Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167"

Transcriptie

1 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers, woord en onderwijs Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 verenigingen Decreet 18 november 1830 onafhankelijkheid Besl. Voorlopig Bewind 21 oktober 1830 schouwspelen Decreet 22 november 1830 regeringsvorm Decreet 24 november 1830 uitsluiting Oranje Nassau Decreet 20 juli 1831 drukpers Decreet 22 juli 1831 eedaflegging Verklaring tot herziening van de Grondwet 28 april II. Federale instellingen Wet 3 mei 1880 parlementair onderzoek Wet 6 augustus 1931 onverenigbaarheden Wet 19 juli 1945 einde onmogelijkheid om te regeren Wet 31 mei 1961 wetgeving Wet 13 juni 1961 coördinatie en codificatie wetgeving Wet 3 juli 1971 indeling wetgevende kamers in taalgroepen K.B. 24 maart 1972 staatssecretarissen Wet 16 juli 1973 Cultuurpact Wetboek 28 juli 1984 Belgische nationaliteit Wet 4 juli 1989 verkiezingsuitgaven en financiering politieke partijen Wet 20 juli 1990 evenwichtige aanwezigheid mannen en vrouwen in adviesraden Wet 29 juli 1991 uitdrukkelijke motivering bestuurshandelingen Wet 11 april 1994 openbaarheid bestuur Wet 22 maart 1995 federale ombudsmannen Wet 6 april 1995 parlementaire overlegcommissie Wet 2 mei 1995 verplichte lijst mandaten, ambten, beroepen en vermogensaangifte Wet 25 juni 1998 strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers Wet 5 mei 1999 gevolgen ontbinding Wetgevende kamers Wet 22 mei 2003 begroting en comptabiliteit van de federale Staat Wet 26 juni 2004 uitvoering en aanvulling wet van 2 mei Wet 25 april 2007 Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie K.B. 31 januari 2013 tot indeling van de leden van de Kamer over de kieskringen Samenwerkingsakkoord 12 juni 2013 Interfederaal Centrum Gelijke kansen Wet 27 november 2013 Civiele Lijst Koning Filip Wet 27 november 2013 dotaties en vergoedingen leden Koninklijke Familie Wet 6 januari 2014 Federale Deontologische Commissie Wet 22 mei 2014 doorrekening Planbureau verkiezingsprogramma 166 III. Gemeenschappen en Gewesten 167 A. Instellingen, bevoegdheden en middelen Wet 3 juli ideologische alarmbel Wet 21 juli 1971 samenwerking cultuurgemeenschappen Bijz. Wet 8 augustus 1980 hervorming der instellingen Wet 9 augustus 1980 hervorming der instellingen Bijz. Wet 16 januari 1989 financiering Gemeenschappen en Gewesten Wet 23 januari 1989 non bis in idem-beginsel Wet 23 januari 1989 samenwerkingsgerecht Wet 16 juni 1989 diverse institutionele hervormingen 283 5

2 Inhoud 9. Protocol 31 maart 1992 medewerking tussen regering en executieven Samenwerkingsakkoord 8 maart 1994 vertegenwoordiging België in de Ministerraad van de Europese Unie Samenwerkingsakkoord 8 maart 1994 Gemengde verdragen Wet 19 mei 1994 verkiezingsuitgaven gewestparlementen Kaderakkoord 30 juni 1994 vertegenwoordiging België bij Internationale Organisaties Samenwerkingsakkoord 11 juli 1994 rechtsgedingvoering voor een internationaal of supranationaal rechtscollege Bijz. Wet 2 mei 1995 verplichte lijst mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte Omzendbrief 12 september 1995 Interministeriële conferenties Protocol 12 september 1995 Samenwerking Federale Regering Gemeenschaps- en Gewestregeringen Bijz. Wet 25 juni 1998 strafrechtelijke verantwoordelijkheid leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen Wet 16 mei 2003 algemene bepalingen begrotingen Bijz. wet 26 juni 2004 uitvoering en aanvulling bijz. wet 2 mei B. Vlaamse instellingen Decr. Vl. Parl. 21 juni 1972 gevolgen vernieuwing Vlaams Parlement Decr. Vl. Parl. 5 juli 1989 toezicht op Vlaamse Gemeenschapscommissie Decr. Vl. Parl. 7 juli 1998 Vlaamse ombudsdienst Decr. Vl. Parl. 1 juni 2001 klachtrecht t.a.v. bestuursinstellingen Decr. Vl. Parl. 6 juli 2001 verzoekschriften Vlaams Parlement Decr. Vl. Parl. 1 maart 2002 parlementair onderzoek Kaderdecr. Vl. Parl. 18 juli 2003 bestuurlijk beleid Decr. Vl. Parl. 26 maart 2004 openbaarheid van Bestuur Decr. Vl. Parl. 7 mei 2004 verkiezingsuitgaven Bijz. Decr. 7 juli 2006 Vlaamse instellingen Decr. 13 juli 2007 evenwichtige participatie vrouwen en mannen in adviesraden Decr. 8 juli 2011 begroting Decr. 22 november 2013 deugdelijk bestuur 380 C. Brusselse instellingen Bijz. Wet 12 januari 1989 Brusselse instellingen Ordonnantie B. H. Gew. 30 maart 1995 openbaarheid bestuur Ordonnantie Gem. Gem. Co. 26 juni 1997 openbaarheid bestuur Ordonnantie 19 juli 2001 parlementair onderzoek Ordonnantie 29 april 2004 controle verkiezingsuitgaven 418 D. Franse Gemeenschap Waals Gewest Franse Gemeenschapscommissie Decr. Fr. Gem. (I) 5 juli 1993 overheveling bevoegdheden Bijz. decr. W. Gew. 12 juli 1999 maximum aantal Regeringsleden Decr. W. Gew. 12 juli 1999 vervanging federale minister Bijz. decr. Fr. Gem. 13 juli 1999 maximum aantal Regeringsleden Decr. Fr. Gem. 19 juli 1999 vervanging federale minister Bijz. Decr. W. Gew. 14 november 2001 beperking cumulatie lid Waalse Regering Decr. W. Gew. 10 april 2003 Samenwerkingsakkoord Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwerking Bijz. decr. Fr. Gem. 3 april 2014 overheveling bevoegdheden 427 E. Duitstalige Gemeenschap Wet 31 december 1983 Duitstalige Gemeenschap Decr. Duitst. Gem. 17 januari 1994 Monumenten en Landschappen Decr. Duitst. Gem. 10 mei 1999 Tewerkstelling en opgravingen Decr. Duitst. Gem. 1 juni 2004 ondergeschikte besturen Decr. Duitst. Gem. 31 maart 2014 toerisme 458 6

3 Inhoud IV. Rechtscolleges en controleorganen 461 A. Grondwettelijk Hof 463 Bijz. Wet 6 januari 1989 Grondwettelijk Hof 463 B. Raad van State Gec. wetten Raad van State R.B. 23 augustus 1948 rechtspleging R.B. 23 augustus 1948 cassatieberoep K.B. 2 april 1991 rechtspleging dwangsom K.B. 5 december 1991 rechtspleging kortgeding K.B. 30 november 2006 cassatieberoep 557 C. Rekenhof 567 Wet 29 oktober 1846 inrichting Rekenhof 567 Reglement van Orde 5 februari D. Vlaamse bestuursrechtscolleges 577 Decr. 4 april 2014 Vlaamse bestuursrechtscolleges 577 V. Rechten van de Mens Universele verklaring Rechten van de Mens 10 december Verdrag 4 november 1950 Rechten van de Mens (E.V.R.M.) 602 Eerste aanvullend protocol 20 maart Tweede protocol 6 mei Vierde protocol 16 september Zesde protocol 28 april Zevende protocol 22 november Dertiende protocol 3 mei Europese overeenkomst 5 maart 1996 deelname aan procedures E.H.R.M Verdrag 31 maart 1953 politieke rechten van de vrouw Internationaal verdrag 7 maart 1966 uitbanning rassendiscriminatie Internationaal verdrag 19 december 1966 burgerrechten en politieke rechten 623 Facultatief protocol 19 december 1966 burgerrechten en politieke rechten 633 Tweede facultatief protocol 15 december Internationaal verdrag 19 december 1966 economische, sociale en culturele rechten 634 Facultatief Protocol 10 december 2008 economische, sociale en culturele rechten Verdrag 18 december 1979 uitbanning van discriminatie van vrouwen 644 Facultatief Protocol 6 oktober Verdrag 20 november 1989 Rechten van het kind 652 Facultatief Protocol 19 december 2011 Rechten van het kind, mededelingsprocedure Herziene Europees Sociaal Handvest 6 mei Aanvullend protocol 9 november 1995 collectieve klachten Verdrag 13 december 2006 rechten van personen met een handicap 686 Facultatief Protocol 13 december 2006 rechten van personen met een handicap Handvest 30 maart 2010 grondvesten van de Europese Unie 700 7

4 1830 Decreet 22 november 1830 regeringsvorm 61 Decreet 24 november 1830 uitsluiting Oranje Nassau 62 Decreet 18 november 1830 onafhankelijkheid 61 Besluit Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers, woord en onderwijs 60 Besluit Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 Verenigingen 61 Besluit Voorlopig Bewind 21 oktober 1830 schouwspelen Decreet 20 juli 1831 drukpers 62 Decreet 22 juli 1831 eedaflegging Wet 29 oktober 1846 inrichting Rekenhof 1880 Wet 3 mei 1880 parlementair onderzoek Wet 6 augustus 1931 onverenigbaarheden Wet 19 juli 1945 einde onmogelijkheid om te regeren Wet 29 oktober 2846 inrichting Rekenhof K.B. 23 augustus 1948 rechtspleging 527 K.B. 23 augustus 1948 cassatieberoep 547 Universele verklaring Rechten van de Mens 10 december Verdrag 4 november 1950 Rechten van de mens Eerste aanvullend protocol 20 maart Verdrag 31 maart 1953 rechten van de vrouw Wet 31 mei 1961 wetgeving 71 Wet 13 juni 1961 coördinatie en codificatie wetgeving Tweede protocol 6 mei Vierde protocol 16 september

5 1966 Internationaal verdrag 7 maart 1966 uitbanning rassendiscriminatie 617 Internationaal verdrag 19 december 1966 burgerrechten en politieke rechten 623 Facultatief protocol 19 december burgerrechten en politieke rechten 633 Internationaal verdrag 19 december economische, sociale en culturele rechten Wet 3 juli indeling wetgevende kamers in taalgroepen 4 Wet 3 juli ideologische alarmbel 169 Wet 21 juli samenwerking cultuurgemeenschappen K.B. 24 maart staatssecretarissen 73 Decreet 21 juni 1972 gevolgen vernieuwing Vlaams Parlement K.B. 12 januari gec. wetten op de Raad van State Wet 16 juli Cultuurpact Verdrag 18 december uitbanning van discriminatie van vrouwen Bijz. Wet 8 augustus hervorming der instellingen 170 Wet 9 augustus hervorming der instellingen Zesde protocol 28 april Wet 31 december Duitstalige Gemeenschap Wetboek 28 juli Belgische nationaliteit 78 Zevende protocol EVRM - 22 november Bijz. Wet 6 januari Grondwettelijk Hof 463 Bijz. Wet 12 januari Brusselse instellingen 385 Bijz. Wet 16 januari financiering Gemeenschappenen Gewesten 218 Wet 23 januari non bis in idem-beginsel 277 Wet 23 januari samenwerkingsgerecht 277 Wet 16 juni diverse institutionele hervormingen 283 Wet 4 juli verkiezingsuitgaven en financiering politieke partijen 91 Decreet Vl. R. 5 juli toezicht op Vlaamse Gemeenschapscommissie 321 Verdrag 20 november Rechten van het kind 652 Tweede facultatief protocol 15 december Wet 20 juli evenwichtige aanwezigheid mannen en vrouwen in adviesraden K.B. 2 april rechtspleging dwangsom 548 Wet 29 juli uitdrukkelijke motivering bestuurshandelingen 107 K.B. 5 december rechtspleging kortgeding 551 9

6 1992 Protocol 31 maart medewerking tussen regering en executieven Decreet Fr. Gem. (I) 5 juli overheveling bevoegdheden Decr. Duitst. Gem. 17 januari Monumenten en Landschappen 454 Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 Samenwerkingsakkoord 8 maart vertegenwoordiging België in de Ministerraad van de Europese Unie 286 Samenwerkingsakkoord 8 maart Gemengde verdragen 290 Wet 11 april openbaarheid bestuur 108 Wet 19 mei verkiezingsuitgaven Vlaamse Raad, Waalse Gewestraad en Brusselse Hoofdstedelijke Raad 292 Kaderakkoord 30 juni vertegenwoordiging België bij Internationale Organisaties 299 Samenwerkingsakkoord 11 juli rechtsgedingvoering voor een internationaal of supranationaal rechtscollege Wet 22 maart federale ombudsmannen 111 Ordonnantie B. H. Gew. 30 maart openbaarheid van bestuur 409 Wet 6 april parlementaire overlegcommissie 115 Wet 2 mei verplichte lijst mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte 117 Bijz. Wet 2 mei verplichte lijst mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte 302 Omzendbrief 12 september Interministeriële conferenties 304 Protocol 12 september Samenwerking Federale Regering - Gemeenschaps- en Gewestregeringen 305 Aanvullend protocol E.S.H. 9 november collectieve klachten 684 Decr. W. Gew. 13 juli 1995 vervanging van Ministers 1996 Europese overeenkomst 5 maart 1996 personen die deelnemen aan procedures voor het EHRM 614 Herziene Europees Sociaal Handvest 3 mei 1996 (BS 10 mei 2004) Ordonnantie Gem. Gem. Co. 26 juni 1997 openbaarheid van bestuur Reglement van Orde 5 februari Wet 25 juni 1998 strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 119 Bijz. Wet 25 juni 1998 strafrechtelijke verantwoorde-lijkheid leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen 307 Decreet Vl. Parl. 7 juli 1998 Vlaamse ombudsdienst Wet 5 mei 1999 gevolgen ontbinding Wetgevende kamers 123 Decr. Duitst. Gem. 10 mei 1999 Tewerkstelling en opgravingen 455 Bijz. decr. W. Gew. 12 juli 1999 maximum aantal Regeringsleden 424 Decr. W. Gew. 12 juli 1999 vervanging federale minister 424 Bijz. decr. Fr. Gem. 13 juli 1999 maximum aantal Regeringsleden 425 Decr. Fr. Gem. 19 juli 1999 vervanging federale minister 425 Facultatief Protocol 6 oktober 1999 uitbanning discriminatie vrouwen

7 2001 Decr. Vl. Parl. 1 juni 2001 klachtrecht t.a.v. bestuursinstellingen 328 Decr. Vl. Parl. 6 juli 2001 verzoekschriften Vlaams Parlement 329 Ordonnantie B.H.Gew. 19 juli 2001 parlementair onderzoek 416 Bijz. Decreet W. Gew. 14 november 2001 beperking cumulatie lid van de Waalse Regering Decr. Vl. Parl. 1 maart parlementair onderzoek 330 Dertiende protocol 3 mei Decr. W. Gew. 10 april 2003 Samenwerkingsakkoord Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwerking 426 Wet 16 mei 2003 algemene bepalingen begrotingen 312 Wet 22 mei 2003 begroting en comptabiliteit van de federale Staat 123 Kaderdecreet 18 juli 2003 bestuurlijk beleid Decreet Vl. Parl. 26 maart 2004 de openbaarheid van Bestuur 343 Ordonnantie 29 april 2004 controle verkiezingsuitgaven 418 Decr. Vl. Parl. 7 mei 2004 verkiezingsuitgaven 353 Bijz. Wet 26 juni 2004 uitvoering en aanvulling bijzondere wet van 2 mei Wet 26 juni 2004 uitvoering en aanvulling wet van 2 mei Decr. Duitst. Gem. 1 juni 2004 ondergeschikte besturen Bijz. Decr. 7 juli 2006 Vlaamse instellingen 355 K.B. 30 november 2006 cassatieprocedure Raad van State 557 Verdrag 13 december 2006 rechten personen met een handicap 686 Facultatief Protocol 13 december 2006 rechten personen met een handicap Wet 25 april 2007 Parlementair Comité wetsevaluatie 148 Decr. 13 juli 2007 evenwichtige participatie vrouwen en mannen in adviesraden Facultatief Protocol 10 december 2008 economische, sociale en culturele rechten Handvest 30 maart 2010 Grondrechten van de Europese Unie Decr. 8 juli 2011 begroting 363 Facultatief Protocol 19 december 2011 Rechten van het kind, mededelingsprocedure K.B. 31 januari 2013 tot indeling van de leden van de Kamer over de kieskringen 151 Samenwerkingsakkoord 12 juni 2013 Interfederaal Centrum Gelijke kansen 151 Decr. Vl. Parl. 22 november 2013 deugdelijk bestuur 380 Wet 27 november 2013 Civiele Lijst Koning Filip 158 Wet 27 november 2013 dotaties en vergoedingen leden Koninklijke Familie

8 2014 Wet 6 januari 2014 Federale Deontologische Commissie 162 Decr. Duitst. Gem. 31 maart 2014 toerisme 458 Bijz. decr. Fr. Gem. 3 april 2014 bevoegdheden Franse Gemeenschap overgedragen aan Waals Gewest en Franse Gemeenschapscommissie 427 Verklaring tot herziening van de Grondwet 28 april Wet 22 mei 2014 doorrekening Planbureau verkiezingsprogramma 166 Decr. 4 april 2014 Vlaamse bestuursrechtscolleges

Inhoudsopgave A STAATSRECHT PROGRAMMAWETTEN EN -DECRETEN GRONDWET BEGROTINGSRECHT EUROPESE UNIE. Vlaanderen. Algemeen. Brussel

Inhoudsopgave A STAATSRECHT PROGRAMMAWETTEN EN -DECRETEN GRONDWET BEGROTINGSRECHT EUROPESE UNIE. Vlaanderen. Algemeen. Brussel Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN Inhoudsopgave PROGRAMMAWETTEN EN -DECRETEN A STAATSRECHT GRONDWET Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België... 7 BEGROTINGSRECHT Algemeen Wet 29 oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave A STAATSRECHT GRONDWET BEGROTINGSRECHT BENELUX EUROPESE UNIE. Brussel. Algemeen. Basisverdragen en Protocollen. Federaal.

Inhoudsopgave A STAATSRECHT GRONDWET BEGROTINGSRECHT BENELUX EUROPESE UNIE. Brussel. Algemeen. Basisverdragen en Protocollen. Federaal. Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN Inhoudsopgave A STAATSRECHT GRONDWET Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België... 2 BEGROTINGSRECHT Algemeen Wet 29 oktober 1846 op de inrichting van

Nadere informatie

Inhoudsopgave A STAATSRECHT GRONDWET BEGROTINGSRECHT BENELUX EUROPESE UNIE. Brussel. Algemeen. Basisverdragen en Protocollen. Federaal.

Inhoudsopgave A STAATSRECHT GRONDWET BEGROTINGSRECHT BENELUX EUROPESE UNIE. Brussel. Algemeen. Basisverdragen en Protocollen. Federaal. Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN Inhoudsopgave A STAATSRECHT GRONDWET Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België... 2 BEGROTINGSRECHT Algemeen Wet 29 oktober 1846 op de inrichting van

Nadere informatie

Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 3 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 4 1.2 Klachten, bezwaren, beroepen en petities 9 1.3 De ene klacht

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

De hiërarchie der normen

De hiërarchie der normen De hiërarchie der normen De hiërarchie der normen houdt in dat er een rangorde bestaat tussen de verschillende reglementaire teksten. Dit betekent dat een lagere norm niet mag indruisen tegen een hogere

Nadere informatie

Art. 3. Het voorzitterschap van het Comité wordt waargenomen door een ambtenaar van het federale departement van Leefmilieu.

Art. 3. Het voorzitterschap van het Comité wordt waargenomen door een ambtenaar van het federale departement van Leefmilieu. Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (B.S. 13

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Basisboek afl 18.book Page 5 Monday, July 2, 2012 12:51 PM Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 5 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 6

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2015/31428] 2 JULI 2015. Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING RAAD VAN STATE Art. 2 TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING 1. De afdeling wetgeving dient van beredeneerd advies over de tekst van alle ontwerpen of voorstellen van wet, van decreet en van

Nadere informatie

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering WOENSDAG 18 MEI NAMIDDAG (033) WETSONTWERP 1. Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (1347/1-9) - Ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het

Nadere informatie

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Administratieve rechtshandeling... 4 1. Definitie... 4 2. Toelichting... 4 Algemeen rechtsbeginsel...

Nadere informatie

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT 2015 de nieuwe SENAAT 2 De Senaat is hervormd. De zesde staatshervorming is een nieuwe stap in de federalisering van België. De gevolgen voor de Senaat zijn ingrijpend. Ontdek in deze folder de nieuwe

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 3 september 1807).................................. 1 B. Br. Hoofdst. Reg. 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 2. WONINGHUUR K.B. 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

RAADVANSTATE. afdeling Wetgeving. advies NR van 2 7 juni over

RAADVANSTATE. afdeling Wetgeving. advies NR van 2 7 juni over From: To:0025526001 27/06/2013 13:54 #873 P.002/006 RAADVANSTATE afdeling Wetgeving advies 53.351NR van 2 7 juni 2013 over een voorontwerp van decreet 'tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Constitutioneel recht

Constitutioneel recht Constitutioneel recht Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann Bewerkt door Prof. mr. P.P.T. Broeksteeg Prof. mr. B.P. Vermeulen Mr. C.N.J. Kortmann Zevende druk Kluwer a Wotters Kluwer business INHOUD AFKORTINGEN

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Het samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47 Algemene inhoud VESTIGINGSRECHT 1 Vastgoedmakelaar 3 Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 13 januari 2013......... 5 Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model

houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model ingediend op 542 (2015-2016) Nr. 1 26 oktober 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING.

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING. DEONTOLOGIE Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

INHOUD POLITIEK ZAKBOEKJE STRUCTUREN 9

INHOUD POLITIEK ZAKBOEKJE STRUCTUREN 9 DEEL 1 DE FEDERALE INSTELLINGEN 25 1. De machten 25 2. De wetgevende machten 26 3. De federale wetgevende macht 29 3.1. De beide Kamers: algemeen kader 29 Taalgroepen 29 Stemmingen 30 Openbaarheid 30 Alarmbelprocedure

Nadere informatie

DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN

DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN Deze brochure wil in vogelvlucht zonder volledig te willen zijn en in een begrijpelijke taal de lezer een inzicht geven in de bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving. en de samenstelling van wervingsreserves van TWEETALIGE JURISTEN

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving. en de samenstelling van wervingsreserves van TWEETALIGE JURISTEN Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van TWEETALIGE JURISTEN Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL - AANWERVING De Kamer van

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.465/1 van 12 juli 2016 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met 1 het aanvullende akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 II. GERECHTELIJK RECHT 389

Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 II. GERECHTELIJK RECHT 389 Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 Gecoördineerde Grondwet 17 februari 1994............................................. 3 Wet betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken

Nadere informatie

WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI (B.S. 21/03/1973, blz. 3461)

WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI (B.S. 21/03/1973, blz. 3461) 1 WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI 1973 (B.S. 21/03/1973, blz. 3461) Tekst, geconsolideerd door het coördinatiebureau: Versie toepasselijk vanaf 01/03/2014 Waarschuwing met betrekking

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI (B.S. 21/03/1973, blz. 3461)

WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI (B.S. 21/03/1973, blz. 3461) 1 WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI 1973 (B.S. 21/03/1973, blz. 3461) Tekst, geconsolideerd door het coördinatiebureau: Versie toepasselijk vanaf 18/06/2007 Lijst van de artikelen

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

II.A. Internationaal recht: betrekkingen tussen de staten 423

II.A. Internationaal recht: betrekkingen tussen de staten 423 Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 Gecoördineerde Grondwet 17 februari 1994... 3 Wet betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

Wetboek voor de advocaat-stagiair 2011 2012 Deel 1 Gerechtelijk recht, deontologie, stage, sociaal statuut, strafrecht. Orde van Vlaamse Balies

Wetboek voor de advocaat-stagiair 2011 2012 Deel 1 Gerechtelijk recht, deontologie, stage, sociaal statuut, strafrecht. Orde van Vlaamse Balies Wetboek voor de advocaat-stagiair 2011 2012 Deel 1 Gerechtelijk recht, deontologie, stage, sociaal statuut, strafrecht Orde van Vlaamse Balies Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

I. GRONDWET. Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België (uittreksel art , , )... 1

I. GRONDWET. Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België (uittreksel art , , )... 1 I. GRONDWET Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde Grondwet van België (uittreksel art. 141 142, 144 146, 159 161)..................................................... 1 Grondwet 7 februari 1831 Gecoördineerde

Nadere informatie

Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004)

Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004) 19-06-1997 Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004) Bekrachtiging, verbindend verklaring: Goedgekeurd bij art. 2 Decr. Vl. Parl. 17 juli 2000 (B.S.,

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR Frankie Schram Gastprofessor faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en faculteit Rechten Universiteit Antwerpen Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

VR DOC.0083/1BIS

VR DOC.0083/1BIS VR 2017 0302 DOC.0083/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving. en de samenstelling van wervingsreserves van TWEETALIGE ATTACHÉS

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving. en de samenstelling van wervingsreserves van TWEETALIGE ATTACHÉS Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van TWEETALIGE ATTACHÉS Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL - AANWERVING De Kamer

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

Bijzondere wet van 12 januari 1989

Bijzondere wet van 12 januari 1989 Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen Officieuze coördinatie tekst bijgewerkt tot 14 september 2016 Deze versie werd door de wetgevende diensten van het Brussels

Nadere informatie

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers.

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers. Eedaflegging van elf opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister of tot staatssecretaris werden benoemd Artikel 50 van de Grondwet bepaalt het

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004

Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004 Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004 Bruno Asscherickx Voorzitter Beroepsinstantie, afdeling Openbaarheid van Bestuur Vlaamse overheid Departement Kanselarij en Bestuur openbaarheid van bestuur:

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Vraag 1 Een nieuw Europees Verdrag zoals het Verdrag van Lissabon (2007) (a) is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

Vraag 1 Een nieuw Europees Verdrag zoals het Verdrag van Lissabon (2007) (a) is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten. Vraag 1 Een nieuw Europees Verdrag zoals het Verdrag van Lissabon (2007) is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten. Verordering moet nog geratificeerd worden door de bevoegde Belgische parlementaire

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.003/3 van 20 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau maart 2009 De verschillende

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET 1 DE BELGISCHE GRONDWET TITEL I HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED Artikel 1 België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Artikel 2 België omvat

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 8 APRIL 1954. - Koninklijk besluit ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut. (NOTA 1 : Opgeheven voor Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 II. GERECHTELIJK RECHT 347

Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 II. GERECHTELIJK RECHT 347 Algemene inhoud I. PUBLIEK RECHT 1 Gecoördineerde Grondwet 17 februari 1994............................................. 3 Wet betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2008 MONITEUR BELGE 26811 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

Bijlage bij het bezoekersreglement van het Vlaams Parlement

Bijlage bij het bezoekersreglement van het Vlaams Parlement Bijlage bij het bezoekersreglement van het Vlaams Parlement Toegang tot vergaderingen Openbaarheid en beslotenheid van commissie- en plenaire vergaderingen Orde in het Parlement en op de publiekstribunes

Nadere informatie

Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E

Nadere informatie

WET-WIJZER WET- De weg van een wet. Natieplein. Federaal Parlement. Kamer van volksvertegenwoordigers. Senaat STRAAT

WET-WIJZER WET- De weg van een wet. Natieplein. Federaal Parlement. Kamer van volksvertegenwoordigers. Senaat STRAAT WET-WIJZER Natieplein De weg van een wet WET- STRAAT Senaat Federaal Parlement Kamer van volksvertegenwoordigers 2 Een parlement maakt wetten en controleert de regering in naam van de bevolking Welkom!

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen; SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE VLAAMSE, DE FRANSE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST, HET WAALSE GEWEST, HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie