1. Inhoudsopgave - 2 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inhoudsopgave - 2 -"

Transcriptie

1 Groep 1/2/3

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Groep 1 en Piramide Dagprogramma Gemengde groep Werkwijze Planbord/ werkjesbord De dagkleuren Grote en kleine kring Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid/vrijheid Samenwerken Extra ondersteuning Lokaalinrichting Groep Dagprogramma Gemengde groep Daltononderwijs Planbord De dagkleuren: De taak Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid/vrijheid Samenwerken Uitgestelde aandacht Stilwerken Extra ondersteuning Lokaalinrichting Einddoelen voor het daltononderwijs Samenwerken Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Tot slot

3 2. Inleiding Tweeluik is een daltonschool in ontwikkeling. Op 1 augustus 2006 is gestart met het geven van daltononderwijs. In dit ontwikkelingsproces is het belangrijk om helderheid te hebben over de daltonontwikkeling in de verschillende groepen. Elk schooljaar worden de groepsboeken van de diverse groepen aangepast aan de dagelijkse praktijk in de groepen. Het is een levend document waarin: beschreven staat hoe het daltononderwijs in de groepen gestalte wordt gegeven; houvast in de dagelijkse praktijk voor de (inval) leerkrachten wordt gegeven; derden, bijvoorbeeld ouders en bestuur, een beeld wordt gegeven van het onderwijs op Tweeluik. Tot slot is het de basis voor het gezamenlijk teamgesprek over daltononderwijs en biedt het mogelijkheden tot klassenconsultatie en visitatie. In het schooljaar wordt op Tweeluik voor het eerst gewerkt met drie groepen. Dit heeft geresulteerd in drie groepsboeken. Eén voor groep 1/2/3, één voor groep 4/5/6 en één voor groep 7/8. De werkwijze in de groepen, met name groep 1/2/3, zal daardoor veranderen. In de daltonvergaderingen, die regelmatig zullen plaatsvinden tijdens het schooljaar, zal met elkaar gekeken worden hoe we het daltononderwijs zo goed mogelijk gestalte kunnen geven. Hierbij zal ons motto Met elkaar komt het voor elkaar leidend zijn

4 3. Groep 1 en 2 In de kleutergroepen werken we met een combinatie van twee onderwijskundige modellen: Piramide en daltononderwijs. 3.1 Piramide Piramide is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie dat ontwikkeld is door Cito. Het is een educatieve methode bedoeld voor alle kinderen van nul tot zeven jaar die de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en groep 1, 2 en 3 van de basisschool bezoeken. In een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. De methode heeft zowel speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals allochtone kinderen en autochtone kinderen in achterstandssituaties, als voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het biedt het kind een veilige speelomgeving waar het zich prettig voelt en daardoor meer eigen initiatieven zal ontplooien in spel en zelfstandig leren. De Piramidemethode bestaat uit acht ontwikkelingsgebieden waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de creatieve ontwikkeling en kenmerkt zich door een heldere structuur in de speelleeromgeving. Piramide wordt ook gebruikt op de peuterspeelzalen waar Tweeluik leerlingen van ontvangt en in de kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang Nunspeet. Piramide biedt het kind de ruimte om door het spelend opdoen van ervaringen, vaardigheden en kennis, te komen tot meer gerichte leeractiviteiten. Het spelen vindt plaats in verschillende hoeken ; iedere hoek heeft zijn eigen activiteit: spel en spelen in de themahoek; lees- en schrijfactiviteiten; ontwikkelingsmaterialen uit de kast; bouwen in de bouwhoek; onderzoeken in de ontdekhoek; spelend leren op de computer; knutselen bij de tafel. De hoeken zijn zo ingericht dat ze het kind uitdagen en leerkansen bieden. Ze sluiten aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen. Door te werken met thema s is de betrokkenheid van de kinderen erg groot. Om de drie tot vier weken wordt het lokaal ingericht rond een nieuw thema. Per thema worden de activiteiten ingevuld. In het onderstaande schema wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten. Activiteiten in de verschillende hoeken worden afgestemd op het thema, zo wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot. Het kind krijgt de kans ook zelf richting aan zijn ontwikkeling te geven, het worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen, eigen inbreng te hebben en zelf keuzes te maken in welke hoek het wil werken

5 De leerkracht bewaakt de ontwikkeling door activiteiten zo in te richten dat het kind steeds weer opnieuw uitgedaagd worden en zo verder komen in zijn ontwikkeling. Maar ook door eisen te stellen aan wat het kind doet, uiteraard zijn deze eisen weer afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Om het kind structuur te geven, wordt er gewerkt met dagritmekaarten. De plaatjes op deze kaarten laten het kind zien wat het allemaal gaat doen op deze dag. 3.2 Dagprogramma Er wordt gewerkt volgens een vast dagprogramma. De dag wordt begonnen met de inloop. Hierin mogen ouders, als ze s ochtends binnen komen, samen met hun kind een werkje of spelletje gaan doen. Ze gebruiken hierbij het planbord. Om 8.45 uur klinkt er een belletje en gaan de ouders naar huis en gaan de kinderen in de kring. In de kring wordt de dag besproken en krijgen de kinderen een beeld van het dagprogramma. Daarna gaan de kinderen aan het werk of krijgen ze instructie. Aan het eind van de dag wordt er met de kinderen geevalueerd. 3.3 Gemengde groep De kinderen zitten in een gemengde groep, waarin zowel kinderen van groep 1, groep 2 en groep 3 zitten. De kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen veel van elkaar leren, bijvoorbeeld samenwerken en elkaar helpen. Dit bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep 2 en 3 kinderen, die in het begin een groep 1 kind helpen zich vertrouwd te voelen in de klas en in de school. 3.4 Werkwijze In de manier van werken bij Piramide zitten veel elementen van het daltononderwijs. Daltononderwijs gaat uit van drie pijlers: Zelfstandigheid: Verantwoordelijkheid/vrijheid: Samenwerken: zelf pakken en opruimen van de spullen; zelf bedenken wat je wilt en gaat doen; spelen in de bouwhoek op de gang. keuze welk werkje je wilt doen; ruimte voor eigen initiatief en inbreng; keuze met wie je wilt spelen. samen spelen en werken; samen een bouwwerk maken; samen een puzzel maken; werken met een maatje

6 3.4.1 Planbord/ werkjesbord Om voor het kind en de leerkrachten duidelijk te maken welke keuze ieder kind heeft gemaakt, wordt het werkjesbord gebruikt. Het kind geeft met de dagkleur aan welke activiteit, van de verplichte opdrachten/taakwerkjes, hij op welke dag gaat doen. Voor de jongste kleuters begint dit met één werkje in de week en dat loopt op tot drie verplichte opdrachten/taakwerkjes in de week. Door het werkjesbord te gebruiken, leert het kind de dagkleuren en kan het zien wat er gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. De nieuwe werkjes worden op woensdag aangeboden. (werkjesbord) (kalender) (planbord) - 6 -

7 3.4.2 De dagkleuren De dagkleuren die in de hele school gebruikt worden zijn: maandag woensdag vrijdag zondag dinsdag donderdag zaterdag Grote en kleine kring Er wordt gewerkt met de grote en de kleine kring. In de grote kring zijn alle leerlingen met dezelfde activiteit bezig. In de kleine kring worden activiteiten aangeboden die specifiek voor groep 1 of voor groep 2 zijn. Ook kan het zijn dat er extra instructie of tutoring wordt gegeven Zelfstandigheid Zelfstandig werken Als de zelfstandigwerkles begint gaat het verkeerslicht op rood, meester Pirelier wordt op de stoel gezet, de juf doet de knijper op haar trui en de wekker gaat op twintig minuten. De kinderen hebben alle materialen, die ze nodig hebben, gepakt en gaan aan het werk. Als ze een werkje binnen de tijd klaar hebben ruimen ze eerst al het materiaal van het vorige werkje op voordat ze een nieuw werkje kiezen. Hierbij worden de volgende materialen gebruikt: planbord met daarop keuzekaarten; werkjesbord; verkeerslicht; meester Pirelier; knijper op de trui van de juf; wekker; kastje met bakjes met materialen van het werkjesbord. Aan het eind van de les wordt met groep 2 geëvalueerd. Er wordt besproken wat ze gemaakt hebben, hoe het gegaan is, of ze het leuk vonden om te doen en wat ze er van geleerd hebben. De evaluatie van het werken in de hoeken gaat over het samenspelen, samen overleggen en het gebruik van de materialen. Er wordt zelfstandig gewerkt tijdens de werkles van 9.20 uur 9.45 uur

8 Zelfstandig leren Het zelfstandig leren staat in groep 1/2 nog in de kinderschoenen. Af en toe komt er een kind uit zich zelf naar de juf toe om te zeggen dat het een onderdeel wil leren, bijvoorbeeld veters strikken of schrijven. Ook komt het zelfstandig leren aan de orde bij de keuzes die kinderen maken voor wat betreft het al dan niet aanwezig zijn bij de extra instructie. Met ingang van half januari mogen kinderen van groep 2 zelf een één werkje kiezen/bepalen. Dit komt dan als extra werk op het werkjesbord Verantwoordelijkheid/vrijheid De kinderen in groep 1/2 werken vooral leerkracht gestuurd. De verantwoordelijkheid die zij dragen voor hun eigen leerproces is slechts zeer beperkt. Zij krijgen, binnen vaste kaders, wel de keuzevrijheid om hun taak zelf in te delen Samenwerken Het samenwerken wordt op verschillende manieren vorm gegeven, dit kan bij het werken, het spelen, de lessen kanjertraining en het gymmen zijn. Het samenwerken is nog vooral doel en nog geen middel. Er is minimaal sprake van taakdifferentiatie. Elke week zijn twee kinderen elkaars maatje. Ze helpen elkaar met allerlei kleine zaken, zoals de jas uit- en aandoen of even meelopen naar de toilet. Soms krijgen de kinderen een samenwerkingsopdracht waarbij zij als maatjes de opdracht moeten vervullen. Bijvoorbeeld: samen een opdracht in de bouwhoek uitvoeren Extra ondersteuning Een aantal keren per week krijgen minder taalvaardige kinderen extra ondersteuning van de groepsleerkracht. Hierbij staan taalverwerving en de woordenschatuitbreiding voorop Lokaalinrichting Voor groep 1/2 zijn in en buiten het lokaal een aantal speel- en leerhoeken gecreëerd. Daarnaast is er voldoende ruimte om een grote of kleine kring te vormen. In het lokaal zijn het verkeerslicht, de planborden en de dagritmekaarten opgehangen. Ten behoeve van het piramidethema is een grote thematafel ingericht. In de groep staat een aantal computers waar voor de kinderen specifieke kleuterprogramma s zijn geïnstalleerd

9 4. Groep 3 Het is het eerste jaar dat groep 3 samen met groep 1/2 één groep vormt. In het daltononderwijs wordt gebruik gemaakt van de materialen van Veilig leren lezen, zoals het planbord. 4.1 Dagprogramma Er wordt gewerkt volgens een vast dagprogramma. De dag wordt begonnen met de inloop. Hierin mogen ouders, als ze s ochtends binnen komen, samen met hun kind een werkje of spelletje gaan doen. Om 8.45 uur klinkt er een belletje en gaan de ouders naar huis en de kinderen in de kring. In de kring wordt de dag besproken en krijgen de kinderen een beeld van het dagprogramma. Daarna gaan de kinderen aan het werk of krijgen ze instructie. Aan het eind van de dag wordt er met de kinderen geëvalueerd. 4.2 Gemengde groep De kinderen zitten in een gemengde groep, waarin zowel kinderen van groep 3 als groep 1 en 2 zitten. De kinderen van groep 3 kunnen een grote rol spelen in de groep, bijvoorbeeld bij het samenwerken en het helpen van de kinderen van groep 1 en 2. Dit bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel. 4.3 Daltononderwijs Daltononderwijs gaat uit van drie pijlers: Zelfstandigheid: Verantwoordelijkheid/vrijheid Samenwerken: zelf pakken en opruimen van de spullen; zelf bedenken wat je wilt en gaat doen. keuze welk werkje je wilt doen; keuze met wie je wilt spelen. samen werken aan een taak; samen een spel spelen; werken met een maatje

10 4.3.1 Planbord Om voor het kind en de leerkrachten duidelijk te maken welke keuze ieder kind heeft gemaakt, gebruiken we het planbord van Veilig leren lezen. Het kind geeft met de naam en de dagkleur, later in het jaar, aan welke van de opdrachten het gaat doen. (Planbord groep 3) De dagkleuren: De dagkleuren die in de hele school gebruikt worden zijn: maandag woensdag vrijdag zondag dinsdag donderdag zaterdag De taak In de laatste periode van het jaar wordt gewerkt met een dagtaak. Deze taak bestaat uit: De basistaak Per dag heeft het kind ongeveer 1½ uur de tijd om aan hun methodegebonden taken te werken. Die bestaan uit lezen, taal, rekenen en schrijven. Deze opdrachten worden op het planbord van Veilig Leren Lezen genoteerd. In de laatste periode van het schooljaar worden de taken op de dagtaak genoteerd. Het kind krijgt gaandeweg het jaar steeds meer de vrijheid om zelf te kiezen in welke volgorde het de taken gaat maken

11 De individuele taak Verschillen in oefenstof worden tijdens het schooljaar zichtbaar. De oefenstof zal afgestemd worden op de mogelijkheden van het kind. Met Veilig Leren Lezen bijvoorbeeld: ster-, raket- en zonkinderen. Klaarwerk Als het kind met de basisopdrachten klaar is, gaat het verder met het klaarwerk. Klaarwerk kan zijn herhalen van pas geleerde stof om zo het geleerde in te slijpen of verdiepingsstof, waarbij het geleerde op een iets hoger niveau moet worden toegepast. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van ontwikkelingsmateriaal uit de taalof rekenkast. Daarnaast wordt de computer ook gebruikt. Daltonafspraak van de week Elke week staat er een daltonafspraak centraal. Deze afspraak kan zijn op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid of verantwoordelijkheid. De leerkracht houdt gedurende de week bij hoe de kinderen met de afspraak omgaan. Op het rapport is de beoordeling te zien. In het schooljaar zijn dit de volgende afspraken: Zelfstandigheid Ik wacht tot het juiste moment om de juf om hulp te vragen; Ik kan op het planbord zien wanneer ik instructie heb; Ik houd mij aan klassen- en schoolregels; Ik bedenk van te voren of ik de.instructie nodig heb. Samenwerken Als ik hulp nodig heb, vraag ik mijn maatje; Ik behandel mijn maatje zoals ik zelf behandeld wil worden; Ik gedraag mij als een kanjer. Verantwoordelijkheid en plannen Ik plan het zelfstandig werken zelf in; Ik kijk mijn werk zelf na en verbeter het; Ik noteer van elke les hoe ik vind dat ik gewerkt heb; Ik kies zelf waar ik ga werken; Ik noteer van elke dag hoe ik vind dat ik gewerkt heb; Ik pak zelf alle materialen die ik voor een les nodig heb. Tijdens het werken aan de dagtaak leert het kind dat het: kan verwoorden wat er gedaan moet worden (wat); zich aan de werkafspraken houdt (hoe); het werk op tijd afmaakt en inlevert (wanneer); de dagtaak, in de laatste periode van het schooljaar, netjes afkleuren; materialen zelf verzamelen, pakken en opruimen; eerst zijn maatje/groepje om hulp vragen en dan pas de leerkracht. Evaluatie Aan het eind van het zelfstandig werken wordt met groep 3 geëvalueerd. Er wordt besproken wat ze gemaakt hebben, hoe het gegaan is en wat ze er van geleerd hebben. Ook wordt de daltonafspraak van de week besproken

12 4.3.4 Zelfstandigheid Zelfstandig werken Bij de start van het zelfstandig werken plannen de kinderen met hun naamkaartjes en later ook met de dagkleurmagneten met welke taken ze gaan starten. Indien ze een taak afhebben leveren ze deze in op de afgesproken plaats, de blauwe eigen lade. Hierna maken ze een volgende keus en zetten hun naamkaartjes bij het werkje Hierbij worden de volgende materialen gebruikt: planbord met daarop kaarten met oefenstof; symbolen voor verplichte oefenstof; naamkaartjes; magneten in de dagkleur; dagtaak in de laatste periode van het jaar. In groep 3 wordt zoveel mogelijk zelfstandig gewerkt. Er zijn een tweetal momenten waarop de groep 3 leerlingen in ieder geval zelfstandig moeten werken: op de momenten dat de groepsleerkracht instructie geeft aan groep 1 en/of 2; op momenten dat de leerkracht extra hulp biedt aan individuele leerlingen. Zelfstandig leren In groep 3 komt het zelfstandig leren nog niet zoveel voor. Wel zie je kinderen bewust keuzes maken op het planbord. Tevens zijn ze goed in staat om elkaar hulp te geven Verantwoordelijkheid/vrijheid Het kind in groep 3 werkt vooral leerkracht gestuurd. De verantwoordelijkheid die het draagt voor het eigen leerproces is slechts zeer beperkt. Het krijgt, binnen vaste kaders, wel de keuzevrijheid om de taak zelf in te delen. Daarnaast wordt de leerling de mogelijkheid gegeven om zijn eigen werkplek te kiezen tijdens het zelfstandig werken Samenwerken Het samenwerken wordt op verschillende manieren vorm gegeven, dit kan bij het werken, het spelen, de lessen Kanjertraining en het gymmen zijn. Het samenwerken is nog vooral doel en nog geen middel. Er is minimaal sprake van taakdifferentiatie. Bij een groot aantal opdrachten werken de kinderen samen, dit kan met één leerling zijn maar ook met meerdere kinderen. Dit is afhankelijk van de opdracht. Elke week zijn twee kinderen elkaars maatje. Ze helpen elkaar met allerlei kleine zaken. Soms krijgen de kinderen een samenwerkingsopdracht waarbij zij als maatjes de opdracht moeten vervullen, dit kan ook met een maatje uit groep 1 of 2 zijn

13 4.3.7 Uitgestelde aandacht Soms mag het kind geen hulp vragen aan de leerkracht. Dan is er sprake van uitgestelde aandacht. De leerkracht geeft dan instructie aan de andere groep, helpt kinderen individueel of in een klein groepje. Het kind dat op dat moment niet verder kan met zijn eigen taak, kan dan: hulp vragen bij zijn maatje; tijdens stilwerken eerst een ander onderdeel van zijn taak maken. Na afloop van de periode uitgestelde aandacht mogen de kinderen weer de hulp van de leerkracht inschakelen Stilwerken Er zijn ook momenten dat iedereen zonder praten met het eigen werk bezig is. Dit noemen wij stilwerktijd. Het is dan niet toegestaan om te overleggen of hulp te vragen/bieden. Dit is een moment van bewuste rust in de groep, bijvoorbeeld bij toetsmomenten. Maar ook om de kinderen de gelegenheid te geven het werk dat zij alleen willen of moeten doen af te maken. Ook tijdens het stilwerken kan worden gewerkt met uitgestelde aandacht, als de leerkracht kinderen apart wil helpen. Dit stilwerken wordt zichtbaar gemaakt door een rood verkeerslicht Extra ondersteuning Een aantal keren per week krijgen minder taalvaardige kinderen extra ondersteuning in de schakelklas. Hierbij staat taalverwerving en de woordenschatuitbreiding voorop Lokaalinrichting Groep 3 is een kleine groep met een aantal kinderen met speciale leerbehoeften. Voor hen is een speciale leeren werkhoek in het lokaal van groep 1/2/3 gecreëerd. Hierin kunnen zij zelfstandig werken en krijgen zij instructie. In deze werkhoek hangt ook een schoolbord. In het lokaal hangen het planbord en het verkeerslicht voor groep 3 en zijn een aantal computers geplaatst waarop programma s voor groep 3 zijn geïnstalleerd

14 5. Einddoelen voor het daltononderwijs We hebben eind schooljaar einddoelen voor ons daltononderwijs vastgesteld. Ons daltononderwijs is erop gericht om de onderstaande doelen te behalen aan het eind van groep 3. Het zijn ik-doelen geformuleerd in zichtbaar gedrag. 5.1 Samenwerken Samenwerken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf vast. Sociale doelstellingen staan hierbij centraal. Ik gebruik namen van groepsgenoten; kijk een ander aan tijdens het spreken geef een ander de kans om mee te doen; durf een inbreng te hebben; spreek verstaanbaar; werk mee aan groepsopdrachten; luister naar een ander; laat een ander uitpraten; accepteer de inbreng van een ander; blijf bij een groepje; deel materialen met anderen; werk in groepjes van verschillende grootte samen; reageer vriendelijk op een ander. 5.2 Zelfstandigheid Zelfstandig werken Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Ik durf initiatieven te nemen (nieuwe dingen te doen); stel vragen over de taken; maak een taakkeuze; voer een taak alleen uit; verzamel materiaal; werk ook buiten het lokaal; praat en werk rustig; controleer gedeeltelijk mijn eigen werk; kan omgaan met dat ik de juf niet kan storen

15 5.3 Verantwoordelijkheid Leerkracht gestuurd Het gaat hierbij nog sterk om leerkracht gestuurd werken. Kinderen dragen slechts weinig verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Kinderen mogen de volgorde van taken kiezen. Ik durf kleine vrijheden aan; maak de afgesproken taak af; houd mij aan regels/afspraken; ga zorgvuldig met materiaal om; sta achter een gemaakte keuze; houd mij zonder controle aan afspraken; kom afspraken na; ben persoonlijk aanspreekbaar; heb oog voor een maatje

16 6. Tot slot In dit groepsboek hebben we geprobeerd om een beeld te geven van de werkwijze in groep 1/2/3. Mochten er toch nog vragen over blijven, is het natuurlijk altijd mogelijk om extra informatie te krijgen bij de groepsleerkrachten of bij de directie. Verder kan het ook heel verhelderend zijn om de leerlingen te vragen uit te leggen hoe zij dagelijks werken in de groep. Nunspeet, 4 augustus 2010, Namens het team Tweeluik, Bert Stam (Directeur Tweeluik)

1. Inhoudsopgave - 2 -

1. Inhoudsopgave - 2 - Groep 7/8 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...- 2-2. Inleiding...- 3-3. Groep 7 en 8...- 4-3.1 Dagprogramma...- 4-3.2 Gemengde groep...- 4-3.3 Daltononderwijs...- 4-3.3.1 Planbord...- 4-3.3.2 De dagkleuren:...-

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen.

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen. Instructie Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Op de maandag in Eerst klassikale Eerst klassikale De kinderen zien op De kinderen zien op

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Daltonontwikkelingsplan van

Daltonontwikkelingsplan van Daltonontwikkelingsplan van Kantoortijdenschool Het Palet openbare school voor Daltononderwijs Een Daltonschool waar elk kind zijn talenten kleur kan geven. Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Inhoud van het

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 b van basisschool De Duinsprong. In deze brief vindt u wat informatie over onze klas. Deze kunt u nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op de Fredericus

De dagelijkse praktijk op de Fredericus DALTONBELEIDSPLAN De dagelijkse praktijk op de Fredericus Onze visie op ons Daltononderwijs, zoals u hebt gelezen in hoofdstuk drie, proberen we vorm te geven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Of klik hier voor een filmpje over Slim

Of klik hier voor een filmpje over Slim Klik op het kind dat je wilt volgen door de Beemte School! Ik ben Jurre en ik zit in groep 1/2 Ik ben Laura en ik zit in groep 3 Ik ben Maaike en ik zit in groep 5 Ik ben Roald en ik zit in groep 8 Of

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst)

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) 6.1 Groep 1/2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Dit bord bestaat uit drie

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Informatie voor ouders en verzorgers Voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar Optimale ontwikkeling van ieder kind Spel staat centraal Zelfstandig leren Wat

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan?

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan? Uitgangspunten: Daltononderwijs Waar komen wij vandaan? De grondlegger van ons huidige Daltononderwijs is Helen Parkhurst (1887-1973). Zij gaf les vanaf 1905-1913 op verschillende lagere scholen. Op het

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016 de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn Tel. 035 54 144 13 Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de

Nadere informatie

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2 BAS project Ontwikkelingslijn: 1 Ontwikkelingsveld 1:structuur Datum: januari 2014 Doel: Aanleren van een zelfstandige leerhouding waarbij tijdsbewustzijn en taakplanning worden ontwikkeld. Vanuit verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 ABBS De Reinbôge Kûbaard Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 Inhoudsopgave 1. Voor het eerst naar De Reinbôge 4 2. Hoe ziet een schooldag eruit? 5 3. Wat leert mijn kind op De Reinbôge?

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Welkom op de Koningin Beatrixschool!

Welkom op de Koningin Beatrixschool! Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg 0345-512542 info@beatrixschool-culemborg,nl www.beatrixschool-culemborg.nl Welkom op de Koningin Beatrixschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

Als de school uit is komen de kinderen met de leerkracht naar buiten en staan op het schoolplein te wachten om opgehaald te worden.

Als de school uit is komen de kinderen met de leerkracht naar buiten en staan op het schoolplein te wachten om opgehaald te worden. Wennen Kinderen die 4 jaar worden, mogen een aantal dagdelen komen wennen op school. De leerkracht neemt contact op om wenafspraken te maken. Met de wensen en mogelijkheden van de ouders houden we zoveel

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers, Hieronder vindt u informatie over de werkwijze in de kleutergroepen.

Beste ouders/verzorgers, Hieronder vindt u informatie over de werkwijze in de kleutergroepen. Beste ouders/verzorgers, Hieronder vindt u informatie over de werkwijze in de kleutergroepen. Dalton: Zelfstandigheid/ verantwoordelijkheid/ samenwerken/reflectie/effectiviteit Deze Daltonpijlers staan

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Inleiding. Namens het team van daltonschool de Tjalk Aïscha Bulsing, daltoncoördinator

Inleiding. Namens het team van daltonschool de Tjalk Aïscha Bulsing, daltoncoördinator Daltonhandboek Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie is dit document geschreven 4 De uitgangspunten van het tjalkonderwijs 5 De leerkracht en het team 6 Dagkleuren 7 Dagritmepakket/ daltonbord 8 Symbolen

Nadere informatie

Katholieke Basisschool Alfons Ariëns groep 1en 2 Locatie Stadsweiden

Katholieke Basisschool Alfons Ariëns groep 1en 2 Locatie Stadsweiden Katholieke Basisschool Alfons Ariëns groep 1en 2 Locatie Stadsweiden Schooljaar 2015-2016 Dit informatieboekje is geschreven voor (nieuwe) ouders van kinderen in groep 1 en 2. In dit boekje geven wij veel

Nadere informatie

DALTON IN DE PRAKTIJK 2015-2016

DALTON IN DE PRAKTIJK 2015-2016 DALTON IN DE PRAKTIJK 2015-2016 Laat kinderen doen, wat ze zelf kunnen! CB de Bron Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591=551293 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Algemene afspraken dalton/doorgaande

Nadere informatie

Dalton Handboek voor Daltonschool de Meene 2014-2015

Dalton Handboek voor Daltonschool de Meene 2014-2015 Dalton Handboek voor Daltonschool de Meene 2014-2015 Frans Halsstraat 25 7021 DL Zelhem. Site: www.cbsdemeene.nl Mail:info@cbsdemeene.nl Telefoon; 0314 622002 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Visie van

Nadere informatie

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Beste ouders en/of verzorgers, Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, breekt er zowel voor uw kind als ook voor u een nieuwe periode aan. Vaak zijn kinderen

Nadere informatie

-DALTON HANDBOEK- 2015-2016

-DALTON HANDBOEK- 2015-2016 -DALTON HANDBOEK- 2015-2016 Inhoud Inleiding 3 Voor wie is dit document geschreven 3 Kenmerken van onze school in trefwoorden 4 De leerkracht 4 Dagkleuren 5 Kleutergroepen 6 Dagritmepakket/ daltonbord

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL De Schalm 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent

Nadere informatie

Info avond groep 1/2. Dinsdag : 22 september 2015

Info avond groep 1/2. Dinsdag : 22 september 2015 Info avond groep 1/2 Dinsdag : 22 september 2015 De juffen van de kleuters Groep 1/ 2 a juf Jolanda Groep 1 /2 b juf Madelon en juf Leny Op vrijdag gaan de kinderen van groep 2 naar het lokaal van groep

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker Daltonbeleidsplan Christelijke Basisschool Het Anker INHOUD 1. Inleiding 2. Waarom dit beleidsplan? 3. Onze keuze voor dalton 4. Communicatie met ouders 5. De uitgangspunten van daltononderwijs 5.1 Vrijheid

Nadere informatie

Hoe verloopt een dag in een groep 1/2?

Hoe verloopt een dag in een groep 1/2? Hoe verloopt een dag in een groep 1/2? Aan de hand van dag- en ritmekaarten laten we iedere ochtend en middag de kleuters zien wat er allemaal gaat gebeuren. De volgende activiteiten komen iedere dag aan

Nadere informatie

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN 2013 DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN Cbs de Regenboog Not.A.H.Agessingel 10 9965 RD Leens Postbus 15 9965 ZG Leens 0595-572017 www.cbsderegenboogleens.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inleiding Waarom dalton-onderwijs

Nadere informatie

Welkom op basisschool De Springplank

Welkom op basisschool De Springplank Om u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken in de kleutergroepen hebben we voor u dit boekje. Hierin staat o.a. informatie over de gang van zaken in de groepen 1-2. Bij evt. vragen kunt

Nadere informatie

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS KDS De Zevensprong Versie: dec 2015 Inhoudsopgave: 1. DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS... 3 ORIËNTATIE EINDDOEL IN BEELD KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN OP WEG COLLEGIALE CONSULTATIE ERKENNING

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2 Informatieavond schooljaar 2015-2016 Cluster 1/2 Programma Even voorstellen Ik & Ko KIJK! het observatiesysteem Het rapport De ontwikkelingslijnen/hoe werken we in de kleuterklas? naar eigen klas Praktische

Nadere informatie

Informatieavond groep 1/2

Informatieavond groep 1/2 Informatieavond groep 1/2 1. Algemeen. - De schooltijden zijn op ma-di-do-vr van 8.45u -12.00u en van 13.15u-15.30u. Op woensdag van 8.45u-12.15u. Vanaf 10 minuten vóór de begintijd bent u van harte welkom

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders van nieuwe kinderen in groep 1-2 2015-2016 Wereldwijze daltonschool Windracht 10 Emmeloord

Informatieboekje voor ouders van nieuwe kinderen in groep 1-2 2015-2016 Wereldwijze daltonschool Windracht 10 Emmeloord Informatieboekje voor ouders van nieuwe kinderen in groep 1-2 2015-2016 Wereldwijze daltonschool Windracht 10 Emmeloord Voorwoord Van harte welkom op Wereldwijze daltonschool Windkracht 10. We vinden het

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs Onze visie op onderwijs Wanneer je een schip wilt bouwen. Breng dan geen mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden, taken te verdelen. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze

Nadere informatie

Digiborden bij kleuters. Marloes de Vetten Onderwijsconsulent

Digiborden bij kleuters. Marloes de Vetten Onderwijsconsulent Digiborden bij kleuters Marloes de Vetten Onderwijsconsulent Inhoud Waarom een bord bij de kleuters Organisatie Leidt het bord af? Plan van aanpak voor implementatie Wanneer NIET? Valkuilen Doelgericht

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b

Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b Welke leerkrachten staan in deze groepen: Groep 1-2a: Juf Laura Timmermans ltimmermans@bs-opweg.nl

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS A gene Wienberg R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Willen jullie weten hoe een schooldag er bij ons uit ziet? Lees dan maar snel verder..

Willen jullie weten hoe een schooldag er bij ons uit ziet? Lees dan maar snel verder.. Willen jullie weten hoe een schooldag er bij ons uit ziet? Lees dan maar snel verder.. We zijn weer begonnen 8:20 uur gaat de kleuterdeur open. Kinderen kunnen hun jas meteen aan de kapstok hangen, deze

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

P I E T E R B R U E G H E L S C H O O L. Locatie Bauerstraat. Locatie Eduard van Beinumlaan. Kleuterboekje

P I E T E R B R U E G H E L S C H O O L. Locatie Bauerstraat. Locatie Eduard van Beinumlaan. Kleuterboekje P I E T E R B R U E G H E L S C H O O L Locatie Bauerstraat Locatie Eduard van Beinumlaan Kleuterboekje 1 Inhoudsopgave In een vogelvlucht... 3 De binnenkomst... 4 Mededelingenkalender... 5 Digitale nieuwsbrief...

Nadere informatie

Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve leertijd en sociale vaardigheden.

Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve leertijd en sociale vaardigheden. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaar: Coöperatief leren Tandemleren Inge Kiers Doel Het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen, het bevorderen van de effectieve

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leerlingenraad

Schoolnieuws. Leerlingenraad In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leerlingenraad Kalender Ophalen van het plein De Bliepbliepiotheek Rapportgesprekken Muurverf nodig Typelessen op De Hoge Raven Brede School Nieuws Sportmix in Hoograven

Nadere informatie