Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2008-2009"

Transcriptie

1 Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen Drs. N.J. van Dartel Oktober 2009

2 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Samenvatting en conclusies 4 3. Respons 6 4. Directievacatures 7 5. Oplossingen voor niet ingevulde directievacatures Redenen ontstaan en niet tijdig ingevulde vacatures Moeite vervullen vacatures Ondernomen acties vacatures Zij-instroomregeling Vervangingen 18 Bijlage 1a: Tabellenboek bovenschools managers 20 Bijlage 1b: Tabellenboek directeuren 23

3 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Inleiding Dit onderzoeksverslag gaat over de vacatures voor directie- en leerkrachtfuncties en vervanging van leerkrachten over het schooljaar Van 16 september tot en met 7 oktober 2009 zijn twee vragenlijsten uitgezet, een voor directeuren en een voor bovenschools managers. Vanwege een achterblijvende respons is op 30 september een herinneringsmail naar leden gestuurd. De directeurenvragenlijst is ingevuld door 541 respondenten; de bovenschools managersvragenlijst door 113 respondenten. Het scholenpanel vacatures en vervangingen heeft dit jaar niet alleen zijn elfde jaargang bereikt, maar is ook herzien. Voor de herziene vragenlijsten inclusief frequenties verwijzen we naar bijlage 1a en 1b van dit rapport (tabellenboeken). In de herziene versie is een aantal vragen toegevoegd in de vragenlijst voor de directeuren. In de vragenlijst voor bovenschools managers zijn kleine wijzigingen in de vraagstelling opgenomen. Deze vragenlijst is niet uitgebreid met nieuwe vragen. Hieronder volgt per vragenlijst een overzicht van de vraagthema s waarvan de resultaten in dit rapport worden gepresenteerd. Vragenlijst directeuren: Omvang personeelsbestand directie en leerkrachten Aantal vacatures en tijdig ingevulde vacatures Redenen niet tijdig ingevulde vacatures en ontstaan vacatures Mate van moeite invullen vacatures en acties om vacatures tijdig in te vullen Zij-instroomregeling Vervangingsmogelijkheden leerkrachten De vragen hebben betrekking op directie en leerkrachten. Vragenlijst bovenschools managers: Omvang personeelsbestand type directiefuncties Aantal vacatures en tijdig ingevulde vacatures vorig schooljaar en begin dit schooljaar Alternatieve oplossingen bij niet tijdig ingevulde vacatures De vragen hebben betrekking op directiefuncties, zowel op bovenschools als schoolniveau. De resultaten over het schooljaar worden afgezet tegen de voorgaande metingen. Dit is mogelijk door het bestand dat de AVS heeft opgebouwd van alle scholenpanels vacatures & vervangingen sinds 1998.

4 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Samenvatting en conclusies Er is sprake van een gemiddeld vergelijkbare respons over de jaren heen. Met 541 directeuren en 113 bovenschools managers is er een redelijk beeld te geven van de situatie rond vacatures en vervangingen 1. De omvang van de vacatures voor directiefuncties exclusief bovenschoolse directeuren ligt tussen 8,3% en 8,8% fte (ten opzichte van de totale directieformatie) 2. Uitgesplitst naar type directiefunctie is de vacatureomvang van schooldirecteuren en locatieleiders het hoogst. De leerkrachtvacatures maken 6,9% uit van de totale leerkrachtformatie van de scholen in het onderzoek, een lager percentage dan voorgaande jaren. Leerkrachtvacatures zijn bijna in alle gevallen tijdig ingevuld. Bij directievacatures ligt dat tussen 77% en 81% in het afgelopen schooljaar ( ), vergelijkbaar met het schooljaar Voor de functie van directeur, locatieleider en adjunct-directeur worden relatief de minste vacatures tijdig ingevuld; voor de functie van bovenschools managers en middenkader lijken er minder problemen te zijn met het tijdig invullen van vacatures. Evenals vorige metingen zijn de inzet van een interim-directeur en meerschools directeur de favoriete oplossingen wanneer directievacatures niet tijdig ingevuld konden worden op schoolniveau. Andere oplossingen (zoals inzet van teamlid met waarnemende taken, de inzet van een eigen interim-directeur al vanaf het ontstaan van de vacature en de inzet van een bovenschoolse directeur met waarnemende taken) zijn iets toegenomen, maar blijven sterk in de minderheid. Meest genoemde reden voor het niet tijdig invullen van de vacatures is het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten en krapte op de arbeidsmarkt. Vertrek van een medewerker naar een andere school is de meest genoemde reden voor het ontstaan van de vacature. Op de tweede plaats is VUT/pensioen de belangrijkste reden. Directeuren zijn van mening dat ze op leerkrachtvacatures redelijk veel reacties krijgen. Gemiddeld genomen kost het de directeuren, die vacatures hebben, weinig moeite om vacatures te vervullen. Bij directievacatures is dat beeld anders. Gemiddeld genomen ervaart men voor het vervullen van directievacatures een gemiddelde moeite. Ook het aantal sollicitatiereacties is vaker minder dan reacties op leerkrachtvacatures. Om vacatures bekend te maken, maken de meeste directeuren gebruik van internet. Veel genoemde websites zijn Werken in het Primair Onderwijs, de Onderwijsvacaturebank en de eigen website van de stichting of het bestuur. In slechts enkele gevallen plaatst men een vacature in een landelijke krant of tijdschrift. Meest gebruikte vaktijdschriften daarvoor zijn Kader Primair/ Kadernieuws en Schooljournaal. 1 Resultaten zijn niet geëxtrapoleerd naar de populatie, maar hebben absoluut en relatief betrekking op de responsgroep. Procentuele verdelingen maken vergelijking tussen meerdere metingen mogelijk. 2 Deze percentages zijn gebaseerd op uitkomsten uit de vragenlijst voor bovenschools managers waarin gevraagd is naar de omvang van de formatie en vacatures in fte naar type directiefunctie en uit de vragenlijst voor directeuren waarin gevraagd is naar de omvang van de formatie en vacatures voor directeuren.

5 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Slechts 3% heeft gebruik gemaakt van de zij-instroomregeling en (op een uitzondering na) alleen voor een leerkrachtfunctie. Zij vinden de regeling redelijk tot zeer zinvol. Degenen die er geen gebruik van hebben gemaakt oordelen meer neutraal. Leerkrachtvervangingen blijken evenals voorgaande metingen behoorlijke moeite te kosten. Een tijdelijke uitbreiding van de aanstellingsomvang van een parttimer is, vergelijkbaar met de vorige meting, de meest toegepaste maatregel. Ook wordt de invallerspool regelmatig genoemd.

6 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Respons De jaarlijks gemiddelde respons is 98 bovenschools managers en 545 directeuren. In onderstaande figuur (1) is de respons over de jaren heen te zien. Dit jaar was de respons: 113 bovenschools managers en 541 schooldirecteuren. Het aantal directeuren is voldoende om uitspraken te generaliseren over AVS- leden in het primair onderwijs (PO) en PO- schooldirecteuren in het algemeen. Figuur 3.1: jaarlijkse absolute respons (boven)schools directeuren het absoluut aantal brinnummers ( ) 3 (bron: vragenlijst BM en geintegreerd databestand (excel) AVS Scholenpanel vacatures) 3 Gebruikte afkortingen in de figuren: BM = bovenschools directeur/ dir = schooldirecteur.

7 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Directievacatures Bovenschools niveau De bovenschools managers vertegenwoordigen gezamenlijk 1241 brinnummers en een directieformatie van 2590 fte. Hieronder vallen meerdere typen directiefuncties (zie figuur 4.1). Schooldirecteuren en middenkader (zoals bovenbouw coördinator, intern begeleider) vormen daarbinnen een bijna even grote groep. Bij de schooldirecteuren en locatieleiders is het grootste aantal vacatures in fte te zien. De relatieve vacatureomvang (t.o.v. de huidige formatie) naar type directiefunctie is voor: Schooldirecteur: 12%, Adjunct-directeur: 7%, Bovenschools directeur: 4%, Locatieleider: 14%, Middenkader: 5%, Anders: 3%. De totale vacatureomvang in relatie tot de formatie is 8,3% (217 vacatures in relatie tot 2590 formatie in fte). De vacatureomvang van alle directiefuncties exclusief bovenschoolse directeuren is 8,8%. Figuur 4.1:absolute omvang personeelsbestand en vacatures in fte van 1241 brinnummers naar type directiefunctie in (n=102) (bron: vragenlijst BM) Uit onderstaande figuur valt op te maken dat het tijdig invullen van vacatures het ene jaar beter lukt dan het andere jaar. In het afgelopen schooljaar ( ) is 81% van de directievacatures tijdig ingevuld.

8 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen In de figuur ontbreekt de weergave van de tijdig ingevulde vacatures voor het middenkader en vacatures voor overige directiefuncties, omdat de visuele weergave dan moeilijker leesbaar kan zijn. Het percentage van 81% geldt voor de directiefuncties exclusief middenkader (88%) en overige functies (100%). Worden deze wel meegenomen in het totaal dan is het totaalpercentage 80%. Scholen zijn er dus behoorlijk in geslaagd vacatures tijdig in te vullen. Voor de functie van directeur, locatieleider en adjunct-directeur worden relatief de minste vacatures tijdig ingevuld (respectievelijk 78%, 79% en 76%); voor de functie van bovenschools managers en middenkader lijken er minder problemen te zijn met het tijdig invullen van vacatures. Bij het bovenschools management is 100% tijdig ingevuld. Figuur 4.2: percentage tijdig ingevulde vacatures over de jaren 2001 tot en met 2009 naar type directiefunctie (bron: vragenlijst BM en geintegreerd databestand (excel) AVS Scholenpanel vacatures) Overigens van de vacatures die aan het begin van dit schooljaar bestonden is in totaal momenteel slechts 34% tijdig ingevuld (32 van de 93 fte); het beste is dit gelukt voor de adjunct- en middenkaderfunctie (respectievelijk 60% en 43%). Vacatures voor bovenschools managers zijn voor 29% tijdig ingevuld; voor directeuren is dat 30% en voor locatieleiders 36%. Mogelijk zijn er ook vacatures bij waarvan nu nog niet gezegd kan worden of ze tijdig ingevuld worden, omdat de reactietermijn nog niet is verlopen (zie tabellenboek bijlage 1a). Schoolniveau De directeuren vertegenwoordigen gezamenlijk 541 brinnummers (circa 7% van alle scholen in Nederland) met een leerkrachtformatie van personen (7926 fte) en een directieformatie van 1016 personen (852 fte) (zie figuur 4.3).

9 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Figuur 4.3: absolute omvang formatie en vacatures in fte en personen van 541 brinnummers naar directie- en leerkrachtfunctie (n= 525)in Het aantal leerkrachtvacatures bedraagt 6,9% van de leerkrachtformatie (zie figuur 4.4), een beduidend lagere vacatureomvang dan voorgaande jaren. De vacatureomvang voor directiefuncties is 8,3% ten opzichte van de directieformatie (zie absoluut aantal fte in figuur 4.4). Deze directiefuncties zijn niet uitgesplitst naar type directiefunctie en hebben alleen betrekking op schoolniveau (dus exclusief bovenschoolse directeuren). Figuur 4.4: procentueel aantal vacatures in fte ten opzichte van de totale leerkrachtformatie in fte 2005 tot en met 2009 (bron: vragenlijst directeuren)

10 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Afgelopen schooljaar lukte het de scholen redelijk om vacatures voor directeuren en tijdig in te vullen: 55 van de 71 fte aan vacatures waren tijdig ingevuld voor de vacature van directiefuncties (77%). De leerkrachtvacatures zijn bijna allemaal tijdig ingevuld: 546 van de 548 vacatures in fte (zie figuur 4.5). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Figuur 4.5: absoluut aantal tijdig ingevulde directie- en leerkrachtvacatures in fte en in personen in schooljaar (n=492) (bron: vragenlijst directeuren)

11 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Oplossingen voor niet ingevulde directievacatures Als een vacature niet tijdig ingevuld kon worden zijn de meest gekozen oplossingen - evenals voorgaande jaren - de inzet van een interim-directeur (41%) en op de tweede plaats een meerschoolse directeur (26%) (figuur 5.1). Slechts voor 33% (in was dat nog 38%) geldt dat de alternatieve oplossingen niet van toepassing waren. Figuur 5.1: alternatieve oplossingen bij niet tijdig ingevulde vacatures in procenten ( ) (bron: vragenlijst bovenschools managers en geïntegreerd databestand AVS scholenpanel vacatures) Andere oplossingen dan die waar de bovenschools managers uit konden kiezen in de vragenlijst, zijn (n=13): Directietaken worden waargenomen of tijdelijk formeel overgenomen door leerkrachten/ teamleden/ intern begeleider eigen plusdirecteur interim-directeur bij voorbaat al ingezet, eigen interim-directeuren Sommige bovenschools managers geven aan dat de interne mobiliteit binnen de organisatie erg hoog is, waardoor directievacatures ingevuld worden door mensen die de school al langer kennen. Ook geven enkele respondenten aan dat er bij vertrek van een directeur een andere directeur waarneemt en in feite meerschools directeur wordt.

12 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Redenen ontstaan en niet tijdig ingevulde vacatures Aan de directeuren is gevraagd of ze weten waarom vacatures niet tijdig ingevuld werden. Er zijn 302 directeuren die aangegeven hebben dat er een vacature is (geweest) in het afgelopen schooljaar ( ). Van die 302 respondenten zegt 12% niet te weten hoe het komt dat vacatures niet tijdig ingevuld zijn. Slechts 14% zegt dit wel te weten (n=42). Meest genoemde redenen zijn: Gebrek aan gekwalificeerde kandidaten en krapte op de arbeidsmarkt (n=15), Ontslag- en opzegtermijn te kort om vacature te kunnen vervullen (n=6), Vacatures die rond vakantieperiode ontstaan (n=5), Onvoldoende aantrekkelijke vacature (directiefunctie te weinig facilitering, specifieke onderwijssoort die minder aantrekt, te kleine aanstellingsomvang) (n=4). Ook slecht bovenschools management, te laat plaatsen van de vacature, reorganisaties, onverwacht grote groei van scholen en dergelijke worden soms als redenen genoemd. De meest voorkomende redenen voor het ontstaan van vacatures is het vertrek van de medewerker naar een andere school (33%). Ruim een kwart noemt ook andere redenen: Formatiegroei (n=45), Verminder van werktijdfactor door keuze parttime werken of verlof, zoals ziekte en zwangerschap (n=38), Interne mobiliteit, andere functie binnen de school (n=10), Ontslag (n=5), Overlijden (n=3). Tabel 6.1: redenen voor ontstaan van vacatures in procenten (n=541) (bron: vragenlijst directeuren) Redenen voor ontstaan van vacatures procenten Niet van toepassing 34 VUT/pensioen 17 Vertrek uit onderwijs (niet vanwege VUT/pensioen) 11 Vertrek naar andere school 33 Anders, namelijk 28 Met name op de leerkrachtvacatures vinden directeuren dat ze redelijk tot veel reacties hebben gekregen. Bij de directievacatures vindt de helft dat ze weinig tot een redelijk aantal reacties hebben gekregen. In onderstaande figuur zijn de percentages gegeven van de respondenten die een directie-/leerkrachtvacature hebben gehad in het afgelopen schooljaar ( ).

13 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Figuur 6.1: sollicitatiereacties op directie- en leerkrachtvacatures in procenten ( n directievacature = 75) (n leerkrachtvacature = 268)( )(bron: vragenlijst directeuren)

14 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Moeite vervullen van vacatures In onderstaande figuur is de relatieve moeite die respondenten ervaren bij het invullen van leerkrachtvacatures weergegeven. Gemiddeld genomen ervaart deze groep directeuren/scholen weinig moeite. Daarbij is uitgegaan van alle respondenten, ook die geen leerkrachtvacatures in hadden om vergelijking met vorige metingen mogelijk te maken. Figuur 7.1: mate van moeite invullen leerkrachtvacatures in procenten ( )(bron: vragenlijst directeuren en geïntegreerd databestand AVS scholenpanel vacatures) Als we echter alleen kijken naar de respondenten die een leerkrachtvacature hadden in het schooljaar , dan is dit beeld nog sterker. Ongeveer de helft van de scholen heeft weinig tot zeer weinig moeite gehad met het vervullen van leerkrachtvacatures (zie figuur 7.2). Dit jaar is ook gevraagd naar de mate van moeite die het kost om directievacatures te vervullen. In onderstaande figuur (figuur 7.2) zijn alleen de respondenten opgenomen die in het schooljaar een directie- of leerkrachtvacature hebben gehad (respectievelijk n=75 en n=275). Ongeveer de helft van de scholen heeft gemiddelde tot zeer veel moeite gehad met het vervullen van directievacatures.

15 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Figuur 7.2: mate van moeite invullen directie- en leerkrachtvacatures in procenten ( ) (n=275 leerkrachtvacatures, n=75 directievacatures)) (bron: vragenlijst directeuren)

16 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Ondernomen acties vacatures Aan directeuren is gevraagd welke acties ze hebben ondernomen om te zorgen dat vacatures tijdig ingevuld konden worden. Het gebruik van internet (websites) wordt het meest genoemd (23%), opgevolgd door de regionale krant (11%). Van de websites is Werken in het Primair onderwijs het meest favoriet. Van de tijdschriften scoren Kader Primair en Schooljournaal het hoogst. Tabel 8.1: Acties om vacatures tijdig in te vullen in procenten (n=541) (bron: vragenlijst directeuren) Acties vacature invullen percentage Niet van toepassing 29 Landelijke krant 5 Regionale krant 11 Vaktijdschrift (n=58) 4 Basisschool Management 5 Kader Primair/ Kadernieuws 31 Het Onderwijsblad (AoB) 5 Schooljournaal 25 Anders, namelijk 34 Website (n=153) 23 Volkskrant Banen 7 Intermediair 1 Werken in het Primair Onderwijs 15 Anders, namelijk. 77 Anders 27 Respondenten konden ook aanvullende of andere acties noemen dan de voorgelegde acties. 1) Andere acties (27%): andere acties die veel genoemd zijn, zijn interne vacatures/ meldingen binnen het eigen bestuur en zoeken binnen de eigen pool (n=91) en het actief benaderen/ netwerken (n=37), zoals bij eigen invallers, stagiaires, hogescholen. Een opmerkelijke en blijkbaar succesvolle actie is het verzoek aan leerkrachten mensen in hun eigen omgeving te benaderen. Minder vaak genoemd zijn uitbreiding taakomvang, boventallige formatie, gratis plaatsing bij vacaturebanken en via open sollicitaties (n< 15) (totaal n=189). 2) Andere vaktijdschriften (34%): Andere vaktijdschriften worden niet genoemd (n=23). 3) Andere website (77%): de meest genoemde websites binnen de categorie anders zijn de website van de eigen stichting of het bestuur, de onderwijsvacaturebank en de website van het samenwerkingsverband (bv. Montessori Vereniging, Vereniging Vrije scholen) (n=127).

17 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Zij-instroomregeling Bijna geen enkele directeur heeft gebruik gemaakt van de zij-instroomregeling. De 3% die er wel gebruik van maakt, heeft dat voor een leerkrachtfunctie gedaan 4. Tabel 9.1: gebruik zij-instroomregeling voor vacatures (n=541) (bron: vragenlijst directeuren) gebruik regeling percentage ja, voor een leerkrachtfunctie 3 ja, voor een directiefunctie 0 ja, maar niet voor een leerkracht- directiefunctie 0 nee 97 Een op de vijf respondenten (21%) vindt de regeling redelijk zinvol (zie figuur 9.1), 16% vindt de regeling redelijk zinloos. De meeste respondenten oordelen neutraal hierover. Wanneer we alleen de mening van de 3% respondenten, die gebruik hebben gemaakt van de regeling, bekijken (n=14), blijkt dat 71% de regeling (redelijk tot zeer) zinvol vindt. Er is niemand binnen die groep die het zinloos vindt. Figuur 9.1: waardering nut zij-instroomregeling (n=503) (bron: vragenlijst directeuren) De gemiddelde itemscore is 4,2 bij respondenten die er gebruik van hebben gemaakt, dat wil zeggen dat gemiddeld genomen de respondenten de regeling redelijk tot zeer zinvol vinden. De gemiddelde itemscore van de respondenten die er geen gebruik van hebben gemaakt is 3,0, dat wil zeggen dat zij gemiddeld genomen - neutraal oordelen. 4 Er is 1 respondent die dat voor een directiefunctie heeft gebruikt en 1 respondenten voor een andere dan leerkracht- of directiefunctie. Dit aantal is zo laag dat het procentueel op 0 uitkomt.

18 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Vervangingen Uit onderstaande figuur blijkt dat een derde zeer veel moeite moet doen om vervangingen te regelen. Slechts 8% hoeft daar zeer weinig moeite voor te doen. De resultaten zijn vergelijkbaar met de vorige meting ( ). Gemiddelde itemscore is 1,9. Dit geeft aan dat gemiddeld genomen- directeuren gemiddelde moeite moeten doen. De 1% directeuren die geen vervangingen heeft gehad afgelopen schooljaar is niet in de figuur weergegeven. Figuur 10.1: mate van moeite regelen van vervanging (n=527) (bron: vragenlijst directeuren) In onderstaande tabel is te zien dat het inzetten van vrijgestelde leerkrachten door veel directeuren enkele keren in het afgelopen schooljaar ( ) zijn gebruikt. Ook het combineren van groepen, als directeur zelf een niet-reguliere vervanging uitvoeren en de vroegere - ADV (nu compensatieverlof) van een leerkracht uitstellen zijn het afgelopen schooljaar enkele keren ingezet. De maatregel, die door veel directeuren enkele keren tot regelmatig is benut, is het tijdelijk uitbreiden van de aanstellingsomvang van een parttimer. Dit blijkt evenals in voorgaande metingen - nog steeds de meest favoriete maatregel te zijn voor veel schooldirecteuren. Er is ook dit jaar weer zelden sprake geweest van een onbevoegde ouder voor de groep. Naast deze oplossing is een veel genoemde oplossing in de open antwoorden de invallerspool; andere mogelijkheden die genoemd worden zijn duo s elkaar laten vervangen, een ouder met bevoegdheid voor de groep vragen, PABO-studenten en 65+ers vragen om in te vallen en boventalligen laten vervangen.

19 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Tabel 10.2: regelen van vervanging voor leerkrachten (n=443) (bron: vragenlijst directeuren) Vervanging nooit 1-5 x 6-20 x >20x Groep naar huis sturen 72,7 25,1 2,0,2 Groepen combineren 37,7 46,0 13,1 3,2 Als directeur zelf een niet-reguliere vervanging uitvoeren Leerkrachten die (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van lesgeven (ib-ers, ac-ers, ict-ers, etc.) tijdens hun lesvrijstelling vervanging laten uitvoeren Een LIO de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een stagiaire de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een vakleerkracht de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een klassenassistent de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een parttimer een tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang geven en deze de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren De ADV van een leerkracht uitstellen en deze de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een ouder voor de groep laten staan (zonder onderwijsbevoegdheid) 39,7 47,2 12,0 1,1 18,7 55,8 22,3 3,2 50,3 33,9 13,3 2,5 55,5 37,7 5,9,9 87,4 11,5 1,1 0 56,2 30,2 10,6 2,9 8,6 41,8 41,5 8,1 44,0 46,0 9,0,9 99,5,5 0 0 Anders (n=66)

20 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Bijlage 1a De vragenlijsten Tabellenboek bovenschools managers 2009 Vacatures en vervangingen directiefuncties 1. Hoeveel scholen (brinnummers) vallen er onder het bestuur waarvoor u werkzaam bent? (n=113) 1241 brinnummers Gemiddeld 11 brinnummers per bovenschools manager Mediaan: 10 Minimum: 2 Maximum: Hoeveel fte aan directieformatie hebben deze scholen gezamenlijk uitgesplitst naar type directiefunctie? (bij benadering) (n=102) Soort directiefunctie Formatie in fte 2008/2009 a.directeur 990 b.adjunct 256 c. Bovenschoolse directeur 215 d. Locatieleider 134 e. Middenkader (bv. bovenbouwcoördinator, intern begeleider) 962 f. Anders 33 Totaal Hoeveel directievacatures waren er uitgedrukt in fte in het afgelopen schooljaar ( ) binnen het bestuur waarvoor u werkzaam bent (uitgesplitst naar type directiefunctie)? (n=109) Soort directiefunctie Vacatures in fte 2008/2009 absoluut procentueel 5 a.directeur % b.adjunct 17 7% c. Bovenschoolse directeur 8 4% d. Locatieleider 19 14% e. Middenkader (bv. bovenbouwcoördinator, intern 49 5% begeleider) f. Anders 1 3% Totaal 217 8,4% 5 Ten opzichte van de formatie van type functie

21 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen En hoeveel van die vacatures uitgedrukt in fte in 2008/2009 waren op de geplande ingangsdatum ingevuld?* (n=95) Soort directiefunctie Ingevuld op geplande ingangsdatum in fte in 2008/2009 absoluut procentueel 6 a.directeur 97 78% b.adjunct 13 76% c. Bovenschoolse directeur 8 100% d. Locatieleider 15 79% e. Middenkader (bv. bovenbouwcoördinator, intern 43 88% begeleider) f. Anders 1 100% Totaal % * voor de berekening is alleen gekeken naar respondenten die bij vraag 3 aangegeven hebben vacatures te hebben 5. Hoeveel vacatures in fte voor directiefuncties waren er vanaf het begin van dit schooljaar ( ) binnen uw bestuur en hoeveel van die functies zijn reeds ingevuld? U kunt hier ook de vacatures weergeven die er al waren in het schooljaar , maar die toen niet konden worden ingevuld. (n=102) Soort directiefunctie Vacatures in fte absoluut procentueel 7 a.directeur 53 54% b.adjunct 5 32% c. Bovenschoolse directeur 7 33% d. Locatieleider 14 10% e. Middenkader (bv. bovenbouwcoördinator, intern 14 15% begeleider) f. Anders 0 0% Totaal 93 3,6% 6. En hoeveel van die vacatures in fte begin 2009/2010 waren op de geplande ingangsdatum ingevuld?* (n=89) Soort directiefunctie Tijdig ingevulde vacatures in fte absoluut procentueel 8 a.directeur 16 30% b.adjunct 3 60% c. Bovenschoolse directeur 2 29% d. Locatieleider 5 36% e. Middenkader (bv. bovenbouwcoördinator, intern 6 43% begeleider) f. Anders 0 0% Totaal 32 34% * voor de berekening is alleen gekeken naar respondenten die bij vraag 5 aangegeven hebben vacatures te hebben 6 Ten opzichte van de vacatureomvang van type functie 7 Ten opzichte van de formatie van type functie 8 Ten opzichte van de vacatureomvang van type functie

22 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Wanneer directievacatures langdurig niet opgevuld kunnen worden, kiezen besturen voor alternatieve oplossingen. Zijn onderstaande alternatieven binnen uw bestuur in het cursusjaar 2007/2008 voorgekomen? (meerdere opties zijn mogelijk). (n=113) absoluut procentueel adjunct-directeur vervangt 11 10% langdurig (meer dan drie maanden) meerdere scholen (twee of 29 26% meer) vallen onder dezelfde directeur bovenschools management 10 9% neemt langdurig waar op school zonder directeur (meer dan drie maanden) er wordt een interim-directeur 46 41% ingezet anders, namelijk 13 12% geen van bovenstaande 37 33% situaties was in 2008/2009 van toepassing totaal Ruimte voor op- en aanmerkingen

23 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Bijlage 1b Tabellenboek directeuren 2009 Vacatures en vervangingen leerkrachten en directiefuncties Deel A: Vacatures 1. Wat is het brinnummer van de school waar u werkzaam bent? [open vraag] n=541 brinnummers 2. Hoeveel fte en personen heeft uw school aan de volgende functies? (n=541) fte personen Directiefuncties Leerkrachtfuncties Totaal Hoeveel vacatures, uitgedrukt in fte en in personen, waren er in het afgelopen schooljaar (2008/2009) op de school voor de volgende type functies? (n=525) Aantal fte procentueel Aantal procentueel 9 personen Directievacatures 71 8% % Leerkrachtvacatures 548 7% 775 7% Totaal 619 7% 880 7% 4. En hoeveel van die vacatures, uitgedrukt in fte en in personen, waren op de geplande ingangsdatum ingevuld voor de volgende type functies? * (n=492) Aantal fte procentueel Aantal procentueel 10 personen Directievacatures 55 77% 64 61% Leerkrachtvacatures % % Totaal % % * voor de berekening is alleen gekeken naar respondenten die bij vraag 3 aangegeven hebben vacatures te hebben. 9 Ten opzichte van de formatie van type functie 10 Ten opzichte van de vacatureomvang van type functie

24 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Indien niet alle vacatures tijdig zijn ingevuld, heeft u dan enig idee waarom niet? (n=302)* absoluut procentueel Nee 37 12% Ja 42 14% Onbekend % Totaal % * alleen de respondenten die aangegeven hebben een vacature voor directie- en/of leerkrachtfunctie te hebben zijn meegenomen in de berekening. Geen moeite Zeer weinig moeite Weinig moeite Gemiddelde moeite Veel moeite Zeer veel moeite Directievacatures ** (n=75) Leerkrachtvacatures** (n=275) * alle respondenten ** respondenten die een directie- /leerkrachtvacature hebben gehad. 6. Hoeveel moeite heeft u het afgelopen schooljaar (2008/2009) moeten doen om vacatures te vervullen? In procenten Geen moeite Zeer weinig Weinig moeite Gemiddelde moeite Veel moeite Zeer veel Totaal (geen vacatures) moeite moeite Directievacatures * (n=541) Leerkrachtvacatures * (n=541) Totaal 7. Zijn er naar uw mening in het algemeen veel of weinig (sollicitatie-)reacties op de vacatures gekomen voor de volgende type functies? n.v.t. geen reactie zeer weinig weinig redelijk veel Zeer veel Directievacatures* 79,7 1,5 4,8 5,0 6,8 1,1 1,1 (n=541) Leerkrachtvacatures * 38,1 3,2 5,0 12,0 29,7 12,0 0 (n=541) n.v.t. geen reactie zeer weinig weinig redelijk veel Zeer veel Directievacatures ** 20,0 4,0 18,7 21,3 29,3 6,7 0 (n=75) Leerkrachtvacatures 4,1 4,5 7,8 16,4 48,9 18,3 0 ** (n=268) * alle respondenten ** respondenten die een directie- /leerkrachtvacature hebben gehad.

25 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Wat zijn de redenen voor het ontstaan van de vacatures? In procenten Alle respondenten (n=503) Respondenten die een vacature hadden in (n=41) Niet van toepassing 34 3 VUT/ pensioen Vertrek uit onderwijs (niet vanwege VUT/pensioen) Vertrek naar andere school Anders, namelijk Welke acties heeft de school ondernomen om de vacature(s) tijdig te kunnen invullen? U kunt hierbij denken aan specifieke kranten, tijdschriften of andere media, eigen netwerk, websites et cetera. Acties vacature invullen percentage Niet van toepassing 29 Landelijke krant 5 Regionale krant 11 Vaktijdschrift (n=58) 4 Basisschool Management 5 Kader Primair/ Kadernieuws 31 Het Onderwijsblad (AoB) 5 Schooljournaal 25 Anders, namelijk 34 Website (n=153) 23 Volkskrant Banen 7 Intermediair 1 Werken in het Primair Onderwijs 15 Anders, namelijk. 77 Anders Heeft u gebruik gemaakt van de zij-instroomregeling? Alle respondenten (n=541) Respondenten die een vacature hadden in (n=302) Ja, voor een leerkrachtfunctie 3 4 Ja, voor een directiefunctie 0 0 Ja, maar niet voor een leerkracht- of 0 0 directiefunctie Nee Totaal

26 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Vindt u de zij-instroomregeling zinvol? Alle respondenten (n=541) Respondenten die een vacature hadden in (n=14) Volledig zinloos 4 0 redelijk zinloos 16 0 Neutraal Redelijk zinvol Zeer zinvol 5 50 Totaal Deel B: Vervangingen van leerkrachten 12. Hoeveel moeite heeft u in het afgelopen schooljaar (2008/2009) moeten doen om vervangingen te regelen? (n=527) Procentueel Geen; er waren geen vervangingen 1 Zeer veel moeite 34 Gemiddelde moeite 39 Weinig moeite 17 Zeer weinig moeite 8 Totaal 100

27 Rapportage scholenpanel vacatures & vervangingen Hoe vaak heeft u in het vorige schooljaar (2008/2009) gebruik gemaakt van onderstaande mogelijkheden om vervangingen te regelen? Vervanging nooit 1-5 x 6-20 >20x x Groep naar huis sturen Groepen combineren Als directeur zelf een niet-reguliere vervanging uitvoeren Leerkrachten die (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van lesgeven (ib-ers, ac-ers, ict-ers, etc.) tijdens hun lesvrijstelling vervanging laten uitvoeren Een LIO de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een stagiaire de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een vakleerkracht de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een klassenassistent de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een parttimer een tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang geven en deze de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren De ADV van een leerkracht uitstellen en deze de vervangingswerkzaamheden laten uitvoeren Een ouder voor de groep laten staan (zonder onderwijsbevoegdheid) Anders (n=66) 13. Ruimte voor op- en aanmerkingen

Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2007-2008

Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2007-2008 Scholenpanelrapportage vacatures & vervangingen 2007-2008 Onderwerp pagina Inleiding 2 Respons 3 Tendens directie- en leerkrachtvacatures 3 Directievacatures 3 Oplossingen voor niet ingevulde directievacatures

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE METING 2013 VACATURES & VERVANGINGEN

ONDERZOEKSRAPPORTAGE METING 2013 VACATURES & VERVANGINGEN OKTOBER 2013 ONDERZOEKSRAPPORTAGE METING 2013 VACATURES & VERVANGINGEN Een onderzoek naar vacatures & vervangingen volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting...3 1. Inleiding...6

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE METING 2011

ONDERZOEKSRAPPORTAGE METING 2011 NOVEMBER 211 ONDERZOEKSRAPPORTAGE METING 211 VACATURES & VERVANGINGEN Een onderzoek naar vacatures & vervangingen volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies...

Nadere informatie

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Vastgesteld Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Statutair

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Nico van Kessel (ITS) en Robert Sikkes (AOb) november 2005 Voorwoord In de maanden oktober en november heeft het ITS voor de AOb een enquête uitgevoerd onder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 Inhoud van deze nieuwsbrief: I. ALGEMEEN EN INVALPUNT II. POOL III. INVALLIJST: KORTTIJDELIJKE INVALLERS I. ALGEMEEN EN INVALPUNT Pool en invallijst Proloog

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

NOVEMBER 2011 ONDERZOEKSRAPPORTAGE WERKDRUK 2011. Werkdrukbeleving volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders

NOVEMBER 2011 ONDERZOEKSRAPPORTAGE WERKDRUK 2011. Werkdrukbeleving volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders NOVEMBER 2011 ONDERZOEKSRAPPORTAGE WERKDRUK 2011 Werkdrukbeleving volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Inhoud vragenlijst...

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2002/2003. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2002. - eindrapport -

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2002/2003. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2002. - eindrapport - ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2002/2003 Vacatures in het 3 e kwartaal van 2002 - eindrapport - drs. F.E.M. Berndsen drs. J.A.E. Rigter drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, maart 2003 Regioplan

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 Werving van leraren Onderzoek in opdracht van SBO Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 2008 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland)

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Tabel 1 Aantal en ontwikkeling van % vacatures in Noord en in Nederland. peilmomenten okt-13 jun-13 mrt-13 okt-12

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Vertrekredenen jonge docenten in het vo

Vertrekredenen jonge docenten in het vo Vertrekredenen jonge docenten in het vo 1 Inhoudsopgave Inleiding I. Willen jonge personeelsleden het vo verlaten? II. Waarom verlaten jonge docenten het vo? Rob Hoffius, SBO Januari 2010 2 Verlaten jonge

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS

GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS GEGEVENS OVER MEI EN OKTOBER 2003 EN TRENDS VANAF 1994-1995 2004-04 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 1.1 Achtergrond 7 1.2 Opbouw van het rapport

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0 Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers De Basis Versie 2.0 februari 2013 P a g i n a 1 v a n 1 0 INHOUD 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DOELSTELLINGEN... 3 3. REGELING... 3 3.1, INZET VAN VERVANGERS...

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2004-2005. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2004. - eindrapport -

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2004-2005. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2004. - eindrapport - ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2004-2005 Vacatures in het 3 e kwartaal van 2004 - eindrapport - drs. C.T.A. van Bergen drs. F.M.E. Berndsen drs. M. Diepeveen drs. J.A.E. Rigter Amsterdam, februari

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

FAQ Startende leraren

FAQ Startende leraren FAQ Startende leraren Vraag 1 Waarom mag je maximaal drie jaar van de PABO zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor Vierslagleren? 2 Welke mogelijkheden zijn er voor leraren die net buiten de regeling

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

OVERZICHT VRAGEN RISICOSCAN BEDRIJFSVOERING (SO)

OVERZICHT VRAGEN RISICOSCAN BEDRIJFSVOERING (SO) OVERZICHT VRAGEN RISICOSCAN BEDRIJFSVOERING (SO) Algemeen Uw voornaam Uw achternaam Uw e-mailadres Het BRIN-nummer van uw school De naam van uw school Het aantal leerlingen van uw school (peildatum 1-10-2014)

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN Maris patiëntgericht communiceren, december 2010 1. Maris patiëntgericht communiceren, 2010 Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3

Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3 Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3 15e meting oktober 2014 Opdrachtgever: Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) Willem van der Windt Ronald Zaalberg Utrecht,

Nadere informatie