MBA-monitor Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools. Fred Verbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBA-monitor 2006. Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools. Fred Verbeek"

Transcriptie

1 MBA-monitor 2006 Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools Fred Verbeek SCO-Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam juni 2006

2 Intern SCO RAPPORT MBA-monitor 2006 Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools Fred Verbeek juni 2006 SCO-Kohnstamm Instituut Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Wibautstraat GM Amsterdam

3 Amsterdam : SCO-Kohnstamm Instituut, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Intern SCO-rapport 40104) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut / Faculteit FMG Mevrouw K. Kesting Wibautstraat 4 Postbus GE Amsterdam tel: /1201

4 Inhoudsopgave MBA-monitor 2006 Hoofdstuk 1 Achtergrond en opzet van het onderzoek blz Inleiding blz Onderzoeksopzet blz De selectie van opleidingen, respondenten en werkgevers blz De dataverzameling blz Analyses en criteria onderzoek onder afgestudeerden blz Correcties voor de invloed van achtergrondkenmerken van afgestudeerden blz Analyses onderzoek onder werkgevers en recruiters blz Eindcijfer blz Opzet rapportage blz. 4 Hoofdstuk 2 Achtergrondgegevens respondenten blz. 5 Hoofdstuk 3 Kwaliteitsaspecten van de opleiding blz Inleiding blz De inhoud van het programma blz De samenhang in het programma blz De docenten blz De waarde van de cursistengroep blz De faciliteiten blz De studeerbaarheid van het programma blz De voorbereiding op de loopbaan blz De opbrengsten van de opleiding blz Rapportcijfer voor opleiding blz. 20 Hoofdstuk 4 Aspecten met betrekking tot de arbeidsmarktrelevantie blz Inleiding blz Het maximaal haalbare salaris is volgens respondent door de opleiding vergroot blz Door opleiding is volgens respondent hoger functieniveau binnen bereik gekomen blz Door opleiding komt afgestudeerde, naar eigen inschatting, in aanmerking voor meer functies dan voorheen blz Invloed opleiding volgens respondent op loopbaan totaal blz Bruto maandloon blz Toename bruto maandloon voor en na opleiding blz Indicator arbeidsmarktrelevantie blz. 28 Hoofdstuk 5 Het oordeel van werkgevers en recruiters blz Inleiding blz Invloed van MBA-diploma op carrière blz Imago van MBA-diploma op Nederlandse arbeidsmarkt blz. 31

5 Hoofdstuk 6 Totaaloordeel en samenvatting per opleiding blz Inleiding blz Totaaloordeel afgestudeerden blz Totaaloordeel werkgevers en recruiters blz Gecombineerd oordeel afgestudeerden en werkgevers-recruiters blz Samenvatting per opleiding blz. 37 Bijlage A In onderzoek betrokken opleidingen blz. 43

6 1. Achtergrond en opzet van het onderzoek 1.1 Inleiding In mei 2004 publiceerde het weekblad Intermediair het vierde onderzoek naar de kwaliteit van parttime Nederlandse opleidingen die voorbereiden op het diploma (Executive) Master of Business Administration. Het was de bedoeling dit onderzoek, dat als doel heeft aankomende studenten die overwegen een (E)MBA-opleiding te gaan volgen een handvat te geven om tot een goede keuze te komen, tweejaarlijks te herhalen. Ook voor dit vervolgonderzoek heeft Intermediair aan het SCO- Kohnstamm Instituut de opdracht gegeven. 1.2 Onderzoeksopzet In dit vijfde onderzoek is er voor gekozen de kwaliteit van de (E)MBA-opleidingen te onderzoeken door het kwaliteitsoordeel van de afgestudeerden te meten en het oordeel van werkgevers en recruiters over de waarde van het diploma van de MBA-opleidingen na te gaan. De vragenlijst voor afgestudeerden was identiek aan die in het vorige onderzoek. Ook voor de werkgevers en recruiters werd dezelfde vragenlijst als twee jaar geleden gebruikt. Uitgangspunt voor de constructie van de vragenlijst voor de afgestudeerden was dat kwaliteit op meerdere dimensies van de opleiding betrekking heeft. Afgestudeerden werd gevraagd de opleiding te beoordelen naar de inhoud van het programma, de samenhang van het programma, de docenten, de waarde van de cursistengroep, de faciliteiten, de studeerbaarheid, de voorbereiding op de loopbaan en de opbrengsten van de opleiding. De afgestudeerden werd gevraagd voorgaande aspecten met elkaar te combineren en tegen elkaar af te weten en op grond daarvan een rapportcijfer aan de opleiding te geven. Tevens konden de afgestudeerden aangeven wat de invloed van de opleiding op hun loopbaan was, wat de motieven waren om aan de opleiding te beginnen, welke kenmerken de functie had die men bekleedde bij aanvang van de opleiding en, indien men van functie was veranderd, welke verschillen er waren tussen de huidige en de vorige functie. 1.3 De selectie van opleiding en respondenten Net als in de eerste vier onderzoeken zijn de brede parttime businessopleidingen geselecteerd die zich richten op de profit sector. Dit jaar richt de monitor zich ook op de parttime business opleidingen in België. Alle opleidingen die aan deze criteria voldeden zijn schriftelijk benaderd met de vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek door de mogelijkheid te openen afgestudeerden van de opleiding met een vragenlijst te benaderen. Bij vijf opleidingen bleken er (nog) geen of onvoldoende afgestudeerden te zijn, drie opleidingen weigerden mee te werken en met één opleiding was geen contact te krijgen. Daarmee bleven 18 opleidingen over om in het onderzoek betrokken te worden waarvan drie uit België. In vergelijking met de MBA-monitor 2004 doen twee opleidingen niet mee (Henley Management College en WSM Business School) en zijn er vijf nieuwe opleidingen (Nyenrode Business Universiteit, Solvay Business School, Universiteit Antwerpen Management School, Universiteit Maastricht Business School en Vlerick Leuven Gent Management School). Een tweetal opleidingen heeft een andere naam gekregen: Avans+ (was Hogeschool Brabant) en HanzeConnect Graduate School (was Hanzehogeschool Groningen). Daarnaast hebben dit jaar voor het eerst vier distance learning opleidingen aan het onderzoek meegedaan t.w. LOI University, NTI University, OU Business School en Spinoza University. Deze opleidingen voldoen nog niet aan de eis wat betreft het aantal afgestudeerden. Ze worden daarom niet afzonderlijk behandeld bij de weergave van de resultaten maar het gemiddelde van deze vier opleidingen wordt vergeleken met het gemiddelde van de reguliere opleidingen. De volledige namen van de aan de MBA-monitor 2006 deelnemende opleidingen en de in dit rapport gehanteerde aanduidingen zijn opgenomen in bijlage A. 1

7 Van de opleidingen die ook al aan de MBA-monitor 2004 hadden meegewerkt zijn de afgestudeerden geselecteerd die in de kalenderjaren 2004 en 2005 hun diploma hadden behaald. De afgestudeerden die daarvóór hun diploma hadden behaald waren al in het vorige onderzoek benaderd. Bij de opleidingen die voor het eerst aan het onderzoek meededen zijn alle afgestudeerden geselecteerd van de kalenderjaren 2003 tot en met Bij de distance learning opleidingen zijn ook studenten geselecteerd die in de laatste fase van hun opleidingen zaten. De werkgevers en recruiters zijn geselecteerd door aan de deelnemende opleidingen te vragen een lijstje aan te leveren met contactpersonen bij bedrijven en wervings- en selectiebureau die de opleiding kennen. Deze personen werd overigens wel verzocht de vragen te beantwoorden voor alle opleidingen die zij kenden. Bij de distance learning opleidingen is dit niet gebeurd. 1.4 De dataverzameling De dataverzameling heeft in dit onderzoek volledig elektronisch plaatsgevonden. De afgestudeerden kregen een met het verzoek aan het onderzoek mee te werken en werden daarvoor verwezen naar een website van Intermediair-online waar de Engelstalige en Nederlandstalige versie van de vragenlijst te vinden waren. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in maart In totaal zijn 1338 afgestudeerden van reguliere opleidingen aangeschreven. Daarvan hebben er 712 na een éénmalig rappel gerespondeerd. Het responspercentage is 53%. Bij de distance learning opleidingen respondeerde 80%. Bij de werkgevers en recruiters bedraagt het responspercentage 42%. 1.5 Analyses en criteria onderzoek onder afgestudeerden Ten behoeve van de analyse en rapportage zijn de vragen die betrekking hadden op een bepaald aspect van de kwaliteit van een opleiding samengenomen tot schalen. Zo zijn schalen berekend voor de inhoud van de opleiding, de samenhang van de opleiding, de docenten, de meerwaarde van de cursistengroep, de faciliteiten, de studeerbaarheid, de voorbereiding op de loopbaan en de mate waarin de doelen van de cursisten met de opleiding gerealiseerd zijn. Het rapportcijfer is een enkelvoudige vraag. Voor alle schalen en het rapportcijfer is de gemiddelde score per opleiding berekend. Bij de berekening van deze gegevens zijn alle afgestudeerden betrokken die in de kalenderjaren 2003, 2004 of 2005 zijn afgestudeerd. De reden hiervan is extreme uitkomsten enigszins te kunnen dempen. Hoe recenter men is afgestudeerd des te meer gewicht een afgestudeerde in de schaal legt. De verhouding van de gewichten van degenen die in 2005 zijn afgestudeerden, degenen die in 2004 zijn afgestudeerd en degenen die in 2003 zijn afgestudeerd is 3 : 2 : 1. Vervolgens is getoetst of deze score significant afwijkt van de totaal gemiddelde score van alle opleidingen. Significant betekent in dit rapport statistische significantie op 10% niveau. Voor dit significantieniveau is gekozen op grond van het aantal respondenten. De opleidingen worden op grond van deze analyses per aspect in drie groepen verdeeld: opleidingen die boven gemiddeld scoren, opleidingen die gemiddeld scoren en opleidingen die onder gemiddeld scoren. Naast het cijfer of het bedrag wordt bij de meeste opleidingen bij elk aspect een tendens weergegeven. Hiermee wordt een vergelijking bedoeld met het vorige onderzoek. Als criterium voor de kwaliteit van de opleiding wordt het rapportcijfer gehanteerd. 2

8 De indicator voor de arbeidsmarktrelevantie is als volgt samengesteld: 1. de invloed van de opleiding op de loopbaan zoals gemeld door de afgestudeerden; deze invloed is onderverdeeld in drie items (maximaal haalbare salaris is vergroot, hoger functieniveau is binnen bereik gekomen, komt in aanmerking voor meer functies dan voorheen); 2. het bruto maandloon op het moment van enquêteren; 3. de toename van het bruto maandloon tijdens de opleiding. Elk van deze drie aspecten weegt even zwaar mee in de indicator. Deze aspecten worden op dezelfde manier geanalyseerd en gepresenteerd als de kwaliteitsaspecten van de opleiding. Het totaaloordeel van de afgestudeerden is berekend door het gemiddelde te nemen van het rapportcijfer en de indicator voor de arbeidsmarktrelevantie. Ook voor dit totaaloordeel is nagegaan of de score significant afwijkt van gemiddeld en wat de tendens is. 1.6 Correcties voor de invloed van achtergrondkenmerken van afgestudeerden In de MBA-monitor 2000 is aangetoond dat achtergrondkenmerken unieke invloed hebben op de beoordelingscriteria. Net als toen is ook in dit onderzoek voor deze invloed gecorrigeerd. Zonder deze correctie zou namelijk onrecht gedaan worden aan opleidingen die verhoudingsgewijs veel afgestudeerden met bepaalde kenmerken hebben. Bij elk van de vier beoordelingscriteria (rapportcijfer, invloed opleiding op loopbaan, bruto salaris en toename bruto salaris) is voor de achtergrondkenmerken die een significante invloed hebben een correctie aangebracht. Dat is gebeurd door per respondent per kenmerk een weegfactor te berekenen. Hieronder volgt een overzicht van de weegfactoren van significante kenmerken: Bruto maandloon: Geslacht: vrouw: + 0,11; man: - 0,01. Werkervaring: 5 jaar of minder: + 0,09; 6-10 jaar: + 0,01; 11 jaar of meer: - 0,09. Leidinggevend bij aanvang: niet leidinggevend: + 0,10; wel leidinggevend: - 0,01. Vooropleiding: HBO: + 0,01; niet HBO -0,01. Sector: profit: -0,01; non-profit: + 0,06. Toename bruto maandloon: Sector: profit: - 0,06; non-profit: + 0,42. Periode na afstuderen: 2 jaar of langer: - 0,40; 1 tot 2 jaar: - 0,10; korter dan 1 jaar: + 0,26. Invloed opleiding op loopbaan: Leeftijd: 30 of jonger: - 0,14; jaar: - 0,07; jaar: + 0,05; 41 of ouder: + 0,12. Doorgroei qua salaris: mogelijk: - 0,02; niet mogelijk: + 0,05. Doorgroei qua functieniveau: mogelijk: + 0,02; niet mogelijk: - 0,05. Motief doorgroeien naar hoger functieniveau: laag: + 0,35; hoog: - 0,04. Rapportcijfer: Motief doorgroeien naar hoger functieniveau: laag: + 0,05; hoog: - 0,01. Motief aanzienlijk hoger salaris: laag: + 0,03; hoog: - 0,02. Motief intellectuele uitdaging: laag: + 0,09; hoog: - 0,01. 3

9 1.7 Analyses onderzoek onder werkgevers en recruiters Bij elk van de twee aspecten die aan de waarde van het diploma onderscheiden worden is per opleiding het gemiddelde berekend. Net als bij het onderzoek onder de afgestudeerden wordt voor de opleidingen die twee jaar geleden ook deelnamen een tendens aangegeven. Het totaal oordeel van de werkgevers en recruiters is het gemiddelde van de twee onderscheiden aspecten. 1.8 Eindcijfer Het eindcijfer dat een opleiding krijgt is het rekenkundig gemiddelde van het totaaloordeel van afgestudeerden en het totaaloordeel van werkgevers en recruiters 1.9 Opzet rapportage In hoofdstuk twee worden per opleiding enkele achtergrondgegevens van de respondenten gepresenteerd. Hoofdstuk drie behandelt de kwaliteitsaspecten van de opleidingen en het rapportcijfer. Hoofdstuk vier heeft de indicator voor de arbeidsmarktrelevantie als onderwerp en de diverse aspecten die daarin zijn opgenomen. Hoofdstuk vijf gaat over de waarde van het MBAdiploma in de ogen van werkgevers en recruiters. Het concluderende en samenvattende hoofdstuk bevat het totaaloordeel over de opleidingen van de afgestudeerden en van de werkgevers en recruiters, het eindcijfer en korte samenvattende beschrijvingen van de opleidingen op basis van de onderscheiden aspecten. De resultaten van de distance learning opleidingen worden niet per opleiding in de ranking opgenomen. Vermeld wordt het gemiddelde resultaat van deze opleidingen 4

10 2. Achtergrondgegevens respondenten In tabel 1 wordt per opleiding het aantal respondenten gegeven waarop dit rapport gebaseerd is (voor een deel uit de dataverzameling in 2004) en de verdeling naar geslacht, leeftijd en vooropleiding. Tabel 1: Persoonlijke gegevens en vooropleiding Aantal respondenten Leeftijd Vooropleiding Man % Vrouw % jaar HBO % WO % anders % Avans , BSN Nederland , Euro*MBA Consortium , HanzeConnect Graduate School , IBO , NIMBAS , Nyenrode Business Universiteit , RSM Erasmus University , Solvay Business School Brussel , SWOT , The Hague University , Tias Business School , TSM Business School , Universiteit Antwerpen Management School , Universiteit Maastricht Business School , University of Phoenix , Vlerick Leuven Gent Management School , Webster University , Totaal , Distance learning opleidingen , Zes op de zeven respondenten zijn man. Het hoogste percentage vrouwelijke deelnemers vinden we bij de University of Phoenix en Solvay Business School met ruim 25%. De gemiddelde leeftijd op het moment van het onderzoek is 38 jaar. De oudste groep zit bij IBO, de jongste bij Solvay. Bijna 60% heeft voorafgaand aan de MBA-opleiding een wetenschappelijke opleiding afgerond en bijna 30% een HBO-opleiding. De grootste groep met een WO-opleiding vinden we bij Euro*MBA Consortium, de grootste groepen met een HBO-opleiding bij HanzeConnect en SWOT. De distance learning opleidingen wijken niet af van de reguliere opleidingen wat betreft de verdeling man-vrouw maar de leeftijd ligt wel hoger. Er zijn bijna twee keer zoveel deelnemers met HBO als vooropleiding dan met WO. Bij de reguliere opleidingen is dat omgekeerd. 5

11 Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn in tabel 2 de branchehoofdgroepen waarin de afgestudeerde bij aanvang van de (E)MBA-opleiding werkzaam was samengevat in profit en nonprofit en wordt per opleiding alleen de grootste beroepsgroep weergegeven. Tabel 2: Achtergrondgegevens m.b.t. de arbeidssituatie bij aanvang van de opleiding Werkte bij aanvang in Grootste beroepsgroep Leidinggevend Aantal jaren Maandsalaris non- respondenten bij werker- bij profit % profit % aanvang % varing aanvang in Avans verschillende 67 13, BSN Nederland beleid & staf 88 12, Euro*MBA Consortium marketing 73 9, HanzeConnect Graduate School beleid & staf 69 13, IBO beleid & staf 97 13, NIMBAS 92 8 beleid & staf 65 9, Nyenrode Business Universiteit marketing 50 7, RSM Erasmus University marketing 60 8, Solvay Business School Brussel financiën 67 6, SWOT beleid & staf 79 12, The Hague University rijksoverheid 70 11, Tias Business School 92 8 marketing 75 10, TSM Business School techniek 84 10, Universiteit Antwerpen Management School beleid & staf 86 11, Universiteit Maastricht Business School beleid & staf 71 13, University of Phoenix 93 7 verschillende 60 8, Vlerick Leuven Gent Management School marketing 70 8, Webster University verschillende 52 8, Totaal beleid & staf 71 10, Distance learning opleidingen automatisering 81 11, Zes van de zeven respondenten werkten bij aanvang van de opleiding in de profitsector. Bij Avans+ waren dat alle deelnemers. De grootste groep die in de non-profitsector werkte vinden we bij IBO. Zeven op de tien respondenten hadden een leidinggevende functie, het meest bij IBO en het minst bij Nyenrode. Gemiddeld hadden de respondenten 10 jaar werkervaring. De langste werkervaring hadden respondenten van IBO, de kortste die van Solvay Business School. Het bruto salaris dat de respondenten bij aanvang van de opleiding ontvingen was bijna Het meest verdienden de respondenten van Tias Business School, het minst die van Nyenrode. Wat de verhouding profit-nonprofit betreft wijken de distance learning opleidingen niet af van de reguliere. Een iets grotere groep had een leidinggevende functie en gemiddeld hadden ze 1,5 jaar werkervaring meer. Het gemiddeld bruto maandinkomen was bij aanvang bijna 2 keer zo hoog. 6

12 In tabel 3 wordt ingegaan op de betrokkenheid van de werkgever bij de opleiding. Tabel 3: Betrokkenheid werkgever bij opleiding opleiding door werkgever betaald ja % deels % nee % Avans BSN Nederland Euro*MBA Consortium HanzeConnect Graduate School IBO NIMBAS Nyenrode Business Universiteit RSM Erasmus University Solvay Business School Brussel SWOT The Hague University Tias Business School TSM Business School Universiteit Antwerpen Management School Universiteit Maastricht Business School University of Phoenix Vlerick Leuven Gent Management School Webster University Totaal Distance learning opleidingen Bij ruim de helft van de respondenten werd de opleiding geheel door de werkgever betaald, bij een kwart gedeeltelijk en bij 20% niet. Bij IBO zit de groep waar bijna voor iedereen de opleiding volledig door de werkgever betaald werd. Bij Solvay Business School droeg bij driekwart de werkgever niets bij. Van de werkgevers die financieel bijdroegen aan de reguliere opleiding stelde ruim de helft eisen aan de tijd die de werkgever bij het bedrijf moest blijven werken. Ook bij de distance learning opleidingen worden de kosten in meer dan de helft van de gevallen door de werkgever gedragen. Eenderde vergoedt niets.ook bij de distance opleidingen geldt dat van de werkgevers die financieel bijdroegen aan de reguliere opleiding ruim de helft eisen stelde aan de tijd die de werkgever bij het bedrijf moest blijven werken. 7

13 Om te bepalen of opleidingen verschillen in kenmerken van de functie die cursisten bij aanvang van de opleiding bekleedden of in de motieven die cursisten hadden met de opleiding zijn een aantal vragen gesteld. In tabel 4 wordt beschreven of in de functie bij aanvang doorgroeimogelijkheden waren qua salaris en qua functieniveau. Tabel 4: Doorgroeimogelijkheden functie die respondenten vóór aanvang opleiding bekleedden Doorgroei mogelijk qua salaris % Doorgroei mogelijk qua functieniveau % Avans BSN Nederland Euro*MBA Consortium HanzeConnect Graduate School IBO NIMBAS Nyenrode Business Universiteit RSM Erasmus University Solvay Business School Brussel SWOT The Hague University Tias Business School TSM Business School Universiteit Antwerpen Management School Universiteit Maastricht Business School University of Phoenix Vlerick Leuven Gent Management School Webster University Totaal Distance learning opleidingen Bij iets minder dan driekwart van de respondenten was er bij aanvang van de opleiding doorgroei mogelijk qua salaris en qua functieniveau. Qua salaris springt TSM Business School er uit omdat dat bij bijna iedereen mogelijk was, bij doorgroei qua functieniveau zijn er een aantal opleidingen die aan de kop gaan. De minste mogelijkheden, in beide gevallen, waren aanwezig bij de respondenten van HanzeConnect Graduate School. De percentages bij de distance learning opleidingen zijn precies gelijk aan het gemiddelde van de reguliere opleidingen. 8

14 In tabel 5 worden de motieven om de opleiding te gaan volgen behandeld. Gevraagd is om van een viertal motieven op een tienpuntsschaal aan te geven hoe belangrijk het was. Tabel 5: Motieven om opleiding te gaan volgen (1 = totaal onbelangrijk; 10 = buitengewoon belangrijk) Beter functioneren in toenmalige baan Doorgroeien naar hoger functieniveau Aanzienlijke vooruitgang in salaris Intellectuele uitdaging van opleiding Avans+ 6,9 6,5 5,3 8,9 BSN Nederland 7,5 8,0 6,5 8,8 Euro*MBA Consortium 6,3 8,7 6,9 8,7 HanzeConnect Graduate School 6,4 6,8 5,4 8,8 IBO 7,0 7,9 5,5 8,5 NIMBAS 6,2 8,1 6,3 8,8 Nyenrode Business Universiteit 5,9 8,9 6,9 8,8 RSM Erasmus University 5,9 8,2 6,9 8,7 Solvay Business School Brussel 4,8 8,0 7,1 9,0 SWOT 7,5 8,1 6,5 8,9 The Hague University 7,1 8,6 7,3 8,2 Tias Business School 6,4 8,4 7,2 8,6 TSM Business School 6,8 8,2 6,3 8,6 Universiteit Antwerpen Management School 5,8 7,8 6,1 7,6 Universiteit Maastricht Business School 7,0 7,7 6,3 8,5 University of Phoenix 6,2 8,6 7,2 8,8 Vlerick Leuven Gent Management School 6,5 7,9 6,7 8,4 Webster University 6,8 8,1 6,9 8,8 Totaal 6,6 8,1 6,6 8,7 Distance learning opleidingen 6,9 7,9 6,5 8,4 Het belangrijkste motief om de opleiding te gaan volgende was met een 8,7 de intellectuele uitdaging die ervan uitging. Het sterkst geldt dit voor afgestudeerden van Solvay met een 9,0. Dit motief is het minst belangrijk bij de Universiteit Antwerpen Management School met een 7,6. Iets minder belangrijk is het motief dat de respondenten door de opleiding te volgen wilden doorgroeien naar een hoger functieniveau. Dit motief scoort gemiddeld 8,1. Het belangrijkste was dit motief voor afgestudeerden van Nyenrode met een 8,9, het minst belangrijk bij Avans+ met een 6,5. Een stuk minder belangrijk zijn de overige twee motieven, het beter functioneren in de toenmalige baan (6,6 gemiddeld) en een aanzienlijk vooruitgang in salaris (6,6 gemiddeld). Beter functioneren in de toenmalige baan is van de opleidingen het belangrijkste voor BSN en SWOT en het minst voor Solvay. Het belang van een aanzienlijke vooruitgang in salaris varieert van 5,3 tot 7,3. Bij de distance learning opleidingen komen de motieven van de respondenten ongeveer overeen met die van de reguliere opleidingen. Er is aan deze respondenten ook gevraagd waarom zij een distance-learning opleiding zijn gaan volgen Het belangrijkste motief dat door 90% genoemd wordt is dat een distance learning opleiding een grote flexibiliteit kent qua tempo, tijd en plaats van studeren. Voor de helft speelt mee dat een distance learning opleiding een efficiënte manier van studeren biedt. Eenderde noemt dat een distance learning opleiding een gunstige prijs heeft. 9

15 In tabel 6 wordt nagegaan of respondenten tijdens of na de opleiding van functie zijn veranderd en of dat gepaard is gegaan met veranderingen in leidinggevende verantwoordelijkheden. Tabel 6: Ontwikkeling in functies bij respondenten Leidinggevend bij aanvang opleiding Leidinggevend na opleiding Van functie veranderd na opleiding Avans BSN Nederland Euro*MBA Consortium HanzeConnect Graduate School IBO NIMBAS Nyenrode Business Universiteit RSM Erasmus University Solvay Business School Brussel SWOT The Hague University Tias Business School TSM Business School Universiteit Antwerpen Management School Universiteit Maastricht Business School University of Phoenix Vlerick Leuven Gent Management School Webster University Totaal Distance learning opleidingen Het percentage dat leiding geeft is tijdens de opleiding iets gestegen. De grootste stijging zien we bij Nyenrode maar daar was het percentage bij aanvang het laagst. Tweederde van de respondenten is na de opleiding van functie veranderd. Bij de Universiteit Antwerpen Management School geldt dat voor alle respondenten, bij Avans+ voor de helft. Bij de distance learning opleidingen is het deel van de respondenten dat leiding geeft gedurende de opleiding iets gedaald. Iets minder dan de helft is van functie veranderd gedurende het laatste half jaar. 1 1 Deze vraag is bij de distance opleidingen anders gesteld omdat nog niet alle respondenten afgestudeerd waren. 10

16 3. Kwaliteitsaspecten van de opleiding 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat het oordeel van de afgestudeerden over de kwaliteit van een aantal aspecten van de opleiding. Het cijfer is gegeven op een schaal van Van alle opleidingen is onderzocht of het cijfer statistische significant (met een betrouwbaarheid van 90%) afwijkt van het gemiddelde van alle opleidingen. De opleidingen die hierbij een hoger cijfer hebben, worden onder Boven gemiddeld vermeld. De opleidingen die niet afwijken worden onder Gemiddeld vermeld; de opleidingen die een lager cijfer hebben onder Onder gemiddeld. Bij tendens staat het verschil vermeld tussen het huidige cijfer en het cijfer dat behaald werd in de MBA-monitor Bij Nyenrode Business Universiteit, Universiteit Maastricht Business School en de drie Belgische business schools wordt geen tendens gegeven omdat zij niet opgenomen waren in de MBA-monitor De codes bij de tendens hebben de volgende betekenis. +++ toename van 1 punt of meer ++ toename van 0,5 tot 1 punt + toename van 0,25 tot 0,5 punt ± gelijk (tussen 0,25 lager en 0,25 hoger) - afname van 0,25 tot 0,5 punt -- afname van 0,5 tot 1,0 punt --- afname van 1 punt of meer 11

17 3.2 De inhoud van het programma Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld BSN Nederland 8,93 ± TSM Business School 8,86 ± Nyenrode Business Universiteit 8,80 SWOT 8,73 + Gemiddeld IBO 8,55 ++ Tias Business School 8,55 ± Universiteit Maastricht Business School 8,49 University of Phoenix 8,47 + NIMBAS 8,41 ± RSM Erasmus University 8,41 ± Webster University 8,22 ± Avans+ 8,21 + The Hague University 8,14 ± Onder gemiddeld Euro*MBA Consortium 8,09 ± HanzeConnect Graduate School 7,90 ± Vlerick Leuven Gent Management School 7,83 Solvay Business School Brussel 7,79 Universiteit Antwerpen Management School 7,76 Totaal gemiddeld 8,42 Distance learning opleidingen 8,31 Het gemiddeld cijfer voor de inhoud bedraagt een 8,4. Het cijfer varieert tussen een 8,9 voor BSN Nederland en 7,8 voor de drie Belgische business schools. Bij de tendens zien we dat het cijfer, in vergelijking met twee jaar geleden ongeveer gelijk is gebleven. Bij IBO is het cijfer met meer dan een ½ punt toegenomen. Het cijfer voor de inhoud bij de distance learning opleidingen is vergelijkbaar met het gemiddelde van de reguliere opleidingen. 12

18 3.3 Samenhang in het programma Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld The Hague University 8,96 - Nyenrode Business Universiteit 8,89 BSN Nederland 8,85 ± SWOT 8,74 + TSM Business School 8,69 ± Gemiddeld Tias Business School 8,46 - Euro*MBA Consortium 8,37 ± RSM Erasmus University 8,37 ± University of Phoenix 8,34 + IBO 8,22 + NIMBAS 8,19 + Solvay Business School Brussel 8,19 Universiteit Maastricht Business School 8,10 Onder gemiddeld Webster University 7,91 ± Universiteit Antwerpen Management School 7,86 Avans+ 7,84 ± HanzeConnect Graduate School 7,73 ± Vlerick Leuven Gent Management School 7,69 Totaal gemiddeld 8,36 Distance learning opleidingen 8,19 De samenhang in het programma wordt gemiddeld beoordeel met een 8,4. The Hague University krijgt met een 9,0 het hoogste cijfer. Onderaan de lijst staan HanzeConnect en Vlerick waar de samenhang met een 7,7 wordt gewaardeerd. Ook bij de samenhang is het oordeel, in vergelijking met 2004, merendeels gelijk gebleven. Bij vier opleidingen is een lichte stijging, bij twee een lichte daling. Het cijfer voor de samenhang bij de distance learning opleidingen wijkt niet veel af van dat bij de reguliere opleidingen. 13

19 3.4 De docenten Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld Nyenrode Business Universiteit 9,01 Tias Business School 8,95 ± BSN Nederland 8,91 ± TSM Business School 8,88 ± Gemiddeld SWOT 8,68 + RSM Erasmus University 8,64 ± Solvay Business School Brussel 8,54 NIMBAS 8,52 ± Webster University 8,43 ± The Hague University 8,38 - Universiteit Maastricht Business School 8,34 IBO 8,32 + Onder gemiddeld Euro*MBA Consortium 8,25 ± University of Phoenix 8,23 ± Vlerick Leuven Gent Management School 8,12 Avans+ 8,02 ± Universiteit Antwerpen Management School 7,95 HanzeConnect Graduate School 7,57 ± Totaal gemiddeld 8,55 Distance learning opleidingen 8,28 Het gemiddeld cijfer voor de docenten is een 8,5. Het hoogst scoren Nyenrode en Tias met een 9,0, het laagst de HanzeConnect Graduate School met een 7,6. Er zijn onder tendens maar een paar opleidingen die een lichte stijging of daling vertonen. De waardering voor de docenten bij de distance learning opleidingen is meer dan ¼ punt lager dan gemiddeld bij de reguliere opleidingen. 14

20 3.5 De waarde van de cursistengroep Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld Nyenrode Business Universiteit 9,41 Universiteit Antwerpen Management School 9,26 Tias Business School 9,24 ± RSM Erasmus University 9,12 ± Gemiddeld Euro*MBA Consortium 9,04 ± University of Phoenix 9,01 ± BSN Nederland 8,94 ± TSM Business School 8,84 ± SWOT 8,80 + Universiteit Maastricht Business School 8,79 Webster University 8,72 ± Vlerick Leuven Gent Management School 8,70 The Hague University 8,65 ± NIMBAS 8,60 ± Avans+ 8,49 ± HanzeConnect Graduate School 8,43 ± Onder gemiddeld Solvay Business School Brussel 8,33 IBO 8,30 ± Totaal gemiddeld 8,86 Distance learning opleidingen 7,88 De waarde van de cursistengroep wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,9. Het hoogste cijfer vinden we bij Nyenrode met een 9,4 en het laagste bij IBO en Solvay met een 8,3. Alleen bij Swot is een verandering te constateren in vergelijking met 2004: een lichte stijging. De waardering voor de cursistengroep bij de distance learning opleidingen is bijna 1 punt lager dan gemiddeld bij de reguliere opleidingen. 15

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen

Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG van der Veen, I.,

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Drs. F. van der Velde Drs. W. van der Windt Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets ICT-DIENSTEN AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening

Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening Rita Kennis Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 4 april

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie