Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Uitval van elektriciteit en/of ICT"

Transcriptie

1 Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Uitval van elektriciteit en/of ICT opgesteld door: Jos Berkesteijn, Ben Giltjes, Aart Klip, Vincent van Meerten, Peter Struyk en Jessica Zoethout vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland Vastgesteld op: 9 april 2013 Status: definitief

2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding Aanleiding tot CBP uitval van elektriciteit en/of ICT Calamiteitenzorgsysteem Leeswijzer Versiebeheer 4 2. Kantoor- en/of technische automatisering Kantoorautomatisering Technische automatisering Scenario's uitval van elektriciteit en/of ICT 6 3. Op- en/of afschaling Criteria voor opschaling per coördinatiefase Criteria voor afschaling per coördinatiefase 9 4. Calamiteitenorganisatie 9 5. Maatregelen Relaties met andere plannen 14 Bijlage 1. logformulier ten behoeve van storingsmelding in hard copy registratiesysteem. 15 PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 2 van 15

3 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding tot CBP uitval van elektriciteit en/of ICT Verstoring van elektriciteit en/of informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormen actuele en voorname risico s voor organisatie en samenleving. Elektriciteit en ICT vervullen voor onze samenleving vitale functies. Beide infrastructuren zijn bovendien in toenemende mate met elkaar verweven. De wederzijdse afhankelijkheid tussen elektriciteit en ICT is groot en bovendien groeiende. Uitval van elektriciteit heeft onherroepelijk gevolgen voor ICT. Andersom functioneren elektriciteitsvoorzieningen ook in toenemende mate ICT-gedreven. Uitval van ICT kan daarom evengoed leiden tot uitval van elektriciteit. De toenemende afhankelijkheid van elektriciteit en/of ICT schept enerzijds nieuwe en voorheen ongekende mogelijkheden. Anderzijds maken deze mogelijkheden ons ook in toenemende mate kwetsbaar. Dat geldt ook voor organisaties met een maatschappelijke vitale functie, zoals Waterschap Rivierenland. Daarom is het belangrijk dat ons waterschap zich voorbereidt op deze situaties. Niet alleen omdat het voor ons eigen werk belangrijk is dat we altijd blijven draaien, maar juist omdat ons werk voor het functioneren van de samenleving zo belangrijk is. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor een groot aantal bedrijfsprocessen, vaak ook nog 24 uur per dag, zeven dagen per week. Voorwaarde is dat onze elektriciteitsvoorziening én ICT in orde zijn. Het laatste dat we ons kunnen veroorloven is een kink in de kabel. Bij grootschalige uitval en/of verstoring wordt veel van ons werk nog urgenter. Kritieke bedrijfsprocessen moeten dan blijven functioneren. De burger moet op ons waterschap kunnen én blijven vertrouwen. Ook moet ons waterschap een eventuele calamiteit kunnen bestrijden. Bij een elektriciteit- en/of systeemcrash zullen we de continuïteit van ons werk moeten garanderen. Daar moeten we nu al mee beginnen. Door ons grondig voor te bereiden, kunnen we voorkomen dat zaken escaleren. Op grond van de uitkomsten van de nationale risicobeoordeling 2010 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een dringend beroep gedaan om nu maatregelen te nemen op uitval van elektriciteit en/of ICT, zodat wij bij uitval kunnen blijven doen wat er van ons verwacht wordt. 1.2 Calamiteitenzorgsysteem Om goed voorbereid te zijn op calamiteiten, beschikt Waterschap Rivierenland over een calamiteitenzorgsysteem (CZS). Het calamiteitenplan van dit systeem beschrijft op hoofdlijnen hoe het waterschap zich heeft voorbereid op (dreigende) calamiteiten. In de supplementen van het calamiteitenplan zijn specifieke aspecten van de calamiteitenorganisatie uitgewerkt. In de calamiteitenbestrijdingsplannen zijn verschillende typen calamiteiten concreet uitgewerkt. Het voorliggende calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) is een vertaling van het calamiteitenplan naar de operationale situatie van een (dreigende) uitval van elektriciteit en/of ICT en maakt onderdeel uit van het totale calamiteitenzorgsysteem. Het dient als richtlijn voor de gecoördineerde inzet van diensten en organisatie van verschillende betrokken disciplines tijdens (dreigende) calamiteiten op het gebied van uitval van elektriciteit en/of ICT. Er is sprake van een calamiteit wanneer gevaar dreigt voor het functioneren de waterstaatswerken. De oorzaak van de calamiteit kan zowel intern, als extern zijn gelegen. Voor de inwerkingtreding van dit plan zijn specifieke opschalingscriteria maatgevend. Afhankelijk van deze opschalingscriteria zijn de activiteiten in een aantal coördinatiefasen voorgeschreven. Iedere fase brengt een takenpakket met zich mee voor het Waterschaps Beleidsteam (WBT), het Waterschaps Operationeel Team, (WOT) en het Waterschaps Actieteam (WAT) en/of de Ondersteuningsgroep (OG). PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 3 van 15

4 Tijdens een (dreigende) uitval van elektriciteit en/of ICT voert de calamiteitenorganisatie de volgende activiteiten uit: 1. het monitoren van de situatie; 2. het nemen van bestrijdingsmaatregelen om de situatie te beheersen; 3. het informeren en/of alarmeren van netwerpartners over de (dreigende) situatie. Een calamiteit kan betrekking hebben op meerdere calamiteitenbestrijdingsplannen. Het calamiteitenplan voorziet hierin door opschaling naar coordinatiefase 2. In deze fase komt het Waterschaps Operationeel Team bijeen waarin alle betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd. 1.3 Leeswijzer Volgend op het inleidende hoofdstuk zoomt hoofdstuk 2 in op de risico's van zowel kantoorautomatisering, als technische automatisering. Het daaropvolgende hoofdstuk omvat de op- en afschaling. Hoofdstuk vier beschrijft de calamiteitenorganisatie en hoofdstuk 5 rondt af met de aanpak per fase waarbij de te nemen maatregelen en taken zijn genoemd. 1.4 Versiebeheer Dit document is een coproductie van calamiteitenzorg, kantoorautomatisering en technische automatisering. Herziening en wijzigingen komen in gezamenlijkheid tot stand. Jaarlijks wordt dit plan gecontroleerd en/of aangepast. Minimaal een keer per vier jaar wordt het plan volledig herzien door het lid automatisering van de werkgroep CZS. 2. KANTOOR- EN/OF TECHNISCHE AUTOMATISERING 2.1 Kantoorautomatisering Definitie Kantoorautomatisering is alle hard- en software; autorisaties en procedures die benodigd zijn om medewerkers, leveranciers of servicebedrijven van Waterschap Rivierenland de mogelijkheid te bieden om te werken met Officesystemen (zoals bijvoorbeeld Outlook, Word of Excel); informatiesystemen (zoals bijvoorbeeld Fluvio, Verseon of BOP) of andere applicaties (zoals bijvoorbeeld SCIA of PIPE) of geautomatiseerde administraties beschikbaar op computersystemen in het waterschapsgebouw of elders, vanaf een werkplek op kantoor in Tiel; een decentrale vestiging (zoals bijvoorbeeld een zuivering of een werkplaats); een thuiswerkplek of elders en met een zo hoog mogelijke garantie om hiermee te kunnen blijven werken zolang dit organisatorisch en economisch mogelijk en nodig is. Risico s 1. Single-point-of-faillure: Uitval van een afzonderlijk onderdeel kan tot uitval van het geheel leiden (bijvoorbeeld een breuk van de invoerkabel op kantoor leidt tot uitval van alle decentrale vestigingen; uitval van thuiswerkplekken; uitval van internet en daarmee uitval van alle extern gehoste applicaties en informatiesystemen en uitval van toegang van leveranciers en servicebedrijven). 2. Calamiteit: Uitval van de gehele automatisering (bijvoorbeeld als gevolg van stroomuitval of een gedwongen evacuatie). 3. Verlies van data: Individuele bestanden of data uit een database kunnen opzettelijk of abusievelijk gewist; verminkt of ontoegankelijk gemaakt worden. 4. Verlies van expertise: Als gevolg van ziekte of vertrek van medewerkers kan (essentiële) kennis van systemen (tijdelijk) verloren gaan. 5. Updates: Wijzigingen in software versies kunnen leiden tot incompatibiliteit of uitval als het ondoordacht uitgevoerd wordt. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 4 van 15

5 6. Service en Onderhoud: Het onderhouden, servicen of vervangen van hard- of software kan leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen. 7. Toegang: Het ongeautoriseerd, met valse autorisatie of andere ongewenste of illegale wijze fysiek of logisch toegang krijgen tot systemen of data van Waterschap Rivierenland (bijvoorbeeld doordat een buitenstaander met een medewerker het gebouw mee naar binnen loopt zonder zich te melden bij de receptie of doordat het wachtwoord van een geautoriseerd gebruiker wordt gehackt). Scenario's 1. Redundantie: Zoveel mogelijk componenten dubbel uitvoeren, zodat bij uitval van component één component twee de taken overneemt. 2. Uitwijk: Inrichten van een tweede computerruimte, op een andere locatie, waar in geval van een grote calamiteit de minimaal vereiste systemen benodigd voor de primaire processen maximaal ondersteund kunnen worden. 3. Backup: Inrichten van een backup systeem waarmee verloren, verminkte of ontoegankelijke data met zo min mogelijk verlies van actualiteit teruggehaald kan worden. 4. Taakdeling en documentatie: Door taken en kennis te delen met meerdere personen en documentatie actueel te houden kan het verlies van expertise beperkt blijven. 5. Voorbereiding, testomgeving en restore: Updates moeten goed voorbereid worden door de beschikbare documentatie te bestuderen en dit te combineren met kennis van de actuele omgeving. Waar mogelijk moeten updates (zeker database updates) eerst in een testomgeving uitgevoerd worden. Als onverhoopt een update toch mislukt dan is een betrouwbare recente backup benodigd om de oude omgeving te restoren. 6. Overleg en plannen: De uitval zelf is niet te voorkomen, maar het tijdstip is vaak wel te bepalen. Vooraf overleggen en plannen kan voorkomen dat onderhoud aan systemen tot uitval op een ongewenst tijdstip leidt. 7. Awareness: Het blijvend onder de aandacht brengen en houden van het belang van beveiliging van het netwerk en de data en afscherming van data voor niet geautoriseerde personen. Hierbij is inbegrepen dat medewerkers het belang van geheime, moeilijke en regelmatig gewijzigde wachtwoorden erkennen. 2.2 Technische automatisering Watersystemen De hoofdpost, waarmee alles wordt bediend en benaderd staat zowel in Tiel, als in Gelkenes. De hoofdpost Tiel draait in het algemeen als main en de post in Gelkenes is in het algemeen standby. De hoofdposten houden elkaar op de hoogte en ongeveer de helft van de onderstations uit het veld communiceert via Tiel en de andere helft communiceert via Gelkenes. De beide hoofdposten houden elkaar van informatie op de hoogte. Voor de peilbeheerder die achter het scherm zit, maakt dit niet uit. Hij merkt niet of de informatie uit Gelkenes komt of uit Tiel en hij ziet ook niet welke van de twee hoofdposten leidend ("main") staat. Als een object iets te melden heeft, bijvoorbeeld een alarm of statusverandering, dan meldt hij dit naar de hoofdpost. De hoofdpost meldt dit weer naar de peilbeheerder via een SMS en een . De peilbeheerder kan dan het alarm accepteren door het terugsturen van een of SMS naar de hoofdpost. Valt alle communicatie met kantoor weg, dan zal er geen alarmdoormelding meer plaatsvinden en is er geen opvolging of controle meer mogelijk via de hoofdpost. De objecten draaien dan nog wel door, zij kunnen alleen hun gegevens niet meer kwijt. Alleen als er een object in storing valt, dan wordt dit niet meer doorgemeld. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 5 van 15

6 Zuiverings technische werken Bij zuiveringtechnische werken is alles per zuiveringsstelsel ingericht en staat van ieder stelsel alles op de desbetreffende rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Een stelsel bestaat uit een RWZI en de omliggende rioolgemalen die hun afvalwater naar de RWZI pompen. In totaal hebben we 38 stelsels. De rioolgemalen communiceren met de RWZI (geautomatiseerd via ADSL). Mocht er een alarm of statusverandering zijn, dan wordt dit naar de RWZI gemeld. Vanaf de RWZI wordt er dan een SMS gestuurd naar de betreffende wachtdienstmedewerker. Dit gaat dus buiten de kantoorautomatisering om. Wel kan de wachtdienstmedewerker vanuit huis via het kantoornetwerk op de RWZI inloggen om te kijken en deze te bedienen. Mocht de (ADSL-)verbinding met kantoor wegvallen, dan kan hij niet meer kijken, maar krijgt hij de alarmen van de zuiveringsstelsels nog wel door omdat deze rechtstreeks vanuit de RWZI gegenereerd worden. Ook bij stroomuitval, omdat deze apparatuur op de rwzi's op UPS staat (een batterijvoeding neemt het dan over). 2.3 Scenario's uitval van elektriciteit en/of ICT - Uitval internetverbinding; - Uitval kantoorautomatsering; - Uitval nutsvoorzieningen; - Uitval technische automatisering; - Uitval telefoonnetwerk. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 6 van 15

7 3. OP- EN AFSCHALING In het calamiteitenplan wordt uitgegaan van vier coördinatiefasen waarin verantwoordelijkheid en afhandeling van de opgetreden calamiteit geregeld zijn. In het calamiteitenplan is de opschaling beschreven. De algemene opschaling staat beschreven in het supplement Opstarten calamiteitenorganisatie. 3.1 Criteria voor opschaling per coördinatiefase Kantoorautomatisering Coördinatiefase Normale bedrijfsvoering 'Opschalings'-criteria Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning de directeur te informeren over: - verwachte duur uitval kantoorautomatisering < 30 minuten, of geen urgentie t.a.v. gebruikswensen na afstemming met primaire afdelingen. LET OP: vooraf moeilijk in te schatten! 1 Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning in overleg met de directeur expliciet over opschalen te besluiten: 1a uitval stroomvoorziening door interne oorzaak; 1b uitval stroomvoorziening door externe factoren; UPS/NSA (noodstroomaggregaat) neemt de stroomvoorziening binnen het hoofdkantoor over; calamiteitencentrum en benodigde voorzieningen draaien door 2 Gehele of gedeeltelijke uitval van stroomvoorziening in de MER (computerruimte): (onderdelen van) de centrale computeromgeving zijn (is) uitgeschakeld en de UPS/NSA kan dit niet overnemen. 3 UPS/NSA kan de stroomvoorziening niet overnemen; calamiteitencentrum en benodigde voorzieningen draaien niet door. In de (nabije) toekomst wordt dit ondervangen door de benodigde voorzieningen op een uitwijklocatie te repliceren en de calamiteitenorganisatie naar een geschikte locatie te verplaatsen. Tabel 3.1: opschalingscriteria in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT kantoorautomatisering. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 7 van 15

8 Technische automatisering 1 Coördinatiefase Wegvallen ADSL-verbindingen Opschalingscriteria Normale bedrijfsvoering - Tijd van wegvallen, is moeilijk te voorspellen. - In geval van aankondiging van de telecomprovider is vooraf bekend wanneer down-time / onderbreking plaatsvindt. - Urgentie is afhankelijk van de (weers-)omstandigheden; dit kan aangegeven worden door peilbeheer. 1 Automatische overname van de hoofdpost watersystemen door de locatie Gelkenes Er is een beperkte capaciteit m.b.t. de PSTNverbindingen. De hoofdpost is alleen via het TA-netwerk te bereiken (bijvoorbeeld vanaf een rwzi of op Gelkenes zelf). RWZI s: ondervinden geen consequenties, behalve dat de wachtdienst T-WEA een melding krijgt dat de verbinding van kantoorautomatisering met de RWZI s niet meer werkt. RWZI s zijn niet meer te benaderen via de kantooromgeving. Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning de directeur te informeren over: - verwachte duur uitval ADSL-verbindingen < 60 minuten, of geen urgentie t.a.v. gebruikswensen na afstemming met primaire afdelingen. LET OP: valt vooraf moeilijk in te schatten! Indien onderstaand criterium geldt, dient het afdelingshoofd facilitaire ondersteuning in overleg met de directeur expliciet over opschalen te besluiten: - verwachte duur uitval ADSL-verbindingen > 60 minuten. LET OP: valt vooraf moeilijk in te schatten! Uitval van een belangrijk deel van de ADSLverbindingen door een interne oorzaak. 2 Idem. Uitval van een belangrijk deel van de ADSLverbindingen door externe (lokale) oorzaak bijvoorbeeld: lokale graafwerkzaamheden 3 Geen alternatieven. Alleen de PSTN-verbindingen blijven mogelijk werken. RWZI s en de RG s (rioolgemalen) blijven normaal werken, afhankelijk van de instellingen. Er zal op locatie gekeken moeten worden of de betreffende RG s niet geblokkeerd zijn. Storingen RG's worden niet meer uitgemeld. Uitval van een belangrijk deel van de ADSLverbindingen door externe oorzaak bijvoorbeeld een landelijke storing. Tabel 3.2: opschalingscriteria in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT technische automatisering. 1 Blauwe tekst: van toepassing voor watersystemen. Groene tekst: van toepassing voor zuiveringstechnische werken. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 8 van 15

9 3.2 Criteria voor afschaling per coördinatiefase Coördinatiefase Normale bedrijfsvoering Criteria voor afschaling per coördinatiefase Alle tijdelijke voorzieningen zijn hersteld en noodoplossingen opgeruimd of als activiteit ingepland in de operationalele bedrijfsvoering. Situatie keert terug in normale bedrijfsvoering. 1 De kantoorautomatisering is beschikbaar en de werking van de systemen is geverifieerd. 2 De oplostijd van de (dreigende) calamiteit is bekend. De ingezette maatregelen hebben effect, verstoring van de normale bedrijfsvoering beperkt. Tabel 3.3: criteria voor afschaling per coördinatiefase in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT. 4. CALAMITEITENORGANISATIE Voor een beschrijving van de algemene calamiteitenorganisatie wordt naar het calamiteitenplan verwezen. Bij de bestrijding van een (dreigende) calamiteit op het gebied van uitval van elektriciteit en/of ICT is er een afwijkend WAT en wordt het hoofd-og hoofd-wat. WBT WOT Uit pool WBT Uit pool WOT WAT Hoofd-WAT Hoofd- Ondersteuningsgroep Hoofd Ondersteuningsgroep Hoofd Ondersteuningsgroep Assistent / Niet van toepassing. Informatie-inwinner Deskundige Kantoor-automatisering Deskundige Teamleider Automatisering Pool van Systeem-/netwerkbeheerders technische automatisering Pool van senior medewerkers elektriciteit en automatisering Deskundige Teamleider Projectleider Medewerker facilitaire ondersteuning / facilitair beheer Facilitaire ondersteuning gebouwenbeheer beheer Adviseur calamiteitenzorg, communicatieadviseur, plotter, secretarieel ondersteuner, telefonist komen uit pools WAT, WOT en/of WBT. Tabel 4.1: calamiteitenorganisatie bij uitval van elektriciteit en/of ICT. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 9 van 15

10 5. MAATREGELEN Wat kan het waterschap doen om beter weerbaar te zijn tegen uitval van elektriciteit en/of ICT? Hieronder staan maatregelen die de continuïteit bevorderen, onderverdeeld in preventieve, preparatieve, reactieve en nafase-maatregelen. Kritieke bedrijfsprocessen Aanvoer rioolwater Beheer (peil) watergangen Bedienen rioolwaterzuiveringsinstallaties Calamiteitenbestrijding Automatisering Verwerking van rioolwater Hoogwaterbestrijding Beheren infrastructuur Reactieve maatregelen in coördinatiefase 1. - Bij een kleinschalige uitval wordt deze gemeld bij de dienstdoende facilitaire ondersteuning -medewerker. In die gevallen neemt de medewerker Facilitaire Ondersteuning terstond maatregelen om het tijdelijk gebrek in goede banen te leiden. - Er wordt melding gemaakt van een verstoring van de functionaliteit van de kantoorautomatisering. - Er is een korte storing op het hoofdkantoor. Er moeten maatregelen worden getroffen om de werkzaamheden van de medewerkers zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Verschillende controles en extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. - Normale herstelprocedure wordt gevolgd, tenzij de aard van de verstoring op voorhand ernstig blijkt te zijn (verwachte duur verstoring is langer dan > 24 uur). Zolang de uitwijklocatie voor de kantoorautomatisering er niet is, kan het peilbeheer alleen gedaan worden vanaf een externe locatie waar een WANverbinding aanwezig is. Hiervandaan kan er via het technische automatiseringsnetwerk worden ingelogd op de server in Gelkenes. Eventueel kan men zelf op RWZI Gelkenes gaan zitten. Afhankelijk of de SMS en/of diensten nog werken, komen alarmeringen bij peilbeheerders nog door via de telefoon. Rioolgemalen kunnen geen alarmering meer doorgeven, RWZI s kunnen nog wel via SMS (mits beschikbaar) een alarmering uitzenden. Toepassing van de vervangingsregeling. x x x x x PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 10 van 15

11 Wie Dienstdoende Wat Draaiboek ongeplande stroomonderbreking van kracht. medewerker Facilitaire ondersteuning Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen van kracht. Hoofd-WAT c.q. Afdelingshoofd Facilitaire ondersteuning - Monitoren ernst van de situatie; - Controle op de werkzaamheden; - Contact elektriciteitsbedrijf / telecombedrijf; - Informeren directeur, communicatie, klanteninformatie, bereikbaarheidsdienst en (senior) adviseur calamiteitenzorg; - Neemt kennis van advies; - Instellen WAT; - Informeren operationeel leider en (senior) adviseur calamiteitenzorg en team communicatie. - Besluit zo nodig na overleg met operationeel leider tot opschalen naar coordinatiefase 2 of hoger. Operationeel leider Besluiten tot opschalen naar coördinatiefase 2 of hoger. Teamleider Automatisering - Vastleggen storingsmelding in hard copy registratiesysteem, zie bijlage 1; - Aanvragen van personele en materiële bijstand (indien nodig); - Informeren (senior) systeembeheerder; - Adviseren over opschalen als situatie niet volledig onder controle is; - Periodiek versturen van informatie aan het afdelingshoofd; - Informeren van directie, (senior) adviseur calamiteitenzorg en communicatie; - Informeren personeel; - Ernst en consequenties van de bedreiging inschatten; - Adviseren met betrekking tot maatregelen; - Als de situatie het toelaat maken van een extra back-up voordat de nafasewerkzaamheden gestart worden; - Stelt advies op. - Informeren en zo nodig betrekken van de operationeel leider, (senior) adviseur calamiteitenzorg en een communicatieadviseur. Technische automatisering Geen verdere maatregelen mogelijk totdat de situatie is opgelost. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 11 van 15

12 Reactieve maatregelen in coördinatiefase 2. De maatregelen zijn hetzelfde als in fase 1, maar de ernst van de bedreiging is groter. Kritieke bedrijfsprocessen Beheer (peil) watergangen Bedienen rioolwaterzuiveringsinstallaties Calamiteitenbestrijding Automatisering Toepassing van de Aanvoer rioolwater Verwerking van rioolwater Hoogwaterbestrijding Beheren infrastructuur x x x x x vervangingsregeling. Wie Dienstdoende medewerker Wat Draaiboek ongeplande stroomonderbreking van kracht. Facilitaire Ondersteuning Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen van kracht. Teamleider Automatisering - Besluit na afstemming met afdelingshoofd tot inzet van extra voorzieningen. Zo nodig aanvragen van personele en materiële bijstand. Informeren organisatie en leveren ondersteuning hieraan. Hoofd-WAT c.q. Afdelingshoofd Facilitaire Ondersteuning - Als bij fase 1; - Informeren alle betrokken afdelingshoofden/directie en afdeling communicatie; - Adviseren aan operationeel leider tot instellen WBT (fase 2) en instrueren WAT/teamleider met betrekking tot gevolgen back-up voorzieningen calamiteitenaansturing; PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 12 van 15

13 - Advies opschalen naar coördinatiefase 3 aan operationeel leider. Operationeel leider Reactieve maatregelen in coördinatiefase 3. Besluiten tot opschalen naar coördinatiefase 3, indien nodig. De maatregelen zijn hetzelfde als in fase 1, maar de ernst van de verstoring is groter. Hierdoor wordt overwogen om alternatieve systemen in gebruik te nemen om mee te werken. Kritieke bedrijfsprocessen Beheer (peil) watergangen Bedienen rioolwaterzuiveringsinstallaties Calamiteitenbestrijding Automatisering Toepassing van de vervangingsregeling. Aanvoer rioolwater Verwerking van rioolwater Hoogwaterbestrijding Beheren infrastructuur x x x x x Wie Dienstdoende Wat Draaiboek ongeplande stroomonderbreking van kracht. medewerker Facilitaire Ondersteuning Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen van kracht. Hoofd-WAT c.q. Afdelingshoofd Facilitaire Ondersteuning - Als bij fase 2; - Advisering WOT, operationeel leider en directie; - Informeren afdelingshoofden. WOT c.q. Operationeel leider - Adviseren van WBT; - Als bij fase 2. WBT c.q. dijkgraaf - Besluit tot aanvullende maatregelen; - Besluiten tot noodmaatregelen; - Besluiten tot uitvallen van de primaire taken; - Informeren van bestuurlijk netwerk (bijvoorbeeld CdK, BM); - Keuze nemen ter reducering van de schade. Tabel 5.1 Maatregelen bij uitval van elektriciteit en/of ICT. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 13 van 15

14 Nafase-maatregelen Wie Dienstdoende medewerker Facilitaire Zaken. Wat - Conform draaiboek ongeplande stroomonderbreking; - Conform draaiboek geplande uitval WAN-verbindingen; - De schade inventariseren; - Genomen maatregelen evalueren en werkwijze zonodig aanpassen; - Ons voorbereiden op een mogelijk volgende grootschalige uitval van elektriciteit en/of ICT. Afdelingshoofden - Bedank de teams en medewerkers die zich tijdens het incident of calamiteit hebben ingezet. De roosters van de medewerkers dienen gecontroleerd te worden, zodat de medewerkers voldoende compensatieverlof kunnen opnemen. - Kosten voor inzet van materiaal, materieel en mensen dient verrekend te worden. Operationeel leider c.q. (senior) adviseur calamiteitenzorg - Overlegd moet worden in welke vorm de evaluatie van het incident/crisissituatie noodzakelijk is. - Nadat de situatie is afgeschaald naar de normale bedrijfsvoering moeten alle logboeken, verslagen en overige documenten worden ingeleverd bij de (senior) adviseur calamiteitenzorg voor (het bepalen van de noodzaak van) een evaluatie. Tabel 5.2: nafasemaatregelen in geval van uitval van elektriciteit en/of ICT. 6. RELATIES MET ANDERE PLANNEN - Draaiboek geplande stroomonderbreking; - Draaiboek ongeplande stroomonderbreking; - Draaiboek geplande uitval WAN-verbindingen; - Draaiboek ongeplande uitval WAN-verbindingen; PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 14 van 15

15 Bijlage 1: logformulier ten behoeve van storingsmelding in hard copy registratiesysteem Datum Tijd Wie logt (initialen of login account van het netwerk) Welke actie (incident / oorzaak / melding) Gemeld door (naam, telefoonnummer, mailadres van melder) Welke reactie Gemeld aan Uitvoerder Coördinator Afgehandeld Door Datum Tijd Het is zinvol om de elektronische documenten op een laptop te gebruiken, zodat bij een stroomuitval de data niet meteen verloren gaan. PB-CZA-002 V1.1 CBP uitval electriciteit ICT.doc Pagina 15 van 15

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan GBA 2013. Gemeente Waalwijk

Informatiebeveiligingsplan GBA 2013. Gemeente Waalwijk Informatiebeveiligingsplan GBA 2013 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE... 2 1.3 GOEDKEURING... 2 1.4 WERKGROEP INFORMATIEBEVEILIGING

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng.

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng. øú.o >tr l ttg ore GEMEENTE WEERT 't]t_s 1065 Sector nwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i lehoude r(s) Werk, nkomen en Zorgverlening Umügt

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

WAARBORGING.NL-DOMEIN

WAARBORGING.NL-DOMEIN WAARBORGING.NL-DOMEIN Analyse en maatregelen Eindrapport Project Waarborging.nl-domein, v1.0 Bart Vastenburg (SIDN) Thomas de Haan (EZ, DG Energie & Telecom) Rick de Rooij (Verdonck, Klooster & Associates),

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Basis Diensten Niveau Generieke Diensten van de Justitiële Informatiedienst. Datum 17 januari 2011 Status definitief 1.4

Basis Diensten Niveau Generieke Diensten van de Justitiële Informatiedienst. Datum 17 januari 2011 Status definitief 1.4 Basis Diensten Niveau Generieke Diensten van de Justitiële Informatiedienst Datum 17 januari 2011 Status definitief 1.4 Colofon Afzendgegevens Justitiële Informatiedienst Egbert Gorterstraat 6 7607 GB

Nadere informatie

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1 Rapportage Self Assessment Printdatum 11-6-2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling Automatisering Telefoonnummer 020-1234567 E-mail email@email.nl Naam invuller / contactpersoon Jan Jansen Functie Hoofd

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken BIJLAGE Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken 1. Inleiding Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede (proces)automatisering

Nadere informatie