Boekhouden en kostprijsberekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden en kostprijsberekening"

Transcriptie

1 Boekhouden en kostprijsberekening KULeuven Work Street Work City, Work State Work ZIP T Work Phone F Work Fax Phone Work Work URL

2 Deel I: Boekhouden Jaarrekeningen alle sectorjaarrekeningen: website nationale bank --> handelsjaarrapporten. Jaarrekeninginformatie Bij het afsluiting van het boekjaar (bij meeste bedrijven 31 december), binnen 6 maanden na afsluiting (tem 30 juni) moet de algemene vergadering samenkomen en de jaarrekening goedkeuren. Maximum 1 maand na de goedkeuring komen de balansen op de website van nationale bank. balansen rol van de auditor/commissaris Moet een inschatting maken over de getrouwheid van het beeld van de jaarrekening en een inschatting maken van de continuïteit van de onderneming in de komende 12 maanden (dit blijft een opinie, een oordeel, geen verzekeringskracht tegen falen van het bedrijf). Het auditverslag = wat de externe auditor denkt over de waarheidsgetrouwheid van de gepubliceerde jaarrrekening. Kort, 2a3 p. Financiële informatie Beursgenoteerde onderneming 1. balans 2. resultatenrekening 3. cash flow statement 4. toelichting Niet-beursgenoteerde bedrijven 1. balans 2. resultatenrekening 3. toelichting 1

3 Balans passiva= financieringsmiddelen van de activa (de bezittingen/voorraden). activa moet gelijk zijn aan passiva. ter financiering: eigen vermogen en vreemd vermogen (=schulden). Balans= foto/ momentopname op het einde van het boekjaar (vaak 31/12) van wat een onderneming heeft van bezittingen en hoe die gefinancierd zijn.!!!er is altijd een balansevenwicht want alles wat je hebt, is op één of andere manier gefinancieerd, dit is de reden dat we een dubbele boekhouding hebben: elke aankoop doet een bezit ontstaan en een schuld doen ontstaan. Activa Activa staan gerangschikt volgens de realiseerbaarheid (hoe dichter het bij cash staat). Vordering: iets wat het bedrijf heeft maar nog geen cash, het staat er dicht bij. De klant moet dit nog aan het bedrijf betalen. Financiële vaste activa: voornamelijk dochterondernemingen Materiële vaste activa: gebouwen, machines, auto s Immateriële vaste activa: patenten, licenties,... Oprichtingskosten: deze kan je spreiden over verschillende jaren, je kan die als een investering zien en afschrijven over meerdere jaren, zodat de winstberekening in de eerste jaren niet te hard negatief overhelt. Als je oprichtingskosten als investering boekt, moeten die bij activa staan. Dit mag voor het boekhoudrecht. De realiseerbaarheid van oprichtingskosten is 0 in geval van falen en liquidatie. Passiva naast balans is er een resultatenrekening (overzicht van opbrengsten en kosten in een bepaald jaar). elke winst is een potentiële bron van vermogen, als die niet wordt uitgekeerd op het einde van het boekjaar. Hoofdstuk 3 Openen van rekeningen: journaal en grootboek= 2 belangrijke documenten. een vordering boeken= verkopen maar het geld nog niet betaald. een actief bestanddeel dat daalt, crediteren we.!transactie 8: niet kunnen investeringscyclus MVA= materiele vaste activa, IVA: immateriele, FVA: financiele vaste activa. Meubels of infrastructuur (MVA)= investering. Op krediet gekocht (niet contant betaald, later betaald). We boeken die kast niet direct als een kost (want wordt niet meteen geconsumeerd). Waarom niet meteen als kost: bezwaren direct het resultaat, want kosten komen in de resultatenrekening, zo wordt er overdreven. We spreiden de kosten over de gebruiksduur of levensduur van de vaste activa. Dus we debiteren die kasten. We krijgen betalingsuitstel en dus boeken we een schuld. 2

4 schuld=iets te betalen= passief= een financieringsbron debit= een actiefrekening die toeneemt en passief die afneemt. credit=actiefrekening die afneemt en passief die toeneemt. lening bij de bank: bank geeft geld dus creeer inkomst, liquid op de debetzijde en credit per jaar inboeken voor de terugbetalingsschijven. je moet volgens belgisch boekhoudrecht opsplitsen in schulden op korte en lange termijn en je boekt beide in als passiva. Algemene boekhoudprincipes 1. allerbelangrijkst= getrouw beeld. 2. De onderliggende principes, afspraken bepalen hoe het winstbeeld eruit ziet. In belgie boeken we tegen historische kost (nl. tegen de oorspronkelijke aanschaffingswaarde), soms kunnen we meerwaarde boeken, als het gaat om duurzame materialen die een meerwaarde hebben. consistentie= als je 1 keer voor een afschrijvingswijze kiest, moet je hieraan vasthouden. Verantwoordingsstukken: je mag niets boeken zonder het te documenteren. Oefeningen op boekhoudprincipes thuis proberen. Hoofdstuk 4: eindejaarsverrichtingen en afsluiting Proef- en saldibalans= overzicht van alle rekeningen. saldi= verschil tussen debet en credit voor elke rekening. Hierna kan je de resultatenrekening en de balans opstellen. Oefensessie passiva= type 1 (LT - langer dan een jaar) en een deel van type 4 (KT). FIFO= first in first out LIFO= last in first out 15/11/2011 een onderneming komt in problemen omdat ze niet liquid is, niet door de rendabiliteit (hangt natuurlijk wel samen, jaar op jaar niet rendabel is ook nefast). in de beginjaren is een bedrijf niet rendabel. Liquiditeit is heel belangrijk om te overleven. Liquiditeit? 1. heb ik genoeg werkkapitaal (=bedrijfskapitaal= middelen beschikbaar voor uitvoering dagdagelijkse activiteiten). Je moet hier genoeg voor hebben, genoeg om de behoefte aan bedrijfskapitaal te dekken. netto bedrijfskapitaal= permanent vermogen, LT middelen voor dagelijkse uitvoering van activiteiten. beperkt vlottende activa-vreemd vermogen korte termijn. 3

5 bedrijfskapitaal kan ook negatief zijn: als de netto bedrijfskapitaalbehoefte hoger is. Bedrijfskapitaalbehoefte? wat bepaalt dit? voorraad, voorraad aanhouden vergt middelen want op dat moment heb je nog geen verkoop en dus nog geen cash. De behoefte aan bedrijfskapitaal hangt af van voorraden en de gevoerde politiek inzake betalingsuitstel. Je wil niet echt een grote behoefte aan bedrijfskapitaal, want die moet je kunnen inlossen, indien dit niet lukt, leningen op KT. Liquiditeitsratio=belangrijk. Ratio s ter vergelijking tussen ondernemingen. zo kan je vergelijken los van de grootte. = BBLA / VVKT --> deze current ratio moet minstens gelijk zijn aan 1, want het NBK moet groter zijn dan 0. Nota s 22/11/2011 Solvabiliteit dit is een maatstaf voor de ondernemingsperformantie op lange termijn. Heb ik een gezonde kapitaalstructuur? Teneinde ondernemingen te kunnen vergelijken: berekenen van ratio s. 1. statische ratio s: een momentopname, gebaseerd op de balans a. graad van financiële onafhankelijkheid EV/TV = het percentage gefinancieerd met eigen middelen, met niet-schulden. De veilige buffer is 1/3 EV. maar is geen algemene stelregel omdat het afhangt van het bedrijfsrisico. Indien er immers weinig volatiliteit is in de winsten overheen de tijd, dan is het veiliger om leningen te hebben, want het bedrijf heeft een hogere zekerheid om de interesten te kunnen terug betalen. Hoe verhoog je financiële onafhankelijkheid: kapitaalverhoging doorvoeren of verbeteren van resultaten. b. Zelffinancieringsgraad hoeveel van de activa komen uit eigen vermogen. Een lage zelffinancieringsgraad kan wijzen op een jaarlijkse, hoge uitkering van divididenden of weinig/geen winst. Het enige dat helpt tegen lage zfg= winst overdragen naar volgend boekjaar en reserves aanleggen. 2. dynamische ratio s: schuld hangt samen met de cashflow van de ondernemening. Is een indicatie van de hoeveelheid cash aanwezig is in het bedrijf om leningen te kunnen terugbetalen. Rentabiliteit De winstgevendheid van de onderneming. Dit leidt vaak ook tot een goede solvabiliteit én liquiditeit. ROA= return on assets, de rentabiliteit op de totale activa. ROE= retrun on equity. = vanuit het perspectief van de aandeelhouders (de verschaffers van het EV). 4

6 Winst/verlies BJ na/voor belastingen / het EV ROE moet 4 à 5 procent hoger zijn dan de risicovrije interestvoet om zeker te zijn van een bepaald percentage return. Dit kan niet in tijden van crisis, dan is het beter om als voorwaarde te stellen: ROE>COE (cost on equity)= wat je kan verdienen als rendement op een aandeel met gelijkend risico. Herwerking van de balans De realiseerbare activa zijn alle vlottende activa buiten de liquide (die zijn reeds gerealiseerd). Consolidatie= samenzetting van moeder- en dochterbedrijven. nota s 29/11/2011 rentabiliteit stijgt indien: 1. de prijs duurder gemaakt wordt 2. de kosten gedrukt worden,er efficiënter gebruik gemaakt wordt van productiemiddelen. Deel II: Cost accounting Leer handboek Hoofdstuk 2-->5 cost accounting levert informatie voor zowel financial als management accounting, dus zowel voor interne als externe gebruikers. Kosten: indelingen Een kost is niet hetzelfde als een uitgave. Kosten zijn verbruikte middelen om opbrengsten te realiseren. Kosten kan je relateren of toewijzen aan verschillende kostenobjecten: 1. Directe kosten (arbeid of materiaal)= directe toewijzing aan een kostenobject mogelijk, er is geen omweg, het verband is direct 2. Indirecte kosten/ overheadskosten (materialen, arbeid en andere productiekosten)= er is een verdeelsleutel nodig om de kost over objecten te verdelen. De kosten worden verzameld op een hoger niveau en dan toegewezen. directe kosten kan je traceren, indirecte kosten kan je alloceren. Een andere manier om kosten in te delen: 5

7 1. Vaste kosten: Volgen een horizontale lijn: of je nu 1 of 10 auto s produceert, een vaste kost blijft gelijk (bv. het loon van een superviser) 2. Variabele kosten:volgen een lineaire of andere veranderlijke functie. Het bedrag hangt af van het aantal eenheden. LET OP: een vaste kost is variabel als je ze per eenheid beschouwt: bv. 10 euro kost voor auto s is duurder per auto dan 10 euro kost voor auto s. 3. Semi-vaste kosten volgen een trapfunctie. bv. een auto heeft 1 onderhoud nodig per km. Dan is de kost van 0 tot de prijs van 1 onderhoud, tussen en de prijs van 2 onderhouden enzovoort. Oefening op vast/variabel (zie slides) wielen=variabel electriciteit=variabel Afschrijven= vast loon vd productie-arbeiders= variabel verzekering=vast loon kwaliteitscontroleur= vast De kostendrijver is hierbij het aantal geproduceerde auto s. Waardeketen Alles uit de productiefase is een productiekost. Al de rest uit de waardeketen (R&D, marketing, admin,...) zijn geen productiekosten. productiekosten leiden rechtstreeks tot voorraden en voorraadwaardering Naast productiekosten zijn er ook periodekosten = leiden niet rechtstreeks tot voorraden. Die moeten op het boekjaar zelf geboekt worden, zelfs indien er een marketingcampagne bv. gelanceerd wordt en nog meerdere jaren vruchten afwerpt. Nota s 6/12/2011 Directe materiaalkosten= wat we hebben aangekocht + wat we verbruiken. Indien de eindvoorraad lager ligt dan de beginvoorraad is er meer verkocht dan bijgeproduceerd en bijgevolg is de voorraad afgebouwd. Break-even analyse= er is winst noch verlies. 6

8 nota s 20/12/2011 PKP= productiekostprijs Exameninfo je krijgt schema van balans, resultatenrekening en rekeningstelsel en je krijgt formularium! kijk altijd eerst naar jaarrekeningverslag. van cost accounting: alleen 2 tem 5 voorbeeldvragen examen vaag 1: de balans geeft de samenstelling van het resultaat weer (dit is resultaatrekening) van de onderneming op een bepaald punt in de tijd. vaak krijg je meer gegevens dan nodig in een vraagstuk!!! vraag 3: A vraag 4: er wordt een opbrengstenrekening gecrediteerd en een overlopende actiefrekening gedebiteerd. vraag 5: matching vraag 6: 7 en 6 rekeningen over opbrengsten en kosten waarvan we een eindstand hebben en aanpassingen. alle creditsalle debets geeft het resultaat. oplossing=5 vraag 7: A vraag 8:

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten.

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten. 14 De kasstromentabel Tot nog toe hebben we kennis gemaakt met de balans en de resultatenrekening. Alleen de kasstromentabel is nog niet uit de doeken gedaan. Alvorens hierover uit te weiden, nog enkele

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie