IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)"

Transcriptie

1 IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend onder de naam INDIVIDEND, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) Capelle aan den IJssel aan Valeriusrondeel 213; B. M.H. van der Kuil Management BV., hierna te noemen KM, statutair gevestigd te Den Dolder, Gemeente Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) Capelle aan den IJssel aan de Valeriusrondeel 213. KvK Midden-Nederland : A B Faillissementsnummer : A. F.16/13/386 B. F.16/13/389 Datum uitspraak faillissement : 16 april 2013 Rechter-Commissaris : mr. A.K. Korteweg, voorheen mr. R.W.J. van Veen Curator : mra.d. van Dalen Activiteiten onderneming : Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel hadden de vennootschappen A (IQ) en B (KM) het volgende doel: Het exploiteren van organisatieadviesbureaus; het ontwikkelen van maatwerksoftware; het geven van bedrijfsopleiding- en training Omzetgegevens : De omzet over het jaar 2011 bedroeg EUR ,00. M.H. van der Kuil Management B.V. genereerde geen eigen omzet Personeel gemiddeld aantal 0 Verslagperiode Vanaf 11 november 2013t/m 9november2014 Verslagperiode aantal uren A: 3,74 uren B: 0,1 uren Bestede uren totaal : A: 29,04 uren B: 3,01 uren In dit verslag worden door RECOFA voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de daar genoemde onderwerpen niet van toepassing in dit faillissement. Wijzigingen in dit verslag ten opzichte van de voorgaande verslaglegging worden hierna weergegeven. cursief

2 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V.IFaillissement en 2/9 M.H. van der Kuil Management B.V./Faillissement 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en Organisatie: IQ-Consulting Zeist B.V. (hierna te noemen IQ ) is opgericht op 9 september Enig aandeelhouder van IQ is M.H. van der Kuil Management B.V. (hierna te noemen KM ), welke vennootschap is opgericht op 23 april Bestuurders van lq zijn KM en de heer Piet Hugo Alphonsus van der Kuil. Enig aandeelhouder en bestuurder van KM is de heer Marcel Hugo van der Kuil. Hij is daarmee tevens (middellijk) bestuurder en aandeelhouder van IQ. De dagelijkse leiding was in handen van de heer Marcel Hugo van der Kuil. IQ is de werkmaatschappij, van waaruit de exploitatie werd gedreven. KM fungeerde enkel als holdingmaatschappij. 1.2 Winst en verlies: De winst- en verliesrekening laat de volgende resultaten zien: A. IQ - In 2011 werd een positief resultaat gerealiseerd van EUR ,00; - In 2010 werd een positief resultaat gerealiseerd van EUR ,00. B. KM - In 2011 nihil; - In 2010 nihil. 1.3 Balanstotaal: Het balanstotaal van IQ en KM bedroeg: A. IQ - Per - Per B. KM - Per - Per 31 december 2011 EUR ,00 met een positief eigen vermogen van EUR ,00; 31 december2010 EUR ,00 meteen positief eigen vermogen van EUR , december2011 EUR ,00 meteen positief eigen vermogen van EUR ,00; 31 december 2010 EUR ,00 met een positief eigen vermogen van EUR , Lopende procedures: Naar zeggen van de bestuurder waren ten tijde van de faillietverklaring geen lopende procedures aanhangig. 1.5 Verzekeringen: IQ beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Deze zullen worden beëindigd. Voor zover mogelijk, zal daarbij aanspraak worden gemaakt op premierestitutie. vanvan Riet

3 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V./Faillissement en 3/9 M.H. van der Kuil Management B.V.IFaillissement In de afgelopen periode is voor 54,85 aan premierestitutie ontvangen. Inmiddels is nog een restitutie van 34,11 ontvangen. 1.6 Huur: 1.7 Oorzaak faillissement: De heer M.H. van der Kuil verrichte middels IQ zeer gespecialiseerde consultancy-werkzaamheden bij verscheidene banken, gericht op compliance. Wegens de aanhoudende economische crisis nam de vraag naar de werkzaamheden van IQ sterk af. Dit bracht met zich mee dat IQ en dus ook KM verstoten raakte van inkomsten, terwijl de kosten doorliepen. Dientengevolge konden IQ en KM niet langer aan hun lopende financiële verplichtingen voldoen. Om die reden is uiteindelijk het eigen faillissement aangevraagd. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: Naast de bestuurder waren er geen personen in dienst bij IQ en KM. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: Bij IQ waren één jaar voor het faillissement, naast de bestuurder, 2 personeelsleden in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging: De arbeidsovereenkomsten met de 2 personeelsleden waren reeds voor datum faillissement beëindigd. Daarnaast geldt dat de bestuurder stelde dat hij op basis van een arbeidsovereenkomst bij IQ in dienst was. Om die reden is hij op 24 april 2013 pro-forma ontslagen. Communicatie met de bestuurder. 3 ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Gefailleerden zijn geen eigenaar van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: vanvan Riet

4 lnake 4e verslag lq-consulting Zeist B.V./Faillissement en 4/9 M.H. van der Kuil Management BV./Faillissement Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Gefailleerden beschikten niet over bedrijfsmiddelen. Gebleken is dat de heer Van der Kuil beschikte over een oude laptop, welke ooit was aangekocht door gefailleerde. De heer Van der Kuil heeft hiervoor een bedrag van 50,00 voldaan. 3.6 Verkoopopbrengst: 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Gefailleerden beschikten niet over voorraad Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: 3.13 Verkoopopbrengst:

5 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V.lFaillissement en 5/9 M.H. van der Kuil Management B.V./Faillissement 4 DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Gebleken is dat de middellijk bestuurder, de heer M.H. van der Kuil, in privé nog een aanzienlijk bedrag schuldig is aan IQ, op basis van een intercompany-verhouding. Getracht wordt deze vordering te incasseren. In de afgelopen periode heeft de curator meermalen gecorrespondeerd met de heer Van der Kuil over de (voldoening van de) intercompany-vordering. De heer Van der Kuil heeft evenwel aangegeven dat hij niet over middelen zou beschikken om de vordering te voldoen. Voor zover de curator kan nagaan, beschikt de heer Van der Kuil thans ook niet over zichtbare verhaaismogelijkheden. Inmiddels heeft de heer Van der Kuil een schuldhulpbureau ingeschakeld, dat zich bij de curator gemeld heeft. Het schuidhulpbureau heeft aangegeven binnen afzienbare tijd met een voorstel te komen, waardoor de heer Van der Kuil mogelijk een (beperkt) gedeelte van de vordering zou kunnen voldoen. De curator is in afwachting van het voorstel. In de afgelopen periode heeft de heer Van der Kuil een voorstel gedaan ter afkoop van de rekening-courantvordering. Dit voorstel houdt in dat hij gedurende 3 jaar op een inkomen ter hoogte van het Vrij Te Laten Bedrag (zoals dat in de WSNP wordt vastgesteld) gaat leven, en dat hij het meerdere inkomen pro rata parte afdraagt aan de schuldeisers. Daarbij geldt dat afdracht van de gespaarde saldi éénmaal per jaar plaatsvindt. Dit voorstel is door de boedel, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris, geaccepteerd. Thans is de curator in afwachting van de bevestiging dat ook overige crediteuren van de heer Van der Kuil met het voorstel hebben ingestemd. De overige crediteuren hebben niet met het voorstel ingestemd. De heer Van der Kuil heeft vervolgens een beroep gedaan op de WSNP. Daarin is hij per 3 juli 2014 toegelaten; tot bewindvoerder is aangesteld de heer M.A. T. Noordzij De curator heeft de vordering bij de bewindvoerder ingediend, waarna de bewindvoerder de vordering heeft geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers. Het is de verwachting dat het WSNP-traject pas na drie jaar is afgerond, tenzij er een voortijdige beëindiging zou plaatsvinden. Pas dan bestaat er helderheid over de vraag of aan de boedel van gefailleerde nog enige uitkering kan worden gedaan. De curator heeft dan ook besloten het faillissement gedurende deze periode pen te houden. 4.2 Opbrengst: Vooralsnog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage: Onderzoek naar de intercompany-vordering.

6 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V.lFaillissement en 6/9 M.H. van der Kuil Management B.V.lFaillissement In de afgelopen periode heeft meermalen overleg plaatsgevonden met de heer Van der Kuil en het schuidhuipbureau over (gedeeltelijke) voldoening van de intercompany-vordering. In de afgelopen periode is met de heer Van der Kuil een regeling getroffen ter afkoop van de rekening-courantvordenng. De regeling heeft geen doorgang gevonden. De beer Van der Kuil is toegelaten tot de WSNP. De curator houdt het faillissement open totdat helderheid bestaat over een eventuele uitkering. 5 BANKIZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): IQ hield een rekening aan bij de ABN AMRO Bank NV., welke rekening reeds is geblokkeerd. De vordering die de ABN AMRO Bank NV. op gefailleerde heeft, bedraagt EUR , Leasecontracten: Gefailleerde had één auto geleased. Deze auto is reeds ingenomen. 5.3 Beschrijving zekerheden: De ABN AMRO Bank N.V. heeft geen zekerheden bedongen. 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Hiervan is niet gebleken. 5.7 Reclamerechten: Hiervan is niet gebleken. 5.8 Retentierechten: Hiervan is niet gebleken. Communicatie met de bank en crediteuren. 6 DOORSTARTNOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging:

7 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V./Faillissement en 7/9 M.H. van der Kuil Management B.V.!Faillissement Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst: 6.6 Boedelbijdrage: 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De administratie van gefailleerde lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd: A. IQ 2009: 5 oktober 2010 (aldus tijdig); 2010: 24 augustus 2011 (aldus tijdig); 2011: 2juli 2012 (aldus tijdig). B. KM 2009: 7 september 2010 (aldus tijdig); 2010: 8 september 2011 (aldus tijdig); 2011: 27juli 2012 (aldus tijdig). 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (JOR 2003/276) is een eventuele vordering terzake verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: De curator zal in de komende periode nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

8 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V./Faillissement en 8/9 M.H. van der Kuil Management B.V.IFaillissement Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen: Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in gestart. de komende periode worden Van paulianeus handelen is niet gebleken. Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende periode worden gecontinueerd. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. 8 CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Naast het salaris van de curator cs. zijn vooralsnog geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: De fiscus heeft tot op heden voor EUR 5.191,00 aan preferente vorderingen ingediend. De fiscus heeft tot op heden voor EUR 6.650,36 aan preferente vorderingen ingediend. Inmiddels heeft de fiscus in totaal voor EUR ,00 aan preferente vorderingen ingediend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: 8.4 Andere preferente vorderingen: Het totaal aan andere ingediende preferente vorderingen bedraagt EUR 6.134,19. Twee Belgische crediteuren hebben nog preferente vorderingen ingediend ad P.M. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben drie crediteuren een concurrente vordering ingediend. Inmiddels hebben 7 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt EUR ,01. Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt EUR , Verwachte wijze van afwikkeling: Vooralsnog onbekend. In de afgelopen verslagperiode zijn de bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun

9 4e verslag IQ-Consulting Zeist B.V.IFaillissement en 9/9 M.H. van der Kuil Management B.V.IFaillissement vordering in te dienen. 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Op dit moment kan nog geen termijn voor de afwikkeling van het faillissement worden gegeven. Afwikkeling zal waarschijnlijk niet v6ôr 2017 kunnen plaatsvinden, ivm. het feit dat de heer Van der Kuil is toegelaten tot de WSNP. 9.2 Plan van aanpak: De hierna onder werkzaamheden te noemen punten zullen worden opgepakt of afgewerkt. 9.3 Indiening volgend verslag: In overleg met de Rechter-Commissaris is de verslagtermijn verlengd tot éénmaal per jaar, in verband met het feit dat de heer Van der Kuil op basis van de getroffen regeling éénmaal per jaar een bedrag afdraagt. In beginsel zal het volgende verslag daarom worden uitgebracht in november Mochten zich evenwel in de tussentijd belangrijke ontwikkelingen voordoen, dan zal worden bezien of er een extra verslag dient te worden uitgebracht. Vanwege het voorgaande zal het volgende verslag in november 2015 worden uitgebracht. - Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur (afgerond) - Onderzoek paulianeus handelen (afgerond) - Incasso rekening-courant vordering op bestuurder (loopt) Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Utrecht, 10november2014 BIJLAGE: - tussentijds financieel verslag met bijlagen.

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie