Algemene voorwaarden implementatieaanbod Office 365

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden implementatieaanbod Office 365"

Transcriptie

1 Dit document bevat informatie over het implementatieaanbod Office 365 ( Aanbod ), waaronder de vereisten om hiervoor in aanmerking te komen en de verplichtingen voor zowel Microsoft Corporation ( Microsoft ) als de deelnemende klant ( Klant ). Door op het Aanbod in te gaan, geeft de Klant aan dat hij deze algemene voorwaarden accepteert. Omvang aanbod Zoals hierna nader uitgelegd, komt de Klant, als de Klant aan de desbetreffende vereisten voldoet, misschien in aanmerking om te profiteren van een implementatie-investering, die rechtstreeks door Microsoft wordt betaald aan Microsoft Consulting Services of aan een gekwalificeerd Partner (elk te noemen een Partner ). Investeringsinformatie aanbod Het bedrag dat Microsoft een Partner zal betalen zodra het vereiste implementatiewerk ( Implementatie ) is afgerond, hangt af van de kwantiteit van de in aanmerking komende SKU's die door de Klant werden gekocht, zoals te zien in Tabel 1 hierna. Aankoop door de Klant van in aanmerking komende seats Tabel 1 Bedragen betaald aan Partner na afronding van Implementatie of meer USD USD USD Voordat een Partner in aanmerking komt om investeringsbedragen te claimen via dit aanbod, dient de Partner te voldoen aan verschillende mijlpalen voor Implementatie, wil dit als als afgerond worden beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot: het bijhouden van het implementatieproces binnen Microsoft-tools, waaronder een vastgesteld start- en eindpunt; bevestigen dat de Partner alle gebruikers heeft toegewezen die de Klant in wil zetten; en samenwerken met de Klant om een minimum van 10 gebruikers bijeen te brengen die actief ten minste één cloud-werklast van de in aanmerking komende seats gebruiken. Ter verduidelijking staan hieronder voorbeelden van wat onder actief gebruik wordt verstaan voor elk van de in aanmerking komende werklasten: Exchange Online: werknemers van de Klant die zich aanmelden en versturen/ontvangen Lync Online: werknemers van de Klant die zich aanmelden en chatberichten versturen/ontvangen SharePoint Online: werknemers van de Klant die zich aanmelden en SharePoint-websites en content bekijken/creëren Office 365 ProPlus: client die is geïnstalleerd op desktop-pc's en wordt gebruikt door werknemers van de Klant Yammer: meer dan 250 werknemers van de Klant melden zich ten minste één keer per maand aan. [Opmerking: het maximumbedrag dat de Partner ontvangt ongeacht het aantal in aanmerking komende seats dat is aangekocht mag niet hoger zijn dan USD indien Yammer wordt gebruikt als de in aanmerking komende werkbelasting.]

2 Pagina 2 van 16 Microsoft zal actief gebruik van elke seat bevestigen alvorens betaling aan een Partner goed te keuren. Indien geen actief gebruik is geconstateerd, zal Microsoft een verzoek om investering door een Partner afwijzen. Microsoft kan ook andere maatstaven verifiëren, zoals gegevensmigratie, feedback van de klant etc. Er worden geen bedragen uitbetaald voordat de Partner al het vereiste implementatiewerk heeft afgerond en de Klant actief gebruik maakt van minimaal 10 in aanmerking komende Office 365-seats. Implementatie van Yammer of lokaal aanwezige werklasten komen niet in aanmerking voor dit aanbod. De klant moet actief gebruikmaken van 250 seats of meer onder de Yammer-werkbelasting en kan een maximumbedrag ontvangen van slechts USD 5.000, ongeacht het aantal in aanmerking komende seats dat is aangekocht. Als de Klant gekwalificeerd is voor een bedrag dat hoger is dan USD 5.000, kan hij ervoor kiezen om afstand te doen van het resterende bedrag of om een andere werkbelasting te implementeren onder de vereiste voorwaarden en zo het volledige bedrag te ontvangen. Bijvoorbeeld: als een klant in aanmerking komt voor USD en ervoor heeft gekozen de Yammer-werkbelasting te implementeren, krijgt de Partner USD uitbetaald. Het resterende bedrag is dan USD De klant kan ervoor kiezen dit bedrag van USD 15 k niet te gebruiken of hij kan een andere gekwalificeerde werkbelasting implementeren (bijv. Exchange, Lync, etc.) om het resterende bedrag te ontvangen. Op deze implementatie zijn alle voorwaarden van toepassing. Implementaties van on-premises werkbelastingen komen niet in aanmerking voor dit aanbod. Vereisten om in aanmerking te komen 1) De Klant dient tussen 1 september 2013 en 31 maart 2014 ( Aanbodperiode ) ten minste 150 seats van de in aanmerking komende Office 365 SKU's die hierna in tabel 2 worden genoemd te kopen. De Klant kan aan deze minimumeis voldoen door een aantal afzonderlijke transities die gedurende de Aanbodperiode plaatsvinden bij elkaar te brengen. De bedragen waarvoor een Partner in aanmerking komt, zal worden gebaseerd op het totale aantal in aanmerking komende seats die de Klant aan het eind van de Aanbodperiode koopt. Slechts één Aanbod per Klant. 2) Het Aanbod geldt alleen voor de implementatie van seats van de Office 365 SKU's, genoemd in tabel 2, die de Klant koopt gedurende de Aanbodperiode en waarvoor een Partner de implementatie heeft afgerond binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankoop of voor het einde van de Office 365-contracttermijn gedurende welke de Klant thans in aanmerking komt, welke ook maar het eerst komt. 3) China O365: het aanbod is inclusief China O365, Office 365 uitgevoerd door 21Vianet. Hieronder volgen de toepasselijke SKU's: Productgroep Artikelnummer Itemnaam AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid

3 Pagina 3 van 16 AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) Een Partner dient een investeringsverzoek in te dienen bij Microsoft voordat er 12 maanden zijn verstreken na het moment dat de Klant zich kwalificeerde voor de aankoop of voor het einde van de Office 365-contracttermijn gedurende welke de Klant thans in aanmerking komt, welke ook maar het eerst komt. Als datum van indiening geldt de datum en de tijd dat de indiening door Microsoft wordt geregistreerd. 5) De implementatie-investering is op basis van het aantal Office 365-huurders. Het maximale implementatie-investeringsvoordeel per klant bedraagt USD ) Bij de mogelijke kwalificatietransactie mag geen Klant betrokken zijn die voor een belangenconflict kan zorgen. 7) Klanten die in aanmerking kwamen voor een investering uit hoofde van de FY13 Office 365 EA aanbodimplementatie komen niet in aanmerking voor dit Aanbod. 8) Klanten die Office 365 al hebben geïmplementeerd, komen niet in aanmerking voor dit Aanbod. 9) Aankopen van Office 365 via eigen, academische of liefdadigheidsprogramma's komen niet in aanmerking voor dit Aanbod. 10) Klanten die in een vroeg stadium hun abonnement verlengen, vóór 30 juni 2014, kunnen gebruikmaken van het Aanbod, mits ze in aanmerking komende promotie-sku's aankopen. Om in aanmerking te komen voor implementatie-investeringsbedragen is de aankoop vereist van ten minste 150 seats in in aanmerking komende SKU s onder het huidige kenmerk van de klant, vóór 30 juni De hoogte van de implementatie-investeringsbedragen die beschikbaar zijn voor de klant, wordt berekend op basis van het aantal in aanmerking komende seats die vóór 30 juni 2014 zijn aangekocht onder de huidige overeenkomst. Deze implementatieinvesteringsbedragen mogen nog steeds maximaal 12 maanden vanaf de initiële gekwalificeerde aankoop worden gebruikt. 11) Zie de aanvullende nalevingscriteria hieronder. Betaling Partners kunnen een factuur insturen voor de investeringsbedragen van dit Aanbod, zodra de Implementatie is afgerond. Alle implementatie-investeringsbedragen zullen door Microsoft rechtstreeks aan de Partner worden betaald in lokale valuta op basis van de door Microsoft gepubliceerde wisselkoersen en halfmaandelijks worden uitbetaald. Voor alle gerelateerde betalingen die hij krachtens dit Aanbod ontving, is de Partner als enige verantwoordelijk voor de melding en de betaling van alle geldende belastingen (zoals omzetbelasting en brutoinkomstenbelasting of andere belastingen) die eventueel krachtens de huidige wet- en regelgeving verschuldigd zijn. Met vragen of problemen aangaande de geldende belastingen in verband met dit aanbod dient de Klant een belastingadviseur te raadplegen en hij gaat ermee akkoord Microsoft te vrijwaren van schade voortvloeiend uit nalatigheid van de Klant dergelijke belastingen tijdig te betalen.

4 Pagina 4 van 16 De implementatie-investering die aan dit Aanbod is gekoppeld kan al dan niet de volledige kosten van Implementatie dekken. Als de kosten die een Partner maakt om de Implementatie te verwezenlijken uitstijgt boven het bedrag van de implementatie-investering dat voor dit Aanbod is gereserveerd, kan de Partner proberen het verschil tussen de kosten van de Partner en het bedrag dat hij ontvangt van Microsoft te verhalen op de Klant. Door ervoor te kiezen op het Aanbod in te gaan, erkennen de Klant en de Partner dit en gaan ze ermee akkoord Microsoft te vrijwaren en gevrijwaard te houden van claims met betrekking tot de kosten van de Partner voor zover deze de voor de implementatie-investering gereserveerde bedragen te boven gaan. Aanpassing aan betalingen Als een Partner van Microsoft een te hoog bedrag ontvangt voor een implementatie-investering, of als Microsoft ontdekt dat er aan een Partner betalingen werden verstrekt voor een Implementatie die niet in volledige naleving van dit Aanbod was afgerond, mag Microsoft op toekomstige betalingen aan de Partner bedragen inhouden of eisen dat de Partner degelijke bedragen aan Microsoft terugbetaalt. Publiciteit Microsoft mag openbaar maken (mondeling of schriftelijk) dat de Klant een klant van Microsoft en koper van de USL s is, en mag een lijst met Microsoft-klanten en ander promotiemateriaal publiceren. Informatie delen De Klant gaat ermee akkoord met Microsoft op verzoek informatie te delen over verwachtingen en voortgang van Implementaties. Geldigheid Aanbod annuleren Het niet voldoen aan een voorwaarde uit dit Aanbod zal het Aanbod ongeldig maken. In dergelijke omstandigheden dient de Partner aan Microsoft alle implementatie-investeringsbedragen terug te betalen die Microsoft de Partner ingevolge het Aanbod heeft betaald. Microsoft behoudt zich het recht voor alle andere legale en rechtmatige middelen in te zetten die haar ten dienste staan krachtens de geldende wet- en regelgeving. Geschillen ten aanzien van het Aanbod Voor geschillen aangaande het Aanbod of aangaande betalingen met betrekking tot het Aanbod dient de Klant binnen 30 dagen na het tot stand komen van het/de desbetreffende betaling of gebeurtenis schriftelijk per contact op te nemen met Microsoft op Na 30 dagen zal het Aanbod en zullen alle betalingen met betrekking tot het Aanbod in alle opzichten als definitief worden beschouwd. Vrijwaring De Klant zal te allen tijde Microsoft vrijwaren tegen verlies, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid, hetzij direct, hetzij indirect, als gevolg van inbreuk op de voorwaarden van dit Aanbod door de Klant. Deze vrijwaring blijft ook gelden na de vervaldag of de beëindiging van het Aanbod. Aansprakelijkheid Alle ondersteunende services bij de implementatie die onder dit implementatievergoedingenaanbod worden geleverd, zullen door de Partners worden uitgevoerd op grond van een aparte overeenkomst tussen de Partner en de Klant. Hoewel Microsoft deelname van de Partners aan dit Aanbod heeft goedgekeurd, zijn de Partners (met uitzondering van Microsoft Consulting Services (MCS)) niet gelieerd aan Microsoft en hebben ze niet de bevoegdheid Microsoft aan een

5 Pagina 5 van 16 verplichting of aansprakelijkheid te binden of deze op te leggen. Tenzij anders vermeld in een aparte overeenkomst tussen Microsoft en de Klant, zal Microsoft, voor zover toegestaan door de geldende wet- en regelgeving, niet aansprakelijk zijn voor schade, voortvloeiend uit de Implementatieservices die door een Partner in combinatie met dit Aanbod worden geleverd. Duur van het aanbod De duur van het Aanbod bestaat uit twee verschillende perioden. 1. De aankoop van de SKU a. In aanmerking komende SKU's dienen te worden aangekocht tussen 1 september 2013 en 31 maart SKU's die buiten deze tijdsperiode worden gekocht, komen niet in aanmerking voor de implementatie-investering. 2. Implementatie SKU a. Na aankoop door Klanten, dienen SKU's binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankoop door de Klant van in aanmerking komende SKU's of voor het einde van de Office 365-contracttermijn van de Klant, te worden geïmplementeerd door een gekwalificeerd Partner. Microsoft kan naar eigen goeddunken besluiten het Aanbod te verlengen tot na 31 maart 2014, maar is daartoe niet verplicht. Beëindiging van of wijzigingen in het Aanbod Microsoft kan, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van dit Aanbod te allen tijde beëindigen, wijzigen of herzien. Wijzigingen kunnen onder andere bestaan uit, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, de SKU's die voor het Aanbod in aanmerking komen, tot de hoogte van de voor de implementatie-investering in het Aanbod gereserveerde bedragen of tot de mate waarin de Klant voor het Aanbod in aanmerking komt. De Klant kan zijn/haar deelname aan het Aanbod te allen tijde beëindigen door Microsoft hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Microsoft zal geen implementatieinvesteringsbedragen als onderdeel van dit Aanbod distribueren voor kwalificerende transacties die door de Klant worden ingediend nadat de klant zijn/haar betrokkenheid bij het Aanbod heeft opgezegd. Geldende wet- en regelgeving De voorwaarden van dit Aanbod vallen onder de wet- en regelgeving van de State of Washington. Relatie tot de Partijen Noch de voorwaarden van dit document in hun geheel, noch een specifieke voorwaarde met betrekking tot dit Aanbod, zullen worden geïnterpreteerd als het realiseren van een partnerschap, een joint-venture, een agentschap of een franchise tussen Microsoft en de Klant.

6 Pagina 6 van 16 Bijlage 1 FY14 O365-aanbod SKU s Bijlage 1 Productgroep Artikelnummer Itemnaam AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd

7 Open Q6Y Pagina 7 van 16 ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing)

8 AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Pagina 8 van 16 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal

9 T6A T6A T6A Office 365 Enterprise E1 Pagina 9 van 16 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2

10 UT Pagina 10 van 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal

11 UT UT UT UT UT UT Pagina 11 van 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal AAA Office 365 Enterprise E3 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q5Y Q5Y Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1

12 9OA Pagina 12 van 16 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 Off365PE3 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3

13 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Pagina 13 van 16 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

14 U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Pagina 14 van 16 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S ExchgOnlnKioskG ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPlan2G LyncOnlnP1G LyncOnlnP2G LyncOnlnPln3G U9S-00015

15 Pagina 15 van 16 U9S Off365K1 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA Office365PlanG1 Office365PlanG2 Office365PlanG3 Office365PlanK2G Off365ProPlusG ShrPntOnlnPln1G ShrPntOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid G 3MS ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL G 3MS ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal G 3MS ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal

16 Pagina 16 van 16 G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal G 3NS ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL Open Office 365 ProPlus SA Transition Q6Z-0003 D7U ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DEDICATED CLOUD Versie gedateerd 29/04/2014 ARTIKEL 1: VOORWERP De onderhavige bijzondere voorwaarden bepalen, in aanvulling op de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SocialBrands

Algemene voorwaarden SocialBrands Algemene voorwaarden SocialBrands Artikel 1 Definities 1. Onder SocialBrands wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de opdrachtnemer ingeschreven bij de KvK onder nummer 56187246, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Ingangsdatum 1 maart 2010 Versie NL_maart_2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Het Service Contract 9 4

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren.

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren. Pagina 1 Juni 2015 Algemene Inhuurvoorwaarden Radboudumc 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie