Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT"

Transcriptie

1 Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Uitval van elektriciteit en/of ICT opgesteld door: Jos Berkesteijn, Ben Giltjes, Aart Klip, Vincent van Meerten, Peter Struyk en Jessica Zoethout vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland Vastgesteld op: 9 april 2013 Status: definitief

2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding Aanleiding tot CBP uitval van elektriciteit en/of ICT Calamiteitenzorgsysteem Leeswijzer Versiebeheer 4 2. Kantoor- en/of technische automatisering Kantoorautomatisering Technische automatisering Scenario's uitval van elektriciteit en/of ICT 6 3. Op- en/of afschaling Criteria voor opschaling per coördinatiefase Criteria voor afschaling per coördinatiefase 9 4. Calamiteitenorganisatie 9 5. Maatregelen Relaties met andere plannen 14 Bijlage 1. logformulier ten behoeve van storingsmelding in hard copy registratiesysteem. 15 PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 2 van 15

3 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding tot CBP uitval van elektriciteit en/of ICT Verstoring van elektriciteit en/of informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormen actuele en voorname risico s voor organisatie en samenleving. Elektriciteit en ICT vervullen voor onze samenleving vitale functies. Beide infrastructuren zijn bovendien in toenemende mate met elkaar verweven. De wederzijdse afhankelijkheid tussen elektriciteit en ICT is groot en bovendien groeiende. Uitval van elektriciteit heeft onherroepelijk gevolgen voor ICT. Andersom functioneren elektriciteitsvoorzieningen ook in toenemende mate ICT-gedreven. Uitval van ICT kan daarom evengoed leiden tot uitval van elektriciteit. De toenemende afhankelijkheid van elektriciteit en/of ICT schept enerzijds nieuwe en voorheen ongekende mogelijkheden. Anderzijds maken deze mogelijkheden ons ook in toenemende mate kwetsbaar. Dat geldt ook voor organisaties met een maatschappelijke vitale functie, zoals Waterschap Rivierenland. Daarom is het belangrijk dat ons waterschap zich voorbereidt op deze situaties. Niet alleen omdat het voor ons eigen werk belangrijk is dat we altijd blijven draaien, maar juist omdat ons werk voor het functioneren van de samenleving zo belangrijk is. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor een groot aantal bedrijfsprocessen, vaak ook nog 24 uur per dag, zeven dagen per week. Voorwaarde is dat onze elektriciteitsvoorziening én ICT in orde zijn. Het laatste dat we ons kunnen veroorloven is een kink in de kabel. Bij grootschalige uitval en/of verstoring wordt veel van ons werk nog urgenter. Kritieke bedrijfsprocessen moeten dan blijven functioneren. De burger moet op ons waterschap kunnen én blijven vertrouwen. Ook moet ons waterschap een eventuele calamiteit kunnen bestrijden. Bij een elektriciteit- en/of systeemcrash zullen we de continuïteit van ons werk moeten garanderen. Daar moeten we nu al mee beginnen. Door ons grondig voor te bereiden, kunnen we voorkomen dat zaken escaleren. Op grond van de uitkomsten van de nationale risicobeoordeling 2010 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een dringend beroep gedaan om nu maatregelen te nemen op uitval van elektriciteit en/of ICT, zodat wij bij uitval kunnen blijven doen wat er van ons verwacht wordt. 1.2 Calamiteitenzorgsysteem Om goed voorbereid te zijn op calamiteiten, beschikt Waterschap Rivierenland over een calamiteitenzorgsysteem (CZS). Het calamiteitenplan van dit systeem beschrijft op hoofdlijnen hoe het waterschap zich heeft voorbereid op (dreigende) calamiteiten. In de supplementen van het calamiteitenplan zijn specifieke aspecten van de calamiteitenorganisatie uitgewerkt. In de calamiteitenbestrijdingsplannen zijn verschillende typen calamiteiten concreet uitgewerkt. Het voorliggende calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) is een vertaling van het calamiteitenplan naar de operationale situatie van een (dreigende) uitval van elektriciteit en/of ICT en maakt onderdeel uit van het totale calamiteitenzorgsysteem. Het dient als richtlijn voor de gecoördineerde inzet van diensten en organisatie van verschillende betrokken disciplines tijdens (dreigende) calamiteiten op het gebied van uitval van elektriciteit en/of ICT. Er is sprake van een calamiteit wanneer gevaar dreigt voor het functioneren de waterstaatswerken. De oorzaak van de calamiteit kan zowel intern, als extern zijn gelegen. Voor de inwerkingtreding van dit plan zijn specifieke opschalingscriteria maatgevend. Afhankelijk van deze opschalingscriteria zijn de activiteiten in een aantal coördinatiefasen voorgeschreven. Iedere fase brengt een takenpakket met zich mee voor het Waterschaps Beleidsteam (WBT), het Waterschaps Operationeel Team, (WOT) en het Waterschaps Actieteam (WAT) en/of de Ondersteuningsgroep (OG). PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 3 van 15

4 Tijdens een (dreigende) uitval van elektriciteit en/of ICT voert de calamiteitenorganisatie de volgende activiteiten uit: 1. het monitoren van de situatie; 2. het nemen van bestrijdingsmaatregelen om de situatie te beheersen; 3. het informeren en/of alarmeren van netwerpartners over de (dreigende) situatie. Een calamiteit kan betrekking hebben op meerdere calamiteitenbestrijdingsplannen. Het calamiteitenplan voorziet hierin door opschaling naar coordinatiefase 2. In deze fase komt het Waterschaps Operationeel Team bijeen waarin alle betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd. 1.3 Leeswijzer Volgend op het inleidende hoofdstuk zoomt hoofdstuk 2 in op de risico's van zowel kantoorautomatisering, als technische automatisering. Het daaropvolgende hoofdstuk omvat de op- en afschaling. Hoofdstuk vier beschrijft de calamiteitenorganisatie en hoofdstuk 5 rondt af met de aanpak per fase waarbij de te nemen maatregelen en taken zijn genoemd. 1.4 Versiebeheer Dit document is een coproductie van calamiteitenzorg, kantoorautomatisering en technische automatisering. Herziening en wijzigingen komen in gezamenlijkheid tot stand. Jaarlijks wordt dit plan gecontroleerd en/of aangepast. Minimaal een keer per vier jaar wordt het plan volledig herzien door het lid automatisering van de werkgroep CZS. 2. KANTOOR- EN/OF TECHNISCHE AUTOMATISERING 2.1 Kantoorautomatisering Definitie Kantoorautomatisering is alle hard- en software; autorisaties en procedures die benodigd zijn om medewerkers, leveranciers of servicebedrijven van Waterschap Rivierenland de mogelijkheid te bieden om te werken met Officesystemen (zoals bijvoorbeeld Outlook, Word of Excel); informatiesystemen (zoals bijvoorbeeld Fluvio, Verseon of BOP) of andere applicaties (zoals bijvoorbeeld SCIA of PIPE) of geautomatiseerde administraties beschikbaar op computersystemen in het waterschapsgebouw of elders, vanaf een werkplek op kantoor in Tiel; een decentrale vestiging (zoals bijvoorbeeld een zuivering of een werkplaats); een thuiswerkplek of elders en met een zo hoog mogelijke garantie om hiermee te kunnen blijven werken zolang dit organisatorisch en economisch mogelijk en nodig is. Risico s 1. Single-point-of-faillure: Uitval van een afzonderlijk onderdeel kan tot uitval van het geheel leiden (bijvoorbeeld een breuk van de invoerkabel op kantoor leidt tot uitval van alle decentrale vestigingen; uitval van thuiswerkplekken; uitval van internet en daarmee uitval van alle extern gehoste applicaties en informatiesystemen en uitval van toegang van leveranciers en servicebedrijven). 2. Calamiteit: Uitval van de gehele automatisering (bijvoorbeeld als gevolg van stroomuitval of een gedwongen evacuatie). 3. Verlies van data: Individuele bestanden of data uit een database kunnen opzettelijk of abusievelijk gewist; verminkt of ontoegankelijk gemaakt worden. 4. Verlies van expertise: Als gevolg van ziekte of vertrek van medewerkers kan (essentiële) kennis van systemen (tijdelijk) verloren gaan. 5. Updates: Wijzigingen in software versies kunnen leiden tot incompatibiliteit of uitval als het ondoordacht uitgevoerd wordt. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 4 van 15

5 6. Service en Onderhoud: Het onderhouden, servicen of vervangen van hard- of software kan leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen. 7. Toegang: Het ongeautoriseerd, met valse autorisatie of andere ongewenste of illegale wijze fysiek of logisch toegang krijgen tot systemen of data van Waterschap Rivierenland (bijvoorbeeld doordat een buitenstaander met een medewerker het gebouw mee naar binnen loopt zonder zich te melden bij de receptie of doordat het wachtwoord van een geautoriseerd gebruiker wordt gehackt). Scenario's 1. Redundantie: Zoveel mogelijk componenten dubbel uitvoeren, zodat bij uitval van component één component twee de taken overneemt. 2. Uitwijk: Inrichten van een tweede computerruimte, op een andere locatie, waar in geval van een grote calamiteit de minimaal vereiste systemen benodigd voor de primaire processen maximaal ondersteund kunnen worden. 3. Backup: Inrichten van een backup systeem waarmee verloren, verminkte of ontoegankelijke data met zo min mogelijk verlies van actualiteit teruggehaald kan worden. 4. Taakdeling en documentatie: Door taken en kennis te delen met meerdere personen en documentatie actueel te houden kan het verlies van expertise beperkt blijven. 5. Voorbereiding, testomgeving en restore: Updates moeten goed voorbereid worden door de beschikbare documentatie te bestuderen en dit te combineren met kennis van de actuele omgeving. Waar mogelijk moeten updates (zeker database updates) eerst in een testomgeving uitgevoerd worden. Als onverhoopt een update toch mislukt dan is een betrouwbare recente backup benodigd om de oude omgeving te restoren. 6. Overleg en plannen: De uitval zelf is niet te voorkomen, maar het tijdstip is vaak wel te bepalen. Vooraf overleggen en plannen kan voorkomen dat onderhoud aan systemen tot uitval op een ongewenst tijdstip leidt. 7. Awareness: Het blijvend onder de aandacht brengen en houden van het belang van beveiliging van het netwerk en de data en afscherming van data voor niet geautoriseerde personen. Hierbij is inbegrepen dat medewerkers het belang van geheime, moeilijke en regelmatig gewijzigde wachtwoorden erkennen. 2.2 Technische automatisering Watersystemen De hoofdpost, waarmee alles wordt bediend en benaderd staat zowel in Tiel, als in Gelkenes. De hoofdpost Tiel draait in het algemeen als main en de post in Gelkenes is in het algemeen standby. De hoofdposten houden elkaar op de hoogte en ongeveer de helft van de onderstations uit het veld communiceert via Tiel en de andere helft communiceert via Gelkenes. De beide hoofdposten houden elkaar van informatie op de hoogte. Voor de peilbeheerder die achter het scherm zit, maakt dit niet uit. Hij merkt niet of de informatie uit Gelkenes komt of uit Tiel en hij ziet ook niet welke van de twee hoofdposten leidend ("main") staat. Als een object iets te melden heeft, bijvoorbeeld een alarm of statusverandering, dan meldt hij dit naar de hoofdpost. De hoofdpost meldt dit weer naar de peilbeheerder via een SMS en een . De peilbeheerder kan dan het alarm accepteren door het terugsturen van een of SMS naar de hoofdpost. Valt alle communicatie met kantoor weg, dan zal er geen alarmdoormelding meer plaatsvinden en is er geen opvolging of controle meer mogelijk via de hoofdpost. De objecten draaien dan nog wel door, zij kunnen alleen hun gegevens niet meer kwijt. Alleen als er een object in storing valt, dan wordt dit niet meer doorgemeld. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 5 van 15

6 Zuiverings technische werken Bij zuiveringtechnische werken is alles per zuiveringsstelsel ingericht en staat van ieder stelsel alles op de desbetreffende rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Een stelsel bestaat uit een RWZI en de omliggende rioolgemalen die hun afvalwater naar de RWZI pompen. In totaal hebben we 38 stelsels. De rioolgemalen communiceren met de RWZI (geautomatiseerd via ADSL). Mocht er een alarm of statusverandering zijn, dan wordt dit naar de RWZI gemeld. Vanaf de RWZI wordt er dan een SMS gestuurd naar de betreffende wachtdienstmedewerker. Dit gaat dus buiten de kantoorautomatisering om. Wel kan de wachtdienstmedewerker vanuit huis via het kantoornetwerk op de RWZI inloggen om te kijken en deze te bedienen. Mocht de (ADSL-)verbinding met kantoor wegvallen, dan kan hij niet meer kijken, maar krijgt hij de alarmen van de zuiveringsstelsels nog wel door omdat deze rechtstreeks vanuit de RWZI gegenereerd worden. Ook bij stroomuitval, omdat deze apparatuur op de rwzi's op UPS staat (een batterijvoeding neemt het dan over). 2.3 Scenario's uitval van elektriciteit en/of ICT - Uitval internetverbinding; - Uitval kantoorautomatsering; - Uitval nutsvoorzieningen; - Uitval technische automatisering; - Uitval telefoonnetwerk. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 6 van 15

7 3. OP- EN AFSCHALING In het calamiteitenplan wordt uitgegaan van vier coördinatiefasen waarin verantwoordelijkheid en afhandeling van de opgetreden calamiteit geregeld zijn. In het calamiteitenplan is de opschaling beschreven. De algemene opschaling staat beschreven in het supplement Opstarten calamiteitenorganisatie. 3.1 Criteria voor opschaling per coördinatiefase Kantoorautomatisering Coördinatiefase Normale bedrijfsvoering 'Opschalings'-criteria Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning de directeur te informeren over: - verwachte duur uitval kantoorautomatisering < 30 minuten, of geen urgentie t.a.v. gebruikswensen na afstemming met primaire afdelingen. LET OP: vooraf moeilijk in te schatten! 1 Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning in overleg met de directeur expliciet over opschalen te besluiten: 1a uitval stroomvoorziening door interne oorzaak; 1b uitval stroomvoorziening door externe factoren; UPS/NSA (noodstroomaggregaat) neemt de stroomvoorziening binnen het hoofdkantoor over; calamiteitencentrum en benodigde voorzieningen draaien door 2 Gehele of gedeeltelijke uitval van stroomvoorziening in de MER (computerruimte): (onderdelen van) de centrale computeromgeving zijn (is) uitgeschakeld en de UPS/NSA kan dit niet overnemen. 3 UPS/NSA kan de stroomvoorziening niet overnemen; calamiteitencentrum en benodigde voorzieningen draaien niet door. In de (nabije) toekomst wordt dit ondervangen door de benodigde voorzieningen op een uitwijklocatie te repliceren en de calamiteitenorganisatie naar een geschikte locatie te verplaatsen. Tabel 3.1: opschalingscriteria in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT kantoorautomatisering. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 7 van 15

8 Technische automatisering 1 Coördinatiefase Wegvallen ADSL-verbindingen Opschalingscriteria Normale bedrijfsvoering - Tijd van wegvallen, is moeilijk te voorspellen. - In geval van aankondiging van de telecomprovider is vooraf bekend wanneer down-time / onderbreking plaatsvindt. - Urgentie is afhankelijk van de (weers-)omstandigheden; dit kan aangegeven worden door peilbeheer. 1 Automatische overname van de hoofdpost watersystemen door de locatie Gelkenes Er is een beperkte capaciteit m.b.t. de PSTNverbindingen. De hoofdpost is alleen via het TA-netwerk te bereiken (bijvoorbeeld vanaf een rwzi of op Gelkenes zelf). RWZI s: ondervinden geen consequenties, behalve dat de wachtdienst T-WEA een melding krijgt dat de verbinding van kantoorautomatisering met de RWZI s niet meer werkt. RWZI s zijn niet meer te benaderen via de kantooromgeving. Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning de directeur te informeren over: - verwachte duur uitval ADSL-verbindingen < 60 minuten, of geen urgentie t.a.v. gebruikswensen na afstemming met primaire afdelingen. LET OP: valt vooraf moeilijk in te schatten! Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning in overleg met de directeur expliciet over opschalen te besluiten: - verwachte duur uitval ADSL-verbindingen > 60 minuten. LET OP: valt vooraf moeilijk in te schatten! Uitval van een belangrijk deel van de ADSLverbindingen door een interne oorzaak. 2 Idem. Uitval van een belangrijk deel van de ADSLverbindingen door externe (lokale) oorzaak bijvoorbeeld: lokale graafwerkzaamheden 3 Geen alternatieven. Alleen de PSTN-verbindingen blijven mogelijk werken. RWZI s en de RG s (rioolgemalen) blijven normaal werken, afhankelijk van de instellingen. Er zal op locatie gekeken moeten worden of de betreffende RG s niet geblokkeerd zijn. Storingen RG's worden niet meer uitgemeld. Uitval van een belangrijk deel van de ADSLverbindingen door externe oorzaak bijvoorbeeld een landelijke storing. Tabel 3.2: opschalingscriteria in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT technische automatisering. 1 Blauwe tekst: van toepassing voor watersystemen. Groene tekst: van toepassing voor zuiveringstechnische werken. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 8 van 15

9 3.2 Criteria voor afschaling per coördinatiefase Coördinatiefase Normale bedrijfsvoering Criteria voor afschaling per coördinatiefase Alle tijdelijke voorzieningen zijn hersteld en noodoplossingen opgeruimd of als activiteit ingepland in de operationalele bedrijfsvoering. Situatie keert terug in normale bedrijfsvoering. 1 De kantoorautomatisering is beschikbaar en de werking van de systemen is geverifieerd. 2 De oplostijd van de (dreigende) calamiteit is bekend. De ingezette maatregelen hebben effect, verstoring van de normale bedrijfsvoering beperkt. Tabel 3.3: criteria voor afschaling per coördinatiefase in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT. 4. CALAMITEITENORGANISATIE Voor een beschrijving van de algemene calamiteitenorganisatie wordt naar het calamiteitenplan verwezen. Bij de bestrijding van een (dreigende) calamiteit op het gebied van uitval van elektriciteit en/of ICT is er een afwijkend WAT en wordt het hoofd-og hoofd-wat. WBT WOT Uit pool WBT Uit pool WOT WAT Hoofd-WAT Hoofd- Ondersteuningsgroep Hoofd Ondersteuningsgroep Hoofd Ondersteuningsgroep Assistent / Niet van toepassing. Informatie-inwinner Deskundige Kantoor-automatisering Deskundige Teamleider Automatisering Pool van Systeem-/netwerkbeheerders technische automatisering Pool van senior medewerkers elektriciteit en automatisering Deskundige Teamleider Projectleider Medewerker facilitaire ondersteuning / facilitair beheer Facilitaire ondersteuning gebouwenbeheer beheer Adviseur calamiteitenzorg, communicatieadviseur, plotter, secretarieel ondersteuner, telefonist komen uit pools WAT, WOT en/of WBT. Tabel 4.1: calamiteitenorganisatie bij uitval van elektriciteit en/of ICT. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 9 van 15

10 5. MAATREGELEN Wat kan het waterschap doen om beter weerbaar te zijn tegen uitval van elektriciteit en/of ICT? Hieronder staan maatregelen die de continuïteit bevorderen, onderverdeeld in preventieve, preparatieve, reactieve en nafase-maatregelen. Kritieke bedrijfsprocessen Aanvoer rioolwater Beheer (peil) watergangen Bedienen rioolwaterzuiveringsinstallaties Calamiteitenbestrijding Automatisering Verwerking van rioolwater Hoogwaterbestrijding Beheren infrastructuur Reactieve maatregelen in coördinatiefase 1. - Bij een kleinschalige uitval wordt deze gemeld bij de dienstdoende facilitaire ondersteuning -medewerker. In die gevallen neemt de medewerker Facilitaire Ondersteuning terstond maatregelen om het tijdelijk gebrek in goede banen te leiden. - Er wordt melding gemaakt van een verstoring van de functionaliteit van de kantoorautomatisering. - Er is een korte storing op het hoofdkantoor. Er moeten maatregelen worden getroffen om de werkzaamheden van de medewerkers zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Verschillende controles en extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. - Normale herstelprocedure wordt gevolgd, tenzij de aard van de verstoring op voorhand ernstig blijkt te zijn (verwachte duur verstoring is langer dan > 24 uur). Zolang de uitwijklocatie voor de kantoorautomatisering er niet is, kan het peilbeheer alleen gedaan worden vanaf een externe locatie waar een WANverbinding aanwezig is. Hiervandaan kan er via het technische automatiseringsnetwerk worden ingelogd op de server in Gelkenes. Eventueel kan men zelf op RWZI Gelkenes gaan zitten. Afhankelijk of de SMS en/of diensten nog werken, komen alarmeringen bij peilbeheerders nog door via de telefoon. Rioolgemalen kunnen geen alarmering meer doorgeven, RWZI s kunnen nog wel via SMS (mits beschikbaar) een alarmering uitzenden. Toepassing van de vervangingsregeling. x x x x x PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 10 van 15

11 Wie Dienstdoende Wat Draaiboek ongeplande stroomonderbreking van kracht. medewerker Facilitaire ondersteuning Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen van kracht. Hoofd-WAT c.q. Afdelingshoofd Facilitaire ondersteuning - Monitoren ernst van de situatie; - Controle op de werkzaamheden; - Contact elektriciteitsbedrijf / telecombedrijf; - Informeren directeur, communicatie, klanteninformatie, bereikbaarheidsdienst en (senior) adviseur calamiteitenzorg; - Neemt kennis van advies; - Instellen WAT; - Informeren operationeel leider en (senior) adviseur calamiteitenzorg en team communicatie. - Besluit zo nodig na overleg met operationeel leider tot opschalen naar coordinatiefase 2 of hoger. Operationeel leider Besluiten tot opschalen naar coördinatiefase 2 of hoger. Teamleider Automatisering - Vastleggen storingsmelding in hard copy registratiesysteem, zie bijlage 1; - Aanvragen van personele en materiële bijstand (indien nodig); - Informeren (senior) systeembeheerder; - Adviseren over opschalen als situatie niet volledig onder controle is; - Periodiek versturen van informatie aan het afdelingshoofd; - Informeren van directie, (senior) adviseur calamiteitenzorg en communicatie; - Informeren personeel; - Ernst en consequenties van de bedreiging inschatten; - Adviseren met betrekking tot maatregelen; - Als de situatie het toelaat maken van een extra back-up voordat de nafasewerkzaamheden gestart worden; - Stelt advies op. - Informeren en zo nodig betrekken van de operationeel leider, (senior) adviseur calamiteitenzorg en een communicatieadviseur. Technische automatisering Geen verdere maatregelen mogelijk totdat de situatie is opgelost. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 11 van 15

12 Reactieve maatregelen in coördinatiefase 2. De maatregelen zijn hetzelfde als in fase 1, maar de ernst van de bedreiging is groter. Kritieke bedrijfsprocessen Beheer (peil) watergangen Bedienen rioolwaterzuiveringsinstallaties Calamiteitenbestrijding Automatisering Toepassing van de Aanvoer rioolwater Verwerking van rioolwater Hoogwaterbestrijding Beheren infrastructuur x x x x x vervangingsregeling. Wie Dienstdoende medewerker Wat Draaiboek ongeplande stroomonderbreking van kracht. Facilitaire Ondersteuning Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen van kracht. Teamleider Automatisering - Besluit na afstemming met afdelingshoofd tot inzet van extra voorzieningen. Zo nodig aanvragen van personele en materiële bijstand. Informeren organisatie en leveren ondersteuning hieraan. Hoofd-WAT c.q. Afdelingshoofd Facilitaire Ondersteuning - Als bij fase 1; - Informeren alle betrokken afdelingshoofden/directie en afdeling communicatie; - Adviseren aan operationeel leider tot instellen WBT (fase 2) en instrueren WAT/teamleider met betrekking tot gevolgen back-up voorzieningen calamiteitenaansturing; PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 12 van 15

13 - Advies opschalen naar coördinatiefase 3 aan operationeel leider. Operationeel leider Reactieve maatregelen in coördinatiefase 3. Besluiten tot opschalen naar coördinatiefase 3, indien nodig. De maatregelen zijn hetzelfde als in fase 1, maar de ernst van de verstoring is groter. Hierdoor wordt overwogen om alternatieve systemen in gebruik te nemen om mee te werken. Kritieke bedrijfsprocessen Beheer (peil) watergangen Bedienen rioolwaterzuiveringsinstallaties Calamiteitenbestrijding Automatisering Toepassing van de vervangingsregeling. Aanvoer rioolwater Verwerking van rioolwater Hoogwaterbestrijding Beheren infrastructuur x x x x x Wie Dienstdoende Wat Draaiboek ongeplande stroomonderbreking van kracht. medewerker Facilitaire Ondersteuning Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen van kracht. Hoofd-WAT c.q. Afdelingshoofd Facilitaire Ondersteuning - Als bij fase 2; - Advisering WOT, operationeel leider en directie; - Informeren afdelingshoofden. WOT c.q. Operationeel leider - Adviseren van WBT; - Als bij fase 2. WBT c.q. dijkgraaf - Besluit tot aanvullende maatregelen; - Besluiten tot noodmaatregelen; - Besluiten tot uitvallen van de primaire taken; - Informeren van bestuurlijk netwerk (bijvoorbeeld CdK, BM); - Keuze nemen ter reducering van de schade. Tabel 5.1 Maatregelen bij uitval van elektriciteit en/of ICT. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 13 van 15

14 Nafase-maatregelen Wie Dienstdoende medewerker Facilitaire Zaken. Wat - Conform draaiboek ongeplande stroomonderbreking; - Conform draaiboek geplande uitval WAN-verbindingen; - De schade inventariseren; - Genomen maatregelen evalueren en werkwijze zonodig aanpassen; - Ons voorbereiden op een mogelijk volgende grootschalige uitval van elektriciteit en/of ICT. Afdelingshoofden - Bedank de teams en medewerkers die zich tijdens het incident of calamiteit hebben ingezet. De roosters van de medewerkers dienen gecontroleerd te worden, zodat de medewerkers voldoende compensatieverlof kunnen opnemen. - Kosten voor inzet van materiaal, materieel en mensen dient verrekend te worden. Operationeel leider c.q. (senior) adviseur calamiteitenzorg - Overlegd moet worden in welke vorm de evaluatie van het incident/crisissituatie noodzakelijk is. - Nadat de situatie is afgeschaald naar de normale bedrijfsvoering moeten alle logboeken, verslagen en overige documenten worden ingeleverd bij de (senior) adviseur calamiteitenzorg voor (het bepalen van de noodzaak van) een evaluatie. Tabel 5.2: nafasemaatregelen in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT. 6. RELATIES MET ANDERE PLANNEN - Draaiboek geplande stroomonderbreking; - Draaiboek ongeplande stroomonderbreking; - Draaiboek geplande uitval WAN-verbindingen; - Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen; PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 14 van 15

15 Bijlage 1: logformulier ten behoeve van storingsmelding in hard copy registratiesysteem Datum Tijd Wie logt (initialen of login account van het netwerk) Welke actie (incident / oorzaak / melding) Gemeld door (naam, telefoonnummer, mailadres van melder) Welke reactie Gemeld aan Uitvoerder Coördinator Afgehandeld Door Datum Tijd Het is zinvol om de elektronische documenten op een laptop te gebruiken, zodat bij een stroomuitval de data niet meteen verloren gaan. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 15 van 15

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie Sessie H. Veiligheid in de zorg Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie Frits de Koning MSc, adviseur veiligheid/hoofd BHV, Alysis Zorggroep,

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek 1 Toepassingsgebied De procedure is van toepassing wanneer er een incident plaatsvindt waardoor de exclusiviteit van de informatievoorziening wordt aangetast. 2 Doel Wanneer met betrekking tot informatiebeveiliging

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Het TA project. Technische Automatisering van het waterbeheer. Ing. Hans van der Does hvanderdoes@hhdelfland.nl

Het TA project. Technische Automatisering van het waterbeheer. Ing. Hans van der Does hvanderdoes@hhdelfland.nl Het TA project Technische Automatisering van het waterbeheer Ing. Hans van der Does hvanderdoes@hhdelfland.nl Wie ben ik? Senior technisch specialist Installatieverantwoordelijke en betrokken bij nieuwbouw

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

MEMO inzake verstoringen 22 januari 2015 en 2 februari Achtergrond computersystemen en netwerken ProRail

MEMO inzake verstoringen 22 januari 2015 en 2 februari Achtergrond computersystemen en netwerken ProRail MEMO inzake verstoringen 22 januari 2015 en 2 februari 2015 Achtergrond computersystemen en netwerken ProRail De computersystemen en netwerken voor de treinbesturing bij ProRail zijn dubbel uitgevoerd

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres. Postcode vestigingsadres. Vestigingsplaats. Over hoeveel vestigingen beschikt uw bedrijf totaal?

Bedrijfsgegevens. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres. Postcode vestigingsadres. Vestigingsplaats. Over hoeveel vestigingen beschikt uw bedrijf totaal? Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Vestigingsadres Postcode vestigingsadres Vestigingsplaats Over hoeveel vestigingen beschikt uw bedrijf totaal? In welke sector is uw bedrijf actief? Industrie Bouw Groothandel

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland van Waterschap Rivierenland opgesteld door: dhr. drs. E.F.M. Janssen vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april 2013 status: definitief Inhoud

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 2 december 2005 Ons kenmerk DGP/SPO/U.05.02668 Onderwerp Mogelijkheden back-upsysteem

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

ondersteuning krijgen van de helpdesk

ondersteuning krijgen van de helpdesk Inleiding Deze SLA heeft tot doel de afspraken tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat en de Gemeente Heusden over de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening vast te leggen.

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht VEILIGHEID & BEVEILIGING REGLEMENT CAMERATOEZICHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht op de terreinen en in de panden van de Universiteit Maastricht. Met behulp van camera

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Zuiveringstechnische werken

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Zuiveringstechnische werken Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Zuiveringstechnische werken opgesteld door: dhr. ir. W. Gerritse vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD

Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD Rijkswaterstaat Waterdienst Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD 16 oktober 2009 Rijkswaterstaat Waterdienst Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD 16 oktober 2009

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord - DMT 18-03-2015 I - - D&H 31-03-2015 I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord - DMT 18-03-2015 I - - D&H 31-03-2015 I (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.6 1182044 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NOTITIE BEVEILIGING (ICT-FYSIEK) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 maart 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 2 (CIN02.2/CREBO:53092) pi.cin02.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Toelichting Als gebruiker van Comvio Proactief Beheer (CPB) ontvangt u periodieke rapportages omtrent de technische status van uw servers, werkplekken en laptops.

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Inleiding Als zorginstelling is Profila Zorg verantwoordelijk voor goede en veilige zorg aan haar cliënten. Bij het uitvoeren van deze taak staat het leveren van kwaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân

BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân d.d. 9 september 2013-1 - Inhoudsopgave Lijst met afkortingen:... 4 1 Inleiding en doelstelling... 5 2 Risicovolle situaties en calamiteitenscenario s...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-Diensten

Raamovereenkomst IT-Diensten Raamovereenkomst IT-Diensten Groningen Seaports NV Versie: 0.1 Versie Datum Omschrijving Akkoord Serviceorganisatie Akkoord GRONINGEN SEAPORTS NV 0.1 Concept raamovereenkomst pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch Rotekst T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl

Nadere informatie

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Dit voorbeelddocument omvat een beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen. De opgesomde componenten, bedreigingen en maatregelen zijn bedoeld om

Nadere informatie

Onderhoud Transportsysteem

Onderhoud Transportsysteem Onderhoud Transportsysteem Zes gemeenten en HHD hebben de afgelopen periode gezamenlijk onderzocht hoe samenwerking in het beheer en het onderhoud van de afvalwatertransportsystemen (bestaande uit gemalen

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie