Inkoopvoorwaarden ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopvoorwaarden ICT"

Transcriptie

1 Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Alliander N.V JZ/RH

2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 1. Begrippen algemeen Toepasselijkheid en geldigheid Totstandkoming Wijze van kennis geven Geheimhouding Prijs Betaling en controle Verzuim Overmacht Ontbinding Opzegging Nakoming Verzekering Vrijwaring Nietige en vernietigde bepalingen Publiciteit Volledigheid van de Overeenkomst Hulpmateriaal, gereedschappen en toeleveringen Alliander Planning en gegevens Verrekening Intellectuele en industriële eigendom Overdracht rechten en verplichtingen Verlegging omzetbelasting Wet Bescherming Persoonsgegevens Backdoor-verklaring Geschillen en toepasselijk recht Bijzondere bepalingen ICT producten 27. Begrippen producten Wijzigingen Rapportage Keuring Levering Beoordeling en acceptatie Risico- en eigendomsovergang Documentatie Garantie Bijzondere bepalingen software 36. Begrippen software Licentie Software Escrow / broncode Licentie Software Implementatie Licentie Software Keuring Licentie Software Levering Beoordeling en Acceptatie Licentie Software Garantie - Onderhoud Licentie Software Strijdigheid met licentie-/onderhoudsvoorwaarden Opdrachtnemer Software as a Service ( Saas ) Maatwerk Software Intellectuele Eigendom Maatwerk Software Keuring Maatwerk Software Levering Maatwerk Software Beoordeling en Acceptatie Maatwerk Software

3 51. Garantie Onderhoud Maatwerk Software Bijzondere bepalingen ICT diensten 52. Begrippen diensten Vergoeding Wijzigingen, meerwerk en minderwerk Personeel en vervanging Gebruik van zaken van Alliander en diensten van derden Voortgangsrapportage Veiligheid Keuring Levering Beoordeling en acceptatie Risico- en eigendomsovergang Garantie Intellectuele eigendomsrechten Geen werknemer, geen detachering Personeelsbeding

4 Algemene bepalingen 1. Begrippen algemeen In deze ICT voorwaarden wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in dit artikel 1: 1.1 Alliander: Alliander N.V. en/of Gelieerde Onderneming. 1.2 Gelieerde Onderneming: iedere dochtervennootschap van Alliander als bedoeld in artikel 2:24a BW alsmede joint ventures waarin (een dochtervennootschap van) Alliander participeert. 1.3 ICT voorwaarden: deze ICT voorwaarden Alliander N.V. In aanvulling op dit deel I. Algemene Bepalingen bestaan de ICT voorwaarden uit de volgende delen: II. Bijzondere Bepalingen ICT Producten; III Bijzondere Bepalingen Software en IV. Bijzondere Bepalingen ICT Diensten. De delen van de ICT voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst staan vermeld in de Overeenkomst. De op de Overeenkomst toepasselijke delen van de ICT voorwaarden worden hierna aangeduid als de ICT voorwaarden. 1.4 Opdrachtnemer: degene die de overeenkomst met Alliander aangaat. 1.5 Overeenkomst: de schriftelijke (raam)overeenkomst tussen Alliander en Opdrachtnemer en/of schriftelijke opdracht van Alliander onder een raamovereenkomst, met in begrip van elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, waarop de ICT voorwaarden van toepassing zijn verklaard en onderdeel van uitmaken. 1.6 Dagen: alle dagen, inclusief feest-, zater-, of zondagen. Een termijn begint om 0.00 uur van de dag volgend op die waarop de gebeurtenis plaatsvindt. De termijn eindigt hiermee om uur op de laatste dag van de termijn. Dag nul, de dag waarop de gebeurtenis plaatsvindt, telt niet mee. Als de laatste (of enige) dag van een termijn valt op een feest-, zater-, of zondag, loopt de termijn af op de volgende werkdag om uur. Feestdagen zijn alle dagen die als zodanig zijn te vinden in de meest recente Algemene termijnenwet en in het Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag. 1.7 Partij(en): Opdrachtnemer en/of Alliander. 1.8 Overmacht: een gebeurtenis die buiten de macht ligt van de Partij die daardoor wordt geraakt, indien en voor zover deze Partij deze gebeurtenis redelijkerwijs niet had kunnen voorzien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst en deze Partij redelijkerwijs deze gebeurtenis niet had kunnen vermijden of de gevolgen daarvan niet had kunnen ondervangen. Onder Overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 2. Toepasselijkheid en geldigheid 2.1. Deze ICT voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst De ICT voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en bijzondere bepalingen. De algemene bepalingen hebben betrekking op en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Alliander aangaat. De bijzondere bepalingen hebben betrekking op en zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op bepaalde specifieke Overeenkomsten die Alliander aangaat. Indien er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheid tussen een algemene en bijzondere bepaling, gaat de bijzondere bepaling in rang boven de algemene bepaling De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Opdrachtnemer wordt door Alliander uitdrukkelijk van de hand gewezen Tussen Alliander en Opdrachtnemer in overleg aangebrachte wijzigingen van, aanvullingen op of afwijkingen van enige bepaling van deze ICT voorwaarden in het kader van een Overeenkomst 4

5 zijn slechts geldig en bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst. Hierbij geldt dat geen sprake mag zijn van een wezenlijke wijziging van de aan Opdrachtnemer gegunde opdracht bij de aanbesteding zoals beschreven in de bijbehorende aanbestedingsdocumentatie. 3. Totstandkoming 3.1. Elk aanbod van Opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk Indien een aanvaarding van Alliander volgt op een aanbod van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand op het tijdstip van verzending van de aanvaarding door Alliander. Alliander is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard Een mondelinge aanvaarding van Alliander leidt slechts tot de totstandkoming van een Overeenkomst indien Alliander de aanvaarding vervolgens binnen 14 Dagen schriftelijk aan Opdrachtnemer bevestigt Indien een opdracht door Alliander wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaand aanbod van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst uitsluitend tot stand indien binnen 14 Dagen na verzending van de opdracht een getekende aanvaardingsbevestiging van Opdrachtnemer door Alliander wordt ontvangen. Wijkt een aanvaardingsbevestiging van Opdrachtnemer op enig onderdeel af van de opdracht van Alliander, dan komt er geen Overeenkomst tot stand Bij een Overeenkomst die kwalificeert als raamovereenkomst komt een Overeenkomst onder de raamovereenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdracht van Alliander, binnen het kader van de raamovereenkomst, door Alliander is verzonden Hetgeen in dit artikel 3 is vermeld laat onverlet dat een Overeenkomst enkel tot stand komt indien Alliander rechtsgeldig is vertegenwoordigd Opdrachtnemer erkent en aanvaardt dat Alliander mogelijk eist dat de Overeenkomst mede geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd ten behoeve van een Gelieerde Onderneming. Opdrachtnemer is alsdan jegens Alliander en de Gelieerde Onderneming gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, met dien verstande dat alle rechten en plichten van de Gelieerde Onderneming door Alliander namens de toegetreden Gelieerde Onderneming zullen worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen. 4. Wijze van kennis geven 4.1. Kennisgevingen van Partijen op grond van/onder de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 5. Geheimhouding 5.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie, tekeningen, schema s en overige bedrijfsgegevens, die zij in het kader van de Overeenkomst van de verstrekkende Partij, uit andere bron, op grond van wettelijke verplichting of onherroepelijk gerechtelijk vonnis verkrijgen. Partijen verplichten zich deze informatie niet aan derden mede te delen, ter beschikking te stellen, ter inzage te geven of anderszins toegankelijk te maken anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en na schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij. In dit artikel 5.1 wordt onder derden mede begrepen het personeel (waaronder begrepen inhuurkrachten) van Partijen alsmede personen die in opdracht van Partijen werkzaamheden uitvoeren Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliander enige vorm van publiciteit te geven aan de totstandkoming, inhoud of uitvoering van de Overeenkomst of direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgevers van Alliander Ten aanzien van alle gegevens c.q. informatie, afkomstig van Partijen, die - in welke vorm of op welke gegevensdrager dan ook - bij Partijen berusten of aan hen zijn verstrekt, verbinden Partijen zich: 5

6 a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en opslag; b. de gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel; c. de gegevens c.q. informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van Partijen dan wel, na verkregen toestemming van Partijen, te vernietigen; d. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Partijen op bewaring en gebruik van die gegevens c.q. informatie Partijen garanderen jegens elkander dat het personeel (waaronder begrepen inhuurkrachten) van Partijen alsmede personen die in opdracht van Partijen werkzaamheden uitvoeren op de hoogte is/zijn van voormelde geheimhoudingsverplichtingen en deze stipt zullen naleven alsof zij partij bij de Overeenkomst zijn. Op eerste verzoek van één der Partijen dan wel wanneer Partijen dit noodzakelijk achten, zullen Partijen hiertoe het personeel (waaronder begrepen inhuurkrachten) alsmede personen die in opdracht van Partijen werkzaamheden uitvoeren een door Partijen verstrekte geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen De verplichting tot geheimhouding bestaat niet ten aanzien van informatie die: a. reeds bij Partijen bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt; b. rechtmatig is verzameld door Partijen; c. door Partijen rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen. 6. Prijs 6.1. De overeengekomen prijs luidt in Euro en is exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maar inclusief kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie- en montagekosten De overeengekomen prijs is vast voor de duur van de Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst de specifieke en concrete omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden alsmede de precieze wijze waarop de aanpassing van de prijs in die gevallen plaatsvindt Inkooporders, inkooporderbevestigingen en facturen worden, indien daarom wordt verzocht door Alliander, elektronisch tussen Opdrachtnemer met Alliander uitgewisseld via een door Alliander gecontracteerde communicatie broker. In overleg tussen Opdrachtnemer en Alliander zal de meest geschikte methode vastgesteld worden (webportaal of geïntegreerde koppeling ERP-systemen. 7. Betaling en controle 7.1. Opdrachtnemer zal door Alliander onder de Overeenkomst verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan na beoordeling en acceptatie van het geleverde door Alliander als beschreven in deze ICT voorwaarden, tenzij anders overeengekomen Alliander betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 Dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur door Alliander Indien Alliander een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in artikel 7.2 genoemde termijn heeft voldaan, is hij vanaf de dag waarop het bedrag opeisbaar is wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het opeisbare bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in de Overeenkomst voldoet Alliander kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door Alliander aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW op inhoudelijke juistheid laten controleren. 6

7 Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Alliander, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen Alliander kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen Partijen geen overeenstemming bestaat, opschorten. Van deze bevoegdheid maakt Alliander uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur Overschrijding van een betalingstermijn door Alliander of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van het gefactureerde leidt niet tot verzuim van Alliander en geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen Betaling van een factuur door Alliander houdt geen erkenning in dat het (op)geleverde voldoet aan de Overeenkomst. 8. Verzuim 8.1. Indien en zodra Partijen niet, niet tijdig of niet juist voldoen aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, en nakoming van deze verplichting niet blijvend onmogelijk is, wordt deze Partij middels een schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden In geval één der Partijen in verzuim is, heeft de andere Partij het recht haar verplichtingen op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd eventuele andere aan die Partij toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op nakoming, schadevergoeding, boete, of ontbinding In geval Opdrachtnemer in verzuim is, heeft Alliander het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van Opdrachtnemer aan derden op te dragen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd eventuele andere aan Alliander toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op nakoming, schadevergoeding, boete, of ontbinding. 9. Overmacht 9.1. Indien een Partij meent al dan niet tijdelijk door Overmacht in de onmogelijkheid te verkeren om op enigerlei wijze zijn verplichtingen jegens de andere Partij na te komen, zal deze Partij onmiddellijk de andere Partij hiervan schriftelijk zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen. Een dergelijke mededeling vermeldt tevens de oorzaak van de vertraging en de voorziene duur daarvan In geval van Overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, indien de situatie van Overmacht langer duurt dan 60 Dagen of als duidelijk is dat de situatie van Overmacht langer dan 60 Dagen zal voortduren. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, vindt wederzijdse ongedaanmaking op de voet van artikel 6:271 BW plaats, tenzij het reeds (op)geleverde Alliander werkelijk tot nut strekt en/of Alliander het (op)geleverde wenst te behouden. In dat geval is Alliander slechts gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van de pro rata prijs voor het reeds (op)geleverde. 10. Ontbinding Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, mits de ene Partij ook na schriftelijke aanmaning door de andere Partij waarin een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen als bedoeld in artikel 8.1 in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen en derhalve in verzuim is. 7

8 10.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1, is Alliander gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst of verplichting tot vergoeding van enige schade en onverminderd de overige rechten van Alliander waaronder het recht op schadevergoeding, indien: a. door of vanwege Opdrachtnemer of onder Opdrachtnemer ressorterend personeel enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm ook, is toegezegd, aangeboden of verschaft aan personeel, ressorterend onder Alliander, indien daardoor de houding van die persoon/personen met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst of een andere gesloten of nog af te sluiten overeenkomst zou kunnen worden beïnvloed; b. Opdrachtnemer failliet wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, zijn onderneming staakt en/of ontbindt en/of liquideert en/of er sprake is van een overname van Opdrachtnemer door een derde en/of er sprake is van een fusie met een derde; c. op een wezenlijk deel van de activa van Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd waardoor er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat Opdrachtnemer daardoor niet meer in staat zal zijn tot het op juiste wijze nakomen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst; d. indien derden Opdrachtnemer of Alliander ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen; e. indien er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 6:82 lid 2 BW en/of artikel 6:83 BW Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden op één van de gronden genoemd onder artikel 10.2 is elke vordering van Alliander op Opdrachtnemer direct opeisbaar Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, op grond van dit artikel 10 vindt wederzijdse ongedaanmaking op de voet van artikel 6:271 BW plaats onverminderd het recht van Alliander op haar toekomende schadevergoeding, tenzij het reeds (op)geleverde Alliander werkelijk tot nut strekt en/of Alliander het (op)geleverde wenst te behouden. In dat geval is Alliander slechts gehouden tot vergoeding aan de Opdrachtnemer van de pro rata prijs voor het reeds (op)geleverde, één en ander wederom onverminderd het recht van Alliander op haar toekomende schadevergoeding Opdrachtnemer heeft in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst (ongeacht de reden van ontbinding) door Alliander, geen recht op vergoeding door Alliander van eventueel door hem of derden geleden schade wegens de ontbinding. Opdrachtnemer vrijwaart Alliander van aanspraken van derden in dit verband Tussen Partijen overeengekomen bepalingen, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren waaronder dit artikel 10.6, blijven ook daarna bestaan. Tot deze bepalingen behoren onder meer: a) geheimhouding; b) verzekering; c) vrijwaring; d) intellectuele en industriële eigendom. 11. Opzegging In aanvulling op artikel 9 en artikel 10 heeft Alliander het recht de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen. Tussen Alliander en Opdrachtnemer vindt alsdan pro rata afrekening plaats over het door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst reeds (op)geleverde, de in redelijkheid reeds gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de Overeenkomst in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Iedere aanspraak van Opdrachtnemer op nadere aanvullende of vervangende schadevergoeding is uitgesloten Het bepaalde in artikel 10.6 is mutatis mutandis van toepassing bij opzegging van de Overeenkomst. 12. Nakoming 8

9 Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling in de Overeenkomst te vorderen, tast het recht van die Partij om alsnog nakoming van die bepaling en/of verplichting te vorderen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming van deze bepaling en/of verplichting door de andere Partij heeft ingestemd. 13. Verzekering Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor de navolgende risico s: a) beroepsaansprakelijkheid, waaronder risico s die voortvloeien uit beroepsfouten; b) bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Alliander of een derde; c) verlies van en schade aan bedrijfsinventaris, waaronder door brand en diefstal, inclusief de zaken die eigendom zijn van Alliander Opdrachtnemer legt op verzoek van Alliander onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in artikel 13.1 genoemde verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie onder genoemde verzekeringen. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliander de in artikel 13.1 genoemde verzekeringen. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer de condities en/of het verzekerde bedrag ten nadele van Alliander zonder bedoelde toestemming. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de met Alliander overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat aan Alliander alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen onder de verzekeringen genoemd in artikel 13.1 en voor zover betrekking hebbende op schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst jegens Alliander aansprakelijk is. Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan Alliander te zenden, onverminderd de eigen bevoegdheid van Alliander om hiervan direct aan deze verzekeraar melding te doen Bedragen die door verzekeraar(s) met betrekking tot de schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is rechtstreeks aan Alliander worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer aan Alliander te betalen schadevergoeding. 14. Vrijwaring Opdrachtnemer vrijwaart Alliander tegen enige aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden en vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer zal alle schade en kosten van Alliander ter zake van enige aanspraak van derden op zich nemen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten of de te lijden schade als gevolg van enige aanspraak van derden. 15. Nietige en vernietigde bepalingen Indien één of meer bepalingen van de ICT voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijkt/blijken te zijn of door de rechter vernietigd wordt/worden, behouden de overige bepalingen van de ICT voorwaarden en/of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. Deze vervangende regeling tast de strekking van de ICT voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. 16. Publiciteit Opdrachtnemer zal de naam of het logo van Alliander slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming als (media)uiting gebruiken. Aan deze 9

10 toestemming kunnen door Alliander voorwaarden worden verbonden Onverminderd het bepaalde in artikel 5 zal geen van beide Partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij in publicaties, reclame-uitingen of op enige andere wijze melding van de Overeenkomst maken. 17. Volledigheid van de Overeenkomst De Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen regelen de volledige rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van documenten, verklaringen en gedragingen tussen Partijen van een eerdere datum. 18. Hulpmateriaal, gereedschappen en toeleveringen Alliander Opdrachtnemer draagt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen en draagt daarvan de kosten Indien door of vanwege Alliander hulpmiddelen of zuurstof, gas, elektriciteit, licht of water ter beschikking worden gesteld, is het gebruik daarvan voor risico van Opdrachtnemer en is Alliander gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtnemer in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verplicht enig hulpmiddel dat door Alliander ter beschikking wordt gesteld te controleren op deugdelijkheid en geschiktheid voor de betreffende werkzaamheden. 19. Planning en gegevens Opdrachtnemer is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen en eventuele wijzigingen daarin van Alliander en dient zijn werkzaamheden zo in te richten, dat verstoring van werkzaamheden van Alliander of derden niet of nauwelijks plaats heeft Opdrachtnemer is gehouden van Alliander afkomstige maten, gewichten en overige data en informatie zelf te controleren op juistheid en na te gaan of dergelijke informatie wellicht onjuistheden bevat Voorts dient Opdrachtnemer na te gaan of de door Alliander aangeleverde informatie voldoende is voor Opdrachtnemer om de Overeenkomst op een correcte, juiste en deugdelijke wijze uit te kunnen voeren. De Opdrachtnemer dient indien sprake is van ontbrekende of onjuiste informatie dit (voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst) schriftelijk aan Alliander te melden. 20. Verrekening Alliander is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan Opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer of een aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan Alliander schuldig is (waaronder bijvoorbeeld schadevergoeding en/of boete). Opdrachtnemer is in geval van verzuim van Alliander tot enige verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van Alliander. 21. Intellectuele en industriële eigendom Opdrachtnemer staat er voor in dat (het gebruik van) het (op)geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom of overige rechten van derden. Alliander zal Opdrachtnemer conform het bepaalde in artikel 14 ter zake vrijwaren tegen aanspraken van derden Indien sprake is van een inbreuk op enig recht van intellectuele- of industriële eigendom of overige rechten van derden, dan draagt Opdrachtnemer na verzoek daartoe door Alliander - er zorg voor dat Alliander het eeuwigdurend onbeperkt gebruiksrecht verkrijgt ten einde de inbreuk op te heffen, zonder dat daar door Alliander additionele vergoedingen voor verschuldigd zijn. Alliander heeft het recht op kosten van Opdrachtnemer het gebruiksrecht rechtstreeks met de desbetreffende derde(n) overeen te komen. 22. Overdracht rechten en verplichtingen 10

11 22.1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder vorderingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of de overname daarvan te bewerkstelligen. De Partij die toestemming verleent is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 23. Verlegging omzetbelasting Indien artikel 24b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 van toepassing is, zal Opdrachtnemer geen omzetbelasting in rekening brengen en op de factuur vermelden "omzetbelasting verlegd". Indien over het toepassen van voornoemd artikel 24b verschil van mening ontstaat tussen Alliander en Opdrachtnemer, wordt hierover uitsluitsel gevraagd aan de voor Alliander terzake bevoegde inspecteur. Totdat uitsluitsel is verkregen, wordt door Partijen gehandeld als ware het voornoemd artikel 24b van toepassing is. 24. Wet Bescherming Persoonsgegevens De data, voor zover het persoonsgegevens betreft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), welke in het kader van de Overeenkomst toegankelijk zijn voor Opdrachtnemer en worden verwerkt/bewerkt door Opdrachtnemer (of door de bij zijn in gebruik zijnde apparatuur) zijn door netbeheerder Liander N.V. (dochtervennootschap Alliander) gekwalificeerd als data met de risicoklasse II in de zin van de WBP. Opdrachtnemer zal moeten voldoen aan het gestelde in de WBP met betrekking tot deze data Opdrachtnemer garandeert dat hij zich te allen tijde zal houden aan alle geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder mede begrepen eventuele eigen regels van Alliander met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens Alliander heeft te allen tijde het recht om te verifiëren of Opdrachtnemer zich houdt aan zijn verplichtingen op grond van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, Opdrachtnemer zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. 25. Backdoor-verklaring Opdrachtnemer verklaart dat het geleverde nu en in de toekomst vrij zijn van mogelijkheden waarop Opdrachtnemer op niet-gedocumenteerde wijze toegang kan krijgen tot het geleverde, de op het geleverde opgeslagen informatie of de door het geleverde verwerkte informatie. 26. Geschillen en toepasselijk recht Ieder geschil tussen Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten wordt bij uitsluiting in eerste instantie voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Arnhem Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de United Nations Convention on contracts for the sale of goods (het Weens Koopverdrag ) is uitgesloten. 11

12 Bijzondere bepalingen ICT producten 27. Begrippen producten In deze Bijzondere Bepalingen ICT Producten, die in aanvulling op de Algemene Bepalingen van toepassing zijn, wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in dit artikel Documentatie: de specificaties, handleidingen, (gebruiks)instructies, (keurings)voorschriften en overige gegevens van Opdrachtnemer met betrekking tot de Producten in de Nederlandse taal, tenzij Partijen een andere taal zijn overeengekomen Levering: de (af)levering van de Producten, indien van toepassing inclusief de montage of installatie daarvan, overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen Producten: de door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan Alliander te leveren roerende zaak/zaken. 28. Wijzigingen Opdrachtnemer zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van Alliander enige wijziging of aanvulling aanbrengen in de specificaties van de Producten. Indien uitvoering overeenkomstig de specificaties niet mogelijk is, zal Alliander die toestemming niet onredelijk weigeren Opdrachtnemer is te allen tijde gehouden door Alliander gewenste en technisch mogelijke wijzigingen in of aanvullingen op overeengekomen Producten aan te brengen of te leveren Wijzigingen en aanvullingen zullen niet leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs of verlenging van de overeengekomen levertijd behoudens indien en voor zover zulks redelijk is en overigens een voorstel van Opdrachtnemer tot verhoging of verlenging schriftelijk aan Alliander is meegedeeld en door Alliander is aanvaard vóór uitvoering van de wijziging of aanvulling Alle wijzigingen en aanvullingen in de Producten worden door Opdrachtnemer geïmplementeerd en verricht conform de voorwaarden van de Overeenkomst waaronder deze ICT voorwaarden Alliander is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen indien uitvoering van de door haar gewenste wijzigingen of aanvullingen niet op voor haar aanvaardbare condities mogelijk blijkt. 29. Rapportage Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang ter zake van de Producten aan Alliander zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel Alliander nodig acht. 30. Keuring Alliander en/of door Alliander daartoe aangewezen personen of instanties is/zijn te allen tijde vóór Levering gerechtigd de Producten te (her)inspecteren, te controleren, te keuren en/of te beproeven Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de gewenste (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving en de nodige documentatie en inlichtingen verstrekken. Opdrachtnemer stelt Alliander zo nodig tijdig tevoren op de hoogte van het tijdstip en de plaats waarop (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving kan plaatsvinden Opdrachtnemer is gerechtigd bij de (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving aanwezig te zijn De kosten verband houdende met de uitvoering van dit artikel 29 komen voor rekening van Alliander, tenzij de keuring aan het licht brengt dat Opdrachtnemer zich niet aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft gehouden in welk geval de kosten van de keuring voor rekening van Opdrachtnemer zijn Indien bij (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving de Producten vóór Levering geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Alliander Opdrachtnemer hiervan binnen bekwame tijd schriftelijk in kennis stellen. Indien Alliander de te leveren Producten afkeurt, is Opdrachtnemer, onverminderd alle andere rechten of vorderingen 12

13 van Alliander, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld de ontbrekende of de herstelde of vervangende Producten voor een nieuwe inspectie, controle, keuring en/of beproeving aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van dit artikel 30 onverkort. De afkeuring door Alliander bij de eerste/eerdere inspectie, controle, keuring en/of beproeving leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn(en) Indien (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving in overleg door een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag bindend voor Partijen (Her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving door of in opdracht van Alliander dan wel het achterwege blijven daarvan, ontheffen Opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid. 31. Levering Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt Levering op basis van Incoterm DDP (Delivery Duty Paid) en derhalve door Opdrachtnemer op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door Alliander opgegeven afleveringsadres en afleveringsplaats. Opdrachtnemer draagt alle kosten en risico s die verbonden zijn aan het vervoer van de Producten daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verband houdende formaliteiten. Levering dient voorts van tevoren te worden afgestemd met Alliander De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of - termijn(en) gelden als vast en fataal. Indien de Producten niet binnen de overeengekomen termijn of op de overeengekomen datum/data op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht dat de Producten niet tijdig kunnen worden (af)geleverd, zal hij Alliander daarvan schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de oorzaken en daarmee gepaard gaande verwachte vertraging Opdrachtnemer zal Alliander tijdig en adequaat voorbericht geven van het precieze tijdstip van Levering. Eerdere Levering dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of - termijnen of Levering in gedeelten (zogenaamde deelleveringen) geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliander. Indien Opdrachtnemer zonder toestemming van Alliander eerder of in deelleveringen levert, heeft Alliander het recht deze (deel)levering(en) te weigeren. Alliander is in dat geval bevoegd om de Producten zonder voorafgaande kennisgeving, voor rekening en risico van Opdrachtnemer, te retourneren Alliander is bevoegd Levering uit te stellen. Opdrachtnemer is alsdan verplicht de Producten, zonder meerkosten, voor Alliander op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor Opdrachtnemer met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen. Uitstel van Levering leidt tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn. Verlenging van de leveringstermijn wordt schriftelijk door Partijen bevestigd Indien een specifieke wijze van transport is overeengekomen, dient Opdrachtnemer zich daar strikt aan te houden Levering geldt slechts als voltooid indien de overeengekomen Producten geheel en in overeenstemming met de Overeenkomst, op de door Alliander aangewezen plaats en op het met Alliander afgesproken tijdstip zijn geleverd Indien de Producten aan Alliander ter beschikking worden gesteld respectievelijk in gebruik wordt gegeven als een "online dienst" (bijvoorbeeld als Infrastructure as a Service ( IasS ), Platform as a Service ( PaaS ) of Desktop as a Service ( DaaS )), zijn op deze diensten de Bijzondere Bepalingen ICT Diensten van toepassing. 32. Beoordeling en acceptatie Alliander beoordeelt, al dan niet door inschakeling/met behulp van derden, het functioneren van de Producten binnen een termijn van 14 Dagen na Levering. Indien Alliander de 13

14 Producten als voldoende beoordeelt, accepteert de Alliander deze door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer Indien Alliander dat noodzakelijk acht, kan zij na kennisgeving aan Opdrachtnemer de acceptatietermijn schriftelijk verlengen met nogmaals 14 Dagen. Indien Alliander zich niet binnen een termijn van 14 Dagen na Levering over de beoordeling heeft uitgelaten en evenmin de acceptatietermijn heeft verlengd, worden de Producten geacht door Alliander te zijn geaccepteerd Indien de beoordeling door Alliander gebreken in de Producten aan het licht brengt, gelden de Producten als niet geaccepteerd en zal Opdrachtnemer deze gebreken kosteloos en zo spoedig mogelijk herstellen, waarna de Producten aan een tweede beoordeling onderworpen zullen worden. Als gebreken aan het licht zijn gebracht geldt dat ook het overige deel van de Producten dat niet is aangetast door de gebreken, niet wordt geaccepteerd De procedure van de beoordeling door Alliander als beschreven in dit artikel 32, zal worden herhaald totdat de Producten zijn geaccepteerd, met dien verstande dat als de tweede beoordeling nog immer gebreken aan het licht brengt, Alliander het recht heeft niettegenstaande haar recht om schadevergoeding te eisen om, naar haar eigen keuze: (i) van Opdrachtnemer te verlangen om kosteloos zijn herstelactiviteiten voort te zetten; (ii) voor rekening van Opdrachtnemer zelf maatregelen te nemen of de noodzakelijke diensten en/of goederen van een derde te betrekken voor het herstel van de gebreken; (iii) de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) en eventueel daarmee verbonden overeenkomsten te ontbinden, waarbij Alliander generlei vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd zal zijn; of (iv) alleen een deel van de Producten te accepteren, welke gedeeltelijke acceptatie zal resulteren in een verhoudingsgewijze lagere vergoeding onder de Overeenkomst. 33. Risico- en eigendomsovergang De door Opdrachtnemer te leveren Producten (daaronder begrepen inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering) zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer tot het moment dat de Producten zijn geaccepteerd als bedoeld in artikel Alliander verkrijgt de eigendom van de Producten op het moment van acceptatie als bedoeld in artikel 32. Indien door Alliander enige betaling wordt gedaan vóór acceptatie gaat de eigendom van de aan die betaling toe te rekenen Producten en/of al bij Opdrachtnemer aanwezige onderdelen of materialen ten behoeve van de Producten op het moment van betaling over op Alliander. Opdrachtnemer is alsdan verplicht deze Producten ten behoeve van Alliander te identificeren en identificeerbaar te houden. Opdrachtnemer geldt alsdan voor deze Producten als houder voor Alliander Werknemers van Opdrachtnemer werken, ook op locaties van Alliander, voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Hulpzaken van de Opdrachtnemer zijn, ook op locaties van Alliander, voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 34. Documentatie Opdrachtnemer voorziet Alliander van duidelijke en voldoende Documentatie met betrekking tot de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de Producten Alliander is gerechtigd de Documentatie openbaar te maken en te verveelvoudigen. Opdrachtnemer vrijwaart Alliander tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken. 35. Garantie Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Producten van eerste klas ontwerp, constructie, uitvoering, materiaal, samenstelling en kwaliteit zijn, in overeenstemming met tekeningen, overige gegevens, de door Alliander gehanteerde normen, specificaties, geschikt voor het beoogde gebruik, veilig en conform eventuele overheids- en milieuvoorschriften, en dat alle geleverde 14

15 Producten vrij zijn van ontwerp-, constructie-, materiaal- of fabricagefouten. Opdrachtnemer garandeert voorts dat de afgeleverde Producten vrij zijn van iedere bijzondere last of beperking die Alliander niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtnemer vrijwaart Alliander tegen iedere aanspraak terzake Met een garantietermijn onder de Overeenkomst wordt gedoeld op een termijn waarbinnen Opdrachtnemer verplicht is kosteloos en terstond voor herstel van gebreken of herlevering zorg te dragen hetzij Alliander naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende Producten te crediteren, één en ander naar keuze van Alliander, ongeacht de oorzaak van de tekortkoming en onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst De garantietermijn waarbinnen Opdrachtnemer verplicht is tekortkomingen te herstellen bedraagt 18 maanden vanaf de datum van Levering. Indien het geleverde op grond van dit artikel 35 is hersteld of opnieuw is geleverd, zal de volle garantietermijn opnieuw aanvangen op het moment dat het herstel heeft plaatsgevonden of Levering opnieuw heeft plaatsgevonden In geval van gebreken ten aanzien waarvan door Alliander schriftelijk binnen de garantietermijn is geklaagd, zal Opdrachtnemer hetzij kosteloos herleveren, hetzij de gebreken herstellen, hetzij Alliander naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende Producten crediteren, één en ander naar keuze van Alliander Indien Opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door Alliander schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn correct zijn garantieverplichtingen nakomt, is Alliander, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen: a) vervanging of herstel van de Producten door een derde op kosten en voor rekening van Opdrachtnemer; b) retournering van de desbetreffende Producten voor rekening en risico van Opdrachtnemer en ontbinding van de Overeenkomst en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs die voor de desbetreffende Producten reeds is betaald Het bepaalde in dit artikel 35 laat overige rechten en vorderingen die Alliander aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet Indien Opdrachtnemer van mening is dat Alliander geen beroep toekomt op dit artikel 35, rust de bewijslast ter zake op Opdrachtnemer. 15

16 Bijzondere bepalingen software 36. Begrippen software In deze Bijzondere Bepalingen Software, die in aanvulling op de Algemene Bepalingen van toepassing zijn wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hierna wordt gegeven in dit artikel Documentatie: de handleidingen of andere (gebruiks)instructies van Opdrachtnemer (of zijn licentiegevers) met betrekking tot de Licentie Software of de Maatwerk Software in de Nederlandse taal, tenzij Partijen een andere taal zijn overeengekomen Licentie Software: de door Opdrachtnemer aan Alliander in gebruik gegeven programmatuur Maatwerk Software: de door Opdrachtnemer ten behoeve van Alliander ontwikkelde programmatuur Specificaties: de technische en functionele specificaties van de Licentie Software respectievelijk de Maatwerk Software. 37. Licentie Software Indien Opdrachtnemer Licentie Software aan Alliander ter beschikking stelt en in gebruik geeft, geldt met betrekking tot het gebruiksrecht van Alliander van de Licentie Software te allen tijde het hiernavolgende: (i) het recht om de Licentie Software te gebruiken omvat tevens het gebruiksrecht met betrekking tot de Documentatie; (ii) het onder (i) bedoelde gebruiksrecht is onherroepelijk en eeuwigdurend, tenzij Alliander in verzuim is met de nakoming van Alliander s verplichtingen onder de geldende gebruiksvoorwaarden en Opdrachtnemer als gevolg hiervan de Overeenkomst ontbindt; (iii) Alliander heeft te allen tijde het recht om kopieën van de Licentie Software en de Documentatie te maken en die kopieën te gebruiken, zulks voorzover nodig (a) voor calamiteiten, noodsituaties respectievelijk bij het niet functioneren van de Licentie Software, (b) voor testen of (c) voor het beoogde gebruik van de Licentie Software en de Documentatie; (iv) het gebruiksrecht van de Licentie Software en de Documentatie omvat tevens het recht om de Licentie Software en de Documentatie zo nodig door derden te laten onderhouden en/of beheren, ICT outsourcing, business process outsourcing of soortgelijke diensten van derden daaronder begrepen; (v) Partijen stellen reeds nu voor alsdan vast dat voor het geval Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard en de curator in het faillissement van Opdrachtnemer de Overeenkomst beëindigt, Alliander alsdan gerechtigd is de Licentie Software en de Documentatie te blijven gebruiken op grond van artikel 45j van de Auteurswet. Voorts stellen partijen reeds nu voor alsdan vast dat het met de Licentie Software beoogde gebruik in ieder geval omvat (a) de mogelijkheid de Licentie Software op een onbeperkt aantal computers te installeren, (b) de mogelijkheid de Licentie Software (i) voor onbepaalde tijd, (ii) op een onbeperkt aantal locaties en (iii) door een onbeperkt aantal gebruikers van Alliander te (doen) gebruiken; (c) de mogelijkheid de Licentie Software zelf en/of door een derde te (doen) onderhouden en (d) die handelingen ten aanzien van de Licentie Software te blijven verrichten die Alliander reeds verrichtten voordat Opdrachtnemer in staat van faillissement werd verklaard. Het bepaalde in dit artikel 37.1 sub (v) wordt aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW die naar zijn aard voortduurt na beëindiging van deze Overeenkomst; (vi) Indien Alliander haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) overdraagt aan een derde, zal Opdrachtnemer dulden dat het gebruik van de Licentie Software en de Documentatie 16

17 door die derde wordt voortgezet, mits deze derde aan Opdrachtnemer heeft bevestigd zich aan de voorwaarden voor het gebruik van de Licentie Software en Documentatie te zullen houden; (vii) Alliander is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de Licentie Software en de Documentatie over te dragen aan een Gelieerde Onderneming. 38. Escrow / broncode Licentie Software Op verzoek van Alliander zal Opdrachtnemer een kopie van de (broncodes van de) Licentie Software en de Documentatie deponeren bij een door Alliander goedgekeurde Software Escrow agent waarbij Alliander het recht verkrijgt om de (broncodes van de) Licentie Software te gebruiken in geval van onder meer het faillissement van de Opdrachtnemer respectievelijk het niet-voldoen van de Opdrachtnemer aan de op hem rustende onderhoudsverplichtingen. Het in dit artikel 38 bepaalde laat het bepaalde in artikel 37.1 sub (v) onverlet. 39. Implementatie Licentie Software Indien Opdrachtnemer de Licentie Software zal implementeren en/of configureren zal daartoe een implementatieovereenkomst tussen Partijen worden gesloten terzake waarvan naast de Algemene Bepalingen en de Bijzondere Bepalingen Software de Bijzondere Bepalingen ICT Diensten van deze ICT Voorwaarden van toepassing zullen zijn. 40. Keuring Licentie Software Alliander en/of door Alliander daartoe aangewezen personen of instanties is/zijn te allen tijde vóór Levering gerechtigd de Licentie Software en/of Documentatie te (her)inspecteren, te controleren, te keuren en/of te beproeven teneinde vast te stellen of de Licentie Software en/of Documentatie voldoet aan de Specificaties Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de gewenste (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving en de nodige documentatie en inlichtingen verstrekken. Opdrachtnemer stelt Alliander zo nodig tijdig tevoren op de hoogte van het tijdstip en de plaats waarop (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving kan plaatsvinden Opdrachtnemer is gerechtigd bij de (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving aanwezig te zijn De kosten verband houdende met de uitvoering van dit artikel 40 komen voor rekening van Alliander, tenzij de keuring aan het licht brengt dat Opdrachtnemer zich niet aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft gehouden in welk geval de kosten van de keuring voor rekening van Opdrachtnemer zijn Indien bij (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving de Licentie Software en/of Documentatie vóór Levering geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd omdat deze niet voldoet/voldoen aan de Specificaties, zal Alliander Opdrachtnemer hiervan binnen bekwame tijd schriftelijk in kennis stellen. Indien Alliander de te leveren Licentie Software en/of Documentatie afkeurt, is Opdrachtnemer, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Alliander, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld de ontbrekende of de herstelde of vervangende Licentie Software en/of Documentatie voor een nieuwe inspectie, controle, keuring en/of beproeving aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van dit artikel 40 onverkort. De afkeuring door Alliander bij de eerste/eerdere inspectie, controle, keuring en/of beproeving leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn(en) Indien (her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving in overleg door een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag bindend voor Partijen (Her)inspectie, controle, keuring en/of beproeving door of in opdracht van Alliander dan wel het achterwege blijven daarvan, ontheffen Opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid. 41. Levering 17

18 41.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt Levering op basis van Incoterm DDP (Delivery Duty Paid) en derhalve door Opdrachtnemer op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door Alliander opgegeven afleveringsadres en afleveringsplaats. Opdrachtnemer draagt alle kosten en risico s die verbonden zijn aan het vervoer van de Licentie Software en/of Documentatie daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verband houdende formaliteiten. Levering dient voorts van tevoren te worden afgestemd met Alliander De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of - termijn(en) gelden als vast en fataal. Indien de Licentie Software en/of Documentatie niet binnen de overeengekomen termijn of op de overeengekomen datum/data op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht dat de Licentie Software en/of Documentatie niet tijdig kunnen worden (af)geleverd, zal hij Alliander daarvan schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de oorzaken en daarmee gepaard gaande verwachte vertraging Opdrachtnemer zal Alliander tijdig en adequaat voorbericht geven van het precieze tijdstip van Levering. Eerdere Levering dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of termijnen of Levering in gedeelten (zogenaamde deelleveringen) geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliander. Indien Opdrachtnemer zonder toestemming van Alliander eerder of in deelleveringen levert, heeft Alliander het recht deze (deel)levering(en) te weigeren. Alliander is in dat geval bevoegd om de Licentie Software en/of Documentatie onder voorafgaande kennisgeving, voor rekening en risico van Opdrachtnemer, te retourneren Alliander is bevoegd Levering uit te stellen. Opdrachtnemer is alsdan verplicht de Licentie Software en/of Documentatie, zonder meerkosten, voor Alliander op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor Opdrachtnemer met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen. Uitstel van Levering leidt tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn. Verlenging van de leveringstermijn wordt schriftelijk door Partijen bevestigd Indien een specifieke wijze van transport is overeengekomen, dient Opdrachtnemer zich daar strikt aan te houden Levering geldt slechts als voltooid indien de overeengekomen Licentie Software en/of Documentatie geheel en in overeenstemming met de Overeenkomst, op de door Alliander aangewezen plaats en op het met Alliander afgesproken tijdstip zijn geleverd. 42. Beoordeling en Acceptatie Licentie Software Alliander beoordeelt, al dan niet door inschakeling/met behulp van derden binnen een termijn van 14 Dagen na Levering of de Licentie Software alsmede de Documentatie voldoet aan de Specificaties. Indien zulks het geval is, accepteert de Alliander deze door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer Indien Alliander dat noodzakelijk acht, kan zij na kennisgeving aan Opdrachtnemer de acceptatietermijn schriftelijk verlengen met nogmaals 14 Dagen. Indien Alliander zich niet binnen een termijn van 14 Dagen na Levering over de beoordeling heeft uitgelaten en evenmin de acceptatietermijn heeft verlengd, worden de Licentie Software en de Documentatie geacht door Alliander te zijn geaccepteerd Indien de beoordeling door Alliander gebreken in de Licentie Software en/of de Documentatie aan het licht brengt, gelden de Licentie Software en de Documentatie als niet geaccepteerd en zal Opdrachtnemer deze gebreken kosteloos en zo spoedig mogelijk herstellen, waarna de Licentie Software en de Documentatie aan een tweede beoordeling onderworpen zullen worden. Als gebreken aan het licht zijn gebracht geldt dat ook het overige deel van de Licentie Software en de 18

19 Documentatie dat niet is aangetast door de gebreken, niet wordt geaccepteerd De procedure van de beoordeling door Alliander als beschreven in dit artikel 42, zal worden herhaald totdat de Licentie Software en de Documentatie zijn geaccepteerd, met dien verstande dat als de tweede beoordeling nog immer gebreken aan het licht brengt, Alliander het recht heeft niettegenstaande haar recht om schadevergoeding te eisen om, naar haar eigen keuze: (i) van Opdrachtnemer te verlangen om kosteloos zijn herstelactiviteiten voort te zetten; (ii) voor rekening van Opdrachtnemer zelf maatregelen te nemen of de noodzakelijke diensten en/of goederen van een derde te betrekken voor het herstel van de gebreken (waarbij Opdrachtnemer ter uitvoering van deze bepaling zonodig onmiddellijk de broncode van de Licentie Software ter beschikking zal stellen); (iii) de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) en eventueel daarmee verbonden overeenkomsten te ontbinden, waarbij Alliander generlei vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd zal zijn; of (iv) alleen een deel van de Licentie Software en de Documentatie te accepteren, welke gedeeltelijke acceptatie zal resulteren in een verhoudingsgewijze lagere vergoeding onder de Overeenkomst. 43. Garantie - Onderhoud Licentie Software Opdrachtnemer zal gedurende een periode van in ieder geval 3 maanden na acceptatie als bedoeld in artikel 41, gebreken in de Licentie Software en/of de Documentatie kosteloos herstellen Indien Alliander wenst dat gebreken in de Licentie Software en/of de Documentatie, die zich voordoen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 42.1 en welke gebreken niet reeds vóór het verstrijken van die termijn aan Opdrachtnemer zijn gemeld, door Opdrachtnemer worden verholpen dan zal hiertoe tussen Partijen een separate onderhoudsovereenkomst worden gesloten. Die onderhoudsovereenkomst zal er in ieder geval in voorzien dat (i) Alliander ook onderhoud op de Licentie Software en Documentatie behoudt indien Alliander de twee laatste (onderhouds)versies/upgrades van de Licentie Software niet heeft geïmplementeerd respectievelijk gebruikt (in het kader van dit artikel geldt dat Alliander bij versies/upgrades uitgaat van aanduidingen waarbij een nieuwe versie/upgrade wordt aangeduid met een opvolgend hoofdnummer; dus bijvoorbeeld versie/upgrade 1.0, 2.0, 3.0, zulks ter onderscheid van releases/updates waarbij Alliander uitgaat van aanduidingen met opvolgende subnummers; dus bijvoorbeeld release/update 1.1, 1.3, 2.4, 2.5 etc. Louter ter illustratie ten behoeve van dit artikel geldt dat indien Alliander bijvoorbeeld release/update 3.4 heeft geïmplementeerd (en dus een versie/upgrade uit de serie 3.0 gebruikt), Alliander eerst gehouden kan worden tot het implementeren/gebruiken van een nieuwe versie/upgrade indien versie 6.0 beschikbaar komt). Het voorgaande impliceert dus dat Alliander nimmer gehouden is tot het implementeren van nieuwe releases/updates en (ii) iedere versie/upgrade respectievelijk release/update zoals door Alliander wordt gebruikt gedurende minimaal 5 jaar na aanvang van het gebruik door Alliander van deze versie/upgrade respectievelijk release/update, zal worden onderhouden. 44. Strijdigheid met licentie- /onderhoudsvoorwaarden Opdrachtnemer Indien het bepaalde in deze Bijzondere Bepalingen Software afwijkt en/of strijdig is met het bepaalde in de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer de Licentie Software en Documentatie ter beschikking stelt en/of onderhoudt prevaleert het bepaalde in deze Bijzondere Bepalingen Software te allen tijde. 19

20 45. Software as a Service ( Saas ) Indien de Licentie Software en/of Documentatie aan Alliander ter beschikking wordt gesteld respectievelijk in gebruik wordt gegeven als een "online dienst" (ook wel "Software as a Service" (SaaS) genoemd) geldt het bepaalde in de artikelen 35 t/m 43 onverkort, met dien verstande dat in dat geval Levering, in afwijking van het bepaalde in artikel 40.1 omtrent Levering Incoterm DDP van de Licentie Software en/of Documentatie, geschiedt doordat de Opdrachtnemer Alliander in staat stelt de Licentie Software en/of Documentatie daadwerkelijk te gebruiken op de overeengekomen leveringsdatum of -data. 46. Maatwerk Software Indien Alliander Maatwerk Software van Opdrachtnemer wenst te verkrijgen en/of deze door Opdrachtnemer geïmplementeerd wenst te zien worden, zal daartoe een separate software ontwikkelings- en/of software implementatieovereenkomst tussen Partijen worden gesloten waarop naast de Algemene Bepalingen en de Bijzondere Bepalingen Software de Bijzondere Bepalingen ICT Diensten van deze ICT Voorwaarden van toepassing zullen zijn Opdrachtnemer zal Maatwerk Software ontwikkelen en/of implementeren conform Specificaties. 49. Levering Maatwerk Software Het bepaalde in artikel 40 van deze ICT Voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing voor de Levering van Maatwerk Software. 50. Beoordeling en Acceptatie Maatwerk Software Het bepaalde in artikel 42 van deze ICT Voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing voor de acceptatie van Maatwerk Software. 51. Garantie Onderhoud Maatwerk Software Opdrachtnemer zal gedurende een periode van in ieder geval 12 maanden na acceptatie als bedoeld in artikel 50, gebreken in de Maatwerk Software en/of de Documentatie kosteloos herstellen. 47. Intellectuele Eigendom Maatwerk Software Alle intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer ontwikkelde Maatwerk Software berusten bij Alliander, een en ander conform het bepaalde in artikel 64 van de hiernavolgende Bijzondere Bepalingen ICT Diensten. 48. Keuring Maatwerk Software Het bepaalde in artikel 40 van deze ICT Voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing voor de Keuring van Maatwerk Software. 20

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Producten, diensten en werk

Inkoopvoorwaarden Producten, diensten en werk Inkoopvoorwaarden Producten, diensten en werk Inkoopvoorwaarden Alliander N.V. 2013 JZ/RH Inhoudsopgave Algemene bepalingen 1. Begrippen algemeen... 4 2. Toepasselijkheid en geldigheid... 4 3. Totstandkoming...

Nadere informatie

ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2008 (ARIV-2008)

ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2008 (ARIV-2008) ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2008 (ARIV-2008) Vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 februari 2008, nr. 3313636 (Stcrt. 2008, nr. 52, p. 11) I ALGEMEEN

Nadere informatie

ARIV-2011, 7 juni 2011 1/5

ARIV-2011, 7 juni 2011 1/5 Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2011 (ARIV-2011), zoals vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 7 juni 2011, nr. 3104147 (nr. 18716, 19 oktober 2011) (Datum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

NTU STEVIN voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten

NTU STEVIN voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten Bijlage 2 NTU STEVIN voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten I ALGEMEEN 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.

Nadere informatie

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen AWIV-2012 ALGEMENE WATERSCHAPSINKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN 2012 (AWIV-2012) I ALGEMEEN

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen AWIV-2012 ALGEMENE WATERSCHAPSINKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN 2012 (AWIV-2012) I ALGEMEEN ALGEMENE WATERSCHAPSINKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN 2012 () I ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014), Bijlage 2

Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014), Bijlage 2 Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014), Bijlage 2 (Tekst geldend op: 08-04-2014) Ontstaansbron Inwerkingtreding Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten. Bijlage 2. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV- 2014)

Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten. Bijlage 2. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV- 2014) (Tekst geldend op: 21-07- 2014) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Besluit vaststelling

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de leverancier wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de leverancier wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Leeuwen Recycling Groep B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en alle opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Zeeland Leveringen

Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Zeeland Leveringen Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Zeeland Leveringen Inhoud I ALGEMEEN... 3 1Definities... 3 2. Toepassing... 3 II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 4 3 Levering en eigendomsoverdracht... 4 4 Verpakking...

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. Algemene inkoopvoorwaarden van Streekjuweel Streekproducten Groothandel B.V., verder te noemen Streekjuweel, gevestigd aan de Doetinchemseweg 59, (7007 CB) te Doetinchem, gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Nederland/

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Artikel 1 Begrippen In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlage 1: ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KNLTB Artikel 1 Begrippen In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Artikel

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2016 (ARIV-2016)

ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2016 (ARIV-2016) Rijksoverheid ALGEMENE RIJKSINKOOPVOORWAARDEN 2016 (ARIV-2016) Vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 23 september 2016, nr. 3172110 ARIV-2016 1/9 I Algemeen

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2011 in samenwerking met Inkoopbureau West-Brabant. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Vastgesteld d.d. 1 juli 2016 Auteur mr A.I.B. van West Artikel 1: Definities Diensten: Leveringen: Opdrachtnemer: Overeenkomst: Partijen/Partij:

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn.

1.3 Ook op offertes van de leverancier worden de onderhavige voorwaarden geacht van toepassing te zijn. Algemene Inkoopvoorwaarden van UW Holding B.V., gevestigd te Utrecht (verder te noemen UW ). Deze voorwaarden gelden ook voor alle dochtervennootschappen van UW (in de zin van artikel 2:24a BW). 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 1: Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Blaricum: vastgesteld op 14 december 2010, bekendgemaakt

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Calvijn College

Algemene Inkoopvoorwaarden Calvijn College Algemene Inkoopvoorwaarden Calvijn College I. ALGEMEEN 1. Begrippen In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst of een wijziging of een aanvulling daarvan kan slechts schriftelijk totstandkomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst of een wijziging of een aanvulling daarvan kan slechts schriftelijk totstandkomen. Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Hengelo Artikel 1. Begrippen De gemeente = de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hengelo Wederpartij = de partij met wie de gemeente een overeenkomst heeft gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen (AIL-2015)

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen (AIL-2015) Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen (AIL-2015) Algemene Inkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot leveringen 2015 (AIL-2015), zoals vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand

Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Algemene voorwaarden Tekstbureau Bijdehand Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de begrippen 'opdrachtnemer' en 'opdrachtgever' gebruikt. Met 'opdrachtnemer' wordt Tekstbureau Bijdehand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Inhuur

Inkoopvoorwaarden Inhuur Inkoopvoorwaarden Inhuur Inkoopvoorwaarden Inhuur Alliander N.V. 2013 JZ/RH Inhoudsopgave Algemene bepalingen 1. Begrippen algemeen... 3 2. Toepasselijkheid en geldigheid... 3 3. Totstandkoming... 4 4.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Ferdinand gesloten overeenkomsten en daarmee verband

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Titel: Algemene Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Twente

Titel: Algemene Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Twente Titel: Algemene Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Twente Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op onder nummer Artikel 1. Begrippen Veiligheidsregio Twente = het openbaar lichaam Veiligheidsregio

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie