De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO"

Transcriptie

1 2013 JAARVERSLAG HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO WTC III (17 de verdieping) - Simon Bolivarlaan Brussel Tel /16 Fax

2 De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is tweevoudig: adviseren én vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad een 170-tal erkende nationale professionele en interprofessionele organisaties. Adviseren De Hoge Raad treedt op als spreekbuis van zelfstandigen, vrije beroepen en KMO. De Hoge Raad richt zijn adviezen aan de betrokken Ministers alsook aan de Minister die de Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. Hij kan geraadpleegd worden door een Minister, maar beschikt ook over een eigen initiatiefrecht. Zo kan hij steeds in volle onafhankelijkheid zijn standpunten vertolken. Als organisme van openbaar nut beschikt de Hoge Raad daartoe over een rechtspersoonlijkheid. Hij wordt geleid en beheerd door de zelfstandigen zelf. Vertegenwoordigen De Hoge Raad heeft ook een vertegenwoordigende bevoegdheid. Via diverse beheers- of raadgevende organen kunnen zelfstandigen en KMO aldus hun standpunten in diverse socio-economische instanties mee verdedigen. Jaarverslag

3 INHOUD VOORWOORD... 4 I. DE ACTIVITEITEN IN Hoge Raad... 6 Adviezen... 6 Andere activiteiten Bureau Commissies en sectorcommissies Secretariaat Adviezen uitgebracht in A. KMO beleid B. Beroepsreglementeringen C. Handelspraktijken D. Specifieke adviezen II. KENCIJFERS Aantal zelfstandigen Aantal starters en stopzetters Vrije beroepen Aantal ondernemingen Aantal faillissementen Arbeidsvolume III. VERTEGENWOORDIGINGEN Samenvattende tabel IV. SAMENSTELLING per 31 december Organogram Bureau Hoge Raad voor de Zelfstandigen et de KMO A. Werkende leden B. Plaatsvervangende leden C. Professionele afdeling D. Interprofessionele afdeling Commissies Sectorcommissies V. BIJLAGEN Erkende professionele organisaties per beroep Erkende interprofessionele organisaties Aanvullende informaties is verkrijgbaar via de website van de Hoge Raad : Jaarverslag

4 VOORWOORD Voor u ligt het activiteitenverslag van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De Raad bestaat uit afgevaardigden van de erkende interprofessionele organisaties en sectororganisaties die zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen vertegenwoordigen. Vanuit verschillende commissies en de plenaire vergadering geeft de Raad ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van de ministers advies aan de federale regering en het federaal parlement. Maar evengoed adviseert hij over aankomende Europese en andere wetgeving. U vindt een overzicht van alle adviezen in dit jaarverslag. Het aantal zelfstandigen neemt elk jaar toe, dat zal u lezen. De vertegenwoordigers in de Raad zetten zich dagdagelijks in om onderbouwde adviezen te schrijven die aansluiten bij realiteit van die vele zelfstandigen. Een advies dat niet aan de realiteit beantwoordt, blijft dode letter. Een advies dat uit de lucht is gegrepen, verstomt in de wind. De adviezen van de Raad zijn wel beargumenteerd en realistisch. Daarom moet het beleid er rekening mee houden. In 2013 heeft de Hoge Raad belangrijke adviezen geleverd over crowdfunding, de wet op de ambachten en de concrete, sectorale vertaling van de nieuwe regels rond de schijnzelfstandigheid. De adviezen leggen de realiteit van zelfstandigen bloot: de zoektocht naar alternatieve financieringsmiddelen, de steeds grotere nood aan herkenbare en erkende authenticiteit en drang naar eerlijke concurrentie. De Raad moet hier rekening houden met evoluties en veranderingen en zich blijven inzetten voor de zelfstandigen, vrije beroepen en de KMO s. Karel Van Eetvelt Voorzitter van de Hoge Raad in 2013 Jaarverslag

5 I. DE ACTIVITEITEN IN 2013 Jaarverslag

6 1. Hoge Raad Tijdens de algemene vergaderingen in 2013, bracht de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 18 adviezen uit ofwel op eigen initiatief, ofwel op vraag van de Ministers, over een waaier van onderwerpen. Die adviezen werden voorbereid op basis van voorstellen die geformuleerd werden tijdens vergaderingen van de vaste commissies, de sectorcommissies of commissies ad hoc en na raadpleging van de beroepsorganisaties die rechtstreeks betrokken waren bij de onderwerpen die besproken werden. De volledige lijst van de adviezen vindt U op pagina 12 van het jaarverslag. Adviezen De Hoge Raad heeft op eigen initiatief een belangrijk advies uitgebracht over het stimuleren en het behoud van de industriële kmo-activiteit in België. Dit advies werd in commissie met de betrokken beroepsorganisaties besproken aan de hand van een nota die de prioritaire problemen van de industriële kmo aankaart en mogelijke oplossingen voor deze problemen naar voren schuift. In het advies worden de prioritaire doelstellingen weergegeven voor het stimuleren en behoud van de industriële kmoactiviteiten in België en worden de voorwaarden geschetst waaraan een goed beleid moet voldoen. Dit jaar heeft de Hoge Raad ook vier aparte adviezen uitgebracht over de invoering van specifieke criteria voor het beoordelen van de aard van de arbeidsrelaties in bepaalde activiteitsectoren. De activiteitsectoren die betrokken zijn bij de invoering van die criteria zijn: de bouw, de metaalsector, de elektrotechnische sector, de land- en tuinbouw, de meubelsector en de houtbewerking, het goederenvervoer voor rekening van derden, het autobus- en autocarvervoer, het taxivervoer en de bewaking. Het doel was om concrete voorstellen te formuleren over de best passende criteria per sector of per beroep. De Hoge Raad heeft daarbij gestreefd naar een maximale coördinatie van de voorstellen van de verschillende sectoren en heeft tevens getracht zijn adviezen af te stemmen op de akkoorden die de bij hem aangesloten beroepsorganisaties in de betrokken paritaire comités hebben gesloten. Ter herinnering: in 2012 had de Raad een advies uitgebracht over een eerste voorontwerp van wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman dat vervolgens werd ingetrokken. Het nieuwe ontwerp dat in 2013 voor advies aan de Raad werd voorgelegd herneemt in grote mate de principes van het eerste voorontwerp maar er wordt een volledig nieuw luik aan toegevoegd, met name een administratieve erkenningsprocedure (commissie - beroepscomité) waarbij de Hoge Raad en zijn organen betrokken zijn. In dit advies herhaalt de Hoge Raad dat een duidelijke en eenvoudige wet waardoor de ambachtslui en bijgevolg hun beroepsactiviteiten, hun producten en hun dienstverlening in de kijker worden gesteld nuttig is. Hij herhaalt ook dat zijn voorkeur uitgaat naar het beogen van de ondernemingen die het dichtst bij het concept aansluiten, namelijk de ondernemingen met maximum 10 werknemers hoewel het mogelijk moet blijven om die grootte van tewerkstelling aan te passen in functie van de beroepen en de sectoren. Hij dringt er op aan dat de procedure zo eenvoudig en vooral zo doeltreffend mogelijk zou zijn. Hij vraagt dat het erkenningssysteem voor de beroepsorganisaties en de interprofessionele organisaties voorzien in de gecoördineerde wetten betreffende de organisatie van de Middenstand gerespecteerd zou worden teneinde verwarring, dubbel gebruik en bijkomende administratieve problemen te vermijden. Jaarverslag

7 Op het vlak van de beroepsreglementeringen heeft de Hoge Raad een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Dit ontwerp houdt rekening met de wet van 11 februari 2013 die de reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar reorganiseert om het wettelijk kader aan te passen aan de huidige toestand in de sector en strekt er dus toe om de voorwaarden voor de toegang tot dit beroep te herformuleren. De Hoge Raad vraagt dat het ontwerp van koninklijk besluit genomen wordt in de vorm van een rechtstreekse wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Hij stelt verder voor dat de wetgever eventueel overweegt om de exhaustieve lijst met diploma s te vervangen door een algemeen niveau van vorming en dit voor iedereen. In navolging van zijn gunstig advies uit 2012 over de invoering van een elektronische drager voor de machtigingen voor ambulante activiteiten, heeft de Hoge Raad ook een positief advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten voor het beheer van die machtigingen bij de vervanging van de papieren machtigingen door deze op een elektronische drager. Inzake handelspraktijken formuleerde de Hoge Raad adviezen over volgende onderwerpen: Het advies over de uitvoering in Belgisch recht van artikel 44 van de verordening nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Dit artikel 44 voorziet de verplichte vermelding van stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor levensmiddelen die niet voorverpakt aan de consument worden aangeboden. De Lidstaten mogen echter maatregelen aannemen over de wijze waarop die informatie aan de consument wordt meegedeeld. De Hoge Raad pleit resoluut voor de mondelinge mededeling van die informatie aan de klant. Het advies over een voorontwerp van wet I tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen. In dit advies wordt benadrukt dat dit voorontwerp van wet totaal onevenwichtig en ontoepasbaar is en geen rekening houdt met de specificiteit van de sector. Het verleent bovendien te veel bevoegdheden aan de Koning en geeft geen objectieve basis aan de controles en sancties die het FSMA kan uitvoeren of opleggen. Vermits er werkzaamheden zijn op Europees vlak over dezelfde materie werd er beslist te wachten op de resultaten van die Europese initiatieven. Zo niet riskeert men terzelfdertijd of op korte termijn twee reglementeringen te krijgen die van toepassing zijn op de verzekeringsbemiddelaars maar die niet op elkaar afgestemd zijn. Het advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduiding van kappersdiensten. Jaarverslag

8 De Hoge Raad spreekt zich uit voor de voorgestelde afschaffing die wordt ingegeven door de wens om de lasten voor de beroepsuitoefenaars te vereenvoudigen die zich bijgevolg niet langer zullen moeten houden aan een tarief dat niet met de werkelijkheid overeenstemt. Hij vraagt verder dat de autoriteiten erover waken dat alle protagonisten juist geïnformeerd worden over de nieuwe regeling die van kracht wordt in navolging van de opheffing van het koninklijk besluit. De Hoge Raad wenst dat er een evaluatie zal plaatsvinden die de gevolgen van de nieuwe regeling zal evalueren, deze evaluatie dient te gebeuren twee jaar na de inwerkingtreding ervan. Op fiscaal en boekhoudkundig vlak bracht de Hoge Raad op eigen initiatief een advies uit over de verlenging van de uitreikingstermijn voor de btw-factuur en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden voor de boekhouders en de accountants. Door deze wijziging beschikken zij nog slechts over vijf dagen in plaats van vijftien dagen voor de opmaak en indiening van de btw-aangifte en de betaling van de verschuldigde btw. De Hoge Raad is van mening dat deze termijn te kort is en pleit er voor om de boekhouders en accountants voor het opmaken van de btw-rapportering op zijn minst terug de voorheen toegepaste termijn van 15 dagen te verstrekken. In het advies wordt door de Hoge Raad drie voorstellen aangehaald die dit probleem kunnen oplossen. Als antwoord op een adviesvraag over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft een Europese verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden om te zetten in Belgisch recht heeft de Hoge Raad een advies uitgebracht waarin hij betreurt dat het voorontwerp van koninklijk besluit geen verduidelijking heeft gebracht betreffende het professioneel gebruik en het niet professioneel gebruik van biociden. Hij heeft eveneens opmerkingen over de organisatie van de opleiding, de verantwoordelijkheid van particulieren in het geval van vernietiging van producten en over de voorwaarden betreffende de opslag, het transport en het gebruik. Wat het onlineregistratiesysteem betreft voor elke verkoop of elk gebruik van biociden door particulieren of beroepsmensen vraagt de Hoge Raad dat het Europees only once principe zou gerespecteerd worden dat stelt dat men van de kmo s niet kan vereisen om meermaals dezelfde informatie te verschaffen aan de overheid. In 2013 bracht de Raad ook op eigen initiatief drie adviezen uit over Europese initiatieven of raadplegingen. Een eerste advies handelt over het groenboek over de food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, die tot levering van goederen leidt die hoofdzakelijk zijn bestemd voor het algemene publiek voor persoonlijke of huishoudelijke consumptie of voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. De laatste twee decennia kende de toeleveringsketen belangrijke structurele veranderingen. Wat in sommige gevallen kan leiden tot oneerlijke handelspraktijken en die praktijken kunnen het vermogen van de ondernemingen, vooral de KMO, om te investeren en te innoveren schaden. De Hoge Raad hoopt dat zijn advies over deze raadpleging de Europese overheden zullen doen beseffen wat de draagwijdte is van de problematiek van de oneerlijke handelspraktijken en welke impact deze hebben voor de KMO, de ZKO en de zelfstandigen. Jaarverslag

9 Het tweede advies is een antwoord op een openbare raadpleging van de Europese Commissie over eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Met deze raadpleging wil de Commissie nagaan of de harmonisering van nationale wetgevingen over eenpersoonsvennootschappen er werkelijk zou voor zorgen dat bedrijven, en vooral kmo's, eenvoudige, flexibele en goed bekende regels in de hele EU krijgen en hun kosten kunnen beperken. De Hoge Raad heeft zijn standpunten weergegeven over heel wat onderwerpen in het raadplegingsdocument, met name over het voorstel om eenvoudige regels in te voeren voor de onlineregistratie van vennootschappen met één gemeenschappelijk standaardformulier in de hele EU, de vraag naar de harmonisering van het wettelijk vereiste minimumkapitaal voor de oprichting van een eenpersoonsvennootschap, de regels die moeten voorzien worden voor de uitkering van dividenden als een vennootschap zijn schulden niet meer kan betalen, de regels over het verzet van kredietgevers tegen een aanzienlijke vermindering van het kapitaal als het minimumkapitaal meer dan 1 euro bedraagt, de regels over de verplaatsing van het hoofdkantoor van een vennootschap en de maatregelen die moeten genomen worden om het voor kmo s makkelijker en goedkoper te maken om eenpersoonsvennootschappen op te richten dan voor grotere bedrijven. Een derde advies betrof een raadpleging van de Europese Commissie over crowdfunding in de EU. De Hoge Raad heeft vooral de Europese overheden willen sensibiliseren voor het belang van crowdfunding voor de KMO. In dit advies gaat hij eveneens na op welke manier de complexiteit van het Belgisch reglementair kader voor crowdfunding aangepakt moet worden en welk beleid er moet gevoerd worden ter ondersteuning van crowdfunding. Andere activiteiten Op 12 februari 2013 heeft de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee een uiteenzetting gegeven voor de Hoge Raad over het actueel economisch beleid en het consumentenbeleid. De Minister herinnerde eraan dat dit beleid, dat in het verlengde ligt van bepaalde maatregelen die in 2012 werden genomen, tot doel hebben de inflatie te verminderen ondermeer door in te grijpen in de energieprijzen teneinde een daling van de competitiviteit te vermijden. De inflatie leidt immers tot een verhoging van de loonkost wat een probleem stelt in een context van zwakke economische groei. Daarom werden er maatregelen genomen om de prijzen in de gas- en elektriciteitssector en ook in de sector van de telecommunicatie te doen dalen. Om de inflatie binnen redelijke grenzen te houden in vergelijking met de buurlanden werden er ook aanpassingen aangebracht aan het indexmechanisme zodat dit beter de werkelijkheid weerspiegelt en het mogelijk maakt de inflatie onder controle te houden. In zijn uiteenzetting heeft de Minister onderlijnd dat met de huidige begrotingsdoelstellingen de marges om de lasten op lonen te verminderen zeer beperkt zijn. Om op dat terrein vooruitgang te boeken moet er vooral rekening worden gehouden met de eigenheid van de sectoren. In de sectoren waar innovatie overheerst en waar de lonen hoog zijn (zoals bijvoorbeeld in de farmaceutische sector) valt er minder te doen dan in andere sectoren waar de lonen lager zijn (zoals bijvoorbeeld de horecasector). Het is in die laatste sectoren waarin veel kmo s actief zijn dat er maatregelen moeten worden genomen die aangepast zijn aan hun situatie. De Minister had het ook over het Jongerenplan voor jongeren zonder diploma of zonder specifieke kwalificatie. Het doel is aan die jongeren een vorming te geven door hen aan het werk te stellen met een werkgelegenheidstoelage gedurende drie jaar zonder dat aanwerving nadien verplicht is Jaarverslag

10 Een derde belangrijke factor is de hoge belastingdruk in België. Iedereen is het erover eens dat die druk te hoog is en moet verlaagd worden. Bij een zwakke economische groei, zoals nu het geval is, is dit een moeilijk haalbare doelstelling. Gezien de huidige begrotingsbeperkingen, moet de vermindering van de fiscale lasten dan ook gezien worden als een werk van lange adem. De Minister sloot zijn uiteenzetting af door de stand van zaken in bepaalde dossiers te overlopen die belangrijk zijn voor de kmo s en de vrije beroepen zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden om het Wetboek van economisch recht op punt te stellen, de invoering van de class action in het nationaal recht en de oprichting van bemiddelingsdiensten die toelaten geschillen te regelen zonder juridische procedures. Vervolgens vond een gedachtewisseling plaats tussen de Minister en de leden van de Hoge Raad. Op 26 november 2013 bracht de Hoge Raad een positief advies uit over het voorstel tot aanstelling van Mevrouw Christine Lhoste, secretaris-generaal van het UCM, als nieuwe medevoorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad ter vervanging van de heer Christophe Wambersie. Tijdens dezelfde zitting en na de pensionering van de heer Six, lid van het bureau, heeft de Raad de heer Patrick Cauwert aangeduid als nieuwe bijzitter in het bureau. Ter herinnering: de twee medevoorzitters nemen alternerend het voorzitterschap van de Hoge Raad waar. De heer Karel Van Eetvelt deed dit in 2013 en mevrouw Christine Lhoste zal dit in 2014 doen. Tenslotte dient er ook op gewezen te worden dat buiten het uitbrengen van adviezen wat zijn raadgevende bevoegdheid is, de Hoge Raad ook in 2013 zijn vertegenwoordigende rol heeft vervuld door, op vraag van de betrokken Ministers, zijn vertegenwoordigers aan te duiden in de verschillende raadgevende organen waarin hij vertegenwoordigd is. 2. Bureau Het bureau, beheersorgaan van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, heeft zijn wettelijke taken qua administratief beheer uitgevoerd in Het bureau volgde van nabij de voorbereidende werkzaamheden op voor de modernisering van de wetgeving betreffende de organisatie van de Middenstand en deze over de reguleringsimpactanalyse (RIA) waarvan een deel gewijd is aan een KMO-test die bedoeld is om de impact van nieuwe wetgeving op de kmo s te meten. In 2013 besteedde het bureau bijzondere aandacht aan de relancestrategie van de federale regering, aan het wetsvoorstel over de zesde staatshervorming, meer bepaald aan het luik dat handelt over de regionalisering van de gereglementeerde ambachts- en handelsberoepen, en aan de mededeling van de Europese Commissie betreffende de evaluatie van de nationale reglementeringen inzake toegang tot de beroepen. Het besprak tevens de algemene beleidsnota van Minister Laruelle, de problemen die zich stellen bij de toewijzing van een NACE-code aan de beroepen en de verschillende initiatieven met het oog op het opnemen van de vrije beroepen in het toepassingsgebied van de wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument. Het werd ook geïnformeerd over de creatie van een nieuwe databank Beroepsreglementeringen op de website van de Hoge Raad. Jaarverslag

11 Zoals gewoonlijk heeft het bureau in samenwerking met de andere organen van de Hoge Raad de onderwerpen voorbereid die aan de algemene vergadering werden voorgelegd in Verder besprak het bureau bepaalde specifieke onderwerpen zoals de verhoging van de belasting op de liquidatiebonus van ondernemingen, het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, het koninklijk besluit van 19 maart 2013 over het gebruik van biociden, de mededeling van de Europese Commissie over het actieplan Ondernemerschap 2020 en het voorstel van de Commissie tot invoering van een standaard BTW-aangifte op Europees vlak. 3. De commissies en sectorcommissies In 2013 werden de vaste commissies KMO-beleid, Handelspraktijken en meerdere ad hoc commissies, samengesteld uit experten van verschillende beroepsorganisaties en interprofessionele organisaties, belast met de voorbereiding van de adviezen die in dit jaarverslag zijn opgenomen. De Hoge Raad werkte zoals voordien ook verder mee aan het overlegplatform voor de veiligheid van zelfstandige ondernemers, meer bepaald door ondersteuning te verlenen bij de voorbereiding van de werkzaamheden van de werkgroep "Infoflux" die in de schoot van dit overlegplatform werd opgericht. Buiten de raadpleging van de vaste commissies en van bepaalde beroepsorganisaties over specifieke onderwerpen, heeft de Hoge Raad in de loop van het jaar bij de voorbereiding van zijn adviezen ook de beroepsorganisaties samengeroepen van de sectororcommissies nr. 1 - Voeding, nr. 8 - Horeca, toerisme en ontspanning, nr Personenzorg, nr Juridische en economische beroepen en nr Andere vrije en intellectuele beroepen. Na de ontslagnames van de heer Jan De Haes, voorzitter van de sectorcommissie nr. 8 - Horeca, toerisme en ontspanning, en van de heer Adrien Nulens, plaatsvervangend voorzitter van die commissie, werden de heren Kurt Neyrynck en Thierry Neyens verkozen als respectievelijk voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de sectorcommissie nr. 8. In die hoedanigheid zetelen zij respectievelijk als werkend en plaatsvervangend lid in de Hoge Raad. Ook de samenstelling van de sectorcommissie nr Juridische en economische beroepen werd gewijzigd. Na de ontslagname van de heer Philippe Six werd de heer Pascal De Roeck verkozen als nieuwe voorzitter van die sectorcommissie. De heer Luc Vandenhoutte werd verkozen als plaatsvervangend voorzitter van die sectorcommissie ter vervanging van de heer Mark Brusselaers, ontslagnemend. In die hoedanigheid zetelen zij respectievelijk als werkend en plaatsvervangend lid in de Hoge Raad. Wat de samenstelling van de sectorcommissies betreft, dient vermeld te worden dat een nieuwe beroepsorganisatie een erkenning bij de Hoge Raad heeft bekomen. Met name de Belgian Event Supplier Association. Jaarverslag

12 4. Secretariaat Het secretariaat van de Hoge Raad staat in voor de administratieve diensten van de Hoge Raad, het bureau, de commissies en de sectorcommissies. Zijn takenpakket omvat volgende taken: - de uitvoering van de beslissingen van de Hoge Raad en zijn organen; - de voorbereiding van studies, nota s en ontwerpadviezen die de Hoge Raad en zijn organen moeten toelaten hun adviserende opdracht optimaal uit te oefenen; - de organisatie van de vergaderingen, de redactie van de notulen en de verspreiding van de documenten en definitieve adviesteksten; - overleg met vertegenwoordigers van beroeps- en interprofessionele organisaties en overheidsdiensten; - de organisatie van de verkiezingen die de Hoge Raad toelaten zijn kandidaten voor te dragen in de verschillende organen waarin de zelfstandigen en de KMO s vertegenwoordigd zijn; - het personeelsbeheer, het opstellen van de begrotingsvoorstellen en het bijhouden van de boekhouding in verband met de werking van de Hoge Raad; - de deelname aan studiedagen, seminaries en conferenties over onderwerpen die specifiek de zelfstandigen en de KMO s aanbelangen. Het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO onderhoudt verder nauwe contacten met de Algemene directie KMO-beleid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en verstrekt informatie over problemen of onderwerpen over de meest uiteenlopende middenstandsproblemen of -onderwerpen die hem telefonisch of schriftelijk voorgelegd worden. 5. Adviezen uitgebracht in 2013 De Hoge Raad bracht onderstaande adviezen in 2013 uit. U kan deze integraal raadplegen op de website van de Hoge Raad ( A. KMO Beleid Advies over het stimuleren en behoud van de industriële kmo-activiteit in België Advies over een voorontwerp van wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman B. Beroepsreglementeringen Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar C. Handelspraktijken Advies over de ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van benzines voor benzinemotoren, van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen en van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines Advies over de uitvoering in Belgisch recht van artikel 44 van de verordening nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten Jaarverslag

13 Advies over een voorontwerp van wet I tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduiding van kappersdiensten D. Specifieke adviezen Advies over de invoering van specifieke criteria voor het beoordelen van de aard van de arbeidsrelaties in de sector van het goederenvervoer voor derden en de elektrotechnische sector - 2e groep 698 Advies over de ontwerpen van koninklijk besluit tot invoering van specifieke criteria voor het beoordelen van de aard van de arbeidsrelaties in de sectoren bouw, elektrotechniek, metaal, stoffering en houtbewerking en land- en tuinbouw Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten voor het beheer van de machtigingen ambulante activiteiten tijdens de vervangingsoperatie van de papieren machtigingen door elektronische machtigingen 700 Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van specifieke criteria voor het beoordelen van de aard van de arbeidsrelaties in de bewakingssector Advies over het groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa Advies over de verlenging van de uitreikingstermijn voor de btw-factuur sinds 1 januari 2013 en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden voor de boekhouders en accountants Advies over de ontwerpen van koninklijk besluit tot invoering van specifieke criteria voor het beoordelen van de aard van de arbeidsrelaties in de sectoren goederenvervoer voor derden, autobus- en autocarvervoer en taxivervoer Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de mark aanbieden en het gebruiken van biociden Advies over een raadpleging van de Europese commissie over eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Advies over een raadpleging van de Europese commissie over crowdfunding in de EUmogelijke toegevoegde waarde voor de EU & de Belgische beleidsmaatregelen ter ondersteuning van crowdfunding? Jaarverslag

14 II. KENCIJFERS Jaarverslag

15 In dit hoofdstuk wordt een beperkt aantal kencijfers aangeboden die betrekking hebben op de zelfstandigen en de ondernemingen. Bij de samenstelling ervan is uitsluitend beroep gedaan op officiële cijfergegevens. Dat brengt echter met zich mee dat deze voor 2013 vaak nog niet (volledig) beschikbaar zijn. Tenzij anders vermeld worden in dit hoofdstuk de jaarlijkse cijfers gegeven. Dit zijn de cijfers zoals ze zijn vastgesteld op 31 december van elk jaar Het aantal zelfstandigen De gegevens inzake het aantal zelfstandigen zijn gebaseerd op de cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Naast de zelfstandigen worden ook hun helpers in de gegevens opgenomen. Onder zelfstandige dient hier elke persoon verstaan te worden die een beroepsactiviteit uitoefent zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn. Een helper is een persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt zonder tegenover de zelfstandige door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden. Beide groepen zijn onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen en zijn verplicht sociale bijdragen te betalen aan het RSVZ. Samen worden ze dan ook aangeduid als de verzekeringsplichtigen Het aantal verzekeringsplichtigen per categorie Tabel 1a : Aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) in België ingedeeld volgens categorie voor de periode 2000 t.e.m. het 3de kwartaal 2013 CATEGORIEËN Hoofdberoep Bijberoep Actieven na pensioen gerechtigde leeftijd Totaal CATEGORIEËN /09/2013* Hoofdberoep Bijberoep Actieven na pensioen gerechtigde leeftijd Totaal Bron : RSVZ / * voorlopige cijfers 1 Ook de lijngrafieken in dit hoofdstuk zijn op deze jaarlijkse cijfers gebaseerd. In tegenstelling tot staafdiagrammen hebben zij het voordeel dat ze een evolutie overheen verschillende jaren beter weergeven. Dit betekent echter wel dat de lijnpunten tussen de punten die de jaarlijkse cijfers weergeven niet noodzakelijk met de realiteit overeenstemmen. Jaarverslag

16 Tabel 1b : Weergave van de aantallen in tabel 1a als relatieve cijfers met als basisjaar 2000 CATEGORIEËN Hoofdberoep 100,0 99,2 98,9 109,1 108,5 108,5 109,1 Bijberoep 100,0 103,2 105,5 108,4 112,5 117,0 122,9 Actieven na pensioen- 100,0 97,9 96,9 93,1 94,4 95,9 96,9 gerechtigde leeftijd Totaal 100,0 99,8 99,9 107,7 108,1 109,0 110,7 CATEGORIES /09/13* Hoofdberoep 111,0 112,3 112,6 113,8 114,8 116,0 116,8 Bijberoep 130,6 137,1 141,4 146,1 151,0 155,8 160,3 Actieven na pensioen- 99,6 102,2 105,9 111,2 117,7 124,8 131,6 gerechtigde leeftijd Totaal 113,6 116,0 117,3 119,5 121,6 123,9 125,9 * voorlopige cijfers Tabel 1a-bis: Aantal verzekeringsplichtigen in België ingedeeld volgens categorie en statuut (zelfstandige of helper) voor de periode CATEGORIEËN STATUUT Hoofdberoep Zelfstandigen Helpers Bijberoep Zelfstandigen Helpers Actieven na pensioen- Zelfstandigen gerechtigde leeftijd Helpers Totaal Bron : RSVZ Tabel 1b-bis: Weergave van de aantallen in tabel 1a-bis als relatieve cijfers met als basisjaar CATEGORIEËN STATUUT Hoofdberoep Zelfstandigen ,3 102,8 Helpers ,7 93,8 Bijberoep Zelfstandigen ,3 106,7 Helpers ,6 105,0 Actieven na pensioen- Zelfstandigen ,0 113,0 gerechtigde leeftijd Helpers ,2 88,8 Totaal ,8 103,7 2 De relatieve cijfers in tabel 1b-bis mogen niet eenvoudigweg vergeleken worden met die in tabel 1b aangezien in beide tabellen een verschillend basisjaar voor de berekeningen is gebruikt. Jaarverslag

17 Grafiek 1a : Evolutie tussen 31/12/2000 en 30/09/2013 van het aantal verzekeringsplichtigen ingedeeld volgens categorie Grafiek 1b : Evolutie tussen 31/12/2000 en 30/09/2013 van het aantal verzekeringsplichtigen ingedeeld volgens categorie Jaarverslag

18 Grafiek 1c : Spreiding van de verzekeringsplichtigen per categorie op 30/09/2013 In 2012 is het aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) t.o.v met 1,9% gestegen. In de categorie hoofdberoep was er een stijging van 1,1% van het aantal verzekeringsplichtigen. Het aantal zelfstandigen steeg in deze categorie met 1,5% of eenheden terwijl het aantal helpers binnen deze categorie met 3% of eenheden gedaald is. Ook reeds in 2011 was het aantal zelfstandigen in de categorie hoofdberoep gestegen terwijl het aantal helpers in deze categorie afnam. In de categorieën bijberoep en actieven na pensioengerechtigde leeftijd steeg het aantal verzekeringsplichtigen in 2012 respectievelijk met 3,2% en 6%. In de categorie bijberoep steeg zowel het aantal zelfstandigen als helpers terwijl in de categorie actieven na pensioengerechtigde leeftijd enkel het aantal zelfstandigen steeg. Het aantal zelfstandigen steeg in de categorieën bijberoep en actieven na pensioengerechtigde leeftijd met respectievelijk 3,3% en 6,7%. Gedurende de eerste drie kwartalen van 2013 is het aantal verzekeringsplichtigen t.o.v met 1,6% gestegen. De toenames in de categorieën hoofdberoep, bijberoep en actieven na pensioengerechtigde leeftijd bedragen respectievelijk 0,7%, 2,9% en 5,5%. Een analyse van de evoluties op langere termijn, namelijk van 2000 tot en met het derde kwartaal van 2013, leert ons dat het totaal aantal verzekeringsplichtigen sinds 2000 met 25,9% gestegen is. Het aantal verzekeringsplichtigen in de categorieën hoofdberoep en bijberoep is gedurende deze periode respectievelijk met 16,8% en 60,3% gestegen. Hierbij valt vooral de sterke toename van het aantal verzekeringsplichtigen in de categorie bijberoep op. Het aantal verzekeringsplichtigen actief na de pensioengerechtigde leeftijd is gedurende deze periode toegenomen met 31,6%. Jaarverslag

19 Een vergelijking van de relatieve grootten van de verschillende categorieën leert ons dat op 30 september 2013 iets meer dan twee derde van de verzekeringsplichtigen hun activiteit als hoofdberoep uitoefent. Bijna een vierde van de ingeschrevenen zijn actief in bijberoep. De resterende 8% zijn zij die na hun pensioengerechtigde leeftijd nog actief zijn. 1.2 Het aantal verzekeringsplichtigen per gewest Tabel 2 : Aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) ingedeeld volgens de gewesten en de relatieve cijfers daarvan t.o.v voor de periode GEWESTEN Vlaanderen , , , ,1 Wallonië , , , ,1 Brussel , , , ,6 Totaal , , , ,7 Bron: RSVZ Grafiek 2a : Procentuele evolutie van de verzekeringsplichtigen per gewest gedurende de periode (2009 = 100) Jaarverslag

20 Grafiek 2b : Spreiding van de verzekeringsplichtigen per gewest in 2012 Zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel is het aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) in 2012 t.o.v gestegen. Voor 2012 stellen we voor Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk een stijging vast van 1,4%, 1,9% en 5,1%. Wanneer we de verhouding van het aantal zelfstandigen en helpers tussen de verschillende gewesten bekijken, blijkt dat Vlaanderen 62% van deze groep voor haar rekening neemt, Wallonië 28% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10%. 1.3 Het aantal verzekeringsplichtigen per bedrijfstak Tabel 3a : Aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) in België ingedeeld volgens de bedrijfstak voor de periode BEDRIJFSTAK Landbouw Visserij Industrie Handel Vrije beroepen Diensten Diverse beroepen Totaal Bron : RSVZ Tabel 3b : Weergave van de aantallen in tabel 3a als relatieve cijfers met als basisjaar 2005 BEDRIJFSTAK Landbouw 100,0 99,2 98,2 97,9 92,7 91,5 90,9 90,1 Visserij 100,0 90,5 83,9 54,2 51,2 47,4 46,2 44,5 Industrie 100,0 103,6 108,2 110,5 109,1 117,1 120,0 123,3 Handel 100,0 99,3 100,3 100,9 99,4 99,5 98,8 98,6 Vrije beroepen 100,0 104,2 109,8 115,2 123,4 130,4 135,9 142,4 Diensten 100,0 102,1 105,6 109,3 110,7 102,0 103,0 104,1 Diverse beroepen 100,0 111,7 127,7 146,7 343,3 276,8 406,5 446,8 Totaal 100,0 101,5 104,2 106,4 107,6 109,6 111,5 113,7 3 Schoonheidszorg (kappers, manicures, pedicures, sauna, etc.) en diverse beroepen van manuele aard (garagist, radio- en t.v.-herstellers, diverse diensten, etc.). 4 Verzekeringsplichtigen waarvan het beroep nog niet gekend is of niet ondergebracht kan worden onder een andere bedrijfstak. Jaarverslag

21 Tabel 3a-bis : Aantal verzekeringsplichtigen in België ingedeeld volgens de bedrijfstak en het statuut (zelfstandige of helper) voor de periode BEDRIJFSTAK STATUUT Landbouw Zelfstandigen Helpers Visserij Zelfstandigen Helpers Industrie Zelfstandigen Helpers Handel Zelfstandigen Helpers Vrije beroepen Zelfstandigen Helpers Diensten Zelfstandigen Helpers Diverse beroepen Zelfstandigen Helpers Totaal Bron : RSVZ Grafiek 3a : De evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen per bedrijfstak gedurende de periode Jaarverslag

22 Grafiek 3b : Procentuele evolutie van de verzekeringsplichtigen per bedrijfstak gedurende de periode (2005 = 100) Grafiek 3c : Spreiding van de verzekeringsplichtigen per bedrijfstak in 2012 In 2012 is het totaal aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) in de bedrijfstakken industrie, vrije beroepen, diensten en diverse beroepen gestegen met respectievelijk 2,8%, 4,8%, 1,2% en 10%. In de bedrijfstakken, industrie, vrije beroepen en diensten is het aantal helpers in 2012 echter gedaald waardoor de stijging dus volledig is toe te schrijven aan de toename van het aantal zelfstandigen in deze bedrijfstakken. Jaarverslag

23 In de bedrijfstak diverse beroepen is de sterke stijging toe te schrijven aan een stijging van zowel het aantal zelfstandigen (10,4%) als van het aantal helpers (1,5%). Het aantal verzekeringsplichtigen in de bedrijfstakken visserij, landbouw en handel is in 2012 gedaald met respectievelijk 3,8%, 0,9% en 0,2%. Uit een analyse van de evolutie van het aantal verzekeringsplichtigen per bedrijfstak gedurende de periode van 2005 tot en met 2012 blijkt dat het aantal verzekeringsplichtigen in de bedrijfstak visserij, landbouw en handel sinds 2005 met respectievelijk 55,5%, 9,9% en 1,4% gedaald zijn. Uit de vergelijking van de relatieve grootten van de verschillende bedrijfstakken blijkt dat de handel met een aandeel van 34% veruit de grootste bedrijfstak blijft vormen. De bedrijfstak vrije beroepen volgt met 26,7% op de tweede plaats en de bedrijfstak industrie is derde met een aandeel van 21,8%. 1.4 Het aantal verzekeringsplichtigen per geslacht Tabel 4 : Aantal verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) in België ingedeeld volgens geslacht en de relatieve cijfers daarvan t.o.v voor de periode 2010 t.e.m. het 3de kwartaal 2013 CATEGORIEËN /09/2013* Mannen , , , ,2 Vrouwen , , , ,8 Totaal , , , ,4 Bron : RSVZ / * voorlopige cijfers Grafiek 4 : Spreiding van de verzekeringsplichtigen per geslacht op 30/09/2013 In 2012 is het aantal mannelijke verzekeringsplichtigen (zelfstandigen en helpers) met 1,8% gestegen en het aantal vrouwelijke verzekeringsplichtigen met 2,2%. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2013 zijn zowel het aantal mannelijke als het aantal vrouwelijke verzekeringsplichtigen met 1,6% gestegen. De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen is in 2013 nagenoeg hetzelfde gebleven. Jaarverslag

24 2. Het aantal starters en stopzetters Ook de gegevens inzake het aantal starters en stopzetters zijn gebaseerd op de statistieken van het RSVZ. 2.1 Het aantal starters per categorie Tabel 5 : Aantal starters in België ingedeeld volgens categorie en statuut voor de jaren CATEGORIE STATUUT Hoofdberoep Zelfstandigen , , , ,1 Helpers , , , ,9 Zelfstandigen + Helpers , , , ,0 Bijberoep Zelfstandigen , , , ,3 Helpers , , , ,3 Zelfstandigen + Helpers , , , ,9 Actieven na Zelfstandigen , , , ,7 pensioen - Helpers , , , ,4 gerechtigde leeftijd Zelfstandigen + Helpers , , , ,9 Totaal Zelfstandigen , , , ,6 Helpers , , , ,9 Zelfstandigen + Helpers , , , ,0 Grafiek 5a : Evolutie van het aantal starters (zelfstandigen + helpers) per categorie gedurende de periode Jaarverslag

25 Grafiek 5b : Procentuele evolutie van het aantal starters (zelfstandigen+helpers) per categorie gedurende de periode (2009 = 100) Grafiek 5c : Spreiding van het aantal starters (zelfstandigen+helpers) per categorie in 2012 Het aantal starters (zelfstandigen en helpers) is in 2012 t.o.v met 4,1% gestegen. De stijging van het aantal startende zelfstandigen en helpers in 2012 bedraagt respectievelijk 3,5% en 11,6%. In 2011 steeg het aantal startende zelfstandigen en helpers met respectievelijk 5,2% en 6,1%. Het aantal startende zelfstandigen in hoofdberoep is in 2012 met 4,1% gestegen en het aantal startende zelfstandigen in bijberoep met 2%. Het aantal zelfstandigen die na hun pensioengerechtigde leeftijd gestart zijn kent in 2012 een stijging met 11,2%. Jaarverslag

26 Uit een analyse van de evolutie van het aantal starters per categorie gedurende de periode van 2009 tot en met 2012 blijkt dat sinds 2009 de categorie actieven na pensioengerechtigde leeftijd de grootste stijging van het aantal starters kent, namelijk een stijging met 46%. Van het totaal aantal startende zelfstandigen zijn er echter slechts 2,2% die starten na pensioengerechtigde leeftijd. Bijna twee derde van het aantal starters oefenen hun activiteit als hoofdberoep uit. Iets meer dan één derde van de starters zijn actief in bijberoep. 2.2 Het aantal zelfstandigen dat zijn activiteit stopzette per categorie Tabel 6 : Aantal zelfstandigen en helpers in België dat hun activiteit stopzette, ingedeeld volgens categorie en statuut voor de jaren CATEGORIES STATUT Hoofdberoep Zelfstandigen , , , ,1 Helpers , , , ,6 Zelfstandigen + Helpers , , , ,4 Bijberoep Zelfstandigen , , , ,3 Helpers , , , ,0 Zelfstandigen + Helpers , , , ,7 Actieven na pensioen- Zelfstandigen , , , ,0 gerechtigde leeftijd Helpers , , , ,8 Zelfstandigen + Helpers , , , ,1 Totaal Zelfstandigen , , , ,3 Helpers , , , ,4 Bron : RSVZ Zelfstandigen + Helpers , , , ,6 Grafiek 6a : Evolutie tussen 2009 en 2012 van het aantal zelfstandigen en helpers dat hun activiteit stopzette per categorie Jaarverslag

27 Grafiek 6b : Procentuele evolutie tussen van het aantal zelfstandigen en helpers dat hun activiteit stopzette per categorie (2009 = 100) Grafiek 6c : Spreiding van het aantal zelfstandigen en helpers dat hun activiteit stopzette in 2012 volgens de categorie Het totaal aantal zelfstandigen en helpers die hun activiteit hebben stopgezet is in 2012 t.o.v met 4,7% gestegen. Vergeleken met 2011 hebben in 2012 zowel meer zelfstandigen (4,7%) als helpers (4%) in hoofdberoep hun activiteit stopgezet. Het aantal zelfstandigen en helpers in bijberoep en na pensioengerechtigde leeftijd die hun activiteit hebben stopgezet steeg in 2012 met respectievelijk 5,2% en 3,1%. Jaarverslag

28 3. De vrije beroepen Tabel 7 : Aantal beoefenaars van een vrij beroep (en helpers) ingedeeld volgens de beroepsactiviteit en de relatieve cijfers daarvan t.o.v voor de periode CATEGORIEËN Artsen , , ,7 Tandartsen , , ,3 Apothekers , , ,6 Dierenartsen , , ,9 Paramedici , , ,0 Privé-onderrichters , , ,5 Wetenschappers , , ,1 Letterkundigen , , ,0 Kunstenaars , , ,1 Advocaten , , ,5 Notarissen , , ,6 Gerechtsdeurwaarders , , ,9 Landmeters e.a , , ,6 Architecten , , ,0 Economische en diverse intellectuele beroepen , , ,2 Bestuurders , , ,1 Totaal , , ,4 Bron : RSVZ Grafiek 7a : Procentuele evolutie tussen 2009 en 2012 van de vrije beroepen ingedeeld volgens de beroepsactiviteiten (2009 = 100) 5 Onder economische beroepen moeten begrepen worden de beroepen van accountant, belastingsconsulent, bedrijfsrevisor, boekhouder en fiscalist. Onder diverse intellectuele beroepen worden hier ondermeer informatici en consultants gerekend. 6 Het betreft hier enkel de bestuurders van vennootschappen die actief zijn in de sector van de vrije beroepen. Jaarverslag

29 Grafiek 7b : Spreiding van de vrije beroepen per beroepsactiviteit in 2012 Ook in 2012 is het aantal beoefenaars van vrije beroepen sterk toegenomen. Deze toename bedraagt 4,8%. Deze toename geldt nochtans niet voor alle sectoren. Het aantal apothekers, wetenschappers, notarissen en landmeters is gedaald in Het aantal artsen, tandartsen, dierenartsen, paramedici, privé-onderrichters, letterkundigen, kunstenaars, advocaten, gerechtsdeurwaarders, architecten, beoefenaars van economische en diverse intellectuele beroepen en bestuurders is gestegen in Uit een analyse van de evolutie van de vrije beroepen ingedeeld volgens de beroepsactiviteiten gedurende de periode van 2009 tot en met 2012 blijkt dat sinds 2009 de beroepsactiviteiten van bestuurders, kunstenaars en letterkundigen de grootste stijging van het aantal beroepsbeoefenaars kennen, namelijk een stijging van respectievelijk 61,1%, 29,1% en 25%. De beroepsactiviteiten van notarissen, apothekers, landmeters, artsen en tandartsen zijn de enige beroepsactiviteiten waarvan het aantal beoefenaars sinds 2009 afnam en dit met respectievelijk 4,4%, 4,4%, 3,4%, 1,3% en 0,7%. Wanneer we voor 2012 de verhouding van het aantal vrije beroepen per bedrijfsactiviteit bekijken, blijkt dat de paramedici met 18,7% de grootste beroepsgroep vormen. De beoefenaars van economische of diverse intellectuele beroepen, de bestuurders en de artsen volgen met respectievelijk 17,2%, 15,7% en 10,4%. Jaarverslag

30 4. Het aantal ondernemingen Voor het aantal ondernemingen baseren we ons hier op gegevens inzake het aantal verzekeringsplichtige vennootschappen van het RSVZ. Eenmanszaken komen in deze cijfers dus niet voor. 4.1 Het aantal ondernemingen per gewest Tabel 8a : Aantal actieve verzekeringsplichtige vennootschappen in de gewesten voor de periode GEWEST Vlaanderen Wallonië Brussel Onbekend adres Totaal GEWEST Vlaanderen Wallonië Brussel Onbekend adres Totaal Bron : RSVZ - statistiek van de aangesloten vennootschappen Tabel 8b : De aantallen uit tabel 8a weergegeven als relatieve waarden ten opzichte van het basisjaar 2001 GEWEST Vlaanderen 100,0 106,1 108,4 110,9 112,1 119,3 Wallonië 100,0 107,6 107,4 110,9 114,2 118,8 Brussel 100,0 107,8 103,3 104,8 107,1 109,7 Onbekend adres 100,0 114,1 118,1 174,6 195,1 183,2 Totaal 100,0 106,7 107,3 110,0 111,9 117,7 GEWEST Vlaanderen 122,9 132,7 138,2 143,9 150,4 154,6 Wallonië 125,2 131,5 136,3 141,8 147,5 151,7 Brussel 115,3 120,1 122,9 126,4 129,9 133,4 Onbekend adres 178,9 156,3 207,9 203,0 208,1 225,2 Totaal 122,2 130,3 135,3 140,5 146,4 150,5 Jaarverslag

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER EEN HERZIENING VAN DE BESTAANDE BTW-REGELGEVING OVER PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Adviseren Vertegenwoordigen

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Adviseren Vertegenwoordigen 2014 JAARVERSLAG HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO WTC III (17 de verdieping) - Simon Bolivarlaan 30-1000 Brussel Tel. 02-277 90 15/16 Fax. 02-277 90 28 De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

N Handelsprakt. - Allergenen A2 Brussel, 28 januari 2013 MH/EDJ/AS 697-2013 ADVIES. over

N Handelsprakt. - Allergenen A2 Brussel, 28 januari 2013 MH/EDJ/AS 697-2013 ADVIES. over N Handelsprakt. - Allergenen A2 Brussel, 28 januari 2013 MH/EDJ/AS 697-2013 ADVIES over DE UITVOERING IN BELGISCH RECHT VAN ARTIKEL 44 VAN DE VERORDENING NR. 1169/2011 VAN 25 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 49/2015 van 25 november 2015 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit bepalende dat sommige uitwisselingen van persoonsgegevens geen toelating van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 MH/AB/IG/LC A D V I E S over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ETIKETTERING VAN VOORVERPAKTE VOEDINGSMIDDELEN (bekrachtigd door de Hoge Raad

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS N tatoeages&piercings A 05 Brussel, 18.5.2005 MH/SL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

ADVIES. 17 december 2015

ADVIES. 17 december 2015 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE «K.M.O.-BELEID» (E5) TABEL VOOR HET BEHEER VAN DE ARCHIEVEN

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE «K.M.O.-BELEID» (E5) TABEL VOOR HET BEHEER VAN DE ARCHIEVEN FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDSTAND ERGIE ALGEME DIRECTIE «K.M.O.-BELEID» (E5) TABEL VOOR HET BEHEER VAN DE Versie : 1.00 Statuut : GOEDGEKEURD 1 Tabel voor het beheer van de archieven van de AD «K.M.O.-Beleid»

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE !f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:025464340 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2010/04 Brussel,

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over

N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES. over N Beroepsregl - AREI - ARAB A Brussel, 15 december 2015 MH/EDJ/AS 737-2015 ADVIES over DE PROBLEMEN M.B.T. HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN HET CONTROLEBEZOEK VAN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES (ARTIKEL 270

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 458 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over drie koninklijke besluiten m.b.t. de benamingen en de kenmerken van respectievelijk de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR. - territoriale bevoegdheid A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/AB/AS A D V I E S over EEN WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 288 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en bescherming van de consument, wat betreft het beeld van de vrouw

Nadere informatie

Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S. over een

Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S. over een Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S over een WETSONTWERP TOT OMZETTING IN BELGISCH RECHT VAN EUROPESE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE VRIJE BEROEPEN *** 1 Richtlijn 97/7/EG van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers x

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie