TOELICHTING MEERJARENPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019"

Transcriptie

1 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : Nummer bij Dexia : Gemeente OOSTERZELE TOELICHTING MEERJARENPLAN Adres : Dorp 1 Tel. : 09/ Secretaris : BELIËN Borchert Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Fin. beheerder : MAES Linda Tel. : 09/ Zitdagen : Alle werkdagen van 9.00 tot uur Adres : Dorp 1 Exemplaar voor : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden Administratie Binnenlandse Aangelegenheden De Provinciegouverneur De Gemeentesecretaris De Financieel beheerder De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat Brussel

2

3 TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN Omgevingsanalyse... 7 Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne Organisatie Organogram Personeelsaantallen Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Financiële vaste activa Fiscaliteit Financiële schulden...117

4

5 TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN Oosterzele Dorp Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Toelichting bij het meerjarenplan Secretaris: Borchert Beliën Dorp 1 Financieel Beheerder: 9860 Oosterzele Linda Maes

6

7 Omgevingsanalyse Gemeente Oosterzele Dorp Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Gemeente Oosterzele Dorp Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel Beheerder: Linda Maes

8

9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De beleids- en beheerscyclus in Oosterzele... 4 Externe omgevingsanalyse... 5 Analyse van cijfergegevens... 5 Ontwikkelingen en trends per beleidsdomein via de DESTEP methode Analyses van de diensten... 8 Algemeen bestuur... 8 Infrastructuur en mobiliteit Woon- en leefomgeving Vrije tijd Onderwijs en zorg Interne omgevingsanalyse Knelpunten en kansen: participatieve analyse Startdag Denkdag SWOT-analyse Sterktes van het gemeentebestuur Oosterzele Vanuit deze sterkes verder bouwen aan de toekomst Algemene bevinding Autonoom gemeentebedrijf De Kluize (AGB De Kluize) Oosterzele participeert De adviesraden Resultaat bevraging adviesraden en gemeentelijke commissies De participatieavonden: Jullie spreken, wij luisteren! Bekendmaking Verloop participatieavonden Deelnemers Bijlage Resultaten participatieavonden: Jullie spreken, wij luisteren Resultaten bevraging gemeentelijke adviesraden

10

11 Inleiding Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit bevat echter niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar omvat ook regels en richtlijnen voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties), de uitvoering en de evaluatie. In het besluit staat de structuur en de verplichte inhoud van de beleidsrapporten centraal. Beleidsrapporten dienen om de beleidsbeslissingen van het bestuur te ondersteunen. Beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen en bevatten de beleidsdoelstellingen. Het besluit kent vijf beleidsrapporten met telkens een toelichting: 1. het meerjarenplan: bepaling van het beleid 2. de aanpassing aan het meerjarenplan 3. het budget: bepaling van het beleid en toekenning van kredieten (autorisatie) 4. de budgetwijziging 5. de jaarrekening: evaluatie van het beleid en van de autorisatie Het meerjarenplan wordt door een bestuur voorbereid en goedgekeurd tijdens het eerste jaar van de legislatuur (2013) en heeft betrekking op de zes jaar die daarop volgen ( ). Het is dus voor één jaar legislatuuroverschrijdend, vanuit de idee dat een nieuwe bestuursploeg onmogelijk al meteen voor het eerste jaar een nieuw meerjarenplan kan maken. De goedkeuring van het meerjarenplan is uiteraard een exclusieve bevoegdheid van de raad en dus een politieke beslissing. Om een gefundeerd meerjarenplan te kunnen maken is het nodig dat men een overzicht heeft van wat in een gemeente reilt en zeilt. Hoe is de samenstelling van de geme ente, hoe ziet het verenigingsleven eruit, wat leeft er binnen de cultuursector, Het is belangrijk om een beeld van de gemeente weer te geven, om de behoeften en noden van de verschillende participanten te detecteren, om tendensen op te sporen en te anticiperen welke de invloeden kunnen zijn en om te bepalen welke antwoorden er kunnen gegeven worden binnen het beleidskader, rekening houdende met financiële middelen en prioriteiten. 3

12 De beleids- en beheerscyclus in Oosterzele Eind 2011 stelde de gemeente Oosterzele zich kandidaat als pilootbestuur voor het implementeren van de beleids- en beheerscyclus vanaf 1 januari Zo ging het bestuur, één jaar voor de verplichte instap, van start met BBC. Dit gaf het bestuur de kans om bepaalde keuzes te testen bij de opmaak van de beleidsnota 2013 en deze te evalueren voor de opmaak van het meerjarenplan Daarnaast zorgde het er ook voor dat zowel mandatarissen als de administratie de nieuwe werkwijze en regels, die BBC met zich meebrengt, eigen kon maken. Begin 2012 werd een stuurgroep opgericht om het project BBC te trekken in Oosterzele. Hierbij werden vrijwilligers gevraagd uit de verschillende departementen uit het bestuur. De stuurgroep bestaat uit de beleidscoördinator, het diensthoofd ICT & Communicatie, het diensthoofd Kind & Jeugd en het diensthoofd Milieu & Duurzaamheid. De vergaderingen van de stuurgroep werden ad hoc bijgewoond door de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de boekhouder. Op geregelde tijdstippen koppelde de beleidscoördinator terug naar het managementteam over de stand van zaken van het project en het te volgen traject. In het eerste semester van 2012 nam de stuurgroep volgende initiatieven: het managementteam en de stuurgroep volgden verschillende opleidingen bij de Oost-Vlaamse bestuursacademie (OBAC) betreffende de nieuwe regelgeving BBC indeling van de verplichte beleidsvelden in 6 beleidsdomeinen en het vastleggen van beleidsitems voor bepaalde beleidsvelden op verschillende diensthoofdenvergaderingen koppelde de stuurgroep de vergaarde kennis terug naar de diensthoofden in house opleiding SMART doelstellingen formuleren voor diensthoofden verzamelen van cijfergegevens van de gemeente Oosterzele, de Belfius cluster en de buurgemeenten via de website lokale statistiek bevraging van de gemeentelijke diensten inzake de beschikbare informatiebronnen In oktober 2012 werd een nieuwe bestuursploeg verkozen. Daarom koos het uittredende bestuur ervoor om een beperkt budget op te maken voor 2013 en het nieuwe bestuur niet te belasten met hun keuzes. De beleidsnota 2013 en het volledige budget 2013 werden in de gemeenteraadszitting van 24 april 2013 goedgekeurd. Na het afronden van de beleidsnota en budget 2013 werd de focus gericht op het meerjarenplan en de bijhorende omgevingsanalyse. Er werd een participatietraject uitgestippeld waarbij op twee sporen gewerkt werd (cfr. Oosterzele participeert). Daarnaast werd aan elke dienst gevraagd om voor hun werkveld de aangereikte cijfers te analyseren en tendensen en verwachtingspatronen toe te lichten. 4

13 Externe omgevingsanalyse Analyse van cijfergegevens In Oosterzele werd gestart met het analyseren van cijfermateriaal van Oosterzele in vergelijking met de gemeenten uit haar Belfius-cluster. Dit is een sociaaleconomische typologie van de gemeenten. Het doel hiervan is gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische omgeving onder te brengen in zo homogeen mogelijke klassen en op die manier een geschikt referentiekader uit te werken om de financiële aspecten van de gemeenten te kunnen vergelijken. Elke gemeente heeft immers een eigen sociaaleconomische context. Het inkomensniveau van de inwoners, de economische dynamiek, de demografische evolutie beïnvloeden stuk voor stuk rechtstreeks of onrechtstreeks zowel de inkomsten als de uitgaven van de gemeenten. Er zijn voor Vlaanderen 16 clusters. Oosterzele behoort tot de cluster Woongemeenten in landelijke zones 1 : Affligem Begijnendijk Boechout Boortmeerbeek Buggenhout Destelbergen Erpe-Mere Gavere Jabbeke Kalmthout Kapelle-op-den bos Londerzeel Lovendegem Nevele Nijlen Oosterzele Oud-Turnhout Putte Ranst Roosdaal Sint-Katelijne-Waver Sint-Lievens-Houtem Waasmunster Zandhoven Zingem Vanuit deze cijfergegevens werd gekeken naar opvallende tendensen en mogelijke consequenties. Er werd ook cijfermateriaal vergeleken met de volgende buurgemeenten : Wetteren, Melle, Merelbeke, Zottegem, St-Lievens-Houtem en Gavere. De politiezone Rhode en Schelde (gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen) werkt samen voor politionele tussenkomsten, preventie en verschillende overlegstructuren. In dit kader werden een aantal cijfergegevens en de interpretaties ervan naast elkaar gelegd. 1 Bron: 5

14 Ontwikkelingen en trends per beleidsdomein via de DESTEP methode. Om een eenvormige rapportering aan de Vlaamse overheid te realiseren legt het ministerieel besluit gestandaardiseerde beleidsvelden op. Wanneer een bestuur een meer gedetailleerde rapportering (en dus registratie) wenst, dan kan het bestuur de beleidsvelden verder verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. In de beleidsrapporten zoals ze door het besluit zijn opgelegd, komen de beleidsitems niet voor. Niets belet een bestuur om ze wel te gebruiken in de verslaggeving aan de raad. In elk geval zal die indeling nuttig zijn voor het management, en kan ze ook dienen voor de rapportering ter verantwoording van subsidies. De bevoegdheid om te beslissen over de indeling van de beleidsvelden in beleidsitems ligt bij het college van burgemeester en schepenen Om te kunnen aansluiten bij hun organogram, kunnen besturen de beleidsvelden groeperen in ruimere beleidsdomeinen, die ze ook weer grotendeels zelf kiezen. De indeling in beleidsdomeinen is belangrijk. Ze komt niet alleen uitdrukkelijk terug in de beleidsrapporten voor de raad, bovendien bepaalt ze mee het niveau waarop de kredietbeperking gebeurt. Het bestuur moet de wijze waarop de beleidsvelden in beleidsdomeinen gegroepeerd zijn, vermelden in de toelichting bij het meerjarenplan. Op de vrije keuze van de indeling in beleidsdomeinen is er een uitzondering: het beleidsdomein algemene financiering moet altijd worden gebruikt (met o.m. de belastingontvangsten, het Gemeentefonds of de leningen). De beslissingsbevoegdheid over de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen ligt bij de gemeenteraad. In de gemeenteraadszitting van 25 april 2012 keurde de gemeenteraad volgende opdeling in beleidsdomeinen goed: Algemene financiering (verplicht beleidsdomein) Algemeen bestuur Infrastructuur en mobiliteit Woon- en leefomgeving Vrije tijd Onderwijs en zorg Bij de externe analyse werd dan ook geopteerd om voor het de structuur van deze analyse de indeling van de beleidsdomeinen te hanteren als kapstok. Aan alle diensten werd gevraagd om het verzamelde cijfermateriaal 2 te analyseren voor hun werkveld en een vergelijking te maken met de gemeenten uit de Belfius-cluster (cfr. Analyse van cijfergegevens). Het tweede deel van de opdracht voor de diensten bestond eruit een beschrijving te geven voor hun werkveld wat betreft toekomstige ontwikkelingen. Onder het beleidsdomein Algemene financiering vallen geen specifieke diensten, daarom vindt men in deze analyse ook geen beschrijving over dit domein. 2 Bron: website lokale statistiek (http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm) 6

15 Voor deze laatste analyse van ontwikkelingen en trends werd de DESTEP-methode aangereikt. DESTEP staat voor Demografisch, Ecologisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Economisch en Politiek-wetgevend. Demografische factoren Technologische factoren Economische factoren DESTEP Ecologische factoren Sociaalculturele factoren Politiek - juridische factoren 7

16 Analyses van de diensten Algemeen bestuur Secretariaat en Onthaal De dienst Secretariaat en onthaal kent sinds augustus 2010 een volledig nieuwe samenstelling. De dienst werd aangevuld met een beleidscoördinator/diensthoofd in augustus 2010 en in oktober 2011 werd het aantal administratief medewerkers opgetrokken naar 2 voltijdse equivalenten. Bij het vernieuwen van deze dienst was het ook noodzakelijk om alle bestaande processen en procedures in kaart te brengen en uit te schrijven. Volgende procedures werden ontwikkeld of verder uitgewerkt: - Procedure voorbereiden en afhandelen college algemeen - Procedure voorbereiden en afhandelen college voor medewerkers Secretariaat - Procedure voorbereiden en afhandelen gemeenteraad algemeen - Procedure voorbereiden en afhandelen gemeenteraad voor medewerkers Secretariaat - Procedure postregistratie - Procedure bekendmakingen en aanplakkingen - Handleidingen notuleringsprogramma Cobra algemeen - Handleidingen notuleringsprogramma Cobra voor medewerkers - Handleidingen notuleringsprogramma voor mandatarissen In juni 2011 startte de dienst ook met het gebruik van het notuleringsprogramma Cobra voor de collegezittingen en gemeenteraadszitting. In het voorjaar 2012 werd de uitbreidingsmodule gelanceerd waardoor mandatarissen digitaal de zittingen kunnen raadplegen en voorbereiden. In 2013 werden ook de gemeenteraadscommissies opgenomen in de Cobra module waarbij de respectievelijke secretarissen hun zittingen voorbereiden en verslagen van de commissies verwerken. Door het uitwerken en nauwgezet opvolgen van de procedure postregistratie stellen we een stijging vast in het aantal geregistreerde stukken briefwisseling. Dit zorgt voor een beter beheer en eenvoudigere opvolging van de briefwisseling die het bestuur ontvangt en verzendt. Overzicht inkomende en uitgaande post (cijfers 10 oktober 2013) Totaal inkomende post Totaal uitgaande post

17 Totaal inkomende post Totaal uitgaande post De komende legislatuur zal de dienst Secretariaat en Onthaal verder werken aan een digitalisering van haar werking. Het gemeentedecreet bepaalt immers dat vanaf 1 januari 2014 alle dossiers van de gemeenteraad op verzoek van een raadslid digitaal ter beschikking moet worden gesteld. Het postregister wordt tot op heden vastgelegd in een Excel bestand. Hierdoor voldoet de gemeente minimaal aan artikel 189 van het gemeentedecreet. De omschakeling naar een digitaal postregistratiesysteem zorgt er niet alleen voor dat alle inkomende post automatisch gedagtekend is maar dat de poststukken ook voor de juiste diensten en mandatarissen zichtbaar zijn. De invoering van dergelijk systeem moet een stiptere en correcte opvolging van poststukken vereenvoudigen en kan tal van rapporteringsmogelijkheden bieden. De dienst Secretariaat & Onthaal streeft verder naar het realiseren van een eenheidsloket. Met een eenheidsloket willen wij de burger in eerste instantie op een correcte en snelle manier informatie bezorgen. Dit is niet enkel een kwalitatievere en efficiëntere dienstverlening naar de burger toe maar ontlast ook de andere gemeentelijke diensten in hun eerstelijnsfunctie. Producten zoals de interbestuurlijke en een lokale Producten- en Dienstencataloog en een lokale en een CRM systeem (klantrelatiebeheer) kunnen dergelijk eenheidsloket helpen realiseren. Voor de beleidscoördinator liggen de uitdagingen in het uitbouwen van een intern controlesysteem (art gemeentedecreet) in het kader van de externe audit. Dit zal ervoor zorgen dat de gemeentelijke processen verder in kaart gebracht worden en waar mogelijk vereenvoudigd worden. Daarnaast staan ook nog het vastleggen van nadere voorwaarden voor representativiteit, samenstelling, werkwijze en procedures van de gemeentelijke raden en overlegstructuren (art. 200, 3 gemeentedecreet) en het op punt stellen van de interne richtlijnen inzake archivering met het oog op de uitbouw van een archiefbeheer voor de gemeentelijke diensten (art. 57, 4 en 89 gemeentedecreet) op het programma. 9

18 Communicatie en ICT In de jaren 80 werd gesproken over openbaarheid van bestuur, daarna had men het over voorlichting, nog later over communicatie en nu spreken we over conversatie. Het ene vervangt het echter andere niet. De maatschappij evolueert steeds verder en wil een overheid bijblijven dan moet ze mee evolueren. Onze inwoners communiceren steeds meer, zowel offline als online. Daarbij communiceren ze zelf vaak op een kritische manier. Wachten op de overheid die hen via klassieke kanalen informeert, is voorbijgestreefd. Inwoners willen in dialoog treden met hun overheid; ze willen een overheid die naar hen luistert en met hen praat. Door alle nieuwe communicatiekanalen staat de burger nu immers heel dicht bij het bestuur. Participatie aan het beleid zal de komende jaren dus vermoedelijk een groeiend aandachtpunt worden. Aan de andere kant moeten we ons de vraag stellen of we als bestuur op bv. sociale netwerken moeten aanwezig zijn omdat onze bevolking zich daar bevindt. Dat mensen op een bepaald medium aanwezig zijn, betekent niet automatisch dat ze daar ook over of van de overheid willen horen. Wat we wel moeten doen, is monitoren hoe er over de Gemeente Oosterzele wordt gepraat op die sociale netwerken. De trend van digitalisering gaat steeds verder; onze klanten digitaliseren op snelle wijze en zij willen dan ook op een moderne, digitale manier met hun overheid te communiceren en te interageren. Er moet ook de nodige aandacht besteed worden aan het hergebruik van gen erieke gegevens: burgers willen immers niet steeds opnieuw een aantal gegevens ingeven die de overheid toch al kent. Het gebruik van sociale media en andere communicatiemiddelen groeide de afgelopen jaren steeds verder aan. Generatie Einstein (de generatie geboren tussen 1985 en 2000) en de generatie post-einstein (generatie geboren na 2000) houden zich zowel privé als zakelijk bijna dagelijks bezig met social networking, De snelheid waarmee generaties geboren na 1985 informatie oppikken en verspreiden, geeft ze veel macht. Zo kunnen ze een product, activiteit of dienstverlening maken of kraken. Het publiek heeft de digitale weg naar de gemeentelijke dienstverlening gevonden (dat blijkt o.a. ook uit de groeiende bezoekerscijfers van de website en het digitaal loket). We moeten zeker rekening houden met deze groeiende vraag naar digitale dienstverlening en dus werk maken van een e- govbeleid. Weliswaar met de nodige aandacht voor het deel van de bevolking dat nog niet mee is in dit digitale verhaal. Waar we vroeger spraken over ongeletterdheid kunnen we nu zeker spreken over digitale ongeletterdheid of de digitale kloof. Vanuit HR-hoek merken we ook een ontwikkeling met digitale impact nl. het nieuwe werken : medewerkers worden steeds meer flexibel ingezet en werken af en toe ook van thuis uit. Die werkwijze vraagt een veel flexibeler informatiemanagement dat de dienstgrenzen overstijgt en dat de nodige informatie aanlevert op de plaats waar het werkingsproces plaatsvindt. Dienst Communicatie en ICT De dienst Communicatie en ICT is een van de interne diensten. De dienst bestaat uit twee personen: de communicatieambtenaar/diensthoofd en een ICT-medewerker. Beiden maken ook deel uit van de gemeentelijke veiligheidscel. 10

19 De dienst ICT is een ondersteunende dienst en bestaat uit een parttime medewerker (4/5) op D-niveau en communicatieambtenaar/diensthoofd op B-niveau. De kerntaken van dienst ICT: Netwerkbeheer: onderhoud, optimalisatie en beheer van de volledige netwerk infrastructuur (servers,actieve apparatuur, (data)-connecties, backup, beveiliging, ) Hard- en softwarebeheer: opvolgen van de markt, aankoop, contractbeheer, installatie en uitvoeren van updates/upgrades van pc s (50 pc s in de organisatie, vierjaarlijkse vervanging), printers en copiërs (12 stuks), telefooncentrales en telefoontoestellen en licenties Ondersteunen van de personeelsleden bij ICT-problemen of vragen: helpdesk: grotendeels eerste hulp bij ongevallen van de gebruikers, anderzijds zoeken naar en uitwerken van structurele oplossingen die eventueel voor de ganse organisatie toepasbaar zijn. Opvolgen van technologische evoluties op de markt en deze toetsen aan de relevantie ervan voor onze organisatie + diensten begeleiden bij het uitwerken van werkwijzen, procedures en optimaliseringsprojecten inzake ICT en e-government. 15 verschillende softwarepakketten worden over de gemeentelijke diensten heen gebruikt. Voor personen die ons netwerk van buitenaf willen gebruiken (raadsleden, externe partners, thuiswerk, ) is een beveiligde VPN-toegang voorzien. Zo kan via het internet een veilige verbinding opgezet worden met ons netwerk. I.k.v. thuiswerken bv. betekent dat dat het personeelslid dat over een internetverbinding beschikt, op om het even welke plaats en tijdstip kan inloggen op het gemeentelijk netwerk. Daarnaast kan ieder personeelslid via webmail zijn of haar s raadplegen. Onderwijs De administratie van de gemeentelijke basisschool in Oosterzele, behoren tot het gemeentelijk domein. Dat betekent dat zij kunnen gebruikmaken van e- mailadres en dat zij gebruikmaken van de gemeentelijke servers en programma s. De afdelingen van Scheldewindeke en Balegem zijn niet aangesloten op het gemeentelijk netwerk en beschikken ook niet over een aparte server. Over alle vestigingen heen hebben we een 50-tal computers. De hoogste klassen hebben ondertussen ook een smartboard ter beschikking. Via welke kanalen is Gemeente Oosterzele actief In 2011 bevroeg de Gemeente de adviesraden over hun kennis en gebruik van de gemeentelijke communicatiekanalen. In totaal werden 19 vragenlijsten ingevuld (één vragenlijst werd weerhouden omdat meerdere personen een verschillend antwoord aanduidden waardoor er geen resultaat kon opgemaakt worden). 21,6% van de personen die uitgenodigd werden om de vragenlijst in te vullen, deden dat. 14 vragenlijsten werden op papier (73,68%) ingediend, vijf via digitale weg (26,32%). 11

20 Uit de ingevulde vragenlijsten bleek dat: 73,68% leest de artikels die hen interesseren frequent (infokrant) 42,10% bladert er oppervlakkig door (activiteitenkalender in de infokrant) 47,37% leest het frequent (activiteitenkalender in de infokrant) 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Via welke kanalen zoekt men in eerste instantie gemeentelijke info? 31,58% 5,26% 31,58% 10,53% 21,05% Infokrant Infogids Website Digitale nieuwsbrief Gemeentehuis De infokrant en website blijken de kanalen te zijn waar men in eerste instantie gemeentelijke informatie gaat opzoeken. Ook de dienstverlening via het gemeentehuis speelt hierin een belangrijke rol noodzaak om een degelijk onthaal uit te bouwen en dat onthaalbedienden steeds over actuele, correcte info beschikken. Over actuele gemeentelijke zaken wordt men bij voorkeur geïnformeerd via de infokrant en in tweede instantie via de digitale nieuwsbrief. 15,79% gaat via de website nieuwtjes opzoeken Digitale communicatie Gemeentelijke website ging in mei 2011 online. Om de website aan permanente evaluatie te onderwerpen, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De mogelijkheden van de daar beschikbare (gratis) tools moeten echter dieper onderzocht en verder toegepast worden zodat we een diepgaande analyse kunnen maken. Overzicht van het aantal bezoeken t.o.v. het aantal unieke bezoekers 3. 1 januari 2013 tot 21 oktober 2013 o unieke bezoekers bezoeken nieuwe bezoeken 1 januari 2012 tot 31 december 2012 o unieke bezoekers bezoeken nieuwe bezoeken 1 december 2011 tot 31 december Bezoeken: het aantal bezoekers op de site; Unieke bezoekers: het aantal niet-gedupliceerde bezoekers (slechts één keer geteld) op de website gedurende een bepaalde periode; Nieuwe bezoekers: een indicatie van het aantal eerste bezoekers 12

21 o unieke bezoekers bezoeken nieuwe bezoeken Aantal bezoekers en unieke bezoekers gemeentelijke website per jaar Bezoeken Unieke bezoekers Bezoeken Unieke bezoekers Bezoeken Unieke bezoekers Digitaal loket op Bij het lanceren van werd ook een digitaal loket geopend. Via dat loket kunnen burgers allerhande bevolkingsdocumenten aanvragen. Hieronder volgt een overzicht per jaar en type document. Vanaf midden mei totaal aantal aanvragen: 228 Document Apr (test) Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Adreswijziging Afstand van organen Attesten en uittreksels bevolking Attesten en uittreksels burgerlijke stand Beroepswijziging Laatste wilsbeschikking Reistoelating voor een minderjarige Uittreksel strafregister Wettelijke samenwoning Eindtotaal

22 2012 totaal aantal aanvragen 367 Document Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot Adreswijziging Afstand van organen Attest tijdelijk verblijf buitenland Attesten en uittreksels bevolking Attesten en uittreksels burgerlijke stand Beroepswijziging Laatste wilsbeschikking Reistoelating voor een minderjarige Uittreksel strafregister Uittreksel strafregister Volmacht verkiezingen Wettelijke samenwoning Eindtotaal Tot begin mei 2013 Document Jan Feb Mrt Apr Mei Totaal Adreswijziging Afstand van organen Attesten en uittreksels bevolking Attesten en uittreksels burgerlijke stand Laatste wilsbeschikking Reistoelating voor een minderjarige Uittreksel strafregister Wettelijke samenwoning Eindtotaal We kunnen stellen dat de gemeentelijke website door de jaren heen meer bekendheid geniet en meer gebruikt/geraadpleegd wordt. Het is en blijft zaak om dit digitaal portaal stelselmatig te blijven uitbreiden en te onderhouden. 14

23 Andere websites ging in de zomer van 2012 online, met de start van het cultureel seizoen van GC De Kluize. Ook hier wordt Google Analytics gebruikt; hiermee werd in april 2013 gestart. Onderstaande grafiek geldt voor de periode april-oktober Aantal bezoekers en unieke bezoekers van de website van GC De Kluize Bezoeken 6621 Unieke bezoekers Nieuwsbrieven De digitale nieuwsbrief die de Gemeente Oosterzele verstuurt, gaat naar 691 abonnees. De nieuwsbrief wordt in Publisher gemaakt en verstuurd via outlook. Dat maakt dat het niet mogelijk is om gebruikersstatistieken te trekken (i.v.m. in- en uitschrijvingen, doorklikken, uitstapmomenten, ) start in 2008 met 28 edities + 4 extra edities in 2009: 46 edities + 5 extra edities in 2010: 36 edities + 3 extra edities in 2011: 27 edities + 2 extra edities in 2012: 15 edities in 2013 tot eind oktober: 19 edities + 3 extra edities Ook de bib en GC versturen digitale nieuwsbrieven. Verenigingenmodule op Het bestuur biedt verenigingen de mogelijkheid om een eigen pagina te krijgen op de gemeentelijke website. 51 verenigingen gebruiken op dit moment die mogelijkheid. 15

24 Rechtstreekse communicatie (mogelijkheden tot) Mogelijkheden tot participatie Er bestaan verschillende manieren waarop de burger zijn of haar stem kan laten horen in het gemeentelijk beleid. Die mogelijkheden worden vermeld op de website maar moeten idealiter actiever gecommuniceerd worden. Een daarvan is de mogelijkheid tot het indienen van klachten en meldingen. Meldingen en klachten In de gemeenteraad van 12 april 2012 werd het reglement op behandeling van klachten goedgekeurd. Na behandeling op het college wordt hierover verslag uitgebracht op een eerstvolgende gemeenteraadszitting. Het bestuur beschikt niet over een procedure voor het behandelen van meldingen. Dat leidt ertoe dat er over de diverse diensten heen niet consequent wordt omgegaan met meldingen (registratie, beantwoorden, ). Dit is een aandachtspunt waar de administratie in de toekomst zal zorgen voor eenduidige richtlijnen. Onthaalavonden nieuwe inwoners Tweemaal per jaar organiseert het bestuur een onthaalavond voor nieuwe inwoners. Klasbezoeken Voor leerlingen van 4 de, 5 de en 6 de leerjaar voorziet het bestuur de mogelijkheid om een klasbezoek te brengen aan het gemeentehuis. Gemiddeld zijn er een zo n vijftal bezoeken op jaarbasis. Printmedia Gemeentelijke publicaties infokrant 11 x per jaar: de infokrant wordt op exemplaren gedrukt en in de Oosterzeelse bussen verdeeld activiteitenkalender: viermaal per jaar in de infokrant: via deze weg kunnen verenigingen hun activiteiten bekendmaken bij het grote publiek driemaal per jaar vrijetijdsbrochure i.s.m. AGB De Kluize diverse folders en flyers divers drukwerk zoals naam- en groetenkaarten Persberichten -> +/- 50 per jaar Persconferenties ->+/- 10 per jaar Interne communicatiemix: Op het vlak van interne communicatie stellen zich een aantal verbeterpunten: zo is er geen intranet beschikbaar, kunnen niet alle personeelsleden even goed bereikt worden, Er werd in het verleden af en toe met een interne nieuwsbrief gewerkt maar dat is een initiatief dat een stille dood kende. 16

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA

Kortessem KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN. Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Verkiezingen 25 Mei 2014 Vlaams Parlement 12e opvolger lijst N-VA Kortessem Luc Dullaers 1e Schepen Kortessem 011/37 63 09 luc.dullaers@kortessem.be KORTESSEM DOSSIER FINANCIËN Beste Mensen, De gezondheid

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Financiën van steden en gemeenten: Onderlinge verschillen in kaart

Financiën van steden en gemeenten: Onderlinge verschillen in kaart AkronAcademy Instituut voor opleiding en onderzoek Financiën van steden en gemeenten: Onderlinge verschillen in kaart Patrick Uytterhoeven Akron Sint Elisabethstraat 38 A 2060 Antwerpen 0497 374410 www.akronacademy.be

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

nr van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 juni 2017 aan BEN WEYTS Belbus De Lijn - Reservatie- en planningstool cover (2)

nr van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 juni 2017 aan BEN WEYTS Belbus De Lijn - Reservatie- en planningstool cover (2) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1508 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Belbus De Lijn - Reservatie-

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie