Onderwijseenheid 1. Oriëntatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijseenheid 1. Oriëntatie"

Transcriptie

1 Onderwijseenheid 1 Oriëntatie Progresscode : OR1_N04 Unitmanager: : C. Lehmann Auteur(s) : J. Hollink J. Carboex P.Slaats P. n J. Versleijen Instituut : Fontys Internationale Hogeschool Economie Opleiding : BE/CE/IBMS Studiefase : Propedeuse Studiejaar : 2004/2005 Studiebelasting : 196 uur Credits : 7

2 INLEIDING Bij onderwijseenheid 1 OR1_N04 worden de studenten basisconcepten en -praktijken van marketing bijgebracht. Hoewel we omgeven zijn door marketing en iedereen er iets vanaf moet weten, zal het voor de meeste studenten een verrassing zijn wanneer zij zien in welke mate marketing wordt toegepast. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met zaken als afbakenen van de markt, segmentatie en ontwikkeling van producten en diensten, die aan behoeften voldoen. Ook moet kennis beschikbaar zijn omtrent het prijzen en aantrekkelijk en betaalbaar maken van producten/diensten. Daartoe behoort ook het uitzoeken van kanaaldeelnemers (tussenhandel), die de producten naar de consument kan brengen. Ook moeten mensen binnen organisaties kennis hebben van reclame en promotie. In deze onderwijseenheid zal de inleiding op marketing aan bod komen. Een onderneming staat niet op zichzelf. Het economisch handelen van een onderneming wordt ook in grote mate beïnvloed door aspecten uit de omgeving van de onderneming. De algemene economie geeft inzicht in een aantal belangrijke aspecten van de bedrijfsomgeving. Zo kan de invloed van macro-economische variabelen op de bedrijfsvoering groot zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de invloed van de conjunctuur, de dollarkoers, de energieprijzen, de lonen en de rente. Deze variabelen beïnvloeden voor een belangrijk deel de kosten en de opbrengsten van bedrijven en andere organisaties. Ook geeft de algemene economie inzicht in de verschillen tussen de bedrijfstakken waarin en in de verschillende markten waarop een onderneming actief is. Daarnaast biedt deze module een eerste kennismaking met bedrijfseconomische thema's. Bedrijfseconomie is het onderdeel van de economische wetenschappen dat zich bezighoudt met het economische handelen in en door bedrijfshuishoudingen. Naast de bedrijfshuishouding kennen we de onderneming. Ondernemingen kennen vele verschijningsvormen, ook wel rechtsvormen genoemd. In deze module zal de student kennis maken met de belangrijkste kenmerken van deze rechtsvormen. Binnen de bedrijfseconomie kent men het vakgebied accounting. De afbakening hiervan en een eerste kennismaking met dit onderdeel is het laatste bedrijfseconomische onderdeel. De kennismaking betreft de indeling van de kosten in constante en variabele kosten. Elke econoom moet kunnen boekhouden. Van een afgestudeerde heao-er wordt verwacht dat hij/zij kennis van zaken heeft. Daartoe behoort ook het goed kunnen boekhouden. De boekhouding is een onderdeel van de bestuurlijke informatieverzorging, die in elke organisatie een belangrijke rol speelt. Onder bestuurlijke informatieverzorging wordt verstaan het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie en het beheersen van een bedrijf en ten behoeve van verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd. Uit het artikel "Econoom moet kunnen boekhouden", gepubliceerd in het blad 'Monitor', blijkt dat de vraag naar financieel-administratief personeel nog steeds toeneemt. Vooral de heao-er komt voor deze vacatures in aanmerking. Door het lopen van een stage en het uitvoeren van een afstudeeronderzoek doet de heao-er praktijkervaring op. Dit vergroot de kans op het vervullen van een passende functie. Van belang blijft echter de kennis van zaken. Daarom is het noodzaak de leerstof van deze module goed te beheersen. Door veel zelfwerkzaamheid (alle zelftoetsen en alle opgaven nauwkeurig uitvoeren) is men pas in staat goed te kunnen boekhouden. Het doel van inleiding wiskunde is het, om voor die studenten, die over een ontoereikende basiskennis van wiskunde beschikken, een herhaling aan te bieden, zodat deze studenten alsnog de mogelijkheid geboden wordt om zich de vereiste basiskennis eigen te kunnen maken.

3 COMPETENTIES De modules Inleiding Wiskunde, Inleiding Boekhouden en Kosten, Inleiding Marketing en Algemene Economie binnen de onderwijseenheid 1 leveren een bijdrage aan de volgende competenties. Een BE-student: 1 Het opstellen van een kostenplan. 2 Het beoordelen van een kostenplan versus realisatie. 7 Het hanteren van instrumenten om kosten te sturen. 8 Het beoordelen van relaties tussen gebeurtenissen en ontwikkelingen in de omgeving, soms ook wereldwijd. 9 Het opstellen van een informatieplan. 10 Het specificeren van informatiestromen. 11 Het opstellen van een financieel plan inzake informatievoorziening. 27 Het beoordelen en adviseren met betrekking tot acceptatie van orders. 35 Het opstellen en verantwoorden van een jaarrekening. Een CE-student: 1 Kan vanuit tactisch (marketing-)niveau bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van het (marketing)beleid van een (nationaal of internationaal opererende) onderneming. 4 Kan op tactisch niveau beslissingen nemen over marktactiviteiten op basis van (onvolledige) informatie over/uit nationale en internationale markten. 14 Kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen. 15 Kan markt-kansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt. 17 Kan budgetten en voortgang bewaken en verantwoorden binnen het kader van en vastgesteld marketingplan. 19 Kan in zijn eigen organisatie stimuleren tot reflectie op ethische en maatschappelijke vragen die samenhangen met de beroepspraktijk. LEERDOELEN De student heeft na afloop van de onderwijseenheid OR1_N04 kennis en inzicht om, in of van: OR1AN04 De basisbeginselen van de verzamelingenleer toe te passen. Met en zonder rekenapparaat complexe elementaire berekeningen te maken. Eenvoudige berekeningen uit te voeren met wortels. Eenvoudige berekeningen uit te voeren met machten. Eenvoudige lineaire vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen. Eenvoudige gebroken vergelijkingen op te lossen. De distributieve eigenschappen toe te passen en te kunnen ontbinden in factoren. Het begrip functie te hanteren. Lineaire functies te analyseren. Tweede graadsvergelijkingen te kunnen oplossen m.b.v. de abc-formule of door te ontbinden in factoren. M.b.v. De factorstelling hogere graadsvergelijkingen op te lossen. Economisch handelen Bedrijfshuishouding/onderneming Ondernemingsvormen Externe organisatie Ondernemingsdoelstellingen en ondernemingsplan Boekhouden/administreren/accounting Financial accounting/management accounting

4 Controller/treasurer Functies van kostprijscalculaties Opbrengsten/kosten en ontvangsten/uitgaven Criteria voor indeling van kosten Progressief, degressief en proportioneel varia bele kosten Integrale kostprijs volgens delingscalculatie (C/N + V/W) Bepaling van resultaat (winst/verlies) bij de integrale kostencalculatie Administratie Boekhouding Inventaris Balans Resultatenrekening Debiteuren en crediteuren Scontrovorm Boekhoudkundig model Grootboek en grootboekrekening Rekening van bezit, rekening van schuld, rekening eigen vermogen, hulprekening van het eigen vermogen Debiteren en crediteren, boekhoudregels Proefbalans, saldibalans, kolommenbalans OR1BN04 De belangrijkste begrippen uit de marketing. De krachten die spelen in de marketingomgeving. Het besluitvormingsproces van consumenten. De rol en het functioneren van marketing in bedrijf en samenleving. De maatschappelijke verantwoordelijkheid en marketingethiek. Het consumentengedrag in relatie tot marketingbeslissingen. Het opdelen van de markt in segmenten. Het tot de kern reduceren van een theoretisch betoog. Het koppelen van de theorie aan de praktijk. De onderlinge samenhang van algemeen economische begrippen kunnen weergeven m.b.v. een eenvoudige economische kringloop. Kennis hebben van de keynesiaanse en van de klassieke visie op het economisch proces Kunnen aangeven welke factoren de vraag naar goederen en diensten bepalen Kunnen aangeven welke factoren het aanbod van goederen en diensten bepalen Inzicht hebben in de werking van de markt en het prijsmechanisme Kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste marktvormen Inzicht hebben in het belang van macro-economische gegevens voor de bedrijfsomgeving. Een globale beschrijving kunnen geven van de bijdrage van sectoren aan het nationaal product. Kunnen aangeven in welke bedrijfstak en in welke fase van de bedrijfskolom zich een bedrijf bevindt. De concurrentiepositie van de nederlandse economie kunnen beschrijven aan de hand van de export van goederen. De oorzaken van de verschillen in exportoriëntatie van bedrijfstakken kunnen aangeven. Inzicht hebben in bepalende factoren voor de concurrentiekracht van een onderneming of bedrijfstak BEGINNIVEAU Het spreekt vanzelf dat er voor de onderwijseenheden van kwartester 1 van de propedeuse geen onderwijseenheden zijn die bepalend zijn voor het uitgangsniveau.

5 VRIJSTELLING Individuele vrijstellingsaanvragen worden door de Secretaris van de Eindexamencommissie, mevr. F. Smits, in behandeling genomen. Formulieren voor het aanvragen van vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de Studenten Servicebalie in het Studielandschap. LITERATUUR Verplichte literatuur Basis Wiskunde van C. van den Hoek, 3 de herziene druk, Academic Service. ISBN: Meso-economie en bedrijfsomgeving, een bedrijfstakanalyse van Marijs/Hulleman, WoltersNoordhof Aanvullende literatuur, die door de docent tijdens de contacturen wordt uitgedeeld (betreft onder meer additionele theorie, opdrachten en vraagstukken) Grondslagen van de marketing van, vijfde druk, 2001, uitgeverij Stenfert Kroese. Basisboek Bedrijfseconomie 7 e druk van P. de Boer, W. Koetzier, M.P. Brouwers, Wolters- Noordhoff. Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven 7 e druk van P. de Boer, W. Koetzier, M.P. Brouwers, Wolters- Noordhoff. Dictaat Inleiding kosten van J. Versleyen Leerboek Boekhouden geboekstaafd, deel 1 van H. Fuchs/J.P.M. v. d. Hoeven, Wolters Noordhoff. Opgavenboek Boekhouden geboekstaafd, deel 1 van H. Fuchs/J.P.M. v. d. Hoeven, Wolters Noordhoff. Aanbevolen literatuur Geen PLANNING VAN DE STUDIETAKEN OR1AN04 Contacturen: ca. 35 uren Zelfstandige studieactiviteiten: ca. 35 uren Tentamen + voorbereiding: ca. 10 uren OR1BN04 Contacturen: ca. 35 uren Zelfstandige studieactiviteiten: ca. 61 uren Praktijkopdracht over bedrijf, inclusief schriftelijke rapportage: ca. 20 uren Totaal 196 uren ZELFCONTROLE Studenten krijgen bij deze onderwijseenheid gelegenheid tot zelfcontrole d.m.v. uitwerkingen van de opdrachten.

6 TOETSING De toetsing verloopt conform de regels van de propedeuse. Het cijfer van de onderwijseenheid wordt op de volgende manier bepaald: OR1_N04 = 0,4 * cijfer voor OR1AN04 + 0,6 * cijfer voor OR1BN04. De onderwijseenheid is behaald als beide cijfers OR1AN04 en OR1BN04 minimaal een 4,0 zijn en het cijfer voor OR1_N04 minimaal een 5,5 is. OR1AN04 wordt afgesloten met een tentamen van 120 minuten.dit tentamen heeft een schriftelijk karakter, waarbij een rekenmachine gebruikt mag worden. Het cijfer voor OR1AN04 is het cijfer behaald voor het tentamen. Het cijfer voor OR1AN04 dient minimaal 4,0 te zijn. OR1BN04 wordt afgesloten met een schriftelijk verslag. Daarnaast wordt het groepswerk, zowel voor algemene economie als voor marketing beoordeeld. De cijfers voor het groepswerk wordt door de docent bepaald op basis van de kwaliteit van de uitgevoerde groepsopdrachten en de beantwoording van de vraagstukken, op basis van de mate van samenwerking tussen de groepsleden, de aanwezigheid en de aktieve inbreng tijdens de contacturen en op basis van de algemene indruk van de docent en (in het geval van algemene economie) de logboeken. Het cijfer voor het schriftelijk verslag telt voor 20% mee, het cijfer voor het groepswerk (incl. logboek) voor algemene economie telt voor 50% en het cijfer voor het groepswerk bij marketing telt voor 30% mee bij bepaling van het cijfer voor OR1BN04. Zowel het cijfer voor het verslag als de cijfers voor het groepswerk dienen minimaal 4,0 te zijn. Voor OR1BN04 bestaat de herkansingsmogelijkheid uit een (in principe groepsgewijze) mondelinge bevraging door een docent marketing en een docent algemene economie over de gehele stof van OR1BN04 (inclusief het schriftelijk verslag) EVALUATIE De onderwijseenheid wordt volgens de standaard richtlijnen geëvalueerd.

7 OVERZICHT VAN DE STUDIEBELASTING EN LESPLANNING INLEIDING WISKUNDE Week College 2 uren per week Practicum 1 uur per week 1 H1.1 H1.2 H1.3 H1.4 H1.5 H1.6 H1.7 H1.4acdgikl, H1.5, H1.7, H1.8 H1.13ace H1.16aceg, H1.21ce, H1.25ace, H1.32, H1.33aceg, H1.35ac, H2.1 H2.2 H2.3 H2.4 H2.5 H2.6 H2.7 H2.8 H3.1 H3.2 H3.3 H4.1 H4.2 H4.3 H5.1 H5.2 H5.3 H5.4 H5.5 H5.6 H7.1 H7.2 H7.3 H7.4 H7.5 H7.6 H7.7 H8.1 H8.2 H8.3 H8.4 H9.1 H9.2 Literatuur: Basis Wiskunde. H2.5, H2.6, H2.7, H2.8, H2.9, H2.14, H2.15, H2.17, H2.18, H2.19, H2.20, H2.21, H2.26, H2.27, H2.28, H2.29, H2.30, H2.31, H2.32ac, H2.33ac, H2.34ac, H2.35ac, H2.36ac, H2.38ac, H3.1, H3.5, H3.6, H3.7acegik, H3.9, H3.12aceg, H3.13, H3.14, H3.15ac, H3.16ac, H4.1abdehik, H4.2, H4.3, H4.4, H4.5abcdefghi, H4.6ab, H4.9, H4.10.adeghoqsv, H12abc, H4.14ac, H5.1 H5.6ac, H5.7ac, H5.8ace, H5.9ab, H5.10ace, H5.11dfij, H5.13aceg, H5.14ace H5.16a, H5.17ac, H5.18ac H7.1adeh, H7.3, H7.6lor, H7.7ade, H7.9bde, H7.10, H7.11ace, H7.13acef, H7.14acfg, H7.15acd, 7.16bc H7.19acf, H8.1bdg, H8.2acegk, H8.3ab H8.4ab, H8.5ef, H8.6cd, H8.10aceg, H8.11ab H8.13abhj, H8.14, H8.15abcdefghijkns H9.1, H9.2 H9.3, H9.4, H9.5, H9.6, H9.7

8 INLEIDING BOEKHOUDEN EN KOSTEN Week Onderwerpen theorie Zelfstudie Verplichte opgaven Extra opgaven 1 Algemene inleiding Ondernemingsvormen m.u.v. belastingen N.t.b. N.t.b. N.t.b. 2 Management accounting N.t.b. N.t.b. N.t.b. 3 Kostenstructuur en Kostprijs N.t.b. N.t.b. N.t.b. 4 De balans en de resultatenrekening Hfdst t/m Het grootboek Hfdst t/m De kolommenbalans Hfdst t/m De kolommenbalans Vervolg Basisboek bedrijfseconomie - de Boer.Zie kolom zelfstudie week 1 t/m 3 uit het programma. Boekhouden geboekstaafd Fuchs/V. d. Hoeven. Zie kolom zelfstudie week 4 t/m 7 uit het programma.

9 ORGANISATIE INLEIDING MARKETING EN ALGEMENE ECONOMIE (OR1BN04) Week Studentactiviteiten in groepsvorm: Algemene economie en marketing samen Algemene economie Marketing Groepen samenstellen: maximaal drie personen Bedrijf zoeken Groepsopdrachten maken Groepsopdrachten maken Introductiecursus: mediagebruik en informatiebronnen Logboek invullen Toetsopdracht marketing Groepsopdrachten maken Bedrijfsbezoek voorbereiden/plannen Opstellen verslag Groepsopdrachten maken Bedrijfsbezoek afleggen Opstellen verslag Afronden en inleveren verslag Groepsopdrachten maken Logboek invullen Inleiding op beide vakgebieden Inleiding op beide vakgebieden Omgevingsfactoren bedrijf in kaart brengen Omgevingsfactoren bedrijf in kaart brengen Omgevingsfactoren bedrijf in kaart brengen Groepsopdrachten maken Specifieke onderwerpen van de vakgebieden Inleiding algemene economie: Inleiding algemene economie: mesoomgeving Nadere verdieping bedrijfsomgeving Nadere verdieping bedrijfsomgeving Specifiek onderwerp Specifiek onderwerp Inleiding marketing: 2 afzonderlijke Inleiding marketing: 2 afzonderlijke 2 afzonderlijke 2 afzonderlijke 2 afzonderlijke Specifiek onderwerp 2 afzonderlijk 7 Groepsopdrachten maken Logboek invullen Toetsopdracht marketing Specifieke onderwerpen van de vakgebieden Specifiek onderwerp Specifiek onderwerp 2 afzonderlijke 8 Feedback op opdrachten en verslag Feedback Feedback 9 Herkansingsmogelijkheid Mondelinge herkansing gezamenlijke leerstof (inclusief verslag)

10 GEDETAILLEERDE PLANNING ONDERDELEN MARKETING EN ALG. ECONOMIE: INLEIDING MARKETING Week Onderwerpen Theorie Zelfstudie 1 Inzicht in de marketing: Wat is marketing? Hoofdstuk 1 Lezen hoofdstuk 1 par. 1.1 t/m 1.4 Verplichte groepsopdrachten Opdrachten worden door docent verstrekt 2 Inzicht in de marketing: Wat is marketing? Hoofdstuk 1 Lezen hoofdstuk 1 par. 1.5 t/m 1.7 Opdrachten worden door docent verstrekt 3 Marketingomgeving 4 Marketingomgeving 5 Marketingomgeving Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Lezen hoofdstuk 3 par. 3.1 t/m 3.3 Zelf aanvullende literatuur zoeken in de mediatheek Lezen hoofdstuk 3 par. 3.1 t/m 3.3 Zelf aanvullende literatuur zoeken in de mediatheek Lezen hoofdstuk 3 par. 3.4 Verslag opstellen Verslag opstellen Opdrachten worden door docent verstrekt Verslag opstellen Opdrachten orden door docent verstrekt 6 Analyseren van de markt Consumentengedrag Hoofdstuk 4 Lezen hoofdstuk 4 par. 4.1 t/m 4.3 Opdrachten worden door docent verstrekt 7 Analyseren van de markt Consumentengedrag Hoofdstuk 4 Lezen hoofdstuk 4 par. 4.4 t/m 4.6 Opdrachten worden door docent verstrekt

11 ALGEMENE ECONOMIE Wekelijks geeft de docent een korte inleiding over de stof (wekelijks 1 uur: het instructie-uur). De student dient zelfstandig de theorie te bestuderen. Aan de hand van opgaven (meerkeuze en open vragen) kan de student testen of hij/zij de theorie begrepen heeft. De opgaven en eventueel aanvullende theorie worden door de docent tijdens de contacturen verstrekt. Er zullen groepen van drie studenten gevormd worden. De groepssamenstelling is identiek aan de groepssamenstelling bij de inleiding marketing en de groepssamenstelling voor het maken van het verslag voor algemene economie en marketing. Deze groepen komen wekelijks bij elkaar om de bestudeerde theorie te bespreken en opgaven gezamenlijk te maken of individueel gemaakte opgaven te bespreken. Dit gebeurt deels tijdens de contacturen onder begeleiding van de docent. Hiervoor worden wekelijks 2 uren ingepland: de begeleidingsuren. Aanwezigheid tijdens alle contacturen is verplicht. Tijdens de module worden een aantal opdrachten verstrekt, die tot doel hebben de theorie toe te passen. Deze opdrachten worden door elke groep uitgewerkt in de vorm van een logboek. In het logboek worden ook de groepsactiviteiten beschreven. Het format van het logboek is in dit werkboek opgenomen (zie bijlage 2). Het logboek wordt ingeleverd aan het einde van lesweek 2, aan het einde van lesweek 5 en aan het einde van lesweek 7. Planning (gemiddeld 3 contacturen per week: 1 uur instructie en 2 uur begeleiding) Week Onderwerpen 1 Inleiding/de externe bedrijfsomgeving: de macro-omgeving. Lit: aanvullende literatuur. 2 De externe bedrijfsomgeving: de meso-omgeving. Lit: Marijs/Hulleman H1 en aanvullende literatuur. 3 De vraag naar goederen/diensten. Lit: Marijs/Hulleman H2 en aanvullende literatuur. 4 Het aanbod van goederen en diensten. Lit: Marijs/Hulleman H3 en aanvullende literatuur. 5 Marktvormen: Lit: Marijs/Hulleman H4 en aanvullende literatuur. 6 Marktvormen:. Lit: Marijs/Hulleman H4/5 en aanvullende literatuur. 7 Concurrentie en concurrentiekracht. Lit: Marijs/Hulleman H7 en aanvullende literatuur.

12 BIJLAGE 1: OPBOUW SCHRIFTELIJK VERSLAG MARKETING/ALGEMENE ECONOMIE OMVANG VERSLAG: BLADZIJDEN (excl.eventuele bijlagen) LETTERTYPE, REGELAFSTAND EN ANDERE FORMELE EISEN: ZIE DICTAAT RAPPORTEREN OPBOUW VAN HET VERSLAG : Omslag Titelblad Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Inleiding Bedrijfsbeschrijving Algemene gegevens Type bedrijf Doelstellingen Organisatie Meso-omgevingsfactoren Algemene beschrijving bedrijfstak/bedrijfskolom Afnemers Toeleveranciers Intermediairs Concurrenten Publieksgroepen Macro-omgevingsfactoren Demografische factoren Economische factoren Politieke en juridische factoren Natuurlijke factoren Technologische factoren Sociale en culturele factoren Slot: Welke factoren hebben de grootste invloed op het bedrijf en waarom?

13 BIJLAGE 2: FORMAT LOGBOEK ALGEMENE ECONOMIE FORMAT LOGBOEK alg. economie WEEK 1/2 (of 3/4/5 of 6/7) KLAS:. GROEPSLEDEN:. DATUM/DUUR BIJEENKOMSTEN: Zorg voor een goede lay-out van het logboek. De volgende aspecten dienen in elk geval in het logboek beschreven te worden: -THEORIE: Welke vragen/problemen hadden de groepsleden na bestudering van de theorie en hoe zijn deze problemen door de groep opgelost. eventuele onopgeloste problemen kort beschrijven. -MC-VRAGEN/OPGAVEN: Beschrijving van besproken problemen en evt. onopgeloste problemen aangeven. -OPDRACHT(EN): Uitwerking van de opdracht(en). -WERKWIJZE OPDRACHT: Per groepslid bijdrage aan het oplossen van de opdracht en bestede tijd vermelden. ook vermelden welke activiteiten door de hele groep gedaan zijn. -WERKWIJZE VERSLAG: De tijdsbesteding en activiteiten vermelden met betrekking tot het schriftelijk verslag. kort de stand van zaken vermelden. -FUNCTIONEREN GROEP: Kwaliteit van samenwerken, functioneren groepsleden e.d. -GESPREK DOCENT: Hier aangeven als een gesprek met de docent gewenst wordt. Geef nauwkeurig aan welke zaken daarbij besproken moeten worden. -VERBETERPUNTEN/OPMERKINGEN: Evt. Aangeven welke aspecten in deze module beter zouden kunnen en hoe deze beter zouden kunnen. Ook andere opmerkingen kunnen hier geplaatst worden P.S. De docent geeft een cijfer voor de drie logboeken (incl. Uitwerking opdrachten) tesamen. In dit ene cijfer wordt daarnaast ook het groepsfunctioneren zoals de docent dat tijdens de contacturen en daarbuiten ervaart meegenomen. Hierbij wordt de presentie tijdens de contacturen en tijdens de groepsbijeenkomsten meegenomen. Indien gewenst kan de docent (individuele) groepsleden nader bevragen op de inhoud van logboek (incl. Opdracht). In principe wordt een groepscijfer gegeven, maar individueel afwijkende cijfers kunnen gegeven worden.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Lerarenopleiding Economie

Lerarenopleiding Economie Lerarenopleiding Economie (CROHO-nr. 35202 Algemene economie) (CROHO-nr. 35203 Bedrijfseconomie) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken:

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie