AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance"

Transcriptie

1 AIFMD-vergunning Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag Charco & Dique Risk Management & Compliance

2 Uw AIFMD-vergunningaanvraag Voor u ligt de handreiking die op een praktische wijze inzicht geeft in de eisen die aan een AIFMD-vergunningaanvraag worden gesteld. Sinds 22 mei 2013 kan de AIFMD-vergunningaanvraag digitaal bij de AFM worden ingediend. In deze handreiking geven wij aan wat u minimaal voor een vergunningaanvraag moet doen. Charco & Dique kan dat zeer efficiënt voor u doen ten aanzien van kosten en doorlooptijd, maar u kunt zelf natuurlijk ook een start maken aan de hand van deze handreiking. De uiterste aanvraagdatum is 22 juli Aanvraagdossier: 1. De begeleidende brief en het aanvraagformulier 2. Toetsingsformulieren beleidsbepalers en aandeelhouders 3. Het businessplan en financiële gegevens 4. Beschrijving bedrijfsvoering 4.a Uitvoering van de werkzaamheden 4.b Inrichting van de organisatie 4.c Uitbesteding 4.d Risico- en liquiditeitsbeheer 4.e Compliance en interne controle 4.f Bewaring 4.g Transparantieverplichtingen 4.h Waardering van de activa 5. Overige wettelijke verplichtingen In bijgevoegde inlegvellen wordt nader uitgelegd wat de specifieke eisen zijn die worden gesteld aan de verschillende onderdelen van het aanvraagdossier. Verder is op het laatste inlegvel terug te vinden wie zich bij Charco & Dique onder meer bezighouden met de AIFMD. Daarnaast vindt u op onze website ook nog een nadere toelichting op de actuele AIFMD-thema s.

3 1. De begeleidende brief en het aanvraagformulier De begeleidende brief In de begeleidende brief geeft de aanvrager aan welke vergunning de beheerder wenst aan te vragen en dient als introductie van de aanvrager richting de AFM. Voor een AIFMD-vergunning is dat een 2:65 Wftvergunning als beheerder van (alternatieve) beleggingsinstellingen. De brief bevat minimaal de volgende onderdelen: Een toelichting op de vergunning die wordt aangevraagd. De gewenste ingangsdatum van de vergunning. Ondertekening. Aanvraagformulier De AFM heeft een vergunningaanvraagformulier opgesteld met daarbij een heldere invulinstructie. In het document Aanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstelling(en) geeft de fondsenbeheerder naast de algemene gegevens aan hoe zij gaat voldoen aan alle verplichtingen en in welke meegezonden documenten dat is neergelegd. De beheerder verschaft in ieder geval de volgende algemene gegevens: Identificatiegegevens van de beheerder die de vergunning aanvraagt (o.a. kopie uittreksel Handelsregister). De gewenste ingangsdatum van de vergunning. De contactpersonen voor de vergunningaanvraag. Door de beheerder te verrichten diensten en nevendiensten. Of de beheerder de activiteiten ook wil uitbreiden naar andere EU-lidstaten. De statuten en het organogram van de beheerder dienen als bijlagen te worden opgenomen. Overeenkomsten met specifieke derden zoals bijvoorbeeld bewaarders, taxateurs prime brokers. Verplichte beleidsdocumenten. Het aanvraagformulier gaat vervolgens in op de uitwerkingen van verplichte procedures. Een belangrijk onderdeel van het aanvraagformulier is het overzicht van de beleggingsinstellingen waarover hij het beheer voert of gaat voeren. In het overzicht wordt onder meer de volgende informatie opgenomen: Het soort beleggingen per beleggingsintelling. Of er sprake is van een open-end/closed-end beleggingsinstelling per beleggingsintelling. Of de participaties verhandelbaar zijn per beleggingsintelling.

4 Propectusinformatie per beleggingsintelling. De overeenkomst van beheer en bewaring per beleggingsintelling. De waarde van de beleggingsinstellingen per beleggingsintelling. Een groot gedeelte van de verdere inhoudelijke eisen die aan de beheerder worden gesteld, wordt hieronder uitgewerkt daar deze werkzaamheden van de beheerder vergen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

5 2. Toetsingsformulieren beleidsbepalers en aandeelhouders Een dagelijks (mede-)beleidsbepaler is een functionaris die daadwerkelijke invloed heeft op het beleid en functioneren van de beheerder. Dit zijn veelal de leden van de directie en de Raad van Commissarissen, maar kunnen ook andere personen betreffen. De beleidsbepalers van de beheerder worden door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Betrouwbaarheidsonderzoek Voor de betrouwbaarheidstoetsing moet door elke beleidsbepaler van de beheerder het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek worden ingevuld. De vragen op dit formulier dienen volledig en naar waarheid beantwoord te worden. Het (bewust) weglaten van mogelijk voor de toezichthouder relevant te achten informatie, wordt de aanvrager over het algemeen zwaar aangerekend. Over de betrouwbaarheid van (mede-)beleidsbepalers van beheerders van de beleggingsinstelling mag geen twijfel bestaan. Bepaalde strafrechtelijke gedragingen, zoals valsheid in geschrifte of handel met voorwetenschap, worden op voorhand onverenigbaar geacht met de functie van beleidsbepaler. Andere gedragingen, waaronder bepaalde fiscale antecedenten, kunnen aanleiding geven tot twijfel aan de betrouwbaarheid. Alle directe of indirecte aandeelhouders van de beheerder met een belang van 10% of meer, dienen ook op betrouwbaarheid te worden getoetst. De omvang van de deelneming wordt aangegeven in de vergunningaanvraag. Geschiktheidstoetsing Bij de geschiktheidstoetsing wordt beoordeeld of de beleidsbepaler over de noodzakelijk geachte kennis en ervaring beschikt. De benodigde kennis en ervaring betreffen onder meer algemene bestuurlijke vaardigheden, leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding, algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis en geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt een relatie gelegd met de aard, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming. Voor de geschiktheidstoetsing moet door iedere beleidsbepaler het Meldingsformulier voorgenomen benoeming worden ingevuld. In dit formulier moet onder meer inzicht worden gegeven in de genoten opleiding van de beleidsbepaler, de werkervaring, competenties en het cv. Ook moeten referenten worden opgegeven. Wij adviseren om referenten vooraf voor te bereiden op een (telefoon)gesprek met de toezichthouder, zodat bij hen duidelijk is waarom zij worden benaderd en waarvoor het gesprek dient.

6 Ten slotte geeft het in te vullen formulier Geschiktheidsmatrix de toezichthouder inzicht in de kennis en competenties van de individuele leden van de directie en de Raad van Commissarissen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

7 3. Het businessplan en financiële gegevens Businessplan In het businessplan geeft de beheerder aan wat het verdienmodel is en in welke markten en met welke producten de beheerder actief wenst te gaan worden of al is. Tevens wordt inzicht gegeven in de (meerjaars) geprognosticeerde kosten en opbrengsten. De prognose moet ook onderbouwd worden zodat de toezichthouder inzicht krijgt in de duurzaamheid van het (winstgevende) verdienmodel en wijze waarop aan de financiële ratio s wordt voldaan. De statuten van de beheerder De statuten geven helder aan hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd zodat de beheerder kan acteren conform de wet- en regelgeving. In het geval dat uit de statuten blijkt dat de beheerder beschikt over een Raad van Commissarissen, dan zullen de leden van deze Raad op betrouwbaarheid en geschiktheid worden getoetst. Financiële gegevens, accountantsverklaring eigen vermogen en jaarrekening De beheerder dient te beschikken over een eigen vermogen dat voldoet aan de minimale prudentiële eisen. In het geval een beleggingsinstelling het beheer over zichzelf voert, bedraagt dit ten minste euro. Wanneer sprake is van een separate beheerder, dient deze minimaal een eigen vermogen van euro aan te houden. Bij een belegd vermogen van meer dan 250 miljoen euro, worden deze bedragen verhoogd met 0,02% van het daarboven belegde vermogen. Om aan te tonen dat voldoende eigen vermogen aanwezig is, dient de beheerder bij de vergunningaanvraag een door een externe accountant gecertificeerde jaarrekening te overleggen. Tevens dient de beheerder te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de daaraan door de AIFM-richtlijn gestelde voorwaarden of dient de beheerder te beschikken over een aanvullend bedrag aan eigen vermogen om aansprakelijkheidsrisico s af te dekken.

8 4. Beschrijving bedrijfsvoering De Beschrijving van de bedrijfsvoering is een zeer bewerkelijk onderdeel van de aanvraag. In deze beschrijving geeft de beheerder aan hoe hij zijn organisatie heeft ingericht en hoe hij voldoet aan de in de wet- en regelgeving opgenomen eisen. In de hierop volgende inlegvellen maken wij op hoofdlijnen duidelijk wat deze eisen ten aanzien van uw organisatie zijn. Charco & Dique heeft een template ontwikkeld waarin de eisen en de bedrijfsvoering zo zijn beschreven zodat u als fondsenbeheerder snel en efficiënt uw aanvraagdossier en organisatie conform de eisen kunt inrichten. Duidelijk moet zijn op welke plaats bepaalde wettelijke vereisten in de beschrijving zijn uitgewerkt. Dit kan door in een aparte bijlage een tabel op te nemen waarin voor de verschillende wettelijke vereisten een verwijzing is opgenomen naar de betreffende bladzijdenummers van de beschrijving. In de bedrijfsbeschrijving moeten (ten minste) de volgende onderwerpen worden uitgewerkt: 4.a Uitvoering van de werkzaamheden 4.b Inrichting van de organisatie 4.c Uitbesteding 4.d Risico- en liquiditeitsbeheer 4.e Compliance en interne controle 4.f Bewaring 4.g Transparantieverplichtingen 4.h Waardering van de activa

9 4.a Uitvoering van de werkzaamheden De beheerder moet inzicht geven in de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert en hoe hij invulling geeft aan de wettelijke vereisten. Naast een algemene beschrijving van de hoofdprocessen, dienen bij het beschrijven van de bedrijfsvoering ook onderstaande punten uitgewerkt te worden: Hoe waarborgt de beheerder dat niet-integer gedrag wordt voorkomen. Hiervoor zal eerst een risicoanalyse moeten worden gemaakt die inzicht geeft in de risico s die uit niet-integer gedrag voorkomen. Vervolgens zal duidelijk moeten worden gemaakt welke maatregelen getroffen worden om dit risico te beheersen. Op welke wijze worden beleggingsbeslissingen genomen en hoe vindt het monitoren van beleggingen plaats. Hoe wordt gewaarborgd dat de selectie van bijvoorbeeld brokers en tegenpartijen zorgvuldig wordt uitgevoerd. Hoe wordt gewaarborgd dat de beheerder beschikt over voldoende medewerkers met voldoende kennis. Wat de aanwezige procedures zijn die waarborgen dat orders tijdig, nauwkeurig en juist worden vastgelegd, verwerkt en uitgevoerd. Op welke wijze de informatieverstrekking aan toe- en uittredende beleggers over de uitvoering van orders plaatsvindt. Hoe aan de best execution verplichtingen wordt voldaan. Op welke wijze het beleid ter voorkoming van belangenverstrengelingen is vormgegeven. Hierbij dient specifiek in te worden gegaan op de volgende mogelijke belangenverstrengelingen: binnen de groep waarvan de beheerder deel uitmaakt; tussen zittende en uitstappende beleggers; binnen de organisatie (die binnen de beheerder onder meer beheerst moeten worden door functiescheiding, controles, beloningsbeleid et cetera). Het beleid ten aanzien van het gebruiken van stemrechten die voortkomen uit beleggingsposities van de beleggingsinstellingen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

10 4.b Inrichting van de organisatie De AIFM-richtlijn kent veel eisen die zich specifiek richten op de inrichting van de organisatie van de beheerder. Daarnaast zijn ook nog aanvullende criteria opgesteld omtrent de integere en beheerste bedrijfsvoering. In de beschrijving bedrijfsvoering worden omtrent de inrichting van de organisatie de volgende punten toegelicht: De organisatiestructuur met besluitvormings- en rapportagelijnen/procedures en de verdeling en toedeling van taken en verantwoordelijkheden aan de directie en Raad van Commissarissen. De wijze waarop de boekhouding/administratie van de beheerder en de beleggingsinstellingen is ingericht, altijd moet inzicht bestaan in de activa en passiva van de beleggingsinstellingen. De interne controlemechanismes om naleving van beslissingen en procedures te waarborgen. Hoe de beheerder waarborgt dat medewerkers op de hoogte zijn van de procedures. De wijze waarop de beheerder relevante informatie van beleggingsinstellingen, waaronder gegevens over uitgevoerde transacties, adequaat vastlegt en bewaart. Op welke wijze de informatiestromen worden beheerst en beveiligd. De wijze waarop de activiteiten zullen doorgaan en essentiële informatie wordt bewaard in het geval van storingen in (IT-)systemen (Business Continuity Management). De wijze waarop de berekening van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling(en) plaatsvindt. De waarborging van een beheerst beloningsbeleid. Wie verantwoordelijk is voor het risicomanagement en op welke wijze dit is ingericht. Hoe wordt gewaarborgd dat permanent en op een onafhankelijke wijze invulling wordt gegeven aan de compliance en de interne controlefuncties. Wie verantwoordelijk is voor het beleid privé-beleggingstransacties en op welke wijze wordt gewaarborgd dat dit beleid adequaat is.

11 4.c Uitbesteding De beheerder kan onder voorwaarden werkzaamheden uitbesteden zolang dit niet leidt tot een situatie dat de beheerder feitelijk een brievenbusonderneming wordt. In het uitbestedingsbeleid zal hiertoe moeten worden beschreven wanneer en onder welke voorwaarden uitbesteding mogelijk is. De beheerder zal, wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, de volgende onderdelen moeten uitwerken en in de beschrijving van de bedrijfsvoering moeten opnemen: De (reeds) uitbestede werkzaamheden en activiteiten, inclusief de onderbouwing waarom deze werkzaamheden zijn uitbesteed. Het due diligence beleid dat wordt gebruikt om vast te stellen of de partij aan wie wordt uitbesteed financieel solide is en in staat is de werkzaamheden deugdelijk in overeenstemming met op de beheerder van toepassing zijnde wetgeving uit te voeren. De informatie en afspraken die op grond van de AIFM-richtlijn (en eigen beleid van de beheerder) in het geval van uitbesteding in de uitbestedingsovereenkomst moeten zijn opgenomen. Denk hierbij aan waarborgen dat de AFM en DNB goed toezicht moeten kunnen houden op de uitbestede werkzaamheden. De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de verplichting om doorlopend te beoordelen dat de uitbestede werkzaamheden goed worden uitgevoerd en relevante wet- en regelgeving door de externe partij wordt nageleefd. De geïdentificeerde (mogelijk) belangenconflicten die gepaard (kunnen) gaan bij uitbesteding van het portefeuillebeheer of risicomanagement. De maatregelen die worden getroffen als de partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed relevante wet- en regelgeving niet naleeft of risico s onvoldoende beheerst. De criteria onder welke voorwaarden de beheerder toestaat dat de partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed op zijn beurt deze werkzaamheden verder uitbesteedt. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

12 4.d Risico- en liquiditeitsbeheer De beheerder zal moeten beschikken over een onafhankelijke risicomanager. De risicomanager ziet toe op het identificeren en beheersen van de risico s van de beheerder en de beheerde beleggingsinstellingen. In de beschrijving van de bedrijfsvoering zal uitgebreid moeten worden ingegaan op de risicomanagementactiviteiten. Hierbij moeten met name onderstaande punten worden uitgewerkt: De plaatsen in de organisatie waar de risicomanagementfunctie is opgehangen. Waarbij ook duidelijk moet zijn op welke wijze de functionele en hiërarchische scheiding van deze functie met uitvoerende afdelingen (waaronder portefeuillebeheer) van de beheerder is vormgegeven. Welke maatregelen er zijn die waarborgen dat de risicomanager onafhankelijk kan functioneren, en hetzelfde geldt voor de geldende rapportagelijnen en frequenties. De wijze waarop (mogelijke) belangenconflicten die de onafhankelijke werking van de risicobeheeractiviteiten kunnen belemmeren, worden beheerst. Het risicomanagementbeleid van de beheerder waarbij onder meer ingegaan moet worden op risicoanalyse, risicobeoordeling, risicomitigatie, risicomonitoring en rapportage. De geïmplementeerde risicobeheersingssystemen en de mate waarin deze alle relevante risico s die verbonden zijn met de strategie van elke beheerde beleggingsinstelling op afdoende wijze herkennen, meten, beheersen en bewaken. De wijze waarop permanent de risico s van elke beleggingspositie van een beheerde beleggingsinstelling worden vastgesteld en bewaakt, waaronder de hierbij gebruikte stresstestprocedures. De frequentie en de wijze waarop de risicobeheersingssystemen periodiek worden geëvalueerd. Daarnaast dient elke beheerder zijn liquiditeitsrisico s te beheersen. In de meeste gevallen zal daarbij een passend liquiditeitsbeheersysteem moeten zijn opgezet. In de beschrijving van de bedrijfsvoering moet zijn vastgelegd: Hoe het liquiditeitsbeheersysteem is ingericht en in hoeverre dit passend is bij de organisatie en de aard van de beheerde beleggingsinstellingen. Op welke wijze gewaarborgd is dat de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel en het terugbetalingsbeleid van iedere beheerde beleggingsinstelling coherent zijn. Welke procedures zijn opgezet om te waarborgen dat de liquiditeitsrisico s worden beheerst en het liquiditeitsprofiel van de beleggingen in lijn is met de verplichtingen van iedere beheerde beleggingsinstelling.

13 4.e Compliance en interne controle Iedere beheerder dient over een permanente compliance officer te beschikken. Daarnaast moet, wanneer de omvang van de organisatie en de aard van de activiteiten het mogelijk of noodzakelijk maakt, een interne controlefunctie zijn opgezet. De compliance officer ziet toe op de naleving van de wettelijke vereisten die aan uw organisatie worden gesteld. De interne controlefunctionaris beoordeelt periodiek of de gebruikte procedures in de organisatie adequaat zijn dan wel aanpassing nodig hebben. De AIFM-richtlijn schetst alleen de kaders waaraan voor de compliance en interne controlefunctie moet worden voldaan. Deze kaders bieden de ruimte om deze functies, en de daarbij behorende werkzaamheden, zodanig in te richten dat ze passend zijn gegeven de omvang van de organisatie en de aard en complexiteit van de uitgevoerde activiteiten. De volgende elementen dienen te worden opgenomen in de beschrijving van de bedrijfsvoering: Op welke wijze gewaarborgd is dat de compliance officer en interne controlefunctionaris onafhankelijk en, voor zover mogelijk, voldoende afgescheiden van de rest van de organisatie kunnen functioneren. Op welke wijze gewaarborgd is dat de compliance officer en de interne controlefunctionaris met voldoende autoriteit en gezag kunnen functioneren en over voldoende middelen beschikken om de functie uit te oefenen. De procedures ten aanzien van compliance monitoring, verplichte meldingen, periodieke compliance rapportages (minimaal één maal per jaar) aan de directie. Vastlegging hoe gewaarborgd is dat de compliance officer toegang heeft tot alle relevante informatie. De interne controlefunctionaris heeft een jaarplan waaruit blijkt op welke wijze de systemen en de interne controlemechanismen worden beoordeeld. Op welke wijze aanbevelingen en adviezen van de interne controlefunctionaris worden gerapporteerd en hoe wordt toegezien op de uitwerking daarvan. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

14 4.f Bewaring Binnen de AIFM-richtlijn is een belangrijke taak weggelegd voor de door de beheerder voor elke beleggingsinstelling aan te stellen bewaarder. De door de bewaarder uitgevoerde taken richten zich met name op het controleren en bewaken van de geldstromen en de financiële en niet-financiële activa van de beleggingsinstelling(en), de juiste waardebepaling en naleving van wettelijke regels en voorwaarden. In de beschrijving van de bedrijfsvoering van de beheerder dient duidelijk te worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de relevante wettelijke eisen. Dit betreft onder meer: Het feit dat per beheerde beleggingsinstelling een bewaarder moet zijn aangesteld en dat met deze bewaarder(s) een schriftelijke overeenkomst moet zijn afgesloten waarin alle in artikel 83 van de AIFM Uitvoeringsverordening beschreven elementen zijn opgenomen. Hoe de beheerder de bewaarder van relevante informatie voorziet voor de door de bewaarder uit te voeren taken op het gebied van het bewaken van geldstromen. De wijze waarop de beheerder de bewaarder informeert over toe- en uittredingen van beleggers van de beleggingsinstelling(en). De wijze waarop de bewaarder wordt voorzien van informatie over uitgevoerde transacties voor de beleggingsinstellingen en de (status van) verwerking en afwikkeling van deze transacties. Hoe de bewaarder in staat wordt gesteld controle uit te voeren op waarderingsmethodieken, procedures voor inkomstencalculatie, de naleving van beleggings- en leveragerestricties en dividendberekeningen. De te hanteren procedure voor het geval de bewaarder ten kantore van de beheerder inspecties wil verrichten zoals met wie gesproken kan worden en welke informatie ingezien mag worden.

15 4.g Transparantieverplichtingen De beheerder zal moeten waarborgen dat de minimale transparantie-eisen richting toezichthouders en beleggers worden nageleefd. Dit betreft de verplichte rapportages omtrent de beheerder en de beheerde beleggingsinstellingen. In de beschrijving van de bedrijfsvoering zal toegelicht moeten worden welke maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat aan de transparantieverplichtingen zal worden voldaan. Meer specifiek dient beschreven te zijn: De wijze waarop de beheerder waarborgt dat deze juist, tijdig en volledig voldoet aan rapportageverplichtingen richting nationale toezichthouders en daarbij eventuele door de toezichthouders voorgeschreven formats gebruikt. Dit betreft rapportages over o.a.: de gebruikte instrumenten, de strategie per beleggingsinstelling en sector, de markten waar transacties worden uitgevoerd, de spreiding en concentraties, de liquiditeit, de risicoprofielen, de resultaten van stresstests en de risicobeheersing. Hoe wordt gewaarborgd dat voor iedere beheerde beleggingsinstelling tijdig een jaarrekening wordt opgesteld, gecontroleerd en gepubliceerd. Op welke wijze invulling wordt gegeven aan de door de AIFM-richtlijn gestelde eisen aan de inhoud en presentatie van gegevens in de jaarrekeningen en het jaarverslag. Denk hierbij aan het verplicht in de jaarrekening opnemen en toelichten van posten. Verder moeten in het jaarverslag gegevens opgenomen worden over recente ontwikkelingen, de performance, het beloningsbeleid, de belangrijkste risico s van de beleggingsinstelling en economische ontwikkelingen die de beleggingsinstelling kunnen gaan raken. Het beleid dat de beheerder hanteert om op actuele en juiste wijze informatie te verstrekken aan potentiële beleggers voordat zij als belegger toetreden. Het gehanteerde beleid over de periodiek aan beleggers te verstrekken informatie over de liquiditeit, de waardering van de activa, de intrinsieke waarde, het actuele risicoprofiel en de leverage van de beleggingsinstellingen. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

16 4.h Waardering van de activa De beheerder moet over passende procedures beschikken ten behoeve van het accuraat en onafhankelijk waarderen van de activa van de beheerde beleggingsinstellingen. Ten minste jaarlijks moeten alle activa worden gewaardeerd en moet een intrinsieke waarde worden afgegeven. Bij open-end beleggingsinstellingen moet dit tevens iedere keer als beleggers toe- of uittreden. Bij closed-end beleggingsinstellingen moet herwaardering altijd plaatsvinden als tot een kapitaalsverhoging of -verlaging wordt overgegaan. In de beschrijving van de bedrijfsvoering moeten onderstaande punten zijn beschreven: De door de beheerder gebruikte procedures die waarborgen dat op een consistente, passende, tijdige en onafhankelijke wijze de waarde van de activa en de intrinsieke waarde worden bepaald. Op welke wijze invulling wordt gegeven aan de stringente eisen die de AIFM-richtlijn stelt aan het aanstellen van een externe taxateur. De bij het waarderingsproces gebruikte waarderingsmethodiek(en), modellen en eventuele externe taxateurs en de wijze waarop periodiek evaluatie hiervan plaatsvindt. De wijze waarop de beheerder de juistheid en kwaliteit van door externe partijen verstrekte waarderingen beoordeelt. De gebruikte escalatieprocedures in het geval van afwijkende waarderingen of andere problemen ten aanzien van de waardering van de activa.

17 5. Overige wettelijke verplichtingen Buiten de eisen die rechtstreeks volgen uit de AIFM-richtlijn, dient de beheerder van beleggingsinstellingen ook nog aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Welke specifieke eisen van toepassing zijn, is met name afhankelijk van de aard, structuur en omvang van de activiteiten en de beheerde beleggingsinstellingen. Wet op het financieel toezicht Prospectusverplichtingen. Transparantie-eisen (website, essentiële beleggersinformatie, brochures). Voorkoming marktmisbruik en gebruik van koersgevoelige informatie. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Invulling van cliëntenonderzoek. Meldingsplicht transacties bij vermoeden witwassen van geld of terrorismefinanciering. Wet bescherming persoonsgegevens Beleid ter bescherming van persoonsgegevens. Melding van gebruik van persoonsgegevens bij CBP.

18 Wie houden zich vooral bezig met de AIFMD? Charco & Dique is een adviesorganisatie waarin gespecialiseerde consultants met ruime ervaring op het gebied van toezichthouden, risk management en compliance samenwerken. Onder meer de volgende personen houden zich vanuit Charco & Dique met de AIFMD bezig: Alex Poel Alex Poel is gespecialiseerd in het beheersen van risico s en implementeren van wet- en regelgeving. Alex is regelmatig het klankbord voor bestuurders van financiële instellingen waarbij hij zijn kennis van wetgeving en risk management inzet bij het bepalen van toekomststrategieën. Voor Charco & Dique is hij werkzaam geweest als accountant, toezichthouder (5 jaar AFM), compliance officer en risk manager. Alex is afgestudeerd als bedrijfseconoom en is tevens register beleggingsanalist. Ronald van Dijk Ronald van Dijk is gespecialiseerd in compliance vraagstukken en voert als forensisch accountant bijzondere onderzoeken uit. Ten aanzien van de AIFMD begeleidt Ronald fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en adviseert daarnaast financiële instellingen over toezichtwetgeving. Verder ondersteunt hij interne en externe toezichthouders bij compliance en risk management vraagstukken. Hij is binnen de financiële sector werkzaam geweest als accountant, toezichthouder (9 jaar AFM) en risk consultant. Ronald van Dijk is afgestudeerd als Register Accountant en Forensisch Accountant. Frenkel Drevers Frenkel Drevers is een specialist en zeer ervaren consultant op het gebied van compliance risk management. Hij heeft veel praktijkervaring opgedaan bij ad-interim compliance en compliance risk management activiteiten. Daarnaast is Frenkel gespecialiseerd in het begeleiden van instellingen die een vergunning willen aanvragen. Frenkel is afgestudeerd als bedrijfskundige en opgeleid als Certified Internal Auditor. Hij heeft 10 jaar bij AFM gewerkt en toezicht gehouden op verschillende soorten financiële instellingen en markten.

19 Bastiaan (Bas) Bloemink Bas Bloemink begeleidt fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en het optimaliseren van primaire bedrijfsprocessen in lijn met wetgeving. Tevens ondersteunt hij als interim compliance officer of adviseur financiële instellingen bij het voldoen aan toezichtwetgeving. Verder is Bas afgestudeerd in het Bedrijfsjuridisch Recht met een focus op het banken- en effectenrecht. Daarnaast heeft hij de NCI-leergang Compliance Officer en de postdoctorale opleiding Grotius Effectenrecht afgerond. Sjako Weering Sjako Weering is een compliance specialist met diepgaande kennis en inzicht in verschillende soorten financiële instellingen en de bijbehorende financiële wetgeving, compliance risico s en de beheersing hiervan. Door zijn ervaring als toezichthouder ondersteunt hij instellingen om problemen (samen) met toezichthouders op te lossen. Sjako is afgestudeerd econoom. Voordat hij in dienst trad bij Charco & Dique heeft hij 10 jaar gewerkt bij AFM en 3 jaar als beleggingsadviseur bij de Rabobank. Kaj Weber Kaj Weber begeleidt fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en is gespecialiseerd in het beoordelen en beheersen van (juridische) risico s en het implementeren van financiële toezichtwet- en regelgeving. Hij is klankbord voor directie, business, Juridische Zaken & Compliance van financiële instellingen. Kaj is afgestudeerd als bedrijfsjurist en heeft de specialisatieopleiding Effectenrecht, alsook de interne bankopleiding tot vastgoedkredietanalist afgerond. Reinier Schipper Reinier begeleidt fondsenbeheerders bij de vergunningaanvraag en beschikt door zijn 11 jaar werkervaring bij AFM over zeer ruime ervaring op het gebied van financiële toezichtwetgeving en risk management. Bij de AFM heeft Reinier toezicht gehouden op fondsenbeheerders, beleggingsondernemingen, banken, tussenpersonen, handelaren voor eigen rekening en credit rating agencies. Reinier is afgestudeerd als financieel econoom en is tevens register beleggingsanalist en executive Master of Compliance. Charco & Dique B.V. Krijn Taconiskade HW Amsterdam www. charcoendique.nl

20 Valkuilen bij een vergunningaanvraag De vergunningaanvraag is niet compleet; verplichte documenten zijn niet bijgevoegd of zijn niet volledig. Vragenformulieren zijn niet volledig ingevuld, vragen zijn ten onrechte als niet relevant aangemerkt. De aandeelhouderstructuur en/of organisatiestructuur is complex en niet transparant. Onzekerheid over de solvabiliteit, de liquiditeit en de duurzaamheid van het verdienmodel. Geschiktheid van de beleidsbepalers is onvoldoende zichtbaar, er is geen geschiktheidsmatrix opgesteld. Relaties met externe partijen zijn onduidelijk en niet geformaliseerd. Beschrijving van de bedrijfsvoering is onvolledig doordat niet alle activiteiten en verplichtingen zijn uitgewerkt. Vergunningaanvraag verwijst naar bijlagen die niet zijn bijgevoegd.

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie