Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST"

Transcriptie

1 Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept Behoort bij Raadsvoorstel

2 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht 4 3. Aanpak 5 4. Projectinrichting en voorwaarden 6 5. Plannen 7 6. Samenwerking/evaluatie 7 7. Communicatieplan 8 8. Bijlagen Behoort bij Raadsvoorstel

3 Voorwoord In het beleidsprogramma van het kabinet is de aanpak van fietsendiefstal aangegeven als één van de prioriteiten. De doelstelling is landelijk minder gestolen fietsen in 2010 ten opzichte van In 2006 werden er landelijk fietsen gestolen. Ook in Helmond is na een aantal jaren van daling en stabilisatie sinds 2008 weer een stijging waarneembaar van het aantal aangiften fietsendiefstal. Uit de tweejaarlijkse inwonersenquête van de gemeente Helmond blijkt tevens dat het slachtofferschap fietsendiefstal de laatste jaren niet is afgenomen en dat jaarlijks ongeveer inwoners (6%) het slachtoffer worden van fietsendiefstal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in juni 2008 een Plan van Aanpak Fietsendiefstal gepubliceerd met maatregelen om de fietsendiefstal problematiek aan de pakken. Eén van deze maatregel is het aanscherpen van het toezicht en de controle op opkopers en handelaren door de gemeente. Middels registercontrole kan de gemeente heling tegen gaan en optreden tegen handelaren die niet op een legale en controleerbare wijze willen opereren. Helingcontrole van opkopers en handelaren door de politie heeft de laatste jaren een lage prioriteit gehad. Omdat dit arbeidsintensief werk is en door de hoge werkdruk is de politie vooral dadergericht met het probleem fietsendiefstal bezig geweest. Uit gegevens van de politie blijkt dat in het gebied Helmond-centrum de meeste fietsen worden weggenomen. Ook is bekend dat er zich diverse handelaren binnen dit gebied bevinden. Zoals bekend is de stichting Stadswacht Helmond (SSH) in 2008 succesvol gestart met gericht wijktoezicht in de Binnenstad. Omdat zich binnen dit gebied ook een aantal handelaren bevinden is samen met de politie besloten tot het opzetten van een pilot registercontrole. In nauwe samenwerking met de politie zullen de registercontroles opnieuw worden opgezet en uitgevoerd door stadssurveillanten van de SSH binnen het gebied Binnenstad. Indien blijkt dat deze pillot succesvol kan worden genoemd kan deze werkwijze eventueel stadsbreed worden geïmplementeerd. Behoort bij Raadsvoorstel

4 Management samenvatting In het beleidsprogramma van het kabinet is de aanpak van fietsendiefstal aangegeven als één van de prioriteiten. De doelstelling is om in 2010 landelijk minder gestolen fietsen te hebben ten opzichte van Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in juni 2008 een Plan van Aanpak Fietsendiefstal gepubliceerd met maatregelen om de fietsendiefstal problematiek aan de pakken. Dit plan aanpak is middels een convenant door o.a. de VNG ondertekend en wordt inmiddels geïmplementeerd. Tweederde van het aantal fietsendiefstallen in Helmond wordt ontvreemd binnen het gebied Helmond-centrum/Binnenstad. De politie richt zich vooral op daderaanpak. Helingbestrijding in de vorm van registercontrole heeft geen prioriteit. Binnen het Plan van Aanpak Fietsendiefstal is de registercontrole genoemd als een mogelijk actiepunt voor de gemeente binnen de bestrijding van fietsendiefstal. Door de politie en de SSH wordt de registercontrole als een effectief middel aangemerkt om fietsendiefstal in Helmond te verminderen. De registercontrole kan onderdeel uit maken en past binnen de extra inzet SSH Binnenstad Ook past de inzet in het handhavingprogramma 2009 en Doelstelling is het aantal aangiften fietsendiefstal in 2009 terug te brengen met 15% en in 2010 met 25%, bronjaar De aanpak kan gezien worden als een pilotproject en de aanpak kan bij gebleken succes Helmond breed worden ingezet. Eind 2009 zal en een tussenevaluatie plaatsvinden. Eind 2010 zal een algehele evaluatie plaatsvinden. Behoort bij Raadsvoorstel

5 Inleiding In het beleidsprogramma van het kabinet is de aanpak van fietsendiefstal aangegeven als één van de prioriteiten. De doelstelling is landelijk minder gestolen fietsen in 2010 ten opzichte van In 2006 werden er landelijk fietsen gestolen en in Helmond 345. Door het Nederlandse publiek wordt fietsendiefstal als een van de grootste maatschappelijke ergernissen gezien. Landelijk is derhalve een stuurgroep Aanpak Fietsendiefstal in het leven geroepen welke als taak heeft dit probleem gecoördineerd aan te pakken. Binnen deze stuurgroep is naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) o.a. vertegenwoordigd: - Algemene Nederlandsche WielrijdersBond (ANWB) - Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) - Bond van Garagehouders (BOVAG) - Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM / OM) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) - Fietsersbond - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) - Politie - Bovemij Schadeverzekeringen NV / Enra Verzekeringen BV - Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in juni 2008 een Plan van Aanpak Fietsendiefstal gepubliceerd met maatregelen om de fietsendiefstal problematiek aan de pakken. Dit plan aanpak is middels een convenant door alle partijen ondertekend en wordt inmiddels geïmplementeerd. Uit cijfers van de politie in Helmond blijkt dat het aantal aangiftes van fietsendiefstal sinds 2005 aan het dalen was. In 2008 is dit aantal echter weer fors aan het stijgen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Dat het aantal werkelijk gestolen fietsen vele malen groter is moge duidelijk zijn uit het feit dat alleen cijfers bekend zijn van diefstallen waarvan bij de politie aangifte is gedaan. Bij de inwonersenquête in 2006 geeft 6% van de geënquêteerde aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van fietsendiefstal. Als we dit percentage afzetten tegen het aantal inwoners in Helmond tussen de 10 en 75 jaar komen we uit op ongeveer ontvreemde fietsen per jaar. Uit de politiecijfers kan dus worden geconcludeerd dat slechts bij 25% ook daadwerkelijk aangifte wordt gedaan. Dat fietsendiefstal binnen Helmond vooral een gebiedsgebonden probleem genoemd mag worden moge duidelijk zijn uit de politiecijfers. Al jaren worden de meeste fietsen weggenomen binnen het gebied van de politieafdeling Helmond-centrum. Al jaren wordt ongeveer 2/3 van het aantal aangiftes fietsendiefstal gedaan vanuit het gebied Helmond-centrum en 1/3 uit de rest van Helmond. Binnen het gebied Helmondcentrum blijkt verder dat de helft van de fietsen wordt weggenomen uit het centrumgebied. Behoort bij Raadsvoorstel

6 1. Projectdoelstelling De inzet van de SSH zal er opgericht zijn om samen met de politie de op en verkoop van gestolen fietsen te verminderen in de binnenstad. Deze aanpak zal geschieden middels registercontrole door medewerkers van de SSH. De overeengekomen projectdoelstellingen luiden als volgt: In % minder aangiften fietsendiefstal t.o.v binnen het gebied centrum. In % minder aangiften fietsendiefstal t.o.v binnen het gebied centrum. De projectaanpak behelst geen Helmond brede registercontrole. Indien tijdens de projectperiode echter blijkt dat een brede registercontrole noodzakelijk en haalbaar is zal hiertoe worden over gegaan. 3. Aanpak In artikel tot en met van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 zijn de regels weergeven waar opkopers en handelaren van gebruikte fietsen zich aan moeten houden. In artikel is aangegeven dat de handelaar of opkoper verplicht is een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register bij te houden. De laatste jaren heeft er geen controle meer plaatsgevonden of opkopers en handelaren gebruik maken van een dergelijk register. Ook heeft er geen controle plaatsgevonden van de registers van fietsenhandelaren. De medewerkers van de stichting Stadswacht Helmond (SSH) zijn allen aangewezen als toezichthouder van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond Ook zal worden voorgesteld alle medewerkers worden aan te wijzen als ambtenaar als bedoelt in artikel onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond Er zal sprake zijn van een gefaseerde aanpak. Omdat de verplichting tot het bijhouden van een register voor veel opkopers nieuw is zal in de eerste maanden veel nadruk worden gelegd op het inventariseren van de opkopers in het gebied Binnenstad. Deze opkopers zullen d.m.v. een persoonlijk bezoek en ook schriftelijk benadert worden. Hierbij zal aan hen worden aangegeven dat men verplicht is een opkoopregister bij te houden, waar dit te verkrijgen is, wat er ingevuld moet worden en gecontroleerd wordt en het doel van de controles. Na deze periode zal de aandacht vooral uit gaan naar het door medewerkers van de SSH daadwerkelijk controleren van de opkopers. Bij deze controles zal sprake zijn van prioritering van het toezicht. Opkopers welke zich houden aan regels zullen hierbij minder vaak gecontroleerd worden dan overtreders. Aan overtreders welke zich niet houden aan de verplichting tot het bijhouden van een register en/of de voorschriften van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 niet naleven zal in eerste aanleg na een waarschuwing een dwangsom worden opgelegd en zal proces verbaal worden opgemaakt ter zake overtreding van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht. De uitvoering van het opleggen van deze dwangsom zal geschieden door de afdeling Bouwen en wonen, handhaving. Het opmaken van een proces verbaal zal vooralsnog door de politie gebeuren en later door BOA bevoegde medewerkers van de SSH. Voor medewerkers van de SSH zal in de loop van 2009 een uitbreiding van de opsporingsbevoegdheid worden voorgesteld voor de artikelen 437 van het Wetboek van Strafrecht. Hierdoor kan de buitengewoon opsporingsambtenaar die de controle uitvoert ook direct proces verbaal opmaken bij strafbare constateringen. Indien opkopers niet wensen meewerken aan een controle door medewerkers van de SSH zal deze controle direct in samenwerking met de politie worden uitgevoerd. Behoort bij Raadsvoorstel

7 Voor de uitvoering van de controle en de handhaving zal een stappenplan handhaving opkopers worden gemaakt.(bijlage A.) Onderdeel van de registercontroles is de controle of de aangetroffen fietsen zijn ingeschreven in het register en op de juiste manier zijn ingeschreven. Tevens zullen de aangetroffen fietsen worden op diefstal worden gecontroleerd via het fietsdiefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer(RDW). Om het opsporen van gestolen fietsen efficiënter te maken is door de Stichting Aanpak Voertuigencrinimaliteit in opdracht van de stuurgroep Aanpak Fietsendiefstal een intelligente reader ontwikkeld. Deze reader heeft een directe koppeling met het fietsregister van de RDW. Na een uitgebreide pilot en eindevaluatie welke in het najaar van 2008 heeft plaatsgevonden, wordt de reader nu aangeboden gemeenten en politie. Dit controle en opsporingsmiddel heeft een aantal voordelen. Te Weten: Tegen gaan van heling. Minder administratieve handelingen op straat en op het bureau. Efficiënt opsporen van gestolen fietsen inde praktijk. Aan het college van burgemeester en wethouders zal worden voorgesteld tot aanschaf van een dergelijke reader over te gaan. De kosten van de aanschaf van een reader bedragen eenmalig 3.998,-. Extra kosten voor controles bedragen 1.347,- voor 2009 en 1.347,- voor Voorgesteld zal worden dit bedrag middels een eenmalige subsidieverlening aan de SSH beschikbaar te stellen. 4. Projectinrichting en voorwaarden De inzet van de medewerkers van de stichting Stadswacht Helmond zal onderdeel uitmaken van de wijkgerichte aanpak Binnenstad tot en met Met de afdeling Bouwen en Wonen, handhaving, zullen afspraken worden gemaakt omtrent het opleggen en uitvoeren van een dwangsom. Bij deze controles zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde intelligente chiplezer welke zal worden aangeschaft. Ook zal onderzocht worden op welke manier de controle van de opkopers zo effectief en efficiënt mogelijk kan geschieden. Met het openbaar ministerie zullen afspraken worden gemaakt m.b.t. de strafrechtelijke handhaving. 5. Plannen : Inventariseren opkopers. Communicatie naar opkopers : Controle opkopers waarschuwingsperiode. Bij constatering strafbare heling doorgeven politie en verder: Controle opkopers met opleggen dwangsom en strafrechtelijke handhaving. Behoort bij Raadsvoorstel

8 6. Samenwerking/evaluatie In de maand december 2009 zal er een tussen evaluatie van het project plaatsvinden. In december 2010 zal er een eind evaluatie worden opgesteld. 7. Communicatieplan Met de afdeling communicatie zal een communicatieplan worden samengesteld. 7. Bijlagen - Stappenplan handhaving opkopers. Behoort bij Raadsvoorstel

9 Bijlage A Handhavingstappenplan - Artikel (APV Helmond 2008) Verplichting m.b.t. het verkoopregister. - Geen register: Schriftelijke waarschuwing (actie SSH) Vooraankondiging dwangsom éénmalig 5.000,-(BW/ha i.s.m. SSH). Controle SSH: Wel register verder geen actie. Geen register: o Opmaken proces verbaal (SSH i.s.m. politie) o Besluit dwangsom éénmalig 5.000,- (BW/ha i.s.m. SSH) o Niet bijhouden register: Schriftelijke waarschuwing (actie SSH) Controle SSH: Register bijhouden- verder geen actie. Register niet bijhouden: o Opmaken proces verbaal (SSH i.s.m. politie) o Vooraankondiging dwangsom éénmalig 2.500,-(BW/ha i.s.m. SSH). 2 e Controle SSH: Register bijhouden- verder geen actie. Register niet bijhouden: o Opmaken proces verbaal (SSH i.s.m. politie) o Besluit dwangsom éénmalig 2.500,-(BW/ha i.s.m. SSH). - Artikel (APV Helmond 2008) Niet naleven voorschriften. - Niet naleven voorschriften: Schriftelijke waarschuwing (actie SSH) Vooraankondiging dwangsom éénmalig 5.000,-(BW/ha i.s.m. SSH). Controle SSH: Wel register verder geen actie. Geen register: o Opmaken proces verbaal (SSH i.s.m. politie) o Besluit bestuursdwang (BW/ha i.s.m. SSH) Behoort bij Raadsvoorstel

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Woerden 2017 Inhoud Inleiding... 2 Doelgroep... 2 Opbouw... 2 Invoering Digitaal Opkopers Register (DOR)... 3 Wettelijk kader... 3 Inkoopregister...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Zaaknummer: Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018

Zaaknummer: Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 Zaaknummer: 557092 Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 Inleiding Het tegengaan van heling, als ondermijnende criminaliteit, is naar verwachting één van de prioriteiten

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 142199 4 juli 2018 Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 Inleiding Het tegengaan van heling, als ondermijnende

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen

Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen Versie 4: 13 februari 2014 Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Wettelijk kader... 2 3. Bevoegdheden... 2 4. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014... 3 5. Registercontrole...

Nadere informatie

Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden. Indien de aard van de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Aanpak Fietsdiefstal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 bijlage(n) datum 1 augustus 2008

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening (Apv) Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening (Apv) Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 16 maart 2017 Agendapunt : 12 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder : L.J. Gebben Behandelend ambt. : Hannah Bouma E-mail :

Nadere informatie

Memo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens

Memo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens Memo Van Openbaar Ministerie Datum 13 februari 2013 Onderwerp Handhavingsbeleid artikel 437 SR Handhavingsbeleid artikel 437 SR Het handhavingsbeleid ten aanzien van van artikel 437 Wetboek van Strafrecht

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 februari 2014; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon

Nadere informatie

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D36 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 2e wijziging Algemene Plaatselijke. Beslispunten. Inleiding. Beoogd resultaat. Argumenten. 28 januari december 2015

RAADSVOORSTEL. 2e wijziging Algemene Plaatselijke. Beslispunten. Inleiding. Beoogd resultaat. Argumenten. 28 januari december 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp 28 januari 2015 2015.00102 1 december 2015 2e wijziging Algemene Plaatselijke Afdeling Wonen en Leven Programma Verordening Veenendaal Burger

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening van de toezegging varr2 Juli 2009 inzake overzicht tllingon.^-qv^ V><2/2

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening van de toezegging varr2 Juli 2009 inzake overzicht tllingon.^-qv^ V><2/2 Veiligheid Opdrachtgevers Aan de leden van de gemeenteraad Gemeente Delft Gescand archief, datum / 12 -OV 2013 Phoenixstraat 16 2611 AL Deifl Bankrekening BNG 28.50,01.787 t.n.v. gemeente Deift Behandeld

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Pers. nr AFSCHRIFT. Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr AFSCHRIFT. Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; AFSCHRIFT Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam d.d. 27 augustus 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 21 maart 2017 Onderwerp Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Voorgesteld Besluit 1. Instemmen met de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Toelichting. Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Toelichting. Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden. Stap 1: aanwijzing, artikel 1.65 lid 1 Wet kinderopvang Het college

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bevoegdheid en rollen

Hoofdstuk 1 Bevoegdheid en rollen Bekendmaking Rectificatie vaststelling beleid De burgemeester van Heemskerk maakt bekend een verbeterde versie van de Beleidsregel Gebiedsverboden Heemskerk vast te stellen. De daarin opgenomen verwijzingen

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 04 februari 2013; Gelet op artikel 142

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Pers. nr. 100021 Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 04 februari 2013; Gelet

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Pers. nr. 100010 Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 28 april 2013; Gelet op

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Toelichting. Voorstel besluit De in het ontwerp- besluit opgenomen verordeningen te wijzigen zoals daarin is aangegeven.

Toelichting. Voorstel besluit De in het ontwerp- besluit opgenomen verordeningen te wijzigen zoals daarin is aangegeven. Postbus 162-8330 AD STEENWIJK Raadsvoorstel nr. : 2001/16 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 februari 2001 Agendapunt : 5 Steenwijk, 13 februari 2001. Onderwerp: Wijziging diverse verordeningen

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

Beleidsregel aanpak heling en handhavingsarrangement

Beleidsregel aanpak heling en handhavingsarrangement GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 41222 15 maart 2017 Beleidsregel aanpak heling en handhavingsarrangement Inleiding De aanpak van woninginbraak en overvallen is

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Plan van Aanpak Fietsdiefstal. Bijlage behorend bij CONVENANT INZAKE DE AANPAK VAN FIETSDIEFSTAL

Plan van Aanpak Fietsdiefstal. Bijlage behorend bij CONVENANT INZAKE DE AANPAK VAN FIETSDIEFSTAL Plan van Aanpak Fietsdiefstal Bijlage behorend bij CONVENANT INZAKE DE AANPAK VAN FIETSDIEFSTAL Juni 2008 Plan van Aanpak Fietsdiefstal 1. Inleiding In de dialoog met de samenleving tijdens de eerste honderd

Nadere informatie

Handhavingsarrangement helingbestrijding voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen in de gemeente Leeuwarden

Handhavingsarrangement helingbestrijding voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen in de gemeente Leeuwarden CVDR Officiële uitgave van Leeuwarden. Nr. CVDR602850_1 11 januari 2018 Handhavingsarrangement helingbestrijding voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen in de gemeente Leeuwarden BURGEMEESTER

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Beleidsregel gebiedsverboden Heemskerk

Beleidsregel gebiedsverboden Heemskerk I gemeente Beleidsregel gebiedsverboden Heemskerk 24 augustus 2016 BIVO/2016/ IIIII IIIIII IH IIIII H IIIII IIIII IIII IIIIII IIII IIIIII III IIII Z020FDB2B1B Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bevoegdheid en rollen

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 299, 28 april 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

Gemeenteblad nr. 299, 28 april 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN Gemeenteblad nr. 299, 28 april 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 2016 1 INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 3 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 3 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 3

Nadere informatie

Jaarverslag Bijzondere Opsporingsambtenaren

Jaarverslag Bijzondere Opsporingsambtenaren Jaarverslag Bijzondere Opsporingsambtenaren 2016 Inleiding Voor u het jaarverslag van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) van 2016. Dit eenvoudig verslag beoogt niets meer dan snel inzicht te

Nadere informatie

Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek 1 april 2018

Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek 1 april 2018 Domein: I: Openbare Ruimte Toetsvorm: 50 gesloten vragen ennisonderdeel: Wettelijke aders Openbare Ruimte Generiek Toetsduur: 60 minuten Cesuur: 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238

Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238 gemeente Leeuwarden Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238 1. Inleiding Op 30 september 2013 heeft de driehoek ingestemd met de aanpak van woninginbraken waarvan helingbestrijding

Nadere informatie

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011 GEMEENTE ijmegen Aan de fractie PvdA T.a.v. de heer S. Verbruggen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nljmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

De wet- en regelgeving schrijft handelaren bepaalde verplichtingen voor bij de uitoefening van hun

De wet- en regelgeving schrijft handelaren bepaalde verplichtingen voor bij de uitoefening van hun CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR611724_1 19 juli 2018 Handhavingsbeleid heling Het beleid met betrekking tot de handhaving van de naleving van de artikelen 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00124 Datum: 7 februari 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 februari 2014; Gelet op artikel 142

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie AFSCHRIFT

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie AFSCHRIFT De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; AFSCHRIFT Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 05 november 2015; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanpak fietsendiefstal. als onderdeel van de aanpak van heling

Plan van aanpak. Aanpak fietsendiefstal. als onderdeel van de aanpak van heling Plan van aanpak Aanpak fietsendiefstal als onderdeel van de aanpak van heling Project Aanpak fietsendiefstal Datum 5 juli 2016 Versie Auteur definitief Marlies Vos Inleiding Inwoners van de gemeente Oss

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie AFSCHRIFT

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie AFSCHRIFT De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; AFSCHRIFT Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 05 november 2015; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit

Nadere informatie

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 2 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 2 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 2 1.3 ESCALATIELADDER BIJTINCIDENTEN... 3 1.4

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR412641_1. Beleid bijtincidenten honden H1. Juridisch kader. 31 juli Officiële uitgave van Deurne.

CVDR. Nr. CVDR412641_1. Beleid bijtincidenten honden H1. Juridisch kader. 31 juli Officiële uitgave van Deurne. CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR412641_1 31 juli 2018 Beleid bijtincidenten honden 2016 H1. Juridisch kader - Gemeentewet (Gw), artikel 125 - Gemeentewet (Gw), artikel 172 - Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen Registratienr. 6752562 Steller/telnr. A.M. Hof/ 7439 Bijlagen 3 Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad Vertrouwelijk

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van het juiste sanctiemiddel wordt rekening gehouden met:

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van het juiste sanctiemiddel wordt rekening gehouden met: 1. Middelen In Nederland bestaat de algemene beginselplicht tot handhaving. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan

Nadere informatie

Bijtprotocol Amsterdam. concept

Bijtprotocol Amsterdam. concept Bijtprotocol Amsterdam concept Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Bevoegd gezag... 4 4 Bijtincidenten... 4 4.1 Licht bijtincident... 5 4.2 Ernstig bijtincident... 5 5 Uitvoering... 5 5.1 Licht bijtincident,

Nadere informatie

juni 2009 Projectplan Houd je fiets!

juni 2009 Projectplan Houd je fiets! juni 2009 Projectplan Houd je fiets! Integrale aanpak Fietsendiefstal 2009-2010 Projectplan Houd je fiets! Aanpak fietsdiefstal gemeente Sittard-Geleen 2009-2011 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina Management

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Eerste beginselen PROCES VERBAAL. Met uitleg van alle essentiële punten die in een pv thuishoren en diverse uitgewerkte pv s van APV overtredingen

Eerste beginselen PROCES VERBAAL. Met uitleg van alle essentiële punten die in een pv thuishoren en diverse uitgewerkte pv s van APV overtredingen Eerste beginselen PROCES VERBAAL Met uitleg van alle essentiële punten die in een pv thuishoren en diverse uitgewerkte pv s van APV overtredingen 1 Inhoudsopgave pag Voorwoord 4 Inleiding 5 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhavingsintrumentarium Woningwet. Ministerie van Binnenlandse Zaken Frederike Brouwer

Handhavingsintrumentarium Woningwet. Ministerie van Binnenlandse Zaken Frederike Brouwer Handhavingsintrumentarium Woningwet Ministerie van Binnenlandse Zaken Frederike Brouwer 1 2 Inhoudsopgave Achtergrond en aanleiding Wetswijzing 2015 Onderzoek en leerkring Uitkomsten onderzoek Toekomst

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Beleidsregels ex artikel 2:75a van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem (verblijfsontzegging)

Beleidsregels ex artikel 2:75a van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem (verblijfsontzegging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 115801 3 december 2015 Beleidsregels ex artikel 2:75a van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem (verblijfsontzegging) De burgemeester van

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 januari 2015; Gelet op artikel 142 van

Nadere informatie

HAAGSE VVD OP NAAR EEN INTEGRALE HANDHAVING 300 HANDHAVERS MET MEER BEVOEGDHEDEN

HAAGSE VVD OP NAAR EEN INTEGRALE HANDHAVING 300 HANDHAVERS MET MEER BEVOEGDHEDEN HAAGSE VVD OP NAAR EEN INTEGRALE HANDHAVING 300 HANDHAVERS MET MEER BEVOEGDHEDEN 1 WAT WIL DE VVD? - Aantal handhavers uitbreiden tot 300 goed opgeleide handhavers; - Handhavers moeten de bevoegdheid krijgen

Nadere informatie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid enjustitie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid enjustitie Dienst Justis Ministerie van Veiligheid enjustitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 22 mei 2017; Gelet op artikel 142 van het

Nadere informatie

Plan van aanpak stallen van (brom)fietsen in het kernwinkelgebied

Plan van aanpak stallen van (brom)fietsen in het kernwinkelgebied Plan van aanpak stallen van (brom)fietsen in het kernwinkelgebied Inleiding In 2004 is het fietsbeleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan heeft als doel het fietsaandeel op hetzelfde niveau (van 2004) te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling taxivervoer Gouda

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling taxivervoer Gouda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 176630 15 december 2016 Regeling taxivervoer Gouda Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 1 december 2016;

Nadere informatie

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Bijlage 2 Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Procedure stappen In het onderstaande schema worden de hoofdstappen beschreven zoals zij zijn opgenomen in de werkprocessen van handhaving.

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 15 oktober 2015; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon

Nadere informatie

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Werner van Damme (ter vervanging van Gert-Jan Bos) voor SBOstudiedag Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking (27 september, Dorint Sofitel Eindhoven) De visie van het Ministerie

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie