Centrum algemeen welzijnswerk Brussel ( ), Priemstraat 19A te 1000 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel"

Transcriptie

1 1. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Algemeen welzijnswerk CAW Brussel Centrum algemeen welzijnswerk Brussel ( ), Priemstraat 19A te 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief CAW Brussel verbindt zich ertoe om aanvullend op haar Vlaamse opdrachten als Centrum Algemeen Welzijnswerk een bijdrage te leveren aan de realisatie van de volgende doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: Strategische doelstelling 1: De VGC zet in op een maximale en fijnmazige dienstverlening van welzijnsvoorzieningen via netwerkvorming, bekendmaking en een kwalitatief, laagdrempelig aanbod. Operationele doelstelling 1.2. Ondersteunen van initiatieven met het doel op het verhogen van welzijnskansen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De begunstigde organisatie verbindt zich ertoe om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de volgende doelstellingen van het Stedenfonds: - Strategische doelstelling 4. : De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad. - Operationele doelstelling 4.1. De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. - Prestatie tegen eind 2015: De VGC continueert de uitbouw van een behoeftedekkend hulp- en dienstverleningsaanbod door de versterking van het netwerk van onthaalpunten op vlak van publieksbereik en kwalitatieve dienstverlening en door de lokale samenwerking tussen welzijnsen gezondheidsactoren in de 8 zones voor lokaal sociaal beleid te stimuleren, waarbij het Nederlandskundige hulp- en dienstverleningsaanbod en de toegankelijkheid voor kansengroepen in evenwicht zijn. - Meetfactor: overzicht partnerschappen, overzicht acties backoffice, overzicht van ondersteuningsinitiatieven voor de onthaalpunten, overzicht van de bereikte doelgroepen in de onthaalpunten. De opdracht aan CAW Brussel op het vlak van opvoedingsondersteuning past binnen het beleidsplan Gezin onder OD1.2.C: De VGC maakt de nodige afspraken met de actoren opvoedingsondersteuning om te komen tot een gecoördineerd aanbod dat zo dicht mogelijk bij de ouder wordt gebracht door de uitbouw van de Opvoedingswinkel. Prioritair dient hierbij ingezet te worden op de eerste lijn (een progressief universeel aanbod) en meer bepaald op het versterken van de competenties van opvoedingsverantwoordelijken De specifieke opdrachten van de begunstigde organisatie situeren zich op het vlak van het algemeen welzijnswerk: - Schuldbemiddeling; - Project Vrijdag; - Lokaal Sociaal Beleid; - Juridische eerstelijnsdienstverlening en -ondersteuning aan etnisch-culturele minderheden; - Dagcentrum voor thuislozen; - Preventief onderwijs en jeugd(welzijns)werk, waaronder ondersteuning van de Brusselse kinder-, en jongerentelefoon Awel; - Opvoedingsondersteuning; - Toeleiding van kansengroepen naar cultuur en vrije tijd via de vrijetijdspas Paspartoe. 1

2 Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: 1. (Preventief) onderwijs- en jeugd(welzijns)werk - Aanbieden van preventieprogramma's rond relaties, seksualiteit, soa en aids, middelengebruik, sociale en communicatieve vaardigheden; - Zich actief engageren als partner binnen de nieuwe vzw rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval op de site LeoII. Het CAW deelt zijn know-how en participeert actief in initiatieven rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval. Het CAW zet in op het ontwikkelen van een specifiek vormingsaanbod rond spijbelen, omgaan met problemen en niet opgeven voor jongeren/intermediairs; - Netwerkvorming jeugdwerk, ondersteuning intermediairen binnen het jeugd(welzijns)werk, ; 2

3 - Professionele omkadering van de vrijwilligers van de Brusselse kinder- en jongerentelefoon Awel; - Een ondersteuningsaanbod opstarten voor cursisten uit het tweedekansonderwijs vanaf september 2014, complementair op de begeleiding vanuit CVO Brussel. 2. Opvoedingsondersteuning - Bestendigen en verder uitbouwen van een kwalitatief opvoedingsondersteunend (progressief universeel) aanbod voor ouders met kinderen (12 jaar of ouder), in overeenstemming met het decreet preventieve gezinsondersteuning en met prioritaire aandacht voor informatieverstrekking, adviesverlening, emotionele begeleiding en sociale ondersteuning met het oog op het versterken van de competenties van opvoedingsverantwoordelijken; - Specifieke en problematische (hulp)vragen van ouders detecteren en/of actief toeleiden naar gespecialiseerde aanbieders; - Het actief bijdragen aan het lokaal overleg opvoedingsondersteuning (georganiseerd door de VGC), het samenwerkingsverband opvoedingswinkel en eventuele werkgroepen in de schoot van de opvoedingswinkel en bijdragen tot een sluitende financiering van de opvoedingswinkel; - Zich inschrijven in de beleidsvisie van de VGC (visietekst opvoedingsondersteuning) en de samenwerking met de lokaal coördinator opvoedingsondersteuning continueren; - Alle mogelijke stappen zetten met het oog op een structurele verankering van voormelde binnen de reguliere opdrachten in het kader van het meerjarenbeleidsplan met de Vlaamse Gemeenschap; - Het initiatief draagt actief bij aan de ontwikkeling en/of de realisatie van de Huizen van het Kind in Brussel. Het aanbod moet passen binnen de visie en het organisatiemodel die in opdracht van de VGC wordt ontwikkeld in samenspraak met het werkveld (bovenlokale stuurgroep). 3. Lokaal Sociaal Beleid (Stedenfonds) - Inzetten op gebiedsdekkende aanwezigheid, gedecentraliseerd werken en het outreachwerk; - Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met lokale partners; - Functioneren als backoffice; 4. Schuldbemiddeling - Onthaal, advies, begeleiding en bemiddeling van hulpvragers met schulden in het kader van de wet op het consumentenkrediet en andere schulden; - Voorbereiden van dossiers in het kader van de collectieve schuldenregeling. 5. Project Vrijdag Aanbieden van minstens 20 activiteiten per jaar waarbij in een ontspannen sfeer een gevarieerd sociocultureel aanbod wordt gedaan voor een kwetsbare groep Brusselaars. 6. Juridische eerstelijnsdienstverlening en -ondersteuning aan etnisch-culturele minderheden - Realiseren van een algemeen en doelgroepspecifiek onthaal- en begeleidingsaanbod inzake juridische aspecten op basis van een kwaliteitsvolle juridische informatie- en adviesverstrekking (zowel telefonisch als via permanenties); - Bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten met betrekking tot juridische aspecten van hun dossier; - Doorverwijzing na consultatie naar gespecialiseerde instanties of een geschikte advocaat, met ondersteuning en opvolging. - Realiseren van vormingen op maat aan inburgeraars in het kader van de samenwerking met BON vzw; - Ter garantie van de kwaliteit van de dienstverlening wordt elke nieuwe ontwikkeling met betrekking tot het vreemdelingenrecht opgevolgd door middel van het opvolgen van de 3

4 actualiteit, het volgen van vormingen en de participatie aan overlegmomenten, in het bijzonder het wekelijks werkoverleg met de dienst Rechtsbescherming van Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel waar dossiers worden besproken en de veranderingen in de wetgeving worden toegelicht en besproken; - Welkom werkt samen met het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en andere Brusselse partners mee aan preventie via structureel werk op basis van de in individuele dossiers vastgestelde knelpunten. 7. Dagcentrum voor thuislozen: - Organiseren van zinvolle dagactiviteiten voor thuislozen op maat van het doelpubliek en mee georganiseerd door het doelpubliek op het gebied van cultuur, gezondheid, sport, gezinsondersteuning, informatica, taal, voeding, natuur; - Aanbieden van trajectbegeleiding in samenwerking met Actiris door middel van de begeleiding van specifieke doelgroepen. 8. Toeleiding van kansengroepen naar cultuur en vrijetijd via de vrijetijdspas Paspartoe: - Doorverwijzing van mensen in armoede naar Paspartoe. Wijze van meten De initiatiefnemer zal een rapport voorleggen waaruit blijkt : 1. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende (preventief) onderwijs - jeugd(welzijns)werk 1.1. Aanbieden van preventieprogramma's rond relaties, seksualiteit, soa en aids, middelengebruik, sociale en communicatieve vaardigheden. - Bekendmakingsmateriaal vormingsaanbod voor jongeren en intermediairs; - Overzicht vormingen: inhoud, doelpubliek (jongeren of intermediairs), aantal deelnemers, ; - De geleverde inspanningen om de bekendheid van preventiecampagnes van partners (Logo, CGG Brussel) te vergroten; o Eind 2014 zullen minimum 40 vormingen gegeven zijn aan kwetsbare jongeren ivm relaties, seksualiteit, soa en aids, druggebruik en sociale vaardigheden; o Er zullen minimum 150 jongeren bereikt worden via sensibiliseringsacties; o Minimum 250 jongeren zullen de preventie activiteit omgaan met problemen gevolgd hebben; o Alle jongeren die een volledig traject volgen binnen team woonbegeleiding zijn extra ondersteund op vlak van schulden, sociale vaardigheden en communicatie Zich actief engageren als partner binnen de nieuwe vzw rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval op de site LeoII. Het CAW deelt zijn know-how en participeert actief in initiatieven rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval. Het CAW zet in op het ontwikkelen van een specifiek vormingsaanbod rond spijbelen, omgaan met problemen en niet opgeven voor jongeren/intermediairs. Meetindicator: - Lidmaatschap en actieve deelname aan de nieuwe Raad van Bestuur van de vzw rond spijbelpreventie en schooluitval op de site LeoII; - Ontwikkeling van (mobiel) onthaalpunt op site LeoII, vanaf september 2014, waarbij de onthaalmedewerker van het CAW Brussel naar de jongeren komt en daar de ruimte krijgt om hun situatie, hun vragen, hun problemen te bespreken; 4

5 - Vormingsmateriaal voor jongeren/intermediairs rond spijbelen en omgaan met problemen/niet opgeven; - Overzicht van initiatieven rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval, waarin het CAW participeert Netwerkvorming jeugdwerk, ondersteuning intermediairen binnen het jeugd(welzijns)werk, - De mate waarin de samenwerking tussen het CAW en de andere organisaties binnen het netwerk Logo Brussel vastgelegd is; - De mate van actieve participatie en inbreng aan de materialenbank; - De gecreëerde helderheid in het preventieaanbod jongeren en de afstemming ervan op andere organisaties, meer bepaald op het aanbod van het CGG en organisaties zoals Zindering, De Sleutel, enz. ; - De communicatie over het preventieaanbod jongeren naar de onderwijs- en jeugdsector; - Het overzicht van overlegmomenten waar preventiewerkers aan deelnemen, alsook hun rol binnen deze organen; - De afspraken m.b.t. het overleg tussen verschillende preventiediensten en andere organisaties; - De kennisdeling met en aangeboden ondersteuning inzake schuldbemiddeling, woonbegeleiding en initiatieven rond uitstroom uit bijzondere jeugdzorg voor +18jarigen; - Het overzicht georganiseerde consultgesprekken met intermediairs; o Er zullen minimum 25 consults gegeven worden aan intermediairen om hen te ondersteunen; o Minimum 40 intermediairen worden bereikt Professionele omkadering van de vrijwilligers van de Brusselse kinder- en jongerentelefoon Awel. - Verslagen stuurgroep; - Permanentie door AWEL beantwoorders (lokalen); - Evaluaties gezamenlijke acties Een ondersteuningsaanbod opstarten voor cursisten uit het tweedekansonderwijs vanaf september 2014, complementair op de begeleiding vanuit CVO Brussel. Meetindicator: De evaluatie van de samenwerking met het CVO Brussel en de initiatieven die binnen dat samenwerkingsverband zijn genomen: - Het aanbod (en de afstemming ervan), - Het bereik van de begeleiding (door ondersteuning van het CAW) in CVO Brussel vanaf september Rapportage inzake de doelstellingen betreffende opvoedingsondersteuning 2.1. Bestendigen en verder uitbouwen van een kwalitatief opvoedingsondersteunend (progressief universeel) aanbod voor ouders met kinderen (12 jaar of ouder), in overeenstemming met het decreet preventieve gezinsondersteuning en intermediairen met prioritaire aandacht voor informatieverstrekking, adviesverlening, emotionele begeleiding en sociale ondersteuning met het oog op het versterken van de competenties van opvoedingsverantwoordelijken. 5

6 - Verdere uitbouw van een aanbod voor alle gezinnen (universeel), met aansluitend en geïntegreerd een supplementair aanbod (progressief) voor gezinnen met specifieke noden; - Registratiegegevens van het infopunt van de opvoedingswinkel; - De werking van het tweede loket in het kader van Huizen van het Kind Jette; - Uitbouw van de foldermolen; - Het groepsaanbod voor scheidende/gescheiden ouders; o Minimum 100 folders zijn verspreid over specifieke opvoedingsvraagstukken; o Door middel van verdere ondersteuning en vorming van de hulp- en dienstverleners is de kwaliteit van het aanbod verhoogd; o Er worden minimum 200 opvoedingsproblemen besproken met ouders; o o Er worden minimum 4 vormingen of ouderavonden georganiseerd; Minimum 140 opvoedingsvragen worden uitgeklaard en verder opgevolgd of doorverwezen naar specifieke diensten Het actief bijdragen aan het lokaal overleg opvoedingsondersteuning (georganiseerd door de VGC), het samenwerkingsverband opvoedingswinkel en werkgroepen in de schoot van de opvoedingswinkel en bijdragen tot een sluitende financiering van de opvoedingswinkel. - Deelname aan de stuurgroep Opvoedingswinkel, het Dagelijks Bestuur, de werkgroepen van de Opvoedingswinkel Brussel en het LOO; - Begroting/rekening Opvoedingswinkel Brussel; - De verslagen van de overlegmomenten Zich inschrijven in de beleidsvisie van de VGC (visietekst opvoedingsondersteuning) en de samenwerking met de lokaal coördinator opvoedingsondersteuning continueren. - De mate van deelname in de Week van de Opvoeding; - De mate van deelname aan ontmoetings- en vormingsdagen van de VGC; - Het jaarverslag; - Het 3-maandelijks overleg met de lokaal coördinator opvoedingsondersteuning - Het vaststellen van het niet respecteren van de VGC-visietekst Alle mogelijke stappen zetten met het oog op een structurele verankering van voormelde binnen de reguliere opdrachten in het kader van het meerjarenbeleidsplan met de Vlaamse Gemeenschap; - Rapportage over de evolutie van deze structurele verankering in het meerjarenbeleidsplan met de Vlaamse Gemeenschap Het initiatief draagt actief bij aan de ontwikkeling en/of de realisatie van de Huizen van het Kind in Brussel. Het aanbod moet passen binnen de visie en het organisatiemodel die in opdracht van de VGC wordt ontwikkeld in samenspraak met het werkveld (bovenlokale stuurgroep). - Verslagen van de stuur- en werkgroepen Huizen van het Kind Brussel; 6

7 3. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende het lokaal sociaal beleid (Stedenfonds) 3.1. Inzetten op gebiedsdekkende aanwezigheid, gedecentraliseerd werken en het outreachwerk. - Overzicht van de partnerschappen; - Rapportage over mobiel onthaal (welke doelgroep werd bereikt (bv. aantal, reden, op welke plaatsen, feedback, )), de woonplaats van de cliënten (m.o.o. evalueren van de gebiedsdekkendheid), het aantal contacten en opgezette begeleidingen; - Voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van eventuele knelpunten en aandachtspunten; - Feedback van de cliënten; o Minimum 80 mensen zijn op een outreachende manier bereikt; o Minimum 50 folders over mobiel onthaal zijn verspreid; o Minimum 2000 personen stellen een hulpvraag Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met lokale partners. - Overzicht en evaluatie (met name effecten, feedback) van de partnerschappen. (oa. deelname aan het zorgknooppuntoverleg, sensibilisering van andere welzijnsactoren tot deelname); - Overzicht en evaluatie (met name effecten, feedback) van nieuwe samenwerkingsverbanden en de afstemming op de bestaande partnerschappen; - Actieplan m.o.o. het inspelen op knelpunten en aandachtspunten; - Evolutie in de samenwerking met bepaalde partners (bv. gemeenten, OCMW s, franstalige partners); - Mate van afstemming met andere welzijnsvoorzieningen, waardoor dubbel werk vermeden wordt en faciliterende partnerschappen bevorderd; 3.3. Functioneren als backoffice. - Overzicht van de partnerschappen in het kader van de backoffice; - Overzicht van acties in de hoedanigheid van backoffice (expliciete vermelding van de ondersteuningsinitiatieven voor de onthaalpunten), onder andere van het leiden van intervisies; - Bereikbaarheid, klantvriendelijkheid, resultaatgerichtheid, efficiëntie, empowerend karakter (t.a.v. onthaalpuntmedewerkers), vlotte behandeling van de vragen vanuit onthaalpunten; - Werking van de backoffice overeenkomstig de afgesproken principes ; - Verkregen feedback en voorstellen van plan van aanpak van eventuele knelpunten en aandachtspunten die uit die feedback naar voren komen; 4. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende schuldbemiddeling 4.1. Onthaal, advies, begeleiding en bemiddeling van hulpvragers met schulden in het kader van de wet op het consumentenkrediet en andere schulden Voorbereiden van een dossier in het kader van de collectieve schuldenregeling. - Aantal cliënten / dossiers: 50 begeleidingen ikv. schuldhulpverlening en 7 verzoekschriften in het kader van collectieve schuldenregeling worden opgestart. 7

8 - Feedback van cliënten (en - indien beschikbaar- van schuldeisers en advocaten) en voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van eventuele knelpunten - aandachtspunten. 8

9 5. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende het project Vrijdag 5.1. Minstens 20 activiteiten per jaar aanbieden, waarbij in een ontspannen sfeer een gevarieerd sociocultureel aanbod wordt gedaan voor een kwetsbare groep Brusselaars. - Rapportage over de activiteiten (bv. aantal, aard, aantal deelnemers, aantal nieuwe deelnemers, feedback); - Rapportage over de partnerschappen (overzicht ervan, wat met het partnerschap beoogd wordt (bv. voor welke activiteit van Vrijdag, ), feedback (globaal) over de partnerschappen; - Voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van de eventuele knelpunten/aandachtspunten; - Het aantal opgezette initiatieven om vrijwilligers te bereiken (werving ondersteuning); - Het aantal vrijwilligers die deelnemen aan het project Vrijdag; - Feedback van de vrijwilligers. de organisatie van minstens 20 activiteiten met een bereikte opkomst van minstens 15 deelnemers per activiteit. 6. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende de juridische eerstelijnsdienstverlening en - ondersteuning aan etnisch-culturele minderheden 6.1. Realiseren van een algemeen en doelgroepspecifiek onthaal- en begeleidingsaanbod inzake juridische aspecten op basis van een kwaliteitsvolle juridische informatie- en adviesverstrekking (zowel telefonisch als via permanenties). Meetindicator: - Telefonische helpdesk: registratie van het aantal cliënten en telefonische hulpvragen/ overzicht van het aantal en de aard van de juridische hulpvragen; - Permanenties: overzicht van de permanentiemomenten, registratie van het aantal cliënten en hulpvragen/ overzicht van het aantal en de aard van de juridische hulpvragen. o 70 dossiers; o 540 hulpvragen Bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten met betrekking tot juridische aspecten van hun dossier. - De ondernomen acties; - Het aantal begeleide hulpverleningsactiviteiten/ aantal blijvende cliënten waarvoor er een dossier geopend werd Doorverwijzing na consultatie naar gespecialiseerde instanties of een geschikte advocaat, met ondersteuning en opvolging. - Registratie van het aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde instanties; - Registratie van het aantal opgezette ondersteuningstrajecten Realiseren van vormingen op maat aan inburgeraars in het kader van de samenwerking met BON vzw. Meetindicator Overzicht van de gerealiseerde vormingen en het aantal deelnemers. 9

10 6.5. Ter garantie van de kwaliteit van de dienstverlening wordt elke nieuwe ontwikkeling met betrekking tot het vreemdelingenrecht opgevolgd door middel van het opvolgen van de actualiteit, het volgen van vormingen en de participatie aan overlegmomenten, in het bijzonder het wekelijks werkoverleg. met de dienst Rechtsbescherming van Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel waar dossiers worden besproken en de veranderingen in de wetgeving worden toegelicht en besproken. - Overzicht van de opgevolgde actualiteit; - De inventaris van de gevolgde vormingen; - Het overzicht van de participatie aan overlegmomenten: overzicht overlegstructuren, frequentie, behandelde thema s, 6.6. Welkom werkt samen met het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en andere Brusselse partners mee aan preventie via structureel werk op basis van de in individuele dossiers vastgestelde knelpunten. Meetindicator: Overzicht van de gerealiseerde acties in het kader van structureel werk en de hierbij opgezette samenwerkingsverbanden. 7. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende het dagcentrum voor thuislozen 7.1. Organiseren van zinvolle dagactiviteiten voor thuislozen op maat van het doelpubliek en mee georganiseerd door het doelpubliek op het gebied van cultuur, gezondheid, sport, gezinsondersteuning, informatica, taal, voeding, natuur Aanbieden van trajectbegeleiding in samenwerking met Actiris door middel van de begeleiding van specifieke doelgroepen. Meetindicatoren voor beide doelstellingen: - Rapportage van het aantal deelnemers en aantal nieuwe deelnemers; - Overzicht van het aantal deelnemers dat de activiteiten mee organiseert. Feedback van de deelnemers, en eventuele voorstellen tot aanpassing op basis van die feedback; - Aantal cliënten in trajectbegeleiding en globale evaluatie van het resultaat van die begeleidingen, feedback van cliënten; - Overzicht van partnerschappen en wat ermee beoogd wordt (voor welke activiteit van Vrijdag, ), feedback (globaal) over de samenwerking en voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van de eventuele knelpunten aandachtspunten; - Het aantal opgezette initiatieven om deelnemers bij de organisatie te betrekken. o De organisatie van minstens 3 verschillende sportinitiaties; o De organisatie van minstens 3 verschillende educatieve activiteiten; o De organisatie van minstens 3 verschillende socio culturele activiteiten; o De organisatie van minstens 3 verschillende activiteiten rond wellness en gezondheid; o 10 acteurs komende uit de doelgroep, participeren aan het toneelproject; o 100 deelnemers vanuit de doelgroep participeren aan de Hobo dag; o 120 deelnemers vanuit de doelgroep participeren aan het Hobo nieuwjaarsfeest; o 100 begeleidingen met thuislozen. 10

11 8. Rapportage inzake toeleiding van kansengroepen naar cultuur en vrijetijd via de vrijetijdspas Paspartoe 8.1. Doorverwijzing van mensen in armoede naar Paspartoe. Meetindicator: - Overzicht aantal doorverwijzingen naar Paspartoe. Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de subsidiëring van de vzw Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 11

BIJLAGE. Bijlage nr. 2. Jaaractieplan 2013 CAW Archipel

BIJLAGE. Bijlage nr. 2. Jaaractieplan 2013 CAW Archipel BIJLAGE Bijlage nr. 2 Jaaractieplan 2013 CAW Archipel 1 Jaaractieplan 2013 in het kader van de convenant tussen CAW Archipel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie De te bereiken resultaten met betrekking

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Jaaractieplan CAW Mozaïek 2013

Jaaractieplan CAW Mozaïek 2013 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Jaaractieplan 2013 van CAW Mozaïek Jaaractieplan CAW Mozaïek 2013 Te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2013 31 december 2013 zijn de volgende: Doelstelling 1: De organisatie

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 6 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Gezinnen ondersteunen op vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kind(eren) sociale, informele netwerken rondom gezinnen bevorderen en ondersteunen Preventie: problemen (gezondheid, ontwikkeling,

Nadere informatie

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw BIJLAGE Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw Projectomschrijving De vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA) is een ontwikkelingsstructuur

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0494 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt ENGAGEMENTSVERKLARING Sterke mensen, sterk Hasselt Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt HET HUIS VAN HET KIND HASSELT WIL ALLE GEZINNEN MET KINDEREN EN JONGEREN, KINDEREN EN JONGEREN

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Opvoedingswinkel Mortsel

Jaarverslag 2016 Opvoedingswinkel Mortsel Jaarverslag 216 Opvoedingswinkel Mortsel Inleiding De Opvoedingswinkel te Mortsel met punten in Borsbeek, Edegem en Kontich ging van start in 213. We kozen er dit jaar voor om de cijfers in dit jaarverslag

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

In het kader van de Convenant 2011-2015 tussen DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE en CAW ARCHIPEL

In het kader van de Convenant 2011-2015 tussen DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE en CAW ARCHIPEL BIJLAGE Bijlage nr. 2 Jaaractieplan 2011 vzw CAW Archipel CAW Archipel vzw Kogelstraat 36-1000 Brussel tel. 02/502.92.28 joris.robberechts@archipel.be JAARACTIEPLAN 2011. In het kader van de Convenant

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel,

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, BIJLAGE Bijlage nr. 11 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Waar staan we vandaag? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding 2013/11 Decreet 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, BESLUIT:

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Situering. Decretale opdracht van EXPOO

Situering. Decretale opdracht van EXPOO EXPOO Jaarplan 2014 Situering EXPOO staat in 2014 voor nieuwe (groei)kansen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onze opdrachten kunnen we waarmaken met een uitbreiding

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning Datum 29/11/2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 520 (2013-2014) - Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 25 OKTOBER 2013 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

TIJDSPAD actieplan netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (versie 18/03/2017)

TIJDSPAD actieplan netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (versie 18/03/2017) TIJDSAD actieplan netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (versie 18/03/2017) en hierdoor niet te vatten in een 2-jarenplan. Om met dit netwerk een concreet doel voor ogen te houden werken we in

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014)

Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014) Bijlage nr. 1 Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014) 1. Situering Het lokaal sociaal beleid Brussel kadert binnen de doelstellingen van het

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VBJK VZW

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VBJK VZW BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst begeleidingsproject voor de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VBJK VZW de Vlaamse

Nadere informatie

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen Ontstaan Huis van het kind Ronse Stedelijke adviesraad voor welzijn Werkgroep opvoedingsondersteuning (vanaf 2015 werkgroep Huis van het kind

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni)

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) Indiensttreding: Contactadres: vzw LEJO Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Advies. Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en hun context

Advies. Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en hun context Advies DATUM 21 januari 2014 VOLGNUMMER 2013-2014/8 COMMISSIE Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. Informatie

Nadere informatie

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen

Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Jaarplan 2017 BIZ Noord-West-Vlaanderen Opdracht 1: Preventie-initiatieven en nazorg in het volgende werkjaar 7 Beschrijf in de onderstaande tabel de preventie-initiatieven die uw samenwerkingsverband

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie