TIBER bedrijfsboekhouding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIBER bedrijfsboekhouding"

Transcriptie

1

2 2 / 73

3 BOERENBOND Dienst land en tuinbouwboekhouding Diestsevest Leuven T (016) TIBER bedrijfsboekhouding Toelichting bedrijfsuitslag Auteur : Cools Marc Datum uitgave : / 73

4 INHOUDSTABEL 1. Bedrijfsgegevens Teeltplan en Veebezetting Arbeidsanalyse Rendabiliteit Financieel Balans Saldo > Gezinsinkomen Boekhoudkundige posten Aanwending financiële middelen Bedrijfskapitaal Economisch resultaat BEDRIJF Speciale berekeningen Tractor en aanverwante motorrijtuigen Nevenactiviteiten (Werk voor derden, hoevetoerisme,..) Diverse kosten en opbrengsten Saldo -> inkomen bedrijfsleider Technische analyse dieren Rundvee Veebeweging Zuivelafrekening Bedrijfsintensiteit Vruchtbaarheid Voeding Rundvee Zeugen Veebeweging Voeding Vruchtbaarheid Vleesvarkens Voeding Afmestresultaat Kostprijs, saldo en arbeidsinkomen gesloten: Braadkippen Leghennen Melkgeiten Economische analyse DIEREN Economische analyse TEELTEN Analyse Suikerbietafrekening Bemesting teelten Afschrijfbaar kapitaal Overzicht afschrijfbaar kapitaal Investeringsfiche Aangekochte productierechten Beplantingen Arbeidsfiche Energiefiche / 73

5 14. Interne bedrijfsvergelijking Milieurapport Doelstellingen De 4 hoofdstukken De nutriëntenbalans De bestrijdingsmiddelen: Het energieverbruik Het waterverbruik Externe bedrijfsvergelijking BIJLAGE 1: Standaarduren en GVE-coëfficiënten BIJLAGE 2: De verdeelsleutels / 73

6 DE BEDRIJFSUITSLAG 1.BEDRIJFSGEGEVENS 1.1.Teeltplan en Veebezetting Bedrijfsoppervlakte: Beteelde oppervlakte Aantal dieren: Oppervlakte van alle hoofdteelten, of de totale oppervlakte van de beteelde kavels Oppervlakte van zowel hoofd-, voor-, als nateelten. Geeft aan in hoeverre de kavels werden benut. Groenmest wordt niet meegeteld. Voor melkkoeien: gemiddelde van de maandelijkse opgave Voor kippen (braad en leg) gemiddelde van 14-daagse opgave Voor de rest : gemiddelde van de 4-maandelijkse opgave Totale GVE: Een overzicht van de gebruikte coëfficiënten vindt u in bijlage 1. Productierechten Eigen quota op het einde van het boekjaar: - Melkquotum in liter - Suikerbietquotum in kg - Zoogkoeienquotum in aantal koeien - Ooienquotum in aantal ooien 6 / 73

7 1.2.Arbeidsanalyse Gewerkte uren : Werkelijk uurloon Fiktief uurloon Fiktief loon totaal Totaal VAK Gewerkte uren herrekend op basis van leeftijd en validiteit Arbeidsinkomen / gewerkte uren van ALLE arbeidskrachten Dit is het uurloon van een geschoolde landarbeider incl. patronale bijdrage. Fictief uurloon vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren door de niet betaalde arbeidskrachten. (meestal de uren gepresteerd door de bedrijfsleider, echtgeno(o)t(e), kinderen,.) Aantal Volwaardige ArbeidsKrachten. Niet elke beschikbare arbeidskracht is een volwaardige arbeidskracht. Hoe wordt dit bepaald? Bestendige volledige arbeidskrachten (betaald of niet-betaald) zijn steeds 1 VAK. Voor de Niet bestendige volledige arbeidskrachten (vb. echtgeno(o)t(e),kinderen, ) hangt dit af van het aantal omgerekende gewerkte uren (zie verder). Een arbeidskracht kan echter nooit meer dan 1 VAK zijn! Voor Niet-betaalde arbeidskrachten (familiale,..) is 1 VAK = 3000 gewerkte gecorrigeerde uren. Voor betaalde arbeidskrachten is 1 VAK = 2400 gewerkte gecorrigeerde uren (gecorrigeerde uren houden rekening met de leeftijd van de arbeidskracht en de validiteit) 7 / 73

8 1.3.Rendabiliteit Bruto opbrengst Variabele kosten Vaste lonen Eigen of fictieve lonen Fiktieve intresten Netto bedrijfsresultaat Is inclusief - de inventarisverschillen - de waarde van eigen verbruikte voeders, en zaaigoed - de waarde van ondergeploegde of gestrooide teeltbijproducten! Inclusief de waarde van eigen voeders, zaaigoed en ondergeploegde of gestrooide teeltbijproducten! Dit zijn de effectief betaalde lonen voor de vaste arbeidskrachten (niet de lonen voor de seizoensarbeiders!) Dit zijn de fictieve (niet uitbetaalde) lonen voor de vaste, meestal familiale, arbeidskrachten. (zie gewerkte uren * Fictief uurloon) Intrest op de waarde van het vee (einde boekjaar), omlopend kapitaal(=variabele kosten + lonen (fictief+loon vaste arbeiders) van teelten), beplantingen, restwaarde(einde boekjaar) van de afschrijfbare investeringen, afschrijfbare herstellingen en aangekochte productiemiddelen. Vanaf boekjaar 2014 volgen we het intrestpercentage van leningen aan ondernemingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar dat door de nationale bank van België wordt berekend en door het ECB wordt gepubliceerd. Voor boekjaar 2014 werd steeds 5% gebruikt. Dit is het resultaat nadat alle arbeidskrachten (ook de familiale) zijn uitbetaald door het bedrijf. Dit kan ofwel een Winst (indien positief) of wel een Verlies (negatief cijfer) zijn. Intrest op bedrijfskapitaal (=netto opbrengst / Bedrijfskapitaal * 100) Hoeveel intrest heeft het 8 / 73

9 bedrijf(na aftrek van de eigen lonen) mij opgeleverd voor het kapitaal dat ik er in heb ingestopt. Het cijfer kan vergeleken worden met het intrestpercentage dat ik van externen (bank,.) zou kunnen verwerven voor hetzelfde kapitaal. Wat er precies in het bedrijfskapitaal zit kan je terugvinden op blz. 2 van de bedrijfsuitslag. Gezinsinkomen Is de som van alle ontvangsten verminderd met de som van alle uitgaven. De bedragen zijn INCLUSIEF BTW behalve indien er een BTW-boekhouding wordt gevoerd. In dit geval worden de BTWontvangsten of uitgaven niet meegeteld. Ook het ontvangen bedrag van een lening wordt bij de ontvangsten geteld! Alhoewel vele land- en tuinbouwers dit inkomen als een echt bedrijfsinkomen aanvoelen, kan dit zeer misleidend zijn. Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen echter weinig waarde vermits het niet kan vergeleken worden met andere bedrijven. 9 / 73

10 2.FINANCIEEL 2.1.Balans Nutriënten,chapeau, : Voorraden Voorschotten Aanplantingen Bedrag van uitgaven of ontvangsten van nutriënten, chapeau of andere uitbatingsrechten. Voorraden van teeltproducten, meststoffen, aangekocht ruw- en krachtvoeder, brandstoffen en olie Onkosten gemaakt in het vorige boekjaar (begin) bestemd voor het huidige boekjaar, ofwel gemaakt in het huidige boekjaar(eind) bestemd voor het volgende boekjaar. B.v.b verbruik van zaaigoed, fytoproducten, meststoffen, loonwerk, seizoenlonen... (geen lonen voor vaste arbeidskrachten) De waarde van de aanplantingen wordt berekend op basis van systeemtabellen waarbij per variëteit, een maximum waarde per boom en per ha wordt opgegeven, het aantal jaren eer die max. waarde wordt bereikt, hoe lang deze max. waarde aangehouden wordt en over welke termijn die vervolgens wordt afgeschreven. Produktierechten Restwaarde van de aangekochte produktierechten (quota, 10 / 73

11 toeslagrechten, emissierechten, ) van nu en het verleden worden hier vermeld? Deze productierechten worden steeds afgeschreven op 5 jaar met uitzondering van aangekochte melkquota na 2010 die degressief afgeschreven worden i.f.v (= jaar van afschaffing melkquotum) en aangekocht suikerbietquotum aangekocht na 2012 die degressief wordt afgeschreven i.f.v (= jaar van afschaffing suikerbietuotum) 2.2.Saldo > Gezinsinkomen Bovenstaand schema leert u hoe we vertrekkende van het saldo komen tot het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen is de som van alle ontvangsten verminderd met de som van alle uitgaven. Ook het ontvangen bedrag van een lening wordt bij de ontvangsten geteld! Alhoewel vele land- en tuinbouwers dit inkomen als een echt bedrijfsinkomen aanvoelen, kan dit zeer misleidend zijn. Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen echter weinig waarde. Saldo: Betaalde pachten: Algemene bedrijfskosten BTW-winst,-verlies Bruto opbrengst(=incl. bedrijfstoeslag) - variabele kosten De werkelijk betaalde pacht voor quota, huur toeslagrechten, grond, seizoenpacht of gebouwen Autokosten, verzekeringen, bedrijfsbelastingen, abonnementen, dienstverlening (boekhouding...), telefoon en polderkosten, onroerende voorheffing van gebouwen.. Saldo van BTW-ontvangsten en BTW-uitgaven. Opm. Dit bedrag is 0 indien er een BTW-boekhouding wordt gevoerd. In dit geval wordt het BTW-verschil informatief vermeld tussen de haakjes (zie voorbeeld) - BTW-verlies betekent dat meer BTW werd uitgegeven dan ontvangen. Deze is dus terugvorderbaar indien niet gewerkt wordt met een forfaitair BTW-stelsel. - BTW-winst betekent dat meer BTW werd ontvangen dan uitgegeven. Deze is dus te betalen indien niet gewerkt wordt met een forfaitair BTWstelsel. Inventarisstijging,-daling dieren.waardeverschil van de dieren tussen de eind en begininventaris. Voorraad-, voorschotstijging, - daling: Voorschotverschillen, voorraadverschil van eigen en 11 / 73

12 aangekochte teeltproducten, krachtvoeders, meststoffen, brandstoffen, smeermiddelen, verkoop teeltproducten waarvan boekjaar van verkoop verschillend is van boekjaar van bestemming, verbruiken van meststoffen waarvoor geen aankoop gekend is. Overige uitgaven Cash-flow Opname leningen Jaarlast + premie overdracht vorig jaar van suikerbieten, start- en installatiepremie, crisispremies (b.v.b.dioxinepremie) - bedrag overdracht van suikerbieten volgend jaar (D-bieten) of hoeveel financiële middelen worden door het bedrijf gegenereerd om zijn voortbestaan en die van het gezin te verzekeren. Bedrag van de tijdens het boekjaar opgenomen leningen. Aflossingen + betaalde intresten - rentesubsidie van leningen Duurzame investeringen 2.3.Boekhoudkundige posten + aankoop quota, aankoop toeslagrechten, uitgaven chapeau of uitbatingrechten, aankoop grond en grondverbeteringen, aankoop gebouwen, aankoop afschrijfbaar materiaal, uitgaven grote afschrijfbare herstellingen, aankoop beplantingen, aankoop nutriënten, aankoop toeslagrechten. - Verkoop nutriënten, verkoop afschrijfbare investeringen, verkoop van niet afschrijfbaar materiaal, ontvangen toelage investeringen, verkoop quota, verkoop toeslagrechten Boekh. afschrijving Boekh. Intrest Afschrijving van afschrijfbaar kapitaal, beplantingen en aangekochte produktiemiddelen Intrest op de waarde van het vee (einde boekjaar), omlopend kapitaal(=variabele kosten + lonen (fictief+loon vaste arbeiders) van teelten), beplantingen, restwaarde(einde boekjaar) van de afschrijfbare investeringen, afschrijfbare herstellingen en aangekochte productiemiddelen. Vanaf boekjaar 2014 volgen we het intrestpercentage van leningen aan ondernemingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar dat door de nationale bank van België wordt berekend en door het ECB wordt gepubliceerd. Voor boekjaar 2014 werd steeds 5% gebruikt Fiktieve pacht Oppervlakte van grond in eigendom op het einde van het boekjaar * fiktieve pachtwaarde. 2.4.Aanwending financiële middelen = Aankoop van machines, gebouwen, grond, aanplantingen, quota + inventarisverschillen van vee,planten en voorraden van meststoffen brandstoffen, 12 / 73

13 2.5.Bedrijfskapitaal Levend kapitaal: Waarde van het vee (begin- + eindwaarde) / 2. Dood kapitaal: Omlopend kapitaal: Eindwaarde van de afschrijfbare investeringen (grondverbeteringen, gebouwen, afschrijfbaar materiaal) Som van alle variabele kosten aan de teelten + lonen (incl. de fictieve) besteed aan teelten / 2. Beplantingen: Waarde van de beplantingen (begin + eindwaarde) / 2. Aangekochte productiemiddelen: Restwaarde van de aangekochte productiemiddelen (quota, toeslagrechten en nutriënten) na afschrijving op 10 jaar. Uitzondering: Melkquota met aankoopdatum na 2005 worden degressief afgeschreven i.f.v (= jaar van afschaffing melkquotum) 13 / 73

14 3.ECONOMISCH RESULTAAT BEDRIJF In de kolom Niet-sectorgebonden-Nevenactiviteiten bevinden zich de opbrengsten en kosten die niet toewijsbaar zijn aan 1 bepaalde sector op uw bedrijf. Ze worden wel meegerekend in het totale arbeidsinkomen, maar niet in het arbeidsinkomen van de diverse sectoren. Belangrijkste posten hier zijn de bedrijfstoeslag, opbrengst van groenstroomcertificaten, opbrengst van eigen geproduceerde elektriciteit, opbrengsten en kosten van nevenactiviteiten, afschrijving, intrest en verkoop van aangekochte productiemiddelen (quota, nutriënten, toeslagrechten, onkosten voor groenmest..), andere niet structurele premies,. Voor een volledig overzicht van de kosten en opbrengsten die al dan niet bij de sectoren terecht komen zie blz. 17 en 18). Verkoop vlees (netto) Totale verkoopprijs vee - totale aankoopprijs vee. Verkoop hoofdproducten Verkoop van teelten, levering aan zuivelfabriek, thuisverkoop en verbruik in huishouden van dierlijke en teeltproducten. Verkoop bijproducten Verkoop van teeltbijproducten. Premies Opgelet!: - Reconversiepremies, rampenpremies, toelage probleemgebieden, en bedrijfstoeslagen staan enkel vermeld in de kolom totaal. Ze worden dus niet weerhouden in de opbrengst van de sectoren. - Crisipremies, start- en installatiepremies, investeringspremies of rentesubsidies worden hier NIET meegeteld. Diversen Verkoop organisch mest, nevenactiviteiten(werk voor derden,hoevetoerisme, groenstroomcertificaten,.), verkoop sperma, ontvangsten dekgelden, ontvangsten mestafzet, verhuur quota, verhuur toeslagrechten, verhuur gebouwen, jachtpacht, ontvangsten prijskampen, schadevergoedingen, uitbetaling verzekering.. (de vetgedrukte rubrieken worden NIET weerhouden in het arbeidsinkomen van de diverse sectoren, enkel in het totale AI en staan vermeld in de kolom Niet-sectorgebonden ) Opbrengst eigen producten Opbrengsten van vee- en teeltproducten.(eigen voeders, zaaigoed, melk,graanstro, elektriciteit geleverd door eigen zonnepanelen,...) Aanwas/aangroei/voorraad Voorraadverschillen teeltproducten, aangroei beplantingen, inventarisaangroei vee als gevolg van toe- of afname van de veestapel Prijsverschil Inventarisprijsverschil van vee als gevolg van waardestijging of daling van de veestapel Opm.:Voor vleesvarkens, -kalveren en braadkippen zijn de prijs- en aangroeiverschillen gebaseerd op de waarde per kg, voor de andere diersoorten op de waarde per dier. 14 / 73

15 Voeders Aangekochte krachtvoeders en aangekochte ruwvoeders, inclusief de inventarisverschillen, Eigen teelthoofdproducten vervoederd als krachtvoeder(vb. korrelmaïs), Eigen teeltbijproducten vervoederd als ruwvoeder (vb. suikerbietkoppen), Melk vervoederd aan kalveren kortingen veevoeders. Gezondheid Veeartskosten + medicamenten Vruchtbaarheid dekgelden, K.I., aankoop sperma en embryo s Opm:Onkosten voor groenmest worden enkel weerhouden in de kolom totaal Zaai-, en pootgoed zowel eigen als aangekocht. Meststoffen Verbruik van organisch mest + verbruik van kunstmest + ondergeploegde of gestrooide teeltbijproducten. (korrelmaïsstengels, ) Gewasbescherming gewasbescherming + bewaarmiddelen. Verwarming en energie Verbruik van mazout en elektriciteit, inclusief de kosten voor eigen geproduceerde electriciteit. Milieu Waterheffing, uitgaven mestafzet, mestheffing Seizoenslonen/loonwerk Onderhoudskosten Verbruik van olie en smeermiddelen, aankoop klein materiaal, uitgave kleine herstellingen. Afzet- en administratie Leveringskosten(geen IKZ-vergoeding), Dierziektebestrijding(Sanitel), Sanitair fonds, Melkcontrole, Administratieve kosten voor seizoenarbeiders. Diversen Kadaverophaling, water, ontledingen, aankoop stro voor strooisel en andere uitgaven. (fictieve)pacht/huur Afschrijving gebouwen Afschrijving andere Huur quota, seizoenpacht, huur grond, huur gebouwen, fictieve pacht eigen grond, huur toeslagrechten. Gebouwen, serres + grond- en erfverbeteringen Tractor, motorvoertuigen, ander dood kapitaal, beplantingen en aangekochte productierechten (quota, nutriënten en toeslagrechten) Opgelet: afschrijvingen van afschrijfbare investeringen bestemd voor de nevenactiviteiten en afschrijving van aangekochte productierechten 15 / 73

16 Intrest Algemene bedrijfskosten bevinden zich in de kolom Niet-sectorgebonden. Intrest op waarde van het vee(einde boekjaar), omlopend kapitaal(=variabele kosten + lonen (fictief+loon vaste arbeiders) van teelten), restwaarde van beplantingen, afschrijfbare investeringen, afschrijfbare herstellingen en aangekochte productierechten. Opgelet: intresten van afschrijfbare investeringen bestemd voor nevenactiviteiten en afschrijving van aangekochte productierechten bevinden zich in de kolom Niet-sectorgebonden. Vanaf boekjaar 2014 volgen we het intrestpercentage van leningen aan ondernemingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan vijf jaar dat door de nationale bank van België wordt berekend en door het ECB wordt gepubliceerd. Voor boekjaar 2014 werd steeds 5% gebruikt Verzekeringen, dienstverlening, lidgelden, abonnementen, telefoon, autokosten, bedrijfsbelasting, polderkosten, onroerende voorheffing voor gebouwen. Saldo Arbeidsinkomen..bij gelijke prijzen Bruto opbrengst - variabele kosten Totale opbrengst - totale kosten = zonder het inventarisprijsverschil van vee (zie hoger bij opbrengsten) 16 / 73

17 4.SPECIALE BEREKENINGEN 4.1.Tractor en aanverwante motorrijtuigen (*) Opsomming van de investeringen die opgenomen werden in deze tabel. Enkel investeringen in gebruik van het type tractor, verreiker, bulldozer en bobcat worden weerhouden Enkel van deze investeringen kennen we immers het aantal gereden uren voor de berekening van de tractorkost per uur. Brandstof Alle verbruik van brandstoffen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen of aan de verdeelsleutel Voor tractor,bulldozer, verreiker of bobcat. Onderhoud + Alle verbruik smeermiddelen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen of aan de verdeelsleutel Voor tractor,bulldozer, verreiker of bobcat. + aankoop klein materiaal toegewezen aan de verdeelsleutel VV01 : voor tractor, bulldozer of kniklader. + kleine herstellingen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen. Verzekeringen Verzekeringen toegewezen aan 1 van hogervermelde investeringen Afschrijvingen Afschrijvingsbedrag op aankoop en herstellingswaarde van 1 van hogervermelde investeringen. Totale kost/uur Brandstoffen + Onderhoud + Intrest + Verzekering + Afschrijving per opgegeven uur. Uren Gereden uren volgens opgave standen urentellers van hogervermelde investeringen. 17 / 73

18 Verdeling Ruwvoederverstrekking Ruwvoederwinning Akkerbouw.. Neventak (loonwerk,..) Andere Afhankelijk van de opgegeven bestemmingen aan hogervermelde investeringen en de invulling van de vaste verdeelsleutel VV01 : voor tractor, bulldozer of kniklader worden hoger vermelde kosten verdeeld als volgt: Bij de bepaling van de vaste verdeelsleutel VV01 : voor tractor, bulldozer of kniklader worden 3 GVE gelijkgeschakeld aan 1 ha. Verder kennen we een verdeling volgens opp. waarbij aan elke teelt een wegingscoëfficiënt werd toegewezen. Eindresultaat kosten bestemd voor het ruwvoedervee. Eindresultaat kosten bestemd voor de ruwvoederteelten. Eindresultaat kosten bestemd voor de akkerbouwteelten. Kosten bestemd voor investeringen met bestemming Neventak Normaal is dit steeds leeg tenzij er tractorkosten aan de teelt groenmest werden toegewezen. 18 / 73

19 4.2.Nevenactiviteiten (Werk voor derden, hoevetoerisme,..) Alle ontvangsten en uitgaven m.b.t. tot de nevenactiviteiten op het bedrijf worden hier voorgesteld. Mogelijke nevenactiviteiten zijn: Loonwerk voor derden, Hoevetoerisme, Hoeveverkoop, Zonnepanelen en windmolens die elektriciteit verwekken, zuivelverwerking,. Bruto ontvangsten Alle ontvangsten met betrekking tot de nevenactiviteit. Volgende kosten worden weerhouden indien ze werden toegewezen aan de bestemming Nevenactiviteit of aan een investering die gedeeltelijk of volledig voor de nevenactiviteit is bestemd. Vb. Tractor die voor een deel gebruikt wordt om loonwerk te doen voor derden. Ontvangsten Groenstroomcertificaten, Ontvangsten loonwerk, ontvangsten hoevetoerisme, verkoop van elektriciteit.. Intern verbruik eigen energie Opbrengsten van eigen geproduceerde elektriciteit afkomstig van zonnepanelen of windmolens die op het bedrijf of in het huishouden worden verbruikt. De geproduceerde KWh werd vermenigvuldigd met een eenheidsprijs conform de markt. (Seizoen)lonen Betaalde lonen in het kader van eigen gepresteerd loonwerk Onderhoud (brandstoffen..) Aankoop klein materiaal, smeermiddelen, kleine herstellingen, brandstoffen, elektriciteit Diverse vaste kosten Verzekeringen, autokosten, lidgelden, abonnementen,telefoon, bedrijfsbelasting en polderkosten bestemd voor de nevenactiviteit. Diverse variabele kosten Alle andere uitgaven bestemd voor de nevenactiviteit. 19 / 73

20 4.3.Diverse kosten en opbrengsten Taksen en overige heffingen Alles geregistreerd onder de rubriek bedrijfsbelastingen. (belasting op drijfkracht, provinciebelasting...) Hoe worden deze opbrengsten en kosten verrekend in het arbeidsinkomen? Opbrengsten Totaal AI AI per teelt/diersoort Nevenactiveit(Loonwerk, Ja Nee hoevetoerisme, zonnepanelen ) Groenstroomcertificaten Ja Nee Opbrengst eigen geproduceerde Ja Nee electriciteit. Rentesubsidie Nee Nee Start- en installatiepremie Nee Nee Toelagen van investeringen Nee Nee BTW-verschil Nee Nee Gekoppelde MTR-premies Ja volgens opgegeven teelt(en) of diersoort(en) MTR-premies(voor ontkoppeling) Ja volgens opgegeven teelt(en) of diersoort(en) MAP-premies Ja volgens alle teelten Mestafzet(burenregeling) Ja Volgens alle teelten 20 / 73

21 Bio-premies Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Gebiedsgerichte premies Ja Nee Rampenpremie Ja Nee Reconversiepremie Ja Nee Crisispremie (Dioxine,.) Nee Nee Beheersovereenkomst Ja volgens opgegeven teelt(en) Toelage probleemgebieden Ja Nee Verkoop nutriënten Nee Nee Verkoop quota Nee Nee Verkoop toeslagrechten Nee Nee Verkoop materiaal Nee Nee Verhuur toeslagrechten-gewone Ja Ja (volgens opp. subsidiabele teelten) Verhuur toeslagrechten-braak Ja Ja voor braak Verhuur toeslagrechten-speciale Ja Ja (volgens alle dieren) Erosiepremie Ja volgens opgegeven teelt(en) Bedrijfstoeslagen Ja Nee (tenzij anders vermeld) Gekoppelde MTR-premies Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Premies duurzame landbouw Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Premie opruiming dieren Ja Volgens opgegeven diersoort Kosten Mestheffing Ja volgens alle dieren Mestafzet (burenregeling..) Ja volgens mestuitscheidingsnorm N Waterheffing Ja volgens het hele bedrijf Sanitair fonds Ja volgens opgegeven diersoort(en) Promotie- afzetfonds Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Residucontrole Ja volgens opgegeven teelt(en) Kadaverophaling Ja volgens alle dieren Taksen en overige heffingen Ja volgens het hele bedrijf Betaling chapeau,prijzij Nee Nee Aankoop grond Nee Nee Aankoop quota Nee Nee Verhuur quota Ja volgens opgegeven diersoort of teelt(en) Aankoop nutriënten Nee Nee Aankoop beplantingen Via aanwas, Via aanwas en afschrijving afschrijving Aankoop afschrijfbare investering Via afschrijving Via afschrijving Polderkosten, waterringen Ja Volgens opp. van alle teelten Aankoop produktierechten (quota, toeslagrechten, nutriënten) Ja Nee 4.4.Saldo -> inkomen bedrijfsleider. Inkomen bedrijfsleider Het arbeidsinkomen dat de bedrijfsleider zou verwerven indien * de vaste arbeidskrachten (zowel de betaalde als de familiale, vb. 21 / 73

22 echtgeno(o)t(e), kinderen,.) een loon zouden krijgen. * er geen fictieve pachten worden aangerekend. (enkel de werkelijk betaalde) * de fictieve intresten vervangen worden door de werkelijk betaalde intresten. Landbouwgezinsinkomen Zie inkomen bedrijfsleider waarbij enkel de betaalde arbeidskrachten een loon krijgen i.p.v. de betaalde en de familiale. 22 / 73

23 5.TECHNISCHE ANALYSE DIEREN 5.1.Rundvee Veebeweging VB. MELKVEE Verkoop Gebruiksvee, fokmateriaal Verkopen van koeien die niet bestemd zijn voor de slacht of voor verdere afmesting. Deze zitten bij andere.verkoop Gewicht per dier = Gewicht levend. Totale vleesproductie(aantal) Resultaat moet steeds 0 zijn. Indien dit verschillend is van 0, dan betekent dit dat er nog een fout zit in de telling van de dieren. Voor zoogkoeien + vleesvee VB. ZOOGVEE Kg Vlees per ha ruwvoeder(voor vleesvee) Totale vleesproductie per ha ruwvoeder(opp. hoofdteelt+ opp. nateelt/3) voor vleesvee. Kg Vlees per zoogkoe Totale vleesproductie per gemiddeld aanwezige zoogkoe Groei per dag (Kg vleesproductie / gemiddeld aantal dieren zoogvee(incl. jongvee) of gemiddeld aantal dieren vleesvee volgen 4-maandelijkse aangifte.) / 365 x 1000 Voederconversie Verbruik krachtvoeders (aangekocht+eigen+inventarisverschil) omgerekend naar 88% ds per kg vleesproductie. 23 / 73

24 5.1.2.Zuivelafrekening Melkerijleveringen Enkel de leveringen van volle melk aan zuivelfabriek. Bedrag is zonder afhoudingen en premies of nabetalingen. Melkprijs FPCM(Fat en protein corrected milk): Dit is de melkprijs van meetmelk (meetmelk = standaardmelk die gebruikt wordt om te corrigeren en te vergelijken bij eenzelfde vet (4%) en eiwit (3,3%)). Op die manier kan de melkprijs beter vergeleken worden met andere bedrijven. Formule: melkprijs per liter van zuivelfabriek(zie hoger) / (0, ,116 * vetgehalte in graden / 10,3 + 0,06 * eiwitgehalte in graden / 10,3) vb. Melkprijs van 30 cent/100 liter. voor melk van 43 vet en 35 eiwit: Melkprijs FPCM = 30/(0,337+0,116*43/10,3+0,06*35/10,3) = 29,26 Afhoudingen bijdrage pr. Com., nat. Prom. Heffing, bijdrage K.B , ophaalkosten (allen indien nog niet verrekend in het basisbedrag) Premies Enkel aanwezig indien nog niet verrekend in het basisbedrag.. Ondermelk Enkel ondermelk geleverd aan zuivelfabriek. Thuisverkoop en huishouden: enkel volle melk verkocht aan huis of verbruikt in huishouden. Boter Thuisverkoop van boter Thuisbereiding Thuisverkoop van andere melkproducten ((platte)kaas, yoghurt, ijs...) Overige melk Probleemmelk (penicellinemelk...) Verwerkte melk Netto melkgeld Melkleasing Aangekochte melk voor doorverkoop. Melkerijleveringen - afhoudingen + premies - superheffing + verkoop ondermelk + melk aan kalveren + thuisverkoop en huishouden + verkoop boter + thuisbereiding + overige melk - verwerkte melk. (niet verrekend in hoeveelheid) Huur en verhuur van melkquotum 24 / 73

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD 56601 Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 10 mei 2007 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten

Nadere informatie

melkproductie per koe

melkproductie per koe De impact van melkproductie per koe op het arbeidsinkomen Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan

Nadere informatie

Belastingdienst. Landelijke Landbouwnormen 2013

Belastingdienst. Landelijke Landbouwnormen 2013 Belastingdienst Landelijke Landbouwnormen 2013 Landelijke Landbouwnormen 2013 Het Platform Land- en tuinbouw heeft in overleg met het landbouwbedrijfsleven de Landelijke Landbouwnormen 2013 voorbereid.

Nadere informatie

Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw

Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw . Handleiding voor het opmaken van een kasplanning in land- en tuinbouw Een olifant eet je hapje per hapje. vzw Boeren op een Kruispunt Hulporganisatie voor land- en tuinbouwbedrijven in moeilijkheden.

Nadere informatie

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders

VLIF - boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ADMINISTRATIE VOOR LAND EN TUINBOUW VLIF boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding voor landbouwers en tuinders ACCOUNTANTS T BELASTINGCONSULENTEN JURIDISCH ADVISEURS MILIEUADVISEURS ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007 Geld verdienen met slim management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Oktober 2007 Rapport nr. 43 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning

Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning Mieke Vervaet Ludwig Lauwers Sonia Lenders Stijn Overloop 35 210 30 180 25 150 20 120 15 90 10 60 5 30 0

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs...

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs... De Pachtwet De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het

Nadere informatie

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie