ALGEMENE VOORWAARDEN FRAUDE-/ GELDTRANSPORTVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN FRAUDE-/ GELDTRANSPORTVERZEKERING"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN FRAUDE/ GELDTRANSPORTVERZEKERING Art. 1 a. b. c. Art. 2 I. a. b. Begripsomschrijving Verzekerde waarden Onder verzekerde waarden wordt uitsluitend verstaan: baar geld, bankbiljetten, effecten, certificaten, coupons, talons, wissels, rechtsgeldig getekende cheques, geldige zegels, telefoonkaarten, die de verzekeringnemer in verband met de uitoefening van zijn bedrijf in eigendom toebehoren. Brandkast of kluis Onder brandkast of kluis wordt verstaan een brand en inbraakwerende kast of kluis, waarvan aan de maatschappij opgave is gedaan en welke kast of kluis als zodanig door de maatschappij is geaccepteerd. Brandkasten met een gewicht van minder dan 000 kg dienen volgens de richtlijnen van de leverancier verankerd te zijn. Verzekerde locatie(s) Onder de verzekerde locatie wordt begrepen: het kantoor van verzekeringnemer als op het voorblad van de polis/het aanhangsel vermeld; het kantoor van de bankier(s) van verzekeringnemer, mits binnen Nederland. Omschrijving van de dekking Deze verzekering dekt schade van de verzekeringnemer binnen Nederland ná de ingangsdatum veroorzaakt en vóór de einddatum van de verzekering ontstaan door het verloren gaan van verzekerde waarden door: fraude in de vorm van verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting of enige andere oneerlijkheid gepleegd door kantoorpersoneel van de verzekeringnemer met het doel daardoor zichzelf of een ander ten nadele van de verzekeringnemer wederrechtelijk te bevoordelen; het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een banksaldo of andere vordering ten name van verzekeringnemer of door het ontstaan van een schuld ten laste van verzekeringnemer, tengevolge van verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog of oplichting gepleegd door een of meer kantoorpersoneelsleden; Indien genoemde verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog of oplichting geheel of gedeeltelijk heeft bestaan in het opzettelijk invoeren van onjuiste gegevens in een computer (daaronder begrepen alle informatiedragers die op deze computer gebruikt kunnen worden) wordt de schade uitsluitend vergoed indien alle handelingen betreffende deze invoer van gegevens op de verzekerde lokatie hebben plaatsgevonden. c. oplichting jegens verzekeringnemer gepleegd: door het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid, mits deze oplichting tengevolge heeft betaling, afgifte of remise van verzekerde waarden die zich gedurende de loop van de verzekering op de verzekerde locatie bevinden aan anderen dan waarvoor deze bestemd zijn; POLISVOORWAARDEN: NF05

2 doordat cheques, gebruikt bij een transactie met de verzekeringnemer vals blijken te zijn, mits verzekeringnemer niet wist of redelijkerwijs niet behoefde te vermoeden, dat de cheques vals waren. II. a. Deze verzekering dekt voorts schade van de verzekeringnemer binnen Nederland ná de ingangsdatum veroorzaakt en vóór de einddatum van deze verzekering ontstaan doordat verzekerde waarden voor de verzekeringnemer verloren gaan: bij vervoer: door enigerlei oorzaak tijdens het vervoer van deze waarden, dat door de verzekeringnemer of in zijn opdracht wordt verricht en wel tussen het moment, dat de verzekeringnemer met het vervoer begint, resp. de persoon die de waarden moet vervoeren deze in ontvangst neemt en het moment, dat deze op de bestemde plaats worden afgeleverd, met dien verstande dat: onderbrekingen in het vervoer niet tot het vervoer gerekend worden, behoudens korte onderbrekingen, die redelijkerwijs zijn vereist en mits de waarden binnen handbereik van de vervoerder blijven, terwijl vervoer uitsluitend binnen de verzekerde lokatie van de verzekeringnemer niet onder het vervoer als hierboven bedoeld valt; waardentransporten groter dan , worden verricht door tenminste twee meerderjarige personen en per auto; waardentransporten groter dan , worden verricht door tenminste twee meerderjarige personen per auto gevolgd door een auto van verzekeringnemer dan wel, indien dit niet mogelijk is, door tenminste 3 meerderjarige personen per auto. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, vindt in het geheel geen schadevergoeding plaats. b. bij verblijf in de verzekerde locatie(s) tijdens aanwezigheid van de verzekeringnemer en/of zijn personeel door of ter gelegenheid van: afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen; brand, blikseminslag, ontploffing; het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit vallende voorwerpen. c. bij verblijf in de verzekerde locatie(s) tijdens afwezigheid van de verzekeringnemer en zijn personeel door of ter gelegenheid van: diefstal uit een brandkast of kluis, mits voorafgegaan door braak aan de brandkast of kluis (met braak wordt gelijkgesteld het openen van de brandkast of kluis door middel van de door overrompeling of afpersing verkregen sleutel); brand, blikseminslag, ontploffing; het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit vallende voorwerpen; doch uitsluitend indien: de waarden in een goed gesloten brandkast of kluis zijn geborgen en de sleutel en/of de cijfercombinatie van de brandkast of kluis noch aanwezig is/zijn in de verzekerde locatie(s) waar de brandkast of kluis zich bevindt noch in de andere bedrijfsruimten. d. bij verblijf van die waarden in de woning door: 4. mits: afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen; brand, blikseminslag, ontploffing; het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit vallende voorwerpen; diefstal, voorafgegaan door braak; de waarden zich bevinden in een goed afgesloten meubel in de slaapkamer van de woning of onder onmiddellijk bereik van de betrokkenen;

3 indien zich meer dan 7.500, in de woning bevindt tenminste de betrokken persoon of een van zijn/haar meerderjarige huisgenoten doorlopend aldaar aanwezig is. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, vindt in het geheel geen schadevergoeding plaats. Deze dekking is uitsluitend van kracht buiten de officiële openingsuren van bankinstellingen en tijdens officieel erkende feestdagen tot een maximum periode van vier dagen aaneengesloten. e. III. IV. bij verblijf van waarden in de nachtkluis van een bankinstelling, indien niet door deze bankinstelling zelf verzekerd, door: 4. afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen; brand, blikseminslag, ontploffing; het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit vallende voorwerpen; diefstal tijdens verblijf van de verzekerde waarden in de nachtkluis van een bankinstelling, nadat braak aan de nachtkluis heeft plaatsgevonden. Vals geld Deze verzekering dekt voorts schade die de verzekeringnemer lijdt door het in ontvangst nemen van bankbiljetten waarvan later blijkt dat deze vervalst zijn. Meldingsplicht De maatschappij is slechts uitkering verschuldigd terzake van schade: a als omschreven in Art. 2 Ia en Art. 2 Ib welke binnen 5 jaar nadat zij is veroorzaakt, is ontdekt. en schriftelijk aan de maatschappij gemeld. In geval van beëindiging van de verzekering geldt bovendien dat schade slechts wordt vergoed indien zij binnen zes maanden na datum van beëindiging is ontdekt en schriftelijk aan de maatschappij gemeld; b. als omschreven in Art. 2 Ic welke binnen 2 maanden nadat zij is veroorzaakt, is ontdekt en schriftelijk aan de maatschappij gemeld; c. als omschreven in Art. 2 IIa t/m Art. 2 IIe en Art. 2 III welke binnen 1 maand nadat zij is veroorzaakt, is ontdekt en schriftelijk aan de maatschappij gemeld. V. Uitsluitingen De maatschappij is niet tot uitkering verplicht indien: de schade het gevolg is van oneerlijkheid van de verzekeringnemer en/of vennoten, directeuren, bestuurders en commissarissen van de verzekeringnemer; de schade is veroorzaakt door een personeelslid dan wel een persoon als bedoeld in Art. 2 IIa van wie verzekeringnemer wist of behoorde te weten, dat de betrokken persoon zich reeds eerder aan een vermogensmisdrijf of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt; de schade is ontstaan tijdens vervoer per post, of tijdens vervoer door goederen of geldvervoerbedrijven, die niet door de maatschappij zijn goedgekeurd; 4. de schade is veroorzaakt door het verloren gaan van waarden, die aan de verzekeringnemer in gesloten bewaargeving of safedeposit zijn toevertrouwd; 5. de verzekeringnemer zijn vordering niet binnen zes maanden nadat de maatschappij de schade schriftelijk heeft afgewezen, in rechte aanhangig maakt; 6. de schade direct of indirect is veroorzaakt door of direct of indirect in verband staat met atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan of zich heeft voorgedaan, of ontstaan is uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij (molest). De zes vormen van molest en de definities van deze vormen van molest maken deel uit van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

4 VI. Art. 3 A. B. C. D. E. Verhoogde verzekerde bedragen/nieuwe risico's In de polis is vermeld dat geen schade zal worden vergoed die ontstaan is voor de aanvang van deze verzekering. Daarom wordt tevens bepaald, dat voor zover de thans verzekerde bedragen hoger zijn dan voorheen, resp. risico's verzekerd zijn, welke voorheen niet verzekerd waren, de verzekering voor het meerdere resp. voor die nieuwe risico's wordt geacht te zijn ingegaan op de in het aanhangsel genoemde ingangsdatum(s). Aanmelding van schade en verdere verplichtingen bij schade De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij, alsmede de bevoegde autoriteiten, zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop de schade zich heeft voorgedaan, kennis te geven van een gebeurtenis waardoor schade als gedekt door deze verzekering, kan zijn ontstaan, aan de maatschappij de door haar te vragen inlichtingen terstond, volledig en naar waarheid te verstrekken en voorts terzake al datgene te doen en na te laten wat de maatschappij hem verklaart wenselijk te achten, een en ander op straffe van verbeurte van zijn recht op uitkering. Verzekeringnemer dient op gelijke straffe zijn medewerking te verlenen tot elk onderzoek (ook dat van boeken en bescheiden) dat de maatschappij terzake van de schade of van de opsporing van de daardoor verloren gegane waarden of anderszins mocht dienstig achten. Bij schade betrekking hebbende op Art. 2 I dient niet dan na overleg met de maatschappij aangifte te worden gedaan bij justitie of politie. De maatschappij heeft te allen tijde het recht te verlangen dat haar door verzekeringnemer een volmacht wordt verleend om ten name van verzekeringnemer, doch op kosten, voor rekening en risico van de maatschappij alle door de maatschappij gewenste of nodig geachte gerechtelijke of andere maatregelen te nemen. Bij het vaststellen van het bedrag van een schade zal de waarde van baar geld en waardepapieren bepaald worden overeenkomstig de gemiddelde marktprijs of waarde in Amsterdam en/of Rotterdam geldende op de dag van de ontdekking van zulk een verlies of schade (zondagen en vakantiedagen niet meegerekend) en indien op een zodanige dag voor deze waardepapieren of voor enige daarvan geen marktprijs of waarde in Amsterdam of Rotterdam is genoteerd, dan zal als waarde daarvan worden aangenomen de door de betreffende partijen overeen te komen waarde. De omvang van de schade zal op basis van een deugdelijke administratie moeten worden aangetoond. De maatschappij is slechts tot uitkering van de schadevergoeding gehouden, nadat de verzekeringnemer aan de maatschappij al zijn rechten heeft overgedragen die hem toekomen met betrekking tot de waarden terzake waarvan schadevergoeding onder de polis wordt gevorderd. Onder de in de vorige zin genoemde rechten worden mede begrepen de rechten bedoeld in de Artikelen 3:86 en 3:245 van het Burgerlijk Wetboek, recht op verstrekking van duplicaten van die waarden en alle rechten tot verhaal van de schade op derden. Het vorenstaande laat overigens het wettelijk subrogatierecht van de verzekeraar onverlet. Verzekeringnemer is gehouden de door de maatschappij op te stellen akte(n) tot overdracht van de in de eerste zin van de vorige alinea bedoelde rechten te ondertekenen en voorts alle medewerking te verlenen, welke naar het oordeel van de maatschappij nodig of wenselijk zal zijn, tot het uitoefenen van de rechten als in de vorige alinea bedoeld. Bovendien heeft de maatschappij te allen tijde het recht te verlangen dat haar door verzekeringnemer een volmacht wordt verleend om ten name van verzekeringnemer, doch op kosten, voor rekening en risico van de maatschappij, alle door de maatschappij gewenste of nodig geachte gerechtelijke of andere maatregelen te nemen, daaronder begrepen de uitoefening van de bovenbedoelde rechten. De maatschappij zal slechts jegens ondergeschikten van de verzekeringnemer haar verhaalsrecht uitoefenen indien de schade een gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid.

5 Art. 4 Premiebetaling De verzekeringnemer betaalt de premie en/of de kosten en/of de assurantiebelasting vooruit binnen 30 dagen, nadat zij verschuldigd wordt/worden. De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden nadat: de verzekeringnemer weigert de premie en/of de kosten en/of de assurantiebelasting te voldoen of de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie en/of de kosten en/of de assurantiebelasting is/zijn betaald. Ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig. De verzekeringnemer blijft verplicht de premie en/of de kosten en/of de assurantiebelasting te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de premie en/of de kosten en/of de assurantiebelasting door de maatschappij is/zijn ontvangen. Art. 5 Risicoverzwaring De maatschappij is niet tot uitkering verplicht, indien het risico is verzwaard of uitgebreid, indien althans vorenbedoelde verzwaring of uitbreiding van het risico van dien aard is, dat de maatschappij deze verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten of voortgezet, indien zij van de ware staat der zaak had kennis gedragen; een en ander tenzij de verzekeringnemer aannemelijk maakt, dat noch het ontstaan noch de omvang der schade door zodanige verzwaring of uitbreiding van het risico is beïnvloed. Art. 6 A. B. Art. 7 Andere verzekeringen Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte risico's eveneens op (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere datum, zijn gedekt of daarop zouden zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, loopt de onderhavige verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk als verschil in condities, een en ander echter met inachtneming van het in Art. 6 B bepaalde. Indien in die andere polis(sen) een bepaling als in Art. 6 A of van gelijke strekking voorkomt of indien de regeling van een schade op die andere polis(sen) moeilijkheden oplevert, zal de maatschappij aan verzekeringnemer een som betalen gelijk aan het bedrag dat onder deze polis zou zijn betaald, indien die andere polis(sen) niet zou(den) hebben bestaan, waar tegenover verzekeringnemer zijn vordering op de maatschappij van die andere polis(sen) tot het beloop van het aldus betaalde zal cederen; de betaling zal gelden als koopprijs voor de gecedeerde vordering. Aanpassing van premie en voorwaarden Indien de maatschappij haar tarieven en/of de voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt of toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering te vorderen aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden met ingang van de eerste premievervaldag na de invoering van de wijzigingen in de tarieven en/of de voorwaarden. De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken, hiervoor vóór de premievervaldag melding doen aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren uiterlijk tot het einde van een termijn van 30 dagen van de premievervaldag af. Maakt hij van dit recht gebruik, dan eindigt de verzekering op de desbetreffende vervaldag of indien de weigering nadien plaatsvindt op het tijdstip van weigering. Heeft de verzekeringnemer van dit recht geen gebruik gemaakt, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen.

6 Art. 8 Art. 9 Einde van de verzekering, verlenging Indien deze verzekering voor bepaalde tijd is gesloten wordt zij geacht telkens voor een gelijke termijn als op het voorblad van de polis/het aanhangsel vermeld te zijn verlengd, indien zij niet tenminste twee maanden voor de vervaldag door een der partijen bij aangetekend schrijven is opgezegd. De verzekeringnemer heeft bovendien het recht de verzekering te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in Art. 7. De maatschappij heeft het recht de verzekering te allen tijde te doen eindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 2 maanden, zonder gehouden te zijn daarvoor enige reden op te geven. Terugbetaling van premie Behalve in het geval voorzien in Art. 8 sub 3, wordt van de voor deze verzekering betaalde premie geen restitutie verleend. Art. 10 Ongeacht de meerdere waarde van het verzekerde voorwerp, zal met toepassing van Art. 253 lid 3 Wetboek van Koophandel elke schade, vallende onder deze polis, met inachtneming van het verzekerde maximum ten volle worden vergoed tot ten hoogste de waarden van de verloren gegane waarden. De verzekering loopt ten aanzien van alle uitgezonden personen als aangegeven op het voorblad van de polis/het aanhangsel tot het verzekerde maximum, zodat op dezelfde dag of op verschillende dagen meer dan een eis tot schadevergoeding tot het volle verzekerde maximum kan ontstaan. Voor risico's als onder Art. 2 IId bedoeld, geldt het verzekerde bedrag als maximum per persoon. Voor alle overige omschreven risico's geldt het verzekerde bedrag als maximum per gebeurtenis. Als één gebeurtenis in de zin van deze polis zal niet alleen worden beschouwd één enkele handeling of een enkel evenement, maar ook meer dan één of een serie van met elkaar (hetzij doordat dezelfde persoon ze heeft verricht, hetzij anderszins) verband houdende handelingen of evenementen, in welk verzekeringsjaar of in welke verzekeringsjaren ook ontstaan of ontdekt. In geval van schade wordt het schadebedrag, zonder dat enige extra premie is verschuldigd, automatisch bijverzekerd, met inachtneming van het verzekerde bedrag van de polis, onverminderd het opzeggingsrecht van de maatschappij overeenkomstig Art. 8 van deze voorwaarden. Persoonsregistratie De persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van deze verzekering en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Op de verzekering die wordt gesloten met de N.V. Nationale BorgMaatschappij is Nederlands recht van toepassing. Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van de N.V. Nationale BorgMaatschappij en/of bij het volgende klachteninstituut: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Postbus AN Den Haag Telefoon: Binnen dit instituut zijn werkzaam de Ombudsman Schadeverzekering, de Ombudsman Levensverzekering en de Raad van Toezicht Verzekeringen. N.V. Nationale BorgMaatschappij, Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam. Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam. Telefoon: (020) Telefax: (020) Handelsregister Amsterdam nr

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Dekking

Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Dekking Polisvoorwaarden uit de kennisbank. Let op: er is geen pdf-file aanwezig 510-94 - Geldverzekering Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3

Nadere informatie

Geldverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 510-94. Wegwijzer

Geldverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 510-94. Wegwijzer Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Geldverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 510-94 Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Geldverzekering. Polismantel 510-94. Hoofdstuk 1 Begrips omschrijvingen. Artikel 1

Geldverzekering. Polismantel 510-94. Hoofdstuk 1 Begrips omschrijvingen. Artikel 1 Polismantel 510-94 Geldverzekering Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1 Begrips omschrijvingen Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Dekking 2 bij vervoer op kantoor/bedrijf

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Polismantel

Polisvoorwaarden Polismantel CVAH Kasgeldverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 2011-01 Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2 3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Voorwaarden Geldverzekering voor de detailhandel e.d

Voorwaarden Geldverzekering voor de detailhandel e.d Wegwijzer Zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Uitsluitingen 3 Verplichtingen van verzekerden bij schade 4 Verval van recht op dekking 5 Premiebetaling en regelingen bij niet-betaling

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Home 1 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Polismantel 510-94. Geldverzekering. Algemene polisvoorwaarden. Artikel 337-20.1504 Datum 1 april 2015

Polismantel 510-94. Geldverzekering. Algemene polisvoorwaarden. Artikel 337-20.1504 Datum 1 april 2015 Polismantel 510-94 Geldverzekering Algemene polisvoorwaarden Artikel 337-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Artikel

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Artikel 338-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Geldverzekering. Versie

Geldverzekering. Versie Geldverzekering Versie 01-2015 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3 Uitsluitingen... 5 Hoofdstuk 3 Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Geldverzekering. Polismantel Algemene polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking

Geldverzekering. Polismantel Algemene polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking Algemene polisvoorwaarden Home 1 Geldverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Hoofdstuk 5 Artikel 8 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Artikel 1. Artikel 2. Geldverzekering

Polisvoorwaarden. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Artikel 1. Artikel 2. Geldverzekering 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 Maatschappij Intrasurance B.V. te s-hertogenbosch treedt op als gevolmachtigd agent van Verzekeraar cq Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Artikel 1. Artikel 2. Geldverzekering

Polisvoorwaarden. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Artikel 1. Artikel 2. Geldverzekering 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 Maatschappij Intrasurance B.V. te s-hertogenbosch treedt op als gevolmachtigd agent van Verzekeraar cq Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Geldswaardenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GWV 02. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Geldswaardenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GWV 02. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Geldswaardenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GWV 02 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

Voorwaarden Verkoopwagen

Voorwaarden Verkoopwagen Polisvoorwaarden 04-90 Voorwaarden Verkoopwagen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1252-40.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Polismantel Garageverzekering. Algemene voorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel Garageverzekering. Algemene voorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel 360-96 Garageverzekering Algemene voorwaarden Artikel 59-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Maatschappij 3 1.2 Polisblad 3 1.3 Verzekeringsjaar 3 1.4 Schade 3 1.5

Nadere informatie

Geldverzekering voor Ondernemers GVO06

Geldverzekering voor Ondernemers GVO06 Geldverzekering voor Ondernemers GVO06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht

Nadere informatie

Geld. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Geld. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Geld Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Voorwaarden... 3 1 Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Atoomkernreacties... 3 1.2 Gebeurtenis... 3 3 Uitsluitingen...7 3.1 Oneerlijkheid

Nadere informatie

Geldverzekering voor ondernemers (ZV GVO08)

Geldverzekering voor ondernemers (ZV GVO08) Geldverzekering voor ondernemers (ZV GVO08) Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Geld. Polisvoorwaarden

Geld. Polisvoorwaarden Geld Polisvoorwaarden Inhoudsopgave Voorwaarden... 3 1 Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Atoomkernreacties... 3 1.2 Gebeurtenis... 3 1.3 Geld en waardepapieren... 3 1.4 Goedgekeurde brandkast of kluis...

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijvingen Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen SVI 2001 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Verzekerden... 3 Artikel 3 Omvang van de dekking... 3 Artikel 4 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Geld. Polisvoorwaarden

Geld. Polisvoorwaarden Geld Polisvoorwaarden Inhoudsopgave Voorwaarden... 3 1 Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Atoomkernreacties... 3 1.2 Gebeurtenis... 3 3 Uitsluitingen... 7 3.1 Oneerlijkheid verzekerde... 7 3.2 Ontdekkingstermijn...

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.56 A Fraude- en geldverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Fraude 2 Oplichting

Nadere informatie

Voorwaarden Verkeersschadeverzekering

Voorwaarden Verkeersschadeverzekering Wegwijzer Zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden 2 Omvang dekking 3 Uitsluitingen 4 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 5 Verplichtingen bij schade 6 Schaderegeling 7 Premie 8 Wijziging

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering

Verkeersschadeverzekering Voorwaardenblad 361-91 Verkeersschadeverzekering Polisvoorwaarden Artikel 270-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Maatschappij 3 1.2 Polisblad 3 1.3 Het motorrijtuig 3 1.4 Inzittenden

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vrijwilligersverzekering Chartis Europe S.A., Netherlands Versie 2009/07

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vrijwilligersverzekering Chartis Europe S.A., Netherlands Versie 2009/07 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vrijwilligersverzekering Chartis Europe S.A., Netherlands Versie 2009/07 artikel Begripsomschrijvingen 1 Ontlening van rechten 2 Duur en beëindiging 3 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Geldswaardenverzekering

Geldswaardenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Geldswaardenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GWV 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aan

Nadere informatie

Voorwaarden Geldswaardenverzekering

Voorwaarden Geldswaardenverzekering Voorwaarden Geldswaardenverzekering model 01-2012 Voorwaarden Geldswaardenverzekering Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - aan het

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.21 A Geldverzekering voor winkels, bedrijven, kantoren en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

Geldswaardenverzekering

Geldswaardenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Geldswaardenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GWV 07 S1643.75 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering

Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde waarden Geld en geldswaardig papier dat de verzekeringnemer uit hoofde van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

1.6 WAO-aanvullingsrente: arbeidsongeschiktheidsrente als aanvulling op de vervolguitkering

1.6 WAO-aanvullingsrente: arbeidsongeschiktheidsrente als aanvulling op de vervolguitkering Voorwaarden Individuele WAO-aanvullingsverzekering nr. 1252 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken: 1. Begripsomschrijvingen 6. Wijzigingen 2. Dekking 7. Wijziging van de verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering

Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering Voorwaarden Geldtransport- en berovingsverzekering Met de Geldtransport- en berovingsverzekering verzekert u zich voor het verloren gaan van chartaal geld en geldswaardig papier. U bent verzekerd als een

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NKC

ALGEMENE VOORWAARDEN NKC ALGEMENE VOORWAARDEN NKC 06-2018 Inhoud Artikel Begrippenlijst 1 Wat zijn uw verplichtingen in geval van schade? 2 Bent u dubbel verzekerd? 3 Wanneer verjaart een schade? 4 De premie 5 Wanneer mogen verzekeraars

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen ij schade 4 Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen 1.l Maatschappij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Voorwaarden. Watersport Cliëntenobjecten FGD

Voorwaarden. Watersport Cliëntenobjecten FGD Voorwaarden Watersport Cliëntenobjecten FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Verzekeringsgebied 4 Artikel 3 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

1.2. Alleenstaande verzekeringnemer Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:

1.2. Alleenstaande verzekeringnemer Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd: pagina 1 van 5 Polismantel 502-92 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 502-92 Wegwijzer zie artikel Verzekerden 1 - In gezinsverband 1.1 - Alleenstaande 1.2 Hoedanigheid

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf.

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf. POLIS AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN Polisnummer Ingangsdatum wijziging 6 juli 2015 Verzekeringsadviseur Mauritz Financieel Adviesbureau te BUSSUM Verzekeringnemer Asbestverwijdering Amstelland B.V.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1 A. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. verzekerden De verzekerden zijn:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BIJZONDERE VOORWAARDEN I VERZEKERDEN Verzekerden 10

Inhoudsopgave. BIJZONDERE VOORWAARDEN I VERZEKERDEN Verzekerden 10 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VM010-02 SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Aon 1.1 Gebeurtenis 1.2 Motorrijtuig 1.3 Bedrijfsauto 1.4 Privé-auto 1.5 Werknemer

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Geld

Voorwaarden verzekering Geld Voorwaarden verzekering Geld BGD 16-01 1/5 Deze Voorwaarden Geldverzekering vervangen de dekking voor geld en waardepapieren en vals geld, zoals die staat beschreven in de Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Polisvoorwaarden Polismantel 457-96 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijving Definities 1 Omschrijving

Nadere informatie

WAO Premiestabiel Polis (Grote Werkgever)

WAO Premiestabiel Polis (Grote Werkgever) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. WAO Premiestabiel Polis (Grote Werkgever) Polisvoorwaarden 96 Polismantel 485-03 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Tandartsverzekering Basis, Standaard, Uitgebreid en Optimaal. Polisvoorwaarden

Tandartsverzekering Basis, Standaard, Uitgebreid en Optimaal. Polisvoorwaarden Tandartsverzekering Basis, Standaard, Uitgebreid en Optimaal Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang van de verzekering Tand Basis 2.1 Tand Standaard 2.2 Tand Uitgebreid 2.3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10)

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 502-97 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 371-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omvang dekking 2 Rechthebbenden

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Versie 1.0 Let op! De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die speciaal

Nadere informatie

1.1 Verzekerde: de verzekeringnemer en de door hem gemachtigde gebruiker.

1.1 Verzekerde: de verzekeringnemer en de door hem gemachtigde gebruiker. Voorwaarden Fietsverzekering nr. 1213 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: de verzekeringnemer en de door hem gemachtigde gebruiker. 1.2 Fiets: de op het polisblad omschreven fiets met de standaard

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Polismantel 525-97 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

1.3 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van MIO Advies, gevestigd te Duiven, hierna MIO Advies, ontvangt of degene met MIO

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085 1

Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085 1 Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde 1.1.1 de verzekeringnemer in diens hoedanigheid van vervoerder; 1.1.2 de ondergeschikten van verzekeringnemer

Nadere informatie