Hoe voert u een acceptatietest van maatwerk-software uit?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe voert u een acceptatietest van maatwerk-software uit?"

Transcriptie

1 Wat is een acceptatietest? Waarom is een acceptatietest voor u als opdrachtgever belangrijk? Wat moet u testen? Wanneer kunt u met de acceptatietest beginnen? Hoe voert u een acceptatietest uit? Wat doet u met de resultaten van de test? Wanneer eindigt de acceptatietest? Wat gebeurt er na afloop van de acceptatietest? Wanneer kunt u de geleverde software in productie nemen? Wat moet u doen als de software van zeer slechte kwaliteit blijkt te zijn? Acceptatietest uitbesteden Kosten Wat is een acceptatietest? Wanneer u de ontwikkeling van maatwerk-software uitbesteedt, dan vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Hiermee worden de activiteiten van de opdrachtgever bedoeld die erop zijn gericht om in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch te testen en beoordelen. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan uw eisen en wensen en dat de software geschikt is voor bedrijfsmatige ingebruikname. Waarom is een acceptatietest voor u als opdrachtgever belangrijk? In de algemene voorwaarden van software-leveranciers staat in de paragraaf over garantie vaak een bepaling met de volgende strekking: De leverancier kan de kosten van herstel in rekening brengen indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Een overeenkomst met deze bepaling legt een deel van de verantwoordelijkheid voor het testen van de software bij de opdrachtgever. Indien de acceptatietest achterwege wordt gelaten of onvoldoende grondig wordt uitgevoerd, dan wordt de opdrachtgever gestraft met extra kosten voor het herstel van fouten die later worden ontdekt. Door een grondige acceptatietest uit te voeren bespaart u zich deze onzekere kosten. Het komt ook voor dat de betreffende bepaling als volgt is geformuleerd: Na acceptatie is leverancier op grond van deze overeenkomst niet gehouden tot het herstel van gebreken in de software. Wanneer bovendien een garantieregeling of onderhoudscontract ontbreekt dan is de acceptatietest uw enige instrument om de goede kwaliteit van de software te garanderen. De bepalingen over het herstel van fouten in de testperiode zijn voor de leverancier veelal dwingender dan de overeenkomstige bepalingen voor de garantieperiode of de periode daarna. Het komt ook voor dat de betaling van een deel van de ontwikkelkosten afhankelijk wordt gesteld van een succesvolle afronding van de acceptatietest. De testperiode biedt u daarom een goede gelegenheid om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software te verbeteren. 1/7

2 Wat moet u testen? In de algemene voorwaarden van software-leveranciers is vaak een bepaling opgenomen met de volgende strekking: Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de overeengekomen specificaties. Enerzijds is een dergelijke definitie zeer ruim, wegens het ontbreken van een omschrijving of afbakening van de begrippen "fout" en "gebrek". Anderzijds zijn uw enige concrete aanknopingspunten de overeengekomen specificaties. In de praktijk betreft dit veelal de door de leverancier opgestelde specificaties. Die leverancier heeft er - althans bij een overeenkomst met een vaste prijs - alle belang bij om in de specificaties de functionaliteit zoveel mogelijk in te perken, maar niet om de functionaliteit zodanig concreet en specifiek te omschrijven dat u eenvoudig kunt aantonen dat de software gebreken vertoont. U kunt bij uw acceptatietest de volgende zaken testen: De functionaliteit, dat wil zeggen alle aspecten van gedrag en resultaten die volgens de overeengekomen specificaties aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Robuustheid. Dat wil zeggen, de mate waarin de software zinvol reageert op foute invoer, technische foutsituaties en gebruikersfouten. De conversieprocedure waarmee u uw bestaande systemen uiteindelijk zult overzetten op de nieuwe software. Koppelingen met uw andere informatiesystemen. De performance. Hierbij kunt u denken aan het criterium van "productieve ingebruikname" op een technische infrastructuur die voldoet aan de minimum voorwaarden volgens de overeengekomen systeemeisen. De gebruiksvriendelijkheid. De mate waarin de software voldoet aan kwaliteitsgaranties in de overeenkomst met de leverancier. In de informatica algemeen aanvaarde uitgangspunten van kwaliteit en deugdelijkheid. Dit zijn geen eenduidige begrippen. Zo is bijvoorbeeld discussie mogelijk over de vraag wanneer millenniumbestendigheid een algemeen aanvaard uitgangspunt van deugdelijkheid is geworden. De documentatie voor beheerders en gebruikers. De procedures voor handmatige werkzaamheden. Bij de acceptatietest vergelijkt u het eindresultaat van het ontwikkelproces met de huidige behoeften van de eindgebruikers [Kit]. Het is dus zeer wel mogelijk dat u tot nieuwe inzichten komt met betrekking tot de oorspronkelijk geformuleerde functionele eisen. In dat geval moet u duidelijk onderscheid maken tussen onvolkomenheden en nieuwe of gewijzigde functionele eisen. U kunt van de leverancier verlangen dat de onvolkomenheden worden hersteld, maar wat betreft de nieuwe of gewijzigde functionele eisen zult u de leverancier om een voorstel moeten vragen. Doorgaans zal de leverancier bereid zijn deze als meerwerk te realiseren. Wanneer kunt u met de acceptatietest beginnen? U kunt met de acceptatietest beginnen nadat: De ontwikkeling van de software volledig is afgerond. De leverancier een systeemtest heeft uitgevoerd en u over de resultaten heeft geïnformeerd. De software volledig is opgeleverd en geïnstalleerd. Alle benodigde systeemkoppelingen tot stand zijn gebracht en conversies zijn uitgevoerd. Alle documentatie beschikbaar is, zoals de handleiding voor eindgebruikers, de handleiding voor de applicatiebeheerder en de handleiding voor de systeembeheerder. De software van voldoende kwaliteit is voor normaal operationeel gebruik onder productieomstandigheden. Volgens SDM moet een acceptatietest uitgevoerd kunnen worden zonder dat 2/7

3 tussentijds fouten hersteld behoeven te worden [SDM]. Er mogen geen componenten meer zijn die niet functioneren. Het komt voor dat de leverancier de software oplevert voor de acceptatietest, terwijl de leverancier nog bezig is de ontwikkeling af te ronden. U krijgt de software dan geleverd met een lijst bekende fouten, of u ontdekt zelf snel fouten die normaal operationeel gebruik van de software belemmeren. In dat geval is er in feite sprake van een bèta-test, niet van een acceptatietest. Het kan dan van belang zijn om de leverancier direct te laten weten dat u de betreffende levering niet aanvaardt als basis voor de acceptatietest. Hoe voert u een acceptatietest uit? Stel een globaal testplan op. Hierbij dient u onder andere rekening te houden met oplevering van de software in onderdelen of fasen. In de algemene voorwaarden van software-leveranciers staat vaak een bepaling met de volgende strekking: Indien de software in onderdelen of fasen wordt opgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase of onderdeel onverlet. U kunt in dat geval het testen van een onderdeel of fase niet uitstellen tot het testen van het geheel of van het eindresultaat. Daarmee zou u het risico lopen dat fasen of onderdelen stilzwijgend worden geaccepteerd, zodat het herstel van fouten die u later aantreft voor uw rekening is. Dit geeft ook aan dat het voor u van belang is om te zorgen dat de fasen en onderdelen van de leverancier voor u testbaar zijn. Een auto kunt u testen, maar kunt u een stuur testen? Aangezien u de acceptatietest doorgaans in een betrekkelijk korte periode moet uitvoeren is het van belang om de test grondig voor te bereiden: Richt tijdig de testomgeving in (hardware, software, documentatie, licenties, werkruimte). Wijs ruim van tevoren de medewerkers aan die de acceptatietest gaan uitvoeren. Zorg dat deze zich vóór aanvang van de test voldoende basisvaardigheden eigen maken met betrekking tot het platform (operating system en user interface). Zorg dat uw medewerkers tijdig de beschikking krijgen over de gebruikershandleiding en de functionele specificaties van de te testen software. Schrijf vooraf concrete test-scenario's (gebruikershandelingen) en test sets (data). Hiermee kunt u al beginnen zodra de functionele specificaties beschikbaar zijn. Richt de tijdelijke administratieve organisatie in voor het verzamelen en administreren van testresultaten. Bij het uitvoeren van de acceptatietest zult u waarschijnlijk fouten en onvolkomenheden aantreffen. Het is daarbij van belang dat u nagaat of de fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren. In de algemene voorwaarden van software-leveranciers is vaak een bepaling opgenomen die u verplicht om een dergelijke situatie bij de leverancier te melden. De testperiode kan worden onderbroken todat de software zodanig is aangepast dat de acceptatietest ongehinderd voortgang kan vinden of opnieuw kan worden gestart. Wanneer u nalaat om voortgang-belemmerende fouten bij de leverancier aan te melden dan loopt u het risico dat bij het einde van de testperiode niet alle functionaliteit voldoende is getest en dat het herstel van fouten die u daarna ontdekt voor uw rekening is. Fouten en onvolkomenheden dient u zorgvuldig en gedetailleerd te administreren. Relevante gegevens zijn: Welk test-scenario is uitgevoerd? Wat was de begintoestand van de database en/of de applicatie? Welke testgegevens zijn ingevoerd? Wat is het waargenomen gedrag van de software? Wat is het verwachte gedrag? Waarin wijkt het waargenomen gedrag precies af van het verwachte gedrag? Hoe kan de fout gereproduceerd worden? In welke versie van de software is de fout aangetroffen? 3/7

4 Wat heeft u gedaan om mogelijke oorzaken van de fout te achterhalen? Met name het aspect van de reproduceerbaarheid is van groot belang. In de algemene voorwaarden van software-leveranciers is vaak een bepaling opgenomen met de volgende strekking: Een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat deze reproduceerbaar is. Vanuit het perspectief van de leverancier is deze voorwaarde goed te begrijpen. Het onderzoeken van een nietreproduceerbare fout kan zeer tijdrovend en kostbaar zijn. Het is zeker niet onredelijk dat de leverancier reproduceerbare testresultaten verlangt. Vanuit het perspectief van de opdrachtgever is het echter moeilijk te aanvaarden dat niet-reproduceerbare fouten niet onderzocht en hersteld worden. Dit type fouten is dan ook een bron van conflicten tussen leverancier en opdrachtgever. U doet er goed aan om uw acceptatietest zodanig uit te voeren dat tenminste de testresultaten reproduceerbaar zijn. In de praktijk zullen dan de meeste fouten eveneens reproduceerbaar blijken te zijn. Indien uw reproduceerbare tests niet-reproduceerbare fouten aan het licht brengen dan kunt u overwegen om acceptatie te weigeren op grond van het argument dat het onbetrouwbare gedrag van de software aan operationele ingebruikname redelijkerwijs in de weg staat. Naast concrete fouten kunnen ook kleine schoonheidsfouten en andere ongemakken geregistreerd worden. Wellicht is de leverancier bereid om deze te verbeteren, al kan hij uiteraard de kosten voor meerwerk in rekening brengen. Wat doet u met de resultaten van de test? Uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen testperiode stuurt u een schriftelijk en gedetailleerd testrapport naar de leverancier. Daarin beschrijft u: Welke fouten en onvolkomenheden u in de software heeft aangetroffen. Welke fouten en onvolkomenheden naar uw inzicht aan acceptatie in de weg staan. Welke functionaliteit u nog niet heeft kunnen testen als gevolg van de aangetroffen fouten. Tenslotte dient u de aangetroffen fouten en onvolkomenheden ten opzichte van de overeengekomen specificaties te wikken en wegen. Bepalend voor acceptatie is of de aangetroffen fouten aan productieve en operationele ingebruikname redelijkerwijs in de weg staan. Kleine fouten en onvolkomenheden kunnen ook na acceptatie in het kader van een garantieregeling worden hersteld. Samenvattend onderscheidt u in uw testrapport de volgende categorieën van onvolkomenheden: 1. Ernstige fouten die de voortgang van de acceptatietest hebben belemmerd. 2. Fouten die aan acceptatie in de weg staan. 3. Fouten en onvolkomenheden die in het kader van een garantieregeling hersteld of verbeterd moeten worden nadat de software is geaccepteerd. 4. Schoonheidsfouten en ongemakken die voor verbetering in aanmerking komen. In uw testrapport of in de begeleidende brief vermeldt u uiteraard uw conclusie: accepteert u de geleverde software of verlangt u herstel van fouten en onvolkomenheden? 4/7

5 Wanneer eindigt de acceptatietest? In de algemene voorwaarden van software-leveranciers is vaak een bepaling opgenomen die de testperiode beperkt tot bijvoorbeeld 2 weken na aflevering. Dat is erg kort, vooral wanneer u de test nog moet voorbereiden. Wanneer u over een contract onderhandelt doet u er goed aan om een langere testperiode te bedingen, bijvoorbeeld 25% van de daadwerkelijke doorlooptijd van analyse, ontwerp en ontwikkeling met een minimum van 1 maand. In de algemene voorwaarden van software leveranciers is vaak een bepaling opgenomen met de volgende strekking: Indien de leverancier geen testrapport ontvangt zal de software gelden als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode. Wanneer u de overeengekomen testperiode overschrijdt zonder een testrapport met de ontdekte tekortkomingen naar de leverancier te sturen, dan loopt u het risico dat herstel van alle tekortkomingen voor uw rekening is. U doet er goed aan om de acceptatietest projectmatig aan te pakken en de voortgang van het project scherp te bewaken. Wat gebeurt er na afloop van de acceptatietest? Als u de software heeft geaccepteerd dan kunt u deze in productie nemen. Als u de software niet heeft geaccepteerd dan zal de leverancier zich moeten inspannen om de gerapporteerde fouten en onvolkomenheden naar beste vermogen te herstellen. In de algemene voorwaarden van softwareleveranciers is vaak een bepaling opgenomen met de volgende strekking: De software zal gelden als geaccepteerd op het moment dat de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld. Er volgt in dat geval geen tweede algemene acceptatietest van de verbeterde software. U krijgt geen herkansing, uw eerste en enige acceptatietest dient zoveel mogelijk fouten en onvolkomenheden aan het licht te brengen. Het komt ook voor dat de overeenkomst voorziet in een tweede acceptatietest. Daarbij kan de bepaling opgenomen zijn dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien de software opnieuw niet geaccepteerd wordt. U moet er rekening mee houden dat niet alle aangetoonde fouten de verantwoordelijkheid van de leverancier zijn. Het is denkbaar dat bepaalde geconstateerde fouten veroorzaakt worden door fouten in hardware of software van derden, bijvoorbeeld meegeleverde componenten, of runtime-voorzieningen van het Operating System, de middleware of de database. De leverancier heeft de verantwoordelijkheid voor het onderzoek en herstel van dergelijke fouten wellicht uitgesloten in zijn algemene voorwaarden. In dat geval moet u op basis van uw licentie voor de betreffende component of voorziening de desbetreffende derde aanspreken. U kunt daarbij te maken krijgen met verschillende complicaties: U heeft een bewijslast met betrekking tot een fout die misschien diep zit verstopt in ontoegankelijke software. Voor wiens rekening is het onderzoek naar de fout? De door u aangesproken derde ontkent wellicht de fout - al dan niet met een voor u onhanteerbare technische explicatie - en verwijst u terug naar de leverancier. De door u aangesproken derde verlangt dat u de laatste versie van zijn software gebruikt, maar die is niet compatibel met de software van de leverancier. 5/7

6 De door u aangesproken derde is slechts gehouden aan zijn overeenkomsten met u, niet aan de bepalingen in uw overeenkomst met de leverancier. Zo is de derde partij bijvoorbeeld niet gebonden aan de geplande datum van ingebruikname. De gebruiksrechtovereenkomst met de door u aangesproken derde voorziet wellicht niet in het onderzoek of herstel van fouten. Wanneer kunt u de geleverde software in productie nemen? U kunt de software in gebruik nemen nadat u de geleverde software heeft geaccepteerd. In de algemene voorwaarden van software-leveranciers zijn vaak bepalingen opgenomen met de volgende strekking: Gedurende de testperiode is het niet toegestaan om de software voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De software zal reeds gelden als volledig geaccepteerd indien daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden wordt gemaakt. Wanneer u de software vóór acceptatie in productie neemt, loopt u het risico dat het herstel van alle resterende fouten voor uw rekening is. Wat moet u doen als de software van zeer slechte kwaliteit blijkt te zijn? De ICT is een onvolwassen bedrijfstak. Zelfs bij gerenommeerde leveranciers van maatwerk-software komt het regelmatig voor dat de geleverde software in ernstige mate tekortschiet. Enkele voorbeelden: De geleverde software laat zich niet goed installeren, laat staan testen. De geleverde software blijkt andere systeemeisen te kennen dan met de leverancier overeengekomen, waardoor uw testomgeving niet bruikbaar is. De geleverde software vertoont allerlei gebreken en tekortkomingen, maar de functionele specificaties zijn onvoldoende specifiek om van ondubbelzinnige fouten te kunnen spreken. De gebruikershandleiding ontbreekt, of is onduidelijk. Er doen zich regelmatig niet-reproduceerbare fouten voor. Problemen die in uw testomgeving reproduceerbaar zijn doen zich volgens de leverancier in zijn testomgeving niet voor. De performance is zeer slecht, maar de leverancier beweert dat de performance normaal is en dat u krachtiger computers moet aanschaffen. De leverancier schrijft fouten toe aan gebreken en tekortkomingen in software van derden. De leverancier heeft een bepaalde eis of wens die in de ontwerpfase is besproken niet uitdrukkelijk vastgelegd in de functionele specificaties, en bij oplevering blijkt de software op dit punt niet te voldoen. De leverancier beweert dat bepaalde beperkingen of tekortkomingen niet kunnen worden verbeterd in verband met de beperkingen van een bepaalde technologie. De leverancier stuurt u gedurende de testperiode in hoog tempo verbeteringen ("patches"), waardoor het testproces moeilijk te beheersen is. Soms blijkt al snel dat de kwaliteit van de software zo slecht is dat u zich moet afvragen of u wel met de acceptatietest kunt beginnen. In dat geval dient u toch enige testwerkzaamheden uit te voeren, zodat u de leverancier met redenen omkleed kunt aangeven dat de software van onvoldoende kwaliteit is. Het is van belang dat u alle fouten, gebreken en onvolkomenheden die de voortgang van de acceptatietest belemmeren onmiddellijk aanmeldt bij de leverancier. Leg daarbij zoveel mogelijk van de genoemde problemen terug bij de leverancier. Omschrijf de fout in detail en geef aan op welke wijze en in welke mate de voortgang van de acceptatietest wordt belemmerd. 6/7

7 Controleer zonodig uw eigen installatie- en systeembeheer-procedures. Het is denkbaar dat een kleine omissie bij de installatie - zoals het niet controleren van systeemeisen of compatibiliteitseisen - een grote hoeveelheid fouten in het gedrag van de software tot gevolg heeft. Leg alle beweringen van de leverancier voor aan een onafhankelijk deskundige. Laat zonodig een onafhankelijk rapport opstellen. Wanneer de leverancier er niet in slaagt om op redelijke termijn de geconstateerde tekortkomingen te herstellen dan wordt het tijd voor juridisch advies. U kunt dan nagaan of u de leverancier in gebreke kunt stellen, de overeenkomst ontbinden of zelfs schadevergoeding eisen. Zelfs wanneer dergelijke scenario's niet in uw belang zijn, versterkt u met deze juridische instrumenten uw positie. Acceptatietest uitbesteden Door het uitvoeren van een deugdelijke acceptatietest kunt u onzekere kosten besparen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software verbeteren. Het uitvoeren van een acceptatietest is echter verre van eenvoudig. U krijgt te maken met de volgende complicaties: De functionele specificaties moeten tot in detail worden vertaald naar concrete en reproduceerbare test-scenario's. De software moet worden getoetst op in de informatica algemeen aanvaarde uitgangspunten van kwaliteit en deugdelijkheid. Er moeten reproduceerbare performance-metingen worden uitgevoerd. Bij complexe en grootschalige acceptatietests kan het wenselijk zijn om het testproces geheel of gedeeltelijk te automatiseren. Een acceptatietest is primair een zaak van de gebruikers en materiedeskundigen. Deskundigheid op het terrein van de Software Engineering is echter vereist. Uiteraard wilt u die deskundigheid niet betrekken bij de leverancier van de te testen software. Applinet kan u bij het uitvoeren van de acceptatietest van dienst zijn met testleiding en advies. Bovendien kan Applinet uw testplan schrijven, in samenwerking met gebruikers en materiedeskundigen test-scenario's en testsets ontwikkelen, testresultaten analyseren en het testrapport opstellen. Kosten Als vuistregel kunt u hanteren dat de kosten van een deugdelijke acceptatietest 20 tot 40 % van de ontwikkelkosten van de software bedragen. Het is van belang dat u een redelijke inspanning levert, aangezien de leverancier zich anders in de garantieperiode kan beroepen op zijn bepaling dat het herstel van fouten die tijdens de acceptatietest gevonden hadden kunnen worden voor uw rekening is. Verder kunt u de onzekere kosten van herstel van fouten na de testperiode laten meewegen. Een extra investering in de acceptatietest kan lonend zijn, met name wanneer u voor het herstel van fouten afhankelijk bent van één leverancier. 7/7

Algemene voorwaarden Juna Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website

Algemene voorwaarden Juna Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene voorwaarden Juna bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepalingen

Nadere informatie

van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie,

van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie, Ontwikkeling en onderhoud van een website De You re On! Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 34290364. 1. Toepasselijkheid 1.1 De You re On! Voorwaarden

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 1. Toepasselijkheid 1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer specifieke Bijzondere bepalingen per product of

Nadere informatie

Ontwikkeling en onderhoud van een website

Ontwikkeling en onderhoud van een website Ontwikkeling en onderhoud van een website Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing. De in deze bijzondere voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de

Nadere informatie

SEN1 Software Engineering 1

SEN1 Software Engineering 1 SEN1 Software Engineering 1 Pieter van den Hombergh Ferd van Odenhoven Fontys Hogeschool voor Techniek en Bedrijfsmanagement Software Engineering 6 maart 2008 FvO,PvdH/FHTBM SEN1 Software Engineering 1

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Teststrategien. Hebben we wel het juiste gebouwd? Pieter van den Hombergh. 20 februari 2014

Teststrategien. Hebben we wel het juiste gebouwd? Pieter van den Hombergh. 20 februari 2014 Teststrategien Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 20 februari 2014 HOM/FHTeL Teststrategien 20 februari 2014 1/33 1 points 2 Review plan debugging

Nadere informatie

Teststrategien. Pieter van den Hombergh. 20 februari 2014. Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering

Teststrategien. Pieter van den Hombergh. 20 februari 2014. Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering Teststrategien Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 20 februari 2014 HOM/FHTeL Teststrategien 20 februari 2014 1/33 1 Acceptatietesten Belangen Inhoud

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid 1. De Haceel Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen, die al dan niet kan worden aangevuld met optionele modules per product of dienst. De bepalingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN QS solutions T (033) 4545 430 Modemweg 37-3821 BS Amersfoort I www.qssolutions.nl Postbus 2571-3800 GC Amersfoort E info@qssolutions.nl 1. Aanbieding en Overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Deze Algemene

Nadere informatie

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever.

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever. Algemene voorwaarden Y-catcher! per september 2015 Definities: Y-catcher! gevestigd Veerdijk 40 J te Wormer ingeschreven bij de KvK onder nummer 35030184 te Amsterdam verder te noemen, opdrachtnemer. Het

Nadere informatie

Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden. Haarlem, 29 juni Offerte en overeenkomst

Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden. Haarlem, 29 juni Offerte en overeenkomst Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden Haarlem, 29 juni 2017 1. Offerte en overeenkomst a. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Onze overeenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zuiderlicht is definitief na ondertekening van de offerte. In deze offerte staat een zo compleet

Nadere informatie

BIJLAGE AGILE SOFTWARE ONTWIKKELING

BIJLAGE AGILE SOFTWARE ONTWIKKELING BIJLAGE AGILE SOFTWARE ONTWIKKELING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van de DDA- Voorwaarden van toepassing indien Liones in opdracht

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met FlashTech sluit. 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bedge B.V., handelend onder de naam ZorgSom, gevestigd te Flevoweg 9m, 2318 BZ, Leiden

Algemene Voorwaarden van Bedge B.V., handelend onder de naam ZorgSom, gevestigd te Flevoweg 9m, 2318 BZ, Leiden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Bedge B.V., handelend onder de naam ZorgSom, gevestigd te Flevoweg 9m, 2318 BZ, Leiden 1. Algemene bepalingen 1.1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. XPOS Internet Solutions. Versie 1.01

ALGEMENE VOORWAARDEN. XPOS Internet Solutions. Versie 1.01 ALGEMENE VOORWAARDEN XPOS Internet Solutions Versie 1.01 2003 XPOS Internet Solutions 1. Algemene bepalingen 1.1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin Handleiding VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin 1/6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Het gebruikersveld... 3 1.2 Historie... 3 Hoofdstuk 2 Gebruikte criteria voor inrichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook;

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook; Algemene Voorwaarden van JAVOWEB.COM Artikel 1 algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multimedia Total Support. Artikel 1 definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Multimedia Total Support. Artikel 1 definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Multimedia Total Support Artikel 1 definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voor waarden wordt verstaan onder opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Total

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Punt & Partners automatisering B.V.

Algemene Voorwaarden van Punt & Partners automatisering B.V. Algemene Voorwaarden van Punt & Partners automatisering B.V. Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door: Punt & Partners automatisering B.V., Witte Paal 245B, 1742 LB Schagen,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 - Toepasbaarheid 1.1 Bij ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden opgesteld door RB-Media. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TPsoftware

Algemene voorwaarden van TPsoftware Algemene voorwaarden van TPsoftware ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TPsoftware goederen

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Client zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Tjuna B.V..

1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Client zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Tjuna B.V.. Algemene Voorwaarden van Tjuna B.V. Versie: 2 - Datum: 1-1-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op a lie aanbiedingen, rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Factsheet Crowd Testen

Factsheet Crowd Testen Factsheet Crowd Testen www.testbats.com Uw klanten eisen tegenwoordig hoge kwaliteit van uw desktop applicatie, webapplicatie of mobile app. Onder alle omstandigheden en op elk apparaat. Daarom eist u

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Algemene bepalingen. 1.1 Toepasselijkheid. 1.2 Aanbieding en acceptatie. 1.3 Duur en beëindiging. 1.

Algemene Voorwaarden. 1. Algemene bepalingen. 1.1 Toepasselijkheid. 1.2 Aanbieding en acceptatie. 1.3 Duur en beëindiging. 1. 1. Algemene bepalingen 1.1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Aeronautical ICT en alle daarmee

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jxs

Algemene voorwaarden Jxs Algemene voorwaarden Jxs Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Jxs te Rotterdam, Kamer van Koophandel 24311800 en haar wederpartijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NOVUSOFT V.O.F.

Algemene Voorwaarden NOVUSOFT V.O.F. Algemene Voorwaarden NOVUSOFT V.O.F. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

BEHEERORGANISATIE WORSRO

BEHEERORGANISATIE WORSRO BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur: Anneke Schafer Lelystad, juni 1991 Werkdocument:91.119X BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur:

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

1.1 - Onder Logistiek Zonder Papier B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan: Logistiek Zonder Papier B.V. te Beverwijk, KvK 62860283.

1.1 - Onder Logistiek Zonder Papier B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan: Logistiek Zonder Papier B.V. te Beverwijk, KvK 62860283. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 - Onder Logistiek Zonder Papier B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan: Logistiek Zonder Papier B.V. te Beverwijk, KvK 62860283. 1.2 - Al onze aanbiedingen, offertes,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Algemene Voorwaarden Installatiewerkzaamheden

Pagina 1 van 6. Algemene Voorwaarden Installatiewerkzaamheden Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden Installatiewerkzaamheden ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN...3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 2 MONTAGE- EN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN...3 Artikel

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GoInfo B.V.

Algemene voorwaarden GoInfo B.V. Algemene voorwaarden GoInfo B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met GoInfo B.V. sluit. Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

a. "CLIM.nl": de eenmanszaak CLIM.nl, gevestigd te Venlo, kantoorhoudend aan het adres Hertog Reinoudsingel 110, 5913 XG te Venlo;

a. CLIM.nl: de eenmanszaak CLIM.nl, gevestigd te Venlo, kantoorhoudend aan het adres Hertog Reinoudsingel 110, 5913 XG te Venlo; Algemene voorwaarden Artikel 1 - algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. "CLIM.nl": de eenmanszaak CLIM.nl, gevestigd te Venlo, kantoorhoudend aan het adres Hertog Reinoudsingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden: decube. net KvK 39083730 te Flevoland

Algemene Leveringsvoorwaarden: decube. net KvK 39083730 te Flevoland Algemene Voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden: decube. net KvK 39083730 te Flevoland versie 1.0, 1 september 2005 Pagina 1 van 6 Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IDfix software B.V. Gevestigd aan de Roggeweg 28a te Nijmegen

Algemene Voorwaarden van IDfix software B.V. Gevestigd aan de Roggeweg 28a te Nijmegen Algemene Voorwaarden van IDfix software B.V. Gevestigd aan de Roggeweg 28a te Nijmegen Artikel 1 Definitie en onderwerp van de overeenkomst 1.1 De algemene voorwaarden van IDfix software BV, hebben betrekking

Nadere informatie

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P.

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P. Algemene Voorwaarden Inhoud: 1. Algemene bepalingen P. 2 2. Offerte P. 3 3. Prijsindicatie; werkzaamheden op regiebasis P. 5 4. Totstandkoming van de overeenkomst P. 6 5. Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak)

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak) PROJECT: (Plan van aanpak) Projectcode: Datum voltooid: Auteur: Tim Baas Bestandsnaam: PVA.doc Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 concept 10-08-2009 concept Document ID: [2/11]

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie