CMDz Master of Health Business Administration. Fuseren, samenwerken én concurreren Een beoordeling van het NMa beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMDz Master of Health Business Administration. Fuseren, samenwerken én concurreren Een beoordeling van het NMa beleid"

Transcriptie

1 CMDz Master of Health Business Administration Fuseren, samenwerken én concurreren Een beoordeling van het NMa beleid Mr. dr. E.M.H. Loozen instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) 21 maart Website:

2 2 Vandaag De NMa en de Mededingingswet (Mw) De zorg als markt Belang Mw voor realiseren zorgbelangen Concentratietoezicht Mw - algemeen - bewijslast - Zeeuwse ziekenhuizen-besluit (zaak 6424) - 3 recente goedkeuringsbesluiten (zaken 7236, 7295 en 7332) Samenwerking Mw - algemeen - bewijslast - Thuiszorg-besluiten

3 3 De NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - vanaf 1 april 2013: Autoriteit Consument & Markt (ACM) - handhaving Mw 3 soorten gedragingen die de mededinging kunnen beperken 3 verbodsbepalingen: - artikel 6 Mw: kartelverbod - artikel 24 Mw: verbod op misbruik van economische machtspositie (EMP) - hfd. 5 Mw: verbod op concentraties die de mededinging op significante wijze belemmeren Mw: algemene gelding

4 Maar, is de zorg wel een markt? 4

5 5 Ja, ook de zorg is een markt Er is sprake van een markt zodra concurrentie mogelijk is: - vrijheid voor aanbieders om hoeveelheid, vorm, prijs en/of kwaliteit te bepalen - prikkels voor aanbieders om productie te verhogen - mogelijkheid voor aanbieders om invloed uit te oefenen op vraag naar hun product Ruimte voor concurrentie in de zorg? - Visiedocument AWBZ-zorgmarkten (2004): ja - Visiedocument ziekenhuiszorg (2004): ja

6 6 Wat betekent dat voor realiseren (publieke) zorgbelangen? Publieke zorgbelangen: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 2 instrumenten om zorgbelangen te realiseren: - overheid ordent zorg door het stellen van regels - overheid laat markt zorg ordenen door concurrentie NL ordening zorgsector: gereguleerde concurrentie (i) regulering die essentiële dienstverlening en minimumkwaliteit waarborgt (zorgbelangen) (ii) concurrentie om tot betere service en kwaliteit te komen, meer innovatie, efficiëntere zorgprocessen, betere relatie tussen prijs, prestatie en kwaliteit, meer transparantie en meer waar voor je geld. (zorgbelangen+) Zorgbelangen+ worden via Mw gewaarborgd

7 7 Poortwachter Mw: het begrip onderneming Onderneming volgens artikel 1(f) Mw: - elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm van deze eenheid en haar wijze van financiering (zaak C-41/90 Höfner) - economische activiteiten bestaan uit het aanbieden van goederen en/of diensten op een markt (zaak 118/85 Commissie/Italië) - medisch specialisten verrichten economische activiteiten omdat zij voor de ten behoeve van hun patiënten verrichte diensten een beloning ontvangen en de aan hun beroepsuitoefening verbonden financiële risico s dragen; dat hun diensten complex en technisch van aard zijn noch dat de uitoefening van hun beroep aan regels is gebonden, doet daaraan niet af (gev. zaken C-180/98 e.v. Pavlov)

8 8 Ondernemingen in de zorg Zorgaanbieders zijn ondernemingen - niet alleen zorginstellingen (zoals ziekenhuizen), maar ook vrije beroepsbeoefenaren (zoals vrijgevestigde specialisten en huisartsen) Zorgverzekeraars zijn ondernemingen Zorgkantoren zijn géén ondernemingen (Visiedocument AWBZ-zorgmarkten; Richtsnoeren zorgsector)

9 9 Fusietoezicht Definitie concentratie (artikel 27 Mw): -fusies - overnames - concentratieve joint ventures Sectorspecifieke omzetdrempels (Richtsnoeren voor de zorgsector): - gezamenlijke omzet van individuele omzet van tenminste 2 ondernemingen van individuele omzet met het verlenen van zorg van tenminste 2 ondernemingen van Sectorspecifieke motiveringsvereisten als marktaandeel 35% - waaronder: de gevolgen van de fusie voor de transparantie van kwaliteit van zorg en reisgedrag en reisbereidheid van patiënten Toezicht in 2 fasen: - meldingsfase - vergunningsfase - vergunning kan onder voorwaarden worden verleend Artikel 47 Mw: - verlening vergunning wegens algemeen belang

10 10 Materiële verbodsnorm Bewijslast artikel 41(2) Mw: NMA moet aannemelijk maken dat - als gevolg van de fusie - de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou worden belemmerd, met name als het resultaat van het in het leven roepen of versterken van een [EMP]. In concreto? 1 vaststelling marktmacht (bewijslast NMa) 2 beoordeling uitzonderingsgronden (bewijslast partijen): - efficiëntieverweer - reddingsfusieverweer (Richtsnoeren voor de zorgsector)

11 11 Materiële verbodsnorm Vaststelling marktmacht: -! afbakening relevante markt: de ruimte waarbinnen ondernemingen aan concurrentiedruk zijn blootgesteld - marktaandelen - toetredingsdrempels Efficiëntieverweer: - partijen moeten efficiëntieverbetering(en) aantonen - verbeteringen moeten aan afnemers ten goede komen - fusie moet noodzakelijk zijn om verbetering te realiseren - efficiëntieverbetering moet verifieerbaar zijn en opwegen tegen nadelen van de fusie

12 12 Zeeuwse ziekenhuizen Fusie 2 algemene ziekenhuizen in Midden-Zeeland: - Ziekenhuis Walcheren Vlissingen en Middelburg 369 bedden - Oosterscheldeziekenhuizen Goes en Zierikzee 384 bedden - nieuwe naam: Admiraal De Ruyterziekenhuis Algemeen: - Ziekenhuizen worden minder efficiënt naarmate ze groter zijn. Alle ziekenhuizen in NL hebben te maken met negatieve schaaleffecten (TU Delft 2011) - Internationale studies wijzen uit dat de optimale omvang van ziekenhuizen tussen de 200 en 300 bedden ligt.

13 13 Goedkeuring in 3 stappen Stap 1: - NMa stelt vast dat fusie tot quasi-monopolie leidt - NMa stelt bovendien vast dat niet aan de voorwaarden voor een rechtsgeldig efficiëntieverweer is voldaan Stap 2: - via NZa brengt IGZ in dat fusie nodig is voor behoud basisziekenhuiszorg in Midden-Zeeland - NMa beschouwt IGZ als voldoende objectieve bron ter onderbouwing van (de noodzaak van) fusie Stap 3: - NMa keurt fusie alsnog goed onder acceptatie gedragsremedies die structureel mededingingsprobleem zouden wegnemen: prijsplafond kwaliteitsverbeteringen faciliteren toetreding nieuwe ziekenhuizen

14 14? Mededingings- en zorgbelangen Rechtvaardigen toezeggingen honorering efficiëntieverweer? Een remedie is passend en effectief als zij de geconstateerde mededingingsproblemen zonder twijfel en volledig wegneemt. Daartoe dient de remedie zich te richten op de kern van het geconstateerde mededingingsprobleem. (Richtsnoeren Remedies) Hoe effectief zijn voorwaarden eigenlijk? - prijsplafond: complexe uitwerking en pas in jaar t+2 eindoordeel over gedrag in jaar 1 - realiseren toegezegde kwaliteitsverbeteringen: fusie schakelt kwaliteitsconcurrentie uit! terwijl (deel) toegezegde faciliteiten niet is gerealiseerd - faciliteren toetreding: IGZ: regio biedt plek aan slechts één ziekenhuis NMa: toetreding op korte termijn niet aannemelijk NZa: kleinschalige gespecialiseerde toetreders zullen geen volwaardige concurrenten zijn van fusieziekenhuis

15 15 Conclusie Zeeuwse ziekenhuizen Door de Mw voorgeschreven route: - weigering vergunning ex artikel 41(2) Mw - evt. vergunningverlening wegens algemeen belang door Min EZ ex artikel 47(1) Mw NMa gaat zelf tot belangenafweging over: besluit is in strijd met legaliteitsvereiste omdat NMa aldus buiten wettelijke toetsingskader is getreden.

16 16 Recente goedkeuringsbesluiten Orbis Atrium (zaak 7236) TweeStedenziekenhuis St. Elisabeth Ziekenhuis (zaak 7295) Spaarne Ziekenhuis Kennemer Gasthuis (zaak 7332) Wat doet NMa? - verzuimt relevante geografische markt definitief af te bakenen; - maar concludeert tot marktmacht in eng gedefinieerde geografische markt; - merkt op dat zorgverzekeraars FZH mogelijk kunnen disciplineren, maar is daarvan niet overtuigd; - en concludeert vervolgens dat: significante prijsstijgingen als gevolg van de concentratie niet onaannemelijk worden geacht in het geval zorgverzekeraars onvoldoende in staat blijken het [FZH] te disciplineren (7295; rnr. 136)

17 17 Recente goedkeuringsbesluiten Desondanks: goedkeuring onder toezegging prijsplafond (idee: marktmacht zal daardoor niet tot problemen leiden) NMa treedt weer - buiten wettelijke toetsingskader: - al te frivole invulling prospectieve karakter mededingingsanalyse - onderzoek rechtsgeldigheid efficiëntieverweer ontbreekt - prijsplafond is ondeugdelijke remedie : niet rechtens afdwingbaar (volgens NMa) tijdelijk zo lek als een mandje NZa: De ziekenhuisbekostiging bevindt zich momenteel in een overgangsfase richting prestatiebekostiging. Het voorkomen van het ontstaan van [EMP] ten nadele van de consument is dan des te meer van belang. (rnr. 132) Motto Mw: eerst zien dan geloven Motto NMa: eerst geloven dan zien

18 18 Kartelverbod Artikel 6(1) Mw Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt [beperkt]. Artikel 6(3) Mw Het eerste lid geldt niet wanneer een [afspraak] tevens - economische voordelen oplevert - die (ook) worden doorgegeven aan de consument - de beperkingen onmisbaar zijn voor realiseren voordelen - voldoende restconcurrentie overblijft.

19 19 Kartels in de zorg: Thuiszorg NMa heeft hoge boetes uitgedeeld voor marktverdeling in de thuiszorg - Viva! en Zorgbalans (2008): Hilverzorg, Vivium en Gooi en Vechtstreek (2008): Careyn Zuwe Aveant en Vierstroom (2011): alternatieve, volgordelijke routes vaststellen marktmacht (zaak C8/08, T-Mobile Netherlands): - doelbeperking : marktmacht volgt uit voorwerp afspraak beoordeeld binnen zijn economische context - gevolgbeperking : vaststelling marktmacht vergt nader onderzoek

20 20 Kartels in de zorg: Thuiszorg NMa: - er is sprake van een doelbeperking want marktmacht volgt uit voorwerp afspraak beoordeeld binnen zijn economische en juridische context Rechtbank Rotterdam (LJN: BW1327 en 1335): - transitiekarakter zorgmarkten sluit doelbeperking uit als route om rechtens genoegzaam bewijs mededingingsbeperkende gevolgen aan te tonen; - sterke aanwijzingen dat thuiszorginstellingen niet met elkaar concurreerden in hun werkgebieden boven en onder het Noordzeekanaal

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Nederlandse Mededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie

86. ACM: van beschuit tot zorg, (hoe te) meten met twee maten bij fusies met hoge marktaandelen?

86. ACM: van beschuit tot zorg, (hoe te) meten met twee maten bij fusies met hoge marktaandelen? 86. ACM: van beschuit tot zorg, (hoe te) meten met twee maten bij fusies met hoge marktaandelen? Mr. D.W.L.A. Schrijvershof De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 1 dient van tal van markten thuis te zijn.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie

Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie Versie 2, 16.04.2012 Stoa Organisatieadviseurs Postbus 210 1400 AE Bussum Tel: 035-6948485 Stoa Organisatieadviseurs Willem

Nadere informatie

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 29 mei 2009 Commissiesamenstelling: Prof. dr. Barbara Baarsma (voorzitter) Prof. dr. Eric van Damme Dr. Theon van Dijk

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN HET MEDEDINGINGSTOEZICHT

ONTWIKKELINGEN IN HET MEDEDINGINGSTOEZICHT ONTWIKKELINGEN IN HET MEDEDINGINGSTOEZICHT Barbara Baarsma WEBPUBLICATIE NR. 69 Den Haag, januari 2013 2 De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand

Nadere informatie

De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? de De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Mr. D.W.L.A. Schrijvershof Waar eerdere pogingen tot invoering van een zorgspecifieke fusietoets zijn mislukt, lijkt de zorgsector

Nadere informatie

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg Toelichting Toepassing artikel 45 Wmg december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Artikel 45 Wmg 7 2. Reikwijdte 9 3. Overwegingen ten aanzien van soorten marktpartijen 11 3.1 Algemeen: nadruk op verkoopmacht en

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

De beoordeling van mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk

De beoordeling van mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk De beoordeling van mededingingsbeperkingen als gevolg van duurzaamheidinitiatieven in de praktijk Inleiding Deze notitie bevat een overzicht van mededingingsbeperkingen die als gevolg van afspraken 1 in

Nadere informatie

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Financiële Standaardproducten Studie naar de effecten van standaardproducten op de marktwerking in de financiële sector

Financiële Standaardproducten Studie naar de effecten van standaardproducten op de marktwerking in de financiële sector Financiële Standaardproducten Studie naar de effecten van standaardproducten op de marktwerking in de financiële sector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Februari 2015 2/33 Over de

Nadere informatie

CPB Document. Zorg voor concurrentie. No 28 Januari 2003. een analyse van het nieuwe zorgstelsel

CPB Document. Zorg voor concurrentie. No 28 Januari 2003. een analyse van het nieuwe zorgstelsel CPB Document No 28 Januari 2003 Zorg voor concurrentie een analyse van het nieuwe zorgstelsel Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg

Marktwerking in de zorg pag.: 1 van 5 Marktwerking in de zorg Bij marktwerking in de zorg komt meer kijken dan menigeen denkt. Wat zijn marktwerking en concurrentie? De markt van zorg is toch niet vergelijkbaar met het kopen

Nadere informatie

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Concurrentie Voor beter functionerende markten Het concurrentiebeleid van de Europese Unie zorgt voor een gelijke en eerlijke concurrentie tussen bedrijven op de Europese interne

Nadere informatie

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel?

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? NZa Research Paper 2012-3 Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? Rein Halbersma, Johan van Manen en Wolf Sauter* * De auteurs zijn werkzaam bij de NZa. Dit document weerspiegelt

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013 Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013 Mr. Robert Bosman en mr. Edmon Oude Elferink* 60 Inleiding In deze kroniek worden de besluiten en informele zienswijzen besproken die de Autoriteit Consument &

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

Slimme oplossingen. voor betere zorg. Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet?

Slimme oplossingen. voor betere zorg. Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? Slimme oplossingen voor betere zorg Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? uit de praktijk De bewoners van Seniorenflat Ruimzicht begrijpen er niets van. In alle vroegte staan er steeds drie auto s

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Winst in de eigendomsstructuur

Winst in de eigendomsstructuur Winst in de eigendomsstructuur Amsterdam, februari 2010 In opdracht van NVZ vereniging van ziekenhuizen Winst in de eigendomsstructuur Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen Marco

Nadere informatie

voor betere zorg Slimme oplossingen Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? slimme paden voor zorg- en dienstverlening

voor betere zorg Slimme oplossingen Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? slimme paden voor zorg- en dienstverlening Slimme oplossingen voor betere zorg Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening Slimme oplossingen voor betere zorg Marktwerking: wat mag wel en wat mag

Nadere informatie

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels.

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. 1 INTRODUCTIE De Europese Commissie (de Commissie) heeft een Groenboek opgesteld over

Nadere informatie