Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1"

Transcriptie

1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI

2 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3 Projecten opzetten 11 4 Communiceren 16 5 Kennis delen 18 6 Uitbetalen 20 7 Inspecteren 26 > Zonder omwegen We kijken vooruit en overschouwen het veld: hoe bereiken we een grote oogst en hoe laten we u daarvan meegenieten? Het beleid voorbereiden is de eerste stap. Het is als het veld bezaaien. Daarna zetten we projecten op en laten we onze initiatieven tot volle groei komen, terwijl we volop met u communiceren en kennis delen. Tot het ogenblik dat we de oogst verzamelen en verdelen. Niet zonder achteruit te kijken en te controleren of de oogst goed besteed wordt. Daarvan leren we weer voor het volgende jaar: om zonder omwegen nog beter te doen. Zonder omwegen gaan we op ons doel af. Bestrijden van de armoede. Versterken van de maatschappelijke integratie. Ontwikkelen van de sociale economie. Versterken van de sociale cohesie in de grootsteden. Voor meer en betere dienstverlening aan onze partners. I, Koning Alber bert I I-l aan n 30, 1000 Bruss ussel - tel is.be v.u.. Juli ulien Van Ge ert som,,voor zitter ter POD MI, POD MI

3 Beste lezer, Dit jaarverslag is er voor u: OCMW-voorzitter, OCMW-medewerker, politicus, beleidsmaker, journalist, ambtenaar, geïnteresseerde burger Het is niet zomaar een jaarverslag. Geen droge opsomming van de feiten en cijfers van het voorbije jaar. Wel tonen we u wat we doen en hoe we dat doen. We, dat zijn de 180 medewerkers van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Ons doel bestaat erin een menswaardig bestaan te geven aan iedereen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid valt en in armoede leeft. Tijden veranderen In 2000 stelde de Europese Unie een ambitieus doel met het Lissabonplan: Europa wilde tegen 2010 de meest competitieve kenniseconomie in de wereld worden. De economische groei moest hand in hand gaan met aandacht voor duurzame ontwikkeling. En ook de armoede zou uit onze Westerse wereld verdwijnen. Ondertussen zijn de tijden veranderd. In 2008 brak de fi nanciële crisis uit, in 2009 sloeg de economische crisis toe en als gevolg daarvan zal in 2010 wellicht een sociale crisis ontstaan: meer mensen zonder werk, meer mensen met schulden, meer mensen die dreigen in de armoede te verzeilen. Ambitie toegestaan Toch mag je in deze tijden ambitie blijven hebben wordt het Europese jaar tegen armoede en uitsluiting. Samen met Spanje en Hongarije zal België tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie de agenda tot 2020 mee bepalen: hoe zal Europa de armoede en alle gevolgen daarvan effi ciënt aanpakken? Het is duidelijk: voor u en voor ons komen er nieuwe uitdagingen aan. Daarom is het goed dat de POD Maatschappelijke Integratie verder geëvolueerd is naar een open organisatie. We willen de OCMW s nog beter helpen, we willen vlotter samenwerken met andere administratieve diensten, we willen kennis delen met iedereen die er belangstelling voor heeft. Bij de POD Maatschappelijke Integratie hebben we daartoe heel wat barrières neergehaald. Zodat u van ons een betere dienstverlening krijgt. Zonder omwegen. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI

4 1. Vooruitkijken > Onze nieuwe aanpak betekende een echte ommezwaai. Werken zonder omwegen was een verademing voor ons en zeker ook voor alle mensen die met de POD Maatschappelijk Integratie te maken krijgen. En we kijken vooruit. Om het nog beter te doen. Anne-Marie Voets, Directeur-Generaal Algemene Diensten Betere Processen Maken Zelfkennis vormt de basis van elke stap vooruit. Daarom vroegen we ons in 2008 af: hoe kunnen we voor onze klanten beter doen? We namen de hele organisatie onder de loep aan de hand van het instrument BPM (Betere Processen Maken). We brachten sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen in kaart. En we hielden de ideale situatie voor ogen: hoe zou het proces moeten verlopen om de klanten efficiënt en kwaliteitsvol te helpen? Ook gingen we na hoeveel tijd onze afdelingen spenderen aan welke processen. In de toekomst willen we de resultaten daarvan gebruiken om de tijdsbesteding in onze organisatie verder te optimaliseren. Daartoe tekenden we stroomschema s uit, zodat elk proces voor iedereen overzichtelijk en begrijpelijk is. Dat moet automatisch leiden tot een snelle en efficiënte voortgang van de processen. Charter We stelden het charter van de POD Maatschappelijke Integratie op. Het is een verbintenisverklaring naar onze klanten: het bepaalt duidelijk wat we doen en waarvoor we staan. Zo willen we altijd een coherent, eenduidig en kwalitatief hoogstaand antwoord geven, binnen een vastgelegde termijn. Om de opvolging van vragen beter te organiseren, worden alle vragen en antwoorden geregistreerd. We zijn ervan overtuigd dat we vragen het best telefonisch en per beantwoorden. We raden onze klanten sterk af om per post of fax met ons te POD MI

5 communiceren. Telefoon en dragen bij tot een snellere en duurzamere manier van werken. De POD waakt erover dat alle informatie coherent is, onafhankelijk van het communicatiekanaal. De informatie die we geven op onze website, aan de telefoon en via moet dezelfde zijn. Daartoe hebben we zo veel mogelijk vragen en antwoorden in een kennisbeheersysteem geïntegreerd. Dit systeem van Frequently Asked Questions (FAQ s) wordt door de medewerkers van zowel de frontdesk als de backoffice gevoed, afgestemd op de wijzigende omstandigheden. De POD Maatschappelijke Integratie verbindt zich ertoe om maximaal gebruik te maken van de gegevens die al bij andere overheidsdiensten beschikbaar zijn. Wat is ons doel? De POD Maatschappelijke Integratie wil een inclusief federaal beleid voor maatschappelijk beleid voorbereiden, uitvoeren, evalueren en opvolgen. Zodat we iedereen op een duurzame wijze de grondrechten kunnen garanderen. Wat doen we? Armoede en uitsluiting voorkomen en bestrijden Het grootstedenbeleid ontwikkelen met aandacht voor sociale samenhang en duurzaamheid De sociale economie volwaardig ontwikkelen Mensen integreren door maatschappelijke dienstverlening en mensen begeleiden door opleiding en duurzaam werk Een dialoog voeren en partnerships uitbouwen met alle beleidsniveaus, ook de verenigingen van de doelgroepen De kennis en kunde van onze lokale partners stimuleren en ondersteunen Waarvoor staan we? Respect voor en ontwikkeling van elk individu Kwaliteit, klantvriendelijkheid en maatwerk Gelijke kansen en diversiteit De parel aan de kroon: Call mi-is Alles verandert, elke dag. En alles kan altijd beter. Daarom wil en moet de POD Maatschappelijke Integratie mee veranderen: soepel reageren, evolueren en almaar beter inspelen op de wensen van onze partners. De frontdesk, die we Call mi-is noemen, is dé illustratie van onze klantgerichte aanpak: als u belt of mailt met een vraag, krijgt u een duidelijk antwoord. En heel snel, want de medewerkers van Call mi-is hebben toegang tot een geuniformiseerde gegevensbank met antwoorden. Vergt uw vraag meer opzoekwerk, dan garanderen we u een goed gedocumenteerd antwoord binnen twee dagen. We hebben onze backoffi ce daartoe perfect afgestemd op de frontdesk, zodat u als vraagsteller uw voordeel doet met zowel de bereikbaarheid van de POD Maatschappelijke Integratie als de kwaliteit van de antwoorden. POD MI

6 Overzicht beantwoorden vragen Periode mei 2008 maart 2009 mei juni juli aug sep okt nov dec jan feb maart totaal mail telefoon Hallo, met de mysterycaller Werkt Call mi-is naar behoren? Dat kun je alleen weten als je het onderzoekt. Daarom schakelden we een bureau in dat als mysterycaller fungeerde: het peilde naar de telefonische toegankelijkheid van onze organisatie en stelde relevante vragen. Uit het onderzoek, dat uitgevoerd werd in november en december 2008, blijkt dat de klantvriendelijkheid de grote troef van Call mi-is is. Wel kunnen de oproepen sneller beantwoord worden. Ook is het in een klein aantal gevallen mogelijk om de inhoud van de antwoorden te verbeteren. Een krachtige ICT-motor Elke machine heeft een motor nodig die ze doet draaien. Het spreekt voor zich dat bij de POD Maatschappelijke Integratie de ICT-dienst die rol speelt. Daarom hebben we een eigen ICT-dienst en een ICT-helpdesk. We willen onze medewerkers in staat stellen snel en efficiënt hun taken uit te voeren. Pierre-Yves Vandegeerde, Directeur ICT Het buroticaplatform emigreerde in 2008 naar de Shared Services van de Kanselarij. We delen nu een uitgebreide technische infrastructuur en buroticamiddelen samen met andere administraties en kabinetten. Zo genieten we van de synergie en het besparingsvoordeel op een hoger niveau. De frontdesk van de POD Maatschappelijke Integratie draait op een nieuwe telecommunicatie-infrastructuur en een CRM-tool: dat is een middel om de activiteiten en behoeften van onze klanten de OCMW s in kaart te brengen. Die inspanning loont bij de opvolging van vragen en antwoorden. Ook gebruiken we Web Self Services, een software waardoor we in staat zijn via de website onze kennisdatabank de klok rond ter beschikking stellen in de vorm van vraag en antwoord. Klachten en hoe we ze beantwoorden Een foutje? Dat is altijd mogelijk. Daarom heeft de POD Maatschappelijke Integratie voor zijn partners een klachtenprocedure in het leven geroepen. over onze Omgaan met klachten is een vak apart. Wat is de aard van een klacht? Waarom legt iemand een klacht neer? Het is niet altijd gemakkelijk die vragen te beantwoorden. Mensen met een klacht zijn vaak emotioneel en het is belangrijk hen tactvol op te vangen. Daarom heeft de POD Maatschappelijke Integratie een klachtenprocedure opgesteld. Door die correct en snel te volgen, slagen we erin de situatie niet te laten escaleren. De beste klacht is nu eenmaal een vermeden klacht. En de tweede beste klacht is een klacht waaruit we kunnen leren. Niet om POD MI

7 schuldigen te zoeken, maar wel om oplossingen te bieden en onze werking te verbeteren. We willen discreet en omzichtig omgaan met elke klacht. Daarom vragen we mensen met een klacht om ons te mailen. Dat is nodig om de inhoud correct te kunnen interpreteren. Bovendien hebben we een document nodig dat administratief geldig is. Als u bij POD Maatschappelijke Integratie een klacht indient, krijgt u een antwoord binnen de wettelijke termijnen. We hebben een systeem opgezet om die antwoorden professioneel en duidelijk op te bouwen. Bovendien evalueren we na drie maanden het aantal klachten en de behandeling ervan. Elektronische handtekening Dankzij de elektronische handtekening hoeven we geleidelijk aan de correspondentie met de OCMW s niet meer op papier te voeren. Het is een nederige bijdrage tot duurzame ontwikkeling. Maar vooral betekent het een snellere communicatie met en een betere dienstverlening voor de OCMW s. Zonder omwegen. Meer en betere medewerkers We stimuleren de ontplooiing van onze mensen, en dat werpt vruchten af. Elk jaar komen er een beetje meer opleidingen voor ons personeel. In 2008 kenden we 795 opleidingsdagen toe. We organiseerden voor 30 medewerkers een opleiding time en change management. Dit jaar was echt het jaar waarin we de frontdesk installeerden. Dat betekende niet alleen nieuwe manieren van werken en samenwerken, maar ook wijzigingen in de werkorganisatie van iedereen. Alain Druet, Diensthoofd HRM De frontdesk kreeg er het voorbije jaar 3 extra medewerkers bij. Het bleef niet bij theorie alleen: liefst 40 medewerkers liepen stage bij onze partners om uit de praktijk te leren en goede ideeën uit te wisselen Aantal medewerkers Statuut Geslacht Taalrol Niveau Werkritme Statutairen Contractuelen Mannen Vrouwen Nederlandstaligen Franstaligen Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Voltijdsen Deeltijdsen POD MI

8 2. Het beleid voorbereiden > Armoede uit de wereld helpen kan alleen als je dat met beleid doet. Het is de taak van de POD Maatschappelijke Integratie om aan dat beleid te werken. We stellen onze kennis ter beschikking en dokteren oplossingen uit. Zodat iedereen op een duurzame manier de sociale grondrechten kan genieten. Bernard Note, Diensthoofd OCMW Reglementering en Bevoegdheidsconfl icten Kaders creëren en ideeën realiseren Armoedebeleid en maatschappelijke integratie zijn moeilijke materies. Geen enkele hulpbehoevende persoon verkeert in dezelfde situatie. Toch is het de taak van de overheid een algemeen kader te creëren, zodat de politieke ideeën in een uitvoerbare wetgeving gegoten kunnen worden. Onze specialisten helpen daarbij. Onder meer door rechtspraakstudies over actuele thema s uit te voeren: ze brengen bestaande onregelmatigheden en leemtes in de regelgeving in kaart en ze dokteren oplossingen uit. Daarnaast coördineren we politieke actie in thema s waarvoor de POD Maatschappelijke Integratie bevoegd is. We doen dat zowel op federaal als op Europees niveau. Samen met interne en externe partners stellen we maatregelen voor om politieke ideeën te realiseren. Wie is bevoegd voor wat? Stel: een OCMW krijgt een steunaanvraag waarvoor het zich niet bevoegd acht. Wat nu? Het moet die aanvraag binnen vijf kalenderdagen doorsturen naar een OCMW dat wel bevoegd is. Verklaart dit OCMW zich ook niet bevoegd, dan moet het de betwisting over de bevoegdheid binnen vijf werkdagen voorleggen aan de dienst OCMW-reglementering en Bevoegdheidsconfl icten van de POD Maatschappelijke Integratie. Deze dienst duidt dan binnen vijf werkdagen een bevoegd OCMW aan. Het uiteindelijke doel? Vermijden dat bevoegdheidsconfl icten de hulp aan steunaanvragers in de weg staan. POD MI

9 Het totaal aantal bevoegdheidsconflicten in 2008 bedroeg 527, waarvan 273 Nederlandstalige en 254 Franstalige. 32 bleken uiteindelijk geen bevoegdheidsconflict, 12 werden meteen opgelost en 483 conflicten werden toegewezen aan een voorlopig bevoegd centrum. Die conflicten gingen over instellingen gewoonlijk verblijf (29,2 %), asielzoekers (26,5 %), instellingen (21,3 %), studenten (18,9 %) en daklozen (3,1 %). Behandelde bevoegdheidsconflicten 2006 (465) 2007 (513) 2008 (527) 1 Gewoonlijk verblijf 19,1 % 26,6 % 29,2 % 2 Asielzoekers 15,6 % 10,3 % 26,5 % 3 Instellingen 30,0 % 33,7 % 21,3 % 4 Studenten 30,0 % 24,8 % 18,9 % 5 Daklozen 4,8 % 4,3 % 3,1 % 6 Laattijdige doorzending 0,5 % 0,2 % 0,0 % Onze partners en hun instrumenten Wie onze partners zijn? Vooral de OCMW s: zij stellen ter plaatse de sociaal-economisch zwakkeren in staat om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Hun instrumenten? Leefl oon, tewerkstellingen en arbeidstrajectbegeleiding, dringende medische hulp, installatiepremie voor daklozen, huurwaarborg, zakgeld voor rusthuisbewoners, verwarmingstoelage, cultuur- en sportcheques. Andere bevoorrechte instellingen: grote steden, sociale-economie-initiatieven en verenigingen waar armen het woord voeren. Hoe blijft u op de hoogte? Wetten zien het levenslicht en wetten wijzigen. Deadlines worden vastgelegd en moeten gehaald worden. Codes komen en gaan. Rekeningen worden geopend en afgesloten. Maatregelen worden genomen, interventiedrempels worden geïndexeerd en voorschotten worden uitgekeerd. Die technische informatie is belangrijk. Ze moet duidelijk zijn en snel bij de juiste mensen belanden: beleidsmakers én beleidsuitvoerders. Daarom verstuurt de POD Maatschappelijke Integratie geregeld omzendbrieven met belangrijke informatie over de regelgeving. Op de website van de POD Maatschappelijke Integratie vindt u alle omzendbrieven terug in een chronologisch overzicht. Zodat OCMW-medewerkers onmiddellijk de regelgeving kunnen raadplegen die ze nodig hebben. Zonder omwegen. Juridische vragen? U hebt recht op antwoord. Bij maatschappelijke integratie en bijgevolg de maatschappelijke hulpverlening komen veel juridische aspecten kijken. Kabinetten, OCMW s en advocaten raadplegen ons voortdurend met vragen. Ze vinden een kenniscentrum in onze dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies. We zetten de politieke ideeën om in regels en geven uitleg over de toepassing ervan in omzendbrieven en uiteenzettingen. We maken thematische studies over actuele onderwerpen en zetten ze om in sociale realiteit. We beheren de gerechtelijke betwistingen POD MI

10 en verdedigen de belangen van de Belgische staat in procedures waar de POD Maatschappelijke Integratie vermeld wordt of tussenkomt. En we steunen juridisch de politieke actie in thema s die de POD Maatschappelijke Integratie aanbelangen, zowel op federaal als op Europees en internationaal niveau. Brigitte De Ruyck, Diensthoofd Beleidsondersteunend en Juridisch Advies Nationaal Actieplan Sociale Insluiting Het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl) maakt deel uit van het tweede Strategisch rapport voor de sociale bescherming en insluiting dat België aan de Europese Commissie bezorgde. Het analyseert armoede en sociale uitsluiting in België en geeft een overzicht van acties en maatregelen die de overheid de volgende twee jaar plant. Ze moeten een beslissende impact hebben op de uitroeiing van armoede tegen 2010, zoals afgesproken op de Europese Raad in Lissabon (2000) tussen alle Europese lidstaten. Als we een beslissende impact willen hebben op de uitroeiing van de armoede, dan moeten we drie stappen ondernemen. Ten eerste: meer mensen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd staan leiden naar een kwalitatieve, duurzame job. Ten tweede: het aanbod aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen uitbreiden. Ten derde: de cirkel van de armoede doorknippen door jongeren een stabiele en veilige opvoedingsomgeving te bieden die hen in staat stelt hun toekomstkansen met beide handen te grijpen. Josée Goris, Diensthoofd Armoedebeleid Leefloon De POD Maatschappelijke Integratie werkt actief mee aan het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de acties rond het leefloon, het sluitstuk in het recht op maatschappelijke integratie. Mensen die geen of onvoldoende inkomen hebben om van te leven en niet of nog niet aan het werk kunnen, hebben recht op een leefloon. De toekenning van deze financiële tussenkomst is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Bovendien staat het leefloon niet alleen. Het past in een reeks maatregelen om mensen in de maatschappij te integreren en voldoende bestaansmiddelen te waarborgen. Het komt er dus op aan om de regelgeving over het leefloon zo concreet mogelijk te maken. Op die manier is dit voor OCMW s een handig instrument in hun armoedebeleid. Maatschappelijke integratie, een beleid met geschiedenis De steun en zorg voor de armsten in onze maatschappij heeft in België een lange geschiedenis. Al in 1832 was het ministerie van Justitie bevoegd voor onderstand, wat later welzijn en maatschappelijke integratie werd. De verantwoordelijkheid kwam meer dan een eeuw later in handen van het ministerie van Volksgezondheid. Sinds 1992 is er een afzonderlijke minister voor Maatschappelijke Integratie en sinds 2003 een afzonderlijke overheidsdienst. Waren bevoegd in 2008: Christian Dupont, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie tot 20 maart Marie Arena (PS), minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, vanaf 20 maart 2008 Frédéric Laloux (PS), staatssecretaris voor Armoedebestrijding, tot 17 april 2008 Jean-Marc Delizée (PS), staatssecretaris voor Armoedebestrijding, vanaf 20 april 2008 POD MI

11 > Projecten opzetten 3. We houden van concrete projecten. Vernieuwend en doelgericht. We steken de handen uit de mouwen om onze plannen in realiteit om te zetten. Kenmerkend voor onze dynamiek en ons enthousiasme. Tessy Van Berlo, Diensthoofd Overheidsopdrachten en Subsidies e-mazout De minst dure energie is de energie die niet verbruikt wordt. Daarom is het essentieel energie te besparen. De POD Maatschappelijke Integratie ontwikkelde de webapplicatie e-mazout, waarvoor het de egov-award kreeg. Maar zoals de vereniging van OCMW s opmerkt, is er behoefte aan een uniek fonds dat curatief en preventief werkt, en dat alle energievormen omarmt. Want gas, elektriciteit of stookolie het gaat altijd om energie. Nationaal Plan Digitale Kloof Hoewel het internetgebruik in België de jongste jaren voortdurend stijgt, hinkt bijna een derde van de bevolking achterop. De digitale kloof wordt almaar groter: mensen zonder toegang tot het internet komen in een isolement terecht. Ze lopen achter en kunnen de evolutie niet bijbenen. Daarom werkte de POD Maatschappelijke Integratie een plan uit met 28 maatregelen. Hieronder vindt u onze top vijf: Openbare Computerruimten Bij hun zoektocht naar werk of een woning krijgen mensen uit de prioritaire doelgroepen toegang tot het internet. Ook voor de toegang tot culturele activiteiten, administratieve diensten en banken volgen ze opleiding in de Openbare Computerruimten. In 2008 kregen meer dan honderd Openbare Computerruimten steun van de POD Maatschappelijke Integratie. POD MI

12 Easy-e-Space Een Easy-e-Space is een specifi eke vorm van een Openbare Computerruimte. Het project werd ontwikkeld in samenwerking met Oxfam Solidariteit. We fi nancieren het eerste jaar zowel de installatie van nieuwe servers, gerecycleerde hardware en vrije software als de opleiding van de begeleiders en de helpdesk. Daardoor kunnen de Easy-e-Spaces het eerste jaar kostenvrij werken. Na één jaar en bij een positieve installatie krijgen ze het materiaal gratis ter beschikking. Op dit ogenblik zijn er al 160 Easy-e-Spaces actief. Vormingsoproep digitale kloof Eind 2008 deden we een oproep bij organisaties voor projecten om de digitale kloof te bestrijden door vorming en initiatie. Het succes illustreert de grote behoefte aan ondersteuning van dergelijke projecten. Er werden 37 organisaties geselecteerd die in 2009 hun project zullen uitbouwen. Aankoop gerecycleerde computers OCMW s kunnen gerecycleerde computers aanbieden tegen 100 euro per stuk om burgers uit de doelgroep te helpen. Studies Digitale Kloof We stellen een jaarlijkse barometer samen van het ICT-gebruik en de digitale kloof bij de Belgische bevolking. U kunt deze en andere studies raadplegen op Mensen worden op diverse domeinen haast gedwongen om technologie te gebruiken: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en via reclame. Maar leven in armoede staat vaak lijnrecht tegenover nieuwe technologieën: financiële beperkingen versus een hoge kostprijs, een lage scholing versus complexiteit van de technologie. Jan Vrancken, gewoon hoogleraar sociologie en sociaal beleid UA Unieke kans voor ervaringsdeskundigen We willen de federale overheidsdiensten meer toegankelijk maken voor mensen die in armoede leven. Daarom werkt de POD Maatschappelijke Integratie samen met verschillende federale overheidsdiensten. Dankzij dat brede draagvlak en nieuwe partnerships krijgt een groep ervaringsdeskundigen een unieke kans. De ervaringsdeskundigen hebben een voltijds contract bij de POD Maatschappelijke Integratie. Twee dagen per week volgen ze les om een diploma te behalen en drie dagen zijn ze aan het werk in een federale overheidsdienst. Met dit project willen we overheidsdiensten laten kennismaken met de zienswijze en de ervaringen van mensen in armoede. We maken overheidsdiensten meer toegankelijk voor alle burgers en we dragen bij tot de sociale grondrechten voor iedereen. Zonder omwegen. De ervaringsdeskundigen moeten hard opboksen tegen vooroordelen en barrières, maar ons coördinatieteam levert uitstekend werk. In 2008 werd het totaal aantal tewerkgestelde ervaringsdeskundigen uitgebreid tot 30. Ze zijn aan het werk in de volgende organisaties: POD MI

13 Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) FOD Justitie FOD Volksgezondheid FOD Financiën Sociale economie bevorderen Sinds 1999 ondersteunt de federale regering de sector van de sociale economie op een intensieve manier. Het Samenwerkingsakkoord Sociale Economie tussen de gewesten stamt uit 2000, werd hernieuwd in 2005 en ging in 2008 zijn laatste jaar in. In dat jaar ging in het kader van het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie euro naar de medefi nanciering van gezamenlijke acties met de gewesten en de Duitstalige gemeenschap. Er werd intensief overleg gepleegd, zowel door het ministerieel overlegcomité meerwaardeneconomie als het netwerk van administraties (NARA). Bovendien zaten de POD Maatschappelijke Integratie en de sociale economiekoepels om de twee maanden samen voor structureel overleg. Ondersteuning van organisaties We trokken in 2008 een totaalbedrag van euro uit om 81 innoverende projecten in het domein van de sociale economie te ondersteunen en om studiedagen en colloquia te organiseren. Ook ging er euro naar de opstart en ondersteuning van vijf activiteitencoöperaties. In 2008 kregen we ook 34 aanvragen tot erkenning als pilootproject of innoverend experiment in de sociale economie of als project inzake sociale inschakelingseconomie. Ook waren er 94 aanvragen voor erkenning als federaal inschakelingsbedrijf. Lerende netwerken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onze dienst sociale economie gaf met ruim euro de impuls aan negen lerende netwerken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ondernemers kunnen er in een vertrouwelijke en niet-concurrentiële omgeving ervaringen met MVO uitwisselen en zo uit elkaars ervaringen leren. In 2008 werden deze projecten uitgevoerd. De bekroning was een slotevenement in het L Institut Royal pour Sourds et Aveugles op 23 oktober Minister Arena reikte er de Awards uit. Door het succes worden de lerende netwerken MVO in 2009 voortgezet. Open Stadion Fonds De vzw Open Stadion gebruikt de troeven van het voetbal als maatschappelijke hefboom. Het MVO bij voetbalclubs bevorderen is haar belangrijkste doelstelling. Daartoe ondersteunt de vzw projecten met een sociale, milieutechnische, democratische en participatieve meerwaarde. We kenden voor de periode een ondersteuning van euro toe. Daarmee kan de vzw functioneren, een projectoproep doen en colloquia over MVO met voetbalclubs, steden en OCMW s organiseren. Bovendien wordt ook het kenniscentrum uitgebreid. POD MI

14 Steden meer leefbaar maken Steden moeten aantrekkelijk zijn. Zodat mensen er willen wonen, werken en zich ontspannen. Ons grootstedenbeleid is gericht op vier concrete doelen: 1 Steden en hun buurten in moeilijkheden ondersteunen met stads- en huisvestingscontracten De meeste middelen van het federaal grootstedenbeleid gingen ook in 2008 naar de stadsen de huisvestingscontracten, die met respectievelijk 15 en 17 steden en gemeenten werden afgesloten. Met de stadscontracten streven we een geïntegreerde ontwikkeling van de wijken in de stad na. Er moet een levenskrachtige lokale economie komen en duurzame jobs in de buurt. Daardoor zal de sociale cohesie in de wijken versterken. Natuurlijk kan dat niet zonder een gezonde stad, een gezonde omgeving en een beter woonaanbod. Rik Baeten, Diensthoofd Grootstedenbeleid De huisvestingscontracten zijn investeringsprojecten in achtergestelde wijken. Ze moeten bijkomende huisvesting creëren en de sociale gemengdheid versterken. Concreet kan dat door het huuraanbod meer kwalitatief en betaalbaar te maken. We willen het voor gezinnen met een laag of bescheiden inkomen en jongeren gemakkelijker maken een eigendom te verwerven. Daarnaast zullen we verkrotting, leegstand en huisjesmelkers tegengaan. Tot slot willen we achtergestelde groepen de toegang tot huisvesting vergemakkelijken. 2 Een netwerk van bemiddelaars uitbouwen in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties Onze dienst Grootstedenbeleid heeft een eigen taskforce van experts in gemeentelijke administratieve sancties (GAS), het initiatief om plaatselijke overlast in te dijken. Hij staat gemeenten bij als die de wet op de GAS willen invoeren en toepassen. Daarnaast kregen 26 gerechtelijke arrondissementen of politiezones van de dienst Grootstedenbeleid een toelage om bemiddelaars tussen daders en slachtoffers aan te werven. De taskforce begeleidt deze GAS-bemiddelaars met vorming en intervisie. 3 Kennis over stadsontwikkeling delen We wisselen kennis uit door te netwerken op Belgisch en Europees niveau. We voeren wetenschappelijk onderzoek uit en we verspreiden onze kennis: via onze website, magazines en andere publicaties. Kennisbeheer omvat voor ons drie elementen: kennisproductie (wetenschappelijk onderzoek), kennisuitwisseling (delen van ervaringen) en kennisverspreiding (website, tijdschrift, pubicaties enzovoort). Pascale Lambin, Diensthoofd Grootstedenbeleid POD MI

15 4 Met andere beleidsniveaus overleggen We plegen voortdurend overleg. Zowel lokaal als op het niveau van gewesten en gemeenschappen. En natuurlijk ook nationaal en Europees. De dienst Grootstedenbeleid overlegde met de drie gewesten over de Belgische deelname in het kader van het Sloveense en het Franse voorzitterschap van de EU. Ook nieuwe Europese initiatieven inzake stedenbeleid, zoals het netwerk voor ervaringsuitwisseling tussen steden URBACT, het stedelijk kennisnetwerk EUKN en het fi nancierings-programma Jessica, worden met de gewesten en gemeenschappen besproken. Charter van Leipzig In 2007 keurden de Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor stedenbeleid het charter voor duurzame Europese steden goed. Het charter bevat twee belangrijke aanbevelingen: meer voordeel halen uit de geïntegreerde aanpak van een stedelijk ontwikkelingsbeleid en bijzondere aandacht besteden aan achtergestelde stadswijken. Dit charter is een referentiewerk geworden voor de landen die daarna voorzitter van de EU werden. Zo heeft Frankrijk op Europees niveau twee werkgroepen in het leven geroepen om een gemeenschappelijk referentiekader te creëren waarmee men de criteria van een duurzame en samenhorige stad kan identifi ceren. In april 2010 moet dit referentiekader een feit zijn. POD MI

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 TWEETALIG INFORMATIETIJDSCHRIFT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Van stadsrenovatie naar wijkherwaardering Twaalf jaar

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie