Brochure inkomenstarief voor de opvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure inkomenstarief voor de opvang"

Transcriptie

1 Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen, gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen 2 BESTELLEN IS BETALEN 4 Waarom? 4 Waarvoor betalen de gezinnen? 4 Veelgestelde vragen 7 HET INKOMENSTARIEF 9 Vanaf 1 april 2014 voor alle baby s en peuters in een opvanglocatie met inkomenstarief 9 Hoe wordt het inkomenstarief berekend? 9 Het individueel verminderd tarief 10 Het attest inkomenstarief 10 HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 12 Uitzonderingen voor de vroegere zelfstandige voorzieningen 12 REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES 12 Het formulier opvangprestaties 12 Welke gegevens moeten per kindcode door de organisator geregistreerd worden? 13 Hoe ontvang je het formulier opvangprestaties? 14 Hoe en wanneer verstuur je het formulier opvangprestaties? 15 FACTURATIE 16 Welke informatie moet er vermeld worden op de factuur? 16 Wat mag je aanrekenen en wat niet? 17 Hoe betalen en wat met onbetaalde facturen? 19 Rechtzettingen van eerdere facturen 19 SUBSIDIES 20 PRECIEZE BEREKENINGSMETHODE EN SCHALEN 21 Berekening van het inkomenstarief 21 INKOMENSTRARIEF OPVANG 1

2 HET OPVANGPLAN Het opvangplan is een overzicht waarin je met het gezin zo goed mogelijk afspreekt wanneer het kind naar de opvang zal komen. Dit zijn gereserveerde opvangdagen. Dit plan bevat ook afspraken over de jaarlijkse gezinsvakantie, eventueel langdurige ziekte van het kind en hoe het opvangplan aangepast kan worden. Een opvangplan wordt in onderling akkoord tussen opvang en ouder afgesloten en maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst. Het is het resultaat van een onderhandeling over de verwachtingen en vragen van beide partijen. Van de opvang wordt een inspanning gevraagd om binnen jouw mogelijkheden op een vraag van de ouder in te gaan, maar je moet of kan niet steeds op alle verwachtingen ingaan. Bij de opmaak van opvangplan wordt voldoende aandacht en ondersteuning gevraagd voor de kwetsbare gezinnen. Je kan een opvangplan op verschillende manieren maken: Met heel wat ouders kan je per dag van uur tot uur afspreken wanneer het kind zal komen. Met andere gezinnen kan je een wisselende planning opmaken: x aantal dagen per week of per maand, maar wisselend per periode (bijv. afhankelijk van jobs), Spreek dan best af hoe vaak jullie hierover opnieuw samen zitten om afspraken te maken. Bijvoorbeeld: als ouders in ploegdiensten werken, dan kan je op het einde van elke maand het opvangplan doorgegeven voor de volgende maand. Neem in de schriftelijke overeenkomst hierover ook op: hoelang een opvangplan geldig is: voor de duur van de opvang, jaarlijks, maandelijks of korter; of en hoe de ouders of jij het opvangplan kan wijzigen; wat de gevolgen zijn als de ouders het opvangplan niet naleeft (het kind komt niet, het kind wordt later afgehaald, ). SLUITINGSDAGEN, GERECHTVAARDIGDE EN ONGERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEIDSDAGEN Sluitingsdagen Ouders moeten niet betalen voor de gereserveerde kinderopvangdagen die vallen op sluitingsdagen van de opvanglocatie. INKOMENSTRARIEF OPVANG 2

3 Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen Ouders krijgen een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor ze niet moeten betalen. Dit zijn gereserveerde opvangdagen waarop het kind afwezig kan zijn, ongeacht de reden. Bijvoorbeeld: een baby is enkele dagen ziek thuis, de ouders nemen een snipperdag, een kindje gaat eens een dagje naar oma, Doktersattesten zijn niet meer nodig. Op deze dagen hebben ze recht bovenop de sluitingsdagen. Je moet een minimum aantal dagen respecteren:18 dagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan: Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is. Als er geen voltijds opvangplan is, kan je dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderen. Dit is geen verplichting. Je kan er als opvang voor kiezen om meer te geven dan het minimum, vb. alle ziektedagen onbeperkt als gerechtvaardigde afwezigheid beschouwen. Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen Je kan vrij bepalen of en welk tarief je vraagt voor ongerechtvaardigde afwezigheden. Een ongerechtvaardigde afwezigheidsdag is een dag waarop het kind afwezig is, terwijl die dag gereserveerd was in het opvangplan of extra afgesproken. Deze afwezigheidsdag valt niet op een sluitingsdag of binnen het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarop een ouder recht heeft. Als je een prijs vraagt voor ongerechtvaardigde afwezigheden, dan is de bovengrens het maximaal inkomenstarief (27,71 euro voor 2014). Neem duidelijk in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst op hoe je dit regelt. INKOMENSTRARIEF OPVANG 3

4 BESTELLEN IS BETALEN WAAROM? In het systeem inkomenstarief wordt het principe van bestellen is betalen toegepast: Om zoveel mogelijk ouders aan een opvangplaats te helpen, willen we de beschikbare plaatsen zo goed mogelijk gebruiken. De nieuwe aanpak laat ouders bewuster omgaan met de hoeveelheid opvang die ze nodig hebben. Als je als opvang goed je bezetting kan plannen, draagt dit ook bij tot de verhoging van je inkomsten. Je hebt tijd tot 1 april 2015 om het systeem bestellen is betalen in te voeren. Dit is ook de tijd die je hebt om je schriftelijke overeenkomst en huishoudelijk reglement in orde te brengen. Je mag er zelf voor kiezen om het systeem eerder toe te passen. WAARVOOR BETALEN DE GEZINNEN? Baby s en peuters Aan inkomenstarief of individueel verminderd inkomenstarief De ouders betalen dit tarief voor: de opvangdagen die gereserveerd zijn in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is; de extra overeengekomen kinderopvangdagen waarop het kind aanwezig is; voor opvang gedurende 5 tot uur: 100% van het tarief; voor opvang gedurende minder dan 5 uur: 60 % van het tarief; verblijfstijden van een kind gespreid over verschillende tijdstippen op één dag worden per kinderopvanglocatie samengevoegd. Aan een prijs die de opvang zelf bepaalt (met een maximum) Je kan vrij bepalen of en welk tarief je vraagt voor ongerechtvaardigde afwezigheden, maar het mag maximum het maximaal inkomenstarief (27,71 euro) bedragen. Schoolgaande kinderen De regeling voor schoolgaande kinderen verschilt naar gelang de manier waarop deze opvang tot 31 maart 2014 was geregeld. De regelgeving voor de buitenschoolse opvang verandert niet, behalve dit: Van zodra het kind naar school gaat, wordt de opvang beschouwd als buitenschoolse opvang, ook voor kinderen die deeltijds gaan (de namiddagslapertjes ). Voor kinderen die bij zelfstandige opvang met IKG deeltijds naar school gaan, is er vanaf 1 april 2014 geen inkomenstarief meer mogelijk. De opvang bepaalt voortaan zelf de prijs hiervoor. Je zal met deze ouders ook een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. (zie verder bij huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst). INKOMENSTRARIEF OPVANG 4

5 De regeling die in jouw opvang geldt moet je duidelijk opnemen in je huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst. Wie? Zelfstandige IKG- opvangvoorzieningen Wat aanrekenen? Vrij te bepalen, ook voor kinderen die deeltijds naar school gaan! Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2013 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen (aangesloten onthaalouders, erkende kinderdagverblijven in dezelfde lokalen als baby s en peuters, lokale diensten baby s en peuters) Volgens inkomenstarief : Tot 2.59 uur: 40% van het inkomenstarief, van 3 tot 4.59 uur: 60% van het inkomenstarief, van 5 tot uur: 100% van het inkomenstarief Opvang s nachts en voor opvangprestaties vanaf 11 uur Deze regeling verschilt naar gelang de manier waarop deze opvang tot 31 maart 2014 was geregeld. Flexibele opvang verandert niet. De regeling die in jouw opvang geldt, moet je duidelijk opnemen in je huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst. Wie? Wat aanrekenen? Opvangvoorzieningen die tot 31 maart Opvang s nachts (20-6u) die minder dan 2013 gesubsidieerde urenpaketten of 11 uur duurt: inkomenstarief ploegplaatsen hadden (sommige erkende Opvang (overdag of s nachts) die11 uur voorzieningen) of langer duurt: 160% van het Aangesloten onthaalouders inkomenstarief Alle anderen: Vrij te bepalen zelfstandige opvangvoorzieningen (zowel zij die basissubsidie flexibele opvang kregen als niet) erkende opvangvoorzieningen die geen gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden erkende die geen gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden INKOMENSTRARIEF OPVANG 5

6 Eventuele bijkomende kosten Je mag bijkomende kosten vragen die direct verbonden zijn aan kinderopvang: opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan, zonder akkoord van de organisator; alleen in gevallen dat ouders je voor een voldongen feit plaatsen; vervoer; beperkt tot het bedrag per kilometer vermeld in het Koninklijk Besluit houdende algemene regeling inzake reiskosten; verzorgingsproducten, het gebruik en de afvalverwerking van luiers, uitzonderlijke maar noodzakelijke uitgaven voor een individueel kind die voorzien zijn in het huishoudelijk reglement en in de schriftelijke overeenkomst voor dat kind; beperkt tot maximaal de werkelijk gemaakte kosten, de personeelskosten niet meegerekend; je houdt hier bewijsstukken van bij; administratie- en facturatiekosten; beperkt tot maximaal 3,5 euro per maand per opgevangen kind; inningskosten bij wanbetaling; beperkt tot maximaal de werkelijk gemaakte kosten, de personeelskosten meegerekend; je houdt hier bewijsstukken van bij; het verlies of de beschadiging van materiaal dat door de organisator aan het gezin ter beschikking gesteld wordt (vb. een registratiebadge); beperkt tot maximaal de werkelijk gemaakte kosten, de personeelskosten niet meegerekend; je houdt hier bewijsstukken van bij. Als je voor buitenschoolse kinderopvang inkomenstarief kan vragen (de opvang die voor 1 april 2014 een erkenning had), dan kan je voor een warme maaltijd een bijkomende kost aanrekenen. Inschrijvingsprijs, waarborg, Als je voor de start van de opvang een inschrijvingsprijs, een waarborg of gelijk welke som geld vraagt (ongeacht de benaming), dan kan dit enkel als waarborg voor deze verplichtingen uit de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement: naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats; betalen van facturen; naleven van de opzegbepalingen. Als aan deze verplichtingen voldaan is, moet het geld teruggestort worden. Je mag maximum 250 euro vragen. Voor gezinnen met een inkomen lager dan euro is dit maximum bedrag 50 euro. INKOMENSTRARIEF OPVANG 6

7 VEELGESTELDE VRAGEN Een ouder kan geen vast opvangplan opgeven omwille van wisselende werkuren, hoe kunnen we dit opvangen? Met deze ouders kan voorafgaandelijk een opvangvolume worden afgesproken, met de bijkomende afspraak om dit binnen een vooraf afgesproken termijn te concretiseren. Bijvoorbeeld: als ouders in ploegdiensten werken, dan kan je op het einde van elke maand het opvangplan doorgegeven voor de volgende maand. De ouders van een kindje zijn leerkrachten en wensen geen opvang in de schoolvakanties. Kan dit? Ja, dat kan. Een opvangplan is een door beide partijen onderhandeld document. Beide partijen moeten akkoord zijn. Als de kinderen van de leerkrachten tijdens de vakantiemaanden niet naar de opvang komen, kunnen de partijen akkoord gaan om deze vakantieperiodes uit het opvangplan te houden. Mag ik aan de ouders een minimaal aantal opvangmomenten opleggen? Ja dat kan. Wel enkele belangrijke overwegingen hierbij: Een absolute eis om kinderen een minimaal aantal opvangmomenten per week in de kinderopvanglocatie te laten komen, is niet aangewezen omdat dit de toegankelijkheid van de opvang kan verminderen. Als organisator kan je dit vooropstellen als de gewenste minimumaanwezigheid, maar je moet hiervan kunnen afwijken bijvoorbeeld om je sociale functie ten volle te kunnen realiseren. Als je subsidies voor inkomenstarief of plussubsidies ontvangt, dan moet je de wettelijke voorrangsregels respecteren. Een kinderopvanglocatie moet ook een pedagogisch beleid voeren dat oog heeft voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Als een kind aanpassingsproblemen heeft, doordat het heel weinig naar de kinderopvang komt, kan het aangewezen zijn hierover met de ouders te praten en eventueel te vragen dat het kind (al dan niet tijdelijk) meer vaker naar de opvang komt. Het is aangewezen om: De gezinnen uit te leggen waarom je een minimum stelt; Zo ruim als haalbaar voor opvangvragen open te staan, bijvoorbeeld door vrijkomende snipperdagen in te vullen. INKOMENSTRARIEF OPVANG 7

8 Wat moet ik doen als een kindje gespreide periodes per dag aanwezig is? Als de aanwezigheid van een kind in de kinderopvang gespreid is over verschillende periodes gedurende een dag, dan worden voor de berekening van het inkomenstarief de verblijfstijden van die dag samengevoegd. Wat betalen de ouders als het kindje een extra dag komt, bovenop het opvangplan? Ouders betalen hiervoor volgens inkomenstarief, eventueel aangevuld met een bijkomende kost in het geval van een opvang van vanaf 11 uur. Wat met de planning van het jaarverlof van de ouder? Het opvangplan bevat ook afspraken over de jaarlijkse gezinsvakantie. Dit wordt in onderling akkoord tussen opvang en ouder afgesloten en maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst. Wat met langdurige ziekte van een kind? Het opvangplan bevat ook afspraken over een eventuele langdurige ziekte van het kind. Dit wordt in onderling akkoord tussen opvang en ouder afgesloten en maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst. INKOMENSTRARIEF OPVANG 8

9 HET INKOMENSTARIEF Van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 betaalt een ouder tussen 1,56 euro en 27,71 euro per dag. Bij financiële problemen is een verminderd individueel tarief mogelijk. Je vindt alle details van de berekening op het einde van de brochure. Hieronder vind je de grote lijnen. VANAF 1 APRIL 2014 VOOR ALLE BABY S EN PEUTERS IN EEN OPVANGLOCATIE MET INKOMENSTARIEF Als een opvang met IKG startte, konden ouders die op dat ogenblik een overeenkomst met de opvang hadden, kiezen: wel of geen inkomenstarief. Vanaf 1 april 2014 moeten alle ouders in opvang met inkomenstarief voor de opvang van baby s en peuters een inkomenstarief betalen. Zijn er in jouw opvang nog ouders die een vaste prijs betalen? Informeer hen dan zo spoedig mogelijk over deze verandering. Je zal met deze ouders ook een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. (zie verder bij huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst). Deze ouders moeten via mijnkindengezin.be een attest inkomenstarief vragen en aan jou bezorgen. Ook als ze hun inkomen niet bekend willen maken, moeten ze dat doen. Ze kunnen dat aanduiden in de toepassing en krijgen dan een attest met het maximumtarief. Dat bezorgen ze aan jou. HOE WORDT HET INKOMENSTARIEF BEREKEND? Het inkomenstarief wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen voor de aftrekbare bestedingen op het meest recente Belgische aanslagbiljet voor personenbelasting en aanvullende belastingen. Wiens inkomen telt er mee voor de berekening? Het inkomen van de contracthouder (de persoon die de overeenkomst ondertekent. Meestal is dat de ouder) en het inkomen een andere persoon met domicilie op hetzelfde adres: de persoon die gehuwd is met de ouder of de meerderjarige partner van de ouder; als het eerste puntje niet van toepassing is: een meerderjarige persoon. Als meerdere meerderjarige personen domicilie hebben op dit adres, dan telt het inkomen van één van de meerderjarige personen. Het inkomen van de meerderjarige kinderen uit het gezin telt nooit mee! Wat als er geen aanslagbiljet is? Dan kan een aanvraag attest inkomenstarief enkel via de Kind en Gezin-Lijn. Het inkomenstarief wordt dan berekend op basis van: het brutoloon vastgesteld op basis van loonfiches of bewijzen van officiële instanties. Het gaat over het loon van de maand voor de start van de opvang of de maand waarin de wijziging van de personen op basis van wiens inkomen de prijs berekend werd, wordt aangegegeven in mijnkindengezin.be. INKOMENSTRARIEF OPVANG 9

10 Het loon op maandbasis wordt omgezet in een jaarbedrag. voor beginnende zelfstandigen en beginnende meewerkende echtgenoten: het fictieve loon, vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Het gaat over het loon dat in het kader van de sociale zekerheid van zelfstandigen de eerste drie jaar van hun activiteit gebruikt wordt om hun sociale zekerheidsbijdragen te berekenen. Verminderingen op het inkomenstarief Volgende verminderingen worden automatisch toegekend: 25 % voor een gezin met een inkomen dat lager ligt dan een inkomensgrens dat elk jaar op 1 november wordt bepaald door Kind en Gezin; voor gezinnen met een inkomen vanaf deze inkomensgrens wordt het percentage gradueel verminderd met 1 % per begonnen schijf van 50 euro; 3,14 euro per kind ten laste vanaf het tweede kind ten laste en één aanvullende vermindering van 3,14 euro voor een gezin met één of meer meerlingen ten laste. HET INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF Bij werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie, kan de ouder vanaf 1 april 2014 aan het OCMW een individueel verminderd inkomenstarief vragen. Het verminderd tarief bedraagt: ofwel het minimumtarief (1,56 euro); ofwel 50% van het berekende tarief (minimaal 1,56 euro). Werkwijze: Het OCMW kan na een sociaal onderzoek en beoordeling van de financiële situatie van de ouder het individueel verminderd tarief toekennen. Het OCMW brengt Kind en Gezin op de hoogte. Kind en Gezin maakt dan een nieuw attest inkomenstarief aan en bezorgt dit per post aan de ouder. De ouder geeft het nieuwe attest af aan je opvang. Het individueel verminderd tarief is geldig gedurende een jaar. Attesten voor 1 april 2014 met een lager tarief of sociaal tarief Heeft een ouder voor 1 april 2014 een attest met een lager inkomenstarief omdat zijn inkomen minstens 20% gedaald was? Dan blijft dit geldig tot 31 december In december 2014 moet deze ouder een nieuw attest inkomenstarief aanvragen. Heeft een ouder voor 1 april 2014 een attest met een sociaal tarief? Dan blijft dit geldig tot 31 maart In maart 2015 moet deze ouder een nieuw attest inkomenstarief aanvragen. Bij financiële moeilijkheden kan de ouder na deze periode een individueel verminderd tarief aanvragen. INKOMENSTRARIEF OPVANG 10

11 HET ATTEST INKOMENSTARIEF Elk kind dat gebruikt maakt van inkomenstarief, moet een geldig attest inkomenstarief hebben. Kinderen die geen attest inkomenstarief hebben, kunnen niet in je kinderopvanglocatie worden opgevangen. Daarom is het belangrijk dat je de ouders goed informeert en ondersteunt in het aanvragen en het bezorgen van het attest. Hoe werkt het? De ouder vraagt het attest inkomenstarief aan via Dit verloopt in 3 fases: 1. De ouder moet zich registreren op het portaal van Kind en Gezin met zijn e-id. 2. De ouder berekent via de registratie zijn inkomenstarief en vraagt het attest inkomenstarief aan. 3. De ouder geeft het attest aan de opvang. Als de ouders ondersteuning nodig hebben of het lukt niet om het attest samen in orde te brengen, dan kunnen de ouders met hun vragen terecht bij de Kind en Gezin-Lijn op het nummer Wanneer moet de ouder het attest inkomenstarief aanvragen? Berekening bij de start van de opvang De maand voor de start van de kinderopvang. Wijziging van de personen op basis van wiens inkomen de prijs berekend De maand waarin de wijziging wordt berekend. MEER WETEN Hier kan je de prijs berekenen: Hier kan je het attest inkomenstarief aanvragen. Zie ook de vragen en antwoorden bij contact en help: Kijk in de linkerkolom bij registreren op Mijn Kind en Gezin of Inkomenstarief. INKOMENSTRARIEF OPVANG 11

12 HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Je hebt tijd tot 1 april 2015 om het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst aan te passen. Je krijgt binnenkort voorbeelden hiervan. UITZONDERINGEN VOOR DE VROEGERE ZELFSTANDIGE VOORZIENINGEN Ouders die in je IKG-voorziening nog een vaste prijs voor de opvang van baby s en peuters betalen, moeten vanaf 1 april 2014 ook inkomenstarief betalen. Ouders met een kind dat deeltijds naar school gaat en deeltijds naar de opvang, kunnen vanaf 1 april 2014 geen inkomenstarief meer betalen, maar een prijs door jou te bepalen. Je zal met deze ouders een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten en een nieuw huishoudelijk reglement voor ontvangst laat ondertekenen. Het volstaat dat je enkel de informatie over de prijs (het inkomenstarief) aanpast. Voor alle andere zaken in de overeenkomst en huishoudelijk reglement heb je tijd tot 1 april 2015 om ze in orde te brengen. Je hoeft aan deze ouders ook geen 2 maanden op voorhand de wijzigingen schriftelijk aan te kondigen. Dit geldt pas vanaf 1 april Tot 31 maart 2015 volg je de termijnen die hiervoor in je huidig huishoudelijk reglement of overeenkomst staan. REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES HET FORMULIER OPVANGPRESTATIES Een deel van je subsidies worden berekend op basis van de opvangprestaties. Deze opvangprestaties worden via het registratieformulier elektronisch aan Kind en Gezin doorgegeven. Algemeen Dit registratieformulier zal per maand per kinderopvanglocatie en per kindcode alle types aanwezigheden, gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden verzamelen. In het registratieformulier hoef je niet per kind per dag het begin- en einduur wordt doorgegeven. De elektronische registratie met begin- en einduur per dag van alle aan- en afwezigheden is wel handig voor jouw facturatie. Het is belangrijk dat dit formulier correct wordt ingevuld, aangezien het de basis is voor het berekenen van de subsidies op de geleverde prestaties. Gedetailleerde info volgt. Kind en gezin heeft hierover al contact met d softwareontwikkelaars. Om het formulier in te vullen, heb je het attest inkomenstarief nodig van elk kind dat wordt opgevangen in je kinderopvanglocatie. INKOMENSTRARIEF OPVANG 12

13 De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden voor: de berekening van de subsidie voor inkomenstarief, deel o.b.v. prestaties; de berekening van de bezetting; de berekening van de som van alle inkomenstarieven: deze wordt verrekend met de subsidie; beleidsinformatie. Flexibele opvang Sommige subsidiegroepen hebben een flexibele opvangcapaciteit en ontvangen hiervoor subsidies van Kind en Gezin. Bij kinderopvanglocaties die toestemming hebben om flexibele prestaties te registreren, verschijnt automatisch een vink bovenaan het registratieformulier. Deze locaties moeten naast de prestaties tussen 6 en 20 uur, ook de prestaties s nachts en de prestaties vanaf 11 uur registreren. Locaties zonder toestemming om flexibele prestaties te registeren mogen geen opvang s nachts of lange opvang registreren. Concreet De meeste velden in het registratieformulier bevatten hulpteksten die jou meer info geven over de gevraagde gegevens. Voornaam en naam van het kind Vink BO (buitenschoolse opvang) ja/neen Dit wordt aangevinkt vanaf het moment dat het kind naar school gaat, dus ook tijdens de overgangsperiode indien het kind deeltijds school loopt. Vanaf dan blijft dit aangevinkt en worden alle aan- en afwezigheden beschouwd als buitenschoolse prestaties. Als het kind in de loop van een maand instapt in de kleuterschool, maak je twee lijnen met dezelfde kindcode aan (één met vink en één zonder vink) met een bijbehorend aantal aan- en afwezigheden. Als het kind later eventueel opnieuw structureel voltijds naar de opvang terugkeert (mogelijk in uitzonderlijke gevallen), kan de vink terug verwijderd worden. Aantal aanwezigheden Alle aanwezigheden worden geregistreerd, ook aanwezigheden die niet opgenomen staan in het schriftelijke opvangplan. Vanaf het moment dat de organisator beslist om het kind op te vangen, ook al valt de beslissing op de dag zelf, wordt het beschouwd als een gereserveerde aanwezigheid en wordt uitgegaan van het eventueel mondeling aangepast opvangplan. Het aantal aanwezigheden zijn de kinderopvangprestaties. Dat zijn dede kinderopvangdagen waarop het kind effectief aanwezig was tussen 6 en 20 uur in die maand (uitzondering bij kinderopvanglocaties met flexibele opvang, zie verder). Het gaat om opgetelde cijfers per maand per kindcode. Er wordt een onderscheid gevraagd naar opvangduur. INKOMENSTRARIEF OPVANG 13

14 1/3 dag = aanwezigheid van minder dan 3 uur: enkel invulbaar indien het kind buitenschools wordt opgevangen! 1/2 -dag bij baby s en peuters: aanwezigheid tot 4.59 uur bij buitenschoolse opvang: een aanwezigheid van 3 tot 4.59 uur. 1 dag: aanwezigheid van 5 tot uur. Bij kinderopvanglocaties die een toestemming hebben om flexibele prestaties te registreren, verschijnt automatisch een vink bovenaan het registratieformulier bij flex. Dit moet dan geregistreerd worden: prestaties tussen 20 en 6 uur ( s nachts): zij worden bijgeteld bij de gewone aanwezigheden; prestaties van vanaf 11 uur: registeren als een aanwezigheid flex > 11 uur. Aantal gerechtvaardigde afwezigheden Dit zijn gereserveerde kinderopvangdagen waarop het kind gerechtvaardigd afwezig was, zoals voorzien in de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement. Ook hier wordt een onderscheid gevraagd naar opvangduur: 1/3-dag, 1/2-dag, 1 dag en flex > 11 uur (afbakening zie hierboven). Aantal ongerechtvaardigde afwezigheden Dit zijn gereserveerde kinderopvangdagen waarop het kind afwezig was bovenop de sluitingsdagen en het aantal toegelaten gerechtvaardigde afwezigheden in de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement. Ook hier wordt een onderscheid gevraagd naar opvangduur: 1/3-dag, 1/2-dag, 1 dag en flex > 11 uur (afbakening zie hierboven. HOE ONTVANG JE HET FORMULIER OPVANGPRESTATIES? Op het einde van de maand waarin de prestaties zijn geleverd, krijg je een met de formulieren per kinderopvanglocatie. De eerste keer dat je dit formulier ontvangt moet je voor alle kinderen de kindcodes en de namen invullen. Het is hierbij zeer belangrijk dat dit volledig overeenkomt met wat er op het attest inkomenstarief staat. Als dit niet zo is, dan krijg je het formulier terug met een overzicht van de fouten die moeten worden rechtgezet. Het formulier bevat deze gegevens: Naam van de locatie Dossiernummer Naam van de organisator De maand en het jaar waarop de registratie betrekking heeft De kindcodes en namen van de kinderen van de maand ervoor Vink BO (buitenschoolse opvang) Dit is aangevinkt indien de kinderopvanglocatie de toestemming heeft om ook buitenschoolse opvangprestaties te registreren. Elke kinderopvanglocatie die vandaag een inkomenstarief hanteert voor kinderen die buitenschools worden opgevangen, zullen dit in de toekomst mogen blijven doen. Concreet betekent het dat alle locaties van erkende kinderdagverblijven, lokale INKOMENSTRARIEF OPVANG 14

15 diensten voor buurtgerichte opvang en aangesloten onthaalouders deze toestemming zullen krijgen. Alle kinderen die opgevangen worden op deze locaties (ook kinderen die buitenschools opgevangen worden), zullen een kindcode moeten aanvragen. Vink Flex (flexibele opvang) Dit is aangevinkt indien de kinderopvanglocatie de toestemming heeft om ook flexibele opvangprestaties te registreren. GOED OM TE WETEN Opgelet! Als je prestaties voor de maand voordien niet tijdig zijn ingestuurd bij Kind en Gezin, dan ontvang je terug een blanco formulier. Kindcodes toevoegen en kindcodes zonder gegevens Er kunnen steeds nieuwe kindcodes toegevoegd worden. Kindcodes die op het formulier staan omdat ze de vorige maand gegevens hadden, maar die in de huidige maand geen gegevens hebben, hoeven niet verwijderd te worden. Aangezien er geen aan- en afwezigheden worden ingevuld, verschijnen ze de volgende maand niet meer op het registratieformulier. Rechtzettingen Je kan binnen een bepaalde periode aanpassingen aan de aanwezigheden doorvoeren. Dit doe je door het eerder formulier van de betrokken maand aan te passen en opnieuw te versturen. Heel belangrijk: geef niet enkel de aanpassing door, maar bezorg het gecorrigeerde formulier waarop de gegevens van alle kinderen zijn ingevuld. Als je de correcte gegevens over andere kinderen zou verwijderen, dan worden hun aanwezigheden niet meegerekend in de subsidiëring. HOE EN WANNEER VERSTUUR JE HET FORMULIER OPVANGPRESTATIES? Het ingevulde formulier wordt aan Kind en Gezin bezorgd via de Verstuur -knop vóór de 10 e van de maand. Het adres van Kind en Gezin voor de formulieren is Zodra het formulier in deze mailbox terecht komt, start er een automatisch verwerkingsproces die de geregistreerde gegevens behandelt. INKOMENSTRARIEF OPVANG 15

16 FACTURATIE Als organisator sta je in voor de facturatie en de inning van de bedragen. Je kan dat uiteraard zelf doen, maar je kan hiervoor ookeen beroep doen op externe bedrijven. Hiervoor ga je een contract aan om een bepaalde dienstverlening te krijgen tegen een vooraf besproken prijs. Elke organisator staat vanaf 1 april 2014 zelf in voor de facturatie. Dit gebeurt vandaag ook al door de erkende kinderopvang en door een aantal zelfstandige kinderdagverblijven. Kind en Gezin zal de zelfstandige IKG-voorzieningen ondersteunen in de overgang naar zelf factureren via een aanbod van Intrum. Meer info volgt. Op de website van Kind en Gezin staat de info die softwareleveranciers kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van een registratie- en facturatieprogramma. Deze info wordt in de komende weken aangevuld. Agentschap Ondernemen zal in de infosessie Hoe mijn geldzaken efficiënter beheren aandacht besteden aan het thema facturatie in de kinderopvang. WELKE INFORMATIE MOET ER VERMELD WORDEN OP DE FACTUUR? Belangrijk: wijs de ouders er op dat ze jou de meest recente info over het inkomenstarief moeten doorgeven: De factuur moet zeker deze zaken bevatten (bron: Unizo): het woord Factuur uitdrukkelijk vermelden; het volgnummer waaronder de factuur wordt ingeschreven in het uitgaande facturenboek; Het moet de factuur duidelijk identificeren en hetzelfde nummer dragen als in het overeenstemmende dagboek. de identiteit van de opvangvoorziening: naam, adres en bankrekeningnummer ondernemingsnummer: op de originele factuur die je aan de ouder bezorgt; op het dubbel dat je bewaart voor je eigen boekhouding; de identiteit van het opgevangen kind: naam en adres het inkomenstarief van de ouders het tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen (als die aangerekend worden); een omschrijving van en het aantal dagen en uren dat het kind in de kinderopvanglocatie opgevangen werd; het aantal dagen en uren dat het kind gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd afwezig was; de gedetailleerde opgave van alle bijkomende tarieven die boven op de inkomensprijs in rekening zijn gebracht, met vermelding van de aard, het aantal en het bedrag; het totaalbedrag; verwijzing naar eerdere stukken; wanneer er vooraf al een voorschotfactuur of een gedeeltelijke factuur werd uitgereikt; hetzelfde ook voor een creditnota; de verwijzing naar de basis van vrijstelling van de BTW: art W. BTW; de algemene voorwaarden; INKOMENSTRARIEF OPVANG 16

17 Dit zijn de voorwaarden van de overeenkomst, die zij dus moeten kennen én aanvaarden om de overeenkomst geldig te maken. Staan de algemene voorwaarden op de achterkant van de factuur, dan moet er op de voorzijde minstens duidelijk naar verwezen worden. Daarbij moet ook de expliciete vermelding staan dat ze deel uitmaken van de overeenkomst en dat ze door de ouder gekend en aanvaard zijn. In de algemene voorwaarden kan een uiterste betaaldatum (vervaldatum) bepaald worden of een betalingstermijn vanaf wanneer er verwijlintresten beginnen te lopen. Zo worden betwistingen vermeden over het aanvangen en aflopen van die termijn. WAT MAG JE AANREKENEN EN WAT NIET? Als organisator reken je aan volgens: het principe van opvang bestellen is opvang betalen; de bepalingen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst. Hierbij hou je rekening met het aantal toegekende gerechtvaardigde afwezigheidsdagen en het aantal gebruikte gerechtvaardigde afwezigheidsdagen door de ouder. Zelfstandige IKG- opvangvoorzieningen Dit geldt zowel voor opvang met als zonder een basissubsidie flexibele opvang: Opvangduur van 0 tot 4.59 uur: 60% van het tarief vermeld op het attest inkomenstarief; Opvangduur van 5 tot uur: 100% van het tarief vermeld op het attest inkomenstarief; Eventueel bijkomende kosten: vrij te bepalen door de opvangvoorziening rekening houdend met de voorwaarden (zie hierboven hoofdstuk bestellen is betalen ) Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen door de opvangvoorziening, rekening houdend met het maximum inkomenstarief (zie hierboven hoofdstuk bestellen is betalen ); Opvangprijs voor de opvang van schoolgaande kinderen (ook deeltijds!): vrij te bepalen; Opvangprijs voor opvang op flexibele uren (bv. s nachts) of voor de opvanguren vanaf 11 uur: vrij te bepalen. Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen maar geen urenpakketten of ploegplaatsen hadden of geen aangesloten onthaalouders zijn. (erkende kinderdagverblijven in dezelfde lokalen als baby s en peuters, lokale diensten baby s en peuters) Opvangduur van 0 tot 4.59 uur: 60% van het tarief vermeld op het attest inkomenstarief; Opvangduur van 5 tot10.59 uur: 100% van het tarief vermeld op het attest inkomenstarief; Eventueel bijkomende kosten: vrij te bepalen door de opvangvoorziening rekening houdend met de voorwaarden (zie hierboven hoofdstuk bestellen is betalen ) INKOMENSTRARIEF OPVANG 17

18 Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen door de opvangvoorziening, rekening houdend met een bepaald maximaal tarief (zie hierboven hoofdstuk bestellen is betalen ); Opvangprijs voor de opvang van schoolgaande kinderen: volgens inkomenstarief en deze percentages: Tot 2.59 uur: 40% van het inkomenstarief, van 3 uur tot 4.59 uur: 60% van het inkomenstarief, van 5 uur tot uur: 100% van het inkomenstarief; Opvangprijs voor opvang op flexibele uren (bv. s nachts) of voor de opvanguren vanaf 11 uur: vrij te bepalen. Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2014 gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden (aangesloten onthaalouders en sommige erkende voorzieningen) Opvangduur van 0 tot 4.59 uur: 60% van het tarief vermeld op het attest inkomenstarief; Opvangduur van 5 tot uur: 100% van het tarief vermeld op het attest inkomenstarief; Eventueel bijkomende kosten: vrij te bepalen door de opvangvoorziening rekening houdend met de voorwaarden (zie hierboven hoofdstuk bestellen is betalen ) Vergoeding voor ongerechtvaardigde afwezigheden: vrij te bepalen door de opvangvoorziening, rekening houdend met een bepaald maximaal tarief (zie hierboven hoofdstuk bestellen is betalen ); Opvangprijs voor de opvang van buitenschoolse kinderen: volgens inkomenstarief en deze percentages: minder tot 2.59 uur: 40% van het inkomenstarief, van 3 uur tot 4.59 uur: 60% van het inkomenstarief, van 5 uur tot uur: 100% van het inkomenstarief. Opvangprijs voor opvang op flexibele uren (bv. s nachts): volgens inkomenstarief Bij een opvangduur vanaf 11 uur is dit 160% van het inkomenstarief. INKOMENSTRARIEF OPVANG 18

19 HOE BETALEN EN WAT MET ONBETAALDE FACTUREN? Je int het inkomenstarief cash, via overschrijving of via bancontact. Je mag niemand verplichten tot domiciliëring. TIPS Maak altijd meteen een factuur op. Je kunt dit doen bij aanvang van iedere maand. Blijf hier vooral consequent in, ook voor bestaande ouders. Pas de factuurvoorwaarden effectief toe, maak geen uitzonderingen voor bepaalde ouders. Stuur een herinnering wanneer een factuur na de vervaldag nog steeds onbetaald bleef. Zorg voor een goede opvolging in je administratie. Indien bovenstaande tips niet voldoende bleken en de factuur nog steeds onbetaald blijft, grijp dan tijdig in. Enkele tips wanneer je zelf geen tijd hebt om dit verder aan te pakken: Incassobureau: zij kunnen de ouders schrijven, bellen en eventueel bezoeken (ze voeren geen juridische procedures); Advocaat: via een gerechtelijke invordering; Gerechtsdeurwaarder: schrijven slechte betalers doorgaans een brief die indruk maakt of kunnen bemiddelen tussen beide partijen. RECHTZETTINGEN VAN EERDERE FACTUREN Kind en Gezin voert steekproeven uit op de berekening van het inkomenstarief, die door de gezinnen werden gedaan los van de gewone aanvraag via Mijn Kind en Gezin : op de doorgegeven inkomensgegevens; op de gezinssamenstelling. Als de ouder onjuiste informatie doorgeeft of nalaat actuele informatie door te geven, kan Kind en Gezin het inkomenstarief opnieuw laten bepalen of het maximumtarief toekennen. Deze aanpassing kan leiden tot een aanpassing van de facturen. In dit geval wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijziging. INKOMENSTRARIEF OPVANG 19

20 SUBSIDIES MEER WETEN OVER SUBSIDIES INKOMENSTARIEF? Surf naar INKOMENSTRARIEF OPVANG 20

21 PRECIEZE BEREKENINGSMETHODE EN SCHALEN BEREKENING VAN HET INKOMENSTARIEF Gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen Inkomen lager dan ,83 euro Inkomenstarief Bedrag inkomen x 0, De hoogste korting is 25% korting. Deze korting wordt gradueel afgebouwd. Dit geeft deze tabel: De eventuele korting voor meerdere kinderen ten laste en een eventuele meerling, wordt pas nadien in vermindering gebracht. inkomen van ,98 euro tot en met ,97 euro Bedrag inkomen x 0, Het inkomenstarief bedraagt maximaal 15,88 euro. inkomen van ,98 euro tot en met ,14 euro Bedrag inkomen x 0, Het inkomenstarief bedraagt maximaal 20,95 euro. INKOMENSTRARIEF OPVANG 21

22 inkomen vanaf ,15 euro Per begonnen inkomensschijf van 3700 euro vanaf ,15 euro verhoogt het inkomenstarief van 20,95 euro met 0,60 euro. Het inkomenstarief bedraagt maximaal 27,71 euro. Dit geeft deze schaal: Vermindering voor gezinnen met meer dan één kind ten laste en voor gezinnen met een meerling 3,14 euro Minimaal inkomenstarief per dag per kind Dit bedraagt in alle gevallen 1,56 euro per dag per kind. De coëfficiënt voor de omzetting van het maandinkomen in een jaarinkomen 11,54 Beginnende zelfstandigen die geen aanslagbiljet kunnen voorleggen Deze bedragen worden gebruikt voor de eerste 3 jaren van de activiteit als zelfstandige. Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep: ,63 euro. Beginnende zelfstandigen in bijberoep: 1 419,50 euro Meewerkende echtgenoten die een volledig sociaal statuut kiezen: 5 636,50 euro. INKOMENSTRARIEF OPVANG 22

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudelijke en technische beschrijving van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudsopgave 1 Waarvoor wordt het formulier gebruikt?... 2 1.1 Registratie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke

Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Schriftelijke overeenkomst KDV t Schorreke Tussen enerzijds de organisator: Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123A te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Michiels, verantwoordelijke

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen De contracthouder De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO 09 377 37 27 Dienst onthaalgezinnen

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang

OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN? Duiding bij de wijzigingen n.a.v. het nieuwe Decreet Kinderopvang DOEL VAN DE REGELGEVING = Vrije opvangplaatsen optimaal benutten Door een opvangplan af te spreken

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie- Pukkie

Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie- Pukkie Reglement Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie- Pukkie Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 15 januari 2016 1. Hoeveel betaal je? Je

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst t Viencentje Leopoldstraat 25 8580 Avelgem 056/64 74 78 www.viencentje.be Schriftelijke overeenkomst 1 april 2015 Contracterende partijen De organisator NAAM: KINDERDAGVERBLIJF T VIENCENTJE ADRES: LEOPOLDSTRAAT

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen Buitenschoolse opvang De contracthouder * * De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2016.01 GO 1 Versie 2016.01 GO 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten...3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2015.01 1 Versie 2015.01 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten... 3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 6 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje

Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje 1. Contracterende partijen DE ORGANISATOR FV t Knuffeltje Carry Steenssens Dorpstraat 7 9130 Kieldrecht GSM: 0472/48.55.11 Email: tknuffeltje@hotmail.com

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Wat is Het lieverdje? Het Lieverdje is een occasionele kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De occasionele kinderopvang is niet hetzelfde als de reguliere kinderopvang.

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar.

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Geldig vanaf 1 april 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor kosten en vergoedingen

Nadere informatie

Dienst Kinderopvang - Huishoudelijk reglement

Dienst Kinderopvang - Huishoudelijk reglement Dienst Kinderopvang - Huishoudelijk reglement 1 Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Organisator gezinsopvang en verantwoordelijke(n)... 3 1.3 Kinderopvanglocaties... 3 1.4 Telefoon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOLENWIEKJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOLENWIEKJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOLENWIEKJE 1 ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1 Organisator... 2 1.2 Kinderopvanglocatie... 2 1.3 Verantwoordelijke... 2 1.4 Telefoon in geval van nood... 2 1.5 Kind en Gezin... 2 2

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG INFO KINDEROPVANG Organisator: Naam: stad Bilzen Adres: Deken Paquayplein 1, 3740 BILZEN Kinderopvang (bureel) Naam: stedelijke

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie 1 Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie Algemeen: Kinderopvang Minnie is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kindjes van 0 tot 3 jaar en staat onder

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 15/07/2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 10 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

WELKOM IN HET KINDERDAGVERBLIJF

WELKOM IN HET KINDERDAGVERBLIJF WELKOM IN HET KINDERDAGVERBLIJF HUISHOUDELIJK REGLEMENT Kinderdagverblijf t Pagadderke Platteput 8 A 9255 Buggenhout tel: 052-33 96 01 1 Huishoudelijk reglement Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

1. Ouders en jij: opvoedingspartners 1. Ouders en jij: opvoedingspartners Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, een mooie taak! EEN GOEDE

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo 1. Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo DE CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Organisatie: GEMEENTE KORTEMARK Rechtsvorm: Gemeentebestuur Ondernemingsnummer: 0207532488 Adres:

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

Schriftelijke Overeenkomst

Schriftelijke Overeenkomst Het BabyPaleis bvba Schriftelijke Overeenkomst Kinderdagverblijf 't BabyPaleis [Het BaByPaleis bvba] 8-7-2015 Inleiding Eerst en vooral willen we u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt om uw

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DUIMELOT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DUIMELOT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DUIMELOT 1 ALGEMENE INFORMATIE... 2 2 BELEID... 3 2.1 Wat bieden we aan?... 3 2.2 Wat vinden we belangrijk?... 3 2.3 Hoe kan je inschrijven?... 3 2.4 Wanneer krijg je voorrang?...

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Reinaert. Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector.

Reinaert. Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector. Reinaert Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector. Reinaert is een toepassing waarmee u gedetailleerde facturen

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement

Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement Dienst voor onthaalouders Huishoudelijk reglement De dienst voor onthaalouders is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Dit reglement is opgesteld om

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes

Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes 1. Schriftelijke overeenkomst tussen, Enerzijds: VZW Kinderopvang Vrij Onderwijs Regio Oostende Steenbakkerstraat 80 8400 Oostende Anderzijds: Naam en voornaam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke... 3 1.3 Telefoon in geval van nood... 4 1.4 Kind en Gezin... 4 2 HET BELEID...

Nadere informatie