PROJECTPLAN SEKSUEEL GEWELD Plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN SEKSUEEL GEWELD Plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN SEKSUEEL GEWELD Plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant Debbie Maas, manager Steunpunt Huiselijk Geweld West Brabant Marieke van Zwet, adviseur BMC Oktober Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 1 van 10

2 Inhoud Inhoud Aanleiding Nut en Noodzaak Aanpak en implementatie Seksueel Geweld Doelstelling en doelgroep Werkwijze Scenarioteam in veiligheidshuizen Bergen op Zoom en Breda Procesregisseur Seksueel Geweld Organisatie Samenwerkingsafspraken en ondersteuning Profiel en rol Procesregisseur Seksueel Geweld Fasering en besluitmomenten Resultaatomschrijving Randvoorwaarden Deskundigheidsbevordering Financiën Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 2 van 10

3 1. Aanleiding Gezien het feit dat de scenarioteams Seksueel Geweld sinds 1 januari 2010 niet meer bestaan is vanuit de centrumgemeente Breda de vraag gekomen of de aanpak op het gebied van zedenzaken momenteel geborgd is. Eind 2009 besloot de provincie Noord Brabant, na overleg met Bureau Jeugdzorg, geen subsidie meer te verlenen voor deze scenarioteamaanpak. Als reden werd aangevoerd dat de methodiek kon worden geïntegreerd in de nieuwe overlegvormen binnen de nieuwe centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen. In verband met de introductie van de Centra voor Jeugd en Gezin valt de regietaak betreffende de coördinatie van zorg onder die van de gemeenten en niet langer onder die van de provincie. Naar aanleiding van bovenstaande vraag is door het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een onderzoek verricht naar het nut en de noodzaak van een plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant. In hoofdstuk 2 blijkt dat deze aanpak nodig en gewenst is. Bijgaand projectvoorstel is opgesteld om de implementatie en aanpak van Seksueel Geweld in de regio West Brabant nader te omschrijven, waarbij ondermeer de onderwerpen als werkwijze, organisatie en doorontwikkeling aan bod komen. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe deze aanpak eruit zou kunnen zien, inclusief fasering. Vervolgens staat in hoofdstuk 4 de resultaatomschrijving van de aanpak Seksueel Geweld beschreven. Tot slot komen in hoofdstuk 5 de randvoorwaarden, zoals deskundigheidsbevordering, aan bod. 2. Nut en Noodzaak Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) hebben onderzocht of er een hiaat is ontstaan in de aanpak van zeden en in hoeverre een meer gerichte aanpak op het gebied van seksueel geweld in de regio West Brabant gewenst is. De focus van het onderzoek heeft zich met name gericht op de meest kwetsbare doelgroep, namelijk de minderjarigen en de (licht) verstandelijk beperkte volwassenen. Uit het onderzoek van AMK en SHG blijkt dat vanuit diverse organisaties als MEE, Politie en GGZ het gemis van het scenarioteam seksueel geweld is geuit. Momenteel worden signalen van seksueel geweld ad hoc door instellingen zelf opgepakt. Doordat er momenteel nauwelijks afstemming is tussen straf en zorg worden er keuzes gemaakt die niet afgestemd zijn, wat zeer nadelige consequenties kan hebben voor de betrokkenen. Het politieonderzoek in deze zaken luistert heel nauw wat door zorgpartners goed gevolgd dient te worden. Aan de andere kant is de keuze om zorg te prevaleren boven een strafrechtelijk vervolg ook regelmatig aan de orde. Naast het gegeven dat een passend scenario essentieel is voor alle betrokkenen, kan er ook een sterke preventieve werking uitgaan van een Scenarioteam Seksueel Geweld. Organisaties kunnen hun vermoedens van seksueel geweld (al dan niet anoniem) inbrengen waardoor een zorgvuldige weging ontstaat. Ook is er in het verleden zeer actief geïnvesteerd in voorlichting omtrent signalering van en afstemming bij deze problematiek Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 3 van 10

4 Tot slot heeft de Unit Zeden momenteel een groot werkaanbod. Dit is mede ontstaan door nieuwe wet- en regelgeving waardoor de doelgroep van deze Unit verruimd is. Momenteel wordt er bij zedenzaken met een grote maatschappelijke impact vaak wel geschakeld met de hulpverlening maar bij het merendeel van de zaken vindt nauwelijks afstemming tussen straf en zorg plaats. Dit is te herleiden in de cijfers. De politie is overtuigd van het gegeven dat een Scenarioteam zal bijdragen aan het verkorten van de doorlooptijden omdat er snel en slagvaardig sluitende afspraken worden gemaakt. Bij spoed kan er zelfs binnen een paar uur ingezet worden d.m.v. de benodigde creatieve interventies. Ook wordt aangemerkt dat lang niet alle meldingen die bij de politie binnenkomen zich lenen voor een strafrechtelijke aanpak. In juni 2012 is, in afstemming met AMK en politie Midden en West Brabant (MWB), door het SHG een memo geschreven, waarin het voorstel is uitgewerkt om binnen de regio West Brabant te komen tot een vast overleg en afstemming rondom de aanpak van seksueel geweld van minderjarigen en verstandelijk beperkte volwassenen (zie bijlage Memo: Aanpak zeden in West Brabant, d.d. 8 juni 2012 ). In deze memo is ook de urgentie van de aanpak Seksueel Geweld beschreven en wordt er gerefereerd naar verschillende onderzoeken en rapporten (Trendrapport Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld ; Movisie juni 2011 en Het rapport Beperkt weerbaar ; Movisie en Rutgers WPF 2011), waarin gepleit wordt voor inzet op preventie en een integrale aanpak seksueel geweld. 3. Aanpak en implementatie Seksueel Geweld 1. Doelstelling en doelgroep Doelstelling De aanpak van Seksueel Geweld in regio West Brabant heeft de volgende doelstelling: Met een platform van experts vroegtijdig (preventief) en gezamenlijk een afgestemd scenario maken op het gebied van strafrecht en zorg, waardoor een zorgvuldig en weloverwogen scenario komt en systeemgericht professionele hulp aan slachtoffer, pleger, kind(eren) en overige betrokkenen goed wordt gecoördineerd en snel en efficiënt wordt ingezet, zodat een contraproductieve aanpak van Seksueel Geweld voorkomen wordt en seksueel misbruik van het kind of (licht) verstandelijke beperkte volwassene stopt. Doelgroep De doelgroep voor de aanpak van Seksueel Geweld ligt in eerste instantie bij de meest kwetsbaren in de samenleving, namelijk de minderjarigen en de (licht) verstandelijk beperkte volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking (61% van de vrouwen en 23% van de mannen) ooit seksueel geweld heeft meegemaakt, variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting (Rapport Beperkt weerbaar ; Movisie en Rutgers WPF 2011). Naast bovenstaande doelgroep ligt tevens de focus op maatschappelijke onrust. Bijvoorbeeld als gemerkt wordt dat er regelmatig incidenten op seksueel geweld gebied zijn bij een bepaald zwembad of een bepaalde school, word er actief contact gelegd om Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 4 van 10

5 vervolgincidenten te voorkomen, dit in nauwe afstemming met het PSHi-team (Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen) van GGD Brabant. Gedurende de verdere ontwikkeling van de aanpak Seksueel Geweld in regio West Brabant zal onderzocht moeten worden of de aanpak zich alleen beperkt tot bovenstaande doelgroep of dat verdere uitbreiding van de doelgroep gewenst is, zoals volwassenen zonder beperking en/of verstandelijk beperkte mensen met een IQ onder de Werkwijze Jarenlang heeft het scenarioteam Seksueel Geweld naar tevredenheid gefunctioneerd in de diverse regio s in Brabant. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) trad op als voorzitter van het overleg en vanuit Bureau Jeugdzorg werden de meerdere sporen van hulp gecoördineerd. Vanuit diverse organisaties als MEE, Politie en GGZ is het gemis van het scenarioteam seksueel geweld geuit. De signalen van seksueel geweld worden nu wel ad hoc opgepakt maar missen vaak een afgestemd scenario welke noodzakelijk is. Een scenarioteam zal bijdragen aan het verkorten van doorlooptijden, omdat er snel en slagvaardig sluitende afspraken worden gemaakt. Het SHG Midden Brabant is ook aan het pionieren in de aanpak van seksueel geweld. De gemeente Tilburg onderkent het belang van de aanpak van seksueel geweld voor de meest kwetsbare doelgroepen en kende het SHG Midden Brabant begin 2012 een subsidie toe om een procesregisseur Seksueel Geweld aan te stellen. In april 2012 is deze functionaris aangesteld voor verdere doorontwikkeling van het scenarioteam Seksueel Geweld. Het is van belang dat regio West Brabant aansluit op de opzet, werkwijze en aanpak in Midden Brabant. Bovendien heeft de Politie MWB en Justitie nadrukkelijk verzocht om de aanpak in Midden en West Brabant zo eenduidig mogelijk vorm te geven Scenarioteam in veiligheidshuizen Bergen op Zoom en Breda Gezien het bovenstaande is het voorstel om voor de aanpak Seksueel Geweld in West Brabant te kiezen voor het samenstellen van een scenarioteam. Echter, het grote verschil met regio Midden Brabant is de omvang van de regio. Regio West Brabant beslaat 18 gemeenten (in plaats van 8 gemeenten in Midden Brabant), waardoor een scenarioteam samengesteld moet worden in zowel het veiligheidshuis Bergen op Zoom als het veiligheidshuis in Breda Procesregisseur Seksueel Geweld In regio Midden Brabant is een procesregisseur Seksueel Geweld aangesteld. Het voorstel is om ook voor regio West Brabant een procesregisseur Seksueel Geweld aan te stellen, die verantwoordelijk is voor de aansturing en stroomlijning van casuïstiek op het gebied van seksueel geweld. In paragraaf 3.3 wordt het profiel en de rol van de procesregisseur Seksueel Geweld nader toegelicht Organisatie De aanpak Seksueel Geweld in regio West Brabant kent twee niveaus: 1. Op operationeel niveau komt het Scenarioteam eenmaal per twee weken bijeen om actuele zaken (politie) en casussen (zorg) multidisciplinair te bespreken. 2. Op beleidsniveau is sprake van een regionaal Samenwerkingsverband Seksueel Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 5 van 10

6 Geweld. Operationeel niveau Op operationeel niveau zijn een aantal organisaties vertegenwoordigd in het scenarioteam Seksueel Geweld. Het scenarioteam in veiligheidshuis Breda bestaat uit de kernpartners: SHG, politie, Bureau Jeugdzorg/AMK, MEE, AMW, Surplus en het Dok/GGZ Breburg. Het scenarioteam in veiligheidshuis Bergen op Zoom bestaat uit de kernpartners: SHG, politie, Bureau Jeugdzorg/AMK, het Dok/ GGZ WNB, MEE en AMW. Op casusniveau kunnen overige ketenpartners incidenteel worden uitgenodigd. De zedenpolitie meldt alle zaken bij het Scenarioteam Seksueel Geweld waar minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking betrokken zijn als (mogelijke) dader of slachtoffer. Daarnaast heeft SHG Midden Brabant een format ontwikkeld waarin een casus aangeleverd kan worden (zie bijlage 2). Op dit format is aan te geven of het gaat om een advies of een scenariobepaling. Daarnaast kan via het format de vraag worden gesteld of strafrechtelijke vervolging mogelijk is met de feiten die er op dat moment liggen. De procesregisseur bepaalt welke zaken daadwerkelijk worden geagendeerd. Het format kan via mail worden verstuurd en wordt beschikbaar gesteld aan alle zorgprofessionals in de regio West Brabant. Tweewekelijks vindt er overleg plaats met de ketenpartners om een analyse te maken van een casus seksueel geweld die is ingebracht. In het scenarioteam wordt een scenario opgesteld en wordt systeemgericht een advies gegeven binnen de kaders Straf, Civiel en Hulp. Spoedoverleg Scenarioteam Seksueel Geweld Indien er sprake is van een acute vraag of een grote kans op maatschappelijke onrust, wordt binnen 24 uur een spoedoverleg gevoerd om met het Scenarioteam Seksueel Geweld te komen tot een integraal veiligheidsplan. Bij casussen waar sprake is van (voorkoming van) maatschappelijke onrust wordt het PSHi-team van GGD Brabant geraadpleegd en geconsulteerd Samenwerkingsafspraken en ondersteuning Iedere organisatie heeft een vaste medewerker die deelneemt aan het overleg. De deelnemer aan het overleg heeft mandaat vanuit de eigen organisatie, zodat er in het scenarioteam Seksueel Geweld sluitende afspraken gemaakt kunnen worden. Iedere organisatie handelt conform de richtlijnen van de eigen organisatie, bijvoorbeeld wanneer het gaat over het delen van informatie over cliënten. Echter, het kan voorkomen dat in het kader van de veiligheid van de betrokkenen en vormgeving van een integrale aanpak een andere handelswijze wordt voorgesteld en afgestemd, die dan leidend zal zijn. Idealiter faciliteert het veiligheidshuis de aanpak door onder andere het gebruik van het gemeentelijk GBA-systeem en de administratieve verwerking. De procesregisseur wordt ondersteund door het veiligheidshuis, voor een bekendheidscheck, dossiervorming in betreffende registratiesystemen, aanvullingen voor het digitale dossier met informatie uit Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 6 van 10

7 het overleg en sluiting van het dossier op verzoek van de procesregisseur Seksueel Geweld. Beleidsniveau Op beleidsniveau is er sprake van een samenwerkingsverband Seksueel Geweld waarin de ketenpartners van het scenarioteam deelnemen, aangevuld met GGD Brabant en centrumgemeente Breda. GGD Brabant is nauw betrokken met zowel regionale als landelijke ontwikkelingen op het gebied van seksueel geweld. Centrumgemeente Breda speelt een belangrijke rol op beleids- en bestuurlijk niveau. Het is om die reden van belang om GGD Brabant en centrumgemeente Breda te betrekken in het samenwerkingsverband Seksueel Geweld. Daarnaast is het denkbaar om het onderwijs en de ziekenhuizen deel te laten nemen in het samenwerkingsverband. Het onderwijs vormt een belangrijke vindplaats voor het signaleren van seksueel geweld bij minderjarigen. De ziekenhuizen doen verschillende (medische) onderzoeken op gebied van seksueel misbruik en/of seksueel geweld, wat een meerwaarde kan zijn voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband komt tweemaal per jaar bijeen om alle voorkomende beleidszaken rondom de aanpak in de regio beter vorm te geven. Het voorzitterschap wordt door centrumgemeente Breda uitgevoerd. Het gaat ondermeer om: - het beheersen van het bestaansrecht van het scenarioteam Seksueel Geweld. Het Samenwerkingsverband Seksueel Geweld zal op geregelde momenten het bestaansrecht moeten toetsen en daarbij beslissen of het gewenst/verantwoord is om door te gaan. Daarbij is informatie nodig, zowel buiten het project (beleidsontwikkelingen op het gebied van seksueel geweld) als vanuit het project (resultaten, efficiency, etc); - informatie-uitwisseling over beleid en protocollen van de aangesloten organisaties; - bespreken van knelpunten op uitvoeringsniveau; - regionale samenhang en aanpak van Seksueel Geweld; - bepalen hoe deskundigheidsbevordering wordt gerealiseerd en uitgevoerd; - bepalen wat de invloed is van de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van seksueel geweld, hoe hierbij aangesloten kan worden en wat dit betekent op operationeel niveau, zoals: o Hulplijn Seksueel Misbruik, naar aanleiding van het onderzoek commissie Samson; o Centrum Seksueel Geweld in Utrecht; o ontwikkelingen bij de ziekenhuizen op gebied van seksueel geweld. Hoe het samenwerkingsverband verder vormgegeven moet worden (wie is voorzitter, welke partners nemen deel, wie bepaalt de agenda, hoe vindt besluitvorming plaats, etc.) kan nader worden bepaald door de procesregisseur Seksueel Geweld. 3. Profiel en rol procesregisseur Seksueel Geweld De rol van de procesregisseur Seksueel Geweld is faciliterend en onafhankelijk. Als procesregisseur is hij/zij verantwoordelijk voor de aansturing en stroomlijning van casuïstiek op het gebied van seksueel geweld en is hij/zij werkzaam vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 7 van 10

8 De procesregisseur Seksueel Geweld draagt zorg voor de totstandkoming van een integraal plan van aanpak, zodat het seksueel misbruik van het kind of de (licht) verstandelijk beperkte volwassene stopt en dat systeemgericht hulp aan slachtoffer, pleger, kind(eren) en overige betrokkenen op gang wordt gebracht. De procesregisseur seksueel geweld intervenieert wanneer dit plan niet of onvoldoende wordt uitgevoerd. Wanneer er meerdere organisaties betrokken zijn, de casus complex is en er sprake is van tegenstrijdige belangen, kan de procesregisseur tijdelijk de regie op zich nemen, totdat er een concreet actieplan is geïmplementeerd. De procesregisseur Seksueel Geweld heeft een helikopterview, houdt overzicht en ziet toe op een efficiënt en constructief overleg. De procesregisseur benut de expertise van de deelnemende organisaties optimaal. Daarnaast initieert de procesregisseur tweejaarlijks een themamiddag. Hierin komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering of samenwerking. De invulling van de themamiddagen gebeurt in nauw overleg met de deelnemers van het scenarioteam Seksueel Geweld. De kerntaken van de procesregisseur Seksueel Geweld zijn ondermeer: - Het juist en tijdig analyseren, screenen en beoordelen van zorgmeldingen / aanmeldingen en kritieke situaties. - Het vertalen van het integrale trajectplan naar een uitvoering door de relevante betrokken ketenpartners vanuit de straf- en zorgsector (stemt samen met de ketenpartners de uitvoering van het gemaakte scenario af). - Houdt in het trajectplan rekening met alle relevante leefgebieden en stemt indien nodig af met andere procesregisseurs of derden. - Het bewaken van de kwaliteit van de (coördinatie van) zorg en de borging van een systeemgerichte aanpak. - Signaleert en vertaalt knelpunten in uitvoering en beleid t.b.v. beleidsverbetering. 4. Fasering en besluitmomenten Voor de verdere ontwikkeling van een plan van aanpak op het gebied van seksueel geweld in de regio West Brabant moeten er een aantal principebesluiten genomen worden door de ketenpartners. De procesregisseur Seksueel Geweld is verantwoordelijk om samen met de ketenpartners tot concrete (samenwerkings-) afspraken en besluiten te komen, waardoor het proces voor verdere aanpak en ontwikkeling van het scenarioteam Seksueel Geweld in regio West Brabant in gang gezet kan worden. Bijgaand een overzicht van de acties en besluitmomenten gedurende de komende periode Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 8 van 10

9 1. Periode: november 2012 t/m januari 2013 Omschrijving Besluitmoment Door wie Akkoord op Projectvoorstel Seksueel Geweld; plan van aanpak in de regio West Brabant Januari 2012 SHG, AMK, politie, Centrumgemeente Breda Vacature procesregisseur Seksueel Geweld uitzetten Aanstellen van procesregisseur Seksueel Geweld Inventarisatie deelname ketenpartners scenarioteams Seksueel Geweld en het Samenwerkingsverband Samenwerkingsafspraken met ketenpartners November/ december 2012 December 2012 December/ januari 2013 Januari 2013 SHG, AMK, politie SHG, AMK, politie SHG, AMK, politie SHG, AMK, politie, Centrumgemeente Breda 2. Periode: februari 2013 t/m december 2013 Op 1 februari 2013 komt de procesregisseur Seksueel Geweld van start. Gedurende het jaar 2013 is het van belang dat de vormgeving en facilitering van de aanpak Seksueel Geweld verder wordt uitgewerkt, inclusief samenwerking met organisaties en uitvoering van deskundigheidsbevordering. In grote lijnen komt de verdere ontwikkeling van de aanpak Seksueel Geweld in regio West Brabant neer op: - sturing op het proces van aanmelding tot borging; traject hulpverlening en straf op elkaar afstemmen; - samenwerking en besluitvorming met kernpartners zorg en straf verstevigen; - naamsbekendheid creëren en voorlichting in signalering en aanmelding van seksueel geweld; - criteria opstellen voor het bespreken van casussen, het op rappel zetten en hoe opgeschaald kan worden indien hulpverlening stagneert; - deskundigheidsbevordering; - resultaatomschrijving: waarop gaat getoetst worden, welke (concrete) resultaten moeten er worden bereikt; - communicatie: met wie wordt wat gecommuniceerd en hoe (intern en extern). 4. Resultaatomschrijving Het samenwerkingsverband Seksueel Geweld moet aan de hand van (concrete) resultaten kunnen toetsen of het scenarioteam Seksueel Geweld in de regio West Brabant bestaansrecht heeft en in hoeverre bijsturing nodig of gewenst is. Het voorstel is dat de procesregisseur Seksueel Geweld, samen met de ketenpartners, nader onderzoekt welke resultaten haalbaar zijn en op welke momenten er getoetst kan worden en besluitvorming nodig is ten behoeve van de voortgang/aansturing van de aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 9 van 10

10 5. Randvoorwaarden 1. Deskundigheidsbevordering Om ervoor te zorgen dat de aanpak van Seksueel Geweld in de regio West Brabant zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd is deskundigheidsbevordering nodig. De aanwezige kennis dient goed benut te worden, het kennisniveau moet hoog blijven en er is sprake van kennisoverdracht. Daarnaast is het van belang dat de (al ontwikkelde) methodiek (en) worden toegepast die de aanpak van seksueel geweld verstevigd. Deskundigheidsbevordering kan als volgt worden opgepakt. - De procesregisseur Seksueel Geweld organiseert voor ketenpartners tweejaarlijks een themamiddag waarin onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met kennisoverdracht en verdere ontwikkeling(en) rondom de aanpak van Seksueel Geweld. - Gezamenlijk casuïstiek bespreken, zodat door middel van feedback de aanpak van Seksueel Geweld verder kan worden versterkt en verstevigd. - Het volgen van trainingen op het gebied van: o Vlaggensysteem Het Vlaggensysteem is een pedagogische ethische interventie, ontwikkeld door Lou Repetur, dat helpt om objectiever en neutraler seksueel gedrag te duiden. Het systeem bestaat uit zes criteria, een normatieve lijst en een aantal oefeningen om te doen met verschillende groepen jongeren. Die criteria bestaan uit: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijdsadequaat gedrag, context adequaat gedrag en zelfrespect. Er kan sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag als slechts een van deze criteria niet aanwezig is. Het systeem geeft een beoordeling en koppelt dat aan een vlag. Hierbij staat de groene vlag voor gezond seksueel gedrag. Geel staat voor licht overschrijdend gedrag. Bij rood is er sprake van ernstig en de zwarte vlag betekent zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan is ingrijpen en/of straffen vereist. o Signs of Safety 2. Financiën De basis van Signs of Safety is oplossingsgericht werken. Signs of Safety is een benadering die door Andrew Turnell en Steve Edwards in de jaren 90 in Australië is ontwikkeld. Men wilde komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Signs of Safety richt zich in tegenstelling tot de meeste methodieken op directe veiligheid, ook als het gezin bij elkaar blijft. Dit door middel van een veiligheidsplan waar het hele netwerk bij wordt betrokken. De procesregisseur Seksueel Geweld in de regio West Brabant stuurt twee scenarioteams aan (Bergen op Zoom en Breda) en wordt voor het jaar 2013 gefinancierd door centrumgemeente Breda. Deelnemende organisaties leveren een bijdrage aan het scenarioteam Seksueel Geweld Plan van Aanpak Seksueel Geweld West Brabant Pagina 10 van 10

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Fouten durven maken is jezelf toestaan om te leren Lou Repetur, expert SGG MOVISIE

Fouten durven maken is jezelf toestaan om te leren Lou Repetur, expert SGG MOVISIE Fouten durven maken is jezelf toestaan om te leren Lou Repetur, expert SGG MOVISIE 5/15/2013 Oh Oh Cherso, houdini, rodeo, plork Pijpwedstrijd op jongerenparty in Zaandam Profiel op homo chatsite Seksualisering,

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant.

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Workshop Huisverbod Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Investeringen Gemeente West-Brabant - Convenantafspraken - Programma Afhankelijk & Veilig

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Symposium Zedendelicten 11 september 2014. Centrum Seksueel Geweld Amsterdam

Symposium Zedendelicten 11 september 2014. Centrum Seksueel Geweld Amsterdam Symposium Zedendelicten 11 september 2014 Centrum Seksueel Geweld Amsterdam Even voorstellen: Martine Reukers Beleidsadviseur Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Afdeling Ontwikkeling &

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Effectief uit huis plaatsen?

Effectief uit huis plaatsen? Effectief uit huis plaatsen? Resultaten en randvoorwaarden Katrien de Vaan Maartje Timmermans Ad Schreijenberg Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 november 2013 De Wet tijdelijk

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,

Geachte leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Datum 8 november 2012 Referentie MMEB/071112/IVH Betreft Gratis VOG voor vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken Geachte leden van de vaste kamercommissie

Nadere informatie

Verslag quickscan Eindhoven

Verslag quickscan Eindhoven Naar een betere regionale aanpak van seksueel geweld Verslag quickscan Eindhoven Augustus 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak

Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Conferentie : SAFE OP SCHOOL, WAT WE LEREN VAN INCIDENTEN Workshop: Als buiten binnen een probleem is; de Rotterdamse probleemaanpak Datum: 14 april 2010 Programma workshop Introductie workshopleiders

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

Ketenaanpak in Antwerpen

Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak bij Intrafamiliaal Geweld Ketenaanpak bij Roma (buurtstewards inzet) Ketenaanpak bij Radicalisering CO3 Cliënt centrale Organisatie 3 sectoren die samenwerken: 1) bestuur:

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Bijlage 6. Format scholing

Bijlage 6. Format scholing Bijlage 6 Format scholing 1 2 Regionaal Scholingsplan Regionale aanpak kindermishandeling Inge Anthonijsz, senior adviseur NJi Nathalie Sie, implementatieadviseur NJi Utrecht, februari 2009 3 4 Het maken

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant Bijlage bij Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant Met ondertekening van dit convenant conformeren partijen zich eraan dat zij acties (gaan) uitvoeren die bijdragen aan de aanpak van

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten Inhoudsopgave Inleiding 17 Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten 1 Definitie en begripsafbakening 23 1.1 Geweld in gezinnen: an inconvenient truth 23 1.2 Kenmerken van geweld in gezinnen

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERKORTE VERSIE Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERSIE JULI 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities... 4 I. Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling...7

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

SYMPOSIUM Seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Doorontwikkeling Vlaggensysteem RJ

SYMPOSIUM Seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Doorontwikkeling Vlaggensysteem RJ SYMPOSIUM Seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Doorontwikkeling Vlaggensysteem RJ Op 6 februari vond het tweede symposium plaats in het kader van het Raak-Pro project Gezond seksueel gedrag in

Nadere informatie