AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance"

Transcriptie

1 AIFMD-vergunning Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag Charco & Dique Risk Management & Compliance

2 Uw AIFMD-vergunningaanvraag Voor u ligt de handreiking die op een praktische wijze inzicht geeft in de eisen die aan een AIFMD-vergunningaanvraag worden gesteld. Sinds 22 mei 2013 kan de AIFMD-vergunningaanvraag digitaal bij de AFM worden ingediend. In deze handreiking geven wij aan wat u minimaal voor een vergunningaanvraag moet doen. Charco & Dique kan dat zeer efficiënt voor u doen ten aanzien van kosten en doorlooptijd, maar u kunt zelf natuurlijk ook een start maken aan de hand van deze handreiking. De uiterste aanvraagdatum is 22 juli Aanvraagdossier: 1. De begeleidende brief en het aanvraagformulier 2. Toetsingsformulieren beleidsbepalers en aandeelhouders 3. Het businessplan en financiële gegevens 4. Beschrijving bedrijfsvoering 4.a Uitvoering van de werkzaamheden 4.b Inrichting van de organisatie 4.c Uitbesteding 4.d Risico- en liquiditeitsbeheer 4.e Compliance en interne controle 4.f Bewaring 4.g Transparantieverplichtingen 4.h Waardering van de activa 5. Overige wettelijke verplichtingen In bijgevoegde inlegvellen wordt nader uitgelegd wat de specifieke eisen zijn die worden gesteld aan de verschillende onderdelen van het aanvraagdossier. Verder is op het laatste inlegvel terug te vinden wie zich bij Charco & Dique onder meer bezighouden met de AIFMD. Daarnaast vindt u op onze website ook nog een nadere toelichting op de actuele AIFMD-thema s.

3 1. De begeleidende brief en het aanvraagformulier De begeleidende brief In de begeleidende brief geeft de aanvrager aan welke vergunning de beheerder wenst aan te vragen en dient als introductie van de aanvrager richting de AFM. Voor een AIFMD-vergunning is dat een 2:65 Wftvergunning als beheerder van (alternatieve) beleggingsinstellingen. De brief bevat minimaal de volgende onderdelen: Een toelichting op de vergunning die wordt aangevraagd. De gewenste ingangsdatum van de vergunning. Ondertekening. Aanvraagformulier De AFM heeft een vergunningaanvraagformulier opgesteld met daarbij een heldere invulinstructie. In het document Aanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstelling(en) geeft de fondsenbeheerder naast de algemene gegevens aan hoe zij gaat voldoen aan alle verplichtingen en in welke meegezonden documenten dat is neergelegd. De beheerder verschaft in ieder geval de volgende algemene gegevens: Identificatiegegevens van de beheerder die de vergunning aanvraagt (o.a. kopie uittreksel Handelsregister). De gewenste ingangsdatum van de vergunning. De contactpersonen voor de vergunningaanvraag. Door de beheerder te verrichten diensten en nevendiensten. Of de beheerder de activiteiten ook wil uitbreiden naar andere EU-lidstaten. De statuten en het organogram van de beheerder dienen als bijlagen te worden opgenomen. Overeenkomsten met specifieke derden zoals bijvoorbeeld bewaarders, taxateurs prime brokers. Verplichte beleidsdocumenten. Het aanvraagformulier gaat vervolgens in op de uitwerkingen van verplichte procedures. Een belangrijk onderdeel van het aanvraagformulier is het overzicht van de beleggingsinstellingen waarover hij het beheer voert of gaat voeren. In het overzicht wordt onder meer de volgende informatie opgenomen: Het soort beleggingen per beleggingsintelling. Of er sprake is van een open-end/closed-end beleggingsinstelling per beleggingsintelling. Of de participaties verhandelbaar zijn per beleggingsintelling.

4 Propectusinformatie per beleggingsintelling. De overeenkomst van beheer en bewaring per beleggingsintelling. De waarde van de beleggingsinstellingen per beleggingsintelling. Een groot gedeelte van de verdere inhoudelijke eisen die aan de beheerder worden gesteld, wordt hieronder uitgewerkt daar deze werkzaamheden van de beheerder vergen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

5 2. Toetsingsformulieren beleidsbepalers en aandeelhouders Een dagelijks (mede-)beleidsbepaler is een functionaris die daadwerkelijke invloed heeft op het beleid en functioneren van de beheerder. Dit zijn veelal de leden van de directie en de Raad van Commissarissen, maar kunnen ook andere personen betreffen. De beleidsbepalers van de beheerder worden door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Betrouwbaarheidsonderzoek Voor de betrouwbaarheidstoetsing moet door elke beleidsbepaler van de beheerder het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek worden ingevuld. De vragen op dit formulier dienen volledig en naar waarheid beantwoord te worden. Het (bewust) weglaten van mogelijk voor de toezichthouder relevant te achten informatie, wordt de aanvrager over het algemeen zwaar aangerekend. Over de betrouwbaarheid van (mede-)beleidsbepalers van beheerders van de beleggingsinstelling mag geen twijfel bestaan. Bepaalde strafrechtelijke gedragingen, zoals valsheid in geschrifte of handel met voorwetenschap, worden op voorhand onverenigbaar geacht met de functie van beleidsbepaler. Andere gedragingen, waaronder bepaalde fiscale antecedenten, kunnen aanleiding geven tot twijfel aan de betrouwbaarheid. Alle directe of indirecte aandeelhouders van de beheerder met een belang van 10% of meer, dienen ook op betrouwbaarheid te worden getoetst. De omvang van de deelneming wordt aangegeven in de vergunningaanvraag. Geschiktheidstoetsing Bij de geschiktheidstoetsing wordt beoordeeld of de beleidsbepaler over de noodzakelijk geachte kennis en ervaring beschikt. De benodigde kennis en ervaring betreffen onder meer algemene bestuurlijke vaardigheden, leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding, algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis en geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt een relatie gelegd met de aard, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming. Voor de geschiktheidstoetsing moet door iedere beleidsbepaler het Meldingsformulier voorgenomen benoeming worden ingevuld. In dit formulier moet onder meer inzicht worden gegeven in de genoten opleiding van de beleidsbepaler, de werkervaring, competenties en het cv. Ook moeten referenten worden opgegeven. Wij adviseren om referenten vooraf voor te bereiden op een (telefoon)gesprek met de toezichthouder, zodat bij hen duidelijk is waarom zij worden benaderd en waarvoor het gesprek dient.

6 Ten slotte geeft het in te vullen formulier Geschiktheidsmatrix de toezichthouder inzicht in de kennis en competenties van de individuele leden van de directie en de Raad van Commissarissen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

7 3. Het businessplan en financiële gegevens Businessplan In het businessplan geeft de beheerder aan wat het verdienmodel is en in welke markten en met welke producten de beheerder actief wenst te gaan worden of al is. Tevens wordt inzicht gegeven in de (meerjaars) geprognosticeerde kosten en opbrengsten. De prognose moet ook onderbouwd worden zodat de toezichthouder inzicht krijgt in de duurzaamheid van het (winstgevende) verdienmodel en wijze waarop aan de financiële ratio s wordt voldaan. De statuten van de beheerder De statuten geven helder aan hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd zodat de beheerder kan acteren conform de wet- en regelgeving. In het geval dat uit de statuten blijkt dat de beheerder beschikt over een Raad van Commissarissen, dan zullen de leden van deze Raad op betrouwbaarheid en geschiktheid worden getoetst. Financiële gegevens, accountantsverklaring eigen vermogen en jaarrekening De beheerder dient te beschikken over een eigen vermogen dat voldoet aan de minimale prudentiële eisen. In het geval een beleggingsinstelling het beheer over zichzelf voert, bedraagt dit ten minste euro. Wanneer sprake is van een separate beheerder, dient deze minimaal een eigen vermogen van euro aan te houden. Bij een belegd vermogen van meer dan 250 miljoen euro, worden deze bedragen verhoogd met 0,02% van het daarboven belegde vermogen. Om aan te tonen dat voldoende eigen vermogen aanwezig is, dient de beheerder bij de vergunningaanvraag een door een externe accountant gecertificeerde jaarrekening te overleggen. Tevens dient de beheerder te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de daaraan door de AIFM-richtlijn gestelde voorwaarden of dient de beheerder te beschikken over een aanvullend bedrag aan eigen vermogen om aansprakelijkheidsrisico s af te dekken.

8 4. Beschrijving bedrijfsvoering De Beschrijving van de bedrijfsvoering is een zeer bewerkelijk onderdeel van de aanvraag. In deze beschrijving geeft de beheerder aan hoe hij zijn organisatie heeft ingericht en hoe hij voldoet aan de in de wet- en regelgeving opgenomen eisen. In de hierop volgende inlegvellen maken wij op hoofdlijnen duidelijk wat deze eisen ten aanzien van uw organisatie zijn. Charco & Dique heeft een template ontwikkeld waarin de eisen en de bedrijfsvoering zo zijn beschreven zodat u als fondsenbeheerder snel en efficiënt uw aanvraagdossier en organisatie conform de eisen kunt inrichten. Duidelijk moet zijn op welke plaats bepaalde wettelijke vereisten in de beschrijving zijn uitgewerkt. Dit kan door in een aparte bijlage een tabel op te nemen waarin voor de verschillende wettelijke vereisten een verwijzing is opgenomen naar de betreffende bladzijdenummers van de beschrijving. In de bedrijfsbeschrijving moeten (ten minste) de volgende onderwerpen worden uitgewerkt: 4.a Uitvoering van de werkzaamheden 4.b Inrichting van de organisatie 4.c Uitbesteding 4.d Risico- en liquiditeitsbeheer 4.e Compliance en interne controle 4.f Bewaring 4.g Transparantieverplichtingen 4.h Waardering van de activa

9 4.a Uitvoering van de werkzaamheden De beheerder moet inzicht geven in de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert en hoe hij invulling geeft aan de wettelijke vereisten. Naast een algemene beschrijving van de hoofdprocessen, dienen bij het beschrijven van de bedrijfsvoering ook onderstaande punten uitgewerkt te worden: Hoe waarborgt de beheerder dat niet-integer gedrag wordt voorkomen. Hiervoor zal eerst een risicoanalyse moeten worden gemaakt die inzicht geeft in de risico s die uit niet-integer gedrag voorkomen. Vervolgens zal duidelijk moeten worden gemaakt welke maatregelen getroffen worden om dit risico te beheersen. Op welke wijze worden beleggingsbeslissingen genomen en hoe vindt het monitoren van beleggingen plaats. Hoe wordt gewaarborgd dat de selectie van bijvoorbeeld brokers en tegenpartijen zorgvuldig wordt uitgevoerd. Hoe wordt gewaarborgd dat de beheerder beschikt over voldoende medewerkers met voldoende kennis. Wat de aanwezige procedures zijn die waarborgen dat orders tijdig, nauwkeurig en juist worden vastgelegd, verwerkt en uitgevoerd. Op welke wijze de informatieverstrekking aan toe- en uittredende beleggers over de uitvoering van orders plaatsvindt. Hoe aan de best execution verplichtingen wordt voldaan. Op welke wijze het beleid ter voorkoming van belangenverstrengelingen is vormgegeven. Hierbij dient specifiek in te worden gegaan op de volgende mogelijke belangenverstrengelingen: binnen de groep waarvan de beheerder deel uitmaakt; tussen zittende en uitstappende beleggers; binnen de organisatie (die binnen de beheerder onder meer beheerst moeten worden door functiescheiding, controles, beloningsbeleid et cetera). Het beleid ten aanzien van het gebruiken van stemrechten die voortkomen uit beleggingsposities van de beleggingsinstellingen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

10 4.b Inrichting van de organisatie De AIFM-richtlijn kent veel eisen die zich specifiek richten op de inrichting van de organisatie van de beheerder. Daarnaast zijn ook nog aanvullende criteria opgesteld omtrent de integere en beheerste bedrijfsvoering. In de beschrijving bedrijfsvoering worden omtrent de inrichting van de organisatie de volgende punten toegelicht: De organisatiestructuur met besluitvormings- en rapportagelijnen/procedures en de verdeling en toedeling van taken en verantwoordelijkheden aan de directie en Raad van Commissarissen. De wijze waarop de boekhouding/administratie van de beheerder en de beleggingsinstellingen is ingericht, altijd moet inzicht bestaan in de activa en passiva van de beleggingsinstellingen. De interne controlemechanismes om naleving van beslissingen en procedures te waarborgen. Hoe de beheerder waarborgt dat medewerkers op de hoogte zijn van de procedures. De wijze waarop de beheerder relevante informatie van beleggingsinstellingen, waaronder gegevens over uitgevoerde transacties, adequaat vastlegt en bewaart. Op welke wijze de informatiestromen worden beheerst en beveiligd. De wijze waarop de activiteiten zullen doorgaan en essentiële informatie wordt bewaard in het geval van storingen in (IT-)systemen (Business Continuity Management). De wijze waarop de berekening van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling(en) plaatsvindt. De waarborging van een beheerst beloningsbeleid. Wie verantwoordelijk is voor het risicomanagement en op welke wijze dit is ingericht. Hoe wordt gewaarborgd dat permanent en op een onafhankelijke wijze invulling wordt gegeven aan de compliance en de interne controlefuncties. Wie verantwoordelijk is voor het beleid privé-beleggingstransacties en op welke wijze wordt gewaarborgd dat dit beleid adequaat is.

11 4.c Uitbesteding De beheerder kan onder voorwaarden werkzaamheden uitbesteden zolang dit niet leidt tot een situatie dat de beheerder feitelijk een brievenbusonderneming wordt. In het uitbestedingsbeleid zal hiertoe moeten worden beschreven wanneer en onder welke voorwaarden uitbesteding mogelijk is. De beheerder zal, wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, de volgende onderdelen moeten uitwerken en in de beschrijving van de bedrijfsvoering moeten opnemen: De (reeds) uitbestede werkzaamheden en activiteiten, inclusief de onderbouwing waarom deze werkzaamheden zijn uitbesteed. Het due diligence beleid dat wordt gebruikt om vast te stellen of de partij aan wie wordt uitbesteed financieel solide is en in staat is de werkzaamheden deugdelijk in overeenstemming met op de beheerder van toepassing zijnde wetgeving uit te voeren. De informatie en afspraken die op grond van de AIFM-richtlijn (en eigen beleid van de beheerder) in het geval van uitbesteding in de uitbestedingsovereenkomst moeten zijn opgenomen. Denk hierbij aan waarborgen dat de AFM en DNB goed toezicht moeten kunnen houden op de uitbestede werkzaamheden. De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de verplichting om doorlopend te beoordelen dat de uitbestede werkzaamheden goed worden uitgevoerd en relevante wet- en regelgeving door de externe partij wordt nageleefd. De geïdentificeerde (mogelijk) belangenconflicten die gepaard (kunnen) gaan bij uitbesteding van het portefeuillebeheer of risicomanagement. De maatregelen die worden getroffen als de partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed relevante wet- en regelgeving niet naleeft of risico s onvoldoende beheerst. De criteria onder welke voorwaarden de beheerder toestaat dat de partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed op zijn beurt deze werkzaamheden verder uitbesteedt. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

12 4.d Risico- en liquiditeitsbeheer De beheerder zal moeten beschikken over een onafhankelijke risicomanager. De risicomanager ziet toe op het identificeren en beheersen van de risico s van de beheerder en de beheerde beleggingsinstellingen. In de beschrijving van de bedrijfsvoering zal uitgebreid moeten worden ingegaan op de risicomanagementactiviteiten. Hierbij moeten met name onderstaande punten worden uitgewerkt: De plaatsen in de organisatie waar de risicomanagementfunctie is opgehangen. Waarbij ook duidelijk moet zijn op welke wijze de functionele en hiërarchische scheiding van deze functie met uitvoerende afdelingen (waaronder portefeuillebeheer) van de beheerder is vormgegeven. Welke maatregelen er zijn die waarborgen dat de risicomanager onafhankelijk kan functioneren, en hetzelfde geldt voor de geldende rapportagelijnen en frequenties. De wijze waarop (mogelijke) belangenconflicten die de onafhankelijke werking van de risicobeheeractiviteiten kunnen belemmeren, worden beheerst. Het risicomanagementbeleid van de beheerder waarbij onder meer ingegaan moet worden op risicoanalyse, risicobeoordeling, risicomitigatie, risicomonitoring en rapportage. De geïmplementeerde risicobeheersingssystemen en de mate waarin deze alle relevante risico s die verbonden zijn met de strategie van elke beheerde beleggingsinstelling op afdoende wijze herkennen, meten, beheersen en bewaken. De wijze waarop permanent de risico s van elke beleggingspositie van een beheerde beleggingsinstelling worden vastgesteld en bewaakt, waaronder de hierbij gebruikte stresstestprocedures. De frequentie en de wijze waarop de risicobeheersingssystemen periodiek worden geëvalueerd. Daarnaast dient elke beheerder zijn liquiditeitsrisico s te beheersen. In de meeste gevallen zal daarbij een passend liquiditeitsbeheersysteem moeten zijn opgezet. In de beschrijving van de bedrijfsvoering moet zijn vastgelegd: Hoe het liquiditeitsbeheersysteem is ingericht en in hoeverre dit passend is bij de organisatie en de aard van de beheerde beleggingsinstellingen. Op welke wijze gewaarborgd is dat de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel en het terugbetalingsbeleid van iedere beheerde beleggingsinstelling coherent zijn. Welke procedures zijn opgezet om te waarborgen dat de liquiditeitsrisico s worden beheerst en het liquiditeitsprofiel van de beleggingen in lijn is met de verplichtingen van iedere beheerde beleggingsinstelling.

13 4.e Compliance en interne controle Iedere beheerder dient over een permanente compliance officer te beschikken. Daarnaast moet, wanneer de omvang van de organisatie en de aard van de activiteiten het mogelijk of noodzakelijk maakt, een interne controlefunctie zijn opgezet. De compliance officer ziet toe op de naleving van de wettelijke vereisten die aan uw organisatie worden gesteld. De interne controlefunctionaris beoordeelt periodiek of de gebruikte procedures in de organisatie adequaat zijn dan wel aanpassing nodig hebben. De AIFM-richtlijn schetst alleen de kaders waaraan voor de compliance en interne controlefunctie moet worden voldaan. Deze kaders bieden de ruimte om deze functies, en de daarbij behorende werkzaamheden, zodanig in te richten dat ze passend zijn gegeven de omvang van de organisatie en de aard en complexiteit van de uitgevoerde activiteiten. De volgende elementen dienen te worden opgenomen in de beschrijving van de bedrijfsvoering: Op welke wijze gewaarborgd is dat de compliance officer en interne controlefunctionaris onafhankelijk en, voor zover mogelijk, voldoende afgescheiden van de rest van de organisatie kunnen functioneren. Op welke wijze gewaarborgd is dat de compliance officer en de interne controlefunctionaris met voldoende autoriteit en gezag kunnen functioneren en over voldoende middelen beschikken om de functie uit te oefenen. De procedures ten aanzien van compliance monitoring, verplichte meldingen, periodieke compliance rapportages (minimaal één maal per jaar) aan de directie. Vastlegging hoe gewaarborgd is dat de compliance officer toegang heeft tot alle relevante informatie. De interne controlefunctionaris heeft een jaarplan waaruit blijkt op welke wijze de systemen en de interne controlemechanismen worden beoordeeld. Op welke wijze aanbevelingen en adviezen van de interne controlefunctionaris worden gerapporteerd en hoe wordt toegezien op de uitwerking daarvan. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

14 4.f Bewaring Binnen de AIFM-richtlijn is een belangrijke taak weggelegd voor de door de beheerder voor elke beleggingsinstelling aan te stellen bewaarder. De door de bewaarder uitgevoerde taken richten zich met name op het controleren en bewaken van de geldstromen en de financiële en niet-financiële activa van de beleggingsinstelling(en), de juiste waardebepaling en naleving van wettelijke regels en voorwaarden. In de beschrijving van de bedrijfsvoering van de beheerder dient duidelijk te worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de relevante wettelijke eisen. Dit betreft onder meer: Het feit dat per beheerde beleggingsinstelling een bewaarder moet zijn aangesteld en dat met deze bewaarder(s) een schriftelijke overeenkomst moet zijn afgesloten waarin alle in artikel 83 van de AIFM Uitvoeringsverordening beschreven elementen zijn opgenomen. Hoe de beheerder de bewaarder van relevante informatie voorziet voor de door de bewaarder uit te voeren taken op het gebied van het bewaken van geldstromen. De wijze waarop de beheerder de bewaarder informeert over toe- en uittredingen van beleggers van de beleggingsinstelling(en). De wijze waarop de bewaarder wordt voorzien van informatie over uitgevoerde transacties voor de beleggingsinstellingen en de (status van) verwerking en afwikkeling van deze transacties. Hoe de bewaarder in staat wordt gesteld controle uit te voeren op waarderingsmethodieken, procedures voor inkomstencalculatie, de naleving van beleggings- en leveragerestricties en dividendberekeningen. De te hanteren procedure voor het geval de bewaarder ten kantore van de beheerder inspecties wil verrichten zoals met wie gesproken kan worden en welke informatie ingezien mag worden.

15 4.g Transparantieverplichtingen De beheerder zal moeten waarborgen dat de minimale transparantie-eisen richting toezichthouders en beleggers worden nageleefd. Dit betreft de verplichte rapportages omtrent de beheerder en de beheerde beleggingsinstellingen. In de beschrijving van de bedrijfsvoering zal toegelicht moeten worden welke maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat aan de transparantieverplichtingen zal worden voldaan. Meer specifiek dient beschreven te zijn: De wijze waarop de beheerder waarborgt dat deze juist, tijdig en volledig voldoet aan rapportageverplichtingen richting nationale toezichthouders en daarbij eventuele door de toezichthouders voorgeschreven formats gebruikt. Dit betreft rapportages over o.a.: de gebruikte instrumenten, de strategie per beleggingsinstelling en sector, de markten waar transacties worden uitgevoerd, de spreiding en concentraties, de liquiditeit, de risicoprofielen, de resultaten van stresstests en de risicobeheersing. Hoe wordt gewaarborgd dat voor iedere beheerde beleggingsinstelling tijdig een jaarrekening wordt opgesteld, gecontroleerd en gepubliceerd. Op welke wijze invulling wordt gegeven aan de door de AIFM-richtlijn gestelde eisen aan de inhoud en presentatie van gegevens in de jaarrekeningen en het jaarverslag. Denk hierbij aan het verplicht in de jaarrekening opnemen en toelichten van posten. Verder moeten in het jaarverslag gegevens opgenomen worden over recente ontwikkelingen, de performance, het beloningsbeleid, de belangrijkste risico s van de beleggingsinstelling en economische ontwikkelingen die de beleggingsinstelling kunnen gaan raken. Het beleid dat de beheerder hanteert om op actuele en juiste wijze informatie te verstrekken aan potentiële beleggers voordat zij als belegger toetreden. Het gehanteerde beleid over de periodiek aan beleggers te verstrekken informatie over de liquiditeit, de waardering van de activa, de intrinsieke waarde, het actuele risicoprofiel en de leverage van de beleggingsinstellingen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

16 4.h Waardering van de activa De beheerder moet over passende procedures beschikken ten behoeve van het accuraat en onafhankelijk waarderen van de activa van de beheerde beleggingsinstellingen. Ten minste jaarlijks moeten alle activa worden gewaardeerd en moet een intrinsieke waarde worden afgegeven. Bij open-end beleggingsinstellingen moet dit tevens iedere keer als beleggers toe- of uittreden. Bij closed-end beleggingsinstellingen moet herwaardering altijd plaatsvinden als tot een kapitaalsverhoging of -verlaging wordt overgegaan. In de beschrijving van de bedrijfsvoering moeten onderstaande punten zijn beschreven: De door de beheerder gebruikte procedures die waarborgen dat op een consistente, passende, tijdige en onafhankelijke wijze de waarde van de activa en de intrinsieke waarde worden bepaald. Op welke wijze invulling wordt gegeven aan de stringente eisen die de AIFM-richtlijn stelt aan het aanstellen van een externe taxateur. De bij het waarderingsproces gebruikte waarderingsmethodiek(en), modellen en eventuele externe taxateurs en de wijze waarop periodiek evaluatie hiervan plaatsvindt. De wijze waarop de beheerder de juistheid en kwaliteit van door externe partijen verstrekte waarderingen beoordeelt. De gebruikte escalatieprocedures in het geval van afwijkende waarderingen of andere problemen ten aanzien van de waardering van de activa.

17 5. Overige wettelijke verplichtingen Buiten de eisen die rechtstreeks volgen uit de AIFM-richtlijn, dient de beheerder van beleggingsinstellingen ook nog aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Welke specifieke eisen van toepassing zijn, is met name afhankelijk van de aard, structuur en omvang van de activiteiten en de beheerde beleggingsinstellingen. Wet op het financieel toezicht Prospectusverplichtingen. Transparantie-eisen (website, essentiële beleggersinformatie, brochures). Voorkoming marktmisbruik en gebruik van koersgevoelige informatie. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Invulling van cliëntenonderzoek. Meldingsplicht transacties bij vermoeden witwassen van geld of terrorismefinanciering. Wet bescherming persoonsgegevens Beleid ter bescherming van persoonsgegevens. Melding van gebruik van persoonsgegevens bij CBP.

18 Wie houden zich vooral bezig met de AIFMD? Charco & Dique is een adviesorganisatie waarin gespecialiseerde consultants met ruime ervaring op het gebied van toezichthouden, risk management en compliance samenwerken. Onder meer de volgende personen houden zich vanuit Charco & Dique met de AIFMD bezig: Alex Poel Alex Poel is gespecialiseerd in het beheersen van risico s en implementeren van wet- en regelgeving. Alex is regelmatig het klankbord voor bestuurders van financiële instellingen waarbij hij zijn kennis van wetgeving en risk management inzet bij het bepalen van toekomststrategieën. Voor Charco & Dique is hij werkzaam geweest als accountant, toezichthouder (5 jaar AFM), compliance officer en risk manager. Alex is afgestudeerd als bedrijfseconoom en is tevens register beleggingsanalist. Ronald van Dijk Ronald van Dijk is gespecialiseerd in compliance vraagstukken en voert als forensisch accountant bijzondere onderzoeken uit. Ten aanzien van de AIFMD begeleidt Ronald fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en adviseert daarnaast financiële instellingen over toezichtwetgeving. Verder ondersteunt hij interne en externe toezichthouders bij compliance en risk management vraagstukken. Hij is binnen de financiële sector werkzaam geweest als accountant, toezichthouder (9 jaar AFM) en risk consultant. Ronald van Dijk is afgestudeerd als Register Accountant en Forensisch Accountant. Frenkel Drevers Frenkel Drevers is een specialist en zeer ervaren consultant op het gebied van compliance risk management. Hij heeft veel praktijkervaring opgedaan bij ad-interim compliance en compliance risk management activiteiten. Daarnaast is Frenkel gespecialiseerd in het begeleiden van instellingen die een vergunning willen aanvragen. Frenkel is afgestudeerd als bedrijfskundige en opgeleid als Certified Internal Auditor. Hij heeft 10 jaar bij AFM gewerkt en toezicht gehouden op verschillende soorten financiële instellingen en markten.

19 Bastiaan (Bas) Bloemink Bas Bloemink begeleidt fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en het optimaliseren van primaire bedrijfsprocessen in lijn met wetgeving. Tevens ondersteunt hij als interim compliance officer of adviseur financiële instellingen bij het voldoen aan toezichtwetgeving. Verder is Bas afgestudeerd in het Bedrijfsjuridisch Recht met een focus op het banken- en effectenrecht. Daarnaast heeft hij de NCI-leergang Compliance Officer en de postdoctorale opleiding Grotius Effectenrecht afgerond. Sjako Weering Sjako Weering is een compliance specialist met diepgaande kennis en inzicht in verschillende soorten financiële instellingen en de bijbehorende financiële wetgeving, compliance risico s en de beheersing hiervan. Door zijn ervaring als toezichthouder ondersteunt hij instellingen om problemen (samen) met toezichthouders op te lossen. Sjako is afgestudeerd econoom. Voordat hij in dienst trad bij Charco & Dique heeft hij 10 jaar gewerkt bij AFM en 3 jaar als beleggingsadviseur bij de Rabobank. Kaj Weber Kaj Weber begeleidt fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en is gespecialiseerd in het beoordelen en beheersen van (juridische) risico s en het implementeren van financiële toezichtwet- en regelgeving. Hij is klankbord voor directie, business, Juridische Zaken & Compliance van financiële instellingen. Kaj is afgestudeerd als bedrijfsjurist en heeft de specialisatieopleiding Effectenrecht, alsook de interne bankopleiding tot vastgoedkredietanalist afgerond. Reinier Schipper Reinier begeleidt fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en beschikt door zijn 11 jaar werkervaring bij AFM over zeer ruime ervaring op het gebied van financiële toezichtwetgeving en risk management. Bij de AFM heeft Reinier toezicht gehouden op fondsenbeheerders, beleggingsondernemingen, banken, tussenpersonen, handelaren voor eigen rekening en credit rating agencies. Reinier is afgestudeerd als financieel econoom en is tevens register beleggingsanalist en executive Master of Compliance. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

20 Valkuilen bij een vergunningaanvraag De vergunningaanvraag is niet compleet; verplichte documenten zijn niet bijgevoegd of zijn niet volledig. Vragenformulieren zijn niet volledig ingevuld, vragen zijn ten onrechte als niet relevant aangemerkt. De aandeelhouderstructuur en/of organisatiestructuur is complex en niet transparant. Onzekerheid over de solvabiliteit, de liquiditeit en de duurzaamheid van het verdienmodel. Geschiktheid van de beleidsbepalers is onvoldoende zichtbaar, er is geen geschiktheidsmatrix opgesteld. Relaties met externe partijen zijn onduidelijk en niet geformaliseerd. Beschrijving van de bedrijfsvoering is onvolledig doordat niet alle activiteiten en verplichtingen zijn uitgewerkt. Vergunningaanvraag verwijst naar bijlagen die niet zijn bijgevoegd.

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

DE AIFMD - NOG 90 DAGEN

DE AIFMD - NOG 90 DAGEN DE AIFMD - NOG 90 DAGEN Op 22 juli 2013 zal de AIFMD*, inclusief de Uitwerkingsverordening**, in Nederland van kracht zijn. Voor veel beheerders van bijvoorbeeld vastgoedfondsen en private equity fondsen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde.

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde. 1 Q&A Volmachten Q Onder welke voorwaarden staat het een verzekeraar vrij om een volmacht te verlenen aan een gevolmachtigde agent (GA) voor het namens en voor rekening van de verzekeraar sluiten van verzekeringen?

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 18 maart 2014 Alex Poel Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Agenda 1. Achtergrond 2. Voorbeelden, waar ging het mis? 3. Dienstverleningscyclus 4. Klantbeeld

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Kwaliteit Beleggingsdienstverlening. Value of Risk 5 juni 2014. Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Sjako Weering

Kwaliteit Beleggingsdienstverlening. Value of Risk 5 juni 2014. Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Sjako Weering Kwaliteit Beleggingsdienstverlening Value of Risk 5 juni 2014 Sjako Weering Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Agenda 1. Wettelijke verplichtingen 2. Bevindingen AFM 3. Kifid 4. Dienstverleningscyclus

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Toezicht)in)Zicht)!!!)) Sjako)Weering)

Toezicht)in)Zicht)!!!)) Sjako)Weering) De adviserende compliance officer Toezicht)in)Zicht)!!!)) Sjako)Weering) CP dag 3 oktober 2013 Debby van der Leest & Sjako Weering Agenda) 1. Verwachtingen van Compliance 2. Discussie 3. Compliance zo

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Beleid en uitgangspunten inzake belangenconflicten

Beleid en uitgangspunten inzake belangenconflicten Beleid en uitgangspunten inzake belangenconflicten Syntrus Achmea Vermogensbeheer Versie 1.0, november 2014 1 Inleiding Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. ( SAVB ) verleent beleggingsdiensten - waaronder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen

Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Aryan Schoorl Hendrik Bennebroek Gravenhorst Charles Destrée Inleiding 1. Nieuwe regelgeving en vergunningplicht

Nadere informatie

Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de

Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder vooraf verstrekte

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelden en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance)

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Nederlandse tekst van versie 20.02.2008 DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Considerans Het doel van de Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance, verder Principles

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

LEIDRAAD VERGUNNINGAANVRAAG MIFID II

LEIDRAAD VERGUNNINGAANVRAAG MIFID II LEIDRAAD VERGUNNINGAANVRAAG MIFID II Publicatiedatum: 23 januari 2017 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ICAAP Bewust van uw risico s. Alex Poel 18 mei 2010

ICAAP Bewust van uw risico s. Alex Poel 18 mei 2010 ICAAP Alex Poel 18 mei 2010 Inhoud 1. ICAAP algemeen 2. De uitgangspunten (vertaald) 3. Het ICAAP uitvoeren 4. De risico s 5. Enkele voorbeelden 6. Wat kan ICAAP voor u betekenen 1. ICAAP algemeen (1)

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

Vermogensbeheerders AANVRAAGFORMULIER

Vermogensbeheerders AANVRAAGFORMULIER AANVRAAGFORMULIER Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen. Aankruisen wat van toepassing is. Algemene Gegevens 1. Naam van de aanvragende rechtspersoon :... 2. Adres :... 3. Postcode en plaats

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie