Adviesgroep Borm &Huijgens ookopinternet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesgroep Borm &Huijgens ookopinternet: www.adviesqroepbormenhuijgens.nl"

Transcriptie

1 Oorspronkelijk bericht Van: FamilieBorm Verzonden; zaterdag 11 September :41 Aan: Familie Borm Onderwerp:website ennationale waterveiligheid PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.?&/20IO/8"?0 2 : 1 3 SEP 2010 Routing a.d. Bijl.: Adviesgroep Borm &Huijgens ookopinternet: Etten-Leur, 12 September 2010 L.S., Metde mogelijkheidons op internet te kunnen bezoeken, willen we onder meer ons basisidee voor integraallandelijk waterbeheer openbaar maken. In november2008 kwamen we met een herinrichtingsvoorstel voor de Zeeuwse wateren, een maandlatermet een indenting rondom de Afsluitdijk en begin 2009lag er een inrichtingsvoorstel voor integraallandelijk waterbeheer. Na intensievedeelnameaan overleg en conferenties, inspraaken publicatiesin onder meer Perspectief,WaterForum Online en H20kregen we voor het voorstellandelijke aandacht. Nadat een orienterend gesprek heeft plaatsgevonden tussen onze adviesgroep en directeur-generaal Water mevrouw A. Nijhof van het ministerie van V&W, zijn er voorbereidende bijeenkomsten gaande met programmadirecteur Zuidwestelijke Delta de heer J. Schrijnen om te komen tot een constructief overleg over onze visie. Het tijdstip lijkt te naderenwaarop onze plannen door deskundigen objectief geanalyseerd en zo mogelijk uitgewerkt gaan worden. Over onze publicatie in H20 circuleert al geruime tijd ten onrechte een conceptmemo van Waterdienst van 15 februari Het memo is onlangs aan de Nota van Antwoord Volkerak-Zoommeer toegevoegd als ware het een objectieve analyse, maar dit memo is een concept en wordt ineen komend overleg nog inhoudelijk met de betrokken samenstellers behandeld. Op onze site leest u hier meer over. Het Nationaal Waterplankiest voor estuarienedynamiek door middel vanopenverbindingen van rivieren met zee. Men mag echter niet de dijken doorstekenen half Nederlandonder water zetten, hoe indrukwekkendhet resultaatook kan zijn.een geheel natuurlijkedelta is een utopie. Alles dientsamen te gaan met de eisen voor waterveiligheid,zoals een korte lengteaan primaire zeewering, dijkversterking, maximale noodbergingenspuimogelijkheden. Bijgesloten vindt u een afschrift van de 'open brief nationale veiligheid' die we verzonden aan betrokken instanties. Voor zover van toepassing, doen wij ook aan u het verzoek om er op toe te zien dat voor waterveiligheid de juiste keuzes worden gemaakt. Daarnaast waarderen we het, indien u deze mail binnen uw organisatie of kennissenkring verspreid. Zo draagt u bij aan de maatschappelijke discussie, die kan leiden tot een breed draagvlak voor een klimaatbestendig Nederland.

2 Met vriendelijke groet, Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer WJ. Borm

3 OPEN BRIEF NATIONALE WATERVEILIGHEID Aan: Het Directoraat Generaal Water De staf van de Deltacommissaris De Ministeriële Stuurgroep Deltaprogramma Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat De Adviescommissie Water De Onderzoeksraad voor Veiligheid De Unie van Waterschappen De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta LTO Nederland De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters De politieke partijen van Nederland Stichting de Levende Delta Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer De Deltavereniging i.o. Onderwerp: NATIONALE WATERVEILIGHEID Etten-Leur, 12 september 2010, Geacht bestuur, mijnheer, mevrouw, De meest ingrijpende rampen in de Lage Landen zijn watersnoodrampen. Als reactie op de ramp van 53 kwamen de Deltawerken, gericht op bescherming tegen de zee. De aanleg de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg vormde hiervan het sluitstuk. Gelijktijdig maakten kritieke hoogwaterstanden van de rivieren duidelijk dat gevaar voor overstroming ook van de andere zijde kan komen. Nederland is als lage delta extra kwetsbaar. Tot nu toe zijn we de dans ontsprongen, maar de urgentie tot maatregelen blijkt uit de aanhoudende berichtgeving over overstromingen, met name in West-Europa. Klimaatverandering en menselijk handelen hebben meer invloed op het gedrag van de rivieren dan op de zeespiegel. Nederland moet niet wachten op de volgende watersnoodramp, maar nu met daadkracht gezamenlijk, vanuit een cultuurhistorisch besef, optreden tegen de klimaateffecten. Dit is de belangrijkste uitkomst van het symposium Waterrijk Nederland vijftig jaar na nu, dat de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op 11 november 2009 in Utrecht organiseerde. Naast onze trots op bereikte resultaten op waterstaatkundig gebied, dienen we de werkelijkheid onder ogen te zien en maatregelen te nemen. 1

4 Oorzaken en risico s Bij rivierwateroverlast komt het water via onze buurlanden versneld het land binnenstromen. Met de realisatie van de projecten van Ruimte voor de Rivier wordt de doorstroming in het Nederlandse riviertraject eveneens versneld. Er zijn plannen ontwikkeld om bij extreem hoge rivierafvoeren het Rijnmondgebied af te sluiten. Het vele water stroomt dan richting Hollandsch Diep. De Zuidwestelijke Delta is hier niet op berekend door onvoldoende inzet van de ruimte voor tijdelijke rivierwateropvang en de nog beperkte spuicapaciteit. Het benedenrivierengebied komt door het ophopende water fors in de problemen. De faalkans bij sluiting van de Maeslantkering is momenteel 1 op 100. De hoogte van deze kering is niet berekend op zeespiegelstijging. De Maeslantkering is bestand tegen waterdruk vanuit zee. Vanaf de andere zijde kan ze door het rivierwater `uit de kom gerukt worden. Er is bij sluiting geen ruimte voor het geblokkeerde rivierwater. Het moment nadert dat de Maeslantkering niet meer aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Een watersnoodramp in de Randstad kan onze maatschappij geheel ontwrichten. Om zoutindringing via de Nieuwe Waterweg tegen te gaan is continue 1500 m³/sec zoet water nodig. We verliezen hiermee 40% van de totale zoetwateraanvoer. Volgens Rijkswaterstaat neemt de zomeraanvoer via de Rijn in deze eeuw af van 1700 m³/sec naar 700 m³/sec. Een open Nieuwe Waterweg is kostbaar en niet lang meer te handhaven. Maatregelen Nieuwe Waterweg Evacuatie van de Randstad bij watersnood is geen optie. Er zou een noodplan moeten komen voor de Nieuwe Waterweg. Materiaal en materieel kunnen in stelling worden gebracht om indien nodig de vaarweg met een dam te blokkeren. Een definitieve oplossing voor de waterveiligheid, zoals een afsluiting met zeesluizen, met hydraulische schuiven of op andere wijze, is spoedig gewenst. Zodra er een extra afsluiting is, mogen de faalkans van de Maeslantkering en die van de nieuwe afsluiting met elkaar vermenigvuldigd worden. Dit product geeft een zeer hoge veiligheidsfactor. Hiermee komt tevens voldoende zoet water beschikbaar om de hoofddoelen van het Nationaal Waterplan te kunnen verwezenlijken. Planvorming Zuidwestelijke Delta onvoldoende Projecten die het `binnenhalen van de zee bevorderen lossen niets op, maar werken probleemvergrotend. Illustratief is de voorgenomen verzilting van het Volkerak Zoommeer. Deze symptoombestrijding van blauwalgen vernietigt een belangrijke zoetwatervoorraad, werkt de verzilting van West-Brabant in de hand, sluit kansen uit voor estuariene dynamiek en levert geen wezenlijke bijdrage aan tijdelijke rivierwateropvang. Het essay `Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 2050 is niet meer dan een eerste verkenning in de ideeënsfeer en het ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta `Veilig Veerkrachtig Vitaal` introduceert zeven nogal verschillende gebiedsprogramma s, die alle nog in ontwikkeling zijn. De cruciale rol die de inrichting van de Zuidwestelijke Delta moet gaan spelen voor de nationale waterveiligheid is onderbelicht en onvoldoende uitgewerkt. 2

5 Een bestuurlijke verkenning door het VU Athena Instituut bracht aan het licht dat bestaande initiatieven die gericht zijn op het (gedeeltelijke) herstel van de estuariene dynamiek, zoals het programma Delta in Zicht en pilots rond het Volkerak- Zoommeer, onvoldoende van de grond komen omdat zij een nationale context missen over zoet- en zoutwaterbeheer. Het procesdeel van het concept is primair bedoeld om een impuls te geven aan het afstemmen van locale initiatieven met het regionale en landelijke beleid. Voorgesteld wordt om een integraal en nationaal georiënteerd programma in te richten dat zich richt op de interactie tussen zoet en zout water(beheer), waarbij betrokken partijen samenwerken en waardoor de regionale visies en lokale projecten commitment, sturing en een meerjarenperspectief krijgen. (bron: InnovatieNetwerk, Werkprogramma 2009). Er is nu nog sprake van papieren producten in de vorm van inrichtingssuggesties en onderzoeken. Het cumulatieve effect op andere projecten, dat ontstaat bij het vasthouden van foute keuzes, zal leiden tot kapitaalvernietiging, onveiligheid en milieuschade. Negatieve publiciteit in de media tast vervolgens de geloofwaardigheid van de overheid aan. Gezien de financiële beperkingen in een tijd van economische recessie zal de politiek geen groen licht kunnen geven aan planvorming waarvan het rendement wordt betwijfeld. Het is niet wenselijk dat tal van projecten gerealiseerd worden, waarna de overheid alsnog aan haar verplichtingen moet voldoen. Regionale planvorming dient te passen in een landelijk raamwerk en getoetst te worden op de hoofddoelstellingen. Relevante inrichtingssuggesties kunnen vervolgens objectief worden vergeleken, voordat er keuzes worden gemaakt. Op waterveiligheid mag niet bezuinigd worden. Waterveiligheid staat de komende periode bovenaan op de politieke agenda. Zowel het overstromingsrisico voor de Randstad als het niet voorbereid zijn van de Zuidwestelijke Delta op de maatgevende afvoer van de rivieren, vragen om effectief handelen. Waterveiligheid, zoetwatervoorziening en estuariene dynamiek. Waterveiligheid ontstaat door maximale rivierwaterberging en spuimogelijkheden in zee, door dijkversterking en een korte primaire zeewering. Zoetwatervoorziening is gebaat bij het behoud van zoetwatervoorraden en het beperken van grootschalig zoetwaterverlies. Estuariene dynamiek ontwikkelt zich bij een permanent open verbinding tussen zee en rivieren, waarbij een geleidelijke en stabiele overgang van zout naar zoet is gewaarborgd door de trajectlengte van de afstroomroute en de regulatiemogelijkheden. Naast deze drie landelijke wateropgaven, behoren de toenemende rivieropwaartse invloed van de zee en de verzilting te worden bestreden. Bovendien dient men rekening te houden met extremen in rivierafvoer. 3

6 Een doelgerichte landelijke aanpak De wateropgaven en de randvoorwaarden beperken de keuzes voor een integrale oplossing. Om u te tonen dat wij binnen de marges toch een mogelijkheid zien voor een klimaatbestendig Nederland, zenden wij u in de bijlage een landelijke inrichtingssuggestie met een korte toelichting. Deze globale kaart kan als basis dienen voor een nader uit te werken plan, dat gestalte gaat geven aan de landelijke wateropgaven. Voor meer informatie en onderbouwing verwijzen wij u naar onze website: Met waterveiligheid valt niet te marchanderen. In opdracht van de Ministeriele Stuurgroep Deltaprogramma dient Nederland zodanig ingericht te worden dat waterveiligheid en zoetwatervoorziening duurzaam gewaarborgd blijven. Zelfs al zouden er te weinig middelen beschikbaar zijn en ontbreekt het aan draagvlak, dan nog adviseren wij u om wat betreft de huidige risico s aan de bel te trekken en sturing te geven aan de processen en planvorming op het gebied van waterveiligheid. Het nieuwe kabinet, dat zich eveneens gaat richten op waterveiligheid bij het vaststellen van het Deltaprogramma, de Deltawet en het Nationaal Waterplan, behoort goed en deskundig geadviseerd te worden. Wij vertrouwen er op dat dit schrijven hieraan een bijdrage zal leveren en vragen u erop toe te zien dat voor de nationale waterveiligheid de juiste keuzes worden gemaakt. Met vriendelijke groet, Adviesgroep Borm & Huijgens - Integraal waterbeheer W.J. Borm Bijlage: Toekomstbeeld klimaatbestendig Nederland 4

7 Bijlage 1: Toekomstbeeld klimaatbestendig Nederland augustus

8 6

9 Toelichting bij afbeelding `Toekomstbeeld klimaatbestendig Nederland Het land binnenstromende Rijnwater wordt bij Pannerden verdeeld richting IJsselmeer en de Zuidwestelijke Delta. Dit regelpunt is aangegeven met `flipper`. Bij het inrichtingsvoorstel is het van wezenlijk belang dat het zoete water op de eindtrajecten via verlengde routes naar zee stroomt. Hierdoor komt, zowel voor de Zuidwestelijke Delta als bij de Afsluitdijk, de zee relatief verder weg te liggen. Zo wordt de rivieropwaartse invloed van de zee terug gedrongen, wordt verzilting tegengegaan en is het behoud van de zoetwatervoorraden mogelijk. Afsluiting van de Nieuwe Waterweg is noodzakelijk. Deze beschermt de Randstad en stelt voldoende zoet water beschikbaar voor het behalen van de nationale wateropgaven. Dit krijgt gestalte in de herijking van de landelijke zoetwaterverdeling. Het Rijnmondgebied kan zo nodig lozen via spuisluizen. Herstel van estuariene dynamiek geeft een enorme impuls aan de West-Europese natuur en doorstroming maakt de deltawateren weer gezond. Zowel de overgang van zout naar zoet als de mate waarin de Oosterschelde iets verzoet zijn reguleerbaar middels doorlaatkribben en de spuisluizen. Dit garandeert stabiele en tevens dynamische natuurontwikkeling. Een teveel aan zoet water kan worden afgevoerd via de Nieuwe Waterweg en door tijdelijke verhoging van de mate van doorspoeling van het Volkerak-Zoommeer. Ook de Haringvlietsluizen kunnen desgewenst overtollig water spuien. Bij ernstig zoetwatertekort wordt er niet of nauwelijks gespuid en is de doorstroming minimaal. De verlengde routes geven een lagere stroomsnelheid en een hoger rivierpeil dan onder de huidige omstandigheden. Bij extreem hoge rivierafvoeren wordt het Rijnmondgebied afgesloten en gaat al het water (ook via een Nieuwe Lek) naar het Hollandsch Diep. Om hier stagnatie te voorkomen zijn alle deltawateren, nog met uitzondering van de Westerschelde, opgenomen in de noodberging. De verlengde route garandeert een langere periode van doorstroming in het Hollandsch Diep. Zodra het zeeniveau het toelaat, zijn er vier spuimogelijkheden inzetbaar. Bij de Afsluitdijk worden hiervoor de bestaande spuisluizen gebruikt. Voorspuien is een middel om de tijdelijke bergingscapaciteit extra te vergroten. In het verlengde van de genoemde maatregelen zijn op termijn uitbreiding van de bergingscapaciteit en verlenging van de afstroomroute mogelijk. Dit door middel van een Zuidbekken in zee, in combinatie met de aanleg een nieuwe stormvloedkering en een uitbreiding van de Europoort. Het ontwikkelen in samenhang met de natuurlijke processen, zoals het ontstaan van de Voordelta en de zeespiegelstijging, is kiezen voor duurzaamheid. Het inrichtingsvoorstel Borm & Huijgens is gebaseerd op de adviezen van de Commissie Veerman en gerelateerd aan onder meer Plan Beaufort (Gé Beaufort), de Haakse Zeedijk (Adviesgroep Haak & Stokman), een Afsluitbaar Open Rijnmond (T. Reijken - TU Delft) en de Mooiste en Veiligste Delta (RWS Min. V&W i.s.m. Deltares). 7

Zeeland wordt wakker! Luctor et Emergo wwww.adviesgroepbormenhuijgens.nl

Zeeland wordt wakker! Luctor et Emergo wwww.adviesgroepbormenhuijgens.nl Zeeland wordt wakker! Luctor et Emergo wwww.adviesgroepbormenhuijgens.nl De Deltawerken zijn nog altijd niet compleet. Hoe veilig de Zuidwestelijke Delta met het Deltaplan ook moest worden, de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

f(?fti "* 1^ Onderwerp: Doorstroming D6nS Etten-Leur, oktober 2QQSj ;- *-^f^

f(?fti * 1^ Onderwerp: Doorstroming D6nS Etten-Leur, oktober 2QQSj ;- *-^f^ pagina 1 van 1 Raadsgriffie - doorstroming Delta Van: "Familie Borm" Aan: , 5 Datum: 25-10-200819:11 Onderwerp:

Nadere informatie

Stormvloedkering Oosterschelde

Stormvloedkering Oosterschelde 1 Delta-ingenieurs Ir F. Spaargaren (penvoerder) Prof.ir. K. d Angremond Ir. A.J. Hoekstra Ir. J.H. van Oorschot Ing. C.J. Vroege Prof.drs. Ir. H. Vrijling 2 Stormvloedkering Oosterschelde Brief aan de

Nadere informatie

Samenvatting SAMEN WERKEN MET WATER 9

Samenvatting SAMEN WERKEN MET WATER 9 Samenvatting De opdracht De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag hoe

Nadere informatie

Informatieblad overleg motie Geurts 28 september 2015 9.00 10.00 u. Polderkamer Hoogheemraadschap van Delfland Adviesgroep Borm & Huijgens

Informatieblad overleg motie Geurts 28 september 2015 9.00 10.00 u. Polderkamer Hoogheemraadschap van Delfland Adviesgroep Borm & Huijgens Informatieblad overleg motie Geurts 28 september 2015 9.00 10.00 u. Polderkamer Hoogheemraadschap van Delfland Adviesgroep Borm & Huijgens De waterschappen gaan gezamenlijk als bestuurslaag steeds belangrijker

Nadere informatie

Dynamisch waterbeheer

Dynamisch waterbeheer Dynamisch waterbeheer Flexibele kranen in een dynamisch systeem WINN WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat i.s.m. Deltares Ronald.Roosjen@Deltares.nl Henk.Looijen@RWS.nl WINN Innovatieprogramma Wateruitdagingen

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Samen werken met water

Samen werken met water Samen werken met water over het advies van de Deltacommissie en de toekomst van het waterbeleid Tineke Huizinga-Heringa Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Bestuurderscongres ChristenUnie, 1 november

Nadere informatie

Integrale samenwerkingsverbanden aanpak waterproblematiek Bijlagen:

Integrale samenwerkingsverbanden aanpak waterproblematiek Bijlagen: Weynschenk, B. Van: Familie Borm [bormdekkers@casema.nl] Verzonden: donderdag 17 februari 2011 20:14 Aan: Familie Borm Onderwerp: Integrale samenwerkingsverbanden aanpak waterproblematiek Bijlagen: 110215brief

Nadere informatie

Lazeroms, Peter. VOO Pagelofi. Van: Familie Borm Verzonden: dinsdag 7 augustus :27 ~UÂL~~ ~ ~ Aan: Familie Borm

Lazeroms, Peter. VOO Pagelofi. Van: Familie Borm Verzonden: dinsdag 7 augustus :27 ~UÂL~~ ~ ~ Aan: Familie Borm VOO Pagelofi Lazeroms, Peter Van: Familie Borm [bormdekkers@casema.nl] Verzonden: dinsdag 7 augustus 2012 9:27 ~UÂL~~ ~ ~ Aan: Familie Borm Onderwerp: afname waterveiligheid Zuidwestelijke Delta ~ Bij

Nadere informatie

GWM pagina 1 van 1. Muller, P. Familie Borm Verzonden: zondag 31 mei :14

GWM pagina 1 van 1. Muller, P. Familie Borm Verzonden: zondag 31 mei :14 pagina 1 van 1 Muller, P GWM2009-174 Van: Familie Borm [bormdekkers@casema.nl] Verzonden: zondag 31 mei 2009 9:14 L.S., Aan: Dwarshuis - van de Beek, HMC; Kleij, AM; Paalman, MAA; Absil, LLM; Arandjelovic,

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

SPEECH Opening symposium Verhalen over water Watersnoodmuseum 1 feb 2017

SPEECH Opening symposium Verhalen over water Watersnoodmuseum 1 feb 2017 SPEECH Opening symposium Verhalen over water Watersnoodmuseum 1 feb 2017 Dames en heren, Dank voor uw uitnodiging om hier vandaag dit symposium te mogen openen. Dat doe ik heel graag want deze plek is

Nadere informatie

2Perspectieven voor benedenrivieren: een lange termijn visie

2Perspectieven voor benedenrivieren: een lange termijn visie 2Perspectieven voor benedenrivieren: een lange termijn visie enedenrivieren in samenhang 10 ij het denken over rivierverruiming vindt de regio het belangrijk om vanuit de lange termijn te redeneren. Wanneer

Nadere informatie

- Notitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, t.b.v. regionale consultatieronde feb-mrt 2013

- Notitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, t.b.v. regionale consultatieronde feb-mrt 2013 Kenmerk:PZWD2013014 Kiezen voor veilig, veerkrachtig en vitaal Strategieën voor veiligheid en zoet water Veilig wonen, een veerkrachtige natuur en een vitale economie. Dat is het ideaal dat provincies,

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren.

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

Samen werken met water

Samen werken met water Samen werken met water Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst Bevindingen van de Deltacommissie 2008 samen werken met water 1 Samen werken met water Publieksversie van het advies van de Deltacommissie

Nadere informatie

Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken. Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer

Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken. Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer Waarom waterberging op het Volkerak-Zoommeer? Onder normale omstandigheden stroomt het water

Nadere informatie

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. Samenvatting. Plan van Aanpak

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. Samenvatting. Plan van Aanpak Samenvatting Plan van Aanpak Zuidwestelijke Delta De vitale delta met oog voor de toekomst Veranderingen door onder andere stijging van temperatuur en zeewaterpeil en daling van de bodem hebben gevolgen

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW. STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW.  STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW www.delevendedelta.nl STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 HET ONTSTAAN Stichting De Levende Delta is eind jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

Ambities verzilveren in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Ambities verzilveren in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta Ambities verzilveren in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Rijksstructuurvisie en Programma Gebiedsontwikkeling Illustratie: Bosch-Slabbers Landschapsarchitecten Den Haag

Nadere informatie

- Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma - Adaptief deltamanagement

- Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma - Adaptief deltamanagement - Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma - Adaptief deltamanagement Projectendag Kennis voor Klimaat Amersfoort, 7 april 2011 Pieter Bloemen Staf Deltacommissaris 1 Intentieverklaring DC - directie

Nadere informatie

Deltascenario s. Deltaprogramma

Deltascenario s. Deltaprogramma Deltaprogramma Deltascenario s Verkenning van mogelijke fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in de 21 ste eeuw op basis van KNMI 06- en WLO-scenario s, voor gebruik in het Deltaprogramma 2011-2012

Nadere informatie

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Veilig, mooi en betaalbaar met maatwerk Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Bestuurlijke consultatie December 2013 - februari 2014 15 januari 2014 Ministerie I en M Doel presentatie Informeren over hoofdlijnen

Nadere informatie

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA STRATEGIE KLIMAATBESTENDIGHEID & MEERLAAGSVEILIGHEID IJSSEL-VECHTDELTA De IJssel-Vechtdelta is een gebied dat onderdeel

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

WAT ZIJN GEVOLGEN VAN DELTAPROGRAMMA...T

WAT ZIJN GEVOLGEN VAN DELTAPROGRAMMA...T 4 DELTAPROGRAMMA...T Tekst Dorine van Kesteren Beeld istockphoto WAT ZIJN GEVOLGEN VAN HET Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een nieuw Deltaprogramma om Nederland te beschermen tegen hoogwater en

Nadere informatie

Rapport. 1. Algemeen. 2. Deltabeslissing Zoetwater

Rapport. 1. Algemeen. 2. Deltabeslissing Zoetwater Onderwerp Concept deltabeslissingen en voorkeursstrategieën DP 2015 Datum behandeling OIM 21 november 2013 Kenmerk OIM-2013/274090 Rapport Het Deltaprogramma 2015 wordt in september 2014 aan het kabinet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum:

ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum: ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum: DE STAATSSECRETARIS VAN Gelezen: 1. PKB Ruimte voor de Rivier (d.d. 19-12-2006) 2. Het Milieueffectrapport Waterberging van het

Nadere informatie

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma: Hoe houden we de delta veilig en zorgen we voor voldoende zoetwater?

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 12 september 2008 Ons kenmerk VenW/DGW 2008/1403 Onderwerp kabinetsreactie op advies

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

Een veilig, aantrekkelijk en. economisch sterk. Wadden- en IJsselmeergebied. Luc Kohsiek Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Een veilig, aantrekkelijk en. economisch sterk. Wadden- en IJsselmeergebied. Luc Kohsiek Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Een veilig, aantrekkelijk en economisch sterk Wadden- en IJsselmeergebied De rol van het waterschap Luc Kohsiek Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De kust IJmuiden Aanleg strekdam in

Nadere informatie

dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep

dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep 4 Zuidwestelijke Delta Aan: Onderwerp: dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep Bestuurlijke consultatie Voorkeursstrategie

Nadere informatie

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Waterberging Volkerak-Zoommeer Waterberging Volkerak-Zoommeer Waterberging Volkerak-Zoommeer Startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) februari 2009 Inhoudsopgave Colofon Deze startnotitie m.e.r. is een uitgave van Programma Ruimte

Nadere informatie

Datum. Betreft. Geachte heer Rozendaal,

Datum. Betreft. Geachte heer Rozendaal, > Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS Stuurgroep Zuidwestelijke Delta De heer Jan-Nathan Rozendaal Programmadirecteur Postbus 5014 4330 KA Middelburg Korte Voorhout 7

Nadere informatie

Samenvatting. Is er flinke afbreuk aan natuur/biodiversiteit.

Samenvatting. Is er flinke afbreuk aan natuur/biodiversiteit. Samenvatting 1 Rijke Delta een verkenning naar de versterking van de kwaliteiten van onze delta door het verbinden van zoet en zout water en een voorstel voor een rijksfacilitatie tussen micro-, meso-

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nederland op orde: vandaag en morgen Wim Kuijken / Bart Parmet 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2

Nadere informatie

Veilig Veerkrachtig Vitaal. Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+

Veilig Veerkrachtig Vitaal. Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ Veilig Veerkrachtig Vitaal Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ Veilig Veerkrachtig Vitaal Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke

Nadere informatie

Adviesgroep Butijn & van den Haak. Inhoud

Adviesgroep Butijn & van den Haak. Inhoud Inhoud 1. Samenvatting en conclusies...3 2. Aanleiding...5 3. De Haakse Zeedijk, een nieuwe visie...6 Aanleiding...6 Visie en strategie...7 Mogelijke uitvoeringen en faseringen...8 Voorgestelde strategie...10

Nadere informatie

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Samenvatting. Plan van Aanpak

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Samenvatting. Plan van Aanpak Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Samenvatting Plan van Aanpak Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het gebied 2 Ambities 2 De opgave en kans 3 2 Doelen 4 Doel 4 Besluit 4 Studiegebied 5 3 Werkwijze 6 Kern van

Nadere informatie

Synthesedocument Rijn-Maasdelta

Synthesedocument Rijn-Maasdelta Deltaprogramma Rijn-Maasdelta Synthesedocument Rijn-Maasdelta Achtergronddocument B4 Synthesedocument Deltabeslissing Rijn-Maasdelta Achtergronddocument bij Deltaprogramma 2015 Datum September 2014 Status

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse overheidsfinanciën

Gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse overheidsfinanciën Gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse overheidsfinanciën Het klimaat op aarde verandert. De kosten van deze klimaatverandering liggen voor Nederland vooral op het gebied van de waterkeringen.

Nadere informatie

Veilig Veerkrachtig Vitaal. Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta

Veilig Veerkrachtig Vitaal. Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta Veilig Veerkrachtig Vitaal Beantwoording reacties op Ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ Middelburg, december 2010 1 Inleiding: reacties verrijken uitvoeringsprogramma 4 Maatregelen

Nadere informatie

Onze waterkeringen. Werken aan veiligheid bij stormen

Onze waterkeringen. Werken aan veiligheid bij stormen Onze waterkeringen Werken aan veiligheid bij stormen Nederland waterland Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Daarbij stijgt de zeespiegel,

Nadere informatie

RELATIE MET ANDERE PROJECTEN (RW / HITM/216)

RELATIE MET ANDERE PROJECTEN (RW / HITM/216) BIJLAGE III RELATIE MET ANDERE PROJECTEN (RW1809-28/ HITM/216) Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport RW1809-28/holj2/208 d.d. 13 september 2013 INHOUDSOPGAVE blz. 1. RELATIE MET ANDERE PROJECTEN

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Kosten en effecten van waterberging Grevelingen

Kosten en effecten van waterberging Grevelingen Kosten en effecten van waterberging Grevelingen Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden Nadine Slootjes Redactie: Met Andere Woorden Met bijdragen van: Deltaprogramma Zuidwestelijke

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

Toelichting Milieueffectrapport Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (ontwerp-mer)

Toelichting Milieueffectrapport Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (ontwerp-mer) Toelichting Milieueffectrapport Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (ontwerp-mer) René Boeters projectleider planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer rene.boeters boeters@rws.nl Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 436 Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu- Tweede Kamer.

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu- Tweede Kamer. Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu- Tweede Kamer. Geachte leden, Naar aanleiding van onze brief van 6 oktober 2014 betreffende het Deltaprogramma Rijnmond- Drechtsteden,

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Afsluitbaar Open Rijnmond Kennis voor Klimaat 1e tranche project Projectleiding: Matthijs Kok (TU Delft) Kennisdebat Deltabeslissing Rijn-Maasmond Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwerp Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden; gebiedsrapportages Krimpenerwaard en Hollandsche IJssel

Onderwerp Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden; gebiedsrapportages Krimpenerwaard en Hollandsche IJssel COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden; gebiedsrapportages Krimpenerwaard en Hollandsche IJssel Te besluiten om: 1. kennis te nemen van de concept-gebiedsrapportages Krimpenerwaard

Nadere informatie

Deltaprogramma Zoetwater. Samenvatting. Plan van Aanpak

Deltaprogramma Zoetwater. Samenvatting. Plan van Aanpak Samenvatting Plan van Aanpak Nederland is zoetwaterland We hebben een belangrijk deel van onze welvaart en welzijn te danken aan een uitstekende zoetwatervoorziening. We gebruiken zoet water als drinkwater,

Nadere informatie

VNSC Onderzoeksprogramma 2014-2017

VNSC Onderzoeksprogramma 2014-2017 VNSC Onderzoeksprogramma 2014-2017 Joost Backx Werkgroep O&M Marcel Taal Uitdagingen Onderzoeksagenda Slib Getij Natuur & Samenwerken Inhoud Structuur VNSC (Werkgroepen O&M en Evaluatie Beleid en Beheer)

Nadere informatie

Anticiperend beheer op zee en in de Delta

Anticiperend beheer op zee en in de Delta Anticiperend beheer op zee en in de Delta Joris Geurts van Kessel Zee en Delta Aanpak koers Bron: ontwikkelde aanpak Peter van Rooy met RWS Update van eerder werk voor VenW, op basis van Gedachtegoed Rand

Nadere informatie

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren Statencommissie REW 1 februari 2008 Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied KRW maatregelen rijkswateren Loes de Jong RWS Zeeland Projectbureau KRW Schelde Rijkswateren Zeeland Inhoud presentatie:

Nadere informatie

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veiligheid van bewoners voorop Bescherming tegen overstromingen is voor Nederland van levensbelang. Een groot deel van de inwoners woont beneden

Nadere informatie

3 Na het zoet komt het zout

3 Na het zoet komt het zout 3 Na het zoet komt het zout Geen zout Volkera oplossing is voor z Na het zoet komt het zout " Zuidwestelijke delta wordt nooit door Jeffrey Kutterink. maandag 23 maart 2009 19:41 Laats THOLEN - Zeeuwse

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer-

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer- Klimaatverandering; wat komt er op ons af? -Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer- Het klimaat in Nederland gaat veranderen. Op dit moment is dat nog niet te merken. De

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland Gastcollege door Sander Brinkman Haagse Hogeschool Climate & Environment 4 september 2008 Introductie Studie Bodem, Water en Atmosfeer, Wageningen Universiteit Beroepsvoorbereidendblok UNFCCC CoP 6, Den

Nadere informatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

ont, 2 1 M E I 2013 Beste deelnemer aan / genodigde voor de IJsselMeertop,

ont, 2 1 M E I 2013 Beste deelnemer aan / genodigde voor de IJsselMeertop, NanurUjMHJAnna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Deltaprogramma IJsselmeergebied [dpij@rws.nl] dinsdag 21 mei 2013 9:24 Deltaprogramma IJsselmeergebied Verslag IJsselMeertop 27 maart 2013 Verslag

Nadere informatie

Vervangingsopgave Natte Kunstwerken. Gevoeligheidstest natte kunstwerken

Vervangingsopgave Natte Kunstwerken. Gevoeligheidstest natte kunstwerken Vervangingsopgave Natte Kunstwerken Gevoeligheidstest natte kunstwerken 1 Vervangingsopgave en einde levensduur Achtergrond vervangingsopgave Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming

Nadere informatie

2015D40469 LIJST VAN VRAGEN

2015D40469 LIJST VAN VRAGEN 2015D40469 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het Deltaprogramma 2016 «Werk aan de delta.

Nadere informatie

Waterberging Volkerak- Zoommeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Waterberging Volkerak- Zoommeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Waterberging Volkerak- Zoommeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 27 april 2009 / rapportnummer 2224-34 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER Rijkswaterstaat wil bij (extreem) hoogwater Zuidwest-Nederland

Nadere informatie

Nederland in Zicht. Samenvatting. Water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose

Nederland in Zicht. Samenvatting. Water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose Nederland in Zicht Samenvatting Water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose Deze kaartenbundel Nederland in Zicht is een verkennende analyse van de lange-termijnontwikkelingen van de watersystemen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Afschrift ter kennisneming. Middelburg,11 januari 2,)e;;-, Ir-'""'Î

Afschrift ter kennisneming. Middelburg,11 januari 2,)e;;-, Ir-''Î Directie Ruimte, Milieu en Water Het Groene Woud 1 Middelburg Postadres: postbus 165 4330 AD Middelburg telefoon (0118) 63 17 00 lax (0118) 6347 56 Afschrift ter kennisneming 11 Provincie Zeeland bericht

Nadere informatie

Herstel estuariene dynamiek in gecompartimenteerde wateren

Herstel estuariene dynamiek in gecompartimenteerde wateren Herstel estuariene dynamiek in gecompartimenteerde wateren Inleiding door Arno Nolte (Deltares) Joost Stronkhorst (Hogeschool Zeeland, Deltares) Zoet-zoutplatform Beginnen vanuit mondiaal beeld http://www.delta-alliance.org/projects/comparative-assessment-of-the-vulnerability-and-resilience-of-deltas

Nadere informatie

Programma naar een Rijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee Programma naar een Rijke Waddenzee n Symposium Waddenacademie Kees van Es Inhoud presentatie 1. Aanleiding, opdracht en context 2. De mosseltransitie in het kort Kennisvragen 3. Streefbeeld: Wijze van

Nadere informatie

Veilig Veerkrachtig Vitaal

Veilig Veerkrachtig Vitaal Veilig Veerkrachtig Vitaal Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ April 2011 Ontwerp-Uitvoeringsprogramma erings gra ma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ Maart 2010 Veilig Veerkrachtig Vitaal

Nadere informatie

I. De reactiebrief inzake reactie Delfland op bestuurlijke consultatie Deltaprogramma, ons kenmerk , vast te stellen.

I. De reactiebrief inzake reactie Delfland op bestuurlijke consultatie Deltaprogramma, ons kenmerk , vast te stellen. agendapunt B.01 1045867 Aan Verenigde Vergadering DELTAPROGRAMMA BESTUURLIJKE CONSULTATIE Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-02-2013 I. De reactiebrief inzake reactie Delfland op bestuurlijke consultatie

Nadere informatie

Delta-knowhow biedt kansen

Delta-knowhow biedt kansen 11 november 2010 Artikel Deltacongres: Samen werken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening Donderdag 4 november opende prins Willem-Alexander het eerste nationaal deltacongres. Werk aan de delta was

Nadere informatie

Zeespiegelstijging en oplossingen

Zeespiegelstijging en oplossingen Zeespiegelstijging en oplossingen Prof. dr. ir. S.N. (Bas) Jonkman, Waterbouwkunde Onderwerpen Effect zeespiegelstijging op overstromingsrisico s Maatregelen Ontwikkelingen hoogwaterbescherming in Nederland

Nadere informatie

Toets_Hfdst4_NederlandEnHetWater

Toets_Hfdst4_NederlandEnHetWater Toets_Hfdst4_NederlandEnHetWater Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:05 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25,

Nadere informatie

Waterveiligheid in Westpoort

Waterveiligheid in Westpoort Pilotstudie 2012 / 2013 Atlas samengesteld 15 interviews 3 workshops Opbrengst Ketenafhankelijkheden Handelingsperspectieven Deltaprogramma Nieuwe normen voor Waterveilighied Zoetwatervoorziening voorspelbaarder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder J. Lamberts Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 6. Bijlagen : 1. Concept nieuw waterveiligheidsbeleid NB: ter inzage bij directiesecretariaat 2.

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Waterberging Volkerak-Zoommeer Waterberging Volkerak-Zoommeer Waterberging Volkerak-Zoommeer Startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) februari 2009 Colofon Deze startnotitie m.e.r. is een uitgave van Programma Ruimte voor de Rivier,

Nadere informatie

Institute for Environmental Studies Wateroverlast en Overstromingen

Institute for Environmental Studies Wateroverlast en Overstromingen Institute for Environmental Studies Wateroverlast en Overstromingen Interactie tussen mens en natuur Hans de Moel, PhD researcher 2 DOEL Achtergronden vertellen over wateroverlast en overstromingen, voornamelijk

Nadere informatie

Aan de wieg van een nieuwe generatie deltawerken

Aan de wieg van een nieuwe generatie deltawerken Henk Donkers Sectie geografi e, planologie en milieu, Radboud Universiteit Nijmegen waterveiligheid (1) Deltacommissaris Wim Kuijken. In 2010 begon Wim Kuijken als regeringscommissaris voor het deltaprogramma,

Nadere informatie

Monitor waterbewustzijn in Nederland. Korte samenvatting. THEMA: Waterveiligheid

Monitor waterbewustzijn in Nederland. Korte samenvatting. THEMA: Waterveiligheid Monitor waterbewustzijn in Nederland Korte samenvatting 2016 THEMA: Waterveiligheid Waterbewustzijn in Nederland De mate van waterbewustzijn kent grote regionale en lokale verschillen Bron: SAMR 2016 Wat

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Afspraken tot samenwerking voor de uitvoering van de Oosterschelde Visie 2012-2018. Middelburg, 6 februari 2013. Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2016 FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GOED 2017

NIEUWSBRIEF december 2016 FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GOED 2017 Secretariaat: Anna Paulownaplein 1 4461 RC Goes Tel.: 0113-211238 E-mail : info@delevendedelta.nl Internet: www.delevendedelta.nl KvK Zeeland: 2204589 Rabobank Oosterschelde: NL84 RABO 0346 0153 91 NIEUWSBRIEF

Nadere informatie