Automatiseringscontracten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automatiseringscontracten"

Transcriptie

1 Automatiseringscontracten

2

3 Automatiseringscontracten Handreiking voor IT-auditors december 2006 mr. M.B. Voulon mr. dr. A.W. Duthler

4 Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors Bezoekadres A.J. Ernststraat GR Amsterdam Postadres Postbus AD Amsterdam tel +31 (0) fax +31 (0) Deze uitgave is ontwikkeld in samenwerking met: Duthler Associates IT recht adviseurs Frankenslag HH s-gravenhage tel +31 (0) fax +31 (0) Duthler Associates ISBN: Uitgegeven door: Uitgeverij Kluwer Deventer Deze uitgave wordt uitgegeven onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken-NietCommercieel 2.0 Nederland (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/nl/deed.nl). De volledige tekst van deze licentie is te vinden op

5 VOORWOORD Voor u ligt de Handreiking Automatiseringscontracten. Na de uitgave IT-Recht, Quick reference voor IT-auditors is dit de tweede juridische handreiking voor ITauditors. Met deze publicaties wordt beoogd de IT-auditor verder wegwijs te maken in de wereld van het IT-recht. Deze publicatie is tot stand gebracht in het kader van het productplan vaktechnische ontwikkeling onder auspiciën van de NOREA Vaktechnische Commissie. Ten tijde van deze publicatie wordt gewerkt aan een hernieuwde vaktechnische classificatie van NOREA publicaties. Door de Vaktechnische Commissie is aan het bestuur geadviseerd om deze uitgave vaktechnisch dusdanig te positioneren dat elke Register EDP-Auditor (RE) wordt geacht kennis te nemen en zich rekenschap te geven van de inhoud, die aldus deel uitmaakt van de expertise waarop zijn of haar oordeelsvorming is gebaseerd. Immers, elke RE zal in zijn beroepspraktijk te maken krijgen met aspecten van automatiseringscontracten of overeenkomsten waarin iets is vastgelegd over de aard en het niveau van dienstverlening dat met de inzet van informatietechnologie wordt beoogd. Ook is het denkbaar dat de dienstverlening door de IT-auditor zelf het onderwerp is van een contract. Voor dat doel is door het NOREAbestuur reeds in 1998 een Model Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door de IT-auditor (RE) gepubliceerd. De uiteenzetting over het gebruik van Algemene Voorwaarden in deze handleiding (hoofdstuk 5) kan daarop als een nuttige aanvulling worden beschouwd. Daarnaast bevat deze Handreiking Automatiseringscontracten praktische achtergrondinformatie over de aard en inhoud van automatiseringscontracten, contractuele aspecten inzake de aanschaf van hard- en software, outsourcing en offshoring en ten slotte verhandelingen over aansprakelijkheid en (beslechting van) geschillen. De handreiking is geschreven door juristen voor de doelgroep van IT-auditors en beperkt zich op hoofdlijnen tot de voor deze doelgroep relevante informatie. Het NOREA-bestuur hoopt met deze informatie haar leden van dienst te zijn. Deze uitgave is wederom tot stand gebracht in samenwerking met Duthler Associates en Uitgeverij Kluwer. Dank gaat uit aan eenieder die betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze uitgave, in het bijzonder de samenstellers mr. M.B. Voulon en mr.mr. A.W. Duthler. Het bestuur van de NOREA. V

6

7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V 1. Inleiding / Introductie / Leeswijzer / 1 2. Introductie in automatiseringscontracten / Inleiding / Wat is een contract? / Wat is een automatiseringscontract? / Wat is een goed automatiseringscontract? / Soorten automatiseringscontracten / Wat zijn algemene voorwaarden? / Modelvoorwaarden: FENIT & BiZa / De algemene voorwaarden van de overheid: ARVODI / 6 3. Het sluiten van automatiseringscontracten / Inleiding / Belang van de onderhandelingsfase / Het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase / Letter of intent / Aanbestedingstrajecten / 8 4. Soorten automatiseringscontracten / Inleiding / De inhoud van een automatiseringscontract / Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis? / Aanschaf van hardware / Omschrijving / Aandachtspunten / Aanschaf van software (standaardprogrammatuur) / Omschrijving / Aandachtspunten / 16 VII

8 Inhoudsopgave De (software)ontwikkelingsovereenkomst / Open source-software / 21 Inleiding / 21 Soorten licenties / 22 De Nederlandse overheid en open source / 23 Open source-software en het automatiseringscontract / Onderhoudsovereenkomsten / Omschrijving / Aandachtspunten / Outsourcing en offshoring / Inleiding / Het outsourcingtraject / Juridische structuur van de outsourcingovereenkomst / De outsourcingovereenkomst / Lessons learned / Offshoring / Het gebruik van algemene voorwaarden / Inleiding / Ambigu karakter van de wettelijke regeling van algemene voorwaarden / Hoofdlijnen van de wettelijke regeling / De zwarte en de grijze lijst / Praktische aandachtspunten bij het gebruik van algemene voorwaarden / Aansprakelijkheid / Inleiding / Aansprakelijkheid op grond van wanprestatie / Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad / Soorten schade / Beheersing van aansprakelijkheidsrisico s / Geschillen / Inleiding / De gang naar de rechter / Alternatieve geschillenbeslechting: de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA) / 50 Literatuur / 53 VIII

9 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1. Introductie IT-auditing is de specialisatie die zich bezighoudt met de beoordeling van danwel advisering over de kwaliteit van geautomatiseerde informatievoorziening. De ITauditor zal daarom geregeld te maken hebben met trajecten waarin bijvoorbeeld een automatiseringssysteem wordt geïmplementeerd of wordt aangepast, of waarin hard- of software wordt aangeschaft, of waarin mankracht wordt ingehuurd. In deze situaties zal ook sprake zijn van een juridische inbedding: de betrokken partijen zullen hun afspraken vastleggen in een automatiseringscontract. In een automatiseringscontract worden diverse afspraken neergelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken, wat de voltooiingscriteria zijn voor bepaalde werkzaamheden, wie aansprakelijk is voor welke risico s en hoe wordt omgegaan met intellectuele eigendomsrechten. Deze uitgave bevat praktische handreikingen voor de IT-auditor die betrokken is bij een automatiseringstraject om tijdig twistpunten en risico s bij het maken van bindende afspraken te onderkennen. Er wordt geen kennis op juridisch gebied of op het gebied van IT-auditing voorondersteld. Voor de juridische fijnproevers worden in de voetnoten verdere verwijzingen gegeven naar wetgeving en literatuur. Dit boekje is ontwikkeld op initiatief van NOREA, de beroepsorganisatie van gekwalificeerde IT-auditors in Nederland. Het is samengesteld door het toonaangevende adviesbureau op het gebied van het IT-recht, Duthler Associates Leeswijzer Het volgende hoofdstuk bevat een introductie in een aantal basisbegrippen omtrent automatiseringscontracten en geeft aan wanneer er sprake is van een goed automatiseringscontract. In hoofdstuk 3 worden algemene opmerkingen gemaakt over de wijze waarop een automatiseringscontract tot stand komt. Hoofdstuk 4 behandelt vier soorten automatiseringscontracten en biedt per soort contract praktische aandachtspunten waarmee rekening gehouden dient te worden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het gebruik van algemene voorwaarden (de kleine lettertjes ) bij het aangaan van een automatiseringsovereenkomst. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsrisico s die de partijen bij een automatiseringscontract kunnen lopen en hoe zij deze risico s kunnen beheersen. Hoofdstuk 7 behandelt kort de wijzen waarop met geschillen kan worden omgegaan. 1

10

11 HOOFDSTUK 2 Introductie in automatiseringscontracten 2.1. Inleiding Voor een goed begrip van de later meer gedetailleerd te behandelen soorten automatiseringscontracten, is het van belang eerst een paar algemene opmerkingen te maken. Daarom wordt in dit hoofdstuk eerst uiteengezet: wat er onder contract moet worden verstaan; wat er kenmerkend is voor een automatiseringscontract; wanneer er sprake is van een goed automatiseringscontract; en wat de rol is van algemene voorwaarden en standaardvoorwaarden Wat is een contract? Het is allereerst van belang vast te stellen wat er onder contract wordt verstaan. Een contract is een bindende afspraak tussen twee of meer partijen. 1 De afspraak is bindend in die zin dat zij juridisch afdwingbaar is. 2 De termen contract en overeenkomst zijn overigens synoniemen, zij hebben dezelfde betekenis. Een contract hoeft niet per se op papier te staan: het kan vormvrij tot stand komen. 3 Een mondelinge afspraak of een afspraak via is net zo bindend als een schriftelijke afspraak. Het is uiteraard wel aan te bevelen om ervoor te zorgen dat eenmaal gemaakte afspraken kunnen worden bewezen, eventueel in een juridische procedure. 4 Het is dus raadzaam om afspraken op papier of het equivalent daarvan te zetten. Zo kunnen afspraken duidelijk worden omschreven en kunnen zij er later op worden nageslagen. Een contract zal daarom vaak schriftelijk worden vastgelegd Wat is een automatiseringscontract? Onder een automatiseringscontract wordt verstaan een contract met informatietechnologie-producten en/of -diensten als voorwerp. Hieronder vallen niet alleen contracten met betrekking tot hardware en software, maar ook overeenkomsten voor computerdienstverlening, zoals telecommunicatiediensten. 5 Vaak zullen bij 1. Art. 3:33, 3:35 en 6:213 lid 1 BW. 2. Art. 3:296 lid 1 BW. 3. Art. 3:37 lid 1 BW. 4. Vgl. de bewijskracht van de akte, art Rv. 5. Stuurman 1997, blz

12 Introductie in automatiseringscontracten een automatiseringscontract twee partijen betrokken zijn: de leverancier en de afnemer. Het automatiseringscontract kenmerkt zich door het volgende: De complexiteit van het voorwerp; Voor het opstellen van een goed automatiseringscontract is kennis van ICT onontbeerlijk. Onevenwichtigheid; Er kan soms sprake zijn van een contract waarin de belangen van de ene partij beter worden behartigd dan die van de andere partij. Deze situatie doet zich voor wanneer één van beide partijen zijn contractsvoorwaarden onder het motto slikken of stikken kan aanbieden, bijvoorbeeld wanneer de leverancier een grote internationale onderneming is. Onvolledigheid; Bij een automatiseringstraject doen zich vaak situaties voor, waar het contract niet in voorziet of niet kan voorzien omdat ze onvoorspelbaar zijn. Het gemengd karakter; Het automatiseringscontract bevat vaak verschillende juridische onderwerpen. De invloed van buitenlands recht. Vanwege de invloed van Amerikaanse ICT-leveranciers worden er soms contractsbepalingen gebruikt die een vrijwel letterlijke vertaling zijn van bepalingen die naar Amerikaans recht zijn opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat aan deze bepalingen in een juridische procedure door de Nederlandse rechter niet de gewenste juridische betekenis wordt toegekend. 6 Typerend voor het automatiseringscontract is dat er niet alleen juridische kennis, maar ook kennis van informatietechnologie vereist is om er op een verantwoorde wijze mee om te gaan Wat is een goed automatiseringscontract? Een goed automatiseringscontract bestaat niet alleen uit de juiste bewoordingen op papier, maar maakt integraal onderdeel uit van een automatiseringsproject. Het is dan ook niet aan te raden om voor de vorm een contract op te (laten) stellen en dit vervolgens ongebruikt in een la te leggen totdat er een geschil ontstaat. Een goed contract zorgt er juist voor dat er geen onenigheid over de uitleg van de verplichtingen van partijen ontstaat. Idealiter heeft een automatiseringscontract ook de rol van een spoorboekje bij het automatiseringsproject. Niet alles is echter van tevoren precies af te bakenen en te omschrijven, ook is niet alles te voorspellen. Een goed contract bevat dan ook procedure-afspraken voor die situaties waarin het contract niet voorziet. Dit betekent ook dat alleen het opstellen van een automatiseringscontract geen garantie biedt voor het voorkomen van juridische problemen. Een contract moet ook 6. Stuurman 1997, blz

13 Introductie in automatiseringscontracten worden nageleefd. Indien de uitvoering van een automatiseringsproject los staat van de inhoud van het contract, dan kan dat juist een oorzaak worden voor geschillen. Kortom, het opstellen van een automatiseringscontract is meer dan een actiepunt dat kan worden afgevinkt bij het uitvoeren van een automatiseringsproject. Het contract dient het automatiseringsproject juist weer te geven en juridisch in te kaderen. De activiteiten die na het opstellen van het contract worden ondernomen, zijn vaak in hoofdlijnen weergegeven in het contract. De kwaliteit van een contract kan verder worden beoordeeld aan de hand van drie criteria: duidelijkheid, volledigheid en evenwichtigheid. Met duidelijkheid wordt bedoeld dat de rechten en plichten van beide partijen zonder veel moeite uit het contract en/of de bijlagen zijn af te leiden. Hiervoor is een goede systematiek noodzakelijk. Met volledigheid wordt bedoeld dat er geen gaten vallen in het contract. Dat risico bestaat met name bij gemengde contracten waarin verschillende juridisch te onderscheiden onderwerpen in een en hetzelfde contract worden geregeld. Met evenwichtigheid wordt bedoeld dat de risico s van een project in een contract op een evenwichtige wijze over de betrokken partijen zijn verdeeld. Eenzijdige contracten, waarin alle risico s bij één partij worden gelegd, nodigen uit om niet te worden nageleefd. Indien problemen ontstaan noodt zoiets niet tot het actief zoeken naar een oplossing. Belangrijke risico s zijn het uitlopen van het project in tijd en kosten, schade door fouten van de leverancier of door gebreken in het systeem, het wegvallen van het onderhoud, aanspraken van derden als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten, enzovoort Soorten automatiseringscontracten Automatiseringscontracten zijn er in vele soorten en maten. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven. Vier categorieën van automatiseringscontracten worden hierna in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. Ruwweg zijn er de volgende categorieën van automatiseringscontracten: De overeenkomst inzake de aanschaf van hardware; De overeenkomst inzake de aanschaf van software; De ontwikkelingsovereenkomst; De onderhouds- en beheerovereenkomst; De overeenkomst betreffende het transport van gegevens; De overeenkomst inzake automatiseringsadvies; De overeenkomst inzake detachering van personeel; Computeruitwijk en broncode-depot (escrow); Distributiecontracten; De outsourcing- en/of offshoring-overeenkomst. 7. Zie ook Duthler

14 Introductie in automatiseringscontracten 2.6. Wat zijn algemene voorwaarden? Bij een automatiseringstraject worden de afspraken met betrekking tot dat traject neergelegd in één specifieke overeenkomst. Het komt daarnaast echter ook vaak voor dat de leverancier en de afnemer zogenaamde algemene voorwaarden hanteren. Dat zijn contractuele voorwaarden die zijn opgesteld met het voornemen om ze bij meerdere verschillende automatiseringstrajecten te gebruiken. 8 Algemene voorwaarden worden vaak door een partij van toepassing verklaard door op briefpapier of op een offerte of offerte-aanvraag een zinsnede als op onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op te nemen. Deze manier van verwijzen is overigens niet altijd zonder meer juridisch geldig. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het gebruik van algemene voorwaarden. Wanneer er algemene voorwaarden worden gebruikt, dan is er meestal sprake van (tenminste) twee documenten: een document waarin het automatiseringscontract is vastgelegd, en een document waarin de algemene voorwaarden van één van beide partijen zijn opgenomen Modelvoorwaarden: FENIT & BiZa In de praktijk wordt veel gebruikgemaakt van modelcontracten. Modelcontracten bevatten voorbeelden van bepalingen die kunnen worden gebruikt in een automatiseringscontract of in algemene voorwaarden. Twee bekende soorten modelcontracten zijn de FENIT-voorwaarden en de BiZa-contracten. De FENIT-voorwaarden bevatten bepalingen die gunstiger zijn voor de leverancier, de BiZa-contracten bevatten bepalingen die gunstiger zijn voor de afnemer. In het vervolg van deze uitgave zullen af en toe FENIT- of BiZa-voorwaarden ter illustratie worden aangehaald De algemene voorwaarden van de overheid: ARVODI De rijksoverheid hanteert bij het aangaan van overeenkomsten vaak de zogenaamde ARVODI-voorwaarden. Dit zijn algemene voorwaarden die de overheid kan gebruiken bij het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten. ARVODI staat dan ook voor Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten. Bij de ARVODI-voorwaarden hoort een model dienstverleningsovereekomst. In principe dienen de ARVODI-voorwaarden te worden gebruikt in combinatie met een op een specifieke opdracht toegespitste dienstverleningsovereenkomst. De ARVODI-voorwaarden zijn bedoeld voor organisatieadviesdiensten en andere dienstverleningsovereenkomsten. Ingeval van automatiseringscontracten waarbij geen sprake is van dienstverlening (bijvoorbeeld enkel de aanschaf van hardware), zal de overheid daarom eerder gebruikmaken van de BiZacontracten Vgl. art. 6:231 sub a BW. 9. Interdepartementale Werkgroep Contracten, nieuwsbrief nr. 1, mei

15 HOOFDSTUK 3 Het sluiten van automatiseringscontracten 3.1. Inleiding Een contract, en dus ook een automatiseringscontract, komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij. 1 In de praktijk zal er uiteraard eerst meer of minder uitgebreid worden onderhandeld voordat er een overeenkomst tot stand komt. De periode voorafgaand aan de totstandkoming is de zogenaamde precontractuele fase. Deze precontractuele fase kan soms ook juridische consequenties hebben Belang van de onderhandelingsfase Het komt regelmatig voor dat in de onderhandelingsfase te laat aan juridische onderwerpen wordt gedacht. Het gaat dan met name om de vraag welke partij de intellectuele eigendomsrechten op computerprogrammatuur zal verkrijgen, om aansprakelijkheidskwesties en om eventuele garanties. Bij complexe automatiseringsprojecten kunnen partijen afspreken om te onderzoeken wat de opdrachtgever precies wenst te realiseren en wat haalbaar is voor de opdrachtnemer Het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase Onderhandelingen hoeven niet altijd tot een overeenkomst te leiden, zij kunnen worden afgebroken. Door het afbreken van onderhandelingen kan één van de partijen, of wellicht beiden, schade lijden. Die partij loopt het gewin dat de partij uit de overeenkomst zou hebben verkregen, immers mis: er is sprake van gederfde winst. Daarnaast kan er sprake zijn van gederfde winst omdat in de onderhandelingsperiode andere commerciële kansen niet zijn benut: de tijd die wordt besteed aan onderhandelingen kan niet aan iets anders worden besteed. Ook kunnen in de onderhandelingsfase kosten zijn gemaakt (offertekosten e.d.), die nu niet kunnen worden terugverdiend. In de precontractuele fase geldt als uitgangspunt dat elk van de betrokken partijen de onderhandelingen kan afbreken, tenzij dit onaanvaardbaar is. Het afbreken van de onderhandelingen door de ene partij is onaanvaardbaar wanneer de andere par- 1. Art. 6:217 lid 1 BW. 2. Stuurman 1997, blz

16 Het afsluiten van automatiseringscontracten tij er terecht op mocht vertrouwen dat er wél een overeenkomst tot stand zou komen, of er zich andere omstandigheden voordoen waardoor er sprake is van onaanvaardbaar afbreken. De rechter is overigens terughoudend in het aannemen van aansprakelijkheid in de precontractuele fase Letter of intent Partijen kunnen op voorhand afspraken maken over de wijze waarop onderhandeld zal worden door middel van een letter of intent. Een letter of intent bevat de regels voor de onderhandelingsfase. Belangrijke onderwerpen die in zo n document kunnen worden opgenomen zijn de verplichting tot geheimhouding, de gevolgen van het afbreken van de onderhandelingen (en de uitsluiting van de aansprakelijkheid daarvoor), de wijze waarop definitieve gebondenheid aan een uiteindelijk contract ontstaat en een onderhandelingstermijn. De partijen kunnen ervoor kiezen om zich niet juridisch te binden aan een letter of intent. Zij kunnen bijvoorbeeld de volgende clausule opnemen: De ondergetekenden verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst is aangegaan als een nietbindende afspraak en dat bij overtreding en/of niet-naleving ervan geen gerechtelijke stappen jegens elkaar zullen worden ondernomen om de naleving af te dwingen Aanbestedingstrajecten Wanneer de overheid voornemens is ICT-producten en/of diensten af te nemen, dan kan het voorkomen dat de overheid verplicht is een Europees aanbestedingstraject te volgen. Een overheidsorgaan, er wordt dan gesproken van een aanbestedende dienst, is hiertoe verplicht wanneer de waarde van een opdracht boven een bepaald bedrag uitkomt (het zogenaamde drempelbedrag). Op het moment van schrijven gelden de volgende drempelbedragen: 5 Centrale overheid Decentrale overheid Werken Diensten Leveringen HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO), r.o. 3.6 en 3.7. Hiermee zijn waarschijnlijk de drie fasen, zoals bekend uit HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas-Valburg), teruggebracht tot twee fasen. Een minder onereuze benadering is overigens dat één van beide partijen, om precontractuele aansprakelijkheid te ontkomen, voorzichtig de onderhandelingen stukmaakt door subtiel de standpunten van beide partijen verder van elkaar verwijderd te laten geraken. 4. Duthler 1995, blz ; Stuurman 1997, blz Art. 7 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten juncto art. 7 Richtlijn 2004/18/EG zoals gewijzigd door Verordening (EG) 2083/

17 Het afsluiten van automatiseringscontracten De aanbestedingsregels maken het moeilijker om tijdens onderhandelingen de vraag van de afnemer en het aanbod van de leverancier precies op elkaar af te stemmen. De afnemer zal in een aanbestedingstraject van tevoren moeten omschrijven wat hij precies wil. Hij zal vervolgens op transparante en niet-discriminatoire wijze moeten bepalen welke leveranciers in aanmerking komen voor de opdracht (door middel van selectiecriteria) en aan welke leverancier hij uiteindelijk de opdracht toekent (door middel van gunningscriteria). De afnemer kan verschillende aanbestedingsprocedures gebruiken. Het aanbestedingsrecht kent onder meer de volgende procedures. De openbare procedure; Bij deze procedure kunnen alle belangstellende leveranciers na publicatie van de aankondiging een offerte indienen. De niet-openbare procedure; In dit geval kunnen na de aankondiging belangstellende leveranciers zich melden. De afnemer maakt vervolgens een selectie van degenen die een offerte mogen indienen. De procedure van gunning door onderhandelingen, met of zonder aankondiging van de overheidsopdracht; Deze procedure mag slechts in specifieke gevallen worden gevolgd. De concurrentie-gerichte dialoog. Deze procedure houdt in dat ingeval van bijzonder complexe overheidsopdrachten de afnemer een dialoog aangaat over alle aspecten van de betreffende opdracht. Ook deze procedure mag slechts in specifieke gevallen worden gevolgd. In ieder geval maken de openbare en de niet-openbare procedure automatiseringscontracten onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Vaak zijn ze onderdeel van de Request for Proposal en kan de inschrijver ze of aanvaarden of niet-aanvaarden. Het al of niet-aanvaarden van het contract vormt meestal één van de gunningscriteria. Door het contract niet te aanvaarden verkleint de inschrijver zijn kansen op gunning. 9

18

19 HOOFDSTUK 4 Soorten automatiseringscontracten 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk worden verschillende soorten overeenkomsten behandeld. In de praktijk kan een automatiseringscontract echter elementen van verschillende soorten overeenkomsten bevatten. Een uitgebreid automatiseringscontract kan bijvoorbeeld zien op de aanschaf van hardware, van software en op het onderhoud van de aangeschafte producten. Automatiseringscontracten zullen vaak zo n gemengd karakter hebben. In de volgende paragrafen zullen de verschillende automatiseringscontracten worden benoemd. Per contract zal een aantal aandachtspunten op een rij worden gezet. Eerst worden echter enkele algemene opmerkingen gemaakt over de inhoud van een automatiseringscontract De inhoud van een automatiseringscontract Een automatiseringscontract bestaat vaak, afhankelijk van het soort contract, uit tenminste de volgende onderdelen: Overwegingen; In de overwegingen wordt aangegeven wat de beweegredenen zijn van leverancier en afnemer. Zorgvuldig geformuleerde overwegingen kunnen van groot belang zijn bij het uitleggen van de betekenis van de bepalingen van een contract, mocht daar in een later stadium onenigheid over ontstaan. Definities; Uiteraard is het van belang de in het contract gebruikte termen zo zorgvuldig mogelijk te definiëren. Object; Het object van de overeenkomst behelst de vraag wat er wordt gekocht, (in)gehuurd, geleasd, overgedragen, ontwikkeld, enz. Het object is het onderwerp van de overeenkomst. Verschuldigde bedragen en betaling; In dit onderdeel wordt aangegeven welk bedrag de afnemer aan de leverancier verschuldigd wordt en op welke wijze dient te worden betaald. Garanties; Het is raadzaam de omvang van de garanties en de duur ervan zorgvuldig vast te leggen. Om latere discussies voor zover mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling uit te schrijven welke gebreken onder de garantie vallen. Aansprakelijkheid. De leverancier zal zijn aansprakelijkheid voor eventuele schade zoveel moge- 11

20 Soorten automatiseringscontracten lijk willen uitsluiten. Aan dit onderwerp is een apart hoofdstuk gewijd: hoofdstuk 6. 1 De onderdelen zullen in de hierna volgende paragrafen per soort automatiseringscontract nader worden ingevuld Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis? Bij de invulling van een automatiseringscontract ontstaat regelmatig de discussie of partijen een resultaatsverbintenis of een inspanningsverbintenis op zich nemen. Een leverancier zal geregeld alleen de verplichting op zich willen nemen een bepaalde inspanning te leveren, zonder dat er een concreet resultaat wordt toegezegd. De afnemer zal in een contract juist graag de leverancier willen verplichten een bepaald resultaat af te leveren. Een voorbeeld van een overeenkomst waarbij eerder sprake zal zijn van een inspanningsverbintenis, is de overeenkomst inzake onderhoud of inzake het uitbrengen van automatiseringsadvies. Ingeval van bijvoorbeeld het leveren van hardware of software kan eerder sprake zijn van een resultaatsverbintenis. 2 Een resultaatsverplichting kan ook betrekking hebben op een termijn waarbinnen een bepaald product dient te worden opgeleverd. De leveranciergezinde FENITvoorwaarden bepalen hierover overigens dat een leverancier zich naar behoren zal inspannen om een termijn in acht te nemen, dit is duidelijk een inspanningsverbintenis: Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan de leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. ( ) 3 Overigens is slechts het opnemen van een formulering in de trant van opdrachtnemer verplicht zich enkel tot het uitvoeren van inspanningsverbintenissen onvoldoende. De verplichting zal dan inhoudelijk ook daadwerkelijk als inspanningsverbintenis moeten kunnen worden aangemerkt Aanschaf van hardware Omschrijving Voor de aanschaf van hardware (computer-, rand- en/of communicatieapparatuur) zijn verschillende juridische constructies mogelijk. Meestal is sprake van één van de volgende overeenkomsten: 1. Vgl. de diverse contracten in ICT Modelcontracten, Deventer: Kluwer en Blok e.a Blok e.a. 2004, blz Art. 8 lid 1 FENIT-voorwaarden. 12

21 Soorten automatiseringscontracten een koopovereenkomst; een huurovereenkomst; een leaseovereenkomst. 4 Ingeval van een koopovereenkomst betaalt de afnemer een bedrag aan de leverancier en verkrijgt daarvoor de eigendom van de hardware. 5 Bij een huurovereenkomst blijft de leverancier eigenaar van de hardware, maar mag de afnemer hardware gebruiken in ruil voor een tegenprestatie 6 (een geldsom). De leaseovereenkomst is ontstaan als vorm van (geld)lening, gekoppeld aan het gebruik van een bepaalde zaak: de leverancier ( lessor ) koopt hardware in en stelt dat tegen een bepaald bedrag ter beschikking aan de afnemer ( lessee ). Met deze constructie hoeft de afnemer niet in één keer de volledige koopprijs voor zijn rekening te nemen. Er wordt verder een onderscheid gemaakt tussen: financiële lease; en operationele lease. Bij de financiële lease blijft de leverancier formeel eigenaar van de te leveren hardware, maar draagt de afnemer de verdere zorg ervoor. Soms wordt dit ook wel het scheiden van de juridische en de economische eigendom genoemd. De afnemer zal zelf zorg moeten dragen voor bijvoorbeeld onderhoud en verzekering van de hardware. Bij operationele lease staat de leverancier wél (voor een deel) in voor de zorg voor de hardware. De leverancier draagt dan bijvoorbeeld de zorg voor het onderhoud Aandachtspunten Eén van de aandachtspunten bij de aanschaf van hardware is de keuze voor de juridische constructie: wordt er gebruik gemaakt van koop, huur of lease? Vaak wordt hardware niet los aangeschaft, maar wordt een volledig computersysteem aangeschaft, dus hardware inclusief software en eventueel ook aanvullende dienstverlening inzake opleidingen en onderhoud. Er wordt dan wel gesproken van een systeemovereenkomst, een systeemintegratieovereenkomst of een turn key-overeenkomst, afhankelijk van de precieze voorwaarden van het contract. Deze overeenkomsten hebben een gemengd karakter. Zij kunnen naast voorwaarden inzake de aanschaf van hardware ook bestaan uit voorwaarden inzake de aanschaf van software en inzake onderhoud en beheer. 7 Voor die onderdelen kan te rade worden gegaan bij de volgende paragrafen waarin die contracten worden behandeld. Bij het vaststellen van de inhoud van het contract gelden de volgende aandachtspunten: Overwegingen; Het kan van belang zijn op te nemen waarom de keuze op bepaalde apparatuur is gevallen en wat de gronden zijn voor die keuze. Een keuze voor een 4. Blok e.a. 2004, blz Art. 7:1 BW. 6. Art. 7:201 BW. 7. Blok e.a. 2004, blz. 65; Stuurman 1997, blz

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Auteurs: Mr. W.F.R. Rinzema en Mr. F.B. Melis [1] Vindplaats: Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97 Inleiding Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38 Pagina 1 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces november 2007 NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Redactie Elisabeth Thole,

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie