: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014"

Transcriptie

1 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel van het onafhankelijk onderzoek dat Cyber Adviseurs uitvoert naar de platanen langs de doorgaande wegen van Seghwaert. Grofweg bestond de bewonersavond uit twee delen: 1. Presentatie van Cyber, met een toelichting op onder andere het onderzoeksteam, het onderzoek, de stand van zaken en planning. Tijdens de presentatie zijn verschillende vragen aan Cyber gesteld, deze komen, samen met de antwoorden, verderop in dit verslag terug. De presentatie vindt u in bijlage Aan de slag : interactieve werksessie waarin we in groepen meningen hebben uitgewisseld en verzameld over de volgende vragen: o Welke onderwerpen vindt u waardevol voor het onderzoek? o Wanneer is het onderzoek volgens u een succes? o Welke tip heeft u voor ons? o Wat leeft er bij u, wat wilt u nog kwijt? Dit verslag geeft de belangrijkste resultaten van de bijeenkomst weer. Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen : Vraag van bewoners en antwoorden van Cyber pagina 3 Totaalresultaten interactieve sessie meningen in kaart brengen (alle groepen bij elkaar) pagina 5 Bijlage 1 foto s van de resultaten van het interactieve deel meningen in kaart brengen (per groep) - pagina 1 0 Bijlage 2 - de presentatie pagina bewoners waren aanwezig op de bewonersavond. Het merendeel van de aanwezigen woont in het deelgebied Tuinen en Parken, of in de buurt daarvan. Bij deze willen we als Cyber Adviseurs alle aanwezigen bedanken voor hun belangstelling en inbreng. In de rapportage komt een samenvatting van de meningen van bewoners en lichten we de bijzonderheden nader toe. Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september Onafhankelijk onderzoek platanen Seghwaert Cyber Adviseurs 1/13 30 september 2014

2 Vragen of opmerkingen? Als u vragen of opmerkingen heeft over het verslag of over het onderzoek kunt u contact opnemen via of (spreek de voic in en laat uw gegevens achter als wij niet direct opnemen). U kunt ook langskomen bij één van de inloopavonden: Dinsdag 9 september 19:30 21:00 uur Donderdag 11 september 19:30 21:00 uur Inloopavond Heel Seghwaert Oranje Nassau College Parkdreef 282 Inloopavond Heel Seghwaert Oranje Nassau college Parkdreef 282 Informatiebijeenkomsten over de resultaten staan gepland voor 23, 30 september en 1, 2 oktober. Procedureel: Een aantal van de aanwezigen is ook aanwezig geweest bij de inloop- of bewonersavond in een andere wijk. Twee bewoners hebben de brief niet ontvangen. Bewoner 1 heeft contact met de gemeente opgenomen maar hierna weer geen enquête ontvangen. Buiten de bijeenkomst om worden gegevens genoteerd. Bewoner 2 heeft de enquête via de link op de website ingevuld. Een bewoner meent voor de vervolgbijeenkomst betreffende de resultaten van het onderzoek te komen. Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

3 Vragen (vetgedrukt) van bewoners en antwoorden van Cyber: 1. Hoeveel bewoners hebben gereageerd op de enquête? 20% van de bewoners heeft gereageerd. Is dat betrouwbaar voor de uitkomst? Bij het verwerken van deze enquêtes was te zien dat de resultaten fluctueren. Wanneer er meer enquêtes verwerkt zijn neemt deze fluctuatie af. Dit is de macht van de grote getallen. 2. In hoeverre is een betrouwbaar beeld ook dekkend beeld gezien dat de onderzoeksvraag bij aanvang niet vast stond en de manier van vraag stelling? De onderzoeksvraag hebben wij van te voren vast gesteld alleen was deze anders dan de gemeente bij aanvang had opgesteld. Ons onderzoek richt zich op de feitelijkheden en het wettelijk kader, daarnaast willen wij een beeld vormen van wat er onder de bewoners leeft. 3. Wie heeft de enquête gekregen? Alle bewoners hebben de enquête gekregen. Eén van de vragen gaat over het al dan niet grenzen aan de doorgaande weg met de platanen. Op basis van analyse kunnen we bekijken hoe de mening is van de bewoners die grenzen aan de doorgaande wegen of in de rest van de wijk. Aanvullende reactie: Enquête moet alleen door belanghebbenden ingevuld worden, die er naast wonen! We zullen in onze rapportage aandacht besteden aan de meningen van de bewoners die naast de doorgaande wegen wonen met platanen. Aanvullende reactie: Wet van de grote getallen moet er niet toe lijden dat er iets anders gebeurt! 4. Wat is visuele schouw? Onze globale schouw buiten. Wij zijn naar buiten gegaan om een objectief beeld te krijgen van de huidige situatie en om resultaten van eerdere inspecties op hoofdlijnen te toetsen. Aanvullende reactie: Heb je dan wel voldoende inzicht? We hebben ook de resultaten van de inspecties geanalyseerd. 5. Vraagstelling was in eerste instantie op bomen gericht i.p.v. over platanen? Klopt eerste vragen gaan over bomen daarna gaat het over de platanen. 6. Worden de klachten en meldingen ook meegenomen? Ja. 7. Hoe vaak komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht aan wortels? Dat is niet bekend. Dat is toch raar? Uitvoeren van klachten en meldingen hoort tot het kleine onderhoud dit wordt niet geregistreerd. Het is gebruikelijk bij gemeentes dat een straat- of serviceploeg allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden doet. Hiervoor wordt niet per geval de tijdsbesteding bijgehouden. Wordt er niets geregistreerd? De afmelding van de melding staat wel geregistreerd, dus het aantal meldingen kunnen we bekijken. Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud zijn wel bekend. 8. Hoveniers bedrijf in de wijk weet ook hoe het zit met de bomen waarom vraag je het hun niet? Volgens hun staan de bomen op omvallen! We zijn een onafhankelijk adviesbureau en moeten uitgaan van onafhankelijke gegevens. We Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

4 hebben onze eigen globale schouw uitgevoerd en VTA gegevens verzameld en geanalyseerd. Bomen bewegen en gaan scheef staan, dus gaan omvallen, wilt u dit vastleggen? We nemen dit mee in het verslag. 9. Wat is VTA? Virtual Tree Asessment: een technische inspectie aan bomen. Met een VTA-controle wordt de visuele vitaliteit van een boom gecontroleerd. 10. Een bewoner loopt op krukken en kan door de boom voor haar huis haar rolstoel niet gebruiken. De gemeente wil niets doen en als ze wat doen aan de bestrating is het maar voor korte duur. De gemeente zegt dat ik maar moet verhuizen. Contact met de gemeente is niet goed, waarom zijn ze er niet bij? We zijn een onafhankelijk adviesbureau en voeren een onafhankelijk onderzoek uit. Om die reden mag de gemeente er nu niet bijzijn. De wethouder krijgt de resultaten gelijk met de bewoners. 11. Per individuele boom is niet gekeken. Moeten we niet juist wel per boom bekijken? Nu is misschien de verkeerde boom bekeken Het is een steekproef. De VTA gegevens zijn wel per individuele boom. Dat er nader naar specifieke probleembomen wordt gekeken is iets voor de eventuele vervolgaanpak, dat is een oplossing. 12. Wordt afstand tot de gevel bekeken? Dit zit bij de bovengrondse analyse. 13. Schaduwoverlast is niet gemeten. Ook graag kijken naar invloed op de straatverlichting. Waarom wordt dit niet gemeten? Er worden wel kapvergunningen verstrekt vanwege schaduwoverlast. We moeten voor ons onderzoek uitgaan van de gegevens ten tijde van de procedure. Volgens het oude beleid was schaduwoverlast geen criterium. In onze analyse moeten we van deze gegevens uitgaan. In het advies kunnen we meenemen dat het beleid is gewijzigd. Opmerking: Toch raar dat niet belanghebbenden ook hun mening mogen geven. 14. Opmerking: Herbestrating iedere negen jaar werd er bij de start van de wijk gezegd. We houden rekening met de gegevens die over het groot onderhoud bekend zijn. U opmerking wordt genoteerd. Aanvullende reactie: Bezuinigingen! 15. Waarom is er meer bladafval dan toe ze jong waren? Blad is nu het hele jaar door een probleem. Vroeger was het blad meer groen, nu hebben we bladeren met schimmel. Tijdens de visuele schouw en bij de VTA zijn de bomen beoordeeld. We bekijken wat er met de bomen aan de hand is. We hebben uw opmerking genoteerd, 16. Platanen kunnen wel gekandelaberd worden. Waarom doen ze dat niet net zoals in het buitenland? Dat is een optie voor de eventuele vervolgaanpak, is een oplossing. Aanvullende reactie:sommige platanen zijn 10 jaar geleden gesnoeid/gekandelaberd. 17. Zonnecollectoren kunnen niet. Dit kunt u ook inbrengen in de interactieve sessie. 18. Hoe worden bomen weggehaald? Laten ze de wortels dan zitten? Kunt u als tip meegeven dat ze vakkundig moeten worden weggehaald inclusief wortels en netjes Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

5 straten? Dit staat genoteerd, dit kunt u ook inbrengen in de interactieve sessie 19. Als resultaat kunt u toch schaduwoverlast aangeven? We moeten voor ons onderzoek uitgaan van de gegevens ten tijde van de procedure. Volgens het oude beleid was schaduwoverlast geen criterium. Feitelijke schaduw is niet gemeten. Feitelijke schaduw en schaduwoverlast (emotie) is een verschil. Je kunt schaduw meten maar overlast is een subjectieve beleving. 20. Uw formulering van de onderzoeksvraag is los? In de presentatie is deze beknopt weergegeven. Onze onderzoeksvraag is uitvoeriger. Conclusies trek je aan de hand van de vraag elementen. Hier kunnen geen nieuwe elementen aan toegevoegd worden. Onze bevindingen nemen wij mee in het rapport. 21. Er zijn ook bezwaarschriften voor het kappen. Waarom worden deze niet meegeteld? Dit zijn geen bezwaarschriften maar klachten en meldingen en worden als zodanig meegenomen. 22. Geven jullie geen bindend advies? Nee 23. Hoe lang duurt het? Wij hebben geen zicht op de vervolgprocedure en weten dus niet wanneer het verder gaat. Wij kunnen de mening van de bewoners dat er snel iets moet gebeuren wel meenemen. 24. Kunnen we u daarna nog bereiken? Wanneer onze opdracht klaar is betekent dit dat wij niet meer betrokken zijn. 25. Komt de rapportage B&W? Ja. Aanvullende reactie: Dat betekent een lang traject dat kan wel een jaar duren. Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

6 Totaalresultaten interactieve sessie meningen in kaart brengen De resultaten van de interactieve sessie, inclusief de vragen en de opmerkingen tijdens alle bewonersbijeenkomsten/inloopbijeenkomsten/per mail en telefoon, en de resultaten van de enquête, worden vertaald naar een analyse en een samenvatting meningen in kaart brengen. Dit wordt opgenomen in het onderzoeksrapport. Tijdens de analyse houden we rekening mee hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Samenvatting van de resultaten van alle groepen bij elkaar: Kanttekening bij de resultaten: de bewoners houden wel van bomen maar de meningen betreffen de platanen in de huidige situatie. (in bijlage 1 staan de foto s van de resultaten per groep) Totaal aantal stickers 'welk onderwerp vindt u waardevol voor het onderzoek'? bewonersavond Tuinen en Parken 3 september Vallende bladeren, takken etc. 23 Overlast van dieren in bomen (vogel(poep)) etc.) 15 Overlast van schaduw in tuin / woning of op de weg Wortelopdruk (verhoging / verzakking verharding, struikelgevaar) Gescheiden resultaten: uitkomsten van bewoners langs doorgaande wegen tov de rest van de wijk * Schade aan dakgoten / regenpijp Gezondheid: allergie Schade: gevaar voor schade aan huis bij storm en wind * 4 4 Schade aan riolering 3 Genot van vogels/vleermuizen in bomen / ecologische waarde Gezondheid: zuurstof, filteren fijnstof etc. Geen mogelijkheid voor zonnecollectoren/rendement zonnecollectoren * Veiligheid: gevaar voor omvallen van boom * Boomkeuze: niet te groot wordende boom * Methode van kappen * Onvoldoende groeiruimte (boven-of ondergronds) 1 1 * Onderwerpen met een sterretje zijn door bewoners toegevoegd aan de lijst met onderwerpen Alle antwoorden die zijn gegeven door de groepen: 1. Wanneer is het onderzoek volgens u een succes? Wanneer de bomen weg zijn! (4x) Als er geen bomen zijn binnen 8 meter vanuit de gevels Als er geen bomen zijn die hoger dan de dakgoten worden Groene wijk waar iedereen met plezier woont Een groene wijk met veel soorten bomen (meer diversiteit, niet 1 soort boom) Bomen en struiken die passen bij het straatbeeld (rekeninghoudend met grootte van de boom etc) Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

7 Onderzoeksresultaten scheiden tussen bewoners aan de doorgaande wegen en de mensen uit de rest van de straat. Als de nieuwe bomen zijn geplant en het weer een mooie wijk wordt zoals iedereen wil. Wanneer er een bindend advies aanhangt Als besluit wordt genomen om de nodige bomen te kappen Bomen worden vervangen door niet al te grote bomen. Dat de straat mooi wordt, vernieuwd zonder rotzooi 2. Welke tip heeft u nog voor ons: Platanen afknotten Groen mag maar zonder overlast Gebruik van enveloppen met gemeente logo! Cyber heb ik eerder retour afzender gestuurd. Verplaats de bomen naar een nieuwe wijk Alleen mensen mee laten stemmen die een boom of bomen direct voor de woning hebben In de tijd dat de bomen niet gekapt worden, graag de gigantische overlast van de bladeren door de gemeente op laten ruimen (meer) Laat alleen die mensen meepraten en beslissen die ook daadwerkelijk aan de straat wonen waar de bomen staan Laat deel van de bomen weg, maar haal bomen weg met overlast zodat we weer in een schone, fijne wijk kunnen wonen. Graag kleinere bomen of struiken terugplaatsen Kijk vooral naar de bewoners die echt met de bomen te maken hebben 3. Wat leeft er bij u, wat wilt u nog kwijt: Daadwerkelijk rekening houden met diegenen die er overlast van hebben Dat er nu eindelijk een einde aankomt. Jaren zijn we bezig. Luister naar de mensen die komen en reageren, en niet naar diegenen die te laat zijn hiermee Een wijs, en tot ieders tevredenheid besluit van de gemeente Bladafval, boomschors wat er afspringt, poep vogels, schaduw, geen licht, zon weg, huis koud en vochtig door minder zon en licht. I.v.m. blad wordt er in de wijk verzamelplekken van gaas neergezet (bladkorven). Wegens budget tekort een te beperkte hoeveelheid aan locaties Waarom geen enquête bij andere bomenkap in de wijk (Vuurdoornpark)? Het zal voor veel bewoners een opluchting zijn als er z.s.m. een besluit valt en dat dit niet nog jaren gaat duren. Ook al vanwege alle kosten die gemaakt zijn/worden. De bewoners die de bomen gekapt willen hebben blijven hierdoor gigantische overlast houden. Z.s.m. besluit tot kappen. Hoe lang gaat het nog duren voordat na 20 jaar klagen deze overlast wordt verholpen? Laksheid van de gemeente Ergernis over het feit dat er elders bomen zijn gekapt (o.a. Vuurdoornpark) zonder overleg met de buurtbewoners. Echter nu loopt een jarenlang proces Waarom worden er in de wijk op andere plaatsen veel bomen gekapt zonder enige communicatie? Vernieuwing is GOED. De boel opknappen en er iets moois van maken Dat er door veel mensen heel veel tijd in gestoken is, zij die niets zeggen komen met bezwaarschriften Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

8 Bijlage 1 Resultaten (foto) per groep: Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

9 Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

10 Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

11 Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

12 Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

13 Bijlage 2 Presentatie bewonersbijeenkomst 3 september 2014 Nog toevoegen Verslag bewonersavond Tuinen en Parken 3 september /13

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie