Soorten automatiseringscontracten / Inleiding / De inhoud van een automatiseringscontract / Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis? / Aanschaf van hardware / Omschrijving / Aandachtspunten / Aanschaf van software (standaardprogrammatuur) / Omschrijving / Aandachtspunten / 16 VII

8 Inhoudsopgave De (software)ontwikkelingsovereenkomst / Open source-software / 21 Inleiding / 21 Soorten licenties / 22 De Nederlandse overheid en open source / 23 Open source-software en het automatiseringscontract / Onderhoudsovereenkomsten / Omschrijving / Aandachtspunten / Outsourcing en offshoring / Inleiding / Het outsourcingtraject / Juridische structuur van de outsourcingovereenkomst / De outsourcingovereenkomst / Lessons learned / Offshoring / Het gebruik van algemene voorwaarden / Inleiding / Ambigu karakter van de wettelijke regeling van algemene voorwaarden / Hoofdlijnen van de wettelijke regeling / De zwarte en de grijze lijst / Praktische aandachtspunten bij het gebruik van algemene voorwaarden / Aansprakelijkheid / Inleiding / Aansprakelijkheid op grond van wanprestatie / Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad / Soorten schade / Beheersing van aansprakelijkheidsrisico s / Geschillen / Inleiding / De gang naar de rechter / Alternatieve geschillenbeslechting: de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA) / 50 Literatuur / 53 VIII

9 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1. Introductie IT-auditing is de specialisatie die zich bezighoudt met de beoordeling van danwel advisering over de kwaliteit van geautomatiseerde informatievoorziening. De ITauditor zal daarom geregeld te maken hebben met trajecten waarin bijvoorbeeld een automatiseringssysteem wordt geïmplementeerd of wordt aangepast, of waarin hard- of software wordt aangeschaft, of waarin mankracht wordt ingehuurd. In deze situaties zal ook sprake zijn van een juridische inbedding: de betrokken partijen zullen hun afspraken vastleggen in een automatiseringscontract. In een automatiseringscontract worden diverse afspraken neergelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken, wat de voltooiingscriteria zijn voor bepaalde werkzaamheden, wie aansprakelijk is voor welke risico s en hoe wordt omgegaan met intellectuele eigendomsrechten. Deze uitgave bevat praktische handreikingen voor de IT-auditor die betrokken is bij een automatiseringstraject om tijdig twistpunten en risico s bij het maken van bindende afspraken te onderkennen. Er wordt geen kennis op juridisch gebied of op het gebied van IT-auditing voorondersteld. Voor de juridische fijnproevers worden in de voetnoten verdere verwijzingen gegeven naar wetgeving en literatuur. Dit boekje is ontwikkeld op initiatief van NOREA, de beroepsorganisatie van gekwalificeerde IT-auditors in Nederland. Het is samengesteld door het toonaangevende adviesbureau op het gebied van het IT-recht, Duthler Associates Leeswijzer Het volgende hoofdstuk bevat een introductie in een aantal basisbegrippen omtrent automatiseringscontracten en geeft aan wanneer er sprake is van een goed automatiseringscontract. In hoofdstuk 3 worden algemene opmerkingen gemaakt over de wijze waarop een automatiseringscontract tot stand komt. Hoofdstuk 4 behandelt vier soorten automatiseringscontracten en biedt per soort contract praktische aandachtspunten waarmee rekening gehouden dient te worden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het gebruik van algemene voorwaarden (de kleine lettertjes ) bij het aangaan van een automatiseringsovereenkomst. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsrisico s die de partijen bij een automatiseringscontract kunnen lopen en hoe zij deze risico s kunnen beheersen. Hoofdstuk 7 behandelt kort de wijzen waarop met geschillen kan worden omgegaan. 1

10

11 HOOFDSTUK 2 Introductie in automatiseringscontracten 2.1. Inleiding Voor een goed begrip van de later meer gedetailleerd te behandelen soorten automatiseringscontracten, is het van belang eerst een paar algemene opmerkingen te maken. Daarom wordt in dit hoofdstuk eerst uiteengezet: wat er onder contract moet worden verstaan; wat er kenmerkend is voor een automatiseringscontract; wanneer er sprake is van een goed automatiseringscontract; en wat de rol is van algemene voorwaarden en standaardvoorwaarden Wat is een contract? Het is allereerst van belang vast te stellen wat er onder contract wordt verstaan. Een contract is een bindende afspraak tussen twee of meer partijen. 1 De afspraak is bindend in die zin dat zij juridisch afdwingbaar is. 2 De termen contract en overeenkomst zijn overigens synoniemen, zij hebben dezelfde betekenis. Een contract hoeft niet per se op papier te staan: het kan vormvrij tot stand komen. 3 Een mondelinge afspraak of een afspraak via is net zo bindend als een schriftelijke afspraak. Het is uiteraard wel aan te bevelen om ervoor te zorgen dat eenmaal gemaakte afspraken kunnen worden bewezen, eventueel in een juridische procedure. 4 Het is dus raadzaam om afspraken op papier of het equivalent daarvan te zetten. Zo kunnen afspraken duidelijk worden omschreven en kunnen zij er later op worden nageslagen. Een contract zal daarom vaak schriftelijk worden vastgelegd Wat is een automatiseringscontract? Onder een automatiseringscontract wordt verstaan een contract met informatietechnologie-producten en/of -diensten als voorwerp. Hieronder vallen niet alleen contracten met betrekking tot hardware en software, maar ook overeenkomsten voor computerdienstverlening, zoals telecommunicatiediensten. 5 Vaak zullen bij 1. Art. 3:33, 3:35 en 6:213 lid 1 BW. 2. Art. 3:296 lid 1 BW. 3. Art. 3:37 lid 1 BW. 4. Vgl. de bewijskracht van de akte, art Rv. 5. Stuurman 1997, blz

12 Introductie in automatiseringscontracten een automatiseringscontract twee partijen betrokken zijn: de leverancier en de afnemer. Het automatiseringscontract kenmerkt zich door het volgende: De complexiteit van het voorwerp; Voor het opstellen van een goed automatiseringscontract is kennis van ICT onontbeerlijk. Onevenwichtigheid; Er kan soms sprake zijn van een contract waarin de belangen van de ene partij beter worden behartigd dan die van de andere partij. Deze situatie doet zich voor wanneer één van beide partijen zijn contractsvoorwaarden onder het motto slikken of stikken kan aanbieden, bijvoorbeeld wanneer de leverancier een grote internationale onderneming is. Onvolledigheid; Bij een automatiseringstraject doen zich vaak situaties voor, waar het contract niet in voorziet of niet kan voorzien omdat ze onvoorspelbaar zijn. Het gemengd karakter; Het automatiseringscontract bevat vaak verschillende juridische onderwerpen. De invloed van buitenlands recht. Vanwege de invloed van Amerikaanse ICT-leveranciers worden er soms contractsbepalingen gebruikt die een vrijwel letterlijke vertaling zijn van bepalingen die naar Amerikaans recht zijn opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat aan deze bepalingen in een juridische procedure door de Nederlandse rechter niet de gewenste juridische betekenis wordt toegekend. 6 Typerend voor het automatiseringscontract is dat er niet alleen juridische kennis, maar ook kennis van informatietechnologie vereist is om er op een verantwoorde wijze mee om te gaan Wat is een goed automatiseringscontract? Een goed automatiseringscontract bestaat niet alleen uit de juiste bewoordingen op papier, maar maakt integraal onderdeel uit van een automatiseringsproject. Het is dan ook niet aan te raden om voor de vorm een contract op te (laten) stellen en dit vervolgens ongebruikt in een la te leggen totdat er een geschil ontstaat. Een goed contract zorgt er juist voor dat er geen onenigheid over de uitleg van de verplichtingen van partijen ontstaat. Idealiter heeft een automatiseringscontract ook de rol van een spoorboekje bij het automatiseringsproject. Niet alles is echter van tevoren precies af te bakenen en te omschrijven, ook is niet alles te voorspellen. Een goed contract bevat dan ook procedure-afspraken voor die situaties waarin het contract niet voorziet. Dit betekent ook dat alleen het opstellen van een automatiseringscontract geen garantie biedt voor het voorkomen van juridische problemen. Een contract moet ook 6. Stuurman 1997, blz

13 Introductie in automatiseringscontracten worden nageleefd. Indien de uitvoering van een automatiseringsproject los staat van de inhoud van het contract, dan kan dat juist een oorzaak worden voor geschillen. Kortom, het opstellen van een automatiseringscontract is meer dan een actiepunt dat kan worden afgevinkt bij het uitvoeren van een automatiseringsproject. Het contract dient het automatiseringsproject juist weer te geven en juridisch in te kaderen. De activiteiten die na het opstellen van het contract worden ondernomen, zijn vaak in hoofdlijnen weergegeven in het contract. De kwaliteit van een contract kan verder worden beoordeeld aan de hand van drie criteria: duidelijkheid, volledigheid en evenwichtigheid. Met duidelijkheid wordt bedoeld dat de rechten en plichten van beide partijen zonder veel moeite uit het contract en/of de bijlagen zijn af te leiden. Hiervoor is een goede systematiek noodzakelijk. Met volledigheid wordt bedoeld dat er geen gaten vallen in het contract. Dat risico bestaat met name bij gemengde contracten waarin verschillende juridisch te onderscheiden onderwerpen in een en hetzelfde contract worden geregeld. Met evenwichtigheid wordt bedoeld dat de risico s van een project in een contract op een evenwichtige wijze over de betrokken partijen zijn verdeeld. Eenzijdige contracten, waarin alle risico s bij één partij worden gelegd, nodigen uit om niet te worden nageleefd. Indien problemen ontstaan noodt zoiets niet tot het actief zoeken naar een oplossing. Belangrijke risico s zijn het uitlopen van het project in tijd en kosten, schade door fouten van de leverancier of door gebreken in het systeem, het wegvallen van het onderhoud, aanspraken van derden als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten, enzovoort Soorten automatiseringscontracten Automatiseringscontracten zijn er in vele soorten en maten. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven. Vier categorieën van automatiseringscontracten worden hierna in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Ruwweg zijn er de volgende categorieën van automatiseringscontracten: De overeenkomst inzake de aanschaf van hardware; De overeenkomst inzake de aanschaf van software; De ontwikkelingsovereenkomst; De onderhouds- en beheerovereenkomst; De overeenkomst betreffende het transport van gegevens; De overeenkomst inzake automatiseringsadvies; De overeenkomst inzake detachering van personeel; Computeruitwijk en broncode-depot (escrow); Distributiecontracten; De outsourcing- en/of offshoring-overeenkomst. 7. Zie ook Duthler

14 Introductie in automatiseringscontracten 2.6. Wat zijn algemene voorwaarden? Bij een automatiseringstraject worden de afspraken met betrekking tot dat traject neergelegd in één specifieke overeenkomst. Het komt daarnaast echter ook vaak voor dat de leverancier en de afnemer zogenaamde algemene voorwaarden hanteren. Dat zijn contractuele voorwaarden die zijn opgesteld met het voornemen om ze bij meerdere verschillende automatiseringstrajecten te gebruiken. 8 Algemene voorwaarden worden vaak door een partij van toepassing verklaard door op briefpapier of op een offerte of offerte-aanvraag een zinsnede als op onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op te nemen. Deze manier van verwijzen is overigens niet altijd zonder meer juridisch geldig. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het gebruik van algemene voorwaarden. Wanneer er algemene voorwaarden worden gebruikt, dan is er meestal sprake van (tenminste) twee documenten: een document waarin het automatiseringscontract is vastgelegd, en een document waarin de algemene voorwaarden van één van beide partijen zijn opgenomen Modelvoorwaarden: FENIT & BiZa In de praktijk wordt veel gebruikgemaakt van modelcontracten. Modelcontracten bevatten voorbeelden van bepalingen die kunnen worden gebruikt in een automatiseringscontract of in algemene voorwaarden. Twee bekende soorten modelcontracten zijn de FENIT-voorwaarden en de BiZa-contracten. De FENIT-voorwaarden bevatten bepalingen die gunstiger zijn voor de leverancier, de BiZa-contracten bevatten bepalingen die gunstiger zijn voor de afnemer. In het vervolg van deze uitgave zullen af en toe FENIT- of BiZa-voorwaarden ter illustratie worden aangehaald De algemene voorwaarden van de overheid: ARVODI De rijksoverheid hanteert bij het aangaan van overeenkomsten vaak de zogenaamde ARVODI-voorwaarden. Dit zijn algemene voorwaarden die de overheid kan gebruiken bij het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten. ARVODI staat dan ook voor Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten. Bij de ARVODI-voorwaarden hoort een model dienstverleningsovereekomst. In principe dienen de ARVODI-voorwaarden te worden gebruikt in combinatie met een op een specifieke opdracht toegespitste dienstverleningsovereenkomst. De ARVODI-voorwaarden zijn bedoeld voor organisatieadviesdiensten en andere dienstverleningsovereenkomsten. Ingeval van automatiseringscontracten waarbij geen sprake is van dienstverlening (bijvoorbeeld enkel de aanschaf van hardware), zal de overheid daarom eerder gebruikmaken van de BiZacontracten Vgl. art. 6:231 sub a BW. 9. Interdepartementale Werkgroep Contracten, nieuwsbrief nr. 1, mei

15 HOOFDSTUK 3 Het sluiten van automatiseringscontracten 3.1. Inleiding Een contract, en dus ook een automatiseringscontract, komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij. 1 In de praktijk zal er uiteraard eerst meer of minder uitgebreid worden onderhandeld voordat er een overeenkomst tot stand komt. De periode voorafgaand aan de totstandkoming is de zogenaamde precontractuele fase. Deze precontractuele fase kan soms ook juridische consequenties hebben Belang van de onderhandelingsfase Het komt regelmatig voor dat in de onderhandelingsfase te laat aan juridische onderwerpen wordt gedacht. Het gaat dan met name om de vraag welke partij de intellectuele eigendomsrechten op computerprogrammatuur zal verkrijgen, om aansprakelijkheidskwesties en om eventuele garanties. Bij complexe automatiseringsprojecten kunnen partijen afspreken om te onderzoeken wat de opdrachtgever precies wenst te realiseren en wat haalbaar is voor de opdrachtnemer Het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase Onderhandelingen hoeven niet altijd tot een overeenkomst te leiden, zij kunnen worden afgebroken. Door het afbreken van onderhandelingen kan één van de partijen, of wellicht beiden, schade lijden. Die partij loopt het gewin dat de partij uit de overeenkomst zou hebben verkregen, immers mis: er is sprake van gederfde winst. Daarnaast kan er sprake zijn van gederfde winst omdat in de onderhandelingsperiode andere commerciële kansen niet zijn benut: de tijd die wordt besteed aan onderhandelingen kan niet aan iets anders worden besteed. Ook kunnen in de onderhandelingsfase kosten zijn gemaakt (offertekosten e.d.), die nu niet kunnen worden terugverdiend. In de precontractuele fase geldt als uitgangspunt dat elk van de betrokken partijen de onderhandelingen kan afbreken, tenzij dit onaanvaardbaar is. Het afbreken van de onderhandelingen door de ene partij is onaanvaardbaar wanneer de andere par- 1. Art. 6:217 lid 1 BW. 2. Stuurman 1997, blz

16 Het afsluiten van automatiseringscontracten tij er terecht op mocht vertrouwen dat er wél een overeenkomst tot stand zou komen, of er zich andere omstandigheden voordoen waardoor er sprake is van onaanvaardbaar afbreken. De rechter is overigens terughoudend in het aannemen van aansprakelijkheid in de precontractuele fase Letter of intent Partijen kunnen op voorhand afspraken maken over de wijze waarop onderhandeld zal worden door middel van een letter of intent. Een letter of intent bevat de regels voor de onderhandelingsfase. Belangrijke onderwerpen die in zo n document kunnen worden opgenomen zijn de verplichting tot geheimhouding, de gevolgen van het afbreken van de onderhandelingen (en de uitsluiting van de aansprakelijkheid daarvoor), de wijze waarop definitieve gebondenheid aan een uiteindelijk contract ontstaat en een onderhandelingstermijn. De partijen kunnen ervoor kiezen om zich niet juridisch te binden aan een letter of intent. Zij kunnen bijvoorbeeld de volgende clausule opnemen: De ondergetekenden verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst is aangegaan als een nietbindende afspraak en dat bij overtreding en/of niet-naleving ervan geen gerechtelijke stappen jegens elkaar zullen worden ondernomen om de naleving af te dwingen Aanbestedingstrajecten Wanneer de overheid voornemens is ICT-producten en/of diensten af te nemen, dan kan het voorkomen dat de overheid verplicht is een Europees aanbestedingstraject te volgen. Een overheidsorgaan, er wordt dan gesproken van een aanbestedende dienst, is hiertoe verplicht wanneer de waarde van een opdracht boven een bepaald bedrag uitkomt (het zogenaamde drempelbedrag). Op het moment van schrijven gelden de volgende drempelbedragen: 5 Centrale overheid Decentrale overheid Werken Diensten Leveringen HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO), r.o. 3.6 en 3.7. Hiermee zijn waarschijnlijk de drie fasen, zoals bekend uit HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas-Valburg), teruggebracht tot twee fasen. Een minder onereuze benadering is overigens dat één van beide partijen, om precontractuele aansprakelijkheid te ontkomen, voorzichtig de onderhandelingen stukmaakt door subtiel de standpunten van beide partijen verder van elkaar verwijderd te laten geraken. 4. Duthler 1995, blz ; Stuurman 1997, blz Art. 7 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten juncto art. 7 Richtlijn 2004/18/EG zoals gewijzigd door Verordening (EG) 2083/

17 Het afsluiten van automatiseringscontracten De aanbestedingsregels maken het moeilijker om tijdens onderhandelingen de vraag van de afnemer en het aanbod van de leverancier precies op elkaar af te stemmen. De afnemer zal in een aanbestedingstraject van tevoren moeten omschrijven wat hij precies wil. Hij zal vervolgens op transparante en niet-discriminatoire wijze moeten bepalen welke leveranciers in aanmerking komen voor de opdracht (door middel van selectiecriteria) en aan welke leverancier hij uiteindelijk de opdracht toekent (door middel van gunningscriteria). De afnemer kan verschillende aanbestedingsprocedures gebruiken. Het aanbestedingsrecht kent onder meer de volgende procedures. De openbare procedure; Bij deze procedure kunnen alle belangstellende leveranciers na publicatie van de aankondiging een offerte indienen. De niet-openbare procedure; In dit geval kunnen na de aankondiging belangstellende leveranciers zich melden. De afnemer maakt vervolgens een selectie van degenen die een offerte mogen indienen. De procedure van gunning door onderhandelingen, met of zonder aankondiging van de overheidsopdracht; Deze procedure mag slechts in specifieke gevallen worden gevolgd. De concurrentie-gerichte dialoog. Deze procedure houdt in dat ingeval van bijzonder complexe overheidsopdrachten de afnemer een dialoog aangaat over alle aspecten van de betreffende opdracht. Ook deze procedure mag slechts in specifieke gevallen worden gevolgd. In ieder geval maken de openbare en de niet-openbare procedure automatiseringscontracten onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Vaak zijn ze onderdeel van de Request for Proposal en kan de inschrijver ze of aanvaarden of niet-aanvaarden. Het al of niet-aanvaarden van het contract vormt meestal één van de gunningscriteria. Door het contract niet te aanvaarden verkleint de inschrijver zijn kansen op gunning. 9

18

19 HOOFDSTUK 4 Soorten automatiseringscontracten 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk worden verschillende soorten overeenkomsten behandeld. In de praktijk kan een automatiseringscontract echter elementen van verschillende soorten overeenkomsten bevatten. Een uitgebreid automatiseringscontract kan bijvoorbeeld zien op de aanschaf van hardware, van software en op het onderhoud van de aangeschafte producten. Automatiseringscontracten zullen vaak zo n gemengd karakter hebben. In de volgende paragrafen zullen de verschillende automatiseringscontracten worden benoemd. Per contract zal een aantal aandachtspunten op een rij worden gezet. Eerst worden echter enkele algemene opmerkingen gemaakt over de inhoud van een automatiseringscontract De inhoud van een automatiseringscontract Een automatiseringscontract bestaat vaak, afhankelijk van het soort contract, uit tenminste de volgende onderdelen: Overwegingen; In de overwegingen wordt aangegeven wat de beweegredenen zijn van leverancier en afnemer. Zorgvuldig geformuleerde overwegingen kunnen van groot belang zijn bij het uitleggen van de betekenis van de bepalingen van een contract, mocht daar in een later stadium onenigheid over ontstaan. Definities; Uiteraard is het van belang de in het contract gebruikte termen zo zorgvuldig mogelijk te definiëren. Object; Het object van de overeenkomst behelst de vraag wat er wordt gekocht, (in)gehuurd, geleasd, overgedragen, ontwikkeld, enz. Het object is het onderwerp van de overeenkomst. Verschuldigde bedragen en betaling; In dit onderdeel wordt aangegeven welk bedrag de afnemer aan de leverancier verschuldigd wordt en op welke wijze dient te worden betaald. Garanties; Het is raadzaam de omvang van de garanties en de duur ervan zorgvuldig vast te leggen. Om latere discussies voor zover mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling uit te schrijven welke gebreken onder de garantie vallen. Aansprakelijkheid. De leverancier zal zijn aansprakelijkheid voor eventuele schade zoveel moge- 11

20 Soorten automatiseringscontracten lijk willen uitsluiten. Aan dit onderwerp is een apart hoofdstuk gewijd: hoofdstuk 6. 1 De onderdelen zullen in de hierna volgende paragrafen per soort automatiseringscontract nader worden ingevuld Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis? Bij de invulling van een automatiseringscontract ontstaat regelmatig de discussie of partijen een resultaatsverbintenis of een inspanningsverbintenis op zich nemen. Een leverancier zal geregeld alleen de verplichting op zich willen nemen een bepaalde inspanning te leveren, zonder dat er een concreet resultaat wordt toegezegd. De afnemer zal in een contract juist graag de leverancier willen verplichten een bepaald resultaat af te leveren. Een voorbeeld van een overeenkomst waarbij eerder sprake zal zijn van een inspanningsverbintenis, is de overeenkomst inzake onderhoud of inzake het uitbrengen van automatiseringsadvies. Ingeval van bijvoorbeeld het leveren van hardware of software kan eerder sprake zijn van een resultaatsverbintenis. 2 Een resultaatsverplichting kan ook betrekking hebben op een termijn waarbinnen een bepaald product dient te worden opgeleverd. De leveranciergezinde FENITvoorwaarden bepalen hierover overigens dat een leverancier zich naar behoren zal inspannen om een termijn in acht te nemen, dit is duidelijk een inspanningsverbintenis: Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan de leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. ( ) 3 Overigens is slechts het opnemen van een formulering in de trant van opdrachtnemer verplicht zich enkel tot het uitvoeren van inspanningsverbintenissen onvoldoende. De verplichting zal dan inhoudelijk ook daadwerkelijk als inspanningsverbintenis moeten kunnen worden aangemerkt Aanschaf van hardware Omschrijving Voor de aanschaf van hardware (computer-, rand- en/of communicatieapparatuur) zijn verschillende juridische constructies mogelijk. Meestal is sprake van één van de volgende overeenkomsten: 1. Vgl. de diverse contracten in ICT Modelcontracten, Deventer: Kluwer en Blok e.a Blok e.a. 2004, blz Art. 8 lid 1 FENIT-voorwaarden. 12

21 Soorten automatiseringscontracten een koopovereenkomst; een huurovereenkomst; een leaseovereenkomst. 4 Ingeval van een koopovereenkomst betaalt de afnemer een bedrag aan de leverancier en verkrijgt daarvoor de eigendom van de hardware. 5 Bij een huurovereenkomst blijft de leverancier eigenaar van de hardware, maar mag de afnemer hardware gebruiken in ruil voor een tegenprestatie 6 (een geldsom). De leaseovereenkomst is ontstaan als vorm van (geld)lening, gekoppeld aan het gebruik van een bepaalde zaak: de leverancier ( lessor ) koopt hardware in en stelt dat tegen een bepaald bedrag ter beschikking aan de afnemer ( lessee ). Met deze constructie hoeft de afnemer niet in één keer de volledige koopprijs voor zijn rekening te nemen. Er wordt verder een onderscheid gemaakt tussen: financiële lease; en operationele lease. Bij de financiële lease blijft de leverancier formeel eigenaar van de te leveren hardware, maar draagt de afnemer de verdere zorg ervoor. Soms wordt dit ook wel het scheiden van de juridische en de economische eigendom genoemd. De afnemer zal zelf zorg moeten dragen voor bijvoorbeeld onderhoud en verzekering van de hardware. Bij operationele lease staat de leverancier wél (voor een deel) in voor de zorg voor de hardware. De leverancier draagt dan bijvoorbeeld de zorg voor het onderhoud Aandachtspunten Eén van de aandachtspunten bij de aanschaf van hardware is de keuze voor de juridische constructie: wordt er gebruik gemaakt van koop, huur of lease? Vaak wordt hardware niet los aangeschaft, maar wordt een volledig computersysteem aangeschaft, dus hardware inclusief software en eventueel ook aanvullende dienstverlening inzake opleidingen en onderhoud. Er wordt dan wel gesproken van een systeemovereenkomst, een systeemintegratieovereenkomst of een turn key-overeenkomst, afhankelijk van de precieze voorwaarden van het contract. Deze overeenkomsten hebben een gemengd karakter. Zij kunnen naast voorwaarden inzake de aanschaf van hardware ook bestaan uit voorwaarden inzake de aanschaf van software en inzake onderhoud en beheer. 7 Voor die onderdelen kan te rade worden gegaan bij de volgende paragrafen waarin die contracten worden behandeld. Bij het vaststellen van de inhoud van het contract gelden de volgende aandachtspunten: Overwegingen; Het kan van belang zijn op te nemen waarom de keuze op bepaalde apparatuur is gevallen en wat de gronden zijn voor die keuze. Een keuze voor een 4. Blok e.a. 2004, blz Art. 7:1 BW. 6. Art. 7:201 BW. 7. Blok e.a. 2004, blz. 65; Stuurman 1997, blz

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

ICT-contracten en algemene voorwaarden

ICT-contracten en algemene voorwaarden ICT-contracten en algemene voorwaarden Voor de digitale economie De term ICT-contract staat nergens in de wet gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat een ICTcontract een overeenkomst is tussen partijen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Auteursrecht op software

Auteursrecht op software Auteursrecht op software KNX bijeenkomst 2 oktober 2012 mr. Wouter Dammers E-Mail: W.Dammers@ictrecht.nl Twitter: @WouterDammers Linked-In: https://www.linkedin.com/in/wdammers Tel: 020 66 31 941 LinkedIn

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Inhoudsopgave 1 Wat zijn de FENIT-voorwaarden?... 3 2 Wanneer kan ik de FENIT-voorwaarden gebruiken?... 3 3 Moet ik lid zijn van ICT~Office om de FENIT-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Juridische bescherming van broncode

Juridische bescherming van broncode Juridische bescherming van broncode Mr. Peter C. van Schelven ICT~Office, 15 februari 2012 Softwarebescherming Auteursrecht: software als werk van letterkunde (art. 1, art 10.1 sub 12 en art 45h-45n Auteurswet)

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Onze overeenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zuiderlicht is definitief na ondertekening van de offerte. In deze offerte staat een zo compleet

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Refresh & Update softwarelicenties

Refresh & Update softwarelicenties Refresh & Update softwarelicenties Enkele aandachtspunten en actualiteiten Edward de Lange 18 maart 2008 Simmons & Simmons in Nederland Meer dan 130 advocaten, belastingadviseurs en notarissen Full service

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: www.ndagenerator.nl In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEKSTBUREAU FLYTANDE

ALGEMENE VOORWAARDEN TEKSTBUREAU FLYTANDE ALGEMENE VOORWAARDEN TEKSTBUREAU FLYTANDE Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij daarvan in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. 1. Kwaliteit Tekstbureau Flytande verplicht

Nadere informatie

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen:

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten) 2012. Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van N.B. tekst & advies,

Algemene leveringsvoorwaarden van N.B. tekst & advies, Algemene leveringsvoorwaarden van, Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. algemeen. grondslag offertes. ter beschikking stelling

Algemene voorwaarden. algemeen. grondslag offertes. ter beschikking stelling Algemene voorwaarden algemeen grondslag offertes Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Dutch Spring BV. Dutch Spring zal door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Orsito

Algemene Voorwaarden Orsito Algemene Voorwaarden Orsito Overeenkomst, offerte en bevestiging Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 1. Toepasselijkheid 1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer specifieke Bijzondere bepalingen per product of

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomsten

1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomsten Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap ACCOUNT SOFTWARE B.V., hoofdkantoor gevestigd te: Newtonstraat 30 3902 HP Veenendaal, postadres Postbus 1091, 3900 BB te Veenendaal. Geregistreed

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende Algemene Voorwaarden 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.1. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV Algemene Voorwaarden Delft Patents BV 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Delft Patents BV en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag. Algemene inkoop- of andere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. ( SMB ), uitgevoerd voor een natuurlijk

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

1. Blocial eenmanszaak, gevestigd te Breda, Haagdijk 35C, vertegenwoordigd door Esther Stoel.

1. Blocial eenmanszaak, gevestigd te Breda, Haagdijk 35C, vertegenwoordigd door Esther Stoel. Breda, december 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Blocial en haar opdrachtgevers, respectievelijk

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2011 in samenwerking met Inkoopbureau West-Brabant. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie