Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project"

Transcriptie

1 Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project Birgitt Van Nerum Afdelingshoofd Accounting Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Studiedag overheidsboekhouding

2 Modernisering: Economische boekhouding: waarom? Interne factoren: Middelen van de Vlaamse overheid moeten efficiënt en effectief worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te bereiken (kosten informatie ontbreekt vandaag) Toenemende aandacht voor resultaatgericht werken en prestatiemanagement Betere dienstverlening aan de burger Responsabilisering van de lijnmanager Studiedag overheidsboekhouding

3 Modernisering: Economische boekhouding: waarom? Verbetering interne controle Permanent zicht op het vermogen betere beleids- en beheersinformatie voor: Vlaams Parlement, Vlaamse Regering en Vlaamse administratie (Beleidsinformatie) Lijnmanager (Beleids- en beheersinformatie) Studiedag overheidsboekhouding

4 Modernisering: Economische boekhouding: waarom? Externe factoren: Betere afstemming op normen in het kader van de Europese monetaire unie (Maastricht norm, Stabiliteitspact) Eenvormigheid van de nationale rekeningen van de lidstaten (ESR),de Commissie voor de hervorming van de openbare comptabiliteit (CNOC) vertaalt dit naar onze Belgische situatie Bench-marking met andere overheden : succesvol invoeren van een economische boekhouding in de Vlaamse openbare instellingen, de OCMW s, de hogescholen, en ook in buitenlandse overheidsinstanties zoals in Nieuw Zeeland, Australië, de Verenigde Staten en Canada. Studiedag overheidsboekhouding

5 Recente evoluties : Project economische boekhouding in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betrof een traject met drie aspecten: Inhoudelijk aspect : een nieuwe boekhouding m.n. een geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding met analytisch luik. Organisatie-aspect : op basis van de nieuwe processen werd een nieuwe boekhoud-organisatie uitgetekend met nieuwe functies/rollen IT-aspect : een nieuwe boekhouding ondersteund met een nieuw financieel systeem (Oracle Financials). Studiedag overheidsboekhouding

6 Recente evoluties Geen succes-verhaal: in alle trajecten waren er knelpunten De begrotingsboekhouding, Rijkscomptabiliteit, die nog altijd de wettelijke boekhouding is, primeert op de economische boekhouding Geen cultuur verandering Geen échte re-engineering van de bestaande processen mogelijk Functioneel Analyse Dossier (FAD) was weerspiegeling van de As-Is en niet de To-Be. Studiedag overheidsboekhouding

7 Recente evoluties De complexiteit van het systeem verhoogde door de wijze waarop de Rekenplichtigen in de set-up moesten toegevoegd worden. Hoge uiteindelijk kost. Bijkomende functionaliteiten Rapportering Functionele ondersteuning Change management Dure change requests als gevolg van de complexiteit van het ontwikkelde systeem en permanente discussies rond het FAD. Hoge onderhoudskost Orafin, zowel technisch als functioneel. Studiedag overheidsboekhouding

8 Recente evoluties : Project Beter Bestuurlijk Beleid in de Vlaamse overheid Basisobjectieven: Transparante organisatiestructuur Elkeen werkt voor één leiding Politiek primaat Deugdelijk bestuur : responsabilisering en aanspreekbaarheid van de leiding Om de basis-objectieven van BBB te realiseren was niet alleen een organisatorisch-administratieve regeling nodig maar ook een nieuw financieelorganisatorisch kader Studiedag overheidsboekhouding

9 Recente evoluties BBB werd intussen verankerd in het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid (18 juli 2003) het Comptabiliteitsdecreet (7 mei 2004) Studiedag overheidsboekhouding

10 Comptabiliteitsdecreet Rechtsgrond Art. 50, 2, bijzondere Financieringswet 16/01/1989 Wet van 16 mei 2003 met algemene bepalingen voor: begroting van gemeenschappen en gewesten boekhouding van gemeenschappen en gewesten organisatie controle Rekenhof bij gemeenschappen, gewesten en openbare instellingen controle op subsidies datum invoegetreding: 01/01/2004 uitstelmogelijkheid tot 01/01/2007 (te regelen via KB voor elke gemeenschap of gewest afzonderlijk) KB-boekhoudplan (ter uitvoering artikel 5 algemene bepalingenwet) is nog niet goedgekeurd! Studiedag overheidsboekhouding

11 Rechtsgrond Comptabiliteitsdecreet Art. 51 bijzondere Financieringswet 16/01/1989: gemeenschappen en gewesten regelen zelf hun administratieve en begrotingscontrole met behulp van Inspectie van Financiën Art. 9 bijzondere wet Hervorming Instellingen 08/08/1980: gemeenschappen en gewesten regelen zelf werking (dus ook begroting en boekhouding) openbare instellingen Studiedag overheidsboekhouding

12 Comptabiliteitsdecreet Toepassingsgebied Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest: - politiek echelon: ministers, beleidsraden - Vlaamse ministeries: departementen IVA s zonder rechtspersoonlijkheid Andere rechtspersonen Vlaamse overheid: - IVA s met rechtspersoonlijkheid - publiekrechtelijk vormgegeven EVA's Andere openbare instellingen : uitsluitend wat betreft controle Rekenhof, én op voorwaarde dat er geen specifieke organieke regeling bestaat: privaatrechtelijk vormgegeven EVA s dochters van IVA s met rechtspersoonlijkheid of van publiekrechtelijk vormgegeven EVA s (art. 12 en 32 kaderdecreet BB) strategische adviesraden andere rechtspersonen voor behoeften van algemeen belang, en gefinancierd of gecontroleerd door Vl. Gem./Vl. Gewest Studiedag overheidsboekhouding

13 Comptabiliteitsdecreet Toepassingsgebied Andere rechtspersonen : uitsluitend wat betreft de controle op subsidies, indien die door verkrijgende rechtspersoon niet rechtstreeks aangewend worden maar doorgegeven worden aan andere begunstigde(n) Studiedag overheidsboekhouding

14 Comptabiliteitsdecreet Inhoud decreet: Bepalingen over: de financiële en budgettaire cyclus; het begrotings-en boekhoudsysteem; de controle; toekenning van subsidies, prijzen en giften. Studiedag overheidsboekhouding

15 Boekhouding Comptabiliteitsdecreet - Zelfde regels voor departementen, IVA met en zonder rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijk vormgegeven EVA - Economische boekhouding: Op basis van één rekeningstelsel en één enkele set van aanrekenings- en waarderingsregels, opgelegd door KBboekhoudplan Bedrijfseconomische aanrekening primeert: Voorbeeld: artikel 27: Verplichtingen die voortvloeien uit diensten of prestaties die geleverd zijn in het vorige boekjaar mogen in het volgend boekjaar tot de voorlopige afsluiting op het vorig boekjaar worden geboekt. Studiedag overheidsboekhouding

16 Boekhouding - Begrotingsrapportering: Comptabiliteitsdecreet budgettaire resultaten worden afgeleid uit de economische boekhouding - Analytische boekhouding - Aangepaste terminologie: terminologie aangepast aan die van economische boekhouding: vorderingen en verplichtingen, i.p.v. vastgestelde rechten ten bate, vastgestelde rechten ten laste, en vereffeningen Studiedag overheidsboekhouding

17 Boekhouding Comptabiliteitsdecreet - Rekening-aflegging: jaarlijks: - Jaarrekening, bestaande uit een balans en resultatenrekening - Rapportering over de uitvoering van de begroting - Toelichting bij deze documenten waarin tevens een aansluiting tussen de budgettaire en bedrijfseconomische rapportering is opgenomen decretale goedkeuring door het Vlaams Parlement Studiedag overheidsboekhouding

18 Boekhouding Comptabiliteitsdecreet - Periodieke tussentijdse rapporteringen - Trimesterieel: tussentijdse resultatenrekening - Trimesterieel, vanaf tweede trimester: rapport over begrotingsuitvoering - Semesterieel: tussentijdse balans - Benadrukking data-ownership - eerste consolidatie gebeurt op niveau van de structurele entiteit: departement, IVA, EVA - lijnmanagement is verantwoordelijk voor rekeningen over zijn entiteit Studiedag overheidsboekhouding

19 Boekhouding Comptabiliteitsdecreet - Rekenplichtige - Figuur uit vroegere begrotingsboekhouding, maar grondwettelijke verankering en vermelding in algemene bepalingenwet - Minimale invulling: thesauriële afhandeling en rapportering hierover Studiedag overheidsboekhouding

20 Boekhouding - Consolidatie: Comptabiliteitsdecreet - Jaarlijks geconsolideerde rekening voor de Vlaamse overheid overeenkomstig Europees Systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) - De Vlaamse regering bepaalt de wijze van consolidatie van de rekeningen Op termijn worden bedrijfseconomische consolidaties per beleidsdomein als deel van het beleidseffectenrapport beoogd Studiedag overheidsboekhouding

21 Nieuwe boekhouding De vermelde decretale principes worden op dit ogenblik verder uitgewerkt en in de vorm van een uitvoeringsbesluit gegoten Bij de verdere uitwerking moet rekening gehouden worden met de verschillende doelen die de boekhouding moet ondersteunen: Basis zijn voor parlementaire machtiging Basis zijn voor aanspreekbaarheid van geresponsaliseerde entiteiten Basis zijn voor vaststelling van de macro-economische rekeningen Basis zijn voor de vaststelling van de budgettaire normen Basis zijn voor de opstelling van de vermogensrekening Basis zijn voor de interne controle Studiedag overheidsboekhouding

22 Nieuwe boekhouding KB-CNOC en ESR als vertrekpunt ESR (Europees Systeem van nationale en regionale rekeningen) Doel = macro-economisch Boekhoudkundig raamwerk, principes bruikbaar in economische boekhouding Alfanumerisch Economische classificatie van uitgaven en ontvangsten van de overheid NBB Numerisch ARS/Economisch rekeningstelsel CNOC Klasse 1 tot en met 7 Studiedag overheidsboekhouding

23 Nieuwe boekhouding Link met ESR95 via de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (klasse 8 en 9)!geen verplichte boeking in deze klassen als de rapportering op een andere wijze kan verkregen worden! Nog verder af te stemmen met federale overheid in interministeriële conferentie Financiën en Begroting Macro-economische rapportage (economische classificatie en ESR) blijft op centraal niveau Decentraal: entiteiten voeren enkel economische boekhouding Studiedag overheidsboekhouding

24 Nieuwe boekhouding Boekhouding (en rapportering) op accrual basis staat centraal De begrotingsboekhouding en rapportering m.n. de opvolging van verbintenissen(krediet) en verplichtingen(krediet) zijn eruit afgeleid De ramingsstaten inzake ontvangsten, verbintenissen- en verplichtingenkrediet, die bij de machtigende begroting worden gevoegd, worden opgesteld volgens het genormaliseerd boekhoudplan Studiedag overheidsboekhouding

25 Nieuwe boekhouding Nadruk bij begrotingsopvolging op verbintenissen (en niet verplichtingen) Wijziging financieel management Verhouding ontvangsten versus uitgaven Verhouding vorderingen versus schulden Betere beheersing van de impliciete schuld Verplichtingen moeten worden geboekt om te voldoen aan het getrouw beeld van de jaarrekening limitativiteit van het vereffeningskrediet zoals voozien in de algemene bepalingenwet (e.v.t. op te vangen via voorzieningen) dualiteit getrouw beeld en parlementaire machtiging Studiedag overheidsboekhouding

26 Nieuwe boekhouding Er wordt een minimum genormaliseerd boekhoudplan opgelegd. Dit kan door elke entiteit verder worden uitgebreid, maar dient vooraf door een entiteit, aangeduid door de Minister van Financiën en Begroting, te worden goedgekeurd. Studiedag overheidsboekhouding

27 Nieuwe boekhouding Analytische basisstructuur Gemeenschappelijk en verplicht Decretaal voorziene opdeling van de begroting in structurele afdelingen: Elk beleidsdomein is opgedeeld in structurele afdelingen : politiek echelon (minister, beleidsraad, adviesraad) departement IVA s zonder rechtspersoonlijkheid Dotaties Decretaal voorziene opdeling van de begroting in functionele afdelingen: Kredieten voor personeel, werking, beleidsondersteuning of uitvoering (krediet per beleidsveld) COFOG (internationale classificatie van overheidsfuncties) Bijkomend niveau op kostenplaats Dimensie op projectniveau Studiedag overheidsboekhouding

28 Implementatiestrategie Cultuur-verandering vereist groot draagvlak. De eigendom van het project situeert zich niet bij de boekhouders of bij het beleidsdomein financiën en begroting, doch bij het beleid en bij alle entiteiten van de Vlaamse overheid Beleidsdomein F&B zal wel instaan voor begeleiding en coördinatie Programma-management (en -manager) Studiedag overheidsboekhouding

29 Implementatiestrategie Voortraject Verhogen performantie dienstencentrum Orafin Uitwerken van de uitvoeringsbesluiten comptabiliteitsdecreet Moeten besproken worden met alle betrokkenen (o.a. : minister van Financiën en Begroting, Rekenhof, inspectie van financiën, de diverse boekhoudorganisaties (zowel ministerie als VOI s), academische wereld, Interne audit, afdeling kanselarij (legistieke beoordeling) Dat draagvlak is nodig om het project te laten slagen. Studiedag overheidsboekhouding

30 Verdere aanpak : Implementatiestrategie Doelstelling: Ontwikkelen visienota met daarop een gedetailleerd programmaplan geënt Stappen om tot visienota te komen Oprichting sponsorteam/stuurgroep Draagvlak voor uitvoeringsbesluiten bekomen Bewaking opvolging opmerkingen auditrapport Rekenhof over project economische boekhouding en Orafin in het MVG Risicobeheersing Studiedag overheidsboekhouding

31 Implementatiestrategie Analyse AS IS moet worden uitgebreid, vooral wat de VOI s betreft Inventaris bestaande applicaties en databases Inventarisatie van de technische infrastructuur Oplijsten van entiteitspecifieke elementen Beschikbare kennis en tijd Achterstand in de boekhouding Studiedag overheidsboekhouding

32 Implementatiestrategie Uitwerking TO BE Goedgekeurde uitvoeringsbesluiten Organisatiestructuur met duidelijke afspraken rond horizontale dienstverlening Duidelijkheid omtrent de richting die men wenst in te slaan met betrekking tot beheersovereenkomsten Uitgetekende kaderprocedures binnen en over de entiteiten heen IT-strategie Gewenste algemene competentieprofielen Studiedag overheidsboekhouding

33 Implementatiestrategie Bepalen discrepanties AS IS versus TO BE Discrepanties kunnen zich situeren op het vlak van : Competentie, kennis en ervaring (dubbel boekhouden, administratieve organisatie, interne controle) ICT (hardware-software) Personeelsgebrek Mentaliteit Beschikbare gegevens Ieder van deze elementen leidt tot een migratieplan Ondersteuning zal door het dienstencentrum geleverd worden Studiedag overheidsboekhouding

34 Implementatiestrategie Visienota en programmaplan De visienota vat alle stappen uitgevoerd in de TO BE-faze samen en brengt deze onder in een algehele strategie die de Vlaamse Gemeenschap rond het comptabiliteitsdecreet wil voeren. Het programmaplan moet omvatten: een overzicht van de producten die moeten worden afgeleverd die verder zullen toegewezen worden aan projectgroepen tijd, geld en andere middelen die per project nodig zijn om het beoogde resultaat af te leveren prioriteitenstelling (wat is zeker nodig, wat niet) planning in de tijd van de verschillende deelprojecten (met inbegrip van het kritische tijdspad) Studiedag overheidsboekhouding

35 Implementatiestrategie Overzicht producten af te leveren aan projectgroepen Methoden en standaarden voor projectmanagement Begininventaris en de problematiek die hiermee gepaard gaat Systeembijsturing of nieuw systeem IT-configuratie Consolidatie en rapportering Administratieve organisatie en interne controle Beleidsindicatoren en outputbegroting Uitgewerkte competentieprofielen Vorming Overgangsmaatregelen Studiedag overheidsboekhouding

36 Implementatiestrategie: Fasering? Inwerkingtreding van het comptabiliteitsdecreet is decretaal voorzien op 01 januari 2007 Bij KB van 18 maart 2004 kreeg de Vlaamse Gemeenschap uitstel van de inwerkingtreding van de algemene bepalingenwet tot die datum Entiteiten zullen moet aantonen klaar te zijn voor overstap naar comptabiliteitsdecreet (veel aandacht zal gaan naar kwaliteitsbewaking); wellicht zal dit leiden tot een gefaseerde implementatie Andere afhankelijkheden voor de inwerkingtreding zijn: Implementatie herstructurering conform BBB Goedkeuring van het KB boekhoudplan (CNOC) (uitvoering artikel 5 algemene bepalingenwet) Studiedag overheidsboekhouding

Tekst afgesloten op 30 april 2009.

Tekst afgesloten op 30 april 2009. Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 De modernisering van de boekhouding van de Federale Overheid: algemene opzet Luc BUFFEL Adviseur-generaal

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE 5.1. Subsidies aan de sociale zekerheid De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de

Nadere informatie

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport FinancieringsFonds voor schuldafbouw en Eénmalige investeringsuitgaven Jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Vlaanderen kampt met heel wat noden. En vaak komen die noden pas relatief laat bovendrijven. Om kort

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

Rapport 2006 D2006/10106/005

Rapport 2006 D2006/10106/005 Spoor financieel management en prestatiemeting De praktijk van performance audit: een drielandenstudie Miekatrien STERCK Veerle CONINGS Dr. Vital PUT Prof. Dr. Geert BOUCKAERT Rapport 2006 D2006/10106/005

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18 24 september 2010 Gezamenlijk standpunt van: De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) De Milieu en Natuurraad van

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN ADVI ES142 ONDERZOEKAFSCHAFFI NG RECHTSPERSOONLI J KHEI D STRATEGI SCHEADVI ESRADEN 23SEPTEMBER2010 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN Gezamenlijk standpunt van de strategische

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Activiteitenverslag over 2008

Activiteitenverslag over 2008 stuk ingediend op 38 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Activiteitenverslag over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Activiteitenverslag over 2008 Verslag van het Rekenhof aan

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie