Dagcompetitie AGENDA PAUZE. mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagcompetitie AGENDA PAUZE. mei 2015"

Transcriptie

1 Dagcompetitie mei 2015 Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Dagcompetitie, te houden op vrijdag 22 mei 2015 in het biljartlokaal van biljartvereniging ROAC, Oud-Adeselaan 40, Rijpwetering, aanvang uur. AGENDA 1. Opening door de voorzitter. 2. Gedenken van de overledenen. 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 4. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 23 mei Goedkeuring van de jaarverslagen a. Algemeen. b. Wedstrijdleider competitie en uitreiking Johan Bakker bokaal. c. Wedstrijdleider PK en huldiging Nederlands kampioen bandstoten 1 e klasse, Gijs Vrolijk. 6. Financiën. a. Verslag financiële adviescommissie. b. Goedkeuring voorlopig financieel verslag c. Begroting d. Decharge van het bestuur. 7. Bestuursverkiezing. a. Volgens het rooster van aftreden zijn de secretaris Cor Jordense en de wedstrijdleider Piet Volwater aftredend, zij stellen zich niet herkiesbaar. Voor Cor Jordense is nog geen kandidaat en voor de wedstrijdleider stelt het bestuur voor de heer Chris Koot, van biljartvereniging De Sport, te benoemen. De heer Henk Diseraad, voor het Toetje Toe, heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen, voor hem stelt het bestuur voor de heer Rob Kok, van biljartvereniging Jacobswoude, te benoemen. PAUZE 8. Bespreking competitie Bespreking PK s Bespreking Toetje Toe. 11. Bespreking kaartmiddag. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Commissie Dagcompetitie.

2 Algemeen jaarverslag Dagcompetitie Afgelopen seizoen zijn weer enkele leden van de Dagcompetitie ons ontvallen. Het overlijden van Wim van Linden en Jan Elshout wil ik toch even in het bijzonder noemen. Wim is vorig jaar als commissielid afgetreden, hij heeft een aantal jaren het kaarten georganiseerd en Jan was één van de oprichters en heeft jaren als wedstrijdleider gefunctioneerd. Van de teamcompetitie maakt Piet Volwater een verslag en van de PK s maakt Arie Klomp een verslag. De algemene ledenvergadering van het district heeft op 24 april 2015 plaatsgevonden. Op de agenda stond o.a. vaststelling contributie Dagcompetitieleden die ook in de avondcompetitie spelen, betaalden alleen contributie voor het district en geen contributie voor de Dagcompetitie. Op de ledenvergadering is besloten dat zij, boven de districtscontributie, 4,00 contributie aan de Dagcompetitie moeten betalen en voor de leden die alleen in de Dagcompetitie spelen, blijft de contributie 7,00. De districtscontributie is verlaagd van 18,00 naar 14,00. De KNBB Vereniging Carambole (KVC), waaronder wij resorteren, wilde fuseren met de KNBB, waardoor de organisatie eenvoudiger gemaakt kan worden. De secties Pool, Snooker en Driebanden resorteren eveneens onder de KNBB. In de algemene ledenvergadering van 28 maart 2015 van de KVC is gestemd over de fusie, 58% vóór en 42% tegen, hierdoor is de fusie niet doorgegaan, omdat niet de vereiste tweederde meerderheid is behaald. Het voorstel voor de bondscontributie voor is, om deze niet te wijzigen. De contributie is als volgt: leden die geen competitie spelen 5,00, leden die alleen Dagcompetitie spelen 13,00, leden die alleen avondcompetitiespelen 28,00 en leden die avond en Dagcompetitie spelen 36,00. Bij de bond is de verhouding dus 13,00 en 8,00 en bij ons is die verhouding 7,00 en 4,00. Drie commissieleden, de heren Piet Volwater, Cor Jordense en Henk Diseraad hebben te kennen gegeven dat zij aftreden als commissielid. Voor Piet Heeft Chris Koot van de Sport zich kandidaat gesteld en voor Henk heeft Rob Kok van Jacobswoude zich kandidaat gesteld, ik ga er vanuit dat beide heren met algemene stemmen gekozen worden. Voor Cor, secretaris, is nog geen kandidaat. Ik zou het geweldig vinden als er iemand is die zich vóór de vergadering kandidaat stelt. Zonder secretaris kunnen we echt niet. Het afgelopen jaar is volgens mij zeer goed verlopen, vanaf deze plaats wil ik alle commissieleden, die dit mogelijk hebben gemaakt, bedanken voor hun inbreng. Hans van Aalst, voorzitter. Dagcompetitie Van het District Veen & Rijnstreek

3 Algemene ledenvergadering 23 mei Bij B.v. Roac te Rijpwetering. 1. Opening Voorzitter Hans van Aalst heet allen hartelijk welkom en is blij dat er zoveel aanwezig zijn. 2. Gedenken van de overledenen. Eerst werd er 1 minuut stilte gehouden voor allen die ons ontvallen zijn. Van de verenigingen waren 43 leden en 7 bestuursleden van de Dagcompetitie aanwezig, met kennisgeving afwezig de secretaris Cor Jordensen, was op vakantie. 3. Ingekomenstukken en/of mededelingen. Voor het bepalen van de hoogte van de contributie van de leden van de Dagcompetitie is een commissie benoemd, bestaande uit de heren Jan Verdel en Arnold Heuzen van het Districtbestuur en Hans van Aalst en John van Klink van de commissie Dagcompetitie. De commissie is tot het volgende voorstel gekomen: De Dagcompetitie gaat per 1 juli 2014 hun eigen financieel beleid voeren. Dat houdt in dat zij al hun kosten zelf betalen en dat zij 20% van de kosten van het Districtbestuur en de Districtvergaderingen gaan betalen. De Dagcompetitie gaat zelf de contributie innen. Voor is deze vastgesteld op 7.00 per lid. De Districtvergadering is akkoord gegaan met het voorstel van de commissie. Komen we in de toekomst niet rond met de 7.00 als contributie, zullen we de leden verzoeken om richting de te gaan. Wat betreft de contributie van leden die ook bij de senioren biljarten gaat de commissie nog aan de tafel om hier samen uit te komen, welk deel is er voor de Dagcompetitie en wat voor de Senioren. Onze wedstrijdleider teams was hier heel blij mee. a) Brief van tscheepje team B naar punt 5, b) Advies commissie eveneens naar punt Notulen vorige vergadering Opmerkingen op deze notulen waren er geen, dus werd het goed gekeurd en ondertekend door het bestuur. De notulist Arie Klomp werd bedankt voor zijn werk hier aan. 5. Bespreking competitie en overleg nieuwe competitie Wedstrijdleider Piet Volwater aan het woord. We zijn gestart met 44 teams, de eerste helft verliep perfect, na de kaartmiddag ging het in de tweede helft iets minder, er moest hier en daar wat geschoven worden, anders waren er te veel spelers in een bepaalde locatie maar het is op tijd opgelost.

4 Ook had Piet bewust de punten van een speler ingetrokken, dit ging alle perken te buiten. De nacompetitie is dit jaar voor het eerst gespeeld met drie teams, was wel wat zuinig vond hij zelf. Twee teams van Jacobswoude en één van Roac hebben deze finale gespeeld en het team van Roac is Districtkampioen geworden, dus zij gingen naar het Gewest in Noordwijk waar ze vierde werden. Uitleg nieuwe competitie , we gaan weer met drie poules draaien en dan de eerste helft; zij die dan bovenaan staan gaan aan het einde naar de nacompetitie, dan beginnen we de tweede helft, zij die aan het einde dan bovenaan staan gaan ook naar de nacompetitie. Hier waren toch wel enige vragen over want er is misschien wel een punten of moy verschil en hoe ga je dat dan oplossen. Piet heeft op al deze vragen zijn antwoord gegeven en de meesten gingen toen akkoord. De voorzitter vroeg toen of er nog meer vragen waren en werd Piet bedankt met een applaus 5a. Brief tscheepje B. Wel of geen bonus punten: Bijna alle leden waren het niet eens met de voorstellen uit deze brief..jan Kliffen is half voor half tegen, Jan Vlieland was van af het begin al tegen en nog steeds. Wat Gerrit Blaauw al in de brief bekend had gemaakt, dat de lagere spelers altijd hierdoor in het nadeel zijn en de hogere spelers hiervan profiteren. Jan Stam vond dat spelers met een moy. van 3.00 en nog hoger komen hier goed weg, Han Kok vindt dat op deze manier het drukken weg is. Arie Vrolijk was ook van af het begin tegen maar zegt hij, nu kom ik hier op terug. Want hij heeft van verschillende partijen zonder bonus punten bijgehouden en het komt zo, dat ze op de zelfde plaats staan. Voor de bonus punten is er gestemd en de overgrote meerderheid was voor. Dus gaat de commissie dit handhaven. Spelen met drie spelers in een team is onreglementair, (dit is alleen voor Driebanden Teams). Volgens.Gerrit Blaauw vindt hij dat het biljarten ver achteruit gaat en zeker als we met vier spelers per team blijven spelen. 5b. Nieuwe seizoen Een nieuw programma met drie poules, tscheepje en Pepersteeg beiden één team minder. Rijnegom heeft nu vier biljarts en komt met zeven teams. Aanvang vrijdag 29 aug Kaart middag 12 dec bij Roac. Toetje Toe 24 april, 8 en 15 mei Al het nieuws in het verloop van de competitie komt mee in de weekbrief van Piet. Ted Köhler heeft een vraag, of de kaart middag niet op een gewone doordeweekse middag kan, voor de spelers die niet van kaarten houden hebben dan een vrijdag meer om te biljarten. Er is beloofd dat dit in de eerst volgende bestuursvergaderingen als punt besproken wordt. 6. Bespreking P.K. s en voorstellen Voorstel te spelen Finales voor libre, driebanden en bandstoten, om al deze finales met 6 spelers op één dag te gaan spelen. s Morgens om uur te beginnen met 6 spelers per klasse, deze verdeeld in twee poultjes van drie zoals we dat ook in de Gewestelijke finales spelen. Dit houdt wel in dat een ieder drie partijen moet spelen. J. Stam vraagt als er maar een beetje rekening wordt gehouden dat er tussen de partijen door voldoende pauze is voor de speler. Er zijn altijd een paar klassen met

5 minder deelnemers, dan gaan we geen voorrondes spelen maar direct finale. Deze finale zal met meer dan vier spelers over drie middagen worden gespeeld, met vier spelers op één dag. Dit geld voor alle drie de spelsoorten. Nu even antwoord op de vraag van Jan Stam, wedstrijdleider zal hier zo mogelijk rekening mee houden. JanWesselman wil toch nog een keer naar voren brengen of het mogelijk is om met de 1 e klasse met minder dan drie spelers in contact te gaan met een ander District bijvoorbeeld De Duinstreek, dit is al een paar jaar mislukt. Voorstel inschrijfgeld: omdat alle kosten voor de Commissie is, wordt er aan de leden gevraagd om dit met 1.00 te verhogen naar 9.00 per lid. Dit voorstel is door de algehele vergadering aangenomen. Dit was het verhaal van de voorzitter, toen was de wedstrijdleider nog even aan de beurt. Er was niet veel meer te vertellen, alleen dat er zeer goed was gebiljart en dat er vanuit de Gewestelijke finales behoorlijk veel spelers van de Veen & Rijnstreek naar het N.K. gaan. Alle spelers en niet spelers die mij hebben geholpen met de voorrondes met tellen en schrijven hartelijk bedankt en ook de Arbiters die bij de finales waren bedankt. PAUZE 7. Bespreking Toetje Toe. Afgelopen jaar 43 spelers is ook iets meer dan vorig jaar. Henk Diseraad heeft het volgende aan de spelers gevraagd om zo mogelijk wat vroeger in te schrijven, Henk heeft namelijk geen WIFI op de camping en moet hij steeds naar huis, dus als iedereen even een beetje mee werkt moet dat lukken. Wedstrijdleider Piet wilde nog even een toelichting geven aan de leden. Alle uitslagen van de teams en Toetje Toe en P.K. s kunt u vinden op de Website, deze wordt door de kleinzoon van Piet keurig bijgehouden. Kleinzoon en Piet bedankt voor al dit werk. 8. Kaartmiddag. Ongeveer 14 of 15 jaar is dit verzorgd door Wim van Lienden, Wim heeft het dit jaar voor het laatst gedaan en treedt af als bestuurslid. Wim is deze middag dan ook gehuldigd met een boeket bloemen en een enveloppe met inhoud. Wim bedankt voor al die jaren dat je de kaartmiddag heeft verzorgd. 9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn John van Klink en Arie Klomp, Wim hebben we net behandeld. John en Arie zijn herkiesbaar, waarvoor ze een applaus kregen om nog een periode van 3 jaar te blijven. Voor Wim is Jan Vos gevraagd zijn functie waar te nemen en vond dit wel leuk om te gaan doen. Jan heeft ook de laatste keer al samen met Wim de kaartmiddag gedaan. Jan Vos is door de leden aangenomen als nieuw bestuurslid. 10. Verslag Kascommissie. De kascontrole zou gedaan worden door Nico d. Jong en Els v.tol, reserve is Jan Wesselman. Door het plotseling overlijden van Nico is Jan opgeroepen. De commissie had niets aan te merken op het werk van de penningmeester en is alles goed gekeurd. Els van Tol, Jan Wesselman moeten nog een jaar en is aan de leden gevraagd een reserve lid dat is Teun Los.

6 11. Financieel overzicht van 2013/2014en de begroting 2014/2015. Alle leden hebben bij binnen komst een uitdraai gehad. Het woord is aan John, eerst even een mededeling, dat de looptijd van een boekjaar is van 1 juli t/m 30 juni. Dus er komen misschien nog wel wat aanpassingen. De competitie is niet veranderd, P.K. in drie spelsoorten is iets toegenomen en ook het Toetje Toe is iets beter als vorig jaar. De kaartmiddag was ook beter dan andere jaren, met het inleggeld en de verloting was het batig saldo In ieder geval is er dit seizoen redelijk goed gedraaid. Verder gaf John aan dat de begroting voor het volgend jaar een tekort is van Dit heeft te maken dat we op eigen kracht komen te staan en dat er van uit de Veen & Rijnstreek geen vergoedingen meer komen. Deze vergoeding bestond uit de bekers die we kochten voor alle finales die we speelden en de rekening naar de Veen & Rijnstreek ging. Wel hebben we de afgelopen jaren een leuk saldo opgebouwd, dat staat op per Gerrit Blaauw vraagt wat gaat er aan contributie nu naar de Dagcompetitie en wat blijft er bij V.&R. steken. Het hoofdbestuur van de Dagcompetitie en Veen & Rijn gaan hier nog over onderhandelen. Voor de senioren is het nu 18.00, voor hen die dus ook bij de senioren spelen moet nog een besluit genomen worden wat wij daar van ontvangen. Na de aanpassingen die John nog moet gaan doen, komt de officiële uitslag, als hij dat allemaal klaar heeft, gaat naar Piet Volwater en zal het per naar zoveel mogelijk leden te sturen. Als er dan binnen 2 weken geen commentaar op komt, is de jaarrekening goedgekeurd. John, bedankt voor het velen werk wat je weer heeft gedaan om alles cijfertjes weer op de juiste plaats te krijgen. 12. Rondvraag. J. Kliffen: Voorheen was het Recreanten 60+, nu Dagcompetitie wat is de reden hiervan. Al een paar jaar zijn we als er een nieuw lid zich meldde en 55 jaar was mocht hij al mee doen. Nu is de naam veranderd in Dagcompetitie en mogen er veel jongere leden mee gaan doen, bijvoorbeeld al ben je pas 30 jaar. In de Veen & Rijnstreek is door de Commissie besloten dat je vanaf je 50 e mee mag doen of er moet een speciale reden zijn als je jonger bent. Ted Köhler: Enige maanden geleden heb ik me opgegeven om een arbiterscursus te gaan volgen maar nog steeds niets gehoord. Volgens de voorzitter zijn er nu 4 leden die zich aangemeld hebben en er moeten er eigenlijk wel 6 zijn liefst nog meer. Misschien is het mogelijk om met de Duinstreek samen te gaan, hier wordt naar geïnformeerd. Goof v.d. Hoorn: Hoe kan een speler die zijn eind moy. lager is dan bij aanvang toch weer eerste speler zijn met zijn oude moy. Dit was een onterechte aanval op de wedstrijdleider waar hij maar over door bleef zeuren en geen enkele grond van discussie waard was. Jos v.d. Meer: Hij wil graag dat er op de volgende jaarvergadering de namen genoemd worden van hen die overleden zijn. Voorzitter, wij als bestuur geven hier niet de voorkeur aan om namen te noemen, je zal er één vergeten en dan. Dus niet doen. Wim v. Vliet: Hij vindt dat de biljarts bij de Pepersteeg te dicht bij elkaar staan ( in de tussen ruimte ) dit komt omdat er bij het raam ook een paar stoelen staan, daar komt het door. De voorzitter vindt dit ook maar wij kunnen er weinig of niets aan doen.

7 Wil Piet: Vorig jaar is er vanuit Aalsmeer gevraagd om uur te beginnen, dit is door de wedstrijdleider bij veel locaties gevraagd maar geen denken aan. Mijn vraag is nu aan de leden om toch beter op tijd te komen, in de reglementen staat dat je om uur aanwezig moet zijn om er zeker van te zijn dat je om kan beginnen. Teun Los: Namens alle leden hier aanwezig bedankt voor alles wat jullie weer gedaan hebben. 13. Sluiting, De voorzitter bedankt de vergadering voor het vlotte verloop en dat wij als bestuur het met veel plezier hebben gedaan. Notulist A.Klomp Voorzitter H.v. Aalst

8 Beste Biljarter. Jaarverslag van de Wedstrijdleider seizoen Op 25 mei 2014 waren wij Dagcompetitie voor het laatst actief dit seizoen op de jaarvergadering bij BV ROAC in Rijpwetering. We zijn het nieuwe seizoen met 44 teams van start gegaan 29 augustus was de eerste wedstrijd. De gehele eerste helft is in alle rust zonder problemen verlopen, en zo als afgesproken zouden na de eerste helft de 1e van iedere poule doorgaan voor de nacompetitie. Dit waren de teams poule A Kot B, poule B de Plas C en in poule C was dit Roa A. met een pauze tussen Kerst en Nieuwjaar gingen we aan de tweedehelft beginnen ook hier ging alles weer als vanouds rustig en kalm naar het einde toe Inmiddels is er voor de wedstrijdleider Dhr. Piet Volwater een opvolger verschenen en wel Dhr. Chris Koot die in het seizoen als wedstrijdleider de taak van Piet gaat overnemen. Chris heeft inmiddels een kijkje in de keuken bij Piet genomen en kwam tot de conclusie dat hij dit wel zou willen gaan doen. Ik ben ook zeer tevreden met een ervaren persoon op deze plaats, zodat volgens mijn alles geruisloos in elkaar gaat overlopen in mei Op het einde van de competitie na 17 april zijn de laatste finalisten voor de nacompetitie ook bekend en wel de Teams. Poule A Jac A. Poule B Jac D en in Poule C Wes A en zullen we op 1 mei met zes teams deze gaan spelen bij Jacobswoude. De Johan Bakker bokaal deze is voor Roa A met een Moy. percentage van 0,943 en wordt op de Jaarvergadering uitgereikt aan de teamleider van Roa Dhr. Leen Schrijvers deze bokaal zal door Dhr. Johan Bakker zelf worden uitgereikt Er is hard gewerkt om voor de nacompetitie een ieder weer het overzicht te sturen hoe men het afgelopen jaar gespeeld heeft. Dit alles weer naar volle tevredenheid te hebben afgerond, kan ik met een gerust hart de organisatie van de competitie overdragen aan Chris Koot Ik wens en hoop en weet wel zeker dat men Chris het zelfde warme en goede gevoel zal geven zo als ik de afgelopen jaren heb ervaren en ik wil ook iedereen, ook de niet actieve biljarters bedanken voor de fijne jaren met u allen. Hierbij wens ik iedereen, weer een fijn en gezond biljart seizoen toe. Piet Volwater

9 Jaarverslag P.K.'s Dagcompetitie Na de Algemene jaarvergadering is er nog een Nationaal Kampioenschap Bandstoten gespeeld in Noordwijk. In de eerste klasse kwam Gijs Vrolijk daar aantreden en is Nederlands Kampioen geworden. Ongeveer eind juli kwamen de eerste aanmeldingen bij mij binnen om weer mee te gaan doen in de verschillende spelsoorten. Door het uitsluiten van de 6e klasse ( volgens de KNBB ) zijn wel de intervallen toegevoegd bij de 5e klasse, dit gaat over het libre spel. Eind inschrijvingen waren er voor het libre 53 leden, Bandstoten 35 leden en Drieban ook 35 leden, Er zijn altijd wel wat afzeggers, die dan nog even op vakantie gaan, of dat het net even niet uitkomt. Dit jaar heel weinig die door ziekte af moesten zeggen. Zo begin je dan eind augustus met de eerste voorrondes 4e klasse, omdat de 5e klasse met zes personen later gelijk finale gingen spelen. Voorrondes en de finales zijn alle soepel verlopen, hoewel er in de finales altijd wel meer wedstrijdspanning is dan bij de voorrondes. Dit jaar had ik al snel twee vrijwilligers die me zo mogelijk iedere dinsdag of donderdag kwamen assisteren en na verloop van tijd was er ook één die er wel belangstelling voor had om een jaar mee te gaan draaien, om het dan van mij over te nemen maar door z'n andere hobby ging dat niet door, wel bleef hij me trouw om te helpen met tellen of schrijven. nu zijn we eind maart en is voor het District alles gespeeld en gaan de meeste Kampioenen naar het Gewest, alleen van het Driebanden 2e klasse gaat de op één na laatste naar het Gewest. De Gewestelijke finales werden gespeeld: 1e, 3e en 5e klasse bij B.v. Jacobswoude te Woubrugge, 2e en 4e klasse bij B.v. Aalsmeer. Dan heb je nog het Bandstoten dat was dit jaar bij B.v. Ommoord te Rotterdam en het Driebanden was in Vlaardingen bij B.v. D.V.K. 73 ( eetcafé The Pitstop ). Nu wordt het tijd dat ik alle arbiters die bereid waren om al deze finales in ons District te komen arbitreren, te bedanken, want zonder hen is het moeilijk finales te spelen. Dat geld ook voor alle schrijvers die zowel in de voorrondes als de finales altijd bereid waren om te komen.hartelijk dank allen. Ondanks alles wat er met mij is gebeurd gaat het nu weer vrij goed, dus gaan we nog maar een jaartje door, totdat er toch iemand is die zich hier voor aangesproken voelt om eens een jaartje mee te gaan naar alle voorrondes en dan besluiten of je het echt leuk vindt. Dan stop ik nu met mijn verhaaltje en wacht weer met spanning af wie allemaal gaan inschrijven, laat de vaste spelers ook eens bij hun clubgenoten vragen om mee te gaan doen. Fijne vakantie allen en tot in het nieuwe seizoen. Wedstrijdleider Arie Klomp.

10

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

DISTRICT VEEN EN RIJNSTREEK

DISTRICT VEEN EN RIJNSTREEK DISTRICT VEEN EN RIJNSTREEK Notulen van de Ledenvergadering van het District Veen & Rijnstreek, gehouden op vrijdag 20 april 2012 bij de BV Jacobswoude te Woubrugge. Bij de vergadering waren 38 vertegenwoordigers

Nadere informatie

District Veen- en Rijnstreek. Vergaderbrochure. NAJAARSvergadering. Koninklijke Nederlandse Biljartbond

District Veen- en Rijnstreek. Vergaderbrochure. NAJAARSvergadering. Koninklijke Nederlandse Biljartbond District Veen- en Rijnstreek Vergaderbrochure NAJAARSvergadering Koninklijke Nederlandse Biljartbond 15 november 2013 INHOUDSOPGAVE uitnodiging / agenda 3 notulen vorige vergadering 4 besluiten en takenlijst

Nadere informatie

Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Nieuwerkerk, 9 februari 2016 Geachte bestuurders en wedstrijdleiders van de districten en gewesten, Hierbij de enquête over de landscompetitie

Nadere informatie

Doetinchem & omstreken

Doetinchem & omstreken KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND district WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken NIEUWSBRIEF Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2013-2014. Hierbij enige info van de laatste vergadering

Nadere informatie

Notulen najaarsvergadering

Notulen najaarsvergadering Notulen najaarsvergadering 9 december 2014 KNBB District West Brabant In: Huis Ten Halve te Roosendaal Opkomst: Uitgenodigd: 53 Verenigingen. Aanwezig: 35 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving: 5 Verenigingen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB

Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB 1. Het Huishoudelijk Reglement Dit reglement wordt vastgesteld door de ALV. Vaststelling en wijziging, met toepassing van artikel 4g, is alleen mogelijk indien

Nadere informatie

Voorjaarsvergadering maandag 21 mei 2012 Castle City te Waalwijk

Voorjaarsvergadering maandag 21 mei 2012 Castle City te Waalwijk DISTRICT MIDDEN BRABANT K.N.B.B. Gewest Zuid Nederland Voorjaarsvergadering maandag 21 mei 2012 Castle City te Waalwijk 1.Opening door de voorzitter. Henk heet allen welkom, speciaal aan Kees Bitter namens

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Opmerkingen leden bij keuze Oneens 44 0. Geen Leden Vraag B Moyennes van PK aanpassen door middel van "demping"? Eens Oneens

Opmerkingen leden bij keuze Oneens 44 0. Geen Leden Vraag B Moyennes van PK aanpassen door middel van demping? Eens Oneens Uitslag enquete vernieuwingsvoorstellen Carambole Datum: 1 maart 2016. Aantal inzendingen: 44 Vraag A Libre 5e klasse, al dan niet terugbrengen naar de oude situatie Eens Oneens De samenvoeging van 5e

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

District Veen- en Rijnstreek. Vergaderbrochure. Najaars vergadering. Koninklijke Nederlandse Biljartbond

District Veen- en Rijnstreek. Vergaderbrochure. Najaars vergadering. Koninklijke Nederlandse Biljartbond District Veen- en Rijnstreek Vergaderbrochure Najaars vergadering Koninklijke Nederlandse Biljartbond 11 november 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pag. 2 Uitnodiging / Agenda pag. 3 Notulen ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljartbond District Den Haag

Koninklijke Nederlandse Biljartbond District Den Haag Koninklijke Nederlandse Biljartbond District Den Haag Secretaris: W.J. Dijkhuizen, van Hellenberg Hubarsingel 11, 2286 MH Rijswijk tel: 070-394 52 39, e-mail: dijkhuizen14@kpnmail.nl Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Commissie Jeugdzaken Carambole

Commissie Jeugdzaken Carambole Commissie Jeugdzaken Carambole Verslag nationale jeugdleidersvergadering 21 september 2012 Aanwezig commissie jeugd: Cees Benschop (vz), Gerrit de Jong, Bert van den Hooff en Nico de Goede (verslag). Aanwezig:

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

De contributie die afgedragen dient te worden aan de KNBB te Nieuwegein zal worden verhoogd van 26,00 naar 27,00.

De contributie die afgedragen dient te worden aan de KNBB te Nieuwegein zal worden verhoogd van 26,00 naar 27,00. Notulen najaarsvergadering 13 december 2012 KNBB District West Brabant Hotel De Kwast te St. Willebrord. Opkomst: Uitgenodigd: 51 Verenigingen. Aanwezig: 22 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving: 9 Verenigingen.

Nadere informatie

Postadres: Postbus 395 3440AJ Woerden Bankrelatie: Rabo Montfoort 13.46.89.402

Postadres: Postbus 395 3440AJ Woerden Bankrelatie: Rabo Montfoort 13.46.89.402 Notulen jaarvergadering WBB 11 juni 2007 bij PADOC Met kennisgeving afwezig: De Pijler, de penningmeester Kees Fredriks Afwezig zijn de volgende verenigingen: De Halve Maan, De Pint, De Pijler, De Poedel,

Nadere informatie

Commissie Jeugdzaken Carambole

Commissie Jeugdzaken Carambole Commissie Jeugdzaken Carambole Verslag nationale jeugdleidersvergadering 23 maart 2013 Aanwezig commissie jeugd: Cees Benschop Vz, Gerrit de Jong PK, Bert van den Hooff, Top Team, Alex Janssen lid, Nico

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Afsprakendossier. Biljartvereniging Opgericht 1 april 1940 Boys. B.V. Apeldoornse Boys. van. Apeldoornse. Versie 1.15.

Afsprakendossier. Biljartvereniging Opgericht 1 april 1940 Boys. B.V. Apeldoornse Boys. van. Apeldoornse. Versie 1.15. Afsprakendossier van B.V. Apeldoornse Boys Versie 1.15 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Wijzigingshistorie... 3 2 Inleiding... 3 3 Ereleden, leden van verdienste etc.... 3 4 Algemeen... 4 5 Financiële afspraken...

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Nieuwerkerk, 9 februari 2016 Geachte bestuurders en wedstrijdleiders van de districten en gewesten, Hierbij de enquête over de landscompetitie

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Biljartclub de Vliegert biljartclubdevliegert@onsbrabantnet.nl

Biljartclub de Vliegert biljartclubdevliegert@onsbrabantnet.nl Notulen van de jaarvergadering van 28 april 2015 Samenstelling bestuur Hans Janssen (voorzitter) Toon Koolen (penningmeester) Ad Brouwers (vice voorzitter en secretaris) Dorine Smirk (bestuurslid ) Wim

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Samen biljarten geeft meer effect! Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl KNBB Vereniging Carambole Nieuwegein, 14 oktober

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Aanwezige verenigingen: B.C.O.V., Breedeweg, de Corner, Carambole 83, St. Crispinus,

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum, voor onbepaalde tijd. De

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Aanwezig: 21 leden Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en vraagt een

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl KNBB Vereniging Carambole WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN INHOUD HOOFDSTUK I

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB district Nijmegen

Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB district Nijmegen Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB district Nijmegen Datum : 09-12-2010 Tijd 20.00 uur Aanwezig : Kees Selten, voorzitter. Marco Schmits, penningmeester, Jeannette Riemslag, secretaris, Jan Nabuurs,

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken. Silvolde, 10 maart 2016. Betreft : Triatlon 2016

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken. Silvolde, 10 maart 2016. Betreft : Triatlon 2016 Silvolde, 10 maart 2016 Betreft : Triatlon 2016 De 33 e editie van de Triatlon gaat binnenkort van start. We hopen dat we ook op uw deelname mogen rekenen aan dit toernooi. Inschrijven voor dit toernooi

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken NOTULEN VOORJAARSVERGADERING D.D. 5 juni 2012 Gehouden bij Café Marktzicht te Hengelo Bestuursleden: Wim Schmitz, voorzitter Bert Aalders, vicevoorzitter Chris Jansen, pk-leider Toon Stortelder, penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Aanwezig: Van bestuur zijde O. van der Meer, R. Slim, A. Hoogendoorn, A. Janssen,

Aanwezig: Van bestuur zijde O. van der Meer, R. Slim, A. Hoogendoorn, A. Janssen, Notulen najaarsvergadering d.d. 25 november 2015 Aanwezig: Van bestuur zijde O. van der Meer, R. Slim, A. Hoogendoorn, A. Janssen, W. van t End en mevr. L. Albers. De afgevaardigden van 29 aangesloten

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken NOTULEN NAJAARSVERGADERING d.d. 12 december 2012 Gehouden bij te Pas in Gendringen Bestuursleden: Wim Schmitz, voorzitter Toon Stortelder, penningmeester Chris Jansen, pk-leider Karin Wanink, secretaris

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR)

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 1 van 11 DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT KNBB District Twente 2017 2018 (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 2 van 11 Het Districtscompetitie Reglement KNBB Twente zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 14 februari 2011 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 24 personen aanwezig bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken NOTULEN VOORJAARSVERGADERING D.D. 3 juni 2014 Gehouden bij Hotel Leemreis te Hengelo Bestuursleden: Wim Schmitz, voorzitter Jan Roelofsen comp.leider Chris Jansen, PK leider Toon Stortelder, penningmeester

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Brochure Commissie VG-Biljarten

Brochure Commissie VG-Biljarten Brochure Commissie VG-Biljarten [Uitgave juni 2017] Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en Doelstellingen 2 2. Nederlandse kampioenschappen (NK) 3 2.1. NK Teams 3 2.2. NK Individueel 3 3. Lidmaatschap KNBB

Nadere informatie

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Algemene mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Biljartvereniging " De Pijp" opgericht 17 juni 1934

Huishoudelijk Reglement van de Biljartvereniging  De Pijp opgericht 17 juni 1934 Huishoudelijk Reglement van de Biljartvereniging " De Pijp" opgericht 17 juni 1934 Artikel 1: het doel van de vereniging A. Het doel van de biljartvereniging " de Pijp" is het beoefenen van de biljartsport,

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Voorwoord voorzitter B.C. Maarland

Voorwoord voorzitter B.C. Maarland Nationale Finale 1 e klasse Anker Kader 57/2 Voorwoord voorzitter B.C. Maarland B.C. Maarland vindt het een eer om de nationale finale 1e klasse 57/2 AnkerKader te mogen organiseren. Op de eerste plaats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering O.D.S.I. woensdag 10 juni 2015

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering O.D.S.I. woensdag 10 juni 2015 Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering O.D.S.I. woensdag 10 juni 2015 Datum : 10 juni 2015 Tijd : 13.00 uur tot 16.30 uur Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Locatie : Dorpshuis De Trapkes te Sprundel

Nadere informatie

Behandeld door : J.A.M. Kleinsman Secretaris KNBB Twente. Datum : 11 mei 2016 Referentie : Pagina 1 van 6

Behandeld door : J.A.M. Kleinsman Secretaris KNBB Twente. Datum : 11 mei 2016 Referentie : Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Verslag voorjaarsvergadering 11 mei 2016 KNBB District Twente Gehouden op woensdag 11 mei 2016 bij Café Nationaal, Heldersplein 22 te Glanerbrug. Aanvang: 19.30 uur. 1. Opening Voorzitter

Nadere informatie

Notulen najaarsvergadering 10 december 2015 KNBB District West Brabant In: Lokaliteit JBV Amorti te Zevenbergen. Opkomst:

Notulen najaarsvergadering 10 december 2015 KNBB District West Brabant In: Lokaliteit JBV Amorti te Zevenbergen. Opkomst: Notulen najaarsvergadering 10 december 2015 KNBB District West Brabant In: Lokaliteit JBV Amorti te Zevenbergen. Opkomst: Uitgenodigd: 70 Verenigingen. Aanwezig: 45 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving:

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken NOTULEN VOORJAARSVERGADERING D.D. 8 JUNI 2011 Bestuursleden: Wim Schmitz, voorzitter Bert Aalders, algemeen bestuurslid Chris Jansen, pk-leider Toon Stortelder, penningmeester Gerard Wanink, vervangend

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 1. AGENDA ALV 2017 1. OPENING EN WELKOM 2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 08-06-2016 3. INGEKOMEN STUKKEN 4. ALGEMEEN JAARVERSLAG 2016-2017 5. FINANCIËN: 5.1 JAARREKENING

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie