TOELICHTING MEERJARENPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019"

Transcriptie

1 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : Nummer bij Dexia : Gemeente OOSTERZELE TOELICHTING MEERJARENPLAN Adres : Dorp 1 Tel. : 09/ Secretaris : BELIËN Borchert Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Fin. beheerder : MAES Linda Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Adres : Dorp 1 Exemplaar voor : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden Administratie Binnenlandse Aangelegenheden De Provinciegouverneur De Gemeentesecretaris De Financieel beheerder De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat Brussel

2

3 TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN Omgevingsanalyse... 7 Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne Organisatie Organogram Personeelsaantallen Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Financiële vaste activa Fiscaliteit Financiële schulden...117

4

5 TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN Oosterzele Dorp Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Toelichting bij het meerjarenplan Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

6

7 Omgevingsanalyse Gemeente Oosterzele Dorp Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Dorp Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel Beheerder: Linda Maes

8

9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De beleids- en beheerscyclus in Oosterzele... 4 Externe omgevingsanalyse... 5 Analyse van cijfergegevens... 5 Ontwikkelingen en trends per beleidsdomein via de DESTEP methode Analyses van de diensten... 8 Algemeen bestuur... 8 Infrastructuur en mobiliteit Woon- en leefomgeving Vrije tijd Onderwijs en zorg Interne omgevingsanalyse Knelpunten en kansen: participatieve analyse Startdag Denkdag SWOT-analyse Sterktes van het gemeentebestuur Oosterzele Vanuit deze sterkes verder bouwen aan de toekomst Algemene bevinding Autonoom gemeentebedrijf De Kluize (AGB De Kluize) Oosterzele participeert De adviesraden Resultaat bevraging adviesraden en gemeentelijke commissies De participatieavonden: Jullie spreken, wij luisteren! Bekendmaking Verloop participatieavonden Deelnemers Bijlage Resultaten participatieavonden: Jullie spreken, wij luisteren Resultaten bevraging gemeentelijke adviesraden

10

11 Inleiding Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit bevat echter niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar omvat ook regels en richtlijnen voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties), de uitvoering en de evaluatie. In het besluit staat de structuur en de verplichte inhoud van de beleidsrapporten centraal. Beleidsrapporten dienen om de beleidsbeslissingen van het bestuur te ondersteunen. Beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen en bevatten de beleidsdoelstellingen. Het besluit kent vijf beleidsrapporten met telkens een toelichting: 1. het meerjarenplan: bepaling van het beleid 2. de aanpassing aan het meerjarenplan 3. het budget: bepaling van het beleid en toekenning van kredieten (autorisatie) 4. de budgetwijziging 5. de jaarrekening: evaluatie van het beleid en van de autorisatie Het meerjarenplan wordt door een bestuur voorbereid en goedgekeurd tijdens het eerste jaar van de legislatuur (2013) en heeft betrekking op de zes jaar die daarop volgen ( ). Het is dus voor één jaar legislatuuroverschrijdend, vanuit de idee dat een nieuwe bestuursploeg onmogelijk al meteen voor het eerste jaar een nieuw meerjarenplan kan maken. De goedkeuring van het meerjarenplan is uiteraard een exclusieve bevoegdheid van de raad en dus een politieke beslissing. Om een gefundeerd meerjarenplan te kunnen maken is het nodig dat men een overzicht heeft van wat in een gemeente reilt en zeilt. Hoe is de samenstelling van de geme ente, hoe ziet het verenigingsleven eruit, wat leeft er binnen de cultuursector, Het is belangrijk om een beeld van de gemeente weer te geven, om de behoeften en noden van de verschillende participanten te detecteren, om tendensen op te sporen en te anticiperen welke de invloeden kunnen zijn en om te bepalen welke antwoorden er kunnen gegeven worden binnen het beleidskader, rekening houdende met financiële middelen en prioriteiten. 3

12 De beleids- en beheerscyclus in Oosterzele Eind 2011 stelde de gemeente Oosterzele zich kandidaat als pilootbestuur voor het implementeren van de beleids- en beheerscyclus vanaf 1 januari Zo ging het bestuur, één jaar voor de verplichte instap, van start met BBC. Dit gaf het bestuur de kans om bepaalde keuzes te testen bij de opmaak van de beleidsnota 2013 en deze te evalueren voor de opmaak van het meerjarenplan Daarnaast zorgde het er ook voor dat zowel mandatarissen als de administratie de nieuwe werkwijze en regels, die BBC met zich meebrengt, eigen kon maken. Begin 2012 werd een stuurgroep opgericht om het project BBC te trekken in Oosterzele. Hierbij werden vrijwilligers gevraagd uit de verschillende departementen uit het bestuur. De stuurgroep bestaat uit de beleidscoördinator, het diensthoofd ICT & Communicatie, het diensthoofd Kind & Jeugd en het diensthoofd Milieu & Duurzaamheid. De vergaderingen van de stuurgroep werden ad hoc bijgewoond door de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de boekhouder. Op geregelde tijdstippen koppelde de beleidscoördinator terug naar het managementteam over de stand van zaken van het project en het te volgen traject. In het eerste semester van 2012 nam de stuurgroep volgende initiatieven: het managementteam en de stuurgroep volgden verschillende opleidingen bij de Oost-Vlaamse bestuursacademie (OBAC) betreffende de nieuwe regelgeving BBC indeling van de verplichte beleidsvelden in 6 beleidsdomeinen en het vastleggen van beleidsitems voor bepaalde beleidsvelden op verschillende diensthoofdenvergaderingen koppelde de stuurgroep de vergaarde kennis terug naar de diensthoofden in house opleiding SMART doelstellingen formuleren voor diensthoofden verzamelen van cijfergegevens van de gemeente Oosterzele, de Belfius cluster en de buurgemeenten via de website lokale statistiek bevraging van de gemeentelijke diensten inzake de beschikbare informatiebronnen In oktober 2012 werd een nieuwe bestuursploeg verkozen. Daarom koos het uittredende bestuur ervoor om een beperkt budget op te maken voor 2013 en het nieuwe bestuur niet te belasten met hun keuzes. De beleidsnota 2013 en het volledige budget 2013 werden in de gemeenteraadszitting van 24 april 2013 goedgekeurd. Na het afronden van de beleidsnota en budget 2013 werd de focus gericht op het meerjarenplan en de bijhorende omgevingsanalyse. Er werd een participatietraject uitgestippeld waarbij op twee sporen gewerkt werd (cfr. Oosterzele participeert). Daarnaast werd aan elke dienst gevraagd om voor hun werkveld de aangereikte cijfers te analyseren en tendensen en verwachtingspatronen toe te lichten. 4

13 Externe omgevingsanalyse Analyse van cijfergegevens In Oosterzele werd gestart met het analyseren van cijfermateriaal van Oosterzele in vergelijking met de gemeenten uit haar Belfius-cluster. Dit is een sociaaleconomische typologie van de gemeenten. Het doel hiervan is gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische omgeving onder te brengen in zo homogeen mogelijke klassen en op die manier een geschikt referentiekader uit te werken om de financiële aspecten van de gemeenten te kunnen vergelijken. Elke gemeente heeft immers een eigen sociaaleconomische context. Het inkomensniveau van de inwoners, de economische dynamiek, de demografische evolutie beïnvloeden stuk voor stuk rechtstreeks of onrechtstreeks zowel de inkomsten als de uitgaven van de gemeenten. Er zijn voor Vlaanderen 16 clusters. Oosterzele behoort tot de cluster Woongemeenten in landelijke zones 1 : Affligem Begijnendijk Boechout Boortmeerbeek Buggenhout Destelbergen Erpe-Mere Gavere Jabbeke Kalmthout Kapelle-op-den bos Londerzeel Lovendegem Nevele Nijlen Oosterzele Oud-Turnhout Putte Ranst Roosdaal Sint-Katelijne-Waver Sint-Lievens-Houtem Waasmunster Zandhoven Zingem Vanuit deze cijfergegevens werd gekeken naar opvallende tendensen en mogelijke consequenties. Er werd ook cijfermateriaal vergeleken met de volgende buurgemeenten : Wetteren, Melle, Merelbeke, Zottegem, St-Lievens-Houtem en Gavere. De politiezone Rhode en Schelde (gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen) werkt samen voor politionele tussenkomsten, preventie en verschillende overlegstructuren. In dit kader werden een aantal cijfergegevens en de interpretaties ervan naast elkaar gelegd. 1 Bron: 5

14 Ontwikkelingen en trends per beleidsdomein via de DESTEP methode. Om een eenvormige rapportering aan de Vlaamse overheid te realiseren legt het ministerieel besluit gestandaardiseerde beleidsvelden op. Wanneer een bestuur een meer gedetailleerde rapportering (en dus registratie) wenst, dan kan het bestuur de beleidsvelden verder verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. In de beleidsrapporten zoals ze door het besluit zijn opgelegd, komen de beleidsitems niet voor. Niets belet een bestuur om ze wel te gebruiken in de verslaggeving aan de raad. In elk geval zal die indeling nuttig zijn voor het management, en kan ze ook dienen voor de rapportering ter verantwoording van subsidies. De bevoegdheid om te beslissen over de indeling van de beleidsvelden in beleidsitems ligt bij het college van burgemeester en schepenen Om te kunnen aansluiten bij hun organogram, kunnen besturen de beleidsvelden groeperen in ruimere beleidsdomeinen, die ze ook weer grotendeels zelf kiezen. De indeling in beleidsdomeinen is belangrijk. Ze komt niet alleen uitdrukkelijk terug in de beleidsrapporten voor de raad, bovendien bepaalt ze mee het niveau waarop de kredietbeperking gebeurt. Het bestuur moet de wijze waarop de beleidsvelden in beleidsdomeinen gegroepeerd zijn, vermelden in de toelichting bij het meerjarenplan. Op de vrije keuze van de indeling in beleidsdomeinen is er een uitzondering: het beleidsdomein algemene financiering moet altijd worden gebruikt (met o.m. de belastingontvangsten, het Gemeentefonds of de leningen). De beslissingsbevoegdheid over de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen ligt bij de gemeenteraad. In de gemeenteraadszitting van 25 april 2012 keurde de gemeenteraad volgende opdeling in beleidsdomeinen goed: Algemene financiering (verplicht beleidsdomein) Algemeen bestuur Infrastructuur en mobiliteit Woon- en leefomgeving Vrije tijd Onderwijs en zorg Bij de externe analyse werd dan ook geopteerd om voor het de structuur van deze analyse de indeling van de beleidsdomeinen te hanteren als kapstok. Aan alle diensten werd gevraagd om het verzamelde cijfermateriaal 2 te analyseren voor hun werkveld en een vergelijking te maken met de gemeenten uit de Belfius-cluster (cfr. Analyse van cijfergegevens). Het tweede deel van de opdracht voor de diensten bestond eruit een beschrijving te geven voor hun werkveld wat betreft toekomstige ontwikkelingen. Onder het beleidsdomein Algemene financiering vallen geen specifieke diensten, daarom vindt men in deze analyse ook geen beschrijving over dit domein. 2 Bron: website lokale statistiek (http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm) 6

15 Voor deze laatste analyse van ontwikkelingen en trends werd de DESTEP-methode aangereikt. DESTEP staat voor Demografisch, Ecologisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Economisch en Politiek-wetgevend. Demografische factoren Technologische factoren Economische factoren DESTEP Ecologische factoren Sociaalculturele factoren Politiek - juridische factoren 7

16 Analyses van de diensten Algemeen bestuur Secretariaat en Onthaal De dienst Secretariaat en onthaal kent sinds augustus 2010 een volledig nieuwe samenstelling. De dienst werd aangevuld met een beleidscoördinator/diensthoofd in augustus 2010 en in oktober 2011 werd het aantal administratief medewerkers opgetrokken naar 2 voltijdse equivalenten. Bij het vernieuwen van deze dienst was het ook noodzakelijk om alle bestaande processen en procedures in kaart te brengen en uit te schrijven. Volgende procedures werden ontwikkeld of verder uitgewerkt: - Procedure voorbereiden en afhandelen college algemeen - Procedure voorbereiden en afhandelen college voor medewerkers Secretariaat - Procedure voorbereiden en afhandelen gemeenteraad algemeen - Procedure voorbereiden en afhandelen gemeenteraad voor medewerkers Secretariaat - Procedure postregistratie - Procedure bekendmakingen en aanplakkingen - Handleidingen notuleringsprogramma Cobra algemeen - Handleidingen notuleringsprogramma Cobra voor medewerkers - Handleidingen notuleringsprogramma voor mandatarissen In juni 2011 startte de dienst ook met het gebruik van het notuleringsprogramma Cobra voor de collegezittingen en gemeenteraadszitting. In het voorjaar 2012 werd de uitbreidingsmodule gelanceerd waardoor mandatarissen digitaal de zittingen kunnen raadplegen en voorbereiden. In 2013 werden ook de gemeenteraadscommissies opgenomen in de Cobra module waarbij de respectievelijke secretarissen hun zittingen voorbereiden en verslagen van de commissies verwerken. Door het uitwerken en nauwgezet opvolgen van de procedure postregistratie stellen we een stijging vast in het aantal geregistreerde stukken briefwisseling. Dit zorgt voor een beter beheer en eenvoudigere opvolging van de briefwisseling die het bestuur ontvangt en verzendt. Overzicht inkomende en uitgaande post (cijfers 10 oktober 2013) Totaal inkomende post Totaal uitgaande post

17 Totaal inkomende post Totaal uitgaande post De komende legislatuur zal de dienst Secretariaat en Onthaal verder werken aan een digitalisering van haar werking. Het gemeentedecreet bepaalt immers dat vanaf 1 januari 2014 alle dossiers van de gemeenteraad op verzoek van een raadslid digitaal ter beschikking moet worden gesteld. Het postregister wordt tot op heden vastgelegd in een Excel bestand. Hierdoor voldoet de gemeente minimaal aan artikel 189 van het gemeentedecreet. De omschakeling naar een digitaal postregistratiesysteem zorgt er niet alleen voor dat alle inkomende post automatisch gedagtekend is maar dat de poststukken ook voor de juiste diensten en mandatarissen zichtbaar zijn. De invoering van dergelijk systeem moet een stiptere en correcte opvolging van poststukken vereenvoudigen en kan tal van rapporteringsmogelijkheden bieden. De dienst Secretariaat & Onthaal streeft verder naar het realiseren van een eenheidsloket. Met een eenheidsloket willen wij de burger in eerste instantie op een correcte en snelle manier informatie bezorgen. Dit is niet enkel een kwalitatievere en efficiëntere dienstverlening naar de burger toe maar ontlast ook de andere gemeentelijke diensten in hun eerstelijnsfunctie. Producten zoals de interbestuurlijke en een lokale Producten- en Dienstencataloog en een lokale en een CRM systeem (klantrelatiebeheer) kunnen dergelijk eenheidsloket helpen realiseren. Voor de beleidscoördinator liggen de uitdagingen in het uitbouwen van een intern controlesysteem (art gemeentedecreet) in het kader van de externe audit. Dit zal ervoor zorgen dat de gemeentelijke processen verder in kaart gebracht worden en waar mogelijk vereenvoudigd worden. Daarnaast staan ook nog het vastleggen van nadere voorwaarden voor representativiteit, samenstelling, werkwijze en procedures van de gemeentelijke raden en overlegstructuren (art. 200, 3 gemeentedecreet) en het op punt stellen van de interne richtlijnen inzake archivering met het oog op de uitbouw van een archiefbeheer voor de gemeentelijke diensten (art. 57, 4 en 89 gemeentedecreet) op het programma. 9

18 Communicatie en ICT In de jaren 80 werd gesproken over openbaarheid van bestuur, daarna had men het over voorlichting, nog later over communicatie en nu spreken we over conversatie. Het ene vervangt het echter andere niet. De maatschappij evolueert steeds verder en wil een overheid bijblijven dan moet ze mee evolueren. Onze inwoners communiceren steeds meer, zowel offline als online. Daarbij communiceren ze zelf vaak op een kritische manier. Wachten op de overheid die hen via klassieke kanalen informeert, is voorbijgestreefd. Inwoners willen in dialoog treden met hun overheid; ze willen een overheid die naar hen luistert en met hen praat. Door alle nieuwe communicatiekanalen staat de burger nu immers heel dicht bij het bestuur. Participatie aan het beleid zal de komende jaren dus vermoedelijk een groeiend aandachtpunt worden. Aan de andere kant moeten we ons de vraag stellen of we als bestuur op bv. sociale netwerken moeten aanwezig zijn omdat onze bevolking zich daar bevindt. Dat mensen op een bepaald medium aanwezig zijn, betekent niet automatisch dat ze daar ook over of van de overheid willen horen. Wat we wel moeten doen, is monitoren hoe er over de Gemeente Oosterzele wordt gepraat op die sociale netwerken. De trend van digitalisering gaat steeds verder; onze klanten digitaliseren op snelle wijze en zij willen dan ook op een moderne, digitale manier met hun overheid te communiceren en te interageren. Er moet ook de nodige aandacht besteed worden aan het hergebruik van gen erieke gegevens: burgers willen immers niet steeds opnieuw een aantal gegevens ingeven die de overheid toch al kent. Het gebruik van sociale media en andere communicatiemiddelen groeide de afgelopen jaren steeds verder aan. Generatie Einstein (de generatie geboren tussen 1985 en 2000) en de generatie post-einstein (generatie geboren na 2000) houden zich zowel privé als zakelijk bijna dagelijks bezig met social networking, De snelheid waarmee generaties geboren na 1985 informatie oppikken en verspreiden, geeft ze veel macht. Zo kunnen ze een product, activiteit of dienstverlening maken of kraken. Het publiek heeft de digitale weg naar de gemeentelijke dienstverlening gevonden (dat blijkt o.a. ook uit de groeiende bezoekerscijfers van de website en het digitaal loket). We moeten zeker rekening houden met deze groeiende vraag naar digitale dienstverlening en dus werk maken van een e- govbeleid. Weliswaar met de nodige aandacht voor het deel van de bevolking dat nog niet mee is in dit digitale verhaal. Waar we vroeger spraken over ongeletterdheid kunnen we nu zeker spreken over digitale ongeletterdheid of de digitale kloof. Vanuit HR-hoek merken we ook een ontwikkeling met digitale impact nl. het nieuwe werken : medewerkers worden steeds meer flexibel ingezet en werken af en toe ook van thuis uit. Die werkwijze vraagt een veel flexibeler informatiemanagement dat de dienstgrenzen overstijgt en dat de nodige informatie aanlevert op de plaats waar het werkingsproces plaatsvindt. Dienst Communicatie en ICT De dienst Communicatie en ICT is een van de interne diensten. De dienst bestaat uit twee personen: de communicatieambtenaar/diensthoofd en een ICT-medewerker. Beiden maken ook deel uit van de gemeentelijke veiligheidscel. 10

19 De dienst ICT is een ondersteunende dienst en bestaat uit een parttime medewerker (4/5) op D-niveau en communicatieambtenaar/diensthoofd op B-niveau. De kerntaken van dienst ICT: Netwerkbeheer: onderhoud, optimalisatie en beheer van de volledige netwerk infrastructuur (servers,actieve apparatuur, (data)-connecties, backup, beveiliging, ) Hard- en softwarebeheer: opvolgen van de markt, aankoop, contractbeheer, installatie en uitvoeren van updates/upgrades van pc s (50 pc s in de organisatie, vierjaarlijkse vervanging), printers en copiërs (12 stuks), telefooncentrales en telefoontoestellen en licenties Ondersteunen van de personeelsleden bij ICT-problemen of vragen: helpdesk: grotendeels eerste hulp bij ongevallen van de gebruikers, anderzijds zoeken naar en uitwerken van structurele oplossingen die eventueel voor de ganse organisatie toepasbaar zijn. Opvolgen van technologische evoluties op de markt en deze toetsen aan de relevantie ervan voor onze organisatie + diensten begeleiden bij het uitwerken van werkwijzen, procedures en optimaliseringsprojecten inzake ICT en e-government. 15 verschillende softwarepakketten worden over de gemeentelijke diensten heen gebruikt. Voor personen die ons netwerk van buitenaf willen gebruiken (raadsleden, externe partners, thuiswerk, ) is een beveiligde VPN-toegang voorzien. Zo kan via het internet een veilige verbinding opgezet worden met ons netwerk. I.k.v. thuiswerken bv. betekent dat dat het personeelslid dat over een internetverbinding beschikt, op om het even welke plaats en tijdstip kan inloggen op het gemeentelijk netwerk. Daarnaast kan ieder personeelslid via webmail zijn of haar s raadplegen. Onderwijs De administratie van de gemeentelijke basisschool in Oosterzele, behoren tot het gemeentelijk domein. Dat betekent dat zij kunnen gebruikmaken van e- mailadres en dat zij gebruikmaken van de gemeentelijke servers en programma s. De afdelingen van Scheldewindeke en Balegem zijn niet aangesloten op het gemeentelijk netwerk en beschikken ook niet over een aparte server. Over alle vestigingen heen hebben we een 50-tal computers. De hoogste klassen hebben ondertussen ook een smartboard ter beschikking. Via welke kanalen is Gemeente Oosterzele actief In 2011 bevroeg de Gemeente de adviesraden over hun kennis en gebruik van de gemeentelijke communicatiekanalen. In totaal werden 19 vragenlijsten ingevuld (één vragenlijst werd weerhouden omdat meerdere personen een verschillend antwoord aanduidden waardoor er geen resultaat kon opgemaakt worden). 21,6% van de personen die uitgenodigd werden om de vragenlijst in te vullen, deden dat. 14 vragenlijsten werden op papier (73,68%) ingediend, vijf via digitale weg (26,32%). 11

20 Uit de ingevulde vragenlijsten bleek dat: 73,68% leest de artikels die hen interesseren frequent (infokrant) 42,10% bladert er oppervlakkig door (activiteitenkalender in de infokrant) 47,37% leest het frequent (activiteitenkalender in de infokrant) 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Via welke kanalen zoekt men in eerste instantie gemeentelijke info? 31,58% 5,26% 31,58% 10,53% 21,05% Infokrant Infogids Website Digitale nieuwsbrief Gemeentehuis De infokrant en website blijken de kanalen te zijn waar men in eerste instantie gemeentelijke informatie gaat opzoeken. Ook de dienstverlening via het gemeentehuis speelt hierin een belangrijke rol noodzaak om een degelijk onthaal uit te bouwen en dat onthaalbedienden steeds over actuele, correcte info beschikken. Over actuele gemeentelijke zaken wordt men bij voorkeur geïnformeerd via de infokrant en in tweede instantie via de digitale nieuwsbrief. 15,79% gaat via de website nieuwtjes opzoeken Digitale communicatie Gemeentelijke website ging in mei 2011 online. Om de website aan permanente evaluatie te onderwerpen, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De mogelijkheden van de daar beschikbare (gratis) tools moeten echter dieper onderzocht en verder toegepast worden zodat we een diepgaande analyse kunnen maken. Overzicht van het aantal bezoeken t.o.v. het aantal unieke bezoekers 3. 1 januari 2013 tot 21 oktober 2013 o unieke bezoekers bezoeken nieuwe bezoeken 1 januari 2012 tot 31 december 2012 o unieke bezoekers bezoeken nieuwe bezoeken 1 december 2011 tot 31 december Bezoeken: het aantal bezoekers op de site; Unieke bezoekers: het aantal niet-gedupliceerde bezoekers (slechts één keer geteld) op de website gedurende een bepaalde periode; Nieuwe bezoekers: een indicatie van het aantal eerste bezoekers 12

21 o unieke bezoekers bezoeken nieuwe bezoeken Aantal bezoekers en unieke bezoekers gemeentelijke website per jaar Bezoeken Unieke bezoekers Bezoeken Unieke bezoekers Bezoeken Unieke bezoekers Digitaal loket op Bij het lanceren van werd ook een digitaal loket geopend. Via dat loket kunnen burgers allerhande bevolkingsdocumenten aanvragen. Hieronder volgt een overzicht per jaar en type document. Vanaf midden mei totaal aantal aanvragen: 228 Document Apr (test) Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Adreswijziging Afstand van organen Attesten en uittreksels bevolking Attesten en uittreksels burgerlijke stand Beroepswijziging Laatste wilsbeschikking Reistoelating voor een minderjarige Uittreksel strafregister Wettelijke samenwoning Eindtotaal

22 2012 totaal aantal aanvragen 367 Document Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot Adreswijziging Afstand van organen Attest tijdelijk verblijf buitenland Attesten en uittreksels bevolking Attesten en uittreksels burgerlijke stand Beroepswijziging Laatste wilsbeschikking Reistoelating voor een minderjarige Uittreksel strafregister Uittreksel strafregister Volmacht verkiezingen Wettelijke samenwoning Eindtotaal Tot begin mei 2013 Document Jan Feb Mrt Apr Mei Totaal Adreswijziging Afstand van organen Attesten en uittreksels bevolking Attesten en uittreksels burgerlijke stand Laatste wilsbeschikking Reistoelating voor een minderjarige Uittreksel strafregister Wettelijke samenwoning Eindtotaal We kunnen stellen dat de gemeentelijke website door de jaren heen meer bekendheid geniet en meer gebruikt/geraadpleegd wordt. Het is en blijft zaak om dit digitaal portaal stelselmatig te blijven uitbreiden en te onderhouden. 14

23 Andere websites ging in de zomer van 2012 online, met de start van het cultureel seizoen van GC De Kluize. Ook hier wordt Google Analytics gebruikt; hiermee werd in april 2013 gestart. Onderstaande grafiek geldt voor de periode april-oktober Aantal bezoekers en unieke bezoekers van de website van GC De Kluize Bezoeken 6621 Unieke bezoekers Nieuwsbrieven De digitale nieuwsbrief die de Gemeente Oosterzele verstuurt, gaat naar 691 abonnees. De nieuwsbrief wordt in Publisher gemaakt en verstuurd via outlook. Dat maakt dat het niet mogelijk is om gebruikersstatistieken te trekken (i.v.m. in- en uitschrijvingen, doorklikken, uitstapmomenten, ) start in 2008 met 28 edities + 4 extra edities in 2009: 46 edities + 5 extra edities in 2010: 36 edities + 3 extra edities in 2011: 27 edities + 2 extra edities in 2012: 15 edities in 2013 tot eind oktober: 19 edities + 3 extra edities Ook de bib en GC versturen digitale nieuwsbrieven. Verenigingenmodule op Het bestuur biedt verenigingen de mogelijkheid om een eigen pagina te krijgen op de gemeentelijke website. 51 verenigingen gebruiken op dit moment die mogelijkheid. 15

24 Rechtstreekse communicatie (mogelijkheden tot) Mogelijkheden tot participatie Er bestaan verschillende manieren waarop de burger zijn of haar stem kan laten horen in het gemeentelijk beleid. Die mogelijkheden worden vermeld op de website maar moeten idealiter actiever gecommuniceerd worden. Een daarvan is de mogelijkheid tot het indienen van klachten en meldingen. Meldingen en klachten In de gemeenteraad van 12 april 2012 werd het reglement op behandeling van klachten goedgekeurd. Na behandeling op het college wordt hierover verslag uitgebracht op een eerstvolgende gemeenteraadszitting. Het bestuur beschikt niet over een procedure voor het behandelen van meldingen. Dat leidt ertoe dat er over de diverse diensten heen niet consequent wordt omgegaan met meldingen (registratie, beantwoorden, ). Dit is een aandachtspunt waar de administratie in de toekomst zal zorgen voor eenduidige richtlijnen. Onthaalavonden nieuwe inwoners Tweemaal per jaar organiseert het bestuur een onthaalavond voor nieuwe inwoners. Klasbezoeken Voor leerlingen van 4 de, 5 de en 6 de leerjaar voorziet het bestuur de mogelijkheid om een klasbezoek te brengen aan het gemeentehuis. Gemiddeld zijn er een zo n vijftal bezoeken op jaarbasis. Printmedia Gemeentelijke publicaties infokrant 11 x per jaar: de infokrant wordt op exemplaren gedrukt en in de Oosterzeelse bussen verdeeld activiteitenkalender: viermaal per jaar in de infokrant: via deze weg kunnen verenigingen hun activiteiten bekendmaken bij het grote publiek driemaal per jaar vrijetijdsbrochure i.s.m. AGB De Kluize diverse folders en flyers divers drukwerk zoals naam- en groetenkaarten Persberichten -> +/- 50 per jaar Persconferenties ->+/- 10 per jaar Interne communicatiemix: Op het vlak van interne communicatie stellen zich een aantal verbeterpunten: zo is er geen intranet beschikbaar, kunnen niet alle personeelsleden even goed bereikt worden, Er werd in het verleden af en toe met een interne nieuwsbrief gewerkt maar dat is een initiatief dat een stille dood kende. 16

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 INHOUD I Omgevingsanalyse en participatie Omgevingsanalyse Participatieproces Nazareth aan zet Adviesraden Reactie inwoners op ontwerp meerjarenplanning,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie