BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van 12 december Conform. 2. B.E.B. Bureau Beleidscoördinatie Besluitenlijst B-nota s week 50 (11 t/m 15 december 2006) B-nota s 1 t/m 15: - Conform. Nagekomen B-nota s: B-nota (16): Wijziging elektriciteitsleverancier van Eneco Energie naar HVC Energie (groene stroom) - B-nota (17): Uitspraak beroep Administratiekantoor Joh. Raaijeveld V.O.F. jegens gemeente Papendrecht, d.d. 23 november 2006 Westeind B.E.S. sectorbureau Herziene begroting 2006, begroting 2007, alsmede de meerjarenraming van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk De gemeenteraad, via LIS, voorstellen: 1. In te stemmen met de begrotingswijziging Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij de ontwerp-begroting 2007 en meerjarenraming van Drechtwerk. 4. B.E.S. afdeling Samenleving Globale ontwerpen theater 1. Kennisnemen van de door EGM uitgebrachte globale ontwerpen theater De Willem. 2. Voorlopig vaststellen dat alleen het opknappen van het theater De Willem binnen de financiële randvoorwaarden valt. 3. Kennisnemen van de extern uitgevoerde financiële toets op de globale ontwerpen theater De Willem. 4. De gemeenteraad informeren door middel van toezending van de op 19 december in het college ingebrachte conceptbrief.

2 5. B.E.S. afdeling Welzijnsvoorziening Overname eigendom gebouw bibliotheek aan de Markt 2 Het pand aan de Markt 2 aankopen van de Stichting Openbare Bibliotheek Papendrecht en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van Het gebouwdeel waar de huidige kunstuitleen is gevestigd na enige bouwkundige aanpassingen verhuren aan de directie en ondersteunende taken voor de nieuwe Stichting Bibliotheekwerk Zuid Holland Zuidoost. Een nader voorstel uitwerken om bouwkundige aanpassingen van het voormalige museum te realiseren voor huisvesting van de kunstuitleen. 6. B.E.S. afdeling Samenleving Subsidiebundel De door de raad vastgestelde subsidieplafond te verdelen onder de in deze nota vermelde organisaties, volgens het in de nota opgenomen schema en onder vaststelling van de in de bijlage vermelde doelstellingen. 2. De Natuur - & Vogelwacht, Scoutinggroep Breederode, St. Jeugdvakanties Papendrecht, Stichting Lunenhof en PAG berichten dat subsidietoekenning, plaats vindt onder voorwaarde dat er voor 31 januari 2007 een begroting met bijbehorend activiteitenplan wordt overlegd. 7. B.E.S. afdeling Samenleving Plan van aanpak en communicatieplan sportcentrum Lange Tiendweg - Aanhouden, ten behoeve van betere motivering

3 8. B.E.B. Bureau Beleidscoördinatie Nota: Bestuursplan Service Centrum Drechtsteden 1. Kennis te nemen van het Bestuursplan SCD, versie 1.1 d.d. 6 december In te stemmen met participatie door de gemeente in het SCD zoals beschreven in het Bestuursplan en, meer in het bijzonder: a. met de gekozen inrichting en samenstelling van het dienstverleningspakket, nader gespecificeerd in een algemeen geldend basispakket en een viertal naar keuze af te nemen pluspakketten; b. met de grondslagen voor de budgettaire kaders en de financiering van het SCD welke grondslagen, samen met de actuele cijfers 2006, straks de basis vormen voor het opstellen van de eerste begroting (2008) van het SCD, dit uitgaande van een thans geraamd budget van 28,5 miljoen (geïndexeerd), welk budget gedurende in de eerste drie jaren dat het SCD functioneert (2008 t/m 2010) wordt verhoogd met een ruimte van 5% voor Onvoorzien, waarbij de noodzaak van continuering van deze verhoging voor de jaren erna in het kader van het opmaken van de begroting SCD 2011 nader wordt bezien; c. met de bestuurlijke ophanging van het SCD in de GR Drechtsteden en met de uitgewerkte bestuurlijke positionering van de regio Zuid-Holland Zuid; d. met de geformuleerde randvoorwaarden voor het functioneren van het SCD, onder andere gericht op kwaliteitsverbetering, heldere dienstverleningsafspraken, kennis van de lokale praktijk en het invullen van goed opdrachtgeverschap door de gemeenten, de regio Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden; e. met de gekozen huisvestingsoplossing in de vorm van het grand design, inclusief de compensatieafspraak tussen de GR Drechtsteden en Zwijndrecht enerzijds en Hendrik-Ido-Ambacht anderzijds vanwege de afwijkende leegstandpercentages in beide gemeentehuizen; f. met de afspraak dat op basis van nader onderzoek naar de consequenties ervan in de eerste helft van 2007 een definitief besluit wordt genomen over de zelfstandige organisatorische ophanging van Belastingen en SGB binnen de GR Drechtsteden; g. met de geformuleerde hardheidsclausule op de uiteindelijke financiële uitkomsten voor Papendrecht en Zuid-Holland Zuid, waarbij de uitwerking van deze afspraak nog ter goedkeuring wordt voorgelegd; h. met de voorgestelde wijze van aansluiting van Alblasserdam. 3. Voor wat betreft het vervolgproces: a. in te stemmen met de uitgewerkte gefaseerde transitie, de voorgestelde projectstructuur om te komen tot een gecontroleerde overgang van taken en middelen en het geraamde projectbudget ad 2,15 miljoen, waarvan door onze gemeente op basis van de gekozen verdeelsleutel een bedrag van (8,3%) wordt opgebracht en waarbij de wijze waarop dat gebeurt, rechtstreeks of indirect via de GR Drechtsteden, punt van nadere overweging vormt; b. medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; c. opdracht te geven vanaf 1 januari 2007 de voorbereidingen voor de komst van het SCD ter hand te nemen, dit op basis van het principe dat de colleges en het dagelijks bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid verantwoordelijk zijn voor de ontvlechting van de taken en middelen uit de eigen organisatie en gezamenlijk- de kaderstelling voor het SCD, en het Drechtstedenbestuur verantwoordelijk is voor het inrichten van het SCD. 4. Het definitieve collegebesluit te nemen nadat de Ondernemingsraad advies heeft uitgebracht en dan tevens het collegevoorstel aan de raad vast te stellen. 9. R.O.B. Unit wijkonderhoud Beantwoording aanvullende vragen CU over afvalinzameling - Vaststellen van bijgevoegde beantwoording vragen aan de fractie CU. - Instemmen met de brief aan de inwoners van Papendrecht bij de verspreiding van de afvalkalender. Vastgesteld d.d. 26 december 2006 De secretaris, De burgemeester, Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

4 B-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december Verzoek Oranjecomité gratis waterbus op Koninginnedag 1. De jaarlijkse bijdrage aan het Oranjecomité met 2.600,- verhogen, zodat de gezamenlijke Oranjecomités van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht kunnen zorgen voor gratis vervoer met de waterbus op Koninginnedag tussen deze 3 gemeenten. 2. Het Oranjecomité Papendrecht schriftelijk van dit besluit op de hoogte brengen. 3. In de voorjaarsnota 2007, als nieuw beleid, structureel budget te vragen van ca ,-. 2. Woningbouwprogramma Kennisnemen van bijgevoegde woningbouwplanning van Papendrecht. 2. De nota ter kennisname aanbieden aan de raad. 3. Vaststelling LOGA circulaires Vaststellen van: De circulaire van het LOGA van 12 september, kenmerk, MARZ/CvA/U en wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWOP overeenkomstig de bijlagen. Aanbevolen wordt de wijzigingen na formele besluitvorming te laten ingaan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2006 (zie bijlage). Kennis nemen van: De circulaire van het LOGA van 5 oktober 2006, kenmerk MARZ/CvA/U en wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWOP overeenkomstig de bijlagen. Aanbevolen wordt de wijzigingen na formele besluitvorming te laten ingaan met ingang van 1 januari 2007 (zie bijlage). 4. Uitstel aanvraag BLS Akkoord gaan met verzending van bijgevoegde conceptbrief aan provincie. 5. Brancheringsvisie en gebiedsprofielen 1. Het definitief vaststellen van de brancheringsvisie en gebiedprofielen 2. Kennisnemen van het verslag van de informatieavond voor ondernemers d.d. 16 oktober 2006 aangaande de brancheringsvisie en gebiedprofielen 3. Kennisnemen van de informatiebrief aan ondernemers met betrekking tot het vaststellen van de brancheringsvisie en gebiedsprofielen 4. De raad in kennisstellen van: uw besluit tot het definitief vaststellen van de brancheringsvisie en gebiedsprofielen het verlag van de informatieavond voor ondernemers d.d. 16 oktober de informatiebrief aan ondernemers met betrekking tot het vaststellen van de brancheringsvisie en gebiedprofielen 6. Bestemmingsplan Dijkstrook-Middenpolder 1. Akkoord gaan met het eindverslag van de inspraak. 2. Het plan ter behandeling voorleggen aan de raad en na reactie van de raadscommissie de formele bestemmingsplanprocedure starten door terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 7. Aanleg tijdelijk voetpad naast kantoor notaris aan het Bosch Akkoord gaan met het aanleggen van een tijdelijk voetpad op het braakliggende terrein naast het notariskantoor aan het Bosch.

5 8. Rapportage Goed geregeld! 1. Vaststellen van de 1 e voortgangsrapportage Goed geregeld! 2. Voortgangsrapportage ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad. 9. Subsidieverzoek verhuizing peuterspeelzaal Pinkeltje De kosten van de verhuizing van peuterspeelzaal Pinketje ten laste brengen van de aan de Stichting Peuterspeelzalen Papendrecht toegekende subsidie peuterspeelzaalwerk Openstelling vacature Juridisch Adviseur De vacature voor juridisch adviseur per direct 11. Uitbreiding formatie en openstelling vacature aankomend beleidsmedewerker WMO openstellen. De formatie structureel uit te breiden met 32 uur per week en de vacature voor aankomend beleidsmedewerker per 1 januari 2007 openstellen. 12. Bezwaarschrift van de heer B. gericht tegen het besluit waarin de aanvraag voor een vervoersvoorziening op grond van de Wvg is afgewezen. 13. Herberekening van de opgegeven aanneemsom van de bouwvergunningsaanvragen 2 e fase voor Merwehoofd fase IV en daarmee samenhangend het in rekening te brengen bedrag aan leges. 1. Het bezwaarschrift van de heer B. ongegrond verklaren. 2. Belanghebbende in kennis stellen van dit besluit middels beschikking. 1. Akkoord gaan met herberekening aanneemsom t.b.v. in rekening brengen juiste bedrag aan leges van de bouwvergunningaanvragen 2 e fase voor Merwehoofd fase IV. 2. De leges conform de herberekening voor de bouwaanvragen 2 e fase van Merwehoofd IV op te leggen aan Van der Vorm. 14. Besteding decentrale gelden De beschikbare decentrale gelden besteden zoals in nota omschreven. 15. Verdeling voormalige OBD-gelden ten behoeve van de versterking van de zorgstructuur in het primair onderwijs 16. Wijziging elektriciteitsleverancier van Eneco Energie naar HVC Energie (groene stroom) 17. Uitspraak beroep Administratiekantoor Joh. Kraaijeveld V.O.F. jegens gemeente Papendrecht, d.d. 23 november 2006 Westeind 10 Het voor de versterking van de zorgstructuur in en rond de scholen voor het primair onderwijs beschikbare budget naar rato van het aantal op 1 oktober van elk kalenderjaar ingeschreven aantal leerlingen betaalbaar stellen aan de schoolbesturen. - Besluiten tot het afnemen van HVC Energie (verdere uitwerking hiervan vindt plaats in de overeenkomst, die u ter ondertekening wordt voorgelegd); - Kennis te nemen van de financiële consequenties van 100% groene stroom. - Kennis te nemen van de uitspraak in beroep van de rechtbank Dordrecht, sector bestuursrecht, d.d. 23 november 2006 aangaande de vrijstellingsprocedure met betrekking tot het perceel Westeind 10 te Papendrecht; - Pro-forma hoger beroep aan te tekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; - Privaatrechtelijk de overeenkomst zoals gesloten tussen partijen openbreken en onderhandelingen starten; - Na de privaatrechtelijke onderhandelingen de bestuurlijke vrijstelling/bouwvergunningsprocedure starten.

6 18. Controle brandveiligheid de Wieken 1. Kennisnemen van het inspectieverslag; 2. Vaststellen dat er geen grote/ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd. 3. De paar geconstateerde kleine tekortkomingen via reguliere controles op het brandveilige gebruik door de medewerker brandpreventie van de brandweer laten afdoen. 4. Controle op overige tijdelijke gebouwen en gebruikssoort alsmede opstellen van toezichtstrategie en handhavingsbeleid uiterlijk 1 mei 2007 verrichten en aan college voorleggen.

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus.

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Raad laat kansen liggen om kaders te stellen. Rekenkamercommissie Hoorn Februari 2006 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie