Gemeenteraadsverkiezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraadsverkiezingen"

Transcriptie

1 Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder. Vooral de kandidaatstellingsprocedure die u op een correcte wijze wilt uitvoeren, roept nogal wat vragen op. Met veel van deze vragen zult u bij uw medebestuurders en/ of omliggende afdelingen wel terecht kunnen. Voor hetgeen onbeantwoord blijft, kunt u de onderstaande lijst met vragen en antwoorden raadplegen. Deze lijst zal niet volledig zijn, maar is een goede samenvatting van veel voorkomende vragen en antwoorden. Daarnaast treft u het Reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad (hierna: het Kandidaatstellingsreglement ) onderaan de vragen en antwoordenlijst aan. Hierin kunt u de volledige regelingen vinden die ten grondslag liggen aan de reglementaire (procedurele) vragen die hieronder aan bod komen. De volgende vragen komen aan bod: 1. Hoe lang mag de kandidatenlijst zijn? 2. Mag iemand die niet in de gemeente woont op de kandidatenlijst staan? 3. Wie bepaalt hoe de kandidatenlijst eruit komt te zien? 4. Hoe worden kandidaten gevonden om op de groslijst te zetten? 5. Als de groslijst is samengesteld, waaruit blijkt dan wie geschikt is voor de functie van raadslid? 6. Bestaat er een mogelijkheid van ontheffing van de eis minimaal één jaar lid te zijn? 7. Wanneer moet er een vertrouwenscommissie worden ingesteld, en wie mogen daarin zitten? 8. Hoe dient de stemming over de lijst in de algemene vergadering te verlopen? 9. Kan er ook bij volmacht gestemd worden? 10. Wat is de profielschets die aan het begin van het kandidaatstellingsproces wordt vastgesteld? 11. Wat zijn competenties en wat is een competentieprofiel? 12. Op welke wijze kan nu concreet de geschiktheid van de kandidaten op de groslijst beoordeeld worden? 13. Hoe kan de geschiktheid van zittende raadsleden beoordeeld worden? 14. Wanneer zouden eigenlijk functioneringsgesprekken gevoerd moeten worden met de raadsleden? 15. Hoe kan een lijstcombinatie aangegaan worden? (ook wel lijstverbinding genaamd) 16. Waar zijn de officiële modellen te vinden voor het indienen van alle kandidaatstellingsdocumenten? 17. Waar kan ik nu nog meer informatie vinden?

2 1. Hoe lang mag de kandidatenlijst zijn? De kandidatenlijst mag maximaal 50 namen bevatten, tenzij het CDA bij de vorige verkiezingen meer dan 15 zetels heeft behaald. Indien het CDA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen meer dan 15 zetels heeft behaald, dan mag men maximaal 80 kandidaten op de kandidatenlijst zetten. Het relevante wetsartikel H6 lid 2 van de Kieswet luidt als volgt: Op dezelfde lijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst. Op dezelfde lijst van een politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan meer dan vijftien zetels zijn toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat ten hoogste tachtig bedraagt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen. Voor meer informatie kunt u terecht op: 2. Mag iemand die niet in de gemeente woont op de kandidatenlijst staan? Uit de Kieswet volgt dat het mogelijk is dat iemand op de kandidatenlijst wordt geplaatst voor de gemeenteraadsverkiezingen in een gemeente waarin hij of zijn iet woonachtig is. Voorwaarde is dan dat de betreffende kandidaat verklaart dat hij of zij bij benoeming in de gemeenteraad in de gemeente gaat wonen waar hij of zij verkozen is. Het relevante wetsartikel H7 lid 3 van de Kieswet luidt als volgt: Indien voor de verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad op een lijst de naam voorkomt van een kandidaat die geen ingezetene is van de provincie, onderscheidenlijk de gemeente, dient bij de lijst te worden overgelegd een door die kandidaat ondertekende verklaring, waaruit blijkt, dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de provincie, onderscheidenlijk gemeente. De bovengenoemde verklaring kunt u invullen op een speciaal formulier dat beschikbaar is bij uw gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht op: 3. Wie bepaalt hoe de kandidatenlijst eruit komt te zien? De leden van de gemeentelijke afdeling bepalen zelf hoe de CDA kandidatenlijst in hun gemeente er uit komt te zien. De samenstelling en volgorde van de namen op de kandidatenlijst, vindt plaats door middel van een stemming hierover tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het afdelingsbestuur heeft de taak om van een groslijst (de lijst met namen van personen die: (i) door leden zijn voorgedragen; (ii) hebben gesolliciteerd; (iii) zitting hebben in de gemeenteraad; en (iv) wethouder zijn, en instemmen met plaatsing op deze lijst) tot de advieslijst te komen. De advieslijst is de lijst met geschikt bevonden kandidaten die in beginsel door het afdelingsbestuur wordt opgesteld en in een bepaalde volgorde zijn gezet. Wanneer de

3 advieslijst door het bestuur is vastgesteld wordt deze vervolgens aan de leden gezonden om hierover tijdens de algemene ledenvergadering te stemmen en daarmee de definitieve kandidatenlijst vast te stellen. Op deze gang van zaken zijn twee uitzonderingen: (i) Het bestuur kan er voor kiezen om een vertrouwenscommissie in te stellen die het bestuur zal adviseren, maar het bestuur kan ook al haar bevoegdheden in het kader van de kandidaatstellingsprocedure (vaststellen advieslijst, kandidaatstelling lijsttrekker, leiden van de ledenvergadering waarin waar in de stemming plaatsvindt) volledig overdragen aan de commissie. Dat gebeurt in de meeste gevallen ook, omdat de vertrouwenscommissie gevormd kan worden door mensen die capabel zijn om te oordelen over de geschiktheid van kandidaten. Niet iedereen kan dat zomaar, en in ieder geval is een goede voorbereiding hierop al zeer belangrijk. (ii) Wanneer meer dan de helft van de bestuursleden bloed- of aanverwanten in de tweede graad zijn van, of een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben met personen op de groslijst, dan moet een vertrouwenscommissie verplicht worden ingesteld. Het bestuur legt dan een voorstel tot installatie en bemensing van de vertrouwenscommissie voor aan de algemene ledenvergadering. In dit geval zal de vertrouwenscommissie alle taken van het bestuur in het kader van de kandidaatstellingsprocedure overnemen. Zie in dit kader ook vraag 7 van deze lijst en artikel 7 e.v. van het Kandidaatstellingsreglement. Zie artikel 7.1 en 7.3 over de samenstelling van de vertrouwenscommissie. En in het binnenkort beschikbare Handboek Gemeenteraadsverkiezingen Voor eventuele nadere vragen kunt u met de medewerker Juridische Zaken van het CDA-bureau contact opnemen (telefoon: ; 4. Hoe worden kandidaten gevonden om op de groslijst te zetten? Werving van kandidaten Om tot een aantrekkelijke kandidatenlijst te komen, is het goed om uit zoveel mogelijk geschikte kandidaten te kunnen kiezen. Ook als er zich voldoende kandidaten voor het raadslidmaatschap melden of namen worden genoemd, is het goed om tot dan toe minder bekende mensen en kandidaten uit andere doelgroepen de kans te geven in beeld te komen. Werving van nieuwe kandidaten kan op allerlei manieren. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie geplaatst worden, waarin naar gemeenteraadsleden voor het CDA gevraagd wordt. Verder kunnen er gesprekken met leden van uw afdeling gevoerd worden waarvan gedacht wordt dat ze geschikt zijn én over te halen zijn. Daarnaast kan er overleg met andere afdelingen plaatsvinden. Met de nodige creativiteit kunnen heel veel wervingsactiviteiten bedacht worden. Heeft u tips of meer advies nodig? Bel met de Afdelingendesk: Lokale Helden Het scouten van (nieuwe) kandidaten voor een raadsperiode, kan ook goed buiten uw ledenlijst gebeuren. U bent dan op zoek naar niet-leden, die in hun doen en laten eigenlijk (al) een CDA er zijn. Dit zijn medebewoners van uw gemeente die op een bepaalde manier opvallen. Ze zijn te herkennen door hun actieve en positieve betrokkenheid en

4 maatschappelijke bijdrage aan de buurt, wijk of de stad. Een lokale held is zichtbaar en benaderbaar. Er kan het beste ruim van tevoren begonnen worden met het nadenken over de werving en op welke manieren dat aangepakt zou moeten worden. Dan moet gedacht worden aan minimaal één jaar. Door zo n ruime termijn aan te houden, kan de potentiële kandidaat wennen aan het idee dat hij of zij straks wellicht zitting gaat nemen in de raad en is er voldoende tijd om de kennis en vaardigheden van deze persoon bij te schaven. Ook wordt zo de nodige stress voorkomen. Meer info: Handboek Werving en Selectie 2013 (op te vragen via de ). 5. Als de groslijst is samengesteld, waaruit blijkt dan wie geschikt is voor de functie van raadslid? Op de groslijst staan alle namen van mensen die raadslid willen worden. Maar niet alle personen zijn hiervoor geschikt. Bovendien moeten de geschikte personen ook nog eens in een team passen. Er moet immers een fractie ontstaan die als een goed team functioneert. Het is dus erg belangrijk dat ontdekt wordt wie van de kandidaten geschikt is voor deze functie. Als het goed is, is er voordat het kandidaatstellingsproces begonnen is, een profielschets vastgesteld waarin beschreven staat aan welke kenmerken de toekomstige raadsleden en fractie moeten voldoen. De geschiktheid van de kandidaten kan dus bepaald worden door hen te vergelijken met deze profielschets. Meer info: Handreiking Competentieprofiel gemeenteraadslid (op te vragen via de ). 6. Bestaat er een mogelijkheid van ontheffing van de eis minimaal één jaar lid te zijn? Ingevolge artikel 7 van de CDA statuten en artikel 4 lid 1 van het Kandidaatstellingsreglement dient een kandidaat op de dag van kandidaatstelling één jaar als CDA-lid geregistreerd te staan bij het CDA-bureau, tenzij o.b.v. bijzondere omstandigheden ontheffing wordt verleend. Hierbij kunt u denken aan een lokale held die u net lid heeft gemaakt. Een ontheffingsgrond kan tevens zijn dat zonder die ontheffing geen geschikte kandidaten onder vrouwen, jongeren of minderheden gevonden kunnen worden of dat anders een noodzakelijke deskundigheid ontbreekt. Met het oog op de opmerkingen uit de rapporten Frissen (2010) en Rombouts (2012) over partijvernieuwing, moeten we stellen dat een ontheffing met de laatst genoemde achtergronden, geen excuus mag zijn om niet actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Een verzoek tot ontheffing kan door het afdelingsbestuur worden gericht aan de secretaris van de desbetreffende provinciale afdeling, welk verzoek de instemming van de algemene vergadering moet hebben (stuur bij voorkeur de notulen van de algemene vergadering mee) en van een degelijke motivatie moet zijn voorzien. Het ontheffingsverzoek kan worden

5 gedaan nadat de algemene vergadering heeft ingestemd met de kandidatuur (incl. verzoek tot ontheffing). 7. Wanneer moet er een vertrouwenscommissie worden ingesteld, en wie mogen daarin zitten? (Zie ook vraag 3 van deze lijst) Het proces van de kandidaatstelling, het werven en selecteren, kan onderleiding van een speciaal opgerichte vertrouwenscommissie (of: kandidatencommissie) worden gedaan, of door het afdelingsbestuur. Bestuursleden die zelf kandidaat zijn, dan wel tot in de tweede graad bloed- of aanverwant zijn van een kandidaat, of daarmee een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben, moeten zich met betrekking tot de kandidaatstellingsprocedure verschonen. Dat houdt in dat het betrokken bestuurslid niet deelneemt aan beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur of in ander verband over onder meer de opstelling van de advieslijst. Voor het overige kan hij of zij aan alle bestuursactiviteiten blijven deelnemen. Als er twijfel bestaat of een bestuurslid zich moet verschonen, dan beslist het bestuur. Indien blijkt dat meer dan de helft van de bestuursleden zich moet verschonen, is het bestuur van de afdeling onbevoegd om leiding te blijven geven aan het kandidaatstellingsproces. Op grond van art. 7.6 van het Kandidaatstellingsreglement is dan de instelling van een vertrouwenscommissie verplicht. Het bestuur moet in zo n geval meteen een voorstel voorleggen aan de algemene vergadering voor het instellen van een vertrouwenscommissie en de bemensing daarvan. Pas nadat de kandidaten hebben bewilligd in een kandidatuur zal duidelijk zijn of het bestuur verplicht is een vertrouwenscommissie in te stellen; dit is dus een moment dat in de lopende kandidaatstellingsprocedure valt. Daarom schept het reglement de mogelijkheid om, ook zonder dat het bestuur onbevoegd is (vooraf dus), de leiding van de kandidaatstellingsprocedure op te dragen aan een commissie. Een dergelijk besluit moet dan vóórdat de procedure aanvangt (uiterlijk 1 september 2013) worden genomen. De commissieleden mogen uiteraard net zo min als bestuursleden bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van, dan wel een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben met eventuele sollicitanten en voorgedragen kandidaten. Tevens moeten de commissieleden van tevoren verklaren niet zelf kandidaat te willen zijn. De meerderheid van de commissie moet bestaan uit niet-bestuursleden. Mocht, lopende de kandidaatstellingsprocedure, blijken dat een commissielid toch bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is, dan wel een gezagsof afhankelijkheidsrelatie heeft met een kandidaat, dan zal het desbetreffende commissielid zich ten aanzien van die kandidaat uiteraard dienen te verschonen. De omvang van de vertrouwenscommissie wordt niet reglementair voorgeschreven, maar het is wenselijk uit te gaan van minimaal vijf leden (mede met het oog op een eventuele verschoning van een lid). Deze commissie neemt de leiding van het kandidaatstellingsproces van het bestuur over, nadat de groslijst is opgesteld en de kandidaten hebben bewilligd in een kandidatuur. Dat betekent concreet dat de commissie verantwoordelijk is voor de volgende zaken: het vaststellen van de voordracht voor de verkiezing van de lijsttrekker;

6 de opstelling van de advieslijst en verzending daarvan aan de leden; de leiding van de algemene vergadering waarin de lijsttrekker wordt verkozen en de kandidatenlijst wordt vastgesteld; de beoordeling van de wenselijkheid om op grond van bijzondere omstandigheden voor te stellen alsnog een wijziging aan te brengen in de reeds vastgestelde kandidatenlijst, alsmede voor de leiding van de algemene vergadering die daarover vervolgens beslist (zie art. 7.7 van het Kandidaatstellingsreglement). Diverse CDA-afdelingen prevaleren het instellen van een vertrouwenscommissie boven het door het bestuur verrichten van bovengenoemde taken. Overigens: om de vertrouwenscommissie te ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van haar werkzaamheden, is de handreiking Werving en selectie samengesteld. Deze is in het voorjaar van 2013 naar alle afdelingen verstuurd. Exemplaren van deze handreiking kunnen worden besteld via de Via dit mailadres kunnen exemplaren ook digitaal worden aangevraagd. Om de leden van de vertrouwenscommissie (of afdelingsbestuurders) voorts vertrouwd te maken met de techniek van gespreksvoering, heeft het Steenkampinstituut de training Werving- en selectiegesprekken. Voor de precieze data en locaties kunt u terecht op de website van het Steenkampinstituut: 8. Hoe dient de stemming over de lijst in de algemene vergadering te verlopen? De vaststelling van de lijst geschiedt door de algemene vergadering. In de vergadering wordt een onderzoekscommissie ingesteld om de uitslag van de stemmingen vast te stellen en evt. lotingen te verrichten. De uitslagen worden door de commissie opgenomen in een procesverbaal. Er zijn drie verschillende stemsystemen: het plaats-voor-plaatssysteem, het puntensysteem en het gemengde systeem. A. Plaats-voor-plaats-systeem 1. Valt de keuze op dit systeem, dan wordt over alle plaatsen op de kandidatenlijst (afgezien van de lijsttrekker) schriftelijk gestemd, en wel plaats voor plaats, zodat eerst nummer twee op de kandidatenlijst wordt aangewezen, vervolgens nummer drie, enzovoort. 2. De secretaris zorgt voor voldoende door hem of haar met bijvoorbeeld een paraaf gewaarmerkte stembiljetten. De stembiljetten dienen voor de verschillende stemmingen te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld door ze te nummeren en/of door het gebruik van verschillende kleuren). Dit om te vermijden dat stembiljetten voor een andere stemming extra worden gebruikt. 3. De secretaris zorgt er tevens voor dat alleen stemgerechtigde leden steeds een stembiljet uitgereikt kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door hen aan het begin een kaart te geven, op vertoon waarvan zij steeds een stembiljet

7 ontvangen, of door verschillende te onderscheiden stembiljetten in één keer te verstrekken. 4. De vergadering benoemt, op voorstel van het bestuur, een stemcommissie, die de uitslagen van alle stemmingen zal opnemen in een proces-verbaal. 5. De voorzitter memoreert de kandidaat die voor de betreffende plaats (te beginnen bij plaats 2) door het bestuur wordt geadviseerd. 6. De voorzitter geeft gelegenheid tot discussie. Daarbij kunnen leden ook andere kandidaten aanbevelen voor de betreffende plaats, mits zij op de groslijst staan. 7. Als er geen discussie is geweest, of in de discussie geen andere kandidaten zijn aanbevolen, vraagt de voorzitter of iemand stemming wenst. 8. Wanneer niemand stemming wenst, verklaart de voorzitter de door het bestuur respectievelijk de vertrouwenscommissie geadviseerde kandidaat bij acclamatie verkozen. 9. Wanneer één of meer leden wel stemming verlangen of als er andere kandidaten zijn aanbevolen, wordt er schriftelijk gestemd. Er worden gewaarmerkte stembiljetten uitgereikt aan alle aanwezige stemgerechtigde leden, die daarop de naam vermelden van de kandidaat aan wie zij voor de desbetreffende plaats de voorkeur geven. De leden hoeven zich niet te beperken tot de door het bestuur of de vertrouwenscommissie geadviseerde of de in de discussie aanbevolen kandidaten: er kan worden gestemd op alle op de gros- en advieslijst opgenomen kandidaten. 10. Is er sprake van meerdere kandidaten voor een bepaalde plaats, dan zijn de eerste twee stemmingen vrij. Is een derde stemming nodig, omdat niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald, dan kan slechts gekozen worden tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen hebben behaald. Is onduidelijk wie dat zijn, omdat op de tweede plaats meerdere personen zijn geëindigd met een gelijk aantal stemmen, dan wordt tussen hen een tussenstemming gehouden (waarbij weer een meerderheid behaald moet worden, eventueel vindt daarvoor dus ook herstemming plaats). Staken bij deze tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen, dan beslist het lot. Voor de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen worden blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. 11. Indien een tegenkandidaat wordt verkozen, dan verschuift de kandidaat die op de advieslijst op de desbetreffende plaats stond naar de volgende plaats. De hele advieslijst schuift dus als het ware een plaats op. Vandaar dat het belangrijk is dat de voorzitter per plaats memoreert welke kandidaat het bestuur adviseert (zie punt 2): dit voorkomt verwarring. Wanneer mocht blijken dat een door het bestuur geadviseerde kandidaat het enige malen niet haalt in de stemming, dan kan het wenselijk zijn dat het bestuur zijn advies heroverweegt. Daartoe

8 zal het de vergadering dan moeten schorsen. Overigens: uit het bovenstaande blijkt wel dat eerst de uitslag van de stemming voor een bepaalde plaats moet worden vastgesteld vóórdat over de volgende plaats discussie en stemming kan plaatsvinden. B. Puntensysteem 1. Valt de keuze op het puntensysteem, dan heeft de schriftelijke stemming betrekking op het totale aantal namen, afgezien van de lijsttrekker, dat de kandidatenlijst zal bevatten. 2. De vergadering benoemt, op voorstel van het bestuur, een stemcommissie, die de uitslagen van alle stemmingen zal opnemen in een proces-verbaal. 3. Ieder aanwezig lid vermeldt op het aan hem of haar ter vergadering uitgereikte gewaarmerkte stembiljet de namen van de kandidaten, in de volgorde die het desbetreffende lid wenselijk acht. Een stembiljet dat niet het aantal vastgestelde namen bevat, is ongeldig. Ook stembiljetten die de namen bevatten van niet op de gros- of advieslijst voorkomende personen, zijn ongeldig. 4. Aan een kandidaat wiens naam op een stembiljet op de eerste plaats is gezet, worden zoveel punten toegekend als er (buiten de lijsttrekker) plaatsen beschikbaar zijn. Voor de derde plaats op de kandidatenlijst geldt één punt minder, enzovoort. Als meerdere kandidaten een gelijk aantal punten behalen, beslist het lot. 5. Voor de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen worden blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. C. Gemengd systeem 1. Valt de keuze op het gemengde systeem, dan wordt over het aantal plaatsen, afgezien van de lijsttrekker, dat gelijk is aan het aantal zittende CDAgemeenteraadsleden, vermeerderd met vijf, schriftelijk gestemd, en wel plaats voor plaats, zodat eerst nummer twee op de kandidatenlijst wordt aangewezen, vervolgens nummer drie, enzovoort. Op deze stemmingen zijn de punten 2 tot en met 11 van paragraaf A ( Plaats-voor-plaats-systeem ) van overeenkomstige toepassing. 2. Voor de overige plaatsen wordt een schriftelijke stemming gehouden die betrekking heeft op het totale aantal namen dat de kandidatenlijst, buiten de lijsttrekker, zal bevatten na aftrek van de onder 1. bedoelde plaatsen. Op deze stemming zijn de punten 2 tot en met 5 van paragraaf B ( Puntensysteem ) van overeenkomstige toepassing. Voor de slotstemming dient het stembiljet duidelijk aan te geven voor hoeveel plaatsen de stemming wordt gehouden (door bijvoorbeeld de plaatsnummers op de definitieve lijst erop te vermelden).

9 NB: Op alle stemmingen is het bepaalde in art van het Kandidaatstellingsreglement van toepassing: Leden die niet langer dan acht weken als lid zijn ingeschreven dan wel niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, kunnen niet aan deze stemming deelnemen. Leden die ter plekke hun contributie aan de penningmeester voldoen, mogen alsnog meestemmen, als ze al wel langer dan 8 weken lid zijn. 9. Kan er ook bij volmacht gestemd worden? Nee, onder voorbehoud van art. 106 statuten is stemming bij volmacht niet toegestaan. Dit houdt in tijdens de algemene vergadering slechts gestemd kan worden door de aanwezige CDA-leden, die langer dan 8 weken lid zijn en die aan de financiële verplichtingen t.o.v. de partij hebben voldaan. Leden die niet aan financiële verplichtingen t.o.v. de partij hebben voldaan, maar die ter plekke hun contributie aan de penningmeester voldoen mogen wel stemmen. 10. Wat is de profielschets die aan het begin van het kandidaatstellingsproces wordt vastgesteld? De profielschets is een overzicht van alle kenmerken waaraan de toekomstige raadsleden en fractie als geheel volgens de afdeling moeten voldoen. Deze kenmerken kunnen nogal uiteen lopen. Elke afdeling kan ook haar eigen kenmerken wensen, omdat iedere raadssituatie een unieke is. Over het algemeen zijn de kenmerken in de profielschets onder te verdelen in eisen en competenties. Voorbeelden van eisen zijn de leeftijd en de sekse van de kandidaat en of hij of zij voldoende tijd beschikbaar stelt voor het eventuele raadslidmaatschap. Drie voorbeelden van competenties zijn samenwerken, politieke sensitiviteit en visie. Belangrijk is dat de profielschets altijd door de afdeling vastgesteld moet worden. Meer info: Handboek Gemeenteraadsverkiezingen 2014 én Handreiking Compentieprofiel gemeenteraadslid (op te vragen via de ). 11. Wat zijn competenties en wat is een competentieprofiel? De afdeling HRM van het CDA-bureau heeft een competentieprofiel ontwikkeld behorend bij de functie van gemeenteraadslid. Een competentieprofiel is een verzameling van competenties. Het is dus niet hetzelfde als de profielschets die de afdeling in het kandidaatstellingsproces vaststelt, maar is een onderdeel daarvan. Maar wat zijn eigenlijk competenties? Competenties zijn vermogens die een raadslid nodig heeft om zijn of haar functie naar behoren uit te voeren. Met andere woorden: als het raadslid over deze vermogens beschikt, is hij of zij geschikt voor die functie. Het is niet voor niets dat het begrip competentie is afgeleid van het begripcompetent, dat geschikt of bekwaam betekent. De vraag is nu natuurlijk hoe je kunt zien of iemand over een competentie beschikt. Het antwoord hierop is te vinden in het gedrag dat die persoon vertoont. Een competentie wordt beschreven aan de hand van waarneembare gedragingen. Als deze gedragingen bij

10 iemand te zien zijn, kan de conclusie worden getrokken dat diegene over die competentie beschikt. Voorbeeld van de competentie samenwerken: Competentie Samenwerken Omschrijving van competentie de Het vermogen om in het functioneren bij te dragen aan het bereiken van gezamenlijke resultaten. Iemand die over deze competentie beschikt, is in staat tot het volgende: Gedrag - Geeft ruimte aan en luistert naar de meningen en argumenten van collega s - Levert opbouwende kritiek aan collega s - Committeert zich aan gezamenlijk gemaakte afspraken - Stelt zich in zijn/haar standpunten onafhankelijk op, maar doet zonodig concessies aan eigen opvattingen om tot een gezamenlijk resultaat te komen - Werkt met betrokkenen samen, met inachtneming van ieders positie - Ondersteunt zijn/haar collega s op een manier die gevraagd wordt Meer info: Handreiking Compentieprofiel gemeenteraadslid (op te vragen via de ). 12. Op welke wijze kan nu concreet de geschiktheid van de kandidaten op de groslijst beoordeeld worden? Kandidaten zijn geschikt voor de functie van raadslid als zij voldoen aan de kenmerken die in de profielschets worden gesteld. De belangrijkste kenmerken zijn vaak de competenties waarvan de afdeling vindt dat het toekomstige raadslid er over zou moeten beschikken. Aan het gedrag van een raadslid in zijn of haar functie is te zien of deze persoon over de gewenste competenties beschikt. Maar veel kandidaten op de groslijst zijn nog nooit raadslid geweest. Hoe kan dan ontdekt worden of zij over de gewenste competenties beschikken? In veel onderzoeken is aangetoond dat gedrag uit het verleden een goede voorspeller is van toekomstig gedrag. Door te kijken naar het gedrag van de kandidaten in hun vroegere functies kunnen dan toch conclusies worden getrokken over het wel of niet beschikken over competenties. Het gedrag aan de hand waarvan een competentie wordt beschreven, moet dan wel algemeen geformuleerd zijn en niet binnen de context van de functie van raadslid. Het volgende gedragsvoorbeeld binnen de competentie samenwerken verduidelijkt dit laatste: Gedragsomschrijving binnen de functie van raadslid: Levert opbouwende kritiek aan fractieleden

11 Algemene gedragsomschrijving: Levert opbouwende kritiek aan collega s Een kandidaat die nog nooit raadslid is geweest, kan niet gevraagd worden naar de opbouwende kritiek die hij of zij aan fractieleden heeft gegeven, maar wel naar de opbouwende kritiek die aan collega s is gegeven. Door naar het algemeen geformuleerde gedrag te vragen, kan duidelijk worden of de kandidaat over een bepaalde competentie beschikt in een vroegere functie. Hoe kan dus de geschiktheid van kandidaten bepaald worden? Door eerst naar het gedrag van kandidaten in vroegere functies en situaties te vragen, kan dat daarna vergeleken worden met het gedrag binnen een competentie, dat nodig is in de functie van raadslid. Zodoende wordt duidelijk of diegene over deze competentie beschikt. Is dat het geval dan is deze kandidaat geschikt als raadslid. Deze procedure vergt de nodige voorbereiding. Daarom is het aan te raden om de handreiking Werving en selectie te raadplegen. De bijbehorende training op dit gebied kan tevens via het regionale scholingswerk gevolgd worden. Zie hiervoor ook de website van het Steenkampinistituut: Hoe kan de geschiktheid van zittende raadsleden beoordeeld worden? In principe zullen de zittende raadsleden wel geschikt zijn, maar soms kan het voorkomen dat daar twijfels over bestaan. Deze twijfels kunnen zijn ontstaan door wat er tijdens functionerings-gesprekken en beoordelingsgesprekken is besproken. Als er sprake is van deze twijfel is er genoeg reden om de geschiktheid van deze raadsleden opnieuw te bekijken. Het is echter raadzaam om alle zittende raadsleden die door willen gaan met hun functie op hun geschiktheid te beoordelen. Met de zittende raadsleden kan eenzelfde selectiegesprek gevoerd worden als met de andere kandidaten. Meer info: Handboek Werving en Selectie 2013 (op te vragen via de ). 14. Wanneer zouden eigenlijk functioneringsgesprekken gevoerd moeten worden met de raadsleden? In de praktijk van het bedrijfsleven én ook de politiek blijkt dat functioneringsgesprekken vaak pas gevoerd worden als er problemen zijn in het functioneren. Doordat dan over problemen wordt gesproken, komen ook vaak de bijbehorende oorzaken naar boven en ontstaat vanzelf een beoordeling van de medewerker. Het functioneringsgesprek is echter geen beoordelingsgesprek. Het functioneringsgesprek in de gemeentelijke CDAafdeling dat met het raadslid, de fractievoorzitter of de wethouder gevoerd kan worden is juist bedoeld om op vertrouwelijke wijze met elkaar over het huidige en toekomstige functioneren van het raadslid te spreken. Zodoende kan het functioneren waar nodig verbeterd worden en kan het raadslid zich verder ontwikkelen, zodat dit de resultaten van de gehele fractie ten goede komt. In het functioneringsgesprek zou dus geen beoordeling ter sprake moeten

12 komen. Het zou daarom ook niet vlak voor de kandidaatstellingsprocedure gevoerd moeten worden, omdat het dan aandoet als een verkapt beoordelingsgesprek. Functioneringsgesprekken kunnen het beste jaarlijks gevoerd worden en in het jaar voor de verkiezingen gevolgd worden door een beoordelings- of selectiegesprek. Speciaal voor het voeren van functioneringsgesprekken is de handreiking Functioneringsgesprekken ontwikkeld. Via het regionale scholingswerk kan tevens de bijbehorende training op dit gebied gevolgd worden. Zie hiervoor ook de website van het Steenkampinistituut: Hoe kan een lijstcombinatie aangegaan worden? (ook wel lijstverbinding genaamd) Het is mogelijk een lijstencombinatie met andere partijen aan te gaan. De ChristenUnie/SGP en het CDA bijvoorbeeld kunnen in een bepaalde gemeente elk met een eigen lijst uitkomen, maar als zij een lijstencombinatie aangaan, worden de stemmen van de lijsten bij elkaar opgeteld. Dit kan voordeel hebben bij de restzetelverdeling. In gemeenten met negentien of meer raadszetels worden de zetels verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden, dat grotere lijsten (en lijstcombinaties) bevoordeelt. Hoe groter de lijst of lijstcombinatie, hoe groter de kans op een of meer restzetels. In gemeenten met minder dan negentien raadszetels geschiedt verdeling van de restzetels volgens het systeem van de grootste overschotten. In dat geval is de kans op een extra restzetel veel kleiner; de lijstencombinatie kan in plaats van twee restzetels voor de afzonderlijke lijsten zelfs resulteren in slechts een restzetel voor de gecombineerde lijst en dus een zetel kosten. Binnen een lijstencombinatie worden de restzetels verdeeld volgens het systeem van de grootste overschotten. Daardoor bestaat er de kans dat een restzetel van de lijstencombinatie terechtkomt bij de kleinere partner, terwijl dezelfde restzetel zonder verbinding waarschijnlijk op grond van het systeem met de grootste gemiddelden bij de grootste partner terecht was gekomen. Uit het bovenstaande blijkt in elk geval dat goed berekend moet worden of er werkelijk kans op een extra zetel is, alvorens tot een lijstencombinatie wordt overgegaan. Als men kiest voor een lijstencombinatie, dan geschiedt de verdeling van de zetels over de deelnemende lijsten als volgt. Het totaal aantal stemmen uitgebracht op de lijsten van de combinatie wordt gedeeld door het aantal zetels dat aan de combinatie is toegevallen. Het resultaat van die deling heet de combinatiekiesdeler. Deze combinatiekiesdeler wordt vervolgens gedeeld op het aantal stemmen dat is uitgebracht op de afzonderlijke lijsten die aan de combinatie deelnemen. Voor iedere deelnemende lijst wordt derhalve eerst het volle aantal zetels berekend. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten van de combinatie waarvan de stemcijfers bij deling door de combinatiekiesdeler de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschotten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. NB: zie voor een uitgebreid rekenoverzicht: lijstencombinatiefusie-partijen

13 Een lijstencombinatie wordt op het stembiljet aangegeven. Zij kan dus ook electorale en politieke consequenties hebben, die goed overwogen moeten worden. Om deze reden schrijft art van het Kandidaatstellingsreglement voor dat een besluit tot het aangaan van een lijstencombinatie genomen moet worden door de algemene vergadering of door het bestuur, daartoe door de ledenvergadering gemachtigd. Dit laatste kan wenselijk zijn omdat onderhandelingen met andere partijen nog niet zijn afgerond, of voorbarige publiciteit vermeden moet worden. De feitelijke lijstcombinatie vindt plaats op de dag van de kandidaatstelling, en wel door het indienen van de gemeenschappelijke verklaring. Deze verklaring moet worden ingericht volgens een door de minister voorgeschreven model. Een formulier daartoe is bij de gemeente te verkrijgen. In 2010 was hiervoor een speciaal computerprogramma voor. Op het moment van schrijven is deze mogelijkheid voor 2014 onzeker. Houd daarom de site: goed in de gaten. De gemachtigde en zijn plaatsvervanger moeten op de lijst worden vermeld. Het ligt voor de hand om de indiener van de lijst ook meteen gemachtigde te laten zijn. De gemachtigde hoeft evenwel niet in persoon bij het centraal stembureau te verschijnen. Bij inlevering van de kandidatenlijst krijgt de indiener van het stembureau een ontvangstbewijs. De algemene vergadering moet akkoord gaan met een voorstel tot lijstcombinatie. Mocht u overwegen om tot een lijstencombinatie over te gaan, dan kunt u desgewenst contact opnemen met de medewerker Juridische Zaken van het CDA-bureau (telefoon: ; Waar zijn de officiële modellen te vinden voor het indienen van alle kandidaatstellingsdocumenten? Wat betreft de interne partijprocedure: de modelformulieren waar gebruik van gemaakt kan worden, kunnen via AfdelingenNet ( ) gedownload worden. U vindt de verklaring onder de knop Verkiezingen. Wat betreft de wettelijke kandidaatstelling: formeel moet de gemeente de afdeling voorzien van alle noodzakelijke documenten. Via de website: wordt u in de loop van 2013 bijgepraat. Let op: ruim voor de dag van de kandidaatstelling moet al een afspraak met de gemeente voor een voorinlevering gemaakt worden. Dat scheelt veel stress vooraf, maar ook achteraf hoeft de ingewikkelde procedure van het herstel van verzuimen niet te worden doorlopen. 17. Waar kan ik nu nog meer informatie vinden? Voor meer en andere informatie kunt u terecht op AfdelingenNet. Bovendien kunt u via uw vraag stellen. De volgende documenten zijn speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

14 geschreven of herzien: * Het Handboek Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (wordt in maart 2013 verwacht, is vertraagd omdat de datum van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee samenhangende dag van de kandidaatstelling nog niet bekend is) Via de AfdelingenDesk kunt u te zijner tijd een gratis exemplaar opvragen. * De handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid (eind januari 2013 verzonden naar alle afdelingen) Via de AfdelingenDesk kunt u een gratis exemplaar opvragen. * De brochure Werving en selectie van gemeenteraadsleden 2013 (eind januari 2013 verzonden naar alle afdelingen) De brochure kan worden bijbesteld door EUR 5,50 per exemplaar over te maken op postbankrekening , ten name van Centrale Verrekenkas CDA, onder vermelding van het aantal exemplaren en verzendadres. Na betaling worden de brochures opgestuurd. Digitaal is de brochure gratis op te vragen bij: De brochure Functioneringsgesprekken (is al eerder verstuurd aan afdelingsbestuurders) De brochure kan worden besteld door EUR 4,95 per exemplaar over te maken op postbankrekening , ten name van Centrale Verrekenkas CDA, onder vermelding van het aantal exemplaren en verzendadres. Na betaling worden de brochures opgestuurd. Digitaal is de brochure gratis op te vragen bij: *Handreiking Lokaal Program (eind januari 2013 verzonden naar alle afdelingen) Digitaal is de brochure gratis op te vragen bij: en te downloaden van * Campagne catalogus met de katernen: (allen beschikbaar in mei 2013) - Minimaal zichtbaar in de campagne Wat je sowieso kan doen om zichtbaar te zijn. - Onderzoek en strategie De campagneboom - Vrijwilligersmanagement Hoe motiveer en mobiliseer je vrijwilligers - Publiciteit Hoe gaan je om met pers en hoe maakt je een goed persbericht? - Online Welke online mogelijkheden zijn er en hoe zet je social media in?

15 - Gespreksvoering Hoe voer je een goed gesprek met de kiezer maar ook: hoe bereid je je voor een presentatie op bijvoorbeeld een verkiezingsavond of Tv? Reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad ARTIKEL 1 - Toepassingsbereik Artikel 1.1 Dit reglement is van toepassing op de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de periodieke verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Artikel 1.2 Het onderhavige reglement is zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing op de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de periodieke verkiezing van de leden van een deelgemeenteraad. ARTIKEL 2 - Begripsbepalingen Artikel 2.1 Bestuur: het algemeen bestuur van de gemeentelijke afdeling dan wel het dagelijks bestuur van de gemeentelijke afdeling voorzover dit de desbetreffende bevoegdheid van het algemeen bestuur afdeling gedelegeerd heeft gekregen. Artikel 2.2 Algemene vergadering, algemeen bestuur, dagelijks bestuur: het respectieve bestuursorgaan van een gemeentelijke afdeling als bedoeld in de statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of het reglement gemeentelijke afdeling. Artikel 2.3 Verkiezing: de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Artikel 2.4 Dag van de kandidaatstelling: de dag waarop ingevolge de Kieswet uiterlijk de kandidatenlijst(en) voor de desbetreffende verkiezing dien(t)(en) te worden ingeleverd bij de daarvoor ingevolge de Kieswet bevoegde instantie(s). Artikel 2.5

16 Kieskring: het gebied waarover de kieskring zich uitstrekt, als bedoeld en nader omschreven in de Kieswet, dat gelegen is binnen de grenzen van de desbetreffende gemeente. Artikel 2.6 Groslijst: de in artikel 6, vierde lid bedoelde lijst. Artikel 2.7 Advieslijst: een genummerde lijst van personen die het bestuur adviseert te kandideren op de lijst(en) waarmee aan de verkiezing wordt deelgenomen. Artikel 2.8 Toetsingscommissie: de in artikel 51 van de statuten bedoelde commissie. Artikel 2.9 Fractievoorzitter: de voorzitter van de CDA-fractie in de desbetreffende gemeenteraad. Artikel 2.10 Leden: leden woonachtig in de desbetreffende gemeente. Artikel 2.11 Statuten en reglementen: statuten, huishoudelijk reglement en reglement gemeentelijke afdeling van de partij. Artikel 2.12 Provinciale afdeling: de desbetreffende provinciale afdeling. Artikel 2.13 Gemeentelijke afdeling: de desbetreffende gemeentelijke afdeling. Artikel 2.14 Kandidatenlijst: de lijst met kandidaten die door de partij wordt ingediend. Artikel 2.15 Nevenfunctie: een functie als bedoeld in de statuten en/of het huishoudelijk reglement. Artikel 2.16 CDA-bureau: het bureau als bedoeld in de statuten. ARTIKEL 3 Indiening van de lijsten Artikel 3.1 De leiding van de werkzaamheden betreffende de verkiezing berust bij het bestuur.

17 Artikel 3.2 Het bestuur stelt tijdig bij elke verkiezing een schema van werkzaamheden vast, met vermelding van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen moeten worden verricht. Artikel 3.3 De partij neemt, behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het partijbestuur en nadat het bestuur van de betrokken provinciale afdeling is gehoord, deel aan de verkiezing door indiening van een kandidatenlijst, zo enigszins mogelijk bevattende het wettelijk toegestane maximumaantal namen. De kandidatenlijst wordt ingediend bij de gemeente. Artikel 3.4 Er wordt met één lijsttrekker aan de verkiezing deelgenomen, tenzij de algemene vergadering ten minste acht weken vóór de dag van de kandidaatstelling, op voorstel van het bestuur bepaalt dat met meer lijsttrekkers aan deze verkiezing wordt deelgenomen. ARTIKEL 4 - Kandidaten Artikel 4.1 Kandidaten voor het CDA kunnen zijn zij die voldoen aan de eisen van de wet en op de dag van de kandidaatstelling ten minste één jaar lid zijn van het CDA, behoudens ontheffing vanwege het dagelijks bestuur van de partij. Voor de bepaling van de ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum van de registratie door het CDA-bureau beslissend. Artikel 4.2 Vanaf het moment dat de kandidaten schriftelijk aan het bestuur hebben meegedeeld dat zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden, onthouden zij zich onverminderd hun reglementaire rechten en verplichtingen van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing. Artikel 4.3 Elke kandidaat dient schriftelijk te verklaren dat hij: a. instemt met het Program van Uitgangspunten en het gemeentelijk verkiezingsprogram; b. bereid is zitting te nemen in de gemeenteraad en de gehele zittingsperiode als lid van de gemeenteraad aan zal blijven, tenzij het bestuur ontheffing verleent; c. gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractieverband samenwerkt en uiterlijk met ingang van de datum van benoeming tot gemeenteraadslid het lidmaatschap aanvaardt van de Bestuurdersvereniging, alsmede regelmatig contact onderhoudt met,

18 voorlichting geeft aan en verslag doet en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de verschillende geledingen van de partij; d. zijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking stelt zodra hij uit de fractie treedt en evenzo bij beëindiging van het lidmaatschap van de partij; e. de door de algemene vergadering vastgestelde procedures volledig in acht zal nemen en zal naleven en dat hij de onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vastgestelde verklaringen en machtigingen op een door het bestuur nader vast te stellen tijdstip vóór de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraad ondertekent en deze gedurende de gehele zittingsperiode niet zal herroepen, tenzij het bestuur ontheffing verleent; f. ten aanzien van het hebben en/of aanvaarden van één of meer nevenfuncties, al dan niet gehonoreerd, zich tevoren onderwerpt aan het oordeel daarover van het bestuur; g. kennis heeft genomen van de door het partijbestuur vastgestelde landelijke bijdrageregeling met betrekking tot vrijwillige bijdragen van gemeenteraadsleden aan de gemeentelijke afdeling; h. zich niet kandidaat stelt voor een andere lijst. ARTIKEL 5 Recht van gravamen Artikel 5.1 Kandidaten hebben het recht van gravamen met betrekking tot hun instemming met het Program van Uitgangspunten en het gemeentelijk verkiezingsprogram. Artikel 5.2 Bezwaren tegen de in het eerste lid bedoelde programs moeten door de personen aan wie een kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad is aangeboden, ten minste drie weken vóór de in artikel 10, derde lid bedoelde algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Het bestuur beslist vervolgens ten minste één week vóór de desbetreffende algemene vergadering of de bezwaren al dan niet een belemmering vormen om de betrokkene op de in te dienen kandidatenlijst(en) te plaatsen. ARTIKEL 6 Groslijst Artikel 6.1 Elk lid heeft het recht vóór elke kandidaatstelling voor de verkiezing schriftelijk bij het bestuur de namen van ten hoogste vijf personen voor te dragen als kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Artikel 6.2 In verband hiermee richt het bestuur ten minste twintig weken vóór de dag van kandidaatstelling tot alle leden het schriftelijk verzoek aan het bestuur vertrouwelijk opgave te doen van de namen van ten hoogste vijf personen die zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking wensen te brengen.

19 Voor het doen van de hier bedoelde opgave hebben de leden ten minste vier weken na verzending van het verzoek de gelegenheid. Artikel 6.3 Met inachtneming van de termijnen genoemd in het tweede lid, stelt het bestuur voorts iedere persoon die voldoet aan de statutaire vereisten, in de gelegenheid te solliciteren naar een kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Artikel 6.4 Het bestuur stelt een groslijst samen van de kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad met een korte toelichting omtrent iedere daarop voorkomende persoon. Deze groslijst bevat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9A: a. de namen van de personen die door de leden zijn voorgedragen; b. de namen van de personen die hebben gesolliciteerd; c. de namen van de zittende leden van de gemeenteraad; d. de namen van de zittende wethouders. Artikel 6.5 Het bestuur bericht terstond na opstelling van de groslijst schriftelijk aan ieder van de daarop vermelde personen, dat zij voor een kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking zijn gebracht en verzoekt hen daarbij zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie weken na dagtekening schriftelijk te verklaren dat zij in geval van benoeming bereid zijn zitting te nemen in de gemeenteraad en de gehele zittingsperiode als lid van de gemeenteraad aan te blijven, tenzij het bestuur ontheffing verleent. Nadat deze schriftelijke verklaring is ontvangen door het bestuur kunnen de namen met een korte toelichting op de advieslijst worden geplaatst. Ingeval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt ontvangen, wordt de desbetreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur. Artikel 6.6 Tegelijkertijd wijst het bestuur de kandidaten erop dat zij al hun nevenfuncties zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie weken na dagtekening van het in het vijfde lid bedoelde bericht ter beoordeling dienen voor te leggen aan het bestuur. In geval van twijfel over de toelaatbaarheid van nevenfuncties vraagt het bestuur advies aan de Toetsingscommissie. ARTIKEL 7 Vertrouwenscommissie Artikel 7.1 Ten behoeve van de in artikel 6, eerste en derde lid bedoelde mogelijkheid van voordracht en sollicitatie kan door het bestuur ten minste twintig weken vóór de dag van de kandidaatstelling een vertrouwenscommissie worden geïnstalleerd. De meerderheid van de commissie zal moeten bestaan uit niet-bestuursleden.

20 Artikel 7.2 De fractievoorzitter is adviseur van de eventuele vertrouwenscommissie. Artikel 7.3 De leden van de vertrouwenscommissie mogen geen bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad zijn of een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben met eventuele sollicitanten en voorgedragen kandidaten en zij moeten tevoren verklaren zelf niet beschikbaar te zijn voor een eventuele kandidatuur. Artikel 7.4 De vertrouwenscommissie heeft ten minste tot taak te oordelen over de geschiktheid van zowel de personen die zijn voorgedragen als de personen die hebben gesolliciteerd. Aan de commissie kan ook de kandidaatstelling van de lijsttrekker en de opstelling van de advieslijst alsmede de leiding van de algemene vergadering waarin de stemming plaatsvindt opgedragen worden. Artikel 7.5 Ten behoeve van de vertrouwenscommissie zal het bestuur tevoren criteria vaststellen waaraan de kandidaten moeten voldoen. Artikel 7.6 De in het eerste lid bedoelde vertrouwenscommissie wordt in ieder geval geïnstalleerd indien meer dan de helft van de bestuursleden geen lid mag zijn van de vertrouwenscommissie op grond van het bepaalde in het derde lid. Zodra dat het geval is, legt het bestuur terstond een voorstel aan de algemene vergadering voor. Artikel 7.7 De taken en bevoegdheden van het bestuur, als omschreven in de artikelen 9, 10, 11 en 14, worden in het in het zesde lid bedoelde geval uitgeoefend door de vertrouwenscommissie. ARTIKEL 8 - Verschoning bestuursleden Artikel 8 Leden van het bestuur die zich beschikbaar stellen voor een kandidatuur nemen niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming over de opstelling van de advieslijst, maar blijven overigens volwaardig lid van het bestuur. Leden van het bestuur die bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van of een gezags- of afhankelijkheidsrelatie hebben met een beschikbare kandidaat dienen terzake zich te verschonen. Bij twijfel of een bestuurslid zich dient te verschonen beslist het bestuur. ARTIKEL 9 - Advieslijst Artikel 9.1

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

HANDREIKING gemeentelijke herindeling. CDA Bureau

HANDREIKING gemeentelijke herindeling. CDA Bureau HANDREIKING gemeentelijke herindeling CDA Bureau Colofon Uitgever: CDA Bureau - partijontwikkeling Postbus 30453 2500 GL Den Haag tel. 070-3424888 Redactie: Eindredactie: Opmaak: drs. A.J. Breeuwsma mw.

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Begrippen Aanmeldingstermijn: de periode die aanvangt vanaf het moment van uitschrijving door het Bestuur van verkiezingen en die eindigt 25

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg

Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 21 mei 2012 I NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED Artikel 1 1. De gemeentelijke afdeling is het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 2010 Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie van de raad... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders.

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders. REGLEMENT OUDERRAAD BC Broekhin Roermond Ouderraad BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; b. Ouderraad: de geledingenraad

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit

Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Nummer** Voorvoegsels * Voorletters (Roepnaam)* (m) of (v)* Geboortedatum Kandidatenlijst Artikel 2.16 ev Waterschapsbesluit Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie