Gebouwd verleden: Doorgeven of opgeven. Algemene Uitgangspunten Planbeoordeling Monumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebouwd verleden: Doorgeven of opgeven. Algemene Uitgangspunten Planbeoordeling Monumenten"

Transcriptie

1 Algemene Uitgangspunten Planbeoordeling Monumenten Dorp, Stad & Land, oktober 2006

2 Colofon Oorspronkelijke uitgave: 10 voor de toekomst. Werkwijze en beoordelingsprincipes van de WNZHmonumentenadviescommissie november 2005 Fotoserie: Stadswandeling, oktober 2006 Dorp, Stad & Land 2 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

3 Voorwoord Bijna alle gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren welstandsbeleid vastgesteld, waarin het beoordelingskader van welstandscommissies voor nieuwbouw en verbouw zo gedetailleerd mogelijk is beschreven. De manier waarop die commissies een bouwaanvraag beoordelen is daardoor transparant en controleerbaar gemaakt. Voor monumentencommissies, die de bouwaanvragen voor ingrepen in monumenten beoordelen, bestaat zo n beoordelingskader niet. In onze tijd vinden vaak grote ingrepen in monumenten plaats omdat gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen. Bij herbestemming en functiewijziging van dergelijke monumenten worden vaak de grenzen opgezocht tussen gewenst behoud en noodzakelijke ontwikkeling. Bovendien zijn veelal aan mode onderhevige 'luxe' ingrepen wel eens strijdig met de monumentale waarde van een gebouw. In dat spanningsveld vindt de beoordeling van bouwplannen en de advisering door de monumentencommissie plaats. Deze brochure beoogt daaraan een bijdrage te leveren en wij zullen het gesprek erover niet uit de weg gaan. Er zijn meerdere initiatieven in Nederland die een nieuwe aanpak van cultureel erfgoed voorstaan. Deze brochure wil niet alleen een leemte te vullen, maar ook naar de toekomst kijken. Nieuwe trends liggen op het gebied van de culturele planologie, de procesbenadering van de interactie tussen de diverse vakgebieden die met het erfgoed te maken hebben. De strategische uitgangspunten van de RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten v/h de RDMZ/ROB) is daar een actueel bewijs van. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed en het rijk trekt zich terug op kerntaken. Deze dynamische omgeving nodigt uit tot nieuw denken en daar spelen veel organisaties op in. Met deze brochure staat DSL op de schouders van onze voorlopers: de inhoud is in grote mate gebaseerd op 10 voor de toekomst. Werkwijze en beoordelingsprincipes van de WNZH-monumentenadviescommissie, november We hopen dat commissieleden, architecten, stedenbouwkundigen en gemeenten vruchtbaar gebruik zullen maken van Gebouwd Verleden: Doorgeven of opgeven. Algemene Uitgangspunten Planbeoordeling monumenten. Dorp, Stad & Land ir. F.B. van den Meiracker, directeur 3

4 4 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

5 Inleiding De Monumentencommissie van Dorp, Stad & Land (DSL) doet in deze brochure een poging om een eigen beoordelingskader en eigen beoordelingscriteria te beschrijven. Hoe wordt naar monumenten en hun omgeving gekeken? Wat kan een indiener van een bouwaanvraag voor een monument verwachten, waar zouden de initiatiefnemer en de ontwerper van ingrepen in monumenten rekening mee moeten houden? Deze informatie is van belang voor opdrachtgevers/eigenaars, architecten, aannemers, historische verenigingen, gemeentebesturen, commissieleden, adviseurs, kortom voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij monumenten en het restaureren en verbouwen daarvan. De uitkomst van een planbeoordeling is vooraf nooit exact te voorspellen, criteria zijn niet voor eens en voor altijd spijkerhard en objectief vast te stellen, er zal altijd een zekere marge zijn voor interpretaties en nuanceringen, in de loop van de tijd kunnen opvattingen over de gewenste principes bij ingrepen in monumenten van kleur verschieten, technische inzichten en mogelijkheden zijn aan verandering onderhevig. Monumentenbehoud is immers een maatschappelijk belang en kan dus niet geïsoleerd worden van maatschappelijke veranderingen. Overigens moet worden opgemerkt dat de aard van de monumenten kan verschillen: een statisch object zoals een grenspaal of een ruïne; een zeer dynamisch object zoals een molen of een gemaal; een monument met een uitzonderlijke architectuur, zoals het 'Rietveldhuis' of een monument waar een functieverwisseling plaatsvindt, bijvoorbeeld een boerderij die van functie verandert. Juist omdat monumentenzorg tegelijkertijd een belangwekkende maatschappelijke opgave is waaraan hoge eisen mogen worden gesteld, zou over de principes en de doelstellingen van de beoordeling van bouwplannen door de vergunningverlenende instanties voortdurend een openhartig en genuanceerd gesprek moeten kunnen plaatsvinden. Daarvoor zijn heldere en professioneel geformuleerde aandachtspunten en voorbeelden nodig. Het doel van deze brochure is om positieve uitkomsten van planadvisering monumenten te bevorderen. Een beoordelingskader verhoogt immers de controleerbaarheid van ieders activiteiten, o.a. de discussies en adviezen van de monumentcommissie. Kortom, deze brochure maakt het werk van de monumentencommissie inzichtelijker. 5

6 Dit boekje bestaat uit tien hoofdstukjes die als vertrekpunt van het commissiewerk dienst doen. Elk aspect wordt in het kort toegelicht. Tot slot wordt gewezen op de relatie tussen de voorliggende brochure en de zgn. Technische Criteria Planbeoordeling Monumenten, DSL oktober G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

7 1. Monumentenzorg is een maatschappelijk belang Er zijn in ons land gebouwen en gebieden die vanwege hun karakter en uiterlijke verschijningsvorm een bijzondere culturele betekenis hebben voor de hele Nederlandse samenleving en waaraan de overheid dan ook een speciale status toekent: die van beschermd monument. Het gaat dan om objecten, landschappen en structuren die van belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Naast het rijk kunnen ook provinciale en gemeentelijke overheden panden, complexen, stedenbouwkundige structuren, weg- en waterwerken of landschapsstructuren, die een uitdrukking zijn van een specifiek regionale of plaatselijke identiteit, aanwijzen als beschermd monument. Nederland kent een grote hoeveelheid verschillende soorten monumenten. De regio van DSL alleen al telt zo n beschermde rijksmonumenten, 70 beschermde stads- en dorpsgezichten en ruim gemeentelijke monumenten. Sommige van die monumenten zijn wereldberoemd: zo genieten de molengang van Kinderdijk, de Nieuwe Hollandse Waterlinie alsmede de Van Nellefabriek in Rotterdam internationaal aanzien met een plaats op de lijst van het Unesco Werelderfgoed. Wonen en werken in een monument is een voorrecht, het is vaak verrassend en bijzonder. En inmiddels vormen monumenten ook in toenemende mate een economisch belang. In de Monumentenwet van 1988, de provinciale en de diverse gemeentelijke monumentenverordeningen zijn de spelregels vastgelegd die gelden voor het omgaan met beschermde monumenten. Voor de eigenaar van een monument betekent dit alles dat hij volgens de strikte letter van de wet vrijwel niets aan het betreffende monument mag veranderen zonder de daarvoor vereiste monumentenvergunning (zie bijlage), naast de gewone bouwvergunning. In een beschermd stads- of dorpsgezicht mag geen enkel bouwwerk, zonder de daarvoor vereiste vergunning, geheel of gedeeltelijk afgebroken worden. De reden van deze maatregelen hiervoor moge duidelijk zijn: het maatschappelijk belang van het behoud van een beschermd monument voor toekomstige generaties reikt verder dan alleen het persoonlijke belang van de huidige eigenaar. Uiteindelijk is iedere eigenaar maar tijdelijk eigenaar! 7

8 Tegenover de extra plichten van monumenteneigenaren staan echter ook rechten, bijvoorbeeld in de vorm van subsidiebijdragen, goedkope financieringen en belastingaftrekmogelijkheden. De beoordeling van bouwaanvragen voor veranderingen aan beschermde monumenten is een zaak voor deskundigen. De Monumentencommissie van DSL adviseert gemeenten in zuidwest Nederland over de bouwaanvragen voor eventuele wijziging van monumenten. Daarnaast adviseert DSL op een veel breder terrein van cultuurhistorie. De commissie is als adviesorgaan aangewezen door de gemeente en functioneert binnen de kaders van de Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordeningen. Bij plannen voor rijksmonumenten kan ook de RACM een advies uitbrengen. De afspraken over onderlinge afstemming door DSL en RACM verschillen per gemeente, meestal afhankelijk van het aantal monumenten binnen die gemeente. Monumentenvergunningen worden verleend door het college van Burgemeester en Wethouders (en soms door de RACM). Ook over de subsidies/leningen hebben gemeente en/of rijk zeggenschap (maar deze gelden kunnen ook door andere partijen ter beschikking worden gesteld). 8 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

9 2. Monumenten leven en veranderen Een gebouw moet kunnen worden gebruikt, niet alleen om in goede conditie te blijven, maar ook om een vitale rol in de samenleving te spelen. Voor een monument dat zijn functie heeft verloren kan vaak een passende nieuwe functie worden gevonden. Zo kan een pakhuis veranderen in een appartementencomplex, een boerderij in een woonhuis en een kerkgebouw in een muziekcentrum. Sinds de opkomst van de monumentenzorg als overheidstaak aan het eind van de negentiende eeuw zijn de inzichten over de omgang met monumenten telkens een beetje verschoven. In de begintijd van de monumentenzorg stond het restaureren van voornamelijk grote gebouwen, zoals kerken, kastelen en raadhuizen, centraal. Bij die restauraties werd meestal teruggegrepen op één bepaalde bouwstijl of -periode en op het veronderstelde oorspronkelijke ontwerp. Deze aanpak leidde tot ingrijpende transformaties van overgeleverde bouwwerken, en feitelijk vaak tot grotendeels gereconstrueerde 'historische' objecten. Met name de architect Pierre Cuypers ( ) staat bekend als vertegenwoordiger van deze opvatting. Vroeg in de twintigste eeuw groeide de kritiek op deze behandeling van monumenten. De belangstelling nam toe voor de verschillende opeenvolgende stijlperioden die soms in een gebouw zichtbaar zijn, en voor de specifieke bouw- en gebruikgeschiedenis, die het monument soms laat zien. Ook ontstond - naast de waardering van de uiterlijke verschijningsvorm - steeds meer aandacht voor de constructie van monumenten en het authentieke bouwmateriaal, één van de dragers van de geschiedenis van het monument. Het uitgangspunt van de huidige restauratiefilosofie is samen te vatten onder de woorden behoud gaat voor vernieuwing. Dit is een richtinggevend principe bij de beoordeling van voorgenomen wijzigingen in monumenten. Bij het aanpassen van het monument aan zijn nieuwe functie wordt veelal gelet op reversibele (omkeerbare) ingrepen: kan de gewenste aanpassing weer verwijderd worden zonder al teveel schade aan het oorspronkelijke materiaal? En in geval van technische innovatie zal bij planbeoordeling ook meer acht worden geslagen op de eventuele gevolgen daarvan voor het historische materiaal. Overigens zal in de toekomst bij de subsidieverlening door de rijksoverheid ook steeds meer het accent op het planmatig onderhoud van monumenten worden gelegd. 9

10 10 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

11 3. De schaalniveaus: omgeving, gebouw, constructie en detaillering Bij de beoordeling van aanvragen voor een vergunning voor ingrepen in monumenten let de commissie op de zorgvuldigheid van de ingreep op drie niveaus: - de inpassing van een object of structuur* in de landschappelijke of stedenbouwkundige omgeving, - het ontwerp, de structuur** en de historische karakteristieken van het bestaande gebouw, - de toepassingen van materialen en bouwconstructies en de uitwerking in details***. Wat heeft de commissie nodig voor een goede beoordeling van de kwaliteiten van een bouwplan? De aanvrager van de monumentenvergunning en de gemeentelijke ambtenaar monumentenzorg dienen goed gedetailleerde en volledige informatie aan te leveren over de plek, en de detaillering. In de stellingen op de volgende pagina s wordt dit verder uitgewerkt. * Met de structuur wordt in deze context een 'stedenbouwkundig' ensemble verstaan. Ter verduidelijking: dat kan een hofje in de stad zijn, maar ook een boerderij met bijgebouwen of zelfs een eendenkooi met toegangen en door riet omzoomde waterpartij. ** Met de structuur in deze context wordt de constructieve opbouw van het gebouw en de hoofdopzet van de plattegrond of doorsnede bedoeld. Een structuur is kenmerkend voor een gebouwtypologie. *** De detaillering is kenmerkend voor de constructiewijze en voor de architectuur van een gebouw. De kroonlijst van een herenhuis vertelt alles over de bouwstijl en de datering van een gebouw. Ter verduidelijking: de opbouw van de kroonlijst bestaat uit vorm én materialisering (achtereenvolgens ojief, waterhol, eierlijst etc., alles in grenenhout en niet in multiplex). Beide aspecten zijn een essentieel onderdeel van het monumentaal detail. 11

12 12 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

13 4. Karakter en structuur van de omgeving Waar staat het monument? In de vlakke polder, op de hoger gelegen strandwal, in een historische binnenstad of aan de plas? De situering van een gebouw, de grondsoort van de ondergrond, de opbouw van het landschap eromheen: het zijn allemaal factoren die het gebouw inbedden in zijn specifieke historische context. De landschapsstructuur heeft invloed op de manier waarop gebouwen van oudsher zijn gesitueerd: - Op de Zuid-Hollandse eilanden en de Hoeksche Waard liggen de boerderijen ver uit elkaar. - Op de strandwal van dorpen als Hillegom en het oude deel van Oegstgeest staan de huizen in lange smalle linten. - De bebouwing binnen de oude vestingwerken van Brielle, Schoonhoven, Nieuwpoort is een hecht netwerk van straatwanden. - De huizen langs de armen van de Rijn in Leiden zijn met hun voorgevels op het water gericht. - De buitenplaatsen langs de Vliet tussen Rijswijk en Leiden konden alleen ontstaan dankzij de levensvisie en het kapitaal van adel en stedelijk patriciaat. Kortom, ieder gebouw ligt in een (stedelijk) landschap met een specifieke cultuurhistorische ontwikkelingsgeschiedenis. Voor de beoordeling van een bouwaanvraag let de commissie op de wijze waarop rekening is gehouden met de 'logica' van de omgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het openhouden van doorzichten naar de achtergelegen weilanden, de plaats van nieuwe bijgebouwen op de kavel of de materiaal- en kleurkeuze van een nieuw hekwerk. De commissie heeft voor de beoordeling van een aanvraag voor een monumentenvergunning tenminste een uitsnede uit de topografische atlas, een kadastrale kaart, luchtfoto's en foto's van belendingen nodig, indien mogelijk zowel historische als actuele foto s. E.e.a. gerelateerd naar de aard van de aanvraag. 13

14 14 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

15 5. De eigen 'vorm'logica van het gebouw Monumenten hebben vaak een eigen specifieke logica van de vormgeving. Meestal is de structuur van een gebouw te herleiden tot hoe de oorspronkelijke functie in een bepaalde tijd opgevat is. Zo heeft een traditioneel stadswoonhuis 'in de rij' de voorgevel aan de straatzijde, met een voordeur en vaak grote vensters. De voorgevel is de belangrijkste gevel en daar werd dan ook vanouds veel aandacht en geld aan besteed. De zijgevels en de achtergevel zijn vaak ondergeschikt. Achtergevels zijn ook minder formeel. Soms zijn daar in de loop van de tijd allerlei aan- en uitbouwen verschenen. Bij pakhuizen en andere gebouwen met een opslagfunctie zijn alle gevels vaak gesloten, afgestemd op de functie. Een kaaspakhuis heeft daarbij andere gevelkarakteristieken dan een bollenschuur, terwijl die karakteristieken in de loop van de tijd vaak ook nog zijn gewijzigd. Paviljoens, muziektenten, brugwachtershuisjes zijn voorbeelden van gebouwen die vrij in de openbare ruimte staan en die dan ook alzijdig georiënteerd zijn: daar zijn alle gevels evenzeer van belang. Ook bij boerderijen ligt de hoofdgevel, waarachter gewoond wordt, met grote vensters en met de voordeur veelal naar de straat gekeerd. De zijgevels hebben voorin woonhuisramen, terwijl meer naar achter in het bedrijfsgedeelte de ramen oorspronkelijk altijd beduidend kleiner zijn. Een dergelijke 'begrijpelijkheid' in de hiërarchie van gevels is van belang, omdat de logica van het gebouwtype er in tot uiting komt. Wanneer die logica bij bouwingrepen geweld wordt aangedaan, kan een verwarrend gebouw het resultaat zijn. Juist dan moeten keuzes gemaakt worden en zal de commissie zich moeten kunnen laten leiden door de helderheid van de planopzet. De commissie zal meehelpen met zoeken naar de minst ingrijpende oplossing, waarbij bijvoorbeeld het dakvlak niet aan vier maar slechts aan twee zijden van ramen voorzien wordt. Of waarbij een aanpassing aan de achtergevel minder ingrijpend is dan de wijziging van de zijgevel. Bij sommige bijzondere gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren is behoud van de verschijningsvorm, het 'beeld', het enig haalbare. Het gaat hier bijvoorbeeld om kerken, vuur- of watertorens, silo's of andere in het oog springende bedrijfsgebouwen. Vaak wordt de buitenkant van dergelijke monumenten zeer behoudend gerestaureerd, terwijl de binnenkant wordt gewijzigd om die geschikt te maken voor een nieuwe bestemming. 15

16 De commissie hecht aan het behouden van karakteristieken, de nieuwe functie zal in harmonie met het gebouw moeten zijn. In het voorbeeld van een watertoren moet niet vergeten worden dat het waterreservoir op de bovenste verdieping zowel in het interieur als het exterieur gerespecteerd wordt! Bij het aangeleverde materiaal is de oude bouwtekening dan onontbeerlijk. Een achtergrondstudie naar bouwwijze en ontwikkelingen is dan al gauw voor de hand liggend. 16 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

17 6. Behoud gaat voor vernieuwing Het behoud van een monument wordt natuurlijk het beste gewaarborgd door goed onderhoud. Behoud van een gebouw en van de onderdelen van dat gebouw heeft altijd de voorkeur boven vernieuwing. Bij het beoordelen van bouwplannen voor een monument is het bestaande gebouw - de vorm, de indeling, de constructie, het materiaal en de detaillering - het uitgangspunt. Dat is immers het gebouw dat om weloverwogen redenen op de monumentenlijst is geplaatst. Bij vernieuwing van (onderdelen van) een monument gaat er onherroepelijk historisch materiaal verloren en dat komt nooit meer terug. Dit geldt zowel bij herstel en vervanging van slecht materiaal als bij wijziging ten behoeve van functionele aanpassingen. Uiteraard leveren wensen in verband met een nieuwe functie een spanningsveld op met de bestaande situatie. Want een monument moet wel gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd heeft ieder gebouw een 'maximaal opnemingsvermogen': er is een grens aan wat het aan wijzigingen kan hebben, voordat de essentie, de monumentale waarde verloren gaat. Nieuwe ingrepen moeten zich voegen naar het bestaande gebouw, ze moeten het monument géén geweld aandoen. Zo mogelijk moeten ze worden ten gunste van het oorspronkelijke materiaal. Wijzigingen en toevoegingen behoren vanzelfsprekend monumentwaardig te zijn: ze moeten in de toekomst uitgebalanceerd bijdragen aan de monumentale waarde. Afhankelijk van de aard en omvang van een gebouw kan een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek verlangd worden. In goed overleg met de behandelende ambtenaar en de commissie kan de aanvrager geholpen worden en zal de diepgang van het onderzoek vastgesteld worden. 17

18 18 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

19 7. De bouwgeschiedenis moet zichtbaar blijven Slechts weinig monumenten zijn sinds de bouw onveranderd gebleven. De meeste gebouwen zijn in de loop der tijd wel eens aangepast. Deze aanpassingen vormen een onderdeel van de geschiedenis van het monument. Ze weerspiegelen culturele, maatschappelijke en functionele ontwikkelingen. Sommige veranderingen zijn uit architectuur-historisch oogpunt onlogisch of in strijd met de cultuurhistorische waarde. Maar vaak moeten ze toch worden geaccepteerd als een op zichzelf interessant historisch gegeven. Zo zou men in onze tijd de beruchte gietijzeren kapconstructie die in 1860 in de Ridderzaal in Den Haag is aangebracht, niet meer vervangen door een reconstructie van de middeleeuwse houten kap, maar als curieuze uiting van een tijdbeeld handhaven. Te allen tijde moet worden gewaakt voor geschiedvervalsing. Zo is het af te raden om een eenvoudig (woonhuis)monument 'monumentaler' te maken dan het eigenlijk is, bijvoorbeeld door 18e eeuwse roeden in de ramen aan te brengen die in een 19e eeuws gebouw nooit gezeten hebben of door oneigenlijke sierlijsten, balusters of andere decoraties aan het gebouw toe te voegen of door roetjes op ramen achter staldeuren te plakken of door ramen die in de 19e eeuw in een ouder pand zijn gezet te verwijderen en te vervangen door ramen in een oudere bouwstijl. Advisering over de ontwikkeling van een monument zal door de monumentencommissie en in voorkomende gevallen samen met de specialisten van de RACM worden gevoerd. De brede kennis die aanwezig is op het gebied van materialen en innovatieve oplossingen kan voor verrassingen zorgen die mogelijk zelfs tot voordeliger oplossingen kunnen leiden. De aanvrager kan het beste in een vroege fase zijn concept bespreken en de specialisten de mogelijkheid geven om het monument te bezoeken. 19

20 20 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

21 8. Reconstructie: liever niet Reconstructie verenigt zich niet met het principe van behoud gaat voor vernieuwing. Het bijzondere van een historisch gebouw wordt immers in hoge mate bepaald door de ouderdom van het monument, niet alleen tot uitdrukking komend in de oorspronkelijke constructiewijze en bouwstijl, maar ook in de manier waarop bouwmaterialen zijn verwerkt en verouderd. Reconstructie, het kopiëren naar oorspronkelijk ontwerp van een deel van een gebouw of zelfs een heel bouwwerk, is een onderwerp dat per geval bekeken moet worden. Soms kan het van belang zijn een geschonden monument of een straatbeeld te completeren volgens het oorspronkelijke ontwerp. Als bijvoorbeeld bekend is hoe een verdwenen onderdeel, zoals een balkon of een topgevel, er uit gezien heeft, kan reconstructie van dat ontbrekende onderdeel wenselijk zijn. Die informatie kan verkregen worden uit bouwsporen, historische bouwtekeningen, archieffoto's of belendende panden die volgens hetzelfde ontwerp zijn gebouwd. In uitzonderlijke gevallen blijkt integrale herbouw van een belangwekkend monument wenselijk omdat het object in z n huidige bouwkundige staat niet meer is te handhaven. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het Kurhaus in Scheveningen, en met een rij koopmanshuizen naast het zgn. 'Witte Huis' aan de Wijnhaven in Rotterdam. Eén aspect zal bij totale reconstructie altijd aan de orde komen: is het gereconstrueerde bouwwerk monumentwaardig? Een gebouw dat 'even' is weggeweest is na reconstructie geen monument meer. Uitzondering zijn die gebouwen die met gebruik van oorspronkelijk materiaal gereconstrueerd worden. Het is aan de commissie om, in samenspraak met andere specialisten, die precaire afweging te maken. Een vergelijkbare problematiek speelt bij het verplaatsen van gebouwen. Dit kan noodzakelijk zijn als de fysieke omgeving sterk wijzigt en als sloop voorkomen kan worden door verplaatsing. De overweging daarbij zal dan de toets van de stedenbouwkundige context zijn: een watermolen behoort aan het water te staan, een brugwachterhuis bij een brug! Wat heeft de commissie nodig? Bouwtekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; archieftekeningen van het pand; historische en actuele foto s (incl. luchtfoto s), opmetingen en zorgvuldige hoogtebepalingen (verticale maten). 21

22 22 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

23 9. Het bouwmateriaal is essentieel Ook wat het bouwmateriaal betreft geldt de stelregel "behoud gaat voor vernieuwing". Het materiaal - vaak baksteen en dakpannen, maar ook voegwerk en houtwerk - maakt de leeftijd en het gebruik van het gebouw ervaarbaar. Het patina is soms essentieel, niet alleen vanwege de kleur, maar ook vanwege de beschermende laag. Patina verwijderen door zandstralen geeft op korte termijn een 'fris' uiterlijk, maar leidt door het verdwijnen van de beschermlaag en verruwing van het oppervlak tot snellere verwering en aantasting. Wordt oorspronkelijk materiaal vervangen, dan gaat authentiek en dus waardevol bouwmateriaal van het monument verloren. De structuur van nieuw materiaal wijkt altijd af, doordat de fabricage anders is dan vroeger. Hergebruik van historisch bouwmateriaal geniet daarom de voorkeur. Is bijvoorbeeld een deel van de dakpannen bruikbaar en een deel niet, dan is het raadzaam de bruikbare pannen op het dakvlak dat het meest in het zicht ligt te verzamelen en op een ander dakvlak alleen nieuwe pannen aan te brengen. Als het niet anders kan, zal gezocht moeten worden naar een bijpassend product. Vanzelfsprekend zijn hedendaagse materialen bij een restauratie zelden op z'n plaats. Het opnieuw voegen moet gebeuren met mortel die is afgestemd op de oorspronkelijke mortel waarmee gemetseld is. Wordt hiervan afgeweken, dan zal er onherroepelijk schade ontstaan aan het metselwerk. Als te weinig kalk en te veel cement wordt gebruikt, ontstaat een te harde voeg met het kapotvriezen van baksteen als mogelijk gevolg. Het beste is om de bestaande mortels vooraf te analyseren, waardoor precies de juiste mortel ten behoeve van herstel kan worden bepaald. Nog belangrijker is het handhaven van afmeting en vorm van de voeg. Het architectonisch uiterlijk en de eigenschappen van metselwerk kunnen geruïneerd worden door voegen te grof uit te frezen en bijv. een oorspronkelijke voeg door een niet-passende voeg te vervangen. Ook voor het houtwerk geldt dat plaatselijk herstel en aanpassingen van kozijnen, ramen, deuren, luiken, betimmeringen en dergelijke de voorkeur hebben. Zie ook: Technische Criteria Planbeoordeling Monumenten, hoofdstuk 4. 23

24 24 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

25 10. Bouwconstructie en details De bouwconstructie en het dak vormen de basisstructuur van een gebouw. Ingrijpende wijzigingen in de structuur van een monument zijn ongewenst. Een eigenaar dient zich ervan bewust te zijn dat niet alles mogelijk is in een monument. Vertrekken zijn niet eenvoudigweg samen te voegen als daarmee de structuur van het gebouw, de basis van de monumentale waarde, verloren gaat. Het vaststellen van de structuur van het monument voordat de plannen getekend worden is daarom van essentieel belang! Nieuwe dakdoorbrekingen zouden zo gering en klein mogelijk moeten blijven en bovendien aan de minst zichtbare kant van het monument worden toegepast. Daarin zit dan ook de uitdaging voor de architect: ramen en openingen zo te maken dat het dakvlak toch 'gesloten' lijkt. Dakisolatie aan de buitenkant heeft tot gevolg dat de pannen meer naar buiten komen: aan de binnenzijde isoleren kan de oplossing zijn, afhankelijk van de monumentale waarde van de kap of van de vorm van de voor- en achtergevel. Dakvensters en dakkapellen moeten worden aangebracht tussen de spanten en sporen van de kapconstructie, om zo min mogelijk schade aan te brengen aan de bouwconstructie. Soms kan de monumentale waarde zo hoog zijn dat isoleren geen optie is, zoals een middeleeuwse kap van een 'top 100' monument. Vaak geniet een dakvenster voorkeur boven een dakkapel, omdat een dakvenster niet uit het dakvlak steekt; kortom: weinig en klein en in samenhang met het bestaande en met elkaar. Details zijn cruciaal. Een monument staat of valt met de uitvoering daarvan. Details zijn soms heel rijk uitgewerkt, soms heel simpel, altijd per gebouw verschillend. De behandeling van details dient te gebeuren volgens de oorspronkelijke afmetingen en detaillering. Profileringen zorgen voor verfijning van bijvoorbeeld kroonlijsten, kozijnen, ramen of betimmeringen, en laten schaduwwerking en contrasten tussen licht en donker ontstaan. Als de detaillering niet op een oorspronkelijke wijze gebeurt, dan zal dat leiden tot een vergroving en verarming van het architectonische beeld. Dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen en vernieuwingen mogelijk zijn in verband met het gewenste comfort en de bouwtechnische eisen. Maar altijd zal de commissie het bovenstaande bij haar adviezen in acht nemen. Ook het kleurgebruik is essentieel. Elk gebouw en iedere streek heeft zijn eigen kleurgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van blauw in agrarische bebouwing in het oosten van het land of het witgeschilderde metselwerk in het Limburgse Thorn. Er kan soms met 25

26 goede argumenten worden gekozen voor een nieuwe kleur, eventueel op basis van het oorspronkelijke kleurenschema. De monumentencommissie pleit er dan wel voor de historische afwerklagen te behouden, zowel van de eerste laag als die van de latere perioden. Daarmee blijft de geschiedenis van het pand traceerbaar. Wat heeft de commissie bij de beoordeling nodig: detailtekeningen van kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen en dergelijke; archieftekeningen; historische en actuele foto s; monsters van materialen en kleuren; indien nodig: stratigrafisch (laagsgewijs) onderzoek. Als de vergunningaanvrager kozijnen en ramen en deuren wenst te vervangen is een uitgebreide inventarisatie van de aantasting van het aanwezige materiaal noodzakelijk. De commissie zal bij de beoordeling van de plannen aandacht schenken aan beperking van de aantasting in samenhang met het bestaande materiaal. Bij het toevoegen van onderdelen zijn er twee mogelijkheden: óf er wordt gekozen voor het aanpassen aan de bestaande (c.q. de oorspronkelijke) situatie, óf voor het toevoegen van een geheel nieuw element, de toevoeging dient dan een monumentwaardige versterking van het oorspronkelijke monument te zijn. 26 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

27 Bijlage DSL stelt voor gemeenten adviezen op over bouwvergunningsaanvragen die betrekking hebben op monumenten. Wettelijk is daarvoor een voorwaarde dat de gemeente beschikt over een goedgekeurde monumentenverordening en een raadsbesluit waarin DSL is aangewezen als gemeentelijke monumentencommissie, of waarin anderszins de gemeentelijke monumentencommissie wordt ingesteld. Als voldaan is aan die voorwaarden dan heeft de gemeente de bevoegdheid om te besluiten over monumentenvergunningen, conform de procedure die is beschreven in de Monumentenwet 1988 voor rijksmonumenten en de gemeentelijke monumentenverordening voor gemeentelijke monumenten. Deze vergunning maakt dan op grond van de Woningwet art. 44 deel uit van de beoordelingscriteria voor de bouwvergunningsaanvraag. Er wordt in veel gemeenten gewerkt met zogenaamde geïntegreerde welstands- en monumentenadviescommissies. Daarmee wordt voorkomen dat de commissies langs elkaar heen werken. Bij niet-geïntegreerde commissies is het onderling afstemmen van elkaar rakende adviezen een absolute noodzaak. Bij niet-geïntegreerde commissies is de volgorde van belang: eerst het monumentenadvies, en dan het welstandsadvies. Procedure bij monumentenvergunningen Bij vrijwel iedere wijziging van een monument is een vergunning vereist.* Het gaat dan om zowel een bouwvergunning als een monumentenvergunning. Wanneer er geen monumentencommissie is, geeft de RACM de vergunning af. Een monumentenvergunning kan door de gemeente verstrekt worden o.b.v.: - een schriftelijk vastgelegd advies van de monumentencommissie en/of de RACM - gestempelde en ondertekende tekeningen en relevante stukken - voor akkoord genotuleerde verslagen van de monumentencommissie - Besluit van B&W (of de RACM) * Regulier onderhoud is niet vergunningsplichtig. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met de afdeling monumentenzorg van de gemeente. 27

28 Een voorgelegd plan wordt als volgt afgehandeld door de commissie en/of de RACM: - het plan voldoet - het bouwplan voldoet niet, hetgeen schriftelijk en met redenen wordt omkleed - het plan kan worden ingetrokken door de aanvrager Een monumentenvergunning is van toepassing op: - onderhoud met kleine wijzigingen - restauratie met constructieve aanpassingen, partiële toevoegingen of reconstructie - uitbreiding en aanpassingen aan de nieuwe functie - vergunning tot sloop en/of verplaatsing - subsidievaststelling (afhankelijk van de subsidieverordening) Veel gemaakte fouten - Weggooien van informatie, aanwezig 'in en op' het monument, b.v. door het slopen van onderdelen en afwerkingen voordat deze zijn gedocumenteerd. - Te weinig vertrouwen hebben in constructies en oplossingen die al eeuwen stand gehouden hebben en nu misschien aan vervanging toe zijn. - Vervangen van enkele beglazing door dubbele beglazing. - Onoordeelkundig uithakken van voegwerk. - Te harde stucmortels gebruiken, deze beschadigen de onderliggende constructie en geven alle scheuren door. - Vervangen van pannen door afwijkende typen. - Onoordeelkundig isoleren en niet-ventileren, de oorzaak van veel vochtproblemen die tot hoge vervolgschade kunnen leiden. - Geen goed schildersadvies inwinnen. Zie voor nadere onderbouwing hiervan de betreffende hoofdstukken onze Technische Criteria Planbeoordeling Monumenten. 28 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

29 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Monumentenzorg is een maatschappelijk belang 7 2. Monumenten leven en veranderen 9 3. De schaalniveaus: omgeving, gebouw, constructie en 11 detaillering 4. Karakter en structuur van de omgeving De eigen 'vorm'logica van het gebouw Behoud gaat voor vernieuwing De bouwgeschiedenis moet zichtbaar blijven Reconstructie: liever niet Het bouwmateriaal is essentieel Bouwconstructie en details 25 Bijlage Procedure bij monumentenvergunningen Veel gemaakte fouten 29

30 30 G/mon/gebouwd verleden, okt. 06

VOOR DE TOEKOMST 10 VOOR DE TOEKOMST WERKWIJZE EN BEOORDELINGSPRINCIPES VAN DE WZNH-MONUMENTENADVIESCOMMISSIE

VOOR DE TOEKOMST 10 VOOR DE TOEKOMST WERKWIJZE EN BEOORDELINGSPRINCIPES VAN DE WZNH-MONUMENTENADVIESCOMMISSIE Uitgave: Stichting Welstandszorg Noord-Holland Alkmaar, november 2005 Onder redactie van drs. M. Steenhuis en dr.ir. N. de Vreeze Met tekstbijdragen van drs. G. van Altena, M. van Haaren, drs.m. Beek Grafisch

Nadere informatie

: Jaarverslag 2007 welstandsmonumentencommissie : RVB08-0102 Sector/ : SROB, Bedrijvigheid, Toerisme

: Jaarverslag 2007 welstandsmonumentencommissie : RVB08-0102 Sector/ : SROB, Bedrijvigheid, Toerisme Bergen op Zoom RVB08-0102 Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Jaarverslag 2007 welstandsmonumentencommissie

Nadere informatie

Een toekomst vol monumenten

Een toekomst vol monumenten Een toekomst vol monumenten Monumenten zijn in ons land nog nooit zo populair geweest als nu. Na de Tweede Wereldoorlog is veel erfgoed gesloopt. Dankzij een groeiend protest zijn in de jaren zeventig

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM Dakkapel Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM ja nee U kunt direct gaan bouwen. De bouw moet veilig (bijv. stevige constructie) en gezond

Nadere informatie

Monumenten in Midden-Delfland

Monumenten in Midden-Delfland Monumenten in Midden-Delfland In de gemeente Midden-Delfland staan veel monumenten. Deze geven de diverse dorpskernen ieder hun eigen sfeer en uitstraling. De gemeente Midden-Delfland is Cittaslow gecertificeerd.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 02 Verslag d.d. 07-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen College Onderwerp: V200900082 De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen Samenvatting: Inleiding: Het komt steeds vaker voor dat burgers de vraag stellen of ze van hun woning

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Onderhoud en vergunningplicht

Onderhoud en vergunningplicht Onderhoud en vergunningplicht MONUMENTENRECHT 1. Wat wordt er beschermd? 2. Door wie wordt er beschermd? 3. Hoe wordt er beschermd? a) Aanwijzing b) Reikwijdte bescherming c) Vergunningplicht d) Vergunningvrij

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM043 Irenelaan 4 6165 CN Geleen Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de Monumentenwet

Nadere informatie

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten.

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten. Plaats Hulst Datum 1 september 2015 Tijd 9:00 uur Locatie Multimediaruimte 1 Aanvragen omgevingsvergunning 1.1 Adres: Grote Markt 24, Hulst Omschrijving: het plaatsen van valramen en het vervangen van

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid)

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid) CONCEPT Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid) Nr.: s13.01037/13.15117 Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 6 juni 2013 van de heer M.A. Brandsen, Cabauwsekade 22

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM108 Kloosterstraat 19 6123 AM Holtum Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2003.

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2003. JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2003. Inleiding. Gelet op artikel 12 van de Woningwet en artikel 15 van de Monumentenwet 1988 heeft de raad van de gemeente Brielle op 18 maart 2003 de 'Verordening op de

Nadere informatie

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011)

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) Op 27 november 2008 heeft de gemeenteraad specifiek welstandsbeleid vastgesteld voor

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

VOOR EIGENAREN VAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN EN MONUMENTAAL LEED U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT

VOOR EIGENAREN VAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN EN MONUMENTAAL LEED U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT VOOR EIGENAREN VAN GEMEENTELIJKE- EN RIJKSMONUMENTEN TER VOORKOMING VAN MISVERSTANDEN EN MONUMENTAAL LEED U BEZIT EEN BESCHERMD MONUMENT INHOUD 4 WAT IS NU EEN BESCHERMD MONUMENT? 6 WAAROM IS EEN GEBOUW

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA VILLA TERRE NEUVE - BRUMMEN 07-10-2009 STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA PEGASUSSTRAAT 7-2516AR DEN HAAG - TEL: 070-3222757 - INFO@STUDIOSCHAEFFER.NL STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA Pegasusstraat 7 2516

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp.

2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp. Pagina 1 van 5 Tijdlijn 1. 18 augustus 2011 bekenmaking plan in Leeuwarder Courant. 2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp. 3. Adviezen op het reconstructie

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1213089. revovatie woonboerderij te Oud Alblas. Uw referentiecode 3537

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1213089. revovatie woonboerderij te Oud Alblas. Uw referentiecode 3537 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1213089 Aanvraagnaam revovatie woonboerderij te Oud Alblas Uw referentiecode

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. W.F.J. van Notten Groot Hertoginnelaan 19 2517 EA DEN HAAG. Geachte mijnheer van Notten,

Gemeente Den Haag. W.F.J. van Notten Groot Hertoginnelaan 19 2517 EA DEN HAAG. Geachte mijnheer van Notten, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van W.F.J. van Notten Groot Hertoginnelaan 19 2517 EA DEN HAAG Ons kenmerk Behandeld door ing. H.J. Laan Doorkiesnummer 070-3535644

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeentelijke Monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Gemeentelijke Monumenten INFORMATIEBROCHURE Gemeentelijke Monumenten INFORMATIEBROCHURE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inleiding Uw eigendom is genomineerd om te worden aangewezen als gemeentelijk monument. In deze brochure wordt uitgelegd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING.

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hierna te beschrijven en te handhaven

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw De Wassenaarsche Bouwstichting heeft voor de doe-het-zelvers onder de huurders een reeks Kluswijzers ontwikkeld. Gemakkelijk leesbare handleidingen

Nadere informatie

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES Onderstaand zijn per thema het huidige beleid, het nieuwe beleid en de voordelen en nadelen worden weergegeven wat de consequenties zijn voor de aanpassing van het beleid. Hiermee kunt u

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen

Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Gemeentelijke monumenten Bent u eigenaar of huurder van een gemeentelijk monument? En wilt u het opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen?

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

3 Woningwet en Welstand

3 Woningwet en Welstand Schema welstandstoets 3-1 HOOFDSTUK 3 WONINGWET EN WELSTAND 3.1 Inleiding De Woningwet kent per 1 januari 2003 drie categorieën bouwwerken: - bouwvergunningvrij - licht-bouwvergunningplichtig - regulier

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Breestraat 161 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Breestraat 161 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

4 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Woudenberg Deel B Hoofdstuk 4 Loketcriteria 17

4 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Woudenberg Deel B Hoofdstuk 4 Loketcriteria 17 4 Loketcriteria Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen waarin criteria zijn opgenomen die worden

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2036093. Aanvraagnaam Zelstweg 1. Uw referentiecode 15006. Ingediend op 29-10-2015

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2036093. Aanvraagnaam Zelstweg 1. Uw referentiecode 15006. Ingediend op 29-10-2015 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2036093 Aanvraagnaam Zelstweg 1 Uw referentiecode 15006 Ingediend

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4 Bezoekers 14:00 uur L.J. van Elsen (aanvrager), inzake 140025, Ou-sedijk 63 te 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140024 Bouwadres Kerklaan 9 te Kortenhoef Omschrijving

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van 13 mei 2013

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van 13 mei 2013 BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG Openbare vergadering van 13 mei 2013 Aanwezig: Dhr. R. Celie ambtenaar (geen lid van de monumentencommissie) Dhr. T. de Bont lid (architect)

Nadere informatie

Handleiding gemeentelijke Monumenten

Handleiding gemeentelijke Monumenten Handleiding gemeentelijke Monumenten Voorwoord wethouder Cultuur Monumenten zijn waardevol. Zij geven Haarlemmermeer karakter. Een gemeente waarin heden en verleden samen komen. Monumenten versterken de

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Nota van B&W. brand verwoest. - Door de brand heeft de boerderij ook forse schade opgelopen aan het metselwerk.

Nota van B&W. brand verwoest. - Door de brand heeft de boerderij ook forse schade opgelopen aan het metselwerk. Nota van B&W Onderwerp Weigeren verzoek intrekken status gemeentelijk monument van Boerderij Peking Portefeuillehouder mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering 30 oktober 201 2 Inlichtingen Lidia Ferrari

Nadere informatie

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Versie 2.0 (augustus 2010) Inleiding De invoering van

Nadere informatie

Kozijn- of gevelwijziging

Kozijn- of gevelwijziging Kozijn- of gevelwijziging (aan bestaande woningen of woongebouwen of aan bijgebouwen bij bestaande woningen of woongebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij

Nadere informatie