Centrum algemeen welzijnswerk Brussel ( ), Priemstraat 19A te 1000 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel"

Transcriptie

1 1. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Algemeen welzijnswerk CAW Brussel Centrum algemeen welzijnswerk Brussel ( ), Priemstraat 19A te 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief CAW Brussel verbindt zich ertoe om aanvullend op haar Vlaamse opdrachten als Centrum Algemeen Welzijnswerk een bijdrage te leveren aan de realisatie van de volgende doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: Strategische doelstelling 1: De VGC zet in op een maximale en fijnmazige dienstverlening van welzijnsvoorzieningen via netwerkvorming, bekendmaking en een kwalitatief, laagdrempelig aanbod. Operationele doelstelling 1.2. Ondersteunen van initiatieven met het doel op het verhogen van welzijnskansen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De begunstigde organisatie verbindt zich ertoe om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de volgende doelstellingen van het Stedenfonds: - Strategische doelstelling 4. : De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad. - Operationele doelstelling 4.1. De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. - Prestatie tegen eind 2015: De VGC continueert de uitbouw van een behoeftedekkend hulp- en dienstverleningsaanbod door de versterking van het netwerk van onthaalpunten op vlak van publieksbereik en kwalitatieve dienstverlening en door de lokale samenwerking tussen welzijnsen gezondheidsactoren in de 8 zones voor lokaal sociaal beleid te stimuleren, waarbij het Nederlandskundige hulp- en dienstverleningsaanbod en de toegankelijkheid voor kansengroepen in evenwicht zijn. - Meetfactor: overzicht partnerschappen, overzicht acties backoffice, overzicht van ondersteuningsinitiatieven voor de onthaalpunten, overzicht van de bereikte doelgroepen in de onthaalpunten. De opdracht aan CAW Brussel op het vlak van opvoedingsondersteuning past binnen het beleidsplan Gezin onder OD1.2.C: De VGC maakt de nodige afspraken met de actoren opvoedingsondersteuning om te komen tot een gecoördineerd aanbod dat zo dicht mogelijk bij de ouder wordt gebracht door de uitbouw van de Opvoedingswinkel. Prioritair dient hierbij ingezet te worden op de eerste lijn (een progressief universeel aanbod) en meer bepaald op het versterken van de competenties van opvoedingsverantwoordelijken De specifieke opdrachten van de begunstigde organisatie situeren zich op het vlak van het algemeen welzijnswerk: - Schuldbemiddeling; - Project Vrijdag; - Lokaal Sociaal Beleid; - Juridische eerstelijnsdienstverlening en -ondersteuning aan etnisch-culturele minderheden; - Dagcentrum voor thuislozen; - Preventief onderwijs en jeugd(welzijns)werk, waaronder ondersteuning van de Brusselse kinder-, en jongerentelefoon Awel; - Opvoedingsondersteuning; - Toeleiding van kansengroepen naar cultuur en vrije tijd via de vrijetijdspas Paspartoe. 1

2 Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: 1. (Preventief) onderwijs- en jeugd(welzijns)werk - Aanbieden van preventieprogramma's rond relaties, seksualiteit, soa en aids, middelengebruik, sociale en communicatieve vaardigheden; - Zich actief engageren als partner binnen de nieuwe vzw rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval op de site LeoII. Het CAW deelt zijn know-how en participeert actief in initiatieven rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval. Het CAW zet in op het ontwikkelen van een specifiek vormingsaanbod rond spijbelen, omgaan met problemen en niet opgeven voor jongeren/intermediairs; - Netwerkvorming jeugdwerk, ondersteuning intermediairen binnen het jeugd(welzijns)werk, ; 2

3 - Professionele omkadering van de vrijwilligers van de Brusselse kinder- en jongerentelefoon Awel; - Een ondersteuningsaanbod opstarten voor cursisten uit het tweedekansonderwijs vanaf september 2014, complementair op de begeleiding vanuit CVO Brussel. 2. Opvoedingsondersteuning - Bestendigen en verder uitbouwen van een kwalitatief opvoedingsondersteunend (progressief universeel) aanbod voor ouders met kinderen (12 jaar of ouder), in overeenstemming met het decreet preventieve gezinsondersteuning en met prioritaire aandacht voor informatieverstrekking, adviesverlening, emotionele begeleiding en sociale ondersteuning met het oog op het versterken van de competenties van opvoedingsverantwoordelijken; - Specifieke en problematische (hulp)vragen van ouders detecteren en/of actief toeleiden naar gespecialiseerde aanbieders; - Het actief bijdragen aan het lokaal overleg opvoedingsondersteuning (georganiseerd door de VGC), het samenwerkingsverband opvoedingswinkel en eventuele werkgroepen in de schoot van de opvoedingswinkel en bijdragen tot een sluitende financiering van de opvoedingswinkel; - Zich inschrijven in de beleidsvisie van de VGC (visietekst opvoedingsondersteuning) en de samenwerking met de lokaal coördinator opvoedingsondersteuning continueren; - Alle mogelijke stappen zetten met het oog op een structurele verankering van voormelde binnen de reguliere opdrachten in het kader van het meerjarenbeleidsplan met de Vlaamse Gemeenschap; - Het initiatief draagt actief bij aan de ontwikkeling en/of de realisatie van de Huizen van het Kind in Brussel. Het aanbod moet passen binnen de visie en het organisatiemodel die in opdracht van de VGC wordt ontwikkeld in samenspraak met het werkveld (bovenlokale stuurgroep). 3. Lokaal Sociaal Beleid (Stedenfonds) - Inzetten op gebiedsdekkende aanwezigheid, gedecentraliseerd werken en het outreachwerk; - Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met lokale partners; - Functioneren als backoffice; 4. Schuldbemiddeling - Onthaal, advies, begeleiding en bemiddeling van hulpvragers met schulden in het kader van de wet op het consumentenkrediet en andere schulden; - Voorbereiden van dossiers in het kader van de collectieve schuldenregeling. 5. Project Vrijdag Aanbieden van minstens 20 activiteiten per jaar waarbij in een ontspannen sfeer een gevarieerd sociocultureel aanbod wordt gedaan voor een kwetsbare groep Brusselaars. 6. Juridische eerstelijnsdienstverlening en -ondersteuning aan etnisch-culturele minderheden - Realiseren van een algemeen en doelgroepspecifiek onthaal- en begeleidingsaanbod inzake juridische aspecten op basis van een kwaliteitsvolle juridische informatie- en adviesverstrekking (zowel telefonisch als via permanenties); - Bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten met betrekking tot juridische aspecten van hun dossier; - Doorverwijzing na consultatie naar gespecialiseerde instanties of een geschikte advocaat, met ondersteuning en opvolging. - Realiseren van vormingen op maat aan inburgeraars in het kader van de samenwerking met BON vzw; - Ter garantie van de kwaliteit van de dienstverlening wordt elke nieuwe ontwikkeling met betrekking tot het vreemdelingenrecht opgevolgd door middel van het opvolgen van de 3

4 actualiteit, het volgen van vormingen en de participatie aan overlegmomenten, in het bijzonder het wekelijks werkoverleg met de dienst Rechtsbescherming van Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel waar dossiers worden besproken en de veranderingen in de wetgeving worden toegelicht en besproken; - Welkom werkt samen met het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en andere Brusselse partners mee aan preventie via structureel werk op basis van de in individuele dossiers vastgestelde knelpunten. 7. Dagcentrum voor thuislozen: - Organiseren van zinvolle dagactiviteiten voor thuislozen op maat van het doelpubliek en mee georganiseerd door het doelpubliek op het gebied van cultuur, gezondheid, sport, gezinsondersteuning, informatica, taal, voeding, natuur; - Aanbieden van trajectbegeleiding in samenwerking met Actiris door middel van de begeleiding van specifieke doelgroepen. 8. Toeleiding van kansengroepen naar cultuur en vrijetijd via de vrijetijdspas Paspartoe: - Doorverwijzing van mensen in armoede naar Paspartoe. Wijze van meten De initiatiefnemer zal een rapport voorleggen waaruit blijkt : 1. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende (preventief) onderwijs - jeugd(welzijns)werk 1.1. Aanbieden van preventieprogramma's rond relaties, seksualiteit, soa en aids, middelengebruik, sociale en communicatieve vaardigheden. - Bekendmakingsmateriaal vormingsaanbod voor jongeren en intermediairs; - Overzicht vormingen: inhoud, doelpubliek (jongeren of intermediairs), aantal deelnemers, ; - De geleverde inspanningen om de bekendheid van preventiecampagnes van partners (Logo, CGG Brussel) te vergroten; o Eind 2014 zullen minimum 40 vormingen gegeven zijn aan kwetsbare jongeren ivm relaties, seksualiteit, soa en aids, druggebruik en sociale vaardigheden; o Er zullen minimum 150 jongeren bereikt worden via sensibiliseringsacties; o Minimum 250 jongeren zullen de preventie activiteit omgaan met problemen gevolgd hebben; o Alle jongeren die een volledig traject volgen binnen team woonbegeleiding zijn extra ondersteund op vlak van schulden, sociale vaardigheden en communicatie Zich actief engageren als partner binnen de nieuwe vzw rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval op de site LeoII. Het CAW deelt zijn know-how en participeert actief in initiatieven rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval. Het CAW zet in op het ontwikkelen van een specifiek vormingsaanbod rond spijbelen, omgaan met problemen en niet opgeven voor jongeren/intermediairs. Meetindicator: - Lidmaatschap en actieve deelname aan de nieuwe Raad van Bestuur van de vzw rond spijbelpreventie en schooluitval op de site LeoII; - Ontwikkeling van (mobiel) onthaalpunt op site LeoII, vanaf september 2014, waarbij de onthaalmedewerker van het CAW Brussel naar de jongeren komt en daar de ruimte krijgt om hun situatie, hun vragen, hun problemen te bespreken; 4

5 - Vormingsmateriaal voor jongeren/intermediairs rond spijbelen en omgaan met problemen/niet opgeven; - Overzicht van initiatieven rond spijbelpreventie en vroegtijdige schooluitval, waarin het CAW participeert Netwerkvorming jeugdwerk, ondersteuning intermediairen binnen het jeugd(welzijns)werk, - De mate waarin de samenwerking tussen het CAW en de andere organisaties binnen het netwerk Logo Brussel vastgelegd is; - De mate van actieve participatie en inbreng aan de materialenbank; - De gecreëerde helderheid in het preventieaanbod jongeren en de afstemming ervan op andere organisaties, meer bepaald op het aanbod van het CGG en organisaties zoals Zindering, De Sleutel, enz. ; - De communicatie over het preventieaanbod jongeren naar de onderwijs- en jeugdsector; - Het overzicht van overlegmomenten waar preventiewerkers aan deelnemen, alsook hun rol binnen deze organen; - De afspraken m.b.t. het overleg tussen verschillende preventiediensten en andere organisaties; - De kennisdeling met en aangeboden ondersteuning inzake schuldbemiddeling, woonbegeleiding en initiatieven rond uitstroom uit bijzondere jeugdzorg voor +18jarigen; - Het overzicht georganiseerde consultgesprekken met intermediairs; o Er zullen minimum 25 consults gegeven worden aan intermediairen om hen te ondersteunen; o Minimum 40 intermediairen worden bereikt Professionele omkadering van de vrijwilligers van de Brusselse kinder- en jongerentelefoon Awel. - Verslagen stuurgroep; - Permanentie door AWEL beantwoorders (lokalen); - Evaluaties gezamenlijke acties Een ondersteuningsaanbod opstarten voor cursisten uit het tweedekansonderwijs vanaf september 2014, complementair op de begeleiding vanuit CVO Brussel. Meetindicator: De evaluatie van de samenwerking met het CVO Brussel en de initiatieven die binnen dat samenwerkingsverband zijn genomen: - Het aanbod (en de afstemming ervan), - Het bereik van de begeleiding (door ondersteuning van het CAW) in CVO Brussel vanaf september Rapportage inzake de doelstellingen betreffende opvoedingsondersteuning 2.1. Bestendigen en verder uitbouwen van een kwalitatief opvoedingsondersteunend (progressief universeel) aanbod voor ouders met kinderen (12 jaar of ouder), in overeenstemming met het decreet preventieve gezinsondersteuning en intermediairen met prioritaire aandacht voor informatieverstrekking, adviesverlening, emotionele begeleiding en sociale ondersteuning met het oog op het versterken van de competenties van opvoedingsverantwoordelijken. 5

6 - Verdere uitbouw van een aanbod voor alle gezinnen (universeel), met aansluitend en geïntegreerd een supplementair aanbod (progressief) voor gezinnen met specifieke noden; - Registratiegegevens van het infopunt van de opvoedingswinkel; - De werking van het tweede loket in het kader van Huizen van het Kind Jette; - Uitbouw van de foldermolen; - Het groepsaanbod voor scheidende/gescheiden ouders; o Minimum 100 folders zijn verspreid over specifieke opvoedingsvraagstukken; o Door middel van verdere ondersteuning en vorming van de hulp- en dienstverleners is de kwaliteit van het aanbod verhoogd; o Er worden minimum 200 opvoedingsproblemen besproken met ouders; o o Er worden minimum 4 vormingen of ouderavonden georganiseerd; Minimum 140 opvoedingsvragen worden uitgeklaard en verder opgevolgd of doorverwezen naar specifieke diensten Het actief bijdragen aan het lokaal overleg opvoedingsondersteuning (georganiseerd door de VGC), het samenwerkingsverband opvoedingswinkel en werkgroepen in de schoot van de opvoedingswinkel en bijdragen tot een sluitende financiering van de opvoedingswinkel. - Deelname aan de stuurgroep Opvoedingswinkel, het Dagelijks Bestuur, de werkgroepen van de Opvoedingswinkel Brussel en het LOO; - Begroting/rekening Opvoedingswinkel Brussel; - De verslagen van de overlegmomenten Zich inschrijven in de beleidsvisie van de VGC (visietekst opvoedingsondersteuning) en de samenwerking met de lokaal coördinator opvoedingsondersteuning continueren. - De mate van deelname in de Week van de Opvoeding; - De mate van deelname aan ontmoetings- en vormingsdagen van de VGC; - Het jaarverslag; - Het 3-maandelijks overleg met de lokaal coördinator opvoedingsondersteuning - Het vaststellen van het niet respecteren van de VGC-visietekst Alle mogelijke stappen zetten met het oog op een structurele verankering van voormelde binnen de reguliere opdrachten in het kader van het meerjarenbeleidsplan met de Vlaamse Gemeenschap; - Rapportage over de evolutie van deze structurele verankering in het meerjarenbeleidsplan met de Vlaamse Gemeenschap Het initiatief draagt actief bij aan de ontwikkeling en/of de realisatie van de Huizen van het Kind in Brussel. Het aanbod moet passen binnen de visie en het organisatiemodel die in opdracht van de VGC wordt ontwikkeld in samenspraak met het werkveld (bovenlokale stuurgroep). - Verslagen van de stuur- en werkgroepen Huizen van het Kind Brussel; 6

7 3. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende het lokaal sociaal beleid (Stedenfonds) 3.1. Inzetten op gebiedsdekkende aanwezigheid, gedecentraliseerd werken en het outreachwerk. - Overzicht van de partnerschappen; - Rapportage over mobiel onthaal (welke doelgroep werd bereikt (bv. aantal, reden, op welke plaatsen, feedback, )), de woonplaats van de cliënten (m.o.o. evalueren van de gebiedsdekkendheid), het aantal contacten en opgezette begeleidingen; - Voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van eventuele knelpunten en aandachtspunten; - Feedback van de cliënten; o Minimum 80 mensen zijn op een outreachende manier bereikt; o Minimum 50 folders over mobiel onthaal zijn verspreid; o Minimum 2000 personen stellen een hulpvraag Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met lokale partners. - Overzicht en evaluatie (met name effecten, feedback) van de partnerschappen. (oa. deelname aan het zorgknooppuntoverleg, sensibilisering van andere welzijnsactoren tot deelname); - Overzicht en evaluatie (met name effecten, feedback) van nieuwe samenwerkingsverbanden en de afstemming op de bestaande partnerschappen; - Actieplan m.o.o. het inspelen op knelpunten en aandachtspunten; - Evolutie in de samenwerking met bepaalde partners (bv. gemeenten, OCMW s, franstalige partners); - Mate van afstemming met andere welzijnsvoorzieningen, waardoor dubbel werk vermeden wordt en faciliterende partnerschappen bevorderd; 3.3. Functioneren als backoffice. - Overzicht van de partnerschappen in het kader van de backoffice; - Overzicht van acties in de hoedanigheid van backoffice (expliciete vermelding van de ondersteuningsinitiatieven voor de onthaalpunten), onder andere van het leiden van intervisies; - Bereikbaarheid, klantvriendelijkheid, resultaatgerichtheid, efficiëntie, empowerend karakter (t.a.v. onthaalpuntmedewerkers), vlotte behandeling van de vragen vanuit onthaalpunten; - Werking van de backoffice overeenkomstig de afgesproken principes ; - Verkregen feedback en voorstellen van plan van aanpak van eventuele knelpunten en aandachtspunten die uit die feedback naar voren komen; 4. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende schuldbemiddeling 4.1. Onthaal, advies, begeleiding en bemiddeling van hulpvragers met schulden in het kader van de wet op het consumentenkrediet en andere schulden Voorbereiden van een dossier in het kader van de collectieve schuldenregeling. - Aantal cliënten / dossiers: 50 begeleidingen ikv. schuldhulpverlening en 7 verzoekschriften in het kader van collectieve schuldenregeling worden opgestart. 7

8 - Feedback van cliënten (en - indien beschikbaar- van schuldeisers en advocaten) en voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van eventuele knelpunten - aandachtspunten. 8

9 5. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende het project Vrijdag 5.1. Minstens 20 activiteiten per jaar aanbieden, waarbij in een ontspannen sfeer een gevarieerd sociocultureel aanbod wordt gedaan voor een kwetsbare groep Brusselaars. - Rapportage over de activiteiten (bv. aantal, aard, aantal deelnemers, aantal nieuwe deelnemers, feedback); - Rapportage over de partnerschappen (overzicht ervan, wat met het partnerschap beoogd wordt (bv. voor welke activiteit van Vrijdag, ), feedback (globaal) over de partnerschappen; - Voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van de eventuele knelpunten/aandachtspunten; - Het aantal opgezette initiatieven om vrijwilligers te bereiken (werving ondersteuning); - Het aantal vrijwilligers die deelnemen aan het project Vrijdag; - Feedback van de vrijwilligers. de organisatie van minstens 20 activiteiten met een bereikte opkomst van minstens 15 deelnemers per activiteit. 6. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende de juridische eerstelijnsdienstverlening en - ondersteuning aan etnisch-culturele minderheden 6.1. Realiseren van een algemeen en doelgroepspecifiek onthaal- en begeleidingsaanbod inzake juridische aspecten op basis van een kwaliteitsvolle juridische informatie- en adviesverstrekking (zowel telefonisch als via permanenties). Meetindicator: - Telefonische helpdesk: registratie van het aantal cliënten en telefonische hulpvragen/ overzicht van het aantal en de aard van de juridische hulpvragen; - Permanenties: overzicht van de permanentiemomenten, registratie van het aantal cliënten en hulpvragen/ overzicht van het aantal en de aard van de juridische hulpvragen. o 70 dossiers; o 540 hulpvragen Bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten met betrekking tot juridische aspecten van hun dossier. - De ondernomen acties; - Het aantal begeleide hulpverleningsactiviteiten/ aantal blijvende cliënten waarvoor er een dossier geopend werd Doorverwijzing na consultatie naar gespecialiseerde instanties of een geschikte advocaat, met ondersteuning en opvolging. - Registratie van het aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde instanties; - Registratie van het aantal opgezette ondersteuningstrajecten Realiseren van vormingen op maat aan inburgeraars in het kader van de samenwerking met BON vzw. Meetindicator Overzicht van de gerealiseerde vormingen en het aantal deelnemers. 9

10 6.5. Ter garantie van de kwaliteit van de dienstverlening wordt elke nieuwe ontwikkeling met betrekking tot het vreemdelingenrecht opgevolgd door middel van het opvolgen van de actualiteit, het volgen van vormingen en de participatie aan overlegmomenten, in het bijzonder het wekelijks werkoverleg. met de dienst Rechtsbescherming van Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel waar dossiers worden besproken en de veranderingen in de wetgeving worden toegelicht en besproken. - Overzicht van de opgevolgde actualiteit; - De inventaris van de gevolgde vormingen; - Het overzicht van de participatie aan overlegmomenten: overzicht overlegstructuren, frequentie, behandelde thema s, 6.6. Welkom werkt samen met het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en andere Brusselse partners mee aan preventie via structureel werk op basis van de in individuele dossiers vastgestelde knelpunten. Meetindicator: Overzicht van de gerealiseerde acties in het kader van structureel werk en de hierbij opgezette samenwerkingsverbanden. 7. Rapportage inzake de doelstellingen betreffende het dagcentrum voor thuislozen 7.1. Organiseren van zinvolle dagactiviteiten voor thuislozen op maat van het doelpubliek en mee georganiseerd door het doelpubliek op het gebied van cultuur, gezondheid, sport, gezinsondersteuning, informatica, taal, voeding, natuur Aanbieden van trajectbegeleiding in samenwerking met Actiris door middel van de begeleiding van specifieke doelgroepen. Meetindicatoren voor beide doelstellingen: - Rapportage van het aantal deelnemers en aantal nieuwe deelnemers; - Overzicht van het aantal deelnemers dat de activiteiten mee organiseert. Feedback van de deelnemers, en eventuele voorstellen tot aanpassing op basis van die feedback; - Aantal cliënten in trajectbegeleiding en globale evaluatie van het resultaat van die begeleidingen, feedback van cliënten; - Overzicht van partnerschappen en wat ermee beoogd wordt (voor welke activiteit van Vrijdag, ), feedback (globaal) over de samenwerking en voorstellen van het CAW tot plan van aanpak van de eventuele knelpunten aandachtspunten; - Het aantal opgezette initiatieven om deelnemers bij de organisatie te betrekken. o De organisatie van minstens 3 verschillende sportinitiaties; o De organisatie van minstens 3 verschillende educatieve activiteiten; o De organisatie van minstens 3 verschillende socio culturele activiteiten; o De organisatie van minstens 3 verschillende activiteiten rond wellness en gezondheid; o 10 acteurs komende uit de doelgroep, participeren aan het toneelproject; o 100 deelnemers vanuit de doelgroep participeren aan de Hobo dag; o 120 deelnemers vanuit de doelgroep participeren aan het Hobo nieuwjaarsfeest; o 100 begeleidingen met thuislozen. 10

11 8. Rapportage inzake toeleiding van kansengroepen naar cultuur en vrijetijd via de vrijetijdspas Paspartoe 8.1. Doorverwijzing van mensen in armoede naar Paspartoe. Meetindicator: - Overzicht aantal doorverwijzingen naar Paspartoe. Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de subsidiëring van de vzw Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 11

BIJLAGE. Bijlage nr. 2. Jaaractieplan 2013 CAW Archipel

BIJLAGE. Bijlage nr. 2. Jaaractieplan 2013 CAW Archipel BIJLAGE Bijlage nr. 2 Jaaractieplan 2013 CAW Archipel 1 Jaaractieplan 2013 in het kader van de convenant tussen CAW Archipel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie De te bereiken resultaten met betrekking

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw BIJLAGE Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw Projectomschrijving De vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA) is een ontwikkelingsstructuur

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

In het kader van de Convenant 2011-2015 tussen DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE en CAW ARCHIPEL

In het kader van de Convenant 2011-2015 tussen DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE en CAW ARCHIPEL BIJLAGE Bijlage nr. 2 Jaaractieplan 2011 vzw CAW Archipel CAW Archipel vzw Kogelstraat 36-1000 Brussel tel. 02/502.92.28 joris.robberechts@archipel.be JAARACTIEPLAN 2011. In het kader van de Convenant

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel,

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, BIJLAGE Bijlage nr. 11 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Situering. Decretale opdracht van EXPOO

Situering. Decretale opdracht van EXPOO EXPOO Jaarplan 2014 Situering EXPOO staat in 2014 voor nieuwe (groei)kansen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onze opdrachten kunnen we waarmaken met een uitbreiding

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Waar staan we vandaag? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding 2013/11 Decreet 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning Datum 29/11/2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, BESLUIT:

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2

Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Elektronische nieuwsbrief 23 mei 2008 Jaargang 4 - nummer 2 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. Informatie

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014)

Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014) Bijlage nr. 1 Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014) 1. Situering Het lokaal sociaal beleid Brussel kadert binnen de doelstellingen van het

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Jeugdwerker Ninove (M/V)

Jeugdwerker Ninove (M/V) VACATURE vzw LEJO Jeugdwerker Ninove (M/V) Voltijdse betrekking Contract bepaalde duur tot en met 31/12/2015 met kans op verlenging Standplaats: Ninove De samenwerking vzw LEJO en stad Ninove Een onderzoeksrapport

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Overeenkomst met vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Actie 2 : specifieke maatregelen voor het wegwerken van drempels P.M. 1.213 EUR

Actie 2 : specifieke maatregelen voor het wegwerken van drempels P.M. 1.213 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2012 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht naar de kinderen Acties gericht naar hulpverlening en

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Begrippenkader bij het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de verordening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Opvoedingswinkel Mortsel

Jaarverslag 2014 Opvoedingswinkel Mortsel Jaarverslag 1 Opvoedingswinkel Mortsel Inleiding De opvoedingswinkel in Mortsel ging in 13 van start maar 1 was ons eerste volledige werkingsjaar. We kijken terug op een boeiend werkjaar met nieuwe samenwerkingen,

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Bijlage nr. 1 Fiches. Projectomschrijving

Bijlage nr. 1 Fiches. Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Tuberculosebestrijding in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en dienstverlening via het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) in Brussel (2015) Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Dilbeek 41.255 inwoners Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie