MBA-monitor Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools. Fred Verbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBA-monitor 2006. Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools. Fred Verbeek"

Transcriptie

1 MBA-monitor 2006 Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools Fred Verbeek SCO-Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam juni 2006

2 Intern SCO RAPPORT MBA-monitor 2006 Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools Fred Verbeek juni 2006 SCO-Kohnstamm Instituut Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Wibautstraat GM Amsterdam

3 Amsterdam : SCO-Kohnstamm Instituut, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Intern SCO-rapport 40104) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut / Faculteit FMG Mevrouw K. Kesting Wibautstraat 4 Postbus GE Amsterdam tel: /1201

4 Inhoudsopgave MBA-monitor 2006 Hoofdstuk 1 Achtergrond en opzet van het onderzoek blz Inleiding blz Onderzoeksopzet blz De selectie van opleidingen, respondenten en werkgevers blz De dataverzameling blz Analyses en criteria onderzoek onder afgestudeerden blz Correcties voor de invloed van achtergrondkenmerken van afgestudeerden blz Analyses onderzoek onder werkgevers en recruiters blz Eindcijfer blz Opzet rapportage blz. 4 Hoofdstuk 2 Achtergrondgegevens respondenten blz. 5 Hoofdstuk 3 Kwaliteitsaspecten van de opleiding blz Inleiding blz De inhoud van het programma blz De samenhang in het programma blz De docenten blz De waarde van de cursistengroep blz De faciliteiten blz De studeerbaarheid van het programma blz De voorbereiding op de loopbaan blz De opbrengsten van de opleiding blz Rapportcijfer voor opleiding blz. 20 Hoofdstuk 4 Aspecten met betrekking tot de arbeidsmarktrelevantie blz Inleiding blz Het maximaal haalbare salaris is volgens respondent door de opleiding vergroot blz Door opleiding is volgens respondent hoger functieniveau binnen bereik gekomen blz Door opleiding komt afgestudeerde, naar eigen inschatting, in aanmerking voor meer functies dan voorheen blz Invloed opleiding volgens respondent op loopbaan totaal blz Bruto maandloon blz Toename bruto maandloon voor en na opleiding blz Indicator arbeidsmarktrelevantie blz. 28 Hoofdstuk 5 Het oordeel van werkgevers en recruiters blz Inleiding blz Invloed van MBA-diploma op carrière blz Imago van MBA-diploma op Nederlandse arbeidsmarkt blz. 31

5 Hoofdstuk 6 Totaaloordeel en samenvatting per opleiding blz Inleiding blz Totaaloordeel afgestudeerden blz Totaaloordeel werkgevers en recruiters blz Gecombineerd oordeel afgestudeerden en werkgevers-recruiters blz Samenvatting per opleiding blz. 37 Bijlage A In onderzoek betrokken opleidingen blz. 43

6 1. Achtergrond en opzet van het onderzoek 1.1 Inleiding In mei 2004 publiceerde het weekblad Intermediair het vierde onderzoek naar de kwaliteit van parttime Nederlandse opleidingen die voorbereiden op het diploma (Executive) Master of Business Administration. Het was de bedoeling dit onderzoek, dat als doel heeft aankomende studenten die overwegen een (E)MBA-opleiding te gaan volgen een handvat te geven om tot een goede keuze te komen, tweejaarlijks te herhalen. Ook voor dit vervolgonderzoek heeft Intermediair aan het SCO- Kohnstamm Instituut de opdracht gegeven. 1.2 Onderzoeksopzet In dit vijfde onderzoek is er voor gekozen de kwaliteit van de (E)MBA-opleidingen te onderzoeken door het kwaliteitsoordeel van de afgestudeerden te meten en het oordeel van werkgevers en recruiters over de waarde van het diploma van de MBA-opleidingen na te gaan. De vragenlijst voor afgestudeerden was identiek aan die in het vorige onderzoek. Ook voor de werkgevers en recruiters werd dezelfde vragenlijst als twee jaar geleden gebruikt. Uitgangspunt voor de constructie van de vragenlijst voor de afgestudeerden was dat kwaliteit op meerdere dimensies van de opleiding betrekking heeft. Afgestudeerden werd gevraagd de opleiding te beoordelen naar de inhoud van het programma, de samenhang van het programma, de docenten, de waarde van de cursistengroep, de faciliteiten, de studeerbaarheid, de voorbereiding op de loopbaan en de opbrengsten van de opleiding. De afgestudeerden werd gevraagd voorgaande aspecten met elkaar te combineren en tegen elkaar af te weten en op grond daarvan een rapportcijfer aan de opleiding te geven. Tevens konden de afgestudeerden aangeven wat de invloed van de opleiding op hun loopbaan was, wat de motieven waren om aan de opleiding te beginnen, welke kenmerken de functie had die men bekleedde bij aanvang van de opleiding en, indien men van functie was veranderd, welke verschillen er waren tussen de huidige en de vorige functie. 1.3 De selectie van opleiding en respondenten Net als in de eerste vier onderzoeken zijn de brede parttime businessopleidingen geselecteerd die zich richten op de profit sector. Dit jaar richt de monitor zich ook op de parttime business opleidingen in België. Alle opleidingen die aan deze criteria voldeden zijn schriftelijk benaderd met de vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek door de mogelijkheid te openen afgestudeerden van de opleiding met een vragenlijst te benaderen. Bij vijf opleidingen bleken er (nog) geen of onvoldoende afgestudeerden te zijn, drie opleidingen weigerden mee te werken en met één opleiding was geen contact te krijgen. Daarmee bleven 18 opleidingen over om in het onderzoek betrokken te worden waarvan drie uit België. In vergelijking met de MBA-monitor 2004 doen twee opleidingen niet mee (Henley Management College en WSM Business School) en zijn er vijf nieuwe opleidingen (Nyenrode Business Universiteit, Solvay Business School, Universiteit Antwerpen Management School, Universiteit Maastricht Business School en Vlerick Leuven Gent Management School). Een tweetal opleidingen heeft een andere naam gekregen: Avans+ (was Hogeschool Brabant) en HanzeConnect Graduate School (was Hanzehogeschool Groningen). Daarnaast hebben dit jaar voor het eerst vier distance learning opleidingen aan het onderzoek meegedaan t.w. LOI University, NTI University, OU Business School en Spinoza University. Deze opleidingen voldoen nog niet aan de eis wat betreft het aantal afgestudeerden. Ze worden daarom niet afzonderlijk behandeld bij de weergave van de resultaten maar het gemiddelde van deze vier opleidingen wordt vergeleken met het gemiddelde van de reguliere opleidingen. De volledige namen van de aan de MBA-monitor 2006 deelnemende opleidingen en de in dit rapport gehanteerde aanduidingen zijn opgenomen in bijlage A. 1

7 Van de opleidingen die ook al aan de MBA-monitor 2004 hadden meegewerkt zijn de afgestudeerden geselecteerd die in de kalenderjaren 2004 en 2005 hun diploma hadden behaald. De afgestudeerden die daarvóór hun diploma hadden behaald waren al in het vorige onderzoek benaderd. Bij de opleidingen die voor het eerst aan het onderzoek meededen zijn alle afgestudeerden geselecteerd van de kalenderjaren 2003 tot en met Bij de distance learning opleidingen zijn ook studenten geselecteerd die in de laatste fase van hun opleidingen zaten. De werkgevers en recruiters zijn geselecteerd door aan de deelnemende opleidingen te vragen een lijstje aan te leveren met contactpersonen bij bedrijven en wervings- en selectiebureau die de opleiding kennen. Deze personen werd overigens wel verzocht de vragen te beantwoorden voor alle opleidingen die zij kenden. Bij de distance learning opleidingen is dit niet gebeurd. 1.4 De dataverzameling De dataverzameling heeft in dit onderzoek volledig elektronisch plaatsgevonden. De afgestudeerden kregen een met het verzoek aan het onderzoek mee te werken en werden daarvoor verwezen naar een website van Intermediair-online waar de Engelstalige en Nederlandstalige versie van de vragenlijst te vinden waren. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in maart In totaal zijn 1338 afgestudeerden van reguliere opleidingen aangeschreven. Daarvan hebben er 712 na een éénmalig rappel gerespondeerd. Het responspercentage is 53%. Bij de distance learning opleidingen respondeerde 80%. Bij de werkgevers en recruiters bedraagt het responspercentage 42%. 1.5 Analyses en criteria onderzoek onder afgestudeerden Ten behoeve van de analyse en rapportage zijn de vragen die betrekking hadden op een bepaald aspect van de kwaliteit van een opleiding samengenomen tot schalen. Zo zijn schalen berekend voor de inhoud van de opleiding, de samenhang van de opleiding, de docenten, de meerwaarde van de cursistengroep, de faciliteiten, de studeerbaarheid, de voorbereiding op de loopbaan en de mate waarin de doelen van de cursisten met de opleiding gerealiseerd zijn. Het rapportcijfer is een enkelvoudige vraag. Voor alle schalen en het rapportcijfer is de gemiddelde score per opleiding berekend. Bij de berekening van deze gegevens zijn alle afgestudeerden betrokken die in de kalenderjaren 2003, 2004 of 2005 zijn afgestudeerd. De reden hiervan is extreme uitkomsten enigszins te kunnen dempen. Hoe recenter men is afgestudeerd des te meer gewicht een afgestudeerde in de schaal legt. De verhouding van de gewichten van degenen die in 2005 zijn afgestudeerden, degenen die in 2004 zijn afgestudeerd en degenen die in 2003 zijn afgestudeerd is 3 : 2 : 1. Vervolgens is getoetst of deze score significant afwijkt van de totaal gemiddelde score van alle opleidingen. Significant betekent in dit rapport statistische significantie op 10% niveau. Voor dit significantieniveau is gekozen op grond van het aantal respondenten. De opleidingen worden op grond van deze analyses per aspect in drie groepen verdeeld: opleidingen die boven gemiddeld scoren, opleidingen die gemiddeld scoren en opleidingen die onder gemiddeld scoren. Naast het cijfer of het bedrag wordt bij de meeste opleidingen bij elk aspect een tendens weergegeven. Hiermee wordt een vergelijking bedoeld met het vorige onderzoek. Als criterium voor de kwaliteit van de opleiding wordt het rapportcijfer gehanteerd. 2

8 De indicator voor de arbeidsmarktrelevantie is als volgt samengesteld: 1. de invloed van de opleiding op de loopbaan zoals gemeld door de afgestudeerden; deze invloed is onderverdeeld in drie items (maximaal haalbare salaris is vergroot, hoger functieniveau is binnen bereik gekomen, komt in aanmerking voor meer functies dan voorheen); 2. het bruto maandloon op het moment van enquêteren; 3. de toename van het bruto maandloon tijdens de opleiding. Elk van deze drie aspecten weegt even zwaar mee in de indicator. Deze aspecten worden op dezelfde manier geanalyseerd en gepresenteerd als de kwaliteitsaspecten van de opleiding. Het totaaloordeel van de afgestudeerden is berekend door het gemiddelde te nemen van het rapportcijfer en de indicator voor de arbeidsmarktrelevantie. Ook voor dit totaaloordeel is nagegaan of de score significant afwijkt van gemiddeld en wat de tendens is. 1.6 Correcties voor de invloed van achtergrondkenmerken van afgestudeerden In de MBA-monitor 2000 is aangetoond dat achtergrondkenmerken unieke invloed hebben op de beoordelingscriteria. Net als toen is ook in dit onderzoek voor deze invloed gecorrigeerd. Zonder deze correctie zou namelijk onrecht gedaan worden aan opleidingen die verhoudingsgewijs veel afgestudeerden met bepaalde kenmerken hebben. Bij elk van de vier beoordelingscriteria (rapportcijfer, invloed opleiding op loopbaan, bruto salaris en toename bruto salaris) is voor de achtergrondkenmerken die een significante invloed hebben een correctie aangebracht. Dat is gebeurd door per respondent per kenmerk een weegfactor te berekenen. Hieronder volgt een overzicht van de weegfactoren van significante kenmerken: Bruto maandloon: Geslacht: vrouw: + 0,11; man: - 0,01. Werkervaring: 5 jaar of minder: + 0,09; 6-10 jaar: + 0,01; 11 jaar of meer: - 0,09. Leidinggevend bij aanvang: niet leidinggevend: + 0,10; wel leidinggevend: - 0,01. Vooropleiding: HBO: + 0,01; niet HBO -0,01. Sector: profit: -0,01; non-profit: + 0,06. Toename bruto maandloon: Sector: profit: - 0,06; non-profit: + 0,42. Periode na afstuderen: 2 jaar of langer: - 0,40; 1 tot 2 jaar: - 0,10; korter dan 1 jaar: + 0,26. Invloed opleiding op loopbaan: Leeftijd: 30 of jonger: - 0,14; jaar: - 0,07; jaar: + 0,05; 41 of ouder: + 0,12. Doorgroei qua salaris: mogelijk: - 0,02; niet mogelijk: + 0,05. Doorgroei qua functieniveau: mogelijk: + 0,02; niet mogelijk: - 0,05. Motief doorgroeien naar hoger functieniveau: laag: + 0,35; hoog: - 0,04. Rapportcijfer: Motief doorgroeien naar hoger functieniveau: laag: + 0,05; hoog: - 0,01. Motief aanzienlijk hoger salaris: laag: + 0,03; hoog: - 0,02. Motief intellectuele uitdaging: laag: + 0,09; hoog: - 0,01. 3

9 1.7 Analyses onderzoek onder werkgevers en recruiters Bij elk van de twee aspecten die aan de waarde van het diploma onderscheiden worden is per opleiding het gemiddelde berekend. Net als bij het onderzoek onder de afgestudeerden wordt voor de opleidingen die twee jaar geleden ook deelnamen een tendens aangegeven. Het totaal oordeel van de werkgevers en recruiters is het gemiddelde van de twee onderscheiden aspecten. 1.8 Eindcijfer Het eindcijfer dat een opleiding krijgt is het rekenkundig gemiddelde van het totaaloordeel van afgestudeerden en het totaaloordeel van werkgevers en recruiters 1.9 Opzet rapportage In hoofdstuk twee worden per opleiding enkele achtergrondgegevens van de respondenten gepresenteerd. Hoofdstuk drie behandelt de kwaliteitsaspecten van de opleidingen en het rapportcijfer. Hoofdstuk vier heeft de indicator voor de arbeidsmarktrelevantie als onderwerp en de diverse aspecten die daarin zijn opgenomen. Hoofdstuk vijf gaat over de waarde van het MBAdiploma in de ogen van werkgevers en recruiters. Het concluderende en samenvattende hoofdstuk bevat het totaaloordeel over de opleidingen van de afgestudeerden en van de werkgevers en recruiters, het eindcijfer en korte samenvattende beschrijvingen van de opleidingen op basis van de onderscheiden aspecten. De resultaten van de distance learning opleidingen worden niet per opleiding in de ranking opgenomen. Vermeld wordt het gemiddelde resultaat van deze opleidingen 4

10 2. Achtergrondgegevens respondenten In tabel 1 wordt per opleiding het aantal respondenten gegeven waarop dit rapport gebaseerd is (voor een deel uit de dataverzameling in 2004) en de verdeling naar geslacht, leeftijd en vooropleiding. Tabel 1: Persoonlijke gegevens en vooropleiding Aantal respondenten Leeftijd Vooropleiding Man % Vrouw % jaar HBO % WO % anders % Avans , BSN Nederland , Euro*MBA Consortium , HanzeConnect Graduate School , IBO , NIMBAS , Nyenrode Business Universiteit , RSM Erasmus University , Solvay Business School Brussel , SWOT , The Hague University , Tias Business School , TSM Business School , Universiteit Antwerpen Management School , Universiteit Maastricht Business School , University of Phoenix , Vlerick Leuven Gent Management School , Webster University , Totaal , Distance learning opleidingen , Zes op de zeven respondenten zijn man. Het hoogste percentage vrouwelijke deelnemers vinden we bij de University of Phoenix en Solvay Business School met ruim 25%. De gemiddelde leeftijd op het moment van het onderzoek is 38 jaar. De oudste groep zit bij IBO, de jongste bij Solvay. Bijna 60% heeft voorafgaand aan de MBA-opleiding een wetenschappelijke opleiding afgerond en bijna 30% een HBO-opleiding. De grootste groep met een WO-opleiding vinden we bij Euro*MBA Consortium, de grootste groepen met een HBO-opleiding bij HanzeConnect en SWOT. De distance learning opleidingen wijken niet af van de reguliere opleidingen wat betreft de verdeling man-vrouw maar de leeftijd ligt wel hoger. Er zijn bijna twee keer zoveel deelnemers met HBO als vooropleiding dan met WO. Bij de reguliere opleidingen is dat omgekeerd. 5

11 Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn in tabel 2 de branchehoofdgroepen waarin de afgestudeerde bij aanvang van de (E)MBA-opleiding werkzaam was samengevat in profit en nonprofit en wordt per opleiding alleen de grootste beroepsgroep weergegeven. Tabel 2: Achtergrondgegevens m.b.t. de arbeidssituatie bij aanvang van de opleiding Werkte bij aanvang in Grootste beroepsgroep Leidinggevend Aantal jaren Maandsalaris non- respondenten bij werker- bij profit % profit % aanvang % varing aanvang in Avans verschillende 67 13, BSN Nederland beleid & staf 88 12, Euro*MBA Consortium marketing 73 9, HanzeConnect Graduate School beleid & staf 69 13, IBO beleid & staf 97 13, NIMBAS 92 8 beleid & staf 65 9, Nyenrode Business Universiteit marketing 50 7, RSM Erasmus University marketing 60 8, Solvay Business School Brussel financiën 67 6, SWOT beleid & staf 79 12, The Hague University rijksoverheid 70 11, Tias Business School 92 8 marketing 75 10, TSM Business School techniek 84 10, Universiteit Antwerpen Management School beleid & staf 86 11, Universiteit Maastricht Business School beleid & staf 71 13, University of Phoenix 93 7 verschillende 60 8, Vlerick Leuven Gent Management School marketing 70 8, Webster University verschillende 52 8, Totaal beleid & staf 71 10, Distance learning opleidingen automatisering 81 11, Zes van de zeven respondenten werkten bij aanvang van de opleiding in de profitsector. Bij Avans+ waren dat alle deelnemers. De grootste groep die in de non-profitsector werkte vinden we bij IBO. Zeven op de tien respondenten hadden een leidinggevende functie, het meest bij IBO en het minst bij Nyenrode. Gemiddeld hadden de respondenten 10 jaar werkervaring. De langste werkervaring hadden respondenten van IBO, de kortste die van Solvay Business School. Het bruto salaris dat de respondenten bij aanvang van de opleiding ontvingen was bijna Het meest verdienden de respondenten van Tias Business School, het minst die van Nyenrode. Wat de verhouding profit-nonprofit betreft wijken de distance learning opleidingen niet af van de reguliere. Een iets grotere groep had een leidinggevende functie en gemiddeld hadden ze 1,5 jaar werkervaring meer. Het gemiddeld bruto maandinkomen was bij aanvang bijna 2 keer zo hoog. 6

12 In tabel 3 wordt ingegaan op de betrokkenheid van de werkgever bij de opleiding. Tabel 3: Betrokkenheid werkgever bij opleiding opleiding door werkgever betaald ja % deels % nee % Avans BSN Nederland Euro*MBA Consortium HanzeConnect Graduate School IBO NIMBAS Nyenrode Business Universiteit RSM Erasmus University Solvay Business School Brussel SWOT The Hague University Tias Business School TSM Business School Universiteit Antwerpen Management School Universiteit Maastricht Business School University of Phoenix Vlerick Leuven Gent Management School Webster University Totaal Distance learning opleidingen Bij ruim de helft van de respondenten werd de opleiding geheel door de werkgever betaald, bij een kwart gedeeltelijk en bij 20% niet. Bij IBO zit de groep waar bijna voor iedereen de opleiding volledig door de werkgever betaald werd. Bij Solvay Business School droeg bij driekwart de werkgever niets bij. Van de werkgevers die financieel bijdroegen aan de reguliere opleiding stelde ruim de helft eisen aan de tijd die de werkgever bij het bedrijf moest blijven werken. Ook bij de distance learning opleidingen worden de kosten in meer dan de helft van de gevallen door de werkgever gedragen. Eenderde vergoedt niets.ook bij de distance opleidingen geldt dat van de werkgevers die financieel bijdroegen aan de reguliere opleiding ruim de helft eisen stelde aan de tijd die de werkgever bij het bedrijf moest blijven werken. 7

13 Om te bepalen of opleidingen verschillen in kenmerken van de functie die cursisten bij aanvang van de opleiding bekleedden of in de motieven die cursisten hadden met de opleiding zijn een aantal vragen gesteld. In tabel 4 wordt beschreven of in de functie bij aanvang doorgroeimogelijkheden waren qua salaris en qua functieniveau. Tabel 4: Doorgroeimogelijkheden functie die respondenten vóór aanvang opleiding bekleedden Doorgroei mogelijk qua salaris % Doorgroei mogelijk qua functieniveau % Avans BSN Nederland Euro*MBA Consortium HanzeConnect Graduate School IBO NIMBAS Nyenrode Business Universiteit RSM Erasmus University Solvay Business School Brussel SWOT The Hague University Tias Business School TSM Business School Universiteit Antwerpen Management School Universiteit Maastricht Business School University of Phoenix Vlerick Leuven Gent Management School Webster University Totaal Distance learning opleidingen Bij iets minder dan driekwart van de respondenten was er bij aanvang van de opleiding doorgroei mogelijk qua salaris en qua functieniveau. Qua salaris springt TSM Business School er uit omdat dat bij bijna iedereen mogelijk was, bij doorgroei qua functieniveau zijn er een aantal opleidingen die aan de kop gaan. De minste mogelijkheden, in beide gevallen, waren aanwezig bij de respondenten van HanzeConnect Graduate School. De percentages bij de distance learning opleidingen zijn precies gelijk aan het gemiddelde van de reguliere opleidingen. 8

14 In tabel 5 worden de motieven om de opleiding te gaan volgen behandeld. Gevraagd is om van een viertal motieven op een tienpuntsschaal aan te geven hoe belangrijk het was. Tabel 5: Motieven om opleiding te gaan volgen (1 = totaal onbelangrijk; 10 = buitengewoon belangrijk) Beter functioneren in toenmalige baan Doorgroeien naar hoger functieniveau Aanzienlijke vooruitgang in salaris Intellectuele uitdaging van opleiding Avans+ 6,9 6,5 5,3 8,9 BSN Nederland 7,5 8,0 6,5 8,8 Euro*MBA Consortium 6,3 8,7 6,9 8,7 HanzeConnect Graduate School 6,4 6,8 5,4 8,8 IBO 7,0 7,9 5,5 8,5 NIMBAS 6,2 8,1 6,3 8,8 Nyenrode Business Universiteit 5,9 8,9 6,9 8,8 RSM Erasmus University 5,9 8,2 6,9 8,7 Solvay Business School Brussel 4,8 8,0 7,1 9,0 SWOT 7,5 8,1 6,5 8,9 The Hague University 7,1 8,6 7,3 8,2 Tias Business School 6,4 8,4 7,2 8,6 TSM Business School 6,8 8,2 6,3 8,6 Universiteit Antwerpen Management School 5,8 7,8 6,1 7,6 Universiteit Maastricht Business School 7,0 7,7 6,3 8,5 University of Phoenix 6,2 8,6 7,2 8,8 Vlerick Leuven Gent Management School 6,5 7,9 6,7 8,4 Webster University 6,8 8,1 6,9 8,8 Totaal 6,6 8,1 6,6 8,7 Distance learning opleidingen 6,9 7,9 6,5 8,4 Het belangrijkste motief om de opleiding te gaan volgende was met een 8,7 de intellectuele uitdaging die ervan uitging. Het sterkst geldt dit voor afgestudeerden van Solvay met een 9,0. Dit motief is het minst belangrijk bij de Universiteit Antwerpen Management School met een 7,6. Iets minder belangrijk is het motief dat de respondenten door de opleiding te volgen wilden doorgroeien naar een hoger functieniveau. Dit motief scoort gemiddeld 8,1. Het belangrijkste was dit motief voor afgestudeerden van Nyenrode met een 8,9, het minst belangrijk bij Avans+ met een 6,5. Een stuk minder belangrijk zijn de overige twee motieven, het beter functioneren in de toenmalige baan (6,6 gemiddeld) en een aanzienlijk vooruitgang in salaris (6,6 gemiddeld). Beter functioneren in de toenmalige baan is van de opleidingen het belangrijkste voor BSN en SWOT en het minst voor Solvay. Het belang van een aanzienlijke vooruitgang in salaris varieert van 5,3 tot 7,3. Bij de distance learning opleidingen komen de motieven van de respondenten ongeveer overeen met die van de reguliere opleidingen. Er is aan deze respondenten ook gevraagd waarom zij een distance-learning opleiding zijn gaan volgen Het belangrijkste motief dat door 90% genoemd wordt is dat een distance learning opleiding een grote flexibiliteit kent qua tempo, tijd en plaats van studeren. Voor de helft speelt mee dat een distance learning opleiding een efficiënte manier van studeren biedt. Eenderde noemt dat een distance learning opleiding een gunstige prijs heeft. 9

15 In tabel 6 wordt nagegaan of respondenten tijdens of na de opleiding van functie zijn veranderd en of dat gepaard is gegaan met veranderingen in leidinggevende verantwoordelijkheden. Tabel 6: Ontwikkeling in functies bij respondenten Leidinggevend bij aanvang opleiding Leidinggevend na opleiding Van functie veranderd na opleiding Avans BSN Nederland Euro*MBA Consortium HanzeConnect Graduate School IBO NIMBAS Nyenrode Business Universiteit RSM Erasmus University Solvay Business School Brussel SWOT The Hague University Tias Business School TSM Business School Universiteit Antwerpen Management School Universiteit Maastricht Business School University of Phoenix Vlerick Leuven Gent Management School Webster University Totaal Distance learning opleidingen Het percentage dat leiding geeft is tijdens de opleiding iets gestegen. De grootste stijging zien we bij Nyenrode maar daar was het percentage bij aanvang het laagst. Tweederde van de respondenten is na de opleiding van functie veranderd. Bij de Universiteit Antwerpen Management School geldt dat voor alle respondenten, bij Avans+ voor de helft. Bij de distance learning opleidingen is het deel van de respondenten dat leiding geeft gedurende de opleiding iets gedaald. Iets minder dan de helft is van functie veranderd gedurende het laatste half jaar. 1 1 Deze vraag is bij de distance opleidingen anders gesteld omdat nog niet alle respondenten afgestudeerd waren. 10

16 3. Kwaliteitsaspecten van de opleiding 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat het oordeel van de afgestudeerden over de kwaliteit van een aantal aspecten van de opleiding. Het cijfer is gegeven op een schaal van Van alle opleidingen is onderzocht of het cijfer statistische significant (met een betrouwbaarheid van 90%) afwijkt van het gemiddelde van alle opleidingen. De opleidingen die hierbij een hoger cijfer hebben, worden onder Boven gemiddeld vermeld. De opleidingen die niet afwijken worden onder Gemiddeld vermeld; de opleidingen die een lager cijfer hebben onder Onder gemiddeld. Bij tendens staat het verschil vermeld tussen het huidige cijfer en het cijfer dat behaald werd in de MBA-monitor Bij Nyenrode Business Universiteit, Universiteit Maastricht Business School en de drie Belgische business schools wordt geen tendens gegeven omdat zij niet opgenomen waren in de MBA-monitor De codes bij de tendens hebben de volgende betekenis. +++ toename van 1 punt of meer ++ toename van 0,5 tot 1 punt + toename van 0,25 tot 0,5 punt ± gelijk (tussen 0,25 lager en 0,25 hoger) - afname van 0,25 tot 0,5 punt -- afname van 0,5 tot 1,0 punt --- afname van 1 punt of meer 11

17 3.2 De inhoud van het programma Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld BSN Nederland 8,93 ± TSM Business School 8,86 ± Nyenrode Business Universiteit 8,80 SWOT 8,73 + Gemiddeld IBO 8,55 ++ Tias Business School 8,55 ± Universiteit Maastricht Business School 8,49 University of Phoenix 8,47 + NIMBAS 8,41 ± RSM Erasmus University 8,41 ± Webster University 8,22 ± Avans+ 8,21 + The Hague University 8,14 ± Onder gemiddeld Euro*MBA Consortium 8,09 ± HanzeConnect Graduate School 7,90 ± Vlerick Leuven Gent Management School 7,83 Solvay Business School Brussel 7,79 Universiteit Antwerpen Management School 7,76 Totaal gemiddeld 8,42 Distance learning opleidingen 8,31 Het gemiddeld cijfer voor de inhoud bedraagt een 8,4. Het cijfer varieert tussen een 8,9 voor BSN Nederland en 7,8 voor de drie Belgische business schools. Bij de tendens zien we dat het cijfer, in vergelijking met twee jaar geleden ongeveer gelijk is gebleven. Bij IBO is het cijfer met meer dan een ½ punt toegenomen. Het cijfer voor de inhoud bij de distance learning opleidingen is vergelijkbaar met het gemiddelde van de reguliere opleidingen. 12

18 3.3 Samenhang in het programma Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld The Hague University 8,96 - Nyenrode Business Universiteit 8,89 BSN Nederland 8,85 ± SWOT 8,74 + TSM Business School 8,69 ± Gemiddeld Tias Business School 8,46 - Euro*MBA Consortium 8,37 ± RSM Erasmus University 8,37 ± University of Phoenix 8,34 + IBO 8,22 + NIMBAS 8,19 + Solvay Business School Brussel 8,19 Universiteit Maastricht Business School 8,10 Onder gemiddeld Webster University 7,91 ± Universiteit Antwerpen Management School 7,86 Avans+ 7,84 ± HanzeConnect Graduate School 7,73 ± Vlerick Leuven Gent Management School 7,69 Totaal gemiddeld 8,36 Distance learning opleidingen 8,19 De samenhang in het programma wordt gemiddeld beoordeel met een 8,4. The Hague University krijgt met een 9,0 het hoogste cijfer. Onderaan de lijst staan HanzeConnect en Vlerick waar de samenhang met een 7,7 wordt gewaardeerd. Ook bij de samenhang is het oordeel, in vergelijking met 2004, merendeels gelijk gebleven. Bij vier opleidingen is een lichte stijging, bij twee een lichte daling. Het cijfer voor de samenhang bij de distance learning opleidingen wijkt niet veel af van dat bij de reguliere opleidingen. 13

19 3.4 De docenten Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld Nyenrode Business Universiteit 9,01 Tias Business School 8,95 ± BSN Nederland 8,91 ± TSM Business School 8,88 ± Gemiddeld SWOT 8,68 + RSM Erasmus University 8,64 ± Solvay Business School Brussel 8,54 NIMBAS 8,52 ± Webster University 8,43 ± The Hague University 8,38 - Universiteit Maastricht Business School 8,34 IBO 8,32 + Onder gemiddeld Euro*MBA Consortium 8,25 ± University of Phoenix 8,23 ± Vlerick Leuven Gent Management School 8,12 Avans+ 8,02 ± Universiteit Antwerpen Management School 7,95 HanzeConnect Graduate School 7,57 ± Totaal gemiddeld 8,55 Distance learning opleidingen 8,28 Het gemiddeld cijfer voor de docenten is een 8,5. Het hoogst scoren Nyenrode en Tias met een 9,0, het laagst de HanzeConnect Graduate School met een 7,6. Er zijn onder tendens maar een paar opleidingen die een lichte stijging of daling vertonen. De waardering voor de docenten bij de distance learning opleidingen is meer dan ¼ punt lager dan gemiddeld bij de reguliere opleidingen. 14

20 3.5 De waarde van de cursistengroep Opleiding Cijfer Tendens Boven gemiddeld Nyenrode Business Universiteit 9,41 Universiteit Antwerpen Management School 9,26 Tias Business School 9,24 ± RSM Erasmus University 9,12 ± Gemiddeld Euro*MBA Consortium 9,04 ± University of Phoenix 9,01 ± BSN Nederland 8,94 ± TSM Business School 8,84 ± SWOT 8,80 + Universiteit Maastricht Business School 8,79 Webster University 8,72 ± Vlerick Leuven Gent Management School 8,70 The Hague University 8,65 ± NIMBAS 8,60 ± Avans+ 8,49 ± HanzeConnect Graduate School 8,43 ± Onder gemiddeld Solvay Business School Brussel 8,33 IBO 8,30 ± Totaal gemiddeld 8,86 Distance learning opleidingen 7,88 De waarde van de cursistengroep wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,9. Het hoogste cijfer vinden we bij Nyenrode met een 9,4 en het laagste bij IBO en Solvay met een 8,3. Alleen bij Swot is een verandering te constateren in vergelijking met 2004: een lichte stijging. De waardering voor de cursistengroep bij de distance learning opleidingen is bijna 1 punt lager dan gemiddeld bij de reguliere opleidingen. 15

Intern SCO RAPPORT 109

Intern SCO RAPPORT 109 Intern SCO RAPPORT 109 MBA-monitor 2004 Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse Business Schools Fred Verbeek mei 2004 SCO-Kohnstamm Instituut Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Grafentheorie voor bouwkundigen

Grafentheorie voor bouwkundigen Grafentheorie voor bouwkundigen Grafentheorie voor bouwkundigen A.J. van Zanten Delft University Press CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Zanten, A.J. van Grafentheorie voor bouwkundigen /

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen m * * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden L E X I C O N van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen ** k EUR op ir EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Van aardgas naar methanol

Van aardgas naar methanol Van aardgas naar methanol Van aardgas naar methanol J.A. Wesselingh G.H. Lameris P.J. van den Berg A.G. Montfoort VSSD 4 VSSD Eerste druk 1987, 1990, 1992, 1998, licht gewijzigd 2001 Uitgegeven door: VSSD

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Formulier berekening loonwaarde (model 6: 12 maanden; 40-urige werkweek) (versie 1.4)

Formulier berekening loonwaarde (model 6: 12 maanden; 40-urige werkweek) (versie 1.4) Formulier berekening loonwaarde (model 6: 12 maanden; 40-urige werkweek) (versie 1.4) Werknemer: Naam en voorletter(s): Geboortenaam (indien afwijkend): Geboorte datum: Burger service nummer (BSN): Adres:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie