pdf04 CONSUMENTEN- EN PRODUCENTENSURPLUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pdf04 CONSUMENTEN- EN PRODUCENTENSURPLUS"

Transcriptie

1 pdf04 ONSUMENTEN- EN PRODUENTENSURPLUS ONSUMENTENSURPLUS Het consumentensurplus is het bedrag dat consumenten bereid zijn voor een product te betalen min het bedrag dat de consumenten er werkelijk voor betalen. Om het consumentensurplus te meten gebruiken we de lijn, omdat de lijn de koopbereidheid of betalingsbereidheid van de consumenten weergeeft. Het gebied onder de lijn en boven de is het consumentensurplus in een markt. P1 P2 D E F H1 H2 ls we uitgaan van P1 (met de gede hoeveelheid H1), dan is het consumentensurplus gelijk aan de driehoek. ls de daalt naar P2 (met de gede hoeveelheid H2), wordt het consumentensurplus groter. In dat geval is het consumentensurplus gelijk aan de driehoek DF. Het consumentensurplus neemt toe met het gebied DF, omdat bestaande consumenten nu minder betalen (DE) en omdat nieuwe consumenten bij een lagere de markt betreden (EF). PRODUENTENSURPLUS Het producentensurplus is het bedrag dat aan de producenten wordt betaald voor een product min de kosten die de producenten hebben gemaakt. Om het producentensurplus te meten gebruiken we de aanbodlijn, omdat de aanbodlijn de verkoopbereidheid of leveringsbereidheid van de producenten weergeeft. Het gebied boven de aanbodlijn en onder de is het producentensurplus in een markt. P2 D E F aanbod P1 H1 H2 ls we uitgaan van P1 (met de aangeboden hoeveelheid H1), dan is het producentensurplus gelijk aan de driehoek. ls de stijgt naar P2 (met de aangeboden hoeveelheid H2), wordt het producentensurplus groter, In dat geval is het producentensurplus gelijk aan de driehoek DF. Het producentensurplus neemt toe met het gebied DF, omdat bestaande producenten nu meer ontvangen (DE) en omdat nieuwe producenten bij een hogere de markt betreden (EF).

2 TOTLE SURPLUS aanbod Pe D He Het totale surplus is de som van consumentensurplus () en producentensurplus (D). Op perfect werkende markten is het marktevenwicht de situatie waarbij het totale surplus maximaal is. Het gezamenlijke voordeel is maximaal en niemand kan nog extra voordeel behalen zonder dat iemand anders erop achteruit gaat. Er is dan sprake van een Pareto-optimale situatie. Het totale surplus kan gebruikt worden om de welvaart te meten. Het is evenwel een gebrekkige maatstaf, omdat het totale surplus alleen gebruikt kan worden als maatstaf voor welvaart in enge zin (materiële welvaart). Goederen die geen hebben en niet via markten worden verhandeld (zoals collectieve goederen, vrije tijd en een schoon milieu) blijven immers buiten beschouwing. Het totale surplus kan dus niet gebruikt worden als maatstaf voor welvaart in ruime zin, waarbij naast materiële aspecten ook niet-materiële aspecten van belang zijn. ls op een markt te weinig of te veel van een goed wordt verhandeld omdat de te hoog of te laag is, kan de overheid besluiten in te grijpen. De overheid heeft een aantal instrumenten om op een markt in te grijpen: - Kostverhogende belastingen en kostverlagende subsidies Door het heffen van belastingen kan de overheid de productie en consumptie van bepaalde goederen afremmen. Door het verlenen van subsidies kan de overheid de productie en consumptie van bepaalde goederen stimuleren. - Prijsregulering: minimumprijzen en maximumprijzen Minimumprijzen beschermen producenten tegen te lage marktprijzen. Maximumprijzen beschermen consumenten tegen te hoge marktprijzen. - Wet- en regelgeving De overheid kan ingrijpen op een markt via wet- en regelgeving. Zo zijn afspraken bij wet verboden en kan de overheid ingrijpen als een monopolist misbruik maakt van zijn machtspositie. - Protectie De overheid grijpt niet alleen in op binnenlandse markten. Door importheffingen wordt de van importproducten kunstmatig verhoogd, waardoor de import wordt afgeremd. Door exportsubsidies wordt de van exportproducten kunstmatig verlaagd, waardoor de export wordt gestimuleerd. In de onderstaande tekst zijn zes voorbeelden van overheidsingrijpen op een markt uitgewerkt.

3 VOOREELD 1: KOSTPRIJSVERHOGENDE ELSTINGEN De overheid kan op markten ingrijpen door het heffen van belastingen. elastingen die de producenten afdragen aan de overheid noemen we kostverhogende belastingen. Uiteraard proberen de producenten deze belasting door te berekenen aan de consumenten (= afwentelen). Kostverhogende belastingen zijn indirecte belastingen omdat uiteindelijk de consument via de producent betaalt. In onderstaande grafiek wordt uitgegaan van een indirecte belasting met een vast bedrag per product. aanbod na belasting aanbod vóór belasting Pc P1 Pp E F D H2 H1 hoeveelheid Omdat de producenten de indirecte belasting afdragen aan de overheid nemen de productiekosten toe. Door een kostverhogende belasting met een vast bedrag per product verschuift de aanbodlijn evenwijdig omhoog met het belastingbedrag. De die de consument inclusief belasting betaalt, is de consumenten (Pc). De consumenten betalen meer dan P1 en zullen minder vragen (H2). De die de producent na belastingafdracht overhoudt, is de producenten (Pp). De producenten ontvangen minder dan P1 en zullen minder aanbieden (H2). Welke invloed heeft de belastingheffing op het consumenten- en producentensurplus? Voor belastingheffing bestaat het totale surplus uit + + (consumentensurplus) en D + E + F (producentensurplus). Na belastingheffing bestaat het totale surplus uit (consumentensurplus) en D (producentensurplus). Het totale surplus is door belastingheffing afgenomen met + (ten laste van het consumentensurplus) en E + F (ten laste van het producentensurplus). Het bedrag van belastingheffing is + E. De overheid gaat deze belastingontvangsten ook weer uitgeven en deze extra overheidsuitgaven zullen de welvaart vergroten. Het welvaartsverlies (deadweight loss of verloren surplus) door belastingheffing bestaat uiteindelijk uit + F ( Harberger-driehoek ). De belastingontvangsten kunnen worden gebruikt voor herverdeling en/of voor verschuiving van huidige consumptie. ls belastingontvangsten worden uitgegeven aan uitkeringen, wordt inkomen overgedragen van belastingbetalers naar uitkeringstrekkers. De huidige consumptie wordt dan herverdeeld. ls belastingontvangsten worden gebruikt voor de voorziening van collectieve goederen, wordt consumptie verschoven van individu naar gemeenschap. Huidige consumptie wordt verschoven naar de toekomst als belastingontvangsten worden gebruikt om toekomstige overheidsuitgaven te financieren. De overheid ruilt dan over de tijd (intertemporele ruil). De overheid ruilt ook over de tijd als nieuwe belastingontvangsten worden gebruikt om oude staatsschuld af te lossen.

4 VOOREELD 2: KOSTPRIJSVERLGENDE SUSIDIES De overheid kan op markten ingrijpen door het verlenen van subsidies. Subsidies die de producenten ontvangen van de overheid noemen we kostverlagende subsidies. In onderstaande grafiek wordt uitgegaan van een subsidie met een vast bedrag per product. aanbod vóór subsidie Pp P1 Pc E D F G aanbod na subsidie H1 H2 hoeveelheid Omdat de producenten subsidie ontvangen van de overheid nemen de productiekosten af. Door een kostverlagende subsidie met een vast bedrag per product verschuift de aanbodlijn evenwijdig omlaag met het subsidiebedrag. De die de consument inclusief subsidie betaalt, is de consumenten (Pc). De consumenten betalen minder dan P1 en zullen meer vragen (H2). De van de producent inclusief subsidie is de producenten (Pp). De producenten ontvangen meer dan P1 en zullen meer aanbieden (H2). Welke invloed heeft het verlenen van subsidie op het consumenten- en producentensurplus? Voor subsidieverlening bestaat het totale surplus uit + (consumentensurplus) D + E (procentensurplus). Na subsidieverlening bestaat het totale surplus uit + + E + F (consumentensurplus) en D + E + + (producentensurplus). Het totale subsidiebedrag ( + + E + F + G) is groter dan de toename van de surplussen ( + + E + F), zodat er een welvaartsverlies (deadweight loss of verloren surplus) ontstaat. Het welvaartsverlies door subsidieverlening bedraagt G ( Harberger-driehoek ). Het betreft hier welvaartsverlies in enge zin (materiële welvaart). Door het verlenen van subsidies kan de overheid de productie en consumptie van bepaalde goederen stimuleren, waardoor de welvaart in ruime zin (naast materiële aspecten ook niet-materiële aspecten) toeneemt.

5 VOOREELD 3: MINIMUMPRIJZEN Door naar en aanbod van een bepaald product komt een evenwichts (Pe) tot stand met een bijbehorende evenwichtshoeveelheid (He). Het totale surplus bestaat uit (consumentensurplus) en (producentensurplus). aanbod Pe He hoeveelheid ls de evenwichts maatschappelijk gezien onaanvaardbaar laag is, kan de overheid een minimum (Pmin) instellen om de producenten te beschermen. Minimumprijzen leiden tot een overschot, omdat bij een hoger dan de evenwichts de aangeboden hoeveelheid (Ha) groter is dan de gede hoeveelheid (Hv). Het overschot zal tegen de gegarandeerde minimum moeten worden opgekocht. Uiteindelijk betalen de burgers de rekening: - De consumenten betalen de minimum, die hoger is dan de evenwichts. - De belastingbetalers betalen de kosten van het overschot. Per saldo wordt het totale surplus groter, omdat de toename van het producentensurplus de afname van het consumentensurplus overtreft. Tegenover de toename van het totale surplus staat uiteraard het bedrag dat belastingbetalers betalen voor het opkopen van het overschot. De kosten voor het opkopen van het overschot ( = ) overtreffen de toename van het totale surplus, zodat geconcludeerd kan worden dat de welvaart uiteindelijk is afgenomen. aanbod Pmin Hv overschot Ha hoeveelheid

6 VOOREELD 4: MXIMUMPRIJZEN Door naar en aanbod van een bepaald product komt een evenwichts (Pe) tot stand met een bijbehorende evenwichtshoeveelheid (He). Het totale surplus bestaat uit (consumentensurplus) en (producentensurplus). aanbod Pe He hoeveelheid ls de evenwichts maatschappelijk gezien onaanvaardbaar hoog is, kan de overheid een maximum (Pmax) instellen om de consumenten te beschermen. Maximumprijzen leiden tot een tekort, omdat bij een lager dan de evenwichts de gede hoeveelheid (Hv) groter is dan de aangeboden hoeveelheid (Ha). Om het tekort over alle consumenten te verdelen, kan tot rantsoenering worden besloten. Door het instellen van een maximum wordt het totale surplus kleiner, zodat een welvaartsverlies (deadweight loss of verloren surplus) ontstaat. Het welvaartsverlies door het instellen van een maximum bedraagt ( Harberger-driehoek ). aanbod Pmax Ha tekort Hv hoeveelheid

7 VOOREELD 5: MONOPOLIE (één aanbieder beheerst de markt) De afzetlijn (GO) van een monopolist heeft een dalend verloop. Naarmate de monopolist een lagere vaststelt, neemt de naar het betreffende product toe. De afzetlijn valt samen met de lijn en geeft de koopbereidheid of betalingsbereidheid van de consumenten weer. De marginale kosten (MK) zijn de extra kosten voor de productie van één extra eenheid. De marginale kostenlijn geeft de verkoopbereidheid of leveringsbereidheid van de producent weer. Zolang de consumenten bereid zijn een (GO) te betalen die hoger is dan de marginale kosten (MK) is het maatschappelijk gezien gunstig meer te produceren. ls de gelijk is aan de marginale kosten is de hoeveelheid maatschappelijk optimaal (Hm). Er is dan geen producentensurplus en het consumentensurplus bestaat uit de drie oppervlakken boven de MK-lijn: + +. De monopolist streeft naar maximale totale winst. ls de marginale opbrengsten (MO) gelijk zijn aan de marginale kosten (MK) is de totale winst maximaal. Dat is het geval bij hoeveelheid H* en P*. De naar maximale totale winst strevende monopolist beperkt de aangeboden hoeveelheid tot H* en t een van P*. Omdat de producent een boven zijn marginale kosten kan vaststellen, trekt hij een deel van het consumentensurplus naar zich toe en realiseert hij een producentensurplus. Voor de consument resteert een kleiner consumentensurplus. Het eigenbelang van de monopolist botst met het maatschappelijk belang, de naar maximale totale winst strevende monopolist beperkt het totale surplus tot +. Het welvaartsverlies (deadweight loss of verloren surplus) door het winststreven van de monopolist bedraagt ( Harberger-driehoek ). Monopolisten kunnen misbruik maken van hun machtspositie en een onevenredig groot deel van het consumentensurplus naar zich toe trekken. De overheid moet erop toezien dat monopolisten geen woekerprijzen vragen en de overheid kan maatregelen nemen om de concurrentie te bevorderen. P* MK MO GO H* Hm hoeveelheid Toelichting bij de grafiek: - ls de totale variabele kosten proportioneel toenemen, heeft de MK-lijn een horizontaal verloop. De gemiddelde variabele kosten zijn in dat geval gelijk aan de marginale kosten: MK = GVK. ls dan alle kosten variabel zijn (er zijn geen constante kosten), geldt: MK = GTK. - Om het producentensurplus te bepalen, wordt hier geen rekening gehouden met de constante kosten. Op korte termijn kunnen constante kosten worden beschouwd als verzonken kosten 1 ) die geen rol spelen bij een marginale analyse maar wel ten laste komen van de winst. Hieruit volgt dat de totale winst het verschil is tussen het producentensurplus en de totale constante kosten. Op lange termijn kunnen alle kosten (dus ook constante kosten) worden beschouwd als marginale kosten. In beide gevallen kan voor het bepalen van het producentensurplus dus worden uitgegaan van de MK-lijn. 1 ) Verzonken kosten zijn kosten die al zijn gemaakt en dus niet meer kunnen worden teruggedraaid.

8 VOOREELD 6: PROTETIE Door binnenlandse naar en binnenlands aanbod van een bepaald product komt een evenwichts (Pb) tot stand die boven de wereldmarkt (Pw) ligt. ls er sprake is van vrijhandel kunnen goederen zonder belemmeringen worden ingevoerd. Uiteindelijk komt de op het niveau van de wereldmarkt te liggen omdat iedere hogere direct zou leiden tot goedkope invoer. ij de wereldmarkt (Pw) is de binnenlandse (Hv) groter dan het binnenlandse aanbod (Ha). Het verschil tussen gede en aangeboden hoeveelheid wordt geïmporteerd. ij vrijhandel bestaat het totale surplus uit + + (consumentensurplus) en D (producentensurplus). binnenlands aanbod Pb Pw D binnenlandse Ha import Hv hoeveelheid We gaan nu uit van volledige protectie, de invoer wordt geheel verboden. Er komt dan een binnenlands marktevenwicht tot stand met Pb als evenwichts. Het totale surplus bestaat dan uit (consumentensurplus) en + D (producentensurplus). De toename van het producentensurplus () kan de afname van het consumentensurplus ( + ) niet geheel compenseren. Het welvaartsverlies (deadweight loss of verloren surplus) door de overgang van vrijhandel naar volledige protectie bedraagt ( Harberger-driehoek ). binnenlands aanbod Pb Pw D binnenlandse hoeveelheid

9 OPGVE 1 ONSUMENTEN- EN PRODUENTENSURPLUS Gegeven zijn de volgende - en aanbodfuncties: Q v = 15P en Q a = 10P (P in euro s en Q in stuks) 1 ereken de evenwichts en de evenwichtshoeveelheid. 2 ereken de omvang van het consumentensurplus. 3 ereken de omvang van het producentensurplus. De overheid besluit een accijns te heffen van 25 euro per product. 4 Leidt de nieuwe aanbodfunctie af. 5 ereken de nieuwe evenwichts en evenwichtshoeveelheid. 6 ereken het totale accijnsbedrag dat de overheid ontvangt. 7 ls we het totale surplus als maatstaf voor welvaart hanteren, is de welvaart dan toegenomen of afgenomen? Licht je keuze toe met behulp van een berekening. NTWOORDEN OPGVE 1 1 Q v = Q a 15P = 10P P = P e = 300 Q e = De lijn snijdt de verticale as bij een van 400 euro. Het consumentensurplus bedraagt: 0,5 ( ) = euro. 3 De aanbodlijn snijdt de verticale as bij een van 150 euro. Het producentensurplus bedraagt: 0,5 ( ) = euro. 4 Q a = 10P Q a = 10(P 25) Q a = 10P Q a = 10P Q v = Q a 15P = 10P P = P e = 310 Q e = Het totale accijnsbedrag bedraagt: = euro. 7 Het consumentensurplus na accijnsheffing bedraagt: 0,5 ( ) = euro. De nieuwe aanbodlijn snijdt de verticale as bij een van 175 euro. Het producentensurplus na accijnsheffing bedraagt: 0,5 ( ) = euro. Het totale surplus is gedaald met ( ) ( ) = euro. ls we het totale surplus als maatstaf voor welvaart hanteren, is de welvaart afgenomen.

10 OPGVE 2 DUITSE MINIMLISTEN? Nederland kent vanaf 1974 een wettelijk minimumloon. lle werknemers van 15 tot 65 jaar die betaalde arbeid verrichten, hebben recht op een bepaald minimumloon per gewerkt uur. Dit minimumloon vormt de basis voor loonafspraken in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) die in Nederland worden afgesloten. In Duitsland is er géén algemene wettelijke minimumloonregeling. Een mogelijke invoering van zo n wettelijk minimumloon is bij onze oosterburen een politiek en maatschappelijk gevoelig thema. 1 Leg uit dat het afsluiten van cao s kan leiden tot meeliftgedrag van werknemers. Jasper is leerling in een 5 Havo klas van een school in Oldenzaal. Hij kent leeftijdgenoten die in Duitsland in een ldi supermarkt werken en voor hetzelfde werk minder per uur verdienen dan hij verdient bij ldi in Oldenzaal. Hoe kan dat, t hij zich af. Zijn leraar economie vertelt dat dit te maken kan hebben met het feit dat er in Duitsland geen minimumloonregeling is. Om dit uit te leggen, toont hij een modelmatige weergave van de Duitse arbeidsmarkt (bron 1) en stelt: In deze grafiek wordt de arbeidsmarkt van Duitsland voorgesteld als een markt van volkomen concurrentie met een evenwichtsloon van 9 euro per uur. In werkelijkheid voldoet een arbeidsmarkt van een land niet aan alle kenmerken van deze marktvorm, maar deze modelmatige weergave kan je helpen om de werking van de arbeidsmarkt en het effect van een minimumloon te begrijpen. 2 Noem twee kenmerken van de marktvorm volkomen concurrentie en licht toe waarom een arbeidsmarkt van een land niet aan deze kenmerken voldoet. De leraar vervolgt: ij een loon van 9 euro per uur is het totaal van werknemerssurplus plus werkgeverssurplus maximaal. Stel dat de Duitse regering een wettelijk minimumloon invoert van 10 euro per uur. Het totale surplus zal kleiner worden. Er zijn in Duitsland voor- en tegenstanders van invoering van een wettelijk minimumloon. Werknemersorganisaties zullen blij zijn en beredeneren dat dit de welvaart van hun leden zal verhogen. Economen echter waarschuwen dat invoering van een wettelijk minimumloon ten koste zal gaan van werkgelegenheid en kan leiden tot welvaartsverlies in Duitsland. 3 Gebruik bron 1. Laat met een berekening zien hoeveel werkgelegenheid er in Duitsland zou verdwijnen door invoering van een minimumloon van 10 euro per uur. Leerlingen krijgen de opdracht om de bewering van de economen, dat invoering van een wettelijk minimumloon kan leiden tot welvaartsverlies in Duitsland, te illustreren met behulp van de grafiek van bron 2. Enkele leerlingantwoorden staan hieronder. Eén van deze antwoorden is juist. - Jasper: Het werkgeverssurplus zal toenemen met 35 miljoen () en het werknemerssurplus neemt af met 37,5 miljoen ( + E), dus de welvaart zal dalen met 2,5 miljoen. - Yamina: Het werkgeverssurplus zal afnemen met 37,5 miljoen ( + E) en het werknemerssurplus neemt toe met 32,5 miljoen ( F), dus de welvaart zal dalen met 5 miljoen. - Pieter: Het werkgeverssurplus zal afnemen met 35 miljoen () en het werknemerssurplus neemt toe met 37,5 miljoen ( + E), dus de welvaart zal dalen met 2,5 miljoen. 4 Gebruik bron 2. Welk van deze drie leerlingantwoorden is de juiste? Verklaar het antwoord.

11 bron 1 modelmatige weergave van de arbeidsmarkt in Duitsland - lle werkenden en werkzoekenden samen zijn het aanbod van arbeid. Zij worden in dit model kortweg werknemers genoemd. - De naar arbeid komt van de groep werkgevers. In dit model wordt de naar arbeid gelijkgesteld aan de werkgelegenheid in Duitsland. bron 2 werkgeverssurplus, werknemerssurplus en de gevolgen van de invoering van een minimumloon

12 NTWOORDEN OPGVE 2 1 ij afgesloten cao s hebben ook werknemers die géén lid zijn van een vakbond recht op de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. 2 Twee van onderstaande kenmerken: - vrije vorming Loonvorming op de arbeidsmarkt wordt vaak gereguleerd door overheid (bijvoorbeeld minimumloon) en werkgevers- en werknemers organisaties (loonafspraken). - homogeen product rbeid is niet homogeen, want er zijn verschillen in scholing, ervaring, vaardigheid e.d. - vrije toetreding rbeidskrachten kunnen niet vrij toe- en uittreden, omdat ze gebonden zijn aan de woonplaats of kwalificaties en/of werkvergunningen nodig hebben om toe te treden. - transparantie Niemand beschikt over volledige informatie over wie, wat, waar en wanneer t en aanbiedt op de arbeidsmarkt. 3 naar arbeid in de evenwichtssituatie minus naar arbeid bij minimumloon: = 5 (mln personen) 4 Yamina. Het welvaartsverlies bestaat uit E + F ( Harberger-driehoek ). - In de evenwichtssituatie bestaat het totaal van werkgeverssurplus ( + + E) en werknemerssurplus ( + D + F) uit alle delen D + E + F. Na invoering van het minimumloon bestaat het totaal van werkgeverssurplus () en werknemerssurplus ( + + D) uit de delen D. De delen E + F vallen af. Dat is een totaal welvaartsverlies van 2,5 + 2,5 = 5 mln. - In de evenwichtssituatie bestaat het totaal van werkgeverssurplus ( + + E) en werknemerssurplus ( + D + F) uit alle delen ( D + E + F) = 320 mln. Na invoering van het minimumloon bestaat het totaal van werkgeverssurplus () en werknemerssurplus ( + + D) uit de delen D = 315 mln. Dat is een totaal welvaartsverlies van = 5 mln.

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Module 10: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 10: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 10: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid Module 6 Concept: Ruilen over de tijd De overheid Het nieuwe economieprogramma Verantwoording Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt Werken Loont Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt 140108 Werken Loont. Capeladvies, januari 2014. 0 Inleiding Werken moet lonen! Op 2 december

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Prof. dr. J. Hinloopen Dr. A. R. Soetevent December 2006 U I T T R E K S E L De nu volgende tekst is een uittreksel uit het boek Experimenten

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig Paul de Beer Hoewel de diepte van de huidige economische recessie vergelijkbaar is met die van de jaren tachtig van de vorige

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland?

Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen aan de hand van de beleidsanalytische toets van de Raad

Nadere informatie

Winst in de eigendomsstructuur

Winst in de eigendomsstructuur Winst in de eigendomsstructuur Amsterdam, februari 2010 In opdracht van NVZ vereniging van ziekenhuizen Winst in de eigendomsstructuur Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen Marco

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf!

Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf! Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf! RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie