Jaarverslag Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving Profiel Missie en visie Strategie Sturingsfilosofie Omgeving en stakeholders 7 2. Onderwijs Strategie Kwaliteit Ontwikkelingen portfolio Rendement/uitval Tevredenheid Toelatingsbeleid Aansluiting met vo, mbo en wo Praktijkgericht Diversiteit Maatschappelijke betrokkenheid Studentenvoorzieningen ICT en mediavoorzieningen Huisvesting Fontys Onderwijsprijs Studentprijzen Onderzoek Strategie Promotiebeleid Lectoraten Onderzoeksprogramma s Kenniscirculatie RAAK-programma s Kwaliteit Stakeholders Internationalisering Strategie Internationale leerervaring Kwaliteitszorg Buitenlandse studenten Internationale projecten Medewerkers Personeelsbeleid Reorganisatie Bijzondere bijdragen Duurzaamheid Governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap Studenteninspraak Horizontale verantwoording Planning, control en risicomanagement Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Financiële resultaten Strategische doelstellingen Resultaat Kengetallen Verkorte jaarrekening Financiering Treasury Begroting Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Accountantsverklaring 40 Bijlagen I Organogram 41 II Externe prijzen Fontysstudenten 42 III Overzicht lectoraten 44 IV Kengetallen medewerkers 45 V Kengetallen studenten Contractactiviteiten Strategie Verantwoording Kwaliteitszorg Resultaten Aanbod Wijzigingen Stakeholders 24 2

3 Onderwijskwaliteit als prioriteit Verslag Raad van Toezicht Toezicht en bestuur van Fontys Hogescholen zijn ingericht overeenkomstig de in de Branchecode Governance Hogescholen vastgelegde principes. De Raad van Toezicht ziet toe op een correcte naleving hiervan door de Raad van Bestuur. De voltallige raad vergaderde zes keer met de gehele Raad van Bestuur en meerdere keren met betreffende portefeuillehouders in de subcommissies Audit, Remuneratie en Identiteit. Er was eenmaal overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad. De reeds in 2008 duidelijk zichtbare teruggang in studentenaantallen met de daarmee samenhangende vermindering in de financiering voor de komende jaren en de meetbare erosie van student- en medewerkertevredenheid hebben de Raad van Bestuur gedwongen tot het nemen van een aantal ingrijpende maatregelen. Bij de keuzes tot ombuigingen van zowel financiële aard als aanpassingen in organisatorische zin, is de eerder geformuleerde focus op hoge kwaliteit van het onderwijs in een professionele organisatie, in een omgeving waarin de hogeschool als kennisinstelling stevig is ingebed, onverminderd als uitgangsstelling genomen. Binnen die focus stelt de Raad van Bestuur zich tot doel dat binnen twee tot drie jaar alle opleidingen van Fontys tot de beste van Nederland behoren. De kwaliteit van het onderwijs, structurele verhoging van de studenttevredenheid en de verbetering van studiesucces zijn daarin bepalend. De Raad van Toezicht onderschrijft die noodzaak tot de door de Raad van Bestuur voorgestelde ombuigingen om Fontys kwalitatief, zowel ten aanzien van de student- en medewerkertevredenheid als financieel weer gezond te maken en om meer te (kunnen) investeren in het primair proces van hoger beroepsonderwijs. De strategie Idealisme in learning communities, een kwaliteitsstrategie werd geactualiseerd en prioriteiten werden gesteld in het strategisch pamflet Kwaliteit in learning communities, prioriteiten en accenten. Een belangrijke wijziging in de geactualiseerde strategie betrof de sturingsfilosofie van de Raad van Bestuur. De centrale en uniforme Fontysbrede sturing door een forse beleidsstaf en een zeer omvangrijk Facilitair Bedrijf wordt volgens het herontwerp Facilitair Bedrijf Naar een nieuwe Fontys Serviceorganisatie omgebogen naar een kleinere en meer klantgerichte dienstenorganisatie. Deze reorganisatie omvat een reductie van ruim 130 fte en een beoogde bezuiniging van 15 miljoen op centrale ondersteunende diensten. Daarbij krijgen de onderwijsinstituten grotere integrale verantwoordelijkheid voor het primaire proces. Met het oog op de veranderde sturingsfilosofie en het vertrek in de loop van 2009 van drie leden van de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht besloten tot een aanpassing van de statuten en het bestuursreglement ten aanzien van de bestuurssamenstelling. Het aantal bestuurders werd gewijzigd van minimaal drie en maximaal vijf, in minimaal twee en maximaal vier, bedoeld om de overgangssituatie van de oude naar de nieuwe bestuurssamenstelling mogelijk te maken. In 2010 zal het aantal bestuurders maximaal drie zijn. In die context heeft de Raad van Toezicht medio 2009 twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur benoemd: drs. W.L.M. de Koning RA en drs. E.C. Meijer. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht zelf veranderde met de komst van ir. S.J. Wittermans als opvolger van dr. N.J. Koole. De door de Raad van Bestuur voorgestelde aanpassingen, c.q. mutaties ten aanzien van aan Fontys Hogescholen gelieerde rechtspersonen kreeg de steun van de Raad van Toezicht, evenals het voornemen van het bestuur om bij de overgang naar het nieuwe landelijke bekostigingssysteem de negen unieke schoolcodes (BRINnummers) terug te brengen tot één. De Raad van Toezicht is zich bewust dat in alle opzichten 2009 voor Fontys een bewogen jaar is geweest, waarin veel van medewerkers en organisatie werd gevraagd. Het is dan ook goed om te constateren dat een aantal ingrepen en veranderingen al zichtbaar effect sorteren: tevredenheid van studenten én van decanen nam toe, de instroom steeg en het financiële perspectief ontwikkelde zich duidelijk in de goede richting. Het realiseren van de hierboven geformuleerde doelstelling van de Raad van Bestuur ten aanzien van de positie van Fontys als onderwijsinstelling binnen het hbo zal echter een blijvende focus vragen op het thema onderwijskwaliteit als prioriteit binnen een gezond financieel kader met een beroep op alle medewerkers van Fontys om primair te investeren in hoge kwaliteit opleidingen. Een volledig verslag van de Raad van Toezicht is te vinden in hoofdstuk 8 Governance. 3

4 1. Fontys en omgeving 1.1 Profiel Fontys Hogescholen is met zo n studenten, personeelsleden en een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren, een van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. De 31 instituten verzorgen ruim 200 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast worden 36 mastervarianten en zeven Associate degrees aangeboden. Cursussen en trainingen worden in stedelijke centra - vooral in Zuid-Nederland - aangeboden. Naast onderwijs legt Fontys zich ook - met 37 lectoraten toe op onderzoek en kennisinnovatie en contractactiviteiten. Schematische weergave totaal aantal inschrijvingen als student per lesplaats Juridische en interne organisatiestructuur Fontys is een stichting die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond de processen: Primair: de instituten voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uit. Bestuurlijk: de Raad van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht. Ondersteunend: de ondersteunende afdelingen verrichten ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. 4

5 1.2 Missie en visie Fontys wil een professionele organisatie zijn in een regionale omgeving waarin zij als kennisinstelling stevig is ingebed en leidend is. Door middel van intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs wil Fontys met al haar opleidingen binnen twee tot drie jaar tot de beste van Nederland behoren. Kortom, een onderwijsorganisatie waar student, beroepenveld en medewerkers trots op zijn. Om deze doelstellingen te realiseren wordt gefocust op kwaliteitsverbetering. De titel van dit jaarverslag luidt daarom: Onderwijskwaliteit als prioriteit. Onderwijsvisie Het competentiegestuurd onderwijs van Fontys is gebaseerd op de drie pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Eigen docenten, een eigen vleugel in de gebouwen en een eigen indentiteit maken het onderwijs kleinschalig, wat volgens Fontys bijdraagt aan de hoge kwaliteit van het onderwijs die zij nastreeft. Aandacht voor het ontdekken van de eigen talenten, dromen en ambities draagt bij aan de persoonlijke vorming van de individuele student. Deze persoonlijke aandacht is terug te vinden in het brede assortiment van voorzieningen dat Fontys haar studenten biedt. 1.3 Strategie Fontys verkeerde in zwaar weer. Dit werd mede veroorzaakt doordat de kwaliteit van het onderwijs alsmede op onderdelen daarvan de organisatie niet goed genoeg meer waren. Dit leidde tot terechte kritiek van studenten, ouders, toeleverende scholen en ook intern van medewerkers. Een te centraal aangestuurde en te ver doorgevoerde onderwijsvernieuwing en een te grote en logge centrale ondersteuning lagen daaraan mede ten grondslag. Door minder instroom en hoge uitval daalde het marktaandeel de afgelopen vijf jaar met bijna 10%. Terwijl het studentenaantal daalde, stegen de kosten van de ondersteunende diensten, staf en overhead, én huisvesting. Met als gevolg de noodzaak van een stevige financiële ombuiging. Verandering is noodzakelijk en vraagt enerzijds om focus op het weer financieel gezond maken van de organisatie, anderzijds om meer te kunnen investeren in het hart van het onderwijs: de onderwijsuitvoering. Alles wat niet direct bijdraagt aan het primair proces staat ter discussie. Deze focus vraagt bovendien om een niet praten maar doen aanpak. Om de koers zodanig te wijzigen dat alle Fontysopleidingen binnen twee tot drie jaar tot de best presterende van Nederland behoren, is de in 2007 gepubliceerde strategie Idealisme in learning communities, een kwaliteitsstrategie geactualiseerd. De prioriteiten zoals beschreven in het strategisch pamflet Kwaliteit in learning communities: prioriteiten en accenten (mei 2009) zijn: focus op de bacheloropleidingen en door de overheid bekostigde masteropleidingen; streven naar hoogwaardig onderwijs; inbedding in de omgeving; een professionele organisatie van het onderwijs. Om de focus op de bovengenoemde vier prioriteiten te realiseren stelde de Raad van Bestuur criteria vast waarop prestaties van instituten en afdelingen beoordeeld worden: kwaliteit en de organisatie van het onderwijs (met inbegrip van de accreditatiekaders); student- en medewerkertevredenheid; waardering door het beroepenveld; studierendement en weinig uitval; instroom; ratio onderwijzend - onderwijsondersteunend personeel. 5

6 1.4 Sturingsfilosofie Een belangrijke wijziging die de geactualiseerde Fontysstrategie met zich meebrengt betreft de sturingsfilosofie van de Raad van Bestuur. De centrale en uniforme Fontysbrede sturing door een beleidsstaf en een groot Facilitair Bedrijf (waarin alle ondersteunende processen waren ondergebracht) wordt volgens het herontwerp Facilitair Bedrijf Naar een nieuwe Fontys Serviceorganisatie (september 2009) omgebogen ten gunste van een kleinere en meer klantgerichte dienstenorganisatie die vanaf 1 januari 2010 per dienst rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteert in plaats van aan een directie Facilitair Bedrijf. De onderwijsinstituten krijgen een grotere integrale verantwoordelijkheid. Als gevolg hiervan zijn de instituten in grote mate vrij in de wijze waarop zij invulling geven aan de primaire en een aantal ondersteunende processen ten aanzien van onderwijs, toegepast onderzoek en contractactiviteiten. Voorwaarde is dat toegepast onderzoek en contractactiviteiten te allen tijde een aantoonbare en directe meerwaarde voor het onderwijs hebben. Binnen de onderwijsinstituten en de diensten streeft Fontys naar het creëren van meer professionele ruimte. Hierbij hoort het nemen van verantwoordelijkheden en het aanspreken van een ander daarop. Het doel van deze professionele ruimte is dat elk individu en elk team voelt dat zij er toe doen en dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de student en voor de Fontysorganisatie. Maatregelen De aangepaste visie, missie, strategie en sturingsfilosofie vonden hun vertaling in diverse veranderingen en maatregelen. Om intensief, uitdagend, boeiend en uiteraard goed georganiseerd onderwijs te realiseren trof Fontys verschillende maatregelen: 1. Bij de start van 2009 was de verhouding tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 57:43. De beoogde verhouding is minimaal 60: Alle (centrale) ondersteunende afdelingen worden gereorganiseerd. De staf van zo n kleine 700 fte wordt met circa 20% teruggebracht. Deze bezuiniging komt daarmee op termijn grotendeels beschikbaar voor onderwijsuitvoering. 3. De huisvestingslasten zijn te hoog. De beschikbare meters zullen beter benut worden. De meters en locaties die daardoor vrijkomen worden afgestoten. De besparing op de huisvestingslasten zal ingezet worden in het onderwijs. 4. Elk instituut kreeg de opdracht om de lasten in evenwicht te brengen met de baten en het activiteitenniveau. 5. Er wordt gewerkt aan de reductie van het aantal langverblijvers en de uitval van studenten en verbetering van studierendementen. 6. Het aantal minors wordt flink teruggebracht. 7. Met betrekking tot het aanstellen van nieuwe promovendi wordt een terughoudend beleid gevoerd. 8. Alle bijzondere projecten en activiteiten worden kritisch beoordeeld op inbedding in en toegevoegde waarde voor het onderwijs. Indien aantoonbare meerwaarde ontbreekt worden deze beëindigd. Fontys gaat door een fase waarin veel van de mensen en organisatie wordt gevraagd. Naast de nodige wrijvingen en spanning die de ingezette veranderingen veroorzaken, brengen de ruimte en verantwoordelijkheid die gegeven worden op steeds meer plaatsen binnen Fontys nieuw elan, trots, eigenaarschap en succes. Het studiejaar 2009 was gegeven alle ontwikkelingen nadrukkelijk een overgangsjaar van veel zaken die op weg zijn van oud naar nieuw. Inmiddels is Fontys weer op de goede weg. Alle accreditaties en visitaties hebben in 2009 tot een positief oordeel geleid. De doelstelling voor 2009 van groei in instroom en reductie van uitval heeft geleid tot een volumegroei van 3,8% (landelijke groei 5%). De instroom nam sinds september 2008 met 2,5% toe. De studenttevredenheid op basis van de eigen Fontysmeting steeg op een tienpuntschaal van 5,8 in december 2008 naar 6,4 in december Volgens de landelijke meting scoorde Fontys een 3,5 gemiddeld (op een vijfpuntschaal) ten opzichte van landelijk 3,6. De gemiddelde medewerkertevredenheid daalde ten opzichte van december 2008 van een 6,70 naar een 6,54. Gegeven de grote reorganisatie is dit niet onverwacht. De kanteling in het verhoudingsgetal onderwijzend personeel - onderwijsondersteunend personeel gaat sneller dan verwacht. De stevige ingrepen leidden tot een ratio van bijna 60:40 per eind Diverse projecten en activiteiten die geen directe meerwaarde hebben voor de opleidingen werden beëindigd. 6

7 1.5 Omgeving en stakeholders De omgeving, die steeds internationaler wordt, bepaalt mede het speelveld van Fontys. Die omgeving kent een grote diversiteit in termen van beroepsgroep en context. Deze diversiteit wordt weerspiegeld in het onderwijsaanbod van Fontys. Stakeholders zijn de personificatie van de omgeving van Fontys: (potentiële) studenten, ouders van studenten, alumni, medewerkers, beroepsbeoefenaren, werkgevers, vertegenwoordigers van toeleverend en afnemend onderwijs en overheden. Zowel op concern- als instituutsniveau onderhoudt Fontys systematisch relaties met externe stakeholders, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de alumni en het werkveld. Ook bouwt Fontys op beide niveaus aan structurele relaties met binnen- en buitenlandse hogescholen of universiteiten. Aan alle opleidingen zijn beroepenveldcommissies en/of adviescommissies verbonden. Om de tevredenheid van de stakeholders te meten houdt Fontys regelmatig tevredenheidmetingen onder studenten, medewerkers en beroepenveld. De Raad van Bestuur geeft inzicht in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en communiceert hierover met relevante stakeholders. In 2009 richtte de Raad van Bestuur zich samen met directeuren ook op de informele dialoog met de stakeholders door het houden van een vijftigtal bijeenkomsten in het kader van de Focus op Fontystour. Tijdens deze tour was er rechtstreeks contact met studenten, medewerkers en toeleverende scholen om beter zicht te krijgen op alle (organisatorische) knelpunten. Deze knelpunten werden als actiepunten in de organisatie uitgezet. In december plaatste de Raad van Bestuur een ingezonden brief in de regionale dagbladen, met de titel De keuzes van Fontys. Dit artikel gaf uitleg over de belangrijkste strategische keuzes van Fontys en de achtergronden van deze keuzes. Het beschreef ook waar Fontys voor staat en waar Fontys door haar stakeholders op aangesproken wil worden. 7

8 2. Onderwijs 2.1 Strategie Fontys Hogescholen is een learning community die kwaliteit in haar strategie centraal heeft gesteld. Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. De onderwijsvorm die Fontys hiervoor toepast is competentiegestuurd onderwijs. Kennis, vaardigheden en beroepshouding zijn hierbij de drie pijlers. De studenten worden hiermee goed voorbereid op de beroepspraktijk of op zelfstandig ondernemerschap. Fontys ziet het als haar taak om bij te dragen aan het ontplooien en opleiden van talent, het stimuleren van persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een waardebewustzijn bij studenten. Fontys is een grote onderwijsinstelling met in inschrijvingen, een volumegroei van 3,8% ten opzichte van Vooral bij de bacheloropleidingen in de sectoren economie en techniek nam het aantal inschrijvingen flink toe. Ondanks het grote aantal studenten is het onderwijs bij Fontys kleinschalig georganiseerd. Bovendien besteedt Fontys bijzondere aandacht aan de randvoorwaarden voor een soepel verloop van de studie van de student, zoals onderwijs- en tentamenroosters, feedback op toetsen en opdrachten, studievoortgangregistratie, informatievoorziening en bereikbaarheid van docenten. Een aantal centrale kaders voor het bacheloronderwijs is voor een belangrijk deel losgelaten om daarmee de instituten meer eigen ruimte te geven om het onderwijs inhoudelijk en in vormgeving zo in te richten - passend bij de opleiding en het beroep waarvoor wordt opgeleid - dat de kwaliteit stevig verbetert. Daarbij streven instituten naar intensievere samenwerking binnen de domeinen. Het aangepaste kader voor het bacheloronderwijs van Fontys is in het strategisch pamflet Kwaliteit in learning communities: prioriteiten en accenten (mei 2009) beschreven. 2.2 Kwaliteit Fontys wil groeien in kwaliteit. Naar de hoogst mogelijke kwaliteit. In het belang van de studenten, het beroepenveld, de eigen medewerkers en de steden waar Fontys een belangrijke plaats wil blijven innemen. Om alle opleidingen binnen twee tot drie jaar tot de beste van Nederland te laten behoren maakt Fontys financiële middelen vrij ten gunste van de kwaliteit en organisatie van de bachelor- en bekostigde masteropleidingen, de kwaliteit en inzet van docenten en een verbeterd studierendement. De kwaliteit van het onderwijs wordt extern geborgd door keurmerken, zoals de accreditaties van het Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. In 2009 werden de volgende Fontysopleidingen geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Bacheloropleidingen Bedrijfswiskunde Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Docent Drama Docent Muziek Elektrotechniek (Eindhoven) Elektrotechniek (Venlo) Financial Services Management Opleiding tot Leraar basisonderwijs (Eindhoven, s-hertogenbosch, Sittard, Tilburg en Venlo) Leraar Lichamelijke Opvoeding Muziek Podotherapie Public Administration Vormgeving Visuele Communicatie Masteropleidingen Advanced Nursing Practice Architectuur Stedenbouw 8

9 Onderstaande opleidingen doorliepen met goed gevolg de Toets Nieuwe Opleiding: Bacheloropleidingen Automotive Leraar Omgangskunde Lifestyle Toegepaste Gerontologie Masters Accounting en Auditing (onbekostigd) Choreografie (onbekostigd) Leren en Innoveren Master of Business Administration (onbekostigd) Master of Music Stakeholders Het beroepenveld is door middel van adviesraden op instituutsniveau systematisch betrokken bij de inhoud en vormgeving van het bestaande opleidingsaanbod. Studenten hebben hierop invloed via medezeggenschapsraden en opleidingscommissies. De overheid is betrokken via haar accreditatiesystemen. Voor het nieuwe opleidingsaanbod vindt gericht - kwalitatief en kwantitatief - onderzoek plaats naar de behoefte van het beroepenveld (veelal inclusief locale en regionale overheden) en de belangstelling van studenten. De overheid is betrokken via kwaliteits- en macrodoelmatigheidstoetsing van aanvragen voor nieuwe opleidingen. Het werkveld participeert bovendien in klankbordgroepen/adviescommissies die worden ingericht bij de projectmatige ontwikkeling van nieuwe opleidingen. 2.3 Ontwikkelingen portfolio Bachelors Aan het onderwijsaanbod werden zes bekostigde bacheloropleidingen toegevoegd: Bachelor Automotive (Eindhoven, start 2010) Bachelor HBO-ICT (Eindhoven, conversie van drie informaticaopleidingen, gestart 2009) Bachelor Leraar Omgangskunde (Tilburg, gestart 2009) Bachelor Lifestyle (Tilburg, start 2010) Bachelor Pedagogiek en Bachelor Leraar voortgezet onderwijs tweedegraad in pedagogiek ( s-hertogenbosch, start 2010) Bachelor Toegepaste Gerontologie (Eindhoven, in samenwerking met Hogeschool Windesheim, start 2010) Per september stopte de opleiding Audiologie in Eindhoven als gevolg van een te gering aantal studenten. In 2009 is besloten de Fontysopleidingen Pedagogiek en Podotherapie in Amsterdam in 2010 over te dragen aan Hogeschool INHolland in Amsterdam. Sinds enkele jaren daalt de instroom van studenten bij de bacheloropleidingen Leraar Godsdienst Levensbeschouwing tweedegraad en Godsdienst - Pastoraal Werk, en de masteropleiding Leraar Godsdienst Levensbeschouwing eerstegraad. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing onderzoekt daarom mogelijkheden tot samenwerking met de Universiteit van Tilburg per september Om kwalitatieve en organisatorische redenen was Fontys Hogeschool Sociale Studies genoodzaakt lesplaats Tilburg te sluiten. Nagenoeg alle studenten zullen per september 2010 in Eindhoven starten. Door demografische ontwikkelingen neemt de behoefte aan pabo afgestudeerden in het zuiden in de toekomst af. Om die reden verkennen Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd samenwerking in het educatief domein. Minors Aan het assortiment minors werden drie nieuwe minors toegevoegd: Commercieel technisch ingenieur International education Introduction information and communication technology De minor Director verviel, waarmee het totale assortiment bestond uit 85 minors. Hiervan werd het merendeel in het Nederlands, 21 in het Engels en één in het Duits aangeboden. Geconstateerd werd dat het aantal minors groot is. Vanaf 2010 zal het minoraanbod gefocust zijn op een beperkter 9

10 aantal kwalitatief hoogstaande, brede minors terwijl de verdiepende opleidingsminors in het curriculum als facultatief onderdeel opgenomen worden. Masters Fontys kreeg er twee nieuwe (bekostigde) masteropleidingen bij: Master Leren en Innoveren bij Fontys PABO Eindhoven en de Master of Music als conversie van de ongedeelde Voortgezette Kunstopleiding Muziek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Nieuwe onbekostigde masteropleidingen zijn: Accounting en Auditing, Choreografie en Master of Business Administration. Associate degrees Zeven bekostigde Associate degrees in het educatieve domein gingen per september van start: Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II in Eindhoven. Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II in Eindhoven. Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn in Tilburg. Onderwijsondersteuner Handel en Administratie in Tilburg en Sittard. Onderwijsondersteuner Metaal-Elektro-Installatietechniek, Elektrotechniek in Eindhoven. Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek I en II in Eindhoven. Onderwijsondersteuner Uiterlijke verzorging in Tilburg. De Raad van Bestuur ging akkoord met het verder ontwikkelen van de mogelijke Associate degree s ICT, Small Business & Retailmanagement, Medische laboratoriumdiagnostiek en Mechatronica. In de toekomst zal Fontys terughoudend omgaan met de ontwikkeling van nieuwe Associate degree s. Volgens de visie van de Raad van Bestuur is het wenselijk dat Associate degree s in de toekomst een eigenstandige positie gaan innemen: een tussenniveau en daarmee een belangrijke schakel tussen mbo en hbo. Op deze wijze behoudt het hbo een helder profiel dat opleidt tot een herkenbaar hbo-diploma, met grote waarde op de arbeidsmarkt. Wijzigingen Fontys PABO s-hertogenbosch veranderde van naam en ging verder als Fontys Pedagogische opleidingen s- Hertogenbosch. De naam van de bacheloropleiding Fiscale Economie wijzigde in Fiscaal Recht en Economie. 2.4 Rendement/uitval Fontys zet sterk in op vermindering van de uitval, en een beter studierendement van haar gedifferentieerde studentenpopulatie. Zij doet dit door studiekeuzevoorlichting, intensieve studieloopbaanbegeleiding, schakelminors en doorstroomprogramma s voor een vloeiende aansluiting met vo, mbo en wo en een intern verwijzingssysteem voor studenten bij dreigende uitval. Het houden van intake- en exitgesprekken is een relatief nieuwe aanpak voor het verbeteren van het studierendement. In studiejaar werd het project Uitvalpreventie en studiesucces uitgevoerd bij de techniekopleidingen van Fontys. Elk van de participerende techniekinstituten stelde een uitvalpreventieplan op waarmee de uitval (in de propedeuse) en het rendement van de opleiding in het algemeen zouden moeten worden verbeterd. Werkgroepen hielden zich bezig met specifieke productontwikkeling, zoals standaardprocedures en vragen voor exitgesprekken. Het houden van intakegesprekken nam toe. Resultaten van het project zullen in het voorjaar van 2010 worden opgeleverd. Fontys startte het project Boeien? & Binden! Met als doel het beperken van vroegtijdige uitval in het propedeusejaar, met name in het domein van de exacte vakken. Het project Integrale trajectbegeleiding door kiezen en (ver)binden heeft als doelstelling het vergroten van de kansen van potentiële en eerstejaars pabostudenten. Fontyspabo s en Hogeschool Zuyd willen de uitvalproblematiek vroegtijdig aanpakken nog voor de student aan de hbo-opleiding begint en begeleiding op maat bieden in de propedeuse. 10

11 2.5 Tevredenheid Studenttevredenheid is een van de criteria waarop Fontys de prestaties van haar instituten en afdelingen nadrukkelijk beoordeelt. Interne en externe metingen worden door de betrokken instituten en afdelingen geanalyseerd met als doel een verdere focus op de kwaliteitzorg van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Studentenmonitor Sinds 2008 meet Fontys op regelmatige basis de tevredenheid van haar studenten. Fontys hecht zeer aan deze interne meting, ook omdat achter deze scores vrijwel altijd een eenduidig beeld schuil lijkt te gaan van het presteren van een instituut op een breed front. Eind juni werd onder studenten een steekproef afgenomen (N=3.000). De score bedroeg gemiddeld 6,0 waar deze begin ,8 was. De gemiddelde tevredenheid in december nam verder toe en kwam uit op een 6,4. Een belangrijke verbetering die een trend van toenemende tevredenheid onder studenten zichtbaar maakt. Landelijk studenttevredenheidonderzoek (STO) Volgens het STO 2009 scoorde Fontys een 3,5 gemiddeld (op een vijfpuntsschaal) ten opzichte van landelijk 3,6. Op zes van de elf vraaggebieden was de Fontysscore hoger dan landelijk. De deskundigheid van docenten en de beroepsoriëntatie scoorden goed. Aandachtsgebieden voor Fontys die forse verbeteringen behoeven zijn de informatievoorziening naar de student, de organisatie en roostering en de wijze van toetsing en beoordeling (73% van de instituten behaalde bij deze aspecten een score lager dan 3,3). Elsevier Elsevier Thema nam wederom een kwart van de vijftig grootste hbo-studies onder de loep. Van hbo-studenten, verdeeld over 21 studies in voornamelijk de economische hoek en ook de pabo s, werd de tevredenheid gepeild. Alle zeventien onderzochte Fontysopleidingen scoorden een voldoende. Echter, daarvan scoorden nu nog veertien opleidingen onder het landelijk gemiddelde. De kwaliteitsaspecten toetsing en onderwijs en communicatie behoeven onverminderd intensieve aandacht. Nationale Studenten Enquête In 2009 werden 28 Fontysopleidingen beoordeeld. Acht opleidingen scoorden boven, vier conform en zestien onder het gemiddelde. 2.6 Toelatingsbeleid Een mbo- (niveau 4), havo- of vwo-diploma met het juiste profiel of toelaatbaar vakkenpakket geeft volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in principe toegang tot alle Fontysbacheloropleidingen. Uitzonderingen zijn de opleidingen met aanvullende eisen. Dit zijn de kunstenopleidingen, maar ook bijvoorbeeld logopedie en lichamelijke oefening. Of iemand aan deze eisen voldoet wordt in het algemeen beoordeeld via een toelatingsonderzoek. Andere uitzonderingen zijn toelating op basis van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en de 21+ toelatingsregeling voor potentiële studenten van 21 jaar of ouder, die niet over de gewenste vooropleiding beschikken. In november besloot de Raad van Bestuur tot de aanvraag van een numerus fixus voor de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voor het studiejaar Ook de bacheloropleidingen Journalistiek voltijd en Fysiotherapie voltijd kennen een numerus fixus voor De toelaatbaarheid van visumplichtige studenten werd vanaf 2009 door de afdeling diplomawaardering van het Fontys International Office beoordeeld. Uitgezonderd zijn uitwisselingsstudenten. Het kader voor de toelatingseisen voor masteropleidingen is in de WHW vastgelegd; toelatingseisen voor cursussen zijn niet in de WHW vastgelegd en worden per cursus bepaald. 11

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Verkort jaarverslag 2008 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Onder de titel Verbonden in kwaliteit presenteren wij deze brochure als een verkorte weergave van

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2009

Samenvatting Jaarverslag 2009 Samenvatting Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Onderweg naar een nieuwe organisatie NHL Hogeschool legde in 2009 op verschillende manieren een goede basis voor een nieuwe organisatie. Zo is er de nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging

Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging Jaarverslag 2010 Groei door aandacht en uitdaging Inhoudsopgave jaarverslag 2010 Fontys Hogescholen Onderwijskwaliteit als prioriteit 4 Bericht van de Raad van Toezicht 5 1. Fontys en omgeving 6 1.1 Profiel

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Heerlen, Kenmerk: Onderwerp: 4 juni 2008. U081.0640.1.3.0 ros/nel beleidskaderbrief 2009

Heerlen, Kenmerk: Onderwerp: 4 juni 2008. U081.0640.1.3.0 ros/nel beleidskaderbrief 2009 Aan de faculteitsdirecteuren, lectoren, hoofden van ondersteunende diensten, expertisemanagers, beleidsadviseurs & programmamanagers Heerlen, Kenmerk: Onderwerp: 4 juni 2008. U081.0640.1.3.0 ros/nel beleidskaderbrief

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie verzorgd door hogescholen

Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie verzorgd door hogescholen Convenant lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie verzorgd door hogescholen Partijen, 1. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hierna te noemen de minister,

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Open avond woensdag 10 januari 2018

Open avond woensdag 10 januari 2018 Open avond woensdag 10 januari 2018 Tijdens onze open avond helpen wij je graag om de voor jou juiste opleiding te vinden. Tussen 18.30 en 21.00 uur vind je alle informatie over onze deeltijdopleidingen,

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête 2014

Nationale Studentenenquête 2014 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

De zeven leerroutes zorgen ervoor dat studenten een optimaal op hun vooropleiding aansluitend onderwijsprogramma kunnen volgen. De organisatiecultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid,

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele WORKSHOP FACTA CONGRES - donderdag 26 januari 2017 - Wa ht iet tot ze struikele Hé MBO er! Klaar voor een volgende stap? Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen..

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie