Beleidsplan passend onderwijs op de Meergronden (2014/ /18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan passend onderwijs op de Meergronden (2014/15-2017/18)"

Transcriptie

1 Beleidsplan passend onderwijs op de Meergronden (2014/ /18) Hoofdstukken 1. Algemeen A. Noodzaak en aanleiding voor het beleidsplan Overheid Wet Passend Onderwijs Transitie van de Jeugdzorg B.Doelen van de overheid Zorgplicht Basisondersteuning: begeleiding op elke school Veranderingen in visie op ondersteuning en de taak van de school 2. Wat betekent dit voor De Meergronden A. Het ondersteuningsprofiel B. De basisondersteuning staat centraal De professionele houding van de docent Het pedagogisch klimaat Samenwerking in het team C. Instrumenten Van der Griftlijst HGW model D. Beantwoording van de extra ondersteuningsbehoefte Aanmelding van leerlingen met een ondersteuningsvraag vanuit het basisonderwijs Ondersteuning door leerlingbegeleiders Het Zorg Advies Team (ZAT) Het Zorglokaal binnen passend onderwijs Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) De Zorgcoördinator De Orthopedagoog E. Wanneer het ondersteuningsaanbod de ondersteuningsbehoefte niet kan beantwoorden Toeleidingsroute 3. Scholings en activiteitenplan A. Verbeteren basisondersteuning B. Aanmelding van leerlingen met een ondersteuningsvraag C. OPP maken D. Werking ZAT E. Studiedagen 1

2 Voorwoord Dit is het beleidsplan passend onderwijs. Dit beleidsplan is geschreven voor de docenten en begeleiders op De Meergronden. Samen gaan we passend onderwijs binnen de Meergronden realiseren. Dit beleidsplan is een eerste stap hierin. De bedoeling van het beleidsplan is duidelijkheid creëren over de ontwikkeling van passend onderwijs en hoe we dit binnen de school vorm gaan geven. Voor vragen over het beleidsplan en de voortgang hiervan kunt u terecht bij Leon Brehm, zorgcoördinator. 2

3 Afkortingen: BJZ: Bureau Jeugdzorg BRON: Basisregister onderwijs GGD: Gemeentelijke gezondheidsdienst HGW: Handelingsgericht werken LWOO: Leerwegondersteunend onderwijs OPP: Ontwikkelingsperspectief plan SO: Speciaal onderwijs SWV: Samenwerkingsverband TLV: Toelaatbaarheidverklaring VSO: Voortgezet speciaal onderwijs ZAT: Zorg advies team 3

4 1. Algemeen A. Noodzaak en aanleiding voor het beleidsplan. Overheid. De aanleiding voor dit beleidsplan is de wet passend onderwijs. De wet Passend onderwijs is in augustus 2014 in werking getreden. De belangrijkste redenen om deze wet in te voeren, zijn: het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering (rugzakje) heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt die niet meer te bekostigen was. Teveel leerlingen gingen naar het (duurdere) speciaal onderwijs. Er was een open financiering. Het was niet verplicht om te evalueren wat de opbrengst was van de rugzak of de plaatsing op het speciaal onderwijs. Het systeem was te bureaucratisch, de wachtlijsten waren te lang en de positie van ouders was onduidelijk. De wet passend onderwijs. In de wet zijn de volgende zaken vastgelegd: Bestuurlijk niveau: De besturen in het regulier en speciaal onderwijs krijgen samen de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen (ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) een passend onderwijsaanbod te bieden. Deze samenwerking is onderdeel van de zorgplicht. De samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuning met voldoende capaciteit om op die manier tegemoet te komen aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. De rol van het samenwerkingsverband(swv): Binnen het swv moet passend onderwijs gerealiseerd worden voor (bijna) iedere leerling. Het swv krijgt gelden voor de ondersteuning. Ieder swv krijgt geld naar ratio van het aantal leerlingen. De gelden worden beheerd door het swv. De samenwerkingsverbanden gaan de ondersteuningskosten betalen voor leerlingen in het (voorgezet) speciaal onderwijs((v)so). Plaatsing in het (v)so is pas mogelijk nadat het swv hiermee instemt. Bepalen en betalen liggen hiermee in één hand. De transitie van de jeugdzorg. Parallel aan de invoering van passend onderwijs loopt de transitie van de jeugdzorg. In januari 2015 trad de jeugdwet in werking, waarin staat dat de hele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit gaat gepaard met een inhoudelijke verandering. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich namelijk meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. In Almere zijn 16 wijkteams geformeerd. Hulpverlening en jeugdzorg worden vanuit het wijkteam georganiseerd. B. Doelen van de overheid. Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 4

5 - Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. - Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, wordt een plek gerealiseerd binnen het speciaal onderwijs. - Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. - De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen. - Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. Zorgplicht: Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk kinderen dicht bij huis onderwijs te laten volgen, dat is afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en behoeften. Wie regulier onderwijs kan volgen, moet regulier onderwijs krijgen. Als het nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, is zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs het uitgangspunt. In het beleidsplan staat dit verder uitgewerkt. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. Concreet betekent dit dat zodra een kind zich aanmeldt, de school verantwoordelijk is voor de onderwijsplek van het kind. De school moet het kind plaatsen of een andere geschikte plek zoeken. Basisondersteuning: begeleiding op elke school. Iedere school moet in ieder geval de basisondersteuning bieden. De basisondersteuning heeft elke school omschreven in het ondersteuningsprofiel. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. Het ondersteuningsprofiel is leidend binnen het swv indien de vraag speelt of de school de juiste ondersteuning biedt en waar de grens ligt van de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Veranderingen in de visie op zorgleerlingen en de taak van de school. De visie op leerlingen met een ondersteuningsbehoefte is in het gehele onderwijs aan het veranderen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Onderwijs en ondersteuning wordt voor een groter deel uitgevoerd door de docent voor de klas. De klas is de plek waar passend onderwijs slaagt of faalt, is de gedachte. Uitgangspunt is dat leerlingen binnen het reguliere onderwijs voldoende ondersteuning moeten krijgen om succesvol te zijn op school. 5

6 Leerlingen moeten in de reguliere klassen een passend onderwijsaanbod krijgen. De mogelijkheden om kinderen door te verwijzen naar andere vormen van onderwijs of opvang zijn veel geringer geworden. De klas is de plek waar passend onderwijs wordt uitgevoerd. Er komt dus meer bij de docent te liggen. Voor docenten betekent het dat er heldere eisen gesteld worden op het gebied van: het pedagogisch klimaat, omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken. Als leerlingen meer ondersteuning nodig hebben dan vanuit de basisondersteuning geboden kan worden, zal extra hulp ingezet worden. Dit zal zoveel mogelijk binnen de klas plaatsvinden. Hierin moeten docenten gesteund worden door de mensen in school met een extra taak op het gebied van ondersteuning van de docenten. Daarnaast moeten ze zich gesteund voelen door heldere procedures en afspraken en scholing daar waar nodig. 2. Wat betekent dit voor De Meergronden? Door veranderingen vanuit de overheid (visie, organisatie, geld) is de visie binnen het swv en op school mee aan het veranderen. Hieruit vloeien doelen voort voor de komende jaren ten aanzien van passend onderwijs op de Meergronden. A. Het ondersteuningsprofiel. De visie van de Meergronden op het gebied van zorgleerlingen is beschreven in het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de Meergronden. Hierin staat op welke uitgangspunten onze ondersteuning is gebaseerd. De visie op zorg zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel, ons zorgaanbod: B. De basisondersteuning staat centraal. Binnen de school is merkbaar dat docenten meer druk ervaren omdat er een groter beroep wordt gedaan op hun pedagogische, didactische en contactvaardigheden. Per docent verschilt de mate waarin verdere ontwikkeling op deze aspecten gewenst is: dit maakt dat ook voor de ontwikkeling van docenten veel maatwerk nodig is. De professionele houding van de docent. Bij passend onderwijs wordt het kind niet meer als geval met een medisch label (ADHD, autisme, enz.)gezien. Het kind wordt gezien in een context met een klas, klasgenoten, docenten en ouders. Hierop reageert het kind. De kenmerken en het gedrag van het kind zijn afhankelijk van bovenstaande invloeden dus ook van het gedrag van de docent. Dit vraagt een andere houding van docenten, namelijk van de vraag wat heeft dit kind naar de vraag wat heeft dit kind nodig en wat heb ík 6

7 nodig om dit te kunnen geven. Dit vraagt van docenten openheid, reflectie en kennis van ondersteuningsvragen van kinderen. Het pedagogische klimaat. Kinderen hebben er baat bij wanneer de verschillende docenten dezelfde uitgangspunten hanteren. Overeenkomst over afspraken en regels in de klas en in de hele school, geven rust en duidelijkheid aan leerlingen. Docenten moeten elkaar hierin ondersteunen en aangesproken kunnen worden op het pedagogisch klimaat in hun klas en wat de effecten hiervan zijn voor de leerlingen in de klas. Naast ondersteuning vanuit andere docenten kunnen de docenten ook ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsteam van de Meergronden zoals het Zorglokaal en de leerling-begeleidster Passend Onderwijs Almere. Samenwerking in het team. Bovenstaande veranderingen kunnen alleen bereikt worden door een goede onderlinge samenwerking en ondersteuning door docenten uit het hele team. Heldere afspraken die door iedereen worden nagekomen, maken dat docenten zich gesteund voelen. Reflecteren en met elkaar werken aan het nakomen van afspraken is belangrijk. Zeker bij leerlingen die gedragsproblemen vertonen is het van belang dat er heldere afspraken zijn en die overal, dus bij elke docent, hetzelfde zijn. C. Instrumenten. Om de doelen ten aanzien van docenten te bereiken is het de bedoeling dat er in de toekomst wordt gewerkt met: De Van der Grift lijst. De van der Grift lijst beschrijft de competenties van docenten en maakt inzichtelijk waar een docent op de lijst zit. Hierin worden de hogere docentvaardigheden aangeboord. De punten 1 t/m 15 moet iedereen beheersen. Dit waarborgt een pedagogisch klimaat, waarbij leerlingen tot leren kunnen komen Het HGW model. Werken met het HGW (handelings gericht werken) model is verplicht in het basisonderwijs in Almere. Het HGW model voor het voortgezet onderwijs biedt goede mogelijkheden om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de opbrengst te optimaliseren. HGW geeft inzicht in klassenmanagement om alle kinderen te 7

8 kunnen bedienen. Middels dit model kan gekeken worden waar de mogelijkheden zitten binnen een klas, bij een leerling en hoe dit praktisch verbeterd kan worden. Het is de bedoeling dat leerlingbegeleiders kunnen werken met het HGW model. D. Beantwoording van de extra ondersteuningsbehoefte. Als blijkt dat de basisondersteuning in de klas niet voldoende is, zal er helderheid moeten zijn wat binnen de school aan extra hulp gegeven kan worden. Die mogelijkheden en de benodigde stappen worden hieronder beschreven. Aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar: Binnen enkele jaren komen er geen leerlingen met een rugzakfinanciering meer op school. De LWOO beschikkingen worden ook afgeschaft. De leerlingen met een dergelijke ondersteuningsvraag zullen wel blijven komen. Hieronder wordt de route beschreven hoe om te gaan met een nieuwe aanmelding eerste klas voor het nieuwe schooljaar: Een leerling met een ondersteuningsvraag meldt zich aan. Door de orthopedagoog wordt informatie van de basisschool opgevraagd. De ondersteuningsbehoefte wordt met ouders, kind en school in kaart gebracht. Er wordt gekeken welke ondersteuning vanuit de school het beste kan worden ingezet en dit wordt met behulp van een OPP in kaart gebracht, ingezet en later geëvalueerd. De leerling-coördinator is bij dit proces betrokken en eventueel de zorgcoördinator wanneer het complexe problematiek betreft. De informatie wordt verwerkt door de orthopedagoog. Deze informatie wordt in SOM gezet, zodat elke docent op de hoogte is. Als blijkt dat de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school overstijgt, organiseert de zorgcoördinator een toelaatbaarheidoverleg. In dit overleg wordt door ouders, leerling en de orthopedagoog uitgelegd wat de ondersteuningsbehoefte is, wat de school gedaan heeft om aan deze ondersteuningsbehoefte te voldoen en waarom de school hier niet aan heeft kunnen voldoen. De tweede deskundige vanuit Passend Onderwijs Almere beoordeelt of de ondersteuningsbehoefte van de leerling buiten het ondersteuningsprofiel van de school valt. Daarnaast zit bij het overleg een afgevaardigde van de school waarvan wordt gedacht dat het een passend ondersteuningsprofiel heeft. Tijdens het toelaatbaarheidsoverleg wordt besloten of de toelaatbaarheidverklaring voor de vorm van speciaal onderwijs waaraan wordt gedacht, ook daadwerkelijk wordt afgegeven, of dat de Meergronden zich opnieuw en meer moet gaan inzetten om aan de ondersteuningsbehoefte van de desbetreffende leerling te voldoen. Ondersteuning door de leerlingbegeleiders. 8

9 Leerlingbegeleiders werken zoveel mogelijk samen met docenten in de klas. Zij zien de context van de klas en de situatie waarin een kind bepaald gedrag vertoont en meer of minder tot leren komt. Binnen de klassensituatie worden leerlingen met een ondersteuningsvraag geholpen, zowel op didactisch als op gedragsniveau. De leerlingbegeleiders hebben een coachende rol t.o.v. de docenten. Zij kunnen advies geven om de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te verhogen. Het Zorg Advies Team. Leerling met ondersteuningsvragen worden besproken in het ZAT. De leerlingcoördinator brengt de leerling in. Het doel is om advies te krijgen over de begeleiding van de betreffende leerling om ervoor te zorgen dat het kind op school goed kan functioneren. Het ZAT komt om de week bij elkaar, waarbij er afwisselend intern en extern ZAT is. In het intern ZAT zitten medewerkers van school, te weten: de orthopedagoog, de zorgcoördinator, een Zorglokaal docent en de leerling-coördinator die de leerlingen inbrengt. Daarnaast zit de maatschappelijk werkster bij het interne ZAT. Voor dit overleg is geen toestemming van de ouders verplicht. Doel is om laagdrempelig, praktisch, snel en doelgericht te kunnen werken. In het extern ZAT zijn vanuit school de orthopedagoog, zorgcoördinator het Zorglokaal en de leerling-coördinator die de leerlingen inbrengt, aanwezig. De aanwezige externe partners zijn: Samen veilig Flevoland (vroeger BJZ), Leerplicht, de GGD en Fornhese vertegenwoordigd. Deze externe partners kunnen vanuit hun expertise en positie verdere hulp realiseren. Voor bespreking in het externe Zat is toestemming van de ouders verplicht. We streven ernaar dat leerlingen eerst intern zijn besproken voordat ze in het externe ZAT worden besproken om zo tot effectievere overleggen te komen met zowel onze interne mensen als externe partners. Het Zorglokaal binnen passend onderwijs: ZAT Zorglokaal Ambulant Gedeeltelijk Geheel De doorstroom naar het Zorglokaal start vanaf het ZAT. Ambulante begeleiding: 9

10 Intake Zorglokaal. De leerling blijft alle lessen met zijn/haar klas volgen. De mogelijkheid tot ambulant begeleiden is aanwezig. Dit betreft leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar plaatsing in het Zorglokaal een te zwaar middel is. Afhankelijk van de bezetting en het aantal leerlingen in het Zorglokaal wordt gekeken hoeveel leerlingen ambulant kunnen worden begeleid. Het ambulant begeleiden bestaat uit wekelijkse begeleidingsgesprekken, observatie in de les, nabespreking met docent en leerling en eventueel een logboekje. Het opstarten in het Zorglokaal en daarna reguliere lessen volgen is ook een mogelijkheid. Tijdens deze reguliere lessen wordt niet alleen de leerling ondersteund maar ook de docent. Deze krijgt handvaten aangereikt voor de omgang met de leerling. Met deze begeleiding zorgen we er voor dat de relatie tussen docent en leerling weer een goede fundering krijgt en geven we die een positieve richting. Gedeeltelijke plaatsing in het Zorglokaal: Intake Zorglokaal. De leerling blijft bepaalde lessen met zijn/haar eigen klas volgen. De overige lessen zit de leerling in het Zorglokaal. De leerlingen volgen de reguliere lessen waar het goed gaat. De lessen waar zij didactisch of op gedrag negatief opvallen, volgen zij in het Zorglokaal. Dit geldt ook voor brugklassers. Dit wordt gedaan in overleg met mentor en desbetreffende docent. Volledige plaatsing in het Zorglokaal: Intake Zorglokaal. Eerste 3 weken volledig in het Zorglokaal. Hierna krijgen de leerlingen eerst de pauzes terug. Afhankelijk van de (gedrags)ontwikkeling vindt de terugplaatsing naar de reguliere lessen plaats. Om goed gedrag te stimuleren maar ook om niet te veel te ontvreemden van de reguliere klas/les wordt in vrijwel alle gevallen gekozen voor minstens één reguliere les terug na 4/5 weken. Criteria; Het lukt de leerling niet om de aanwijzingen van de docent te volgen of om mee te draaien in de groep. Dit resulteert in een verstoorde relatie met de docent en/of verstoorde contacten met de medeleerlingen. De problematiek is van zo n ernstige mate dat de ontwikkeling (zowel didactische als sociaal/emotionele) in gevaar dreigt te komen/lijkt te stagneren. Achterliggende problematiek kan zijn: Gedragsproblemen en/of sociaal emotionele problemen. Als de problematiek voor het begin van het traject al duidelijk is en ook duidelijk is dat het Zorglokaal deze niet kan verhelpen (bijv. een depressie) dan is het 10

11 niet verstandig een traject bij het Zorglokaal te starten gezien het doel, terugstroming naar regulier onderwijs, niet haalbaar is maar het Zorglokaal dan meer fungeert als een soort wachtstation. Er bestaat echter een uitzonderingssituatie. Het kan zijn dat er voor leerlingen die in afwachting van plaatsing op een andere school toch nog een onderwijsplek nodig is op de Meergronden. Wanneer de mogelijkheid om deze leerlingen de reguliere lessen te laten volgen niet aanwezig is, dan kan voor een tijdelijke plaatsing in het Zorglokaal worden gekozen. Dit gebeurt in overleg met afdelingsleider, zorgcoördinator en het Zorglokaal. Extra overleg kan plaatsvinden met leerlingcoördinator en/of orthopedagoog. Een diagnose is geen criterium. Dit mag aan- of afwezig zijn. Het belangrijkste is dat er een ontwikkelingsperspectief in zit. Dit wil zeggen dat terugplaatsing in het reguliere onderwijs voorop staat en mogelijk is. Leerlingen die niet meer functioneren in het reguliere onderwijs en dus elders onderwijs zullen moeten volgen kunnen geen begeleiding krijgen van het Zorglokaal. Dit omdat het doel voor deze leerling niet overeenkomt met het doel van het Zorglokaal. Het Zorglokaal wil de verantwoordelijkheid voor deze leerlingen volledig op zich nemen. Wanneer er andere begeleiders bij betrokken zijn, neemt het Zorglokaal het grootste gedeelte van de begeleiding over. Zij leggen de externe contacten en begeleiden de totale zorg. Belangrijke ontwikkeling worden terug gekoppeld in het ZAT of bij de leerling-coördinator en zorgcoördinator koppelen belangrijke ontwikkelingen altijd terug in het ZAT, of bij mentoren/zorgcoördinator. Van belang is verder dat het contact met school blijft. Hiermee wordt bedoeld dat voor de leerlingen duidelijk is waar ze weer terug naar toe stromen en het contact tijdens de periode in het Zorglokaal niet verwatert. De leerlingen van het Zorglokaal worden één keer per twee weken besproken met de zorgcoördinator. Mentoren zouden bijvoorbeeld één keer per twee weken langs kunnen komen om te kijken hoe het gaat op zowel sociaal/emotioneel gebied maar ook zeker op didactisch gebied. Aan de hand van het overleg met de zorgcoördinator wordt er teruggekoppeld naar mentor en/of leerling-coördinator en/of wellicht afdelingsleider. Het herstellen of opvoeren van het contact met school gebeurt door begeleiding de reguliere les in. Dit wordt gedaan met behulp van: o Logboek. o Observaties (leerling, docent, interactie, groepsdynamiek, etc.).dit kan op ieder moment gebeuren. Vaak zal dit aan het begin van een les zijn, maar dit wordt niet elke keer een week van tevoren aangekondigd. Deze flexibiliteit hebben we nodig om ons zo goed mogelijk te kunnen inzetten. o Begeleiding leerling, niet alleen de introductie dat de leerling weer terugkomt in de klas, maar ook bespreking met zowel docent als leerling, na de les. Docenten begeleiden met de aanpak van het Zorglokaalleerlingen. 11

12 Het OntwikkelingsPerspectiefPlan. De wetgeving passend onderwijs stelt dat scholen het ontwikkelingsperspectief (de uitstroom) voor leerlingen die extra ondersteuningsmiddelen ontvangen individueel moet vastleggen. Het OPP is een verplichting vanuit de overheid. Kenmerken van het OPP zijn: meer aandacht voor de context waar de leerling zich in bevindt op school, zowel de positieve als negatieve aspecten belichten en opbrengstgericht geformuleerd. In het OPP wordt een beeld geschetst van de leerling, eerdere hulp binnen en buiten school, belemmerende factoren, stimulerende factoren en zijn of haar ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van dat beeld worden doelen opgesteld, wordt er een uitstroomperspectief gesteld en wordt bepaald hoe wij als school de leerling kunnen ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelen. Werken met het OPP betekent dat je als school zorgt dat je ondersteuning aansluit bij de mogelijkheden van de leerling, in relatie tot het gestelde uitstroomperspectief. Het gaat hierbij om doelen gesteld aan: de leerling, de docent, de klas, de ouders, eventuele anderen. De kernvragen van een OPP zijn: - Wat heeft deze leerling nodig? - Wat heeft deze klas nodig? - Wat hebben de docenten van deze leerling/klas nodig? - Wat heeft de school nodig? - Wat hebben de ouders nodig? Het OPP wordt altijd ingevuld door de mentor, deze kent de leerling het best. Vanuit het Zorglokaal, de leerling-coördinatoren of de leerling-begeleidster Passend Onderwijs Almere is er altijd begeleiding beschikbaar voor het invullen van het OPP. Mocht het zo zijn dat er geen mentor is (nieuwe aanmeldingen) of de mentor niet in staat is het OPP in te vullen dan zal dit worden gedaan door de desbetreffende leerling-coördinator en de orthopedagoog. Hierbij kunnen de leerling-begeleidster Passend Onderwijs Almere of het Zorglokaal een begeleidende rol spelen. Zorgcoördinator De zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor het op niveau brengen en/of houden van de kwaliteit van de basisondersteuning. Met de komst van passend onderwijs zal de basisondersteuning moeten worden uitgebreid en de zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling hiervan. Daarnaast is de zorgcoördinator vanzelfsprekend mede verantwoordelijk voor het coördineren van de geboden ondersteuning door het ondersteuningsteam binnen de Meergronden. Dit krijgt op beleidsniveau vorm door het schrijven van het beleidsplan en het ondersteuningsprofiel. 12

13 In de uitvoering hiervan ziet de zorgcoördinator er op toe dat niet alleen de basisondersteuning wordt verbreed maar zorgt dat de ondersteuning zoals beschreven in het beleidsplan en ondersteuningsprofiel ook wordt geboden volgens deze voorschriften. De Zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor zowel interne medewerkers die vragen hebben over leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, als ook voor externen die vragen hebben met betrekking tot ondersteuning binnen school. Indien de geboden ondersteuning niet voldoende is, dan draagt de zorgcoördinator zorg voor de correcte uitvoering van doorverwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Het mandaat ligt niet bij de zorgcoördinator maar bij de portefeuillehouder ondersteuning. De Orthopedagoog De orthopedagoog draagt zorg voor de ondersteuning van de leerlingen binnen de school. Zij brengt de ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen in kaart op basis van de informatie van de leerling, de ouders, de school van herkomst en de huidige school. Samen met de leerlingbegeleiders wordt het ondersteuningsaanbod gerealiseerd. Indien gewenst wordt individueel onderzoek gedaan bij leerlingen. De orthopedagoog maakt deel uit van de commissie, waarin alle v.o. scholen zijn vertegenwoordigd. De taak van de commissie is de overgang po-vo voor zorgleerlingen zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. E. Wanneer het ondersteuningsaanbod de ondersteuningsbehoefte niet kan beantwoorden. Mocht blijken dat de school ondanks extra hulp geen passend antwoord heeft op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan volgt een route om de leerling te verwijzen naar een andere vorm van onderwijs. De toeleiding naar andere vormen van onderwijs geldt voor leerlingen waarbij hun ondersteuningsvraag het aanbod en de mogelijkheden van school overstijgt. De mogelijkheden van de school zijn vastgelegd in het ondersteuningsprofiel. De Meergronden is nog meer dan voorheen genoodzaakt om in bredere verbanden samen te werken met andere scholen en ketenpartners. Dit moet georganiseerd en gestroomlijnd worden. Iedere school heeft een zorgplicht: de verplichting om een leerling die zich heeft aangemeld een onderwijsplek te bieden en eventueel met deze leerling en ouders naar een andere onderwijsplek te zoeken. - De leerling heeft een ondersteuningvraag. De vraag wordt in kaart gebracht in een OPP. - Er wordt gewerkt op alle niveaus aan de doelen die beschreven zijn in het OPP - Uit de (verplichte) evaluaties blijkt dat de doelen niet gehaald worden 13

14 - Er wordt een toelaatbaarheidverklaring (TLV)aangevraagd door de zorgcoördinator en formulieren worden ingevuld door begeleiders van het Zorglokaal, de leerling-coördinator of de leerling-begeleidster vanuit Passend Onderwijs Almere. - De documenten worden verzameld en toegestuurd aan Passend Onderwijs Almere. De zorgcoördinator organiseert een toelaatbaarheidoverleg. De werking van dat overleg is eerder beschreven. 3.Scholings en activiteitenplan Hieronder wordt beschreven waar we over 4 jaar moeten of willen staan en wat hiervoor nodig is. Dit zijn praktische doelen, kernwaarden die we willen hebben en uitgangspunten waaraan we dan willen voldoen. 1. De basisondersteuning in de klas is uitgebreid. Uitgangspunt bij passend onderwijs is dat de basisvoorwaarden voor een goede ontwikkeling van kinderen in de klas liggen. In een les waar het pedagogisch en didactisch klimaat op orde is, kan ieder kind beter leren en zullen de docenten beter toekomen aan de verschillen tussen de leerlingen. De aandacht zal vooral moeten liggen bij de gezamenlijke aanpak op het gebied van het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas. We hebben hier scholing voor nodig, gericht op passend onderwijs. In januari was er een studiedag om docent te scholen. Deze scholing loopt door in de teams om rendement te krijgen. Gedragsverandering kost veel tijd. Hiervoor is overleg, samenwerking en ondersteuning van en met elkaar nodig. De personen die dit aansturen zijn de afdelingsleiders in overleg met de leerlingcoördinatoren en zorgcoördinator. Binnen de school gaat veel energie en aandacht naar de leerlingen met gedragsproblemen. De behoefte aan ondersteuning, praktische oplossingen en samenwerking is hierbij het grootst. Docenten voelen bij deze leerlingen dat zij regelmatig geen oplossing hebben. Gerichte scholing aan docenten op het gebied van omgaan met leerlingen met gedragsproblemen is prioriteit. 2. De basisondersteuning in de klas wordt uitgebreid. Er vindt een verbreding van de pedagogische vaardigheden van docenten plaats. Deze verbreding wordt ondersteund met het stellen van doelen die terugkomen en worden geëvalueerd in het functioneringsgesprek. 3. De route bij begeleidingsvragen is duidelijk in de school. Iedereen weet welke taken en verantwoordelijkheden er zijn. Het is duidelijk hoe het overleg en de besluitvorming is ingericht. Het is duidelijk wie eindverantwoordelijk is bij de besluitvorming in de toeleiding naar een andere school. 14

15 4. Het (intern ZAT) zorgoverleg is een waardevolle bijdrage in preventief werken en sneller ingrijpen bij eventuele complicaties. 5. Leerlingbegeleiders en medewerkers van het Zorglokaal kunnen een OPP opstellen. 6. Het OPP is een bekend begrip bij docenten. 7. Het OPP wordt in BRON gezet (eis van de overheid). 8. Het is helder welke taken en verantwoordelijkheden er zijn binnen de school t.a.v. het OPP. 9. SOM wordt intensiever gebruikt om informatie van leerlingen in vast te leggen. 10. De zorgstructuur wordt in kaart gebracht. De zorgstructuur wordt besproken met alle docenten. Hierdoor wordt duidelijk wie waarvoor aan spreekbaar en verantwoordelijk is. 11. Leerlingbegeleiders hebben scholing gehad op het gebied van HGW. Zij beheersen HGW en kunnen docenten helpen met vragen in de klas rondom HGW. 12. Er is intensieve samenwerking met de Weerga. De Meergronden heeft expertise opgebouwd over cluster 3 leerlingen. Eventuele aanpassingen zijn gerealiseerd of doorgevoerd wanneer dit nodig is. Voor de leerlingen die uitstromen van de Weerga en regulier onderwijs haalbaar is, is de Meergronden een reële optie.. 15

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schoolondersteuningsprofiel Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2014-2015 Inhoud Inleiding Ondersteuningsvoorzieningen: 1. Individuele

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Ondersteuningsplan VO Westland

Ondersteuningsplan VO Westland Ondersteuningsplan VO Westland Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en het checken

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West (VO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Leerlingenzorg en zorgleerlingen

Leerlingenzorg en zorgleerlingen Leerlingenzorg en zorgleerlingen Graduate School of Teaching 30 mei 2016 dr. Hanneke Visser van Balen Wat is een zorgleerling? Wat is leerlingenzorg? Opzet van dit college - Wat is een zorgleerling en

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. van. Christiaan Huygens College. Locatie Broodberglaan. Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw)

Ondersteuningsprofiel. van. Christiaan Huygens College. Locatie Broodberglaan. Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Ondersteuningsprofiel van Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2015-2016 Inhoud Individuele begeleiding Studiebegeleiding Interne

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING RASTT

ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING RASTT ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING RASTT van Riemsdijklaan 103 1965 BE Heemskerk Tel 0251-24 19 44 info@svomk.nl IBAN: NL1234567 AANVRAAG EN TOEWIJZING BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING IN HET SAMENWERKINGSVERBAND

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool Uithoorn Juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens / contactgegevens 4 3. Onderwijsvisie / schoolconcept 5 3.1 Basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Philips van Horne. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de ondersteuningsmogelijkheden van Philips van Horne

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Philips van Horne. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de ondersteuningsmogelijkheden van Philips van Horne Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Philips van Horne Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de ondersteuningsmogelijkheden van Philips van Horne 0 Inhoud Vooraf... 2 1 Inleiding... 2 1.1. Passend onderwijs...

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes

AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes! Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

InFORMATIE VOOR OUDERS

InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband VO REGIO UTRECHT WEST Passend Onderwijs InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West mei 2014 1 Inleiding Uw kind volgt of gaat onderwijs volgen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN VWO/GYMNASIUM ALGEMEEN De volgende kernwaarden van het Willem Lodewijk Gymnasium -geformuleerd in het meerjarenplan- vormen de basis

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie