Wil je meer weten over de fascinerende groene kracht van gras? Kijk op om een studiedag bij te wonen of een cursus te volgen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wil je meer weten over de fascinerende groene kracht van gras? Kijk op www.graskracht.be om een studiedag bij te wonen of een cursus te volgen."

Transcriptie

1 Laat het gras maar groeien! Wie weet brengen we over enkele jaren allemaal het gras van onze tuin naar een vergister in de buurt? En verwarmen we, wassen, strijken en rijden we met schoon biogas gemaakt van gras. Wil je meer weten over de fascinerende groene kracht van gras? Kijk op om een studiedag bij te wonen of een cursus te volgen. Contact Willy Verbeke Inverde Duboislaan 1b 1560 Hoeilaart Met de financiële steun van Verantwoordelijk uitgever.: Tom Embo, OC-ANB, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel In samenwerking met

2 In grasmaaisel van weiden, natuurgebieden en bermen schuilt heel wat kracht. Als je het maaisel vergist in een speciale installatie, kan het vrijgekomen gas elektriciteit of warmte opwekken. Zo kan het biogas uit 10 ton vergist gras een gezin een jaar lang van groene stroom voorzien. Deze nieuwe manier om duurzame energie op te wekken is uitdagend en veelbelovend. Als je op een goede manier vergist, hou je ook nog een materiaal over dat als meststof of voor bodemverbetering kan gebruikt worden. * Als je 1m² gras gedurende 1 jaar maait en dan maaisel laat vergisten, kan je met de energie die dat oplevert 1 keer de was doen. A

3 Het project Graskracht wil de omzetting van gras naar energie in Vlaanderen bevorderen. Dit project is vooral gericht op het benutten van gras van bermen en natuurgebieden. De vraag is vandaag: waar blijven we met dit grasmaaisel? Nu wordt het vaak gezien als een vervelend afvalproduct, maar het is zeker mogelijk om het veel efficiënter te gebruiken dan nu het geval is. Wat is gras? Grassen zijn plantensoorten die behoren tot de grassenfamilie. Ze hebben dunne stengels en smalle bladeren, maar zijn desondanks relatief stevig gebouwd. Hun bloemen zijn zeer klein en gewoonlijk groen. Er zijn ongeveer soorten grassen verspreid over alle werelddelen. Tarwe, rijst en riet zijn bijvoorbeeld echte grassen. Daarnaast zijn er ook de zogenaamde schijngrassen. Dit zijn planten uit andere plantenfamilies. Ze zijn ook fijn gebouwd en daarom lijken ze op de echte grassen. Pitrus en Moeraszegge zijn dergelijke schijngrassen. Wat is een grasland? In een grasland domineren gewoonlijk de echte grassen, maar er kunnen heel wat kruiden tussen het gras staan zoals madeliefjes en boterbloemen. Zodoende kunnen graslanden zeer soortenrijk zijn, met tientallen soorten per vierkante meter. Graslanden zijn zeer divers, ze variëren van een paar centimeter tot een paar meter hoog en zijn te vinden op allerlei grondsoorten. We hebben er allerlei namen aan gegeven zoals weide, hooiland, gazon, enz. Hoeveel gras is er in Vlaanderen? Vlaanderen is rijk aan gras en het groeit stevig door: graslanden produceren 3 à 10 ton droge biomassa per hectare per jaar. Het gewicht van het verse maaisel ligt minstens drie keer zo hoog, omdat vers gras veel water bevat. Regelmatig maaien is aan de orde voor vele duizenden hectaren grasland. 2

4 De inventarisatie in het project graskracht heeft aan het licht gebracht dat er in Vlaanderen uit natuurgebieden jaarlijks zo n ton droge stof aan maaisel wordt gehaald. Van bermen werd dit zelfs bepaald op ton droge stof per jaar. Het gras dat opgegeten wordt door runderen en ander vee is hier niet bijgerekend. Daarnaast wordt er heel wat groenafval uit tuinen en plantsoenen naar gemeentelijke containerparken gebracht. Het grasmaaisel wordt hier vaak selectief verzameld, maar een juiste schatting is op het niveau van Vlaanderen niet beschikbaar. Vergeten we verder ook niet dat er in Vlaanderen ongeveer ha grasland voor landbouwdoeleinden beheerd wordt. Natuurlijk wordt dit gebruikt voor de veeteelt, maar een deel zou ook kunnen vergist worden, bijvoorbeeld als er zich in een goed jaar plaatselijk overschotten voordoen of als men vreest dat er ergens teveel giftige of onsmakelijke planten inzitten. Waarom maaien we graslanden? Er was natuurlijk al gras vooraleer mensen het begonnen af te maaien, maar toch zijn heel wat grassoorten en kruiden perfect aangepast aan deze beheermaatregel, omdat er gelijkenissen zijn met de begrazing door bijvoorbeeld schapen of runderen. Het blijkt zelfs zo dat graslanden die niet meer begraasd noch gemaaid worden op enkele jaren tijd het grootste deel van hun biodiversiteit kwijtraken. Goed beheerde graslanden bevatten tot meer dan 50 plantensoorten op elk stukje van enkele m 2, terwijl dat er in niet beheerde graslanden slechts een tiental zijn. Waarom dat zo is weten we niet precies en valt moeilijk te begrijpen, maar we weten met zekerheid dat je aan natuurbeheer moet doen om bloemrijke en soortenrijke graslanden te behouden. In natuurgebieden en bermen maaien we dus het gras in het kader van natuurbeheer, op bermen 3

5 komt daar nog de verkeersveiligheid bij. Als we niet maaien komen er onder ons klimaat immers bomen te groeien en dat kunnen we vlak tegen de rijbaan bijvoorbeeld niet hebben omdat er geen plaats voor is. Ook in natuurgebieden kunnen we er bewust voor opteren om graslanden in stand te houden en geen bossen, omdat de meeste soorten die in graslanden leven dat nu eenmaal in een bos niet kunnen. Wat is biomassa? Bios is het Griekse woord voor leven. Met biomassa bedoelen we de materie in levende wezens of wat rechtstreeks daarvan afkomstig is. Koeien, vogels, regenwormen, bloemen, bomen en gras zijn dus allemaal biomassa. Maar bij biomassa worden ook zaken gerekend als grasmaaisel, hout en mest. Zorgt biomassa mee voor groene energie? Er zijn heel wat vormen van groene of hernieuwbare energie. Hierbij vallen windmolens enorm op in het landschap en zien we tal van daken met zonnepanelen. Deze volstaan echter niet en zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom gaat biomassa een essentiële rol spelen in ons hernieuwbare energieverhaal. Tegen 2020 streven we in Europa naar 20% groene energie en in België naar 13%. Globaal genomen neemt de energie uit biomassa ongeveer de helft van deze hernieuwbare energieproductie op zich en dat zal nog een aantal jaren zo blijven. Er komt dus veel meer energie uit biomassa dan uit zonnepanelen of windenergie. Daar komt dan nog bij dat het gebruik van deze biomassa veel minder weersafhankelijk is en dat biomassa gemakkelijk kan opgeslagen worden voor gebruik op een later tijdstip. Hout kunnen we gerust ergens een tijd laten liggen en ook gras kunnen we vrij gemakkelijk bewaren. Waarom gaan we gras vergisten en niet verbranden? Op het moment dat men het gras maait bevat het vaak 2/3 de water op gewichtsbasis, bij hout is dat vaak minder dan de helft op het moment van de velling. Om het te 4

6 verbranden moet het materiaal zo droog mogelijk zijn, terwijl dit bij vergisting kletsnat mag zijn. We steken het natte materiaal bv. in een tank, waar het een vloeibare massa vormt. Bij de verbranding zelf geeft gras vaak problemen omdat het meer chloor bevat dan hout. Hierdoor kunnen de verwarmingsketels aangetast worden. Gras heeft ook een lager smeltpunt dan hout waardoor het materiaal tijdens het branden meer aan elkaar gaat koeken. plaatsen zoals in de maag van koeien, in moerassen, in zuurstofarme bodems en in vuilnisbelten. Deze zogenaamde methaanbacteriën behoren zelfs bij de eerste levende wezens op aarde. Ze waren er al 3 à 4 miljard jaar geleden, toen de atmosfeer nog geen zuurstof bevatte. Ze leven dan ook in zuurstofloze omstandigheden. We spreken van anaerobe bacteriën en anaerobe vergisting. BIOGASPOTENTIEEL m 3 /TON MATERIAAL Na verbranding levert gras meer as op dan hout en het verschil is groot: gemakkelijk 10% ten opzichte van tot minder dan 1% as bij hout. Deze as is in de praktijk een afvalproduct, waarvan men moeilijk afraakt. Als we gras vergisten bekomen we geen as, maar een materiaal dat we kunnen gebruiken als bodemverbeteraar of bemesting. Hierbij dient vermeld dat het best mogelijk is om grasmateriaal of stro te verbranden in aangepaste ketels. Bij ons wordt het echter zelden gedaan. Wie zorgt voor de vergisting? De productie van het energierijke biogas dat vrijkomt bij vergisting van biomassa wordt verzorgd door bacteriën. Dergelijke bacteriën vinden we in de natuur op diverse Varkensgier Bietenloof Aardappelpulp Voederbieten Restafval huisvuil Maïssilage Grassilage TRoggesilage Tarwe Vet van slachthuizen Oud brood Glycerine Alleen met zeer sterke microscopen kunnen we deze methaanbacteriën te zien krijgen, omdat ze slechts ongeveer een duizendste millimeter groot zijn. Toch zijn het levende wezens die we moeten verzorgen en voeden opdat ze ons ten dienste zouden zijn. Exploitanten van vergistingsinstallaties zijn in die zin dan ook een beetje als veetelers. Bij de vergisting komt er biogas vrij, waaruit we energie kunnen halen. Dit biogas bestaat namelijk voor 50 à 75% uit methaan, dat ook het voornaamste bestanddeel van Gebruikt vet bron: ODE 5

7 biogasproductie (Nm 3 /ton) BEPALING VAN HET BIOGASPOTENTIEEL (vb.) tijd (d) aardgas is. Methaan wordt ook wel moerasgas genoemd omdat de methaanproducerende bacteriën voorkomen in zuurstofloze moerasbodems. Methaan is ook een broeikasgas, dat zelfs 23 keer zo sterk is als het beter bekende broeikasgas kooldioxide. Bij de strijd tegen de klimaatsopwarming is vergisting van biomassa dus dubbel interessant. Enerzijds verhinderen we dat er methaan de lucht ingaat door dit in motoren om te zetten in energie en anderzijds wordt de cyclus rond gemaakt doordat de planten ongeveer evenveel kooldioxide opnemen als er vrijkomt bij de energieproductie. Het is mogelijk om biogas op te werken tot het de kwaliteit heeft van aardgas, zodat het in het aardgasnet kan verspreid worden. In Vlaanderen wordt dit nog niet gedaan en voor heel wat toepassingen is het ook niet nodig. In sommige landen rijden er auto s en zelfs treinen op biogas. Wat steekt er best niet tussen het gras? De verschillende vergistingsinstallaties zijn meer of minder gevoelig voor onzuiverheden: Hout is niet zo interessant omdat het nu eenmaal heel slecht vergist Stenen kunnen de installatie blokkeren Zand kan plaatselijk ophopen en moet vermeden worden Koorden (van de hooibalen) kunnen ook zorgen voor blokkering Zwerfvuil zoals blikjes, plastic en flessen is misschien nog het ergste Heel wat onzuiverheden kunnen eruit gehaald worden in een zogenaamde voortrein met zeven, magneten of zelfs manuele sortering. De stikstof eruit halen is veel moeilijker. Sterk met stikstof bemest gras is immers minder gewenst in een vergistingsinstallatie, omdat het zorgt voor een grotere hoeveelheid ammoniak, wat giftig kan zijn voor de bacteriën. Hieraan kan verholpen worden door stikstofrijke voedingsstromen te mengen met stikstofarmere. In 6

8 natuurgebieden en op bermen wordt echter weinig of niet bemest, zodat dit probleem zich weinig stelt. Kunnen we het maaisel onmiddellijk gebruiken? Eigenlijk geldt bij maaisel voor energiewinning: hoe verser hoe beter. Als we gras een paar dagen in een plastic zak bijhouden of op een hoop laten liggen wordt het warm. Men zegt dat het gaat broeien. Deze warmte is eigenlijk al een energieverlies, dat we hadden kunnen opvangen. We kunnen gras dus helemaal vers van het veld naar de vergistingsinstallatie voeren, maar in de praktijk is dit niet realistisch omdat de grasgroei met pieken verloopt en niet alles tegelijk verwerkt kan worden. De grootste productie gebeurt in mei-juni met gewoonlijk een tweede, kleinere piek in het najaar. In putje winter is er zelfs helemaal geen aanvoer. Daarom gaan we gras bewaren in silo s, ook wel kuilen genoemd. We gaan het inkuilen. Voor sommige installaties moet het gras fijn verhakseld zijn in stukjes tot bijvoorbeeld maximaal 4 centimeter. Bij andere maakt dit niets uit en kunnen zelfs grotere kruidachtige planten volledig verwerkt worden. Kunnen we het grasmaaisel bewaren? Het bewaren van grasmaaisel als veevoeder wordt reeds lang gedaan in functie van de veeteelt. Nu blijkt dat we dat even goed kunnen doen om er energie uit te halen. Als men op enkele dingen let kan het grasmaaisel in een silo of kuil meer dan een jaar bewaard worden. Men spreekt dan van ingekuild of gesileerd gras. De silo bevindt zich best naast de vergistingsinstallatie om er doorheen het jaar beetje bij beetje van te verwerken. Het verse maaisel wordt zo snel mogelijk naar de silo gebracht en daar vast aangereden, om er zoveel mogelijk lucht uit te krijgen. Zo stapelt men het gras in de silo op naarmate het binnengebracht wordt en uiteindelijk wordt het afgedekt van de lucht, gewoonlijk met een laag plastic. Gezien er geen zuurstof meer aan kan en de aanwezige zuurstof snel opgebruikt is, stopt het gewone rottingsproces en gaat het ingekuilde gras bewaren. Dit inkuilen dient met zorg te gebeuren. Interessant om te vermelden is dat ook het geproduceerde gas gedurende langere tijd probleemloos kan opgeslagen worden. Zonnecellen en windmolens bieden geen dergelijk voordeel van energieopslag. 7

9 Wat is co-vergisting? In het geval van co-vergisting worden verschillende materialen of stromen samen vergist. Gras levert hierbij ongeveer 200 m 3 biogas op per ton vers materiaal, wat in de buurt ligt van de veel gebruikte maïs. Maar gras is veel meer variabel van kwaliteit en zeker bermgras kan heel wat onzuiverheden bevatten. Bron: Oosterhof Holman bioenergie 8

10 Vaak wordt er maïs samen vergist met mest uit de veeteelt, met als eigenlijke hoofddoel om de mest te verwerken. Mest levert echter erg weinig biogas op. Langs de andere kant bestaan er energierijke afvalstromen zoals sommige vetten die heel wat biogas opleveren. Een professionele vergister kan hier handig op inspelen. Hier moet bij vermeld worden dat de bacteriëngemeenschap zich instelt op bepaalde materialen of een mengsel ervan. Men kan dus niet zomaar de voeding van het systeem omgooien; er bestaat dan het risico dat de gasproductie in gevaar komt. Welke vergistingssystemen bestaan er? Als het drogestofgehalte 15 à 20 % of minder is, spreekt men van natte vergisting. Gewoonlijk gebeurt dit type vergisting met vloeibare mest en het materiaal is dan ook vrij goed vloeibaar. Gras kan hierin wel eens een vervelende drijflaag vormen. Maar door een stevig roerwerk is het mogelijk om de massa homogeen te houden. Ook de buizen en de aanvoersystemen zijn voor het verwerken van gras best wat steviger en breder uitgevoerd dan voor andere materialen. Bij een hoger drogestofgehalte spreekt men van droge vergisting. Het materiaal is hierbij ook nog steeds behoorlijk nat, maar niet noodzakelijk vloeibaar. Bij droge vergisting bestaan systemen die veel gemakkelijker kunnen omgaan met onzuiverheden en zwerfvuil. Maar globaal genomen kan gesteld worden dat een installatie voor droge vergisting een hogere investering vraagt. Wat is warmtekrachtkoppeling (WKK)? Het totale energetische rendement van vergistingsinstallaties met WKK is potentieel hoog, ongeveer 85%, maar dit valt uiteen in 35 à 40 % elektrisch rendement en 40 à 50 % warmterendement. Het biogas wordt immers verbrand in een aangepaste motor: een generator voor elektriciteit wordt aangedreven maar de motor zelf wordt ook warm. Daaruit zien we dat slechts 35 à 40% van de energie in de biomassa kan omgezet worden in elektriciteit en dat er gewoonlijk meer energie als warmte vrijkomt dan als elektriciteit. Het rendement van de hele installatie is dus sterk gebonden aan het gebruik van de vrijgekomen warmte. Wanneer deze warmte bijvoorbeeld kan gebruikt worden voor de verwarming van bedrijfsgebouwen, huizen of serres in de buurt via een warmtenet maakt dit een enorm verschil. 9

11 Wat blijft er over van het gras na de gasproductie : het digestaat? Na vergisting van biomassa blijft het zogenaamde digestaat achter. Alle makkelijk afbreekbare molecules worden omgezet in biogas en het resultaat is dat het eindproduct meer vloeibaar is dan het uitgangsmateriaal. Dit digestaat kan op landbouwgrond uitgespreid worden of eerst nog verwerkt tot compost als het voldoende structuur of stevigheid heeft. Voedingsstoffen als stikstof, fosfor, kalium, calcium en magnesium blijven in het digestaat en gaan niet in het biogas. Daarom kan digestaat gebruikt worden als meststof of bodemverbeteraar, indien het geen schadelijke producten bevat. Natuurlijk moet de samenstelling van het digestaat opgevolgd worden om de bemesting evenwichtig te krijgen, maar op deze manier kan heel wat kunstmest vervangen worden. En laat ons niet vergeten dat kunstmest bijzonder veel energie vraagt in de productie. Het digestaat draagt in tegenstelling tot kunstmest ook bij tot het humusgehalte en dus tot de structuur van de bodem. Als de beheerder van een vergistingsinstallatie het digestaat als secundaire grondstof wil gebruiken dan heeft hij/zij een VLACOcertificaat (Vlaamse Compostorganisatie) nodig, of moet het product onderwerpen worden aan een gelijkwaardige kwaliteitscontrole. Er gebeuren ook veldproeven om de bemesting met digestaat uit te testen. Is de geurhinder aanvaardbaar? Het vergistingsproces zelf moet afgescheiden worden van de luchtzuurstof en gaat daarom door in luchtdicht afgesloten tanks. Hier kan dus geen geurhinder voorkomen. Aangezien de makkelijk afbreekbare verbindingen zijn omgezet in biogas kent ook het digestaat een minder uitgesproken geur dan de verse mest. Toch kan er geur vrijkomen bijvoorbeeld bij de aanvoer van biomassa, de opslag en de voorbehandeling. Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden zoals afdekken en behandelingen in gesloten ruimtes. Grotere 10

12 vergistingsinstallaties horen echter niet thuis temidden van woonwijken. Ze passen op landbouwbedrijven of industrieterreinen. Is er geen ontploffingsgevaar? Vanzelfsprekend is biogas brandbaar en het wordt opgeslagen boven de vergistende biomassa in een luchtdicht afgesloten ruimte. Maar het gevaar is zeer beperkt omdat de druk van dit gas laag is en de hoeveelheid gas relatief beperkt. Zijn er wettelijke vergunningen nodig om gras te vergisten? De verplichting van een bouwvergunning ligt voor de hand, er wordt immers doorgaans heel wat beton gegoten om een vergistingsinstallatie te laten werken. Maar afhankelijk van het materiaal dat vergist wordt zal de beheerder van een vergistingsinstallatie ook de nodige milieuvergunningen moeten aanvragen. Het kan gaan om gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, Belgische (federale) en Europese regels, wat dus een heel kluwen kan opleveren. Het bekomen van de vergunning voor een installatie neemt minstens anderhalf jaar in beslag. Vlarea of het Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en beheer somt alle voorwaarden op waaraan men dient te voldoen om organisch-biologisch afval (OBA) te Een biogasinstallatie moet voldoen aan strenge veiligheidsnormen en is daarom zeker niet gevaarlijker dan andere installaties die gas gebruiken. vergisten. De gestelde eisen hebben betrekking op de inzameling, het transport en de verwerking. (sinds 2012: Vlarema) Een andere Vlaamse bevoegdheid betreft het meststoffendecreet en het mestactieplan (MAP). In onze regio is immers vaak sprake van een mestoverschot en hieromtrent kan men terecht bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die ook de Mestbank onder haar hoede heeft. 11

13 Mest en maïs vallen hier bijvoorbeeld onder, maar ook andere landbouwproducten van plantaardige oorsprong zoals gras geteeld op het land- en tuinbouwbedrijf dat niet als afval beschouwd wordt. De stedenbouwkundige en de milieuvergunning zijn aan mekaar gekoppeld. De eerste wordt pas definitief als de milieuvergunning ook toegekend wordt, en omgekeerd. Vlarem is het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen en hier valt een vergistingsinstallatie onder Klasse 1, dus bij de meest hinderlijke activiteiten. Klasse 3 is de minst hinderlijke. Is het vergisten van gras economisch rendabel? Spijtig genoeg is het vergisten van gras om er hernieuwbare energie mee te produceren tot op heden op zichzelf niet economisch rendabel. Maar er bestaan verschillende steunmaatregelen om hieraan te verhelpen en op die manier ondernemers ertoe te brengen toch te investeren. Vergistingsinstallaties kunnen gebouwd worden in industriegebied, maar ook in landbouwgebied. Voor deze laatste situatie werd door de Vlaamse regering een Omzendbrief (RO/2006/01) goedgekeurd. Hierin staat dat vergistingsinstallaties met een verwerkingscapaciteit tot maximaal ton per jaar kunnen ingeplant worden in landbouwgebied, en dat er dan tot 40% materiaal niet afkomstig uit land- en tuinbouw mee vergist kan worden. In deze laatste hoeveelheid kunnen dan wel afvalstoffen zitten die veel biogas opleveren. Dit wil dus met andere woorden zeggen dat er minimaal 60% materialen in verband met landbouw moeten in verwerkt worden. Groenestroomcertificaten (GSC) kunnen door energieproducenten aangevraagd worden bij de VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). Anderzijds zijn de elektriciteitsleveranciers verplicht een vast percentage groene stroom te verdelen met de door hen aangekochte GSC als bewijs hiervan. Zo is door vraag en aanbod een handel in GSC ontstaan. De minimumprijs voor een GSC bedraagt nu 100 of 110 euro per 1000kWh. De elektriciteit moet dan wel met anaerobe vergisting opgewekt zijn uit biomassa voornamelijk afkomstig uit landbouwstromen of uit groenten-, fruit- en tuinafval (GFT). 12

14 Op 1 februari 2012 werd een mededeling van de VREG gewijzigd waardoor natuuren bermmaaisel duidelijk onder de land- en tuinbouwgerelateerde stromen vallen. Het project Graskracht heeft er dus voor gezorgd dat natuur- en bermmaaisel mee telt onder het aandeel dat in aanmerking komt voor de verhoogde minimumsteun. Tuinafval dat bestaat uit niet houtig, fijn materiaal zoals gazonmaaisel behoort dan weer tot het GFT. Naast de GSC bestaat er ook een systeem voor warmtekrachtkoppeling met verhandelbare WKK-certificaten. Ook het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) kan in uitzonderlijke gevallen steun verlenen aan de bouw van vergistingsinstallaties. Maar er zijn nog tal van andere pistes om de installatie rendabeler te krijgen. Bij verschillende partners in het graskrachtproject kan men terecht voor advies: ODE, Vlaco, FEBEM, Biogas-e, OVAM en Inagro (zie verder). Hoeveel mensen kunnen we van groene stroom voorzien met grasmaaisel uit natuurgebieden en bermen? In het project Graskracht is een gedetailleerde inventarisatie gebeurd van de maaiselproductie uit Vlaamse natuurgebieden en bermen. Het blijkt dat bermen een veelvoud produceren van de graslanden in natuurgebieden. Dit komt door de grotere totale oppervlakte: ha grazige bermen ten opzichte van ongeveer ha gemaaid grasland in natuurgebieden. Op basis van wat er echt gewogen en doorgegeven is komt men tot een totaal van ton droge stof aan maaisel, maar dat is zonder twijfel een onderschatting van de echte en van de potentiële productie. In het project graskracht hebben we voorzichtig geschat dat er jaarlijks ton droge stof aan grasmaaisel wordt geproduceerd of zeker kan geproduceerd worden in Vlaamse natuurgebieden en bermen. Om aan de hoeveelheid vers materiaal te komen met ook water erin kunnen we dit met 3 vermenigvuldigen: ton. Per ton kan dit ongeveer 151 m 3 biogas produceren zodat we in totaal m 3 biogas bekomen. 13

15 Eén m 3 methaan levert 10 kwh energie op, maar biogas bestaat slechts voor bv. 65% uit methaan zodat 1 m 3 biogas 6,5 kwh energie oplevert: kwh. Dertien partners - elk met hun specifieke expertise - richtten met de Europese steun van EFRO, het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling, het project Graskracht op: Maar het grootste deel van de geproduceerde energie bestaat uit warmte en bv. 34% bestaat uit elektriciteit: kwh. Eén huisgezin verbruikt per jaar ongeveer 3500 kwh (een doorsnee gezin, zodat we met de elektriciteitsproductie uit natuurgebieden en bermen ongeveer gezinnen van groene stroom kunnen voorzien. Dit is ongeveer 1% van de Vlaamse bevolking. Als we uitgaan van het totale elektriciteitsverbruik van de Vlaamse huishoudens (41,4 PJ in 2010, komen we aan 0,8%. Deze twee berekeningswijzen bevestigen dus elkaar wat de grootteorde betreft. Hiermee hebben we dan ook de grote beperking van graskracht ontmoet: het is niet dé oplossing van het energieprobleem, maar verwaarloosbaar is het ook niet. In de toekomst zal de energie allicht uit veel meer verschillende bronnen moeten komen. In eerste instantie moeten we echter energie besparen (gezien dit nog het meest duurzame is) en vervolgens gaan kijken naar verschillende bronnen van duurzame energie, evenals organisatie en distributie. I n v e r d e : het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het ANB is beheerder van Vlaamse natuurgebieden voor de overheid en bijgevolg een groot leverancier van grasmaaisel. Eneco International: leverancier van elektriciteit, gas en duurzame energie, en één van de top vijf spelers in België. Eneco plaatst vergistingsinstallaties voor biogas en verwezenlijkt wind- en zonneprojecten bij ondernemingen. P H L : Provinciale Hogeschool Limburg: onderwijs en onderzoek. Universiteit Hasselt: onderwijs en onderzoek. I N AG R O : onderzoek en advies in landen tuinbouw. Natuurpunt beheer: dit is veruit de grootste private natuurbeheerorganisatie in Vlaanderen, ze produceren grasmaaisel op duizenden hectaren. OVA M : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Streeft naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen. Departement LNE AMIS: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en subsidiëringen: gerichte communicatie-acties en 14

16 natuurtechnische milieubouw. AWV: Agentschap Wegen en Verkeer: beheerder van de bermen van de Vlaamse autosnel- en gewestwegen. B i o g a s - e : Vlaams platform voor informeren over en stimuleren van anaerobe vergisting FEBEM-FEGE: Federatie van bedrijven voor milieubeheer O D E : de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door zijn Bio-Energie platform Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie) stelt zich tot doel stelt om de uitvoering van de opeenvolgende beleidsplannen inzake groenafval, GFT-afval en bedrijfsorganisch afval te ondersteunen De dertien partners experimenteren volop met graskracht en werken oplossingen uit die in de nabije toekomst toepassingen op grotere schaal mogelijk maken. Het aantal vergistingsinstallaties in Vlaanderen zal groeien in lijn met het Europese beleid omtrent hernieuwbare energie. Het project Graskracht loopt van april 2010 tot eind september 2012 en kost circa euro. Daarvan is 40% EFRO subsidie (Europees geld), de rest van het budget is afkomstig van de Vlaamse partners. 15

vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten

vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten Voorwoord Vlaanderen - en zeker ook West-Vlaanderen - is een

Nadere informatie

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting Biogas uit gras - een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Colofon Biogas uit gras een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Definitieve versie -

Nadere informatie

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS ^ * Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS * Heldergroen gas Een visie op de duurzaamheid van groen gas Inhoud Waarom deze visie? 5 Samenvatting 6 1. Wat is groen gas? 9 1.1 Groen

Nadere informatie

Dossier energiegewassen

Dossier energiegewassen Dossier energiegewassen Europa wil energiegewassen Onze Vlaamse boeren ook? Uitgave maart 2007 Wervel vzw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw www.wervel.be INHOUDSTAFEL 1. Inleiding...2

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie

Composteren: hoe, wat en waarom? Vlaco-compost brengt leven in uw tuin Praktische tips voor deze milieuvriendelijke bodemverbeteraar

Composteren: hoe, wat en waarom? Vlaco-compost brengt leven in uw tuin Praktische tips voor deze milieuvriendelijke bodemverbeteraar Composteren: hoe, wat en waarom? Vlaco-compost brengt leven in uw tuin Praktische tips voor deze milieuvriendelijke bodemverbeteraar 2 Composteren: Vlaco-compost hoe, brengt wat leven en waarom in uw tuin?

Nadere informatie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie Afbeelding Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Introductie... 2 1.2 Ambities provincie Fryslân... 2 1.3 Ambities agrarische sector... 3 1.4

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

ENERGIE UIT HET LANDELIJK GEBIED het gebruik van agrarische reststromen voor duurzame energieopwekking

ENERGIE UIT HET LANDELIJK GEBIED het gebruik van agrarische reststromen voor duurzame energieopwekking BEDRIJFSPROFIEL NOVEM Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu Dienstverlener in duurzaamheid Novem stimuleert duurzame ontwikkeling van de (inter)nationale samenleving op het gebied van energie

Nadere informatie

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen Werk aan de toekomst met bio-energie Antwoorden op uw vragen Inleiding Stel, u bent projectontwikkelaar en u wilt een bedrijventerrein aanleggen of een nieuw kantoor bouwen. Niet onwaarschijnlijk dat u

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Laat u er gras over groeien? Grasbeheer in de kringlooptuin

Laat u er gras over groeien? Grasbeheer in de kringlooptuin Laat u er gras over groeien? Grasbeheer in de kringlooptuin INDEX INLEIDING 3 AANLEG EN ONDERHOUD VAN GAZON 4 Het grasplantje 4 Grassoorten 5 Aanleg gazon 8 Een goede gazonbodem 10 Een goede gazonbodem

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

waarheen met je grasmaaisel?

waarheen met je grasmaaisel? waarheen met je grasmaaisel? OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem aanleg en onderhoud van het gazon Over gras is al veel geschreven. Weidegras en gazon zijn het onderwerp van talrijke studies. Het

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem Voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa editie 2005 in opdracht van COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys bv, Utrecht in opdracht van SenterNovem Michiel Tijmensen Rolf de Vos www.ecofys.nl Ontwerp: Evert Albers, Ecofys bv Druk: Libertas,

Nadere informatie

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Inhoudstafel Composteren: hoe, wat en waarom? Waarom zou u thuiscomposteren? 3 Wat kunt u allemaal composteren? 5 Wat gebeurt

Nadere informatie