TIBER bedrijfsboekhouding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIBER bedrijfsboekhouding"

Transcriptie

1

2 2 / 73

3 BOERENBOND Dienst land en tuinbouwboekhouding Diestsevest Leuven T (016) TIBER bedrijfsboekhouding Toelichting bedrijfsuitslag Auteur : Cools Marc Datum uitgave : / 73

4 INHOUDSTABEL 1. Bedrijfsgegevens Teeltplan en Veebezetting Arbeidsanalyse Rendabiliteit Financieel Balans Saldo > Gezinsinkomen Boekhoudkundige posten Aanwending financiële middelen Bedrijfskapitaal Economisch resultaat BEDRIJF Speciale berekeningen Tractor en aanverwante motorrijtuigen Nevenactiviteiten (Werk voor derden, hoevetoerisme,..) Diverse kosten en opbrengsten Saldo -> inkomen bedrijfsleider Technische analyse dieren Rundvee Veebeweging Zuivelafrekening Bedrijfsintensiteit Vruchtbaarheid Voeding Rundvee Zeugen Veebeweging Voeding Vruchtbaarheid Vleesvarkens Voeding Afmestresultaat Kostprijs, saldo en arbeidsinkomen gesloten: Braadkippen Leghennen Melkgeiten Economische analyse DIEREN Economische analyse TEELTEN Analyse Suikerbietafrekening Bemesting teelten Afschrijfbaar kapitaal Overzicht afschrijfbaar kapitaal Investeringsfiche Aangekochte productierechten Beplantingen Arbeidsfiche Energiefiche / 73

5 14. Interne bedrijfsvergelijking Milieurapport Doelstellingen De 4 hoofdstukken De nutriëntenbalans De bestrijdingsmiddelen: Het energieverbruik Het waterverbruik Externe bedrijfsvergelijking BIJLAGE 1: Standaarduren en GVE-coëfficiënten BIJLAGE 2: De verdeelsleutels / 73

6 DE BEDRIJFSUITSLAG 1.BEDRIJFSGEGEVENS 1.1.Teeltplan en Veebezetting Bedrijfsoppervlakte: Beteelde oppervlakte Aantal dieren: Oppervlakte van alle hoofdteelten, of de totale oppervlakte van de beteelde kavels Oppervlakte van zowel hoofd-, voor-, als nateelten. Geeft aan in hoeverre de kavels werden benut. Groenmest wordt niet meegeteld. Voor melkkoeien: gemiddelde van de maandelijkse opgave Voor kippen (braad en leg) gemiddelde van 14-daagse opgave Voor de rest : gemiddelde van de 4-maandelijkse opgave Totale GVE: Een overzicht van de gebruikte coëfficiënten vindt u in bijlage 1. Productierechten Eigen quota op het einde van het boekjaar: - Melkquotum in liter - Suikerbietquotum in kg - Zoogkoeienquotum in aantal koeien - Ooienquotum in aantal ooien 6 / 73

7 1.2.Arbeidsanalyse Gewerkte uren : Werkelijk uurloon Fiktief uurloon Fiktief loon totaal Totaal VAK Gewerkte uren herrekend op basis van leeftijd en validiteit Arbeidsinkomen / gewerkte uren van ALLE arbeidskrachten Dit is het uurloon van een geschoolde landarbeider incl. patronale bijdrage. Fictief uurloon vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren door de niet betaalde arbeidskrachten. (meestal de uren gepresteerd door de bedrijfsleider, echtgeno(o)t(e), kinderen,.) Aantal Volwaardige ArbeidsKrachten. Niet elke beschikbare arbeidskracht is een volwaardige arbeidskracht. Hoe wordt dit bepaald? Bestendige volledige arbeidskrachten (betaald of niet-betaald) zijn steeds 1 VAK. Voor de Niet bestendige volledige arbeidskrachten (vb. echtgeno(o)t(e),kinderen, ) hangt dit af van het aantal omgerekende gewerkte uren (zie verder). Een arbeidskracht kan echter nooit meer dan 1 VAK zijn! Voor Niet-betaalde arbeidskrachten (familiale,..) is 1 VAK = 3000 gewerkte gecorrigeerde uren. Voor betaalde arbeidskrachten is 1 VAK = 2400 gewerkte gecorrigeerde uren (gecorrigeerde uren houden rekening met de leeftijd van de arbeidskracht en de validiteit) 7 / 73

8 1.3.Rendabiliteit Bruto opbrengst Variabele kosten Vaste lonen Eigen of fictieve lonen Fiktieve intresten Netto bedrijfsresultaat Is inclusief - de inventarisverschillen - de waarde van eigen verbruikte voeders, en zaaigoed - de waarde van ondergeploegde of gestrooide teeltbijproducten! Inclusief de waarde van eigen voeders, zaaigoed en ondergeploegde of gestrooide teeltbijproducten! Dit zijn de effectief betaalde lonen voor de vaste arbeidskrachten (niet de lonen voor de seizoensarbeiders!) Dit zijn de fictieve (niet uitbetaalde) lonen voor de vaste, meestal familiale, arbeidskrachten. (zie gewerkte uren * Fictief uurloon) Intrest op de waarde van het vee (einde boekjaar), omlopend kapitaal(=variabele kosten + lonen (fictief+loon vaste arbeiders) van teelten), beplantingen, restwaarde(einde boekjaar) van de afschrijfbare investeringen, afschrijfbare herstellingen en aangekochte productiemiddelen. Vanaf boekjaar 2014 volgen we het intrestpercentage van leningen aan ondernemingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar dat door de nationale bank van België wordt berekend en door het ECB wordt gepubliceerd. Voor boekjaar 2014 werd steeds 5% gebruikt. Dit is het resultaat nadat alle arbeidskrachten (ook de familiale) zijn uitbetaald door het bedrijf. Dit kan ofwel een Winst (indien positief) of wel een Verlies (negatief cijfer) zijn. Intrest op bedrijfskapitaal (=netto opbrengst / Bedrijfskapitaal * 100) Hoeveel intrest heeft het 8 / 73

9 bedrijf(na aftrek van de eigen lonen) mij opgeleverd voor het kapitaal dat ik er in heb ingestopt. Het cijfer kan vergeleken worden met het intrestpercentage dat ik van externen (bank,.) zou kunnen verwerven voor hetzelfde kapitaal. Wat er precies in het bedrijfskapitaal zit kan je terugvinden op blz. 2 van de bedrijfsuitslag. Gezinsinkomen Is de som van alle ontvangsten verminderd met de som van alle uitgaven. De bedragen zijn INCLUSIEF BTW behalve indien er een BTW-boekhouding wordt gevoerd. In dit geval worden de BTWontvangsten of uitgaven niet meegeteld. Ook het ontvangen bedrag van een lening wordt bij de ontvangsten geteld! Alhoewel vele land- en tuinbouwers dit inkomen als een echt bedrijfsinkomen aanvoelen, kan dit zeer misleidend zijn. Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen echter weinig waarde vermits het niet kan vergeleken worden met andere bedrijven. 9 / 73

10 2.FINANCIEEL 2.1.Balans Nutriënten,chapeau, : Voorraden Voorschotten Aanplantingen Bedrag van uitgaven of ontvangsten van nutriënten, chapeau of andere uitbatingsrechten. Voorraden van teeltproducten, meststoffen, aangekocht ruw- en krachtvoeder, brandstoffen en olie Onkosten gemaakt in het vorige boekjaar (begin) bestemd voor het huidige boekjaar, ofwel gemaakt in het huidige boekjaar(eind) bestemd voor het volgende boekjaar. B.v.b verbruik van zaaigoed, fytoproducten, meststoffen, loonwerk, seizoenlonen... (geen lonen voor vaste arbeidskrachten) De waarde van de aanplantingen wordt berekend op basis van systeemtabellen waarbij per variëteit, een maximum waarde per boom en per ha wordt opgegeven, het aantal jaren eer die max. waarde wordt bereikt, hoe lang deze max. waarde aangehouden wordt en over welke termijn die vervolgens wordt afgeschreven. Produktierechten Restwaarde van de aangekochte produktierechten (quota, 10 / 73

11 toeslagrechten, emissierechten, ) van nu en het verleden worden hier vermeld? Deze productierechten worden steeds afgeschreven op 5 jaar met uitzondering van aangekochte melkquota na 2010 die degressief afgeschreven worden i.f.v (= jaar van afschaffing melkquotum) en aangekocht suikerbietquotum aangekocht na 2012 die degressief wordt afgeschreven i.f.v (= jaar van afschaffing suikerbietuotum) 2.2.Saldo > Gezinsinkomen Bovenstaand schema leert u hoe we vertrekkende van het saldo komen tot het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen is de som van alle ontvangsten verminderd met de som van alle uitgaven. Ook het ontvangen bedrag van een lening wordt bij de ontvangsten geteld! Alhoewel vele land- en tuinbouwers dit inkomen als een echt bedrijfsinkomen aanvoelen, kan dit zeer misleidend zijn. Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen echter weinig waarde. Saldo: Betaalde pachten: Algemene bedrijfskosten BTW-winst,-verlies Bruto opbrengst(=incl. bedrijfstoeslag) - variabele kosten De werkelijk betaalde pacht voor quota, huur toeslagrechten, grond, seizoenpacht of gebouwen Autokosten, verzekeringen, bedrijfsbelastingen, abonnementen, dienstverlening (boekhouding...), telefoon en polderkosten, onroerende voorheffing van gebouwen.. Saldo van BTW-ontvangsten en BTW-uitgaven. Opm. Dit bedrag is 0 indien er een BTW-boekhouding wordt gevoerd. In dit geval wordt het BTW-verschil informatief vermeld tussen de haakjes (zie voorbeeld) - BTW-verlies betekent dat meer BTW werd uitgegeven dan ontvangen. Deze is dus terugvorderbaar indien niet gewerkt wordt met een forfaitair BTW-stelsel. - BTW-winst betekent dat meer BTW werd ontvangen dan uitgegeven. Deze is dus te betalen indien niet gewerkt wordt met een forfaitair BTWstelsel. Inventarisstijging,-daling dieren.waardeverschil van de dieren tussen de eind en begininventaris. Voorraad-, voorschotstijging, - daling: Voorschotverschillen, voorraadverschil van eigen en 11 / 73

12 aangekochte teeltproducten, krachtvoeders, meststoffen, brandstoffen, smeermiddelen, verkoop teeltproducten waarvan boekjaar van verkoop verschillend is van boekjaar van bestemming, verbruiken van meststoffen waarvoor geen aankoop gekend is. Overige uitgaven Cash-flow Opname leningen Jaarlast + premie overdracht vorig jaar van suikerbieten, start- en installatiepremie, crisispremies (b.v.b.dioxinepremie) - bedrag overdracht van suikerbieten volgend jaar (D-bieten) of hoeveel financiële middelen worden door het bedrijf gegenereerd om zijn voortbestaan en die van het gezin te verzekeren. Bedrag van de tijdens het boekjaar opgenomen leningen. Aflossingen + betaalde intresten - rentesubsidie van leningen Duurzame investeringen 2.3.Boekhoudkundige posten + aankoop quota, aankoop toeslagrechten, uitgaven chapeau of uitbatingrechten, aankoop grond en grondverbeteringen, aankoop gebouwen, aankoop afschrijfbaar materiaal, uitgaven grote afschrijfbare herstellingen, aankoop beplantingen, aankoop nutriënten, aankoop toeslagrechten. - Verkoop nutriënten, verkoop afschrijfbare investeringen, verkoop van niet afschrijfbaar materiaal, ontvangen toelage investeringen, verkoop quota, verkoop toeslagrechten Boekh. afschrijving Boekh. Intrest Afschrijving van afschrijfbaar kapitaal, beplantingen en aangekochte produktiemiddelen Intrest op de waarde van het vee (einde boekjaar), omlopend kapitaal(=variabele kosten + lonen (fictief+loon vaste arbeiders) van teelten), beplantingen, restwaarde(einde boekjaar) van de afschrijfbare investeringen, afschrijfbare herstellingen en aangekochte productiemiddelen. Vanaf boekjaar 2014 volgen we het intrestpercentage van leningen aan ondernemingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar dat door de nationale bank van België wordt berekend en door het ECB wordt gepubliceerd. Voor boekjaar 2014 werd steeds 5% gebruikt Fiktieve pacht Oppervlakte van grond in eigendom op het einde van het boekjaar * fiktieve pachtwaarde. 2.4.Aanwending financiële middelen = Aankoop van machines, gebouwen, grond, aanplantingen, quota + inventarisverschillen van vee,planten en voorraden van meststoffen brandstoffen, 12 / 73

13 2.5.Bedrijfskapitaal Levend kapitaal: Waarde van het vee (begin- + eindwaarde) / 2. Dood kapitaal: Omlopend kapitaal: Eindwaarde van de afschrijfbare investeringen (grondverbeteringen, gebouwen, afschrijfbaar materiaal) Som van alle variabele kosten aan de teelten + lonen (incl. de fictieve) besteed aan teelten / 2. Beplantingen: Waarde van de beplantingen (begin + eindwaarde) / 2. Aangekochte productiemiddelen: Restwaarde van de aangekochte productiemiddelen (quota, toeslagrechten en nutriënten) na afschrijving op 10 jaar. Uitzondering: Melkquota met aankoopdatum na 2005 worden degressief afgeschreven i.f.v (= jaar van afschaffing melkquotum) 13 / 73

14 3.ECONOMISCH RESULTAAT BEDRIJF In de kolom Niet-sectorgebonden-Nevenactiviteiten bevinden zich de opbrengsten en kosten die niet toewijsbaar zijn aan 1 bepaalde sector op uw bedrijf. Ze worden wel meegerekend in het totale arbeidsinkomen, maar niet in het arbeidsinkomen van de diverse sectoren. Belangrijkste posten hier zijn de bedrijfstoeslag, opbrengst van groenstroomcertificaten, opbrengst van eigen geproduceerde elektriciteit, opbrengsten en kosten van nevenactiviteiten, afschrijving, intrest en verkoop van aangekochte productiemiddelen (quota, nutriënten, toeslagrechten, onkosten voor groenmest..), andere niet structurele premies,. Voor een volledig overzicht van de kosten en opbrengsten die al dan niet bij de sectoren terecht komen zie blz. 17 en 18). Verkoop vlees (netto) Totale verkoopprijs vee - totale aankoopprijs vee. Verkoop hoofdproducten Verkoop van teelten, levering aan zuivelfabriek, thuisverkoop en verbruik in huishouden van dierlijke en teeltproducten. Verkoop bijproducten Verkoop van teeltbijproducten. Premies Opgelet!: - Reconversiepremies, rampenpremies, toelage probleemgebieden, en bedrijfstoeslagen staan enkel vermeld in de kolom totaal. Ze worden dus niet weerhouden in de opbrengst van de sectoren. - Crisipremies, start- en installatiepremies, investeringspremies of rentesubsidies worden hier NIET meegeteld. Diversen Verkoop organisch mest, nevenactiviteiten(werk voor derden,hoevetoerisme, groenstroomcertificaten,.), verkoop sperma, ontvangsten dekgelden, ontvangsten mestafzet, verhuur quota, verhuur toeslagrechten, verhuur gebouwen, jachtpacht, ontvangsten prijskampen, schadevergoedingen, uitbetaling verzekering.. (de vetgedrukte rubrieken worden NIET weerhouden in het arbeidsinkomen van de diverse sectoren, enkel in het totale AI en staan vermeld in de kolom Niet-sectorgebonden ) Opbrengst eigen producten Opbrengsten van vee- en teeltproducten.(eigen voeders, zaaigoed, melk,graanstro, elektriciteit geleverd door eigen zonnepanelen,...) Aanwas/aangroei/voorraad Voorraadverschillen teeltproducten, aangroei beplantingen, inventarisaangroei vee als gevolg van toe- of afname van de veestapel Prijsverschil Inventarisprijsverschil van vee als gevolg van waardestijging of daling van de veestapel Opm.:Voor vleesvarkens, -kalveren en braadkippen zijn de prijs- en aangroeiverschillen gebaseerd op de waarde per kg, voor de andere diersoorten op de waarde per dier. 14 / 73

15 Voeders Aangekochte krachtvoeders en aangekochte ruwvoeders, inclusief de inventarisverschillen, Eigen teelthoofdproducten vervoederd als krachtvoeder(vb. korrelmaïs), Eigen teeltbijproducten vervoederd als ruwvoeder (vb. suikerbietkoppen), Melk vervoederd aan kalveren kortingen veevoeders. Gezondheid Veeartskosten + medicamenten Vruchtbaarheid dekgelden, K.I., aankoop sperma en embryo s Opm:Onkosten voor groenmest worden enkel weerhouden in de kolom totaal Zaai-, en pootgoed zowel eigen als aangekocht. Meststoffen Verbruik van organisch mest + verbruik van kunstmest + ondergeploegde of gestrooide teeltbijproducten. (korrelmaïsstengels, ) Gewasbescherming gewasbescherming + bewaarmiddelen. Verwarming en energie Verbruik van mazout en elektriciteit, inclusief de kosten voor eigen geproduceerde electriciteit. Milieu Waterheffing, uitgaven mestafzet, mestheffing Seizoenslonen/loonwerk Onderhoudskosten Verbruik van olie en smeermiddelen, aankoop klein materiaal, uitgave kleine herstellingen. Afzet- en administratie Leveringskosten(geen IKZ-vergoeding), Dierziektebestrijding(Sanitel), Sanitair fonds, Melkcontrole, Administratieve kosten voor seizoenarbeiders. Diversen Kadaverophaling, water, ontledingen, aankoop stro voor strooisel en andere uitgaven. (fictieve)pacht/huur Afschrijving gebouwen Afschrijving andere Huur quota, seizoenpacht, huur grond, huur gebouwen, fictieve pacht eigen grond, huur toeslagrechten. Gebouwen, serres + grond- en erfverbeteringen Tractor, motorvoertuigen, ander dood kapitaal, beplantingen en aangekochte productierechten (quota, nutriënten en toeslagrechten) Opgelet: afschrijvingen van afschrijfbare investeringen bestemd voor de nevenactiviteiten en afschrijving van aangekochte productierechten 15 / 73

16 Intrest Algemene bedrijfskosten bevinden zich in de kolom Niet-sectorgebonden. Intrest op waarde van het vee(einde boekjaar), omlopend kapitaal(=variabele kosten + lonen (fictief+loon vaste arbeiders) van teelten), restwaarde van beplantingen, afschrijfbare investeringen, afschrijfbare herstellingen en aangekochte productierechten. Opgelet: intresten van afschrijfbare investeringen bestemd voor nevenactiviteiten en afschrijving van aangekochte productierechten bevinden zich in de kolom Niet-sectorgebonden. Vanaf boekjaar 2014 volgen we het intrestpercentage van leningen aan ondernemingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar dat door de nationale bank van België wordt berekend en door het ECB wordt gepubliceerd. Voor boekjaar 2014 werd steeds 5% gebruikt Verzekeringen, dienstverlening, lidgelden, abonnementen, telefoon, autokosten, bedrijfsbelasting, polderkosten, onroerende voorheffing voor gebouwen. Saldo Arbeidsinkomen..bij gelijke prijzen Bruto opbrengst - variabele kosten Totale opbrengst - totale kosten = zonder het inventarisprijsverschil van vee (zie hoger bij opbrengsten) 16 / 73

17 4.SPECIALE BEREKENINGEN 4.1.Tractor en aanverwante motorrijtuigen (*) Opsomming van de investeringen die opgenomen werden in deze tabel. Enkel investeringen in gebruik van het type tractor, verreiker, bulldozer en bobcat worden weerhouden Enkel van deze investeringen kennen we immers het aantal gereden uren voor de berekening van de tractorkost per uur. Brandstof Alle verbruik van brandstoffen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen of aan de verdeelsleutel Voor tractor,bulldozer, verreiker of bobcat. Onderhoud + Alle verbruik smeermiddelen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen of aan de verdeelsleutel Voor tractor,bulldozer, verreiker of bobcat. + aankoop klein materiaal toegewezen aan de verdeelsleutel VV01 : voor tractor, bulldozer of kniklader. + kleine herstellingen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen. Verzekeringen Verzekeringen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen Afschrijvingen Afschrijvingsbedrag op aankoop en herstellingswaarde van 1 van hogervermelde investeringen. Totale kost/uur Brandstoffen + Onderhoud + Intrest + Verzekering + Afschrijving per opgegeven uur. Uren Gereden uren volgens opgave standen urentellers van hogervermelde investeringen. 17 / 73

18 Verdeling Ruwvoederverstrekking Ruwvoederwinning Akkerbouw.. Neventak (loonwerk,..) Andere Afhankelijk van de opgegeven bestemmingen aan hogervermelde investeringen en de invulling van de vaste verdeelsleutel VV01 : voor tractor, bulldozer of kniklader worden hoger vermelde kosten verdeeld als volgt: Bij de bepaling van de vaste verdeelsleutel VV01 : voor tractor, bulldozer of kniklader worden 3 GVE gelijkgeschakeld aan 1 ha. Verder kennen we een verdeling volgens opp. waarbij aan elke teelt een wegingscoëfficiënt werd toegewezen. Eindresultaat kosten bestemd voor het ruwvoedervee. Eindresultaat kosten bestemd voor de ruwvoederteelten. Eindresultaat kosten bestemd voor de akkerbouwteelten. Kosten bestemd voor investeringen met bestemming Neventak Normaal is dit steeds leeg tenzij er tractorkosten aan de teelt groenmest werden toegewezen. 18 / 73

19 4.2.Nevenactiviteiten (Werk voor derden, hoevetoerisme,..) Alle ontvangsten en uitgaven m.b.t. tot de nevenactiviteiten op het bedrijf worden hier voorgesteld. Mogelijke nevenactiviteiten zijn: Loonwerk voor derden, Hoevetoerisme, Hoeveverkoop, Zonnepanelen en windmolens die elektriciteit verwekken, zuivelverwerking,. Bruto ontvangsten Alle ontvangsten met betrekking tot de nevenactiviteit. Volgende kosten worden weerhouden indien ze werden toegewezen aan de bestemming Nevenactiviteit of aan een investering die gedeeltelijk of volledig voor de nevenactiviteit is bestemd. Vb. Tractor die voor een deel gebruikt wordt om loonwerk te doen voor derden. Ontvangsten Groenstroomcertificaten, Ontvangsten loonwerk, ontvangsten hoevetoerisme, verkoop van elektriciteit.. Intern verbruik eigen energie Opbrengsten van eigen geproduceerde elektriciteit afkomstig van zonnepanelen of windmolens die op het bedrijf of in het huishouden worden verbruikt. De geproduceerde KWh werd vermenigvuldigd met een eenheidsprijs conform de markt. (Seizoen)lonen Betaalde lonen in het kader van eigen gepresteerd loonwerk Onderhoud (brandstoffen..) Aankoop klein materiaal, smeermiddelen, kleine herstellingen, brandstoffen, elektriciteit Diverse vaste kosten Verzekeringen, autokosten, lidgelden, abonnementen,telefoon, bedrijfsbelasting en polderkosten bestemd voor de nevenactiviteit. Diverse variabele kosten Alle andere uitgaven bestemd voor de nevenactiviteit. 19 / 73

20 4.3.Diverse kosten en opbrengsten Taksen en overige heffingen Alles geregistreerd onder de rubriek bedrijfsbelastingen. (belasting op drijfkracht, provinciebelasting...) Hoe worden deze opbrengsten en kosten verrekend in het arbeidsinkomen? Opbrengsten Totaal AI AI per teelt/diersoort Nevenactiveit(Loonwerk, Ja Nee hoevetoerisme, zonnepanelen ) Groenstroomcertificaten Ja Nee Opbrengst eigen geproduceerde Ja Nee electriciteit. Rentesubsidie Nee Nee Start- en installatiepremie Nee Nee Toelagen van investeringen Nee Nee BTW-verschil Nee Nee Gekoppelde MTR-premies Ja volgens opgegeven teelt(en) of diersoort(en) MTR-premies(voor ontkoppeling) Ja volgens opgegeven teelt(en) of diersoort(en) MAP-premies Ja volgens alle teelten Mestafzet(burenregeling) Ja Volgens alle teelten 20 / 73

21 Bio-premies Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Gebiedsgerichte premies Ja Nee Rampenpremie Ja Nee Reconversiepremie Ja Nee Crisispremie (Dioxine,.) Nee Nee Beheersovereenkomst Ja volgens opgegeven teelt(en) Toelage probleemgebieden Ja Nee Verkoop nutriënten Nee Nee Verkoop quota Nee Nee Verkoop toeslagrechten Nee Nee Verkoop materiaal Nee Nee Verhuur toeslagrechten-gewone Ja Ja (volgens opp. subsidiabele teelten) Verhuur toeslagrechten-braak Ja Ja voor braak Verhuur toeslagrechten-speciale Ja Ja (volgens alle dieren) Erosiepremie Ja volgens opgegeven teelt(en) Bedrijfstoeslagen Ja Nee (tenzij anders vermeld) Gekoppelde MTR-premies Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Premies duurzame landbouw Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Premie opruiming dieren Ja Volgens opgegeven diersoort Kosten Mestheffing Ja volgens alle dieren Mestafzet (burenregeling..) Ja volgens mestuitscheidingsnorm N Waterheffing Ja volgens het hele bedrijf Sanitair fonds Ja volgens opgegeven diersoort(en) Promotie- afzetfonds Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Residucontrole Ja volgens opgegeven teelt(en) Kadaverophaling Ja volgens alle dieren Taksen en overige heffingen Ja volgens het hele bedrijf Betaling chapeau,prijzij Nee Nee Aankoop grond Nee Nee Aankoop quota Nee Nee Verhuur quota Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Aankoop nutriënten Nee Nee Aankoop beplantingen Via aanwas, Via aanwas en afschrijving afschrijving Aankoop afschrijfbare investering Via afschrijving Via afschrijving Polderkosten, waterringen Ja Volgens opp. van alle teelten Aankoop produktierechten (quota, toeslagrechten, nutriënten) Ja Nee 4.4.Saldo -> inkomen bedrijfsleider. Inkomen bedrijfsleider Het arbeidsinkomen dat de bedrijfsleider zou verwerven indien * de vaste arbeidskrachten (zowel de betaalde als de familiale, vb. 21 / 73

22 echtgeno(o)t(e), kinderen,.) een loon zouden krijgen. * er geen fictieve pachten worden aangerekend. (enkel de werkelijk betaalde) * de fictieve intresten vervangen worden door de werkelijk betaalde intresten. Landbouwgezinsinkomen Zie inkomen bedrijfsleider waarbij enkel de betaalde arbeidskrachten een loon krijgen i.p.v. de betaalde en de familiale. 22 / 73

23 5.TECHNISCHE ANALYSE DIEREN 5.1.Rundvee Veebeweging VB. MELKVEE Verkoop Gebruiksvee, fokmateriaal Verkopen van koeien die niet bestemd zijn voor de slacht of voor verdere afmesting. Deze zitten bij andere.verkoop Gewicht per dier = Gewicht levend. Totale vleesproductie(aantal) Resultaat moet steeds 0 zijn. Indien dit verschillend is van 0, dan betekent dit dat er nog een fout zit in de telling van de dieren. Voor zoogkoeien + vleesvee VB. ZOOGVEE Kg Vlees per ha ruwvoeder(voor vleesvee) Totale vleesproductie per ha ruwvoeder(opp. hoofdteelt+ opp. nateelt/3) voor vleesvee. Kg Vlees per zoogkoe Totale vleesproductie per gemiddeld aanwezige zoogkoe Groei per dag (Kg vleesproductie / gemiddeld aantal dieren zoogvee(incl. jongvee) of gemiddeld aantal dieren vleesvee volgen 4-maandelijkse aangifte.) / 365 x 1000 Voederconversie Verbruik krachtvoeders (aangekocht+eigen+inventarisverschil) omgerekend naar 88% ds per kg vleesproductie. 23 / 73

24 5.1.2.Zuivelafrekening Melkerijleveringen Enkel de leveringen van volle melk aan zuivelfabriek. Bedrag is zonder afhoudingen en premies of nabetalingen. Melkprijs FPCM(Fat en protein corrected milk): Dit is de melkprijs van meetmelk (meetmelk = standaardmelk die gebruikt wordt om te corrigeren en te vergelijken bij eenzelfde vet (4%) en eiwit (3,3%)). Op die manier kan de melkprijs beter vergeleken worden met andere bedrijven. Formule: melkprijs per liter van zuivelfabriek(zie hoger) / (0, ,116 * vetgehalte in graden / 10,3 + 0,06 * eiwitgehalte in graden / 10,3) vb. Melkprijs van 30 cent/100 liter. voor melk van 43 vet en 35 eiwit: Melkprijs FPCM = 30/(0,337+0,116*43/10,3+0,06*35/10,3) = 29,26 Afhoudingen bijdrage pr. Com., nat. Prom. Heffing, bijdrage K.B , ophaalkosten (allen indien nog niet verrekend in het basisbedrag) Premies Enkel aanwezig indien nog niet verrekend in het basisbedrag.. Ondermelk Enkel ondermelk geleverd aan zuivelfabriek. Thuisverkoop en huishouden: enkel volle melk verkocht aan huis of verbruikt in huishouden. Boter Thuisverkoop van boter Thuisbereiding Thuisverkoop van andere melkproducten ((platte)kaas, yoghurt, ijs...) Overige melk Probleemmelk (penicellinemelk...) Verwerkte melk Netto melkgeld Melkleasing Aangekochte melk voor doorverkoop. Melkerijleveringen - afhoudingen + premies - superheffing + verkoop ondermelk + melk aan kalveren + thuisverkoop en huishouden + verkoop boter + thuisbereiding + overige melk - verwerkte melk. (niet verrekend in hoeveelheid) Huur en verhuur van melkquotum 24 / 73

Toelichting bedrijfsuitslag

Toelichting bedrijfsuitslag Toelichting bedrijfsuitslag Auteur : Cools Marc Datum uitgave : 5-2-2016 INHOUDSTABEL 1. Bedrijfsgegevens -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe een boekhouding. Beginners

Hoe een boekhouding. Beginners Hoe een boekhouding Invullen???? Beginners Zit ik in het juiste boekjaar GEWASSEN OP HET BEDRIJF GEWASSEN OP HET BEDRIJF 1. ZIJN ALLE TEELTEN AANWEZIG? TEELTEN EN HUN OPPERVLAKTE WORDEN OVERGENOMEN UIT

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Algemene bedrijfsgegevens

Algemene bedrijfsgegevens Blz. 1 Algemene bedrijfsgegevens 2233 1/1/14-31/12/14 Arbeid Ondernemer Gezinsleden Tussentotaal Personeel Totaal Gronden Eigendom Pacht Totaal Verloren opp. Beteelde opp. AK,,,,, ha,,,,, Teeltplan Grasland

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Studiedag Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee 10 november 2011 Guy Vandepoel, studiedienst BB 1 Economisch belang

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee September 2012 José Gavilan, Joeri Deuninck, Luc Somers, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven Ruwvoerkost in kostprijs melk Diane Schoonhoven Overzicht Evolutie kostprijs melkveebedrijf De verschillen tussen bedrijven zijn groot Ruwvoermelk maakt het verschil Voorbeelden impact op voerkosten 2

Nadere informatie

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n Boekjaar 2006 L a n d b o u w m o n i t o r i n g s n e tw e r k

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij Melkveehouderij VAC consult Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling Met het oog op de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015, verandert de ondernemingsomgeving

Nadere informatie

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 %

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 % 2. OMZET EN AANWAS De bedrijfseconomische berekening van de omzet en aanwas is een verhaal apart. Hieronder zal dat aan de hand van een voorbeeldberekening worden duidelijk gemaakt. 2.2 Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 2012 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK FOCUS 2014 TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK BOEKJAREN 2011-2013 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op varkenshouderij

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

DE VLAAMSE MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Ministerieel besluit betreffende bepalingen en minimumstandaard voor de bedrijfseconomische boekhouding in de landbouw dienstig als basis voor de door de Vlaamse overheid gesteunde adviseringssystemen.

Nadere informatie

De ondernemende mens centraal

De ondernemende mens centraal De ondernemende mens centraal Overzicht 1: Ontwikkeling van de bedrijfsstructuur GRONDGEBRUIK (HA) Grasland 40,15 40,94 42,38 Maïsland 7,21 7,31 7,15 Overig 0,44 0,34 0,26 Totaal 47,80 48,60 49,79 MELKQUOTUM

Nadere informatie

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015 RENTABILITEITSANALYSE VARKENS Vrints Goedele 26 mei 2015 INHOUD 1. Prognose van het arbeidsinkomen 2. Economische resultaten Kostenstructuur Economische resultaten Vermeerdering Afmesting Gesloten bedrijven

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers COLOFON Datum 31/01/2015 Samenstelling Departement Landbouw en Visserij Verantwoordelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 818 Wijziging van de Meststoffenwet en van de Wet herstructurering varkenshouderij in verband met het schrappen van de tweede generieke korting

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2007 2009 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck,

Nadere informatie

Tabel 4 Diergebonden normen

Tabel 4 Diergebonden normen Mestbeleid 20102013: tabellen Tabel 4 Diergebonden normen Waarvoor gebruiken? De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn

Nadere informatie

Kennisdag Praktisch op weg Kosten verkenning natuurlijk afkalven. Monique Mourits BEC Wageningen November 2016

Kennisdag Praktisch op weg Kosten verkenning natuurlijk afkalven. Monique Mourits BEC Wageningen November 2016 Kennisdag Praktisch op weg Kosten verkenning natuurlijk afkalven Monique Mourits BEC Wageningen November 2016 Achtergrond en doel workshop Rendement Rendement = Opbrengsten - Kosten Voerkosten Kosten;

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE

RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE Rapport 2015 RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Monitoring en Studie Auteurs: Goedele Vrints,

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Mei 2013 Goedele Vrints, Joeri Deuninck, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij RENTABILITEITS-

Nadere informatie

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan Opmaak van een winnend Bedrijfsplan 1 Inhoud - Voorstelling - Algemeen - Wat doe je ermee? - Waarom is het belangrijk? - Opbouw van het bedrijfsplan - Voorbeeld - Valkuilen 2 Bedrijfsplan: Algemeen - 4

Nadere informatie

13/02/2012 WCOvoorbereiding Identificatie

13/02/2012 WCOvoorbereiding Identificatie Identificatiegegevens Onderneming bv Boek Kredietstraat 1 9999 Schuldegem 0800,99,138 info@ltb.be Website www.ltb.be Ondernemersnummer 0123,456,789 Zaakvoerder Nationaal nr gsm Boekhouder Erkenningsnr

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee Dhr. Veehouder Koestraat 1 9999 AA DARP Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: 123456 0570-664111 Adviseur: A.D. Viseur BTW-boekhouding Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW De financiële

Nadere informatie

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn?

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Financiering van het groeiend melkveebedrijf Jan Leyten 6 november 2014 Agenda 1. Evoluties in de melkveesector 2. Verantwoord investeren 3. Investeren in

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee

Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee verklarende parameters Departement Landbouw en Visserij Afdeling Monitoring en Studie Tom Coulier Inkomensverschillen op bedrijfstak melkvee verklarende parameters

Nadere informatie

Bespreking Kostprijs 2006

Bespreking Kostprijs 2006 Bespreking Kostprijs 2006 i.s.m. Wim Govaerts Nick van Eeckeren (Louis Bolk Instituut) Jan Verkaik (Animal Sciences Group Wageningen UR) Eric van Dijken Van Dijken Bedrijfsadvies Vooraf Wie is Eric van

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2015 Q1

Voorbeeld Melkvee 2015 Q1 Voorbeeld Melkvee 215 Q1 BAS 215 kwartaal 1 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor

Nadere informatie

Bedrijfsomvang en -type volgens NEG-typering

Bedrijfsomvang en -type volgens NEG-typering In deze bijlage is de tabel opgenomen waarin de Nge-factor per diersoort is weergegeven. Tevens is de rekenmethode hier weergegeven die gebruikt is om het per bedrijf te berekenen conform de 300 Nge-systematiek.

Nadere informatie

Bedrijfsplan. Voorbeeld

Bedrijfsplan. Voorbeeld Bedrijfsplan Bedrijfsplan Voorbeeld Boekhouding evaluatie laatste jaar P. 2 Boekhouding 01/01/15-31/12/15 100 l. LIBA gem. Opbrengsten 965.110 li FPCM Bedrag FPCM * 100 l. FPCM * % Melkgeld 270.186 28,00

Nadere informatie

Dit is een voorbeeldrapport.

Dit is een voorbeeldrapport. Dit is een voorbeeldrapport. Bedrijfsanalyse over het boekjaar 2012 Prognose 2013-2015 VOF de Boer Hoeve "Suydeinde" Zuideinde 18 b 2445 AV Aarlanderveen 12 april 2013 Opgesteld door: Klaas de Jong Adviseur

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen Inleiding Technische brochure Terreinbegrazing met schapen Schapenbestand in Vlaanderen Wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Kengetallen: Welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering? Isabelle Degezelle 27 nov 2015

Kengetallen: Welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering? Isabelle Degezelle 27 nov 2015 Kengetallen: Welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering? Isabelle Degezelle 27 nov 2015 Bedrijfsvoering EVENWICHT ZOEKEN KOSTEN BATEN Meten is weten wanneer je weet wat je meet!!! Kengetallen

Nadere informatie

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het krachtvoerverbruik van het jongvee. Dit moet apart worden genoteerd.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het krachtvoerverbruik van het jongvee. Dit moet apart worden genoteerd. 4. VOERKOSTEN Krachtvoerkosten Krachtvoerkosten zijn de eerste toegerekende kosten waar we tegenaan lopen. Om te beginnen kunnen we stellen, dat de voerkosten gelijk zijn aan de voeraankopen vermenigvuldigd

Nadere informatie

Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model

Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model Technische beschrijving Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2008/05,

Nadere informatie

Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij

Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij Rapport Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij Aanvulling: actuele tendensen voor 2011 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDENSCHAPPEN

Nadere informatie

Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel

Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel Hoe belangrijk is de keuze van de eindbeer voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten?

Nadere informatie

12356 MONITEUR BELGE 14.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

12356 MONITEUR BELGE 14.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 12356 MONITEUR BELGE 14.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw [C 2003/35288] 17 FEBRUARI 2003.

Nadere informatie

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD 56601 Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 10 mei 2007 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten

Nadere informatie

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen FOCUS AARDAPPELEN Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 INHOUD 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen 3.1 Vroege aardappelen

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens In het kader van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV Nutriëntenbalans (N & P) in BRP Wetenschappelijke onderbouwing CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, Juli 2012 Inleiding De nutriëntenbalans brengt de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf in beeld.

Nadere informatie

pca Bewaarproblemen oogst 2014

pca Bewaarproblemen oogst 2014 pca Bewaarproblemen oogst 2014 Seizoen 2014 Prachtig voorjaar Zomer: groeizaam weer (plaag ) Natte augustus Hoge temperaturen bij oogst Hoge temperaturen eerste weken bewaring Grote productie Grove knollen,

Nadere informatie

Fosfaatklasse. Grondmonster

Fosfaatklasse. Grondmonster Bijlage 1: Bedrijf & percelen 1.1. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens Opteren voor derogatie Derogatie toegestaan Biologisch Ja Ja Nee 1.2. PERCELEN Perceelsnummer & naam Opp. (ha) Topoperceel Grondsoort

Nadere informatie

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

BAS Q BAS Melkgeiten - voorbeeldrapport

BAS Q BAS Melkgeiten - voorbeeldrapport BAS Q 4-216 BAS Melkgeiten - voorbeeldrapport BAS Q4-216 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkgeiten en veemanagement Saldo melkgeiten en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR en niet toegerekende

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2014 Omschrijving : plomp 2014 feb15 Naam veehouder : Plomp Agro Vof Straat + huisnummer : Geerkade 10 Postcode

Nadere informatie

Naam Mobiel Telefoonnummer (persoonlijk) E-mailadres. 1. Kasgeld Het aanwezige kasgeld per 31 december 2015 bedraagt

Naam Mobiel Telefoonnummer (persoonlijk) E-mailadres. 1. Kasgeld Het aanwezige kasgeld per 31 december 2015 bedraagt INVENTARISATIELIJST 2015 RUNDVEE/SCHAPEN Het volledig invullen van deze lijst en volledig aanleveren van de gevraagde gegevens bij onderdeel D is van belang voor een juiste, snelle en complete verwerking

Nadere informatie

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer?

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? NISCOO Heerenveen Zwier van der Vegte, Bedrijfsleider KTC De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu: Overheid wil dit beperken

Nadere informatie

Bedrijfsbegroting naam leerling : oke

Bedrijfsbegroting naam leerling : oke 15 De bedrijfsbegroting Bedrijfsbegroting naam leerling : oke test Omschrijving melkvee Aantal eenheden Per eenheid in euro's Bruto opbrengst Saldo Totaal saldo Berekende rente per eenh. Totaal of % Waarde

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Pigs2win Een tool om het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven te analyseren Handleiding

Pigs2win Een tool om het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven te analyseren Handleiding Pigs2win Een tool om het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven te analyseren Handleiding Met dank aan IWT voor de financiële ondersteuning van het project Contact: Dr.

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Examen VMBO-KB 2015 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9 Varkenshouderij Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9.1 Opbrengsten varkenshouderij Bij de varkenshouderij gaan we

Nadere informatie

wel/niet zeug opfokzeug beer vleesvarken in saldo (incl. biggen tot 25 kg) 25 kg dekrijp

wel/niet zeug opfokzeug beer vleesvarken in saldo (incl. biggen tot 25 kg) 25 kg dekrijp BEREKENING NORMEN PER GEMIDDELD AANWEZIG DIER 2007 De normen en uitgangspunten, gebruikt bij de berekening van de normen per gemiddeld aanwezig dier, zijn zoveel mogelijk afgestemd op: - KWIN-Vee 2007-2008

Nadere informatie

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017 01 van 06 Tabel 4 Diergebonden normen 20162017 Waarvoor gebruiken? De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie van

Nadere informatie

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Pilotveehouder Henk van Dijk Proeftuinadviseur Gerrit de Lange Countus Accountants Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: 8

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2015 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

HET LANDBOUWMONITORINGS- NETWERK (LMN) EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING VOOR LAND- EN TUINBOUWERS

HET LANDBOUWMONITORINGS- NETWERK (LMN) EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING VOOR LAND- EN TUINBOUWERS HET LANDBOUWMONITORINGS- NETWERK (LMN) EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING VOOR LAND- EN TUINBOUWERS VOORWOORD Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) biedt land- en tuinbouwers in Vlaanderen gratis een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2017 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2016 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

Bedrijfsvergelijkend overzicht Melkveehouderij 2014 Prognose 2015 en 2016 Liquiditeitsplanning en saldo per koe

Bedrijfsvergelijkend overzicht Melkveehouderij 2014 Prognose 2015 en 2016 Liquiditeitsplanning en saldo per koe Bedrijfsvergelijkend overzicht Melkveehouderij 2014 Prognose 2015 en 2016 Liquiditeitsplanning en saldo per koe Geachte relatie, Jaarlijks stellen we een bedrijfsvergelijkend overzicht samen van de bedrijfsresultaten

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Update : Februari 2014 Opmerking Om redenen van administratieve vereenvoudiging berust de enquête van 2011 niet meer op de landbouwers die hebben deelgenomen aan de landbouwtelling

Nadere informatie

Resultaten KringloopWijzers 2016

Resultaten KringloopWijzers 2016 Resultaten KringloopWijzers 2016 7 september 2017 Gerjan Hilhorst WLR - De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu EU beleid: beperken verliezen uit landbouw Streven:

Nadere informatie

Frank Weersink 26-2-2015

Frank Weersink 26-2-2015 Voorstellen Frank Weersink Inhoud Aanleiding Kosten Voorbereidingen voor weiden Voor-& nadelen Dagelijks omweiden Beweidingsplan Materialen Tools - Farmwalk- Platemeter Grasbehoefte Financieel Verliezen

Nadere informatie

Hier moet worden aangegeven het soort werktuig Bijvoorbeeld: een trekker.

Hier moet worden aangegeven het soort werktuig Bijvoorbeeld: een trekker. 10 WERKTUIGKOSTEN Om zo n formulier goed in te vullen moeten we eerst weten wat al de begrippen, die erop vermeld staan, betekenen. Hieronder is de kop van het formulier weergegeven. Werktuig Omschrijving

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ

TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ INLEIDING - Werken op technische resultaten is goed. Is zelfs noodzakelijk. MAAR: niet te allen prijze! - Een correcte afweging tussen opbrengst, kost (en zelfs ook

Nadere informatie

Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting

Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting Juli 2005 Gertjan Holshof (ASG) Gertjan.holshof@wur.nl Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project 100

Nadere informatie

Opstarten boekjaar. Hier volgen de verschillende stappen.

Opstarten boekjaar. Hier volgen de verschillende stappen. Opstarten boekjaar Ieder nieuw boekjaar wordt opgestart door een bedrijfsplan klaar te zetten. Misschien is dit nog niet gebeurd, of toch nog niet volledig. Dit gaan we eerst even na om zeker te zijn dat

Nadere informatie

Bio, goed voor de natuur, goed voor ons

Bio, goed voor de natuur, goed voor ons Bio, goed voor de natuur, goed voor ons Certisys BE-BIO-01 VOOR GEVOGELTE ACTI KUIKEN [438000000] Volledig voeder voor kuikens in de vorm van meel, geproduceerd volgens Acti Kuiken bestaat uit 100% plantaardige

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw

Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw . Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw Een olifant eet je hapje per hapje. vzw Boeren op een Kruispunt Hulporganisatie voor land- en tuinbouwbedrijven in moeilijkheden.

Nadere informatie

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ v.u. Jules Van Liefferinge depotnr. D/2015/3241/316 www.vlaanderen.be/landbouw DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ PRODUCTIEWAARDE, MILJOEN EURO, 2014 overige 167 223 325 512 602 1.460 844 712 355 179 102

Nadere informatie

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven.

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven. Technisch efficiënt boven lage kosten 31/12/2015 Inleiding Ilvo deed op basis van anonieme Liba-boekhouddata een onderzoek naar technische en economische efficiëntie op melkveebedrijven. - Het hoofdbesluit

Nadere informatie

Strategische keuzen in quotumloos tijdperk

Strategische keuzen in quotumloos tijdperk Strategische keuzen in quotumloos tijdperk Marc Vergote/Jacky Swennen Inleiding Inleiding Omgaan met verandering Grond Arbeid Kapitaal Succes Melkveebedrijven Productiefactoren Ondernemingsklimaat MAP

Nadere informatie

Termijnmarkt ook voor Vlaamse teler? Guy Depraetere Algemeen secretaris ABS

Termijnmarkt ook voor Vlaamse teler? Guy Depraetere Algemeen secretaris ABS Termijnmarkt ook voor Vlaamse teler? Guy Depraetere Algemeen secretaris ABS Telen = één, verkopen = twee Contracten Vrije markt Marktkennis: POMMAK, studieclub, aardappelpraatje, Termijnmarkt Vrije markt

Nadere informatie