De onderwijsvisitatie Flanders Business School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onderwijsvisitatie Flanders Business School"

Transcriptie

1 De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen Brussel Februari 2009

2 De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen Brussel Februari 2009

3 Een gedrukte versie van dit rapport kan tegen betaling bekomen worden op: VLIR-secretariaat, Ravensteingalerij 27, B-1000 Brussel. T +32 (0) F +32 (0) Dit rapport is elektronisch beschikbaar op Wettelijk depot D/2009/2939/3

4 Voorwoord van de voorzitter van de vlir Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die de academische opleiding Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School heeft geëvalueerd. De Commissie heeft haar taak uitgevoerd in de periode september 2008 februari 2009, met inbegrip van het bezoek aan de opleiding. Dit initiatief is het gevolg van de vraag van de Flanders Business School om door de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR conform het visitatieprotocol geëvalueerd te worden. De Commissie heeft de visitatieprocedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR/VLHORA (Brussel, februari 2005). Naast relevante suggesties en aanbevelingen in het kader van de continue verbetering van het academisch onderwijs, formuleert de Commissie een beoordeling en geeft zij een evaluatiescore aan de zes onderwerpen en onderliggende facetten van het accreditatiekader van de Nederlands- Accreditatie Organisatie (NVAO). Samen met de kwalitatieve beoordelingen vormen die scores in de opleidingsrapporten een belangrijk element ten behoeve van de accreditatiebesluiten van de NVAO. Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken opleiding en in het bijzonder gericht op de handhaving en verbetering van de kwaliteit ervan. Daarnaast beoogt het rapport ook de samenleving objectief in te lichten over de kwaliteit van de geëvalueerde opleiding. Daartoe zijn de visitatierapporten publiek gemaakt op de webstek van de VLIR (www.vlir.be). De lezer moet er rekening mee houden dat het visitatierapport een momentopname is en slechts één fase vertegenwoordigt in het proces van blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Al na korte tijd kan de opleiding immers grondig zijn gewijzigd en verbeterd, mee in antwoord op de resultaten van interne onderwijsevaluaties door de instelling zelf of als reactie op aanbevelingen van de betrokken visitatiecommissie. Graag dank ik de visitatiecommissie voor de tijd die zij geïnvesteerd heeft in de doorlichting van de opleiding, maar ook voor de grote deskundigheid waarmee zij haar opdracht heeft uitgevoerd. Deze visitatie was enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die binnen de Flanders Business School betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering ervan. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. Het is mijn hoop dat zij de positieve opmerkingen van de visitatiecommissie mogen ervaren als een bevestiging van hun inspanningen en tevens een bijkomende stimulans vinden in de geformuleerde aanbevelingen ten einde de kwaliteit van het academisch onderwijs verder te verbeteren en te versterken. Prof. dr. Marc Vervenne voorzitter VLIR 4

5 Voorwoord van de voorzitter van de visitatiecommissie De visitatiecommissie is haar werkzaamheden met veel enthousiasme en met veel inzet begonnen. Een tegenslag was daarbij wel dat toen de werkzaamheden eind september 2008 substantiële vormen gingen aannemen, een lid van de commissie, door overmacht helaas niet meer in staat was adequaat aan die werkzaamheden bij te dragen. Prof. Luc Keuleneer was door bijkomende professionele verplichtingen die hij op vraag van de Overheid vervulde niet meer in staat vooraf ruimte in zijn agenda op te nemen voor beraad met de visitatiecommissie en voor het bezoek aan de onderwijsinstelling. Met spijt in het hart is toen in onderling overleg besloten zijn lidmaatschap van de visitatiecommissie te beëindigen en om van zijn inbreng in het visitatieproces af te zien. Er was al een te laat moment in het visitatieproces bereikt om nog een procedure voor het vinden van een vervanger te kunnen doorlopen. Besloten is daarom van vervanging af te zien. Met name ook omdat twee leden van de visitatiecommissie de Voorzitter en Prof. dr. ir. Regine Slagmulder samen voor een groot deel het expertgebied van Prof. Luc Keuleneer kunnen afdekken. Werd de start van de werkzaamheden van de Commissie dus gekenmerkt door een ernstige tegenvaller, daarna is het proces gelukkig vlekkeloos verlopen. De zelfevaluatie van de instelling en de daarbij gevoegde documenten gaven een goed inzicht in het onderwijsprogramma, in de doelstellingen ervan en in de aard van de (advies)organen die bepalend zijn voor de continuïteit van de opleiding. Kenmerkend voor de opleiding was dat het een Master of Business Administration (MBA) programma betrof met focus op entrepreneurship. De visitatiecommissie hechtte eraan te controleren dat beide elementen ieder voor zich in het opleidingsprogramma voldoende tot hun recht kwamen en niet beperkt bleven tot uiterlijke publiciteitskenmerken. De opleiding bleek immers volledig te voldoen aan de hoge internationaal erkende normen voor een volwaardige opleiding tot Master in Business Administration. En bovendien was er in het opleidingsprogramma op originele en vernieuwende wijze inhoud gegeven aan het in de huidige dynamische samenleving zo belangrijke element van ondernemerschap. Als zelfstandige dimensie is aan ondernemerschap in een opleiding moeilijk inhoud te geven. Dit lukt eigenlijk alleen in samenhang met de andere dimensies van de opleiding; in dit geval dus in samenhang met de andere dimensies 1 van Business Administration. Precies dit is wat de Flanders Business School (FBS) tot stand heeft gebracht: alle opleidingsonderdelen zijn doortrokken van entrepreneurship. Dat de FBS daarin geslaagd is, is een compliment waard. FBS zet daarmee een MBA programma in de markt dat zich onderscheidt van andere meer standaard gerichte MBA programma s. De visitatiecommissie heeft ook kunnen vaststellen dat de centrale leiding van de FBS zich voortdurend goed geïnformeerd houdt over wat zich op internationaal vlak op het gebied van Opleidingen in Business Administration afspeelt, welke trends daarin ontstaan en welke ook weer verdwijnen; welke trends eendagsvliegen lijken en welke trends een langer leven lijken beschoren. De visitatiecommissie vindt het belangrijk dat deze kennis beschikbaar is. Want op basis daarvan kan een verantwoord beleid worden gevoerd voor het aannemen van nieuwe docenten, voor het met elkaar bespreken van noodzakelijke bijstellingen in het programma en voor het inspireren van de communicatie en publiciteit over het programma. De centrale leiding van de FBS en de daaromheen functionerende stafleden vormen naar het inzicht van de visitatiecommissie een bekwaam en geïnspireerd team. Tezamen met een kern van langjarig met de opleiding verbonden zeer loyale docenten, vormen deze een hechte groep die het ontbreken van een formele core faculty bij de FBS doet vergeten. Deze staat garant voor een beleid dat geïn- 1 De 4 functionele gebieden bestrijken: Finance & Marketing, Proces (Production-)management, Human Resources Management (HRM) en Marketing. 5

6 spireerd is op een breed gedragen langetermijnvisie. Op de achtergrond speelt ook het netwerk met het afnemende veld een onmisbare rol. Over wat wij als Commissie bij de opleiding hebben aangetroffen en hoe wij dit hebben beoordeeld, wordt in het hierna volgende rapport gerapporteerd. Op deze plaats wil de Commissie wel graag melding maken van de open en vriendelijke wijze waarop alle door ons gestelde vragen zijn beantwoord en met ons zijn besproken. Ook willen wij vermelden de in het algemeen grote deskundigheid bij onze gesprekspartners en de sterke betrokkenheid van eenieder bij het wel en wee van de opleiding werd vastgesteld, zodat gesproken kan worden van een organisatie die zich tot in haar vingertoppen eigenaar voelt van de opleiding en voor die opleiding welhaast letterlijk steeds weer door het vuur wil gaan. De Commissie beoordeelt dit zeer positief. Als voorzitter wil ik alle leden van de visitatiecommissie hartelijk danken voor hun grote toewijding en de inzet voor deze visitatie, voor de bijzonder aangename werksfeer binnen de Commissie en voor de bereidheid om tot een unaniem oordeel te komen over de diverse facetten van het beoordelingskader die de kwaliteit van de gevisiteerde opleiding beschrijven. Voor de ondersteuning van de Commissie en voor de redactie van het rapport is de Commissie zeer erkentelijk aan mevrouw dr. ir. Els Van Zele. Zij wist de Commissie steeds weer bij de les te houden en te vermijden dat we in de valkuilen en klemmen terecht kwamen die naar de ervaring leert een grote aantrekkingskracht hebben op visitatiecommissies. Alle hulde voor haar inzicht op dit punt en vooral ook voor haar organisatorische capaciteiten, ingezet bij het faciliteren van het werk van de Commissie. Prof. Dr. Laurus Traas Voorzitter van de visitatiecommissie 6

7 Inhoud p 4 p 5 Voorwoord van de voorzitter van de VLIR Voorwoord van de voorzitter van de visitatiecommissie p 8 Deel 1 Algemeen deel p 9 I De onderwijsvisitatie Flanders Business School p 9 p 9 p 9 p 9 p 12 p Inleiding 2. De betrokken opleiding 3. Situering 4. De Commissie 5. Een korte terugblik op de visitatie 6. Opzet en indeling van het rapport p 13 II Het referentiekader p 19 p 21 III Algemene aandachtspunten IV Tabel met scores, onderwerpen en facetten p 23 p 24 Deel 2 Opleidingsrapport Flanders Business School: De Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship Appendices p 44 p 48 Appendix 1 Personalia van de leden van de visitatiecommissie Appendix 2 Bezoekschema 7

8 Deel 1 Algemeen deel

9 I De onderwijsvisitatie Flanders Business School 1. Inleiding In dit rapport brengt de Commissie verslag uit van haar bevindingen over de academische masterna-master opleiding de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School te Antwerpen die zij in de periode september 2008 februari 2009, op vraag van de Flanders Business School heeft geëvalueerd. 2. De betrokken opleiding Ingevolge haar opdracht heeft de Commissie de volgende instelling bezocht: -- van 20 t.e.m. 21 oktober 2008: Flanders Business School CC Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship 3. Situering In 2004 vond een Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO plaats voor het Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship programma, wat aanleiding gaf tot een positieve accreditatie (voor een periode van 4 jaar) in In het kader van de aanvraag voor een formele accreditatie heeft de Flanders Business School een beroep gedaan op de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, die de opdracht aanvaard heeft om deze visitatie te coördineren. De visitatie die in dit rapport wordt verslaan is dus de eerste onderwijsvisitatie die het programma als bestaande opleiding evalueert. Bij de samenstelling van de huidige visitatiecommissie werd erop gelet dat een aantal commissieleden die de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) hebben uitgevoerd zitting namen in deze visitatiecommissie, waardoor de aspecten die bij de TNO evaluatie aan bod kwamen, mee in overweging genomen werden bij deze visitatie. 4. De Commissie 4.1. Samenstelling De samenstelling van de Commissie Flanders Business School werd op 26 juni 2008 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De Commissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 14 juli De Commissie had de volgende samenstelling: Voorzitter: -- Prof. dr. L. Traas, emeritus Hoogleraar Business Economics, Vrije Universiteit Amsterdam Tot leden van de commissie werden benoemd: De andere vakdeskundige leden: -- Prof. dr. P. Van Kenhove, Gewoon Hoogleraar Marketing, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent -- Prof. dr. ir. R. Slagmulder, Partner en Associate professor of Accounting and Control, Vlerick Leuven Gent Management School De onderwijsvisitatie Flanders Business School 9

10 -- Prof. L. Keuleneer, directeur KPMG, Corporate Finance, Brussel Onderwijsdeskundig lid: -- dhr. K. Van Goethem, ere-directeur rectoraat en academische planning UIA Student-lid: -- dhr. Immanuël Walpot, student Master of Economic Policy, Universiteit Antwerpen Prof. L. Keuleneer was door bijkomende professionele verplichtingen die hij op vraag van de Overheid vervulde niet meer in staat om de benodigde tijd in zijn agenda vrij te maken om aan de werkzaamheden van de visitatiecommissie deel te nemen en is, na onderling overleg met de Voorzitter, uit de visitatiecommissie teruggetreden. Gelet op de situering van dit gegeven, net voor het bezoek van de commissie aan de opleiding was het onmogelijk om nog een vervanger voor prof. L. Keuleneer aan te duiden. Daartoe hebben de Voorzitter en de overige leden van de commissie zich beraden en hebben zij het perspectief dat de heer Keuleneer in de commissie zou brengen op adequate wijze bewaakt en mee ingevuld bij het uitvoeren van hun opdracht. De heer Immanuël Walpot, die als student verbonden is aan de Universiteit Antwerpen heeft aldus aan het bezoek aan de Flanders Business School deelgenomen, aan de beoordeling van de opleiding en aan de redactie van het rapport. Mevrouw dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectleider en secretaris van de Commissie voor deze visitatie. Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar Bijlage Taakomschrijving De opdracht aan de Commissie die in het Instellingsbesluit is omschreven, luidt als volgt: -- op basis van de door de faculteiten aan te leveren informatie en door middel van ter plaatse te voeren gesprekken zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de opleiding (inclusief de kwaliteit van de afgestudeerden) en over de kwaliteit van het onderwijsproces (inclusief de kwaliteit van de onderwijsorganisatie), mede gelet op de eisen/verwachtingen die voortvloeien uit de facultaire taak om iedere student voor te bereiden op de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis; -- het formuleren van aanbevelingen om te komen tot kwaliteitsverbetering; -- het beoordelen of de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de beoordelingscriteria van het accreditatiekader en het geven van een integraal oordeel over de opleiding waarop de NVAO zich zal baseren bij de accreditatie; 4.3. Werkwijze Voorbereiding Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de instelling gevraagd een uitgebreid zelfevaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLIR heeft hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de verwachtingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatie rapport uitgebreid zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt het accreditatiekader. Naast feitelijke beschrijvingen per onderwerp en per facet van het accreditatiekader werd aan de opleidingen ook gevraagd hun toekomstperspectieven kenbaar te maken en een kritische sterkte-zwakteanalyse op het niveau van het onderwerp op te nemen in het zelfevaluatierapport. Daarnaast werden een aantal verplichte bijlagen opgenomen, onder andere een beschrijving van het programma, cursusbeschrijvingen, examenvragen en studenten- en personeelstabellen. De Commissie ontving het zelfevaluatierapport een aantal maanden voor het eigenlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg het document vooraf zorgvuldig te bestuderen en het bezoek De onderwijsvisitatie Flanders Business School 10

11 grondig voor te bereiden. De commissieleden werden bovendien verzocht om voor de opleiding een tweetal eindverhandelingen te selecteren uit een lijst van recente eindverhandelingen. De geselecteerde eindverhandelingen werden eveneens een aantal weken voor het eigenlijke bezoek door de Cel Kwaliteitszorg aan de commissieleden bezorgd. Elk commissielid heeft bijgevolg voor de gevisiteerde opleiding minstens twee eindverhandelingen grondig gelezen vooraleer het bezoek plaatsvond. De Commissie hield haar installatievergadering op 30 september Op dat ogenblik hadden de commissieleden het visitatieprotocol en het zelfevaluatierapport reeds in hun bezit. Tijdens deze vergadering werden de commissieleden verder ingelicht over het visitatieproces en hebben zij zich concreet voorbereid op het af te leggen bezoek. Verder heeft de Commissie op deze vergadering haar referentiekader geformuleerd (zie hoofdstuk II). Daarnaast werd het programma van het bezoek opgesteld (zie bijlage 2) en werd een eerste bespreking gehouden van het zelfevaluatierapport. Bezoek aan de instelling De tweede bron van informatie werd gevormd door de gesprekken die de Commissie tijdens haar bezoek aan de opleiding heeft gevoerd met alle geledingen die betrokken zijn bij het academisch programma Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship. Ook werd aan de instelling gevraagd als een derde bron van informatie om een veelheid van documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de Commissie. Tijdens het bezoek is voldoende tijd uitgetrokken om de Commissie de gelegenheid te geven om deze documenten te bestuderen. De documenten die typisch ter inzage van de Commissie werden gelegd, waren: het leermateriaal (cursussen, handboeken, syllabi), portfolio s en verslagen van de studenten, verslagen van de belangrijke beleids vormende of beleidsopvolgende organen (faculteitsraad, onderwijscommissies, departementsraden), documenten die betrekking hebben op de interne kwaliteitszorg (enquêteformulieren, niet-persoonsgebonden evaluatie van het onderwijs), documenten aangaande de procedures van curriculumherzieningen, voorbeelden van informatieverstrekking aan aspirant-studenten, etc. Bovendien werden nog een aantal eindwerken bijkomend ter inzage gelegd. Daar waar de Commissie het noodzakelijk achtte heeft zij bijkomende informatie opgevraagd tijdens het bezoek om haar oordeel goed te kunnen onderbouwen. Het bezoekschema voorzag naast gesprekken met het bestuur van de opleiding, de opleidingsverantwoordelijken, de studenten, de docenten en de beleidsmedewerkers steeds in een bezoek aan de faciliteiten, een gesprek met de afgestudeerden van de opleiding en een spreekuur waarop de Commissie bijkomend leden van de opleiding kon uitnodigen of waarop personen op een vertrouwelijke wijze door de Commissie konden worden gehoord. De gesprekken die de Commissie heeft gevoerd, waren openhartig en verhelderend en vormden een goede aanvulling bij de lectuur van het zelfevaluatierapport. Aan het einde van het bezoek werden, na intern beraad van de Commissie, de voorlopige bevindingen mondeling aan de gevisiteerde opleiding meegedeeld. Rapportering Als laatste stap in het visitatieproces heeft de Commissie haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in voorliggend rapport vastgelegd. Bovendien geeft zij, overeenkomstig de bepalingen voor de visitaties in het kader van de accreditatie, een oordeel over de zes onderwerpen uit het accreditatiekader volgens een binaire beoordelingsschaal positief/negatief en een integraal oordeel over de betrokken opleiding. De opleidingsverantwoordelijken van de betrokken opleiding werden in de gelegenheid gesteld om op het concept van het rapport te reageren alvorens de tekst van het rapport definitief werd vastgelegd. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 11

12 5. Een korte terugblik op de visitatie De Commissie heeft conform haar opdracht de academisch master na master Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship van de Flanders Business School nader bestudeerd en heeft de unieke gelegenheid gehad om onder vakgenoten te reflecteren en te debatteren over de aard, de kwaliteit en de toekomst van het academisch voortgezet onderwijs in dit domein. De Commissie heeft de haar toegewezen opdracht met veel belangstelling en toewijding uitgevoerd en waardeert in het bijzonder de gesprekken die zij heeft kunnen voeren met alle geledingen van de opleiding, waardoor zij zich een goed beeld heeft kunnen vormen over de opleiding. In haar rapport heeft de Commissie steeds getracht, om op een kritische en constructieve wijze, voorstellen te formuleren voor de verdere verbetering van de opleiding. De Commissie heeft in haar evaluatie ook de specificiteit van de instelling en het geëvalueerde programma in overweging genomen. Zij heeft bijgevolg haar bevindingen en suggesties steeds gekaderd in de specifieke context van de opleiding. Voor de visitatie Flanders Business School is het VLIR-VLHORA-visitatieprotocol (Brussel, Februari 2005) gebruikt dat is afgestemd op de accreditatievereisten. Het visitatierapport zal ook worden gebruikt voor de accreditatieaanvraag van de betreffende opleiding. Met het voorliggend rapport hoopt de Commissie dan ook een bijdrage te leveren tot de verdere positieve ontwikkeling van het academisch onderwijs in dit domein (in Vlaanderen). De Commissie wenst met het rapport in de eerste plaats een discussie op gang te brengen binnen de betrokken instelling met de bedoeling na te gaan op welke punten verbetering nodig is binnen de opleiding en in welke mate dit binnen de gegeven randvoorwaarden te verwezenlijken is. Verder hoopt de Commissie dat het voorliggend rapport ook aan de buitenwereld nuttige informatie verschaft en een goed inzicht geeft in de eigenheid en de kwaliteit van de gevisiteerde opleiding. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de academische opleiding Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship van de Flanders Business School een goede kwaliteit heeft en haar afgestudeerden een goede academische en adequate professionele vorming geeft. In het licht van het verbeteringsperspectief drukt de Commissie de hoop uit dat dit rapport een positieve impuls zal geven aan de opleiding om op basis van de (academische en professionele) bekwaamheden van de enthousiaste en gemotiveerde staf het opleidingsprogramma nog verder te optimaliseren, rekening houdend met de nieuwe ontwikkelingen in het domein van de Executive MBA s en het ondernemerschap, met de groeiende competitie tussen universiteiten en onderwijsinstellingen in Europa, bevorderd door het Bolognaproces, en daarbij betrekkend de eigenheid, de onderzoeksspecificiteiten en de onderzoekssterkten die aanwezig zijn binnen de verschillende instellingen. De Commissie dankt de opleiding voor de zorg die zij heeft besteed aan de samenstelling van het zelfevaluatierapport en zij was onder de indruk van de inzet en het enthousiasme van de staf, van de studenten en de alumni over de gevisiteerde opleiding. De Commissie dankt de bestuurders, alle medewerkers, studenten en afgestudeerden van de betrokken opleiding die door hun inspanningen tijdens de voorbereiding en door de open dialoog tijdens het bezoek hebben bijgedragen tot het welslagen van deze visitatie. 6. Opzet en indeling van het rapport Het voorliggend rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het rapport beschrijft de Commissie in hoofdstuk II het referentiekader van waaruit zij de gevisiteerde opleiding heeft beoordeeld. In hoofdstuk III worden de algemene bevindingen van de Commissie besproken en in hoofdstuk IV worden de toegekende scores in tabelvorm samengevat. De Commissie benadrukt dat de tabel niet los van het rapport geïnterpreteerd kan worden. In het tweede deel van het rapport brengt de Commissie verslag uit over de gevisiteerde opleiding. De aanbevelingen die de Commissie doet ten aanzien van de opleiding worden achteraan in het deelrapport opgenomen. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 12

13 II Het referentiekader van de visitatiecommissie: Flanders Business School 2008 Voorafgaand aan de visitatie heeft de visitatiecommissie in onderhavig referentiekader de criteria vastgelegd waaraan naar haar oordeel een academische Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship moet voldoen. De commissie kan immers niet volstaan met het geven van oordelen, maar moet ook aangeven waarop deze oordelen zijn gebaseerd. Bij het opstellen van haar referentiekader heeft de commissie zich gebaseerd op de referentie kaders die werden gehanteerd bij de Onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen (VLIR, 1997), de onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen Toegepaste Economische Wetenschappen Handelsingenieur, in Vlaanderen (VLIR, 2004), de onderwijsvisitatie van de master-na masteropleidingen in de Economische en Toegepaste Economische wetenschappen, Handelsingenieur in Vlaanderen (VLIR, 2006), de visitatie Bedrijfswetenschappen in Nederland (QANU, 2004) en de visitatie Economie in Nederland (QANU, 2003), de doelstellingen en eindtermen die de opleiding voor het eigen onderwijs heeft geformuleerd, het Structuurdecreet (2003) en het toetsingskader van het Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) waarin een aantal minimumeisen worden vooropgesteld die zijn gebaseerd op de internationaal aanvaarde Dublin-descriptoren, alsook op internationale eisen die worden gesteld aan MBA-opleidingen (zoals die van de Association of MBA s en van de Foundation of Business Administration Programs in Germany, Austria and Switzerland). Specifiek omschrijft het referentiekader naast de domeinspecifieke minimumeisen waaraan de opleiding moet voldoen, de minimumeisen die aan een afgestudeerde in business administration mogen worden gesteld, en de eisen die gesteld mogen worden met betrekking tot de aansluiting op de arbeidsmarkt, eveneens algemeen onderwijskundige uitgangspunten waaraan een academische opleiding moet voldoen, en eisen met betrekking tot de onderwijsorganisatie, het personeelsbeleid en het onderwijzend personeel, en de interne kwaliteitszorg. Het referentiekader werd vóór het bezoek, maar na het inleveren van de zelfevaluatie, voorgelegd aan de opleiding. Tijdens het bezoek van de visitatiecommissie werd het referentiekader met de opleiding bediscussieerd. Doelstellingen en eindtermen van de academische Master in Business Administration Algemene doelstellingen Voor de omschrijving van de algemene (minimale) doelstellingen van een academische masteropleiding baseert de visitatiecommissie zich op vijf Dublin-descriptoren, met name 1. kennis en inzicht 2. toepassen van kennis en inzicht 3. oordeelsvorming 4. communicatie en 5. leervaardigheden. 1. De afgestudeerde uit de onderhavige master- na- masteropleiding beschikt over een aantoonbare verbreding en verdieping van kennis en inzicht, vergeleken met de kennis en het inzicht van de master, alsmede over de bekwaamheid om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van wetenschappelijke kennis, vaak in onderzoeksverband. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 13

14 2. De afgestudeerde uit de onderhavige master- na-masteropleiding is in staat om: CC kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context. CC kennis te integreren en met complexe materie om te gaan 3. De afgestudeerde uit de onderhavige master- na- masteropleiding is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen. 4. De afgestudeerde uit de onderhavige master- na-masteropleiding is in staat om bereikte conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten en niet specialisten. 5. De afgestudeerde uit de onderhavige master- na- masteropleiding bezit leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter 1.2. Domeinspecifieke eisen, eindtermen van de academische opleiding Master in Business Administration Basiscompetenties waarop de onderhavige master- na- masteropleiding in business administration gericht dient te zijn: -- complexe economische, financiële of bedrijfskundige vragen en problemen kunnen herkennen, beschrijven in het (bedrijfs-)economisch begrippenkader en erover met andere professionals kunnen overleggen in een internationale en/of multiculturele context, -- onderzoek en/of action research kunnen opzetten, uitvoeren en de resultaten interpreteren, -- met kritische en ethische zin kunnen reflecteren over nieuwe trends in het domein, en deze kunnen integreren in de arbeidscontext, -- beheersen van instrumenten om economische en/of financiële problemen te analyseren, nieuwe, op het bedrijfsbeleid aansluitende strategieën kunnen ontwikkelen en voor operationele problemen creatief nieuwe oplossingen kunnen uitwerken, -- mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren, -- zelfstandig zowel als in team kunnen werken, -- kunnen denken in integrale verbanden die de samenhang van de verschillende functionele gebieden binnen het management recht doen, -- ICT in het algemeen, en statistische, modelleer- of gegevensbeheertoepassingen in het bijzonder kunnen gebruiken, -- de toepassing van wetenschappelijke kennis met een duidelijke gegrondheid in wetenschappelijk onderzoek en mede gebaseerd op kennis van best practices in het bedrijfsleven staat centraal Competenties die afgestudeerden van een MBA-opleiding eveneens dienen te bereiken: -- een team kunnen leiden, -- constructief kunnen deelnemen aan vergaderingen of voorzitten van vergaderingen, strategische en/of financiële plannen kunnen uitwerken voor een onderneming of organisatie, -- plannen kunnen vertalen in concrete doelstellingen, -- contacten kunnen onderhouden met klanten, leveranciers en/of ander partners in een internationale en/of multiculturele context, -- beleidsuitvoerende activiteiten kunnen organiseren, coördineren, opvolgen, controleren en bijsturen, -- een adequate organisatiestructuur kunnen opzetten, -- ken- en stuurgetallen kunnen opmaken en adequate output- en kwaliteitscriteria kunnen bepalen. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 14

15 2. Onderwijskundige uitgangspunten De visitatiecommissie stelt onderstaande richtlijnen voorop als nastrevenswaardige doelen voor de opleidingen. 2.1 Doelstellingen en eindtermen -- De doelstellingen en eindtermen van de opleiding zijn mede gebaseerd op de wettelijke regelingen, de ontwikkelingen in het wetenschaps- en vakgebied, de arbeidsmarkt voor de afgestudeerden, de kennis omtrent leren en onderwijzen en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. -- De keuzes die daarbij door de opleiding zijn gemaakt zijn helder en expliciet vastgelegd in het onderwijskundig referentiekader van de opleiding. -- De doelstellingen en eindtermen zijn helder en concreet. De eindtermen zijn beschreven aan de hand van bij de student waarneembare en toetsbare leerresultaten (inzake kennis, vaardigheden en attitudes). -- In de doelstellingen en eindtermen komt de wetenschappelijke oriëntatie van de opleiding concreet tot uitdrukking. -- De doelstellingen en eindtermen zijn richtinggevend voor de inhoud en de vormgeving van het onderwijsaanbod. -- Doelstellingen en eindtermen zijn zowel geformuleerd op het niveau van de opleiding als op het niveau van de opleidingsonderdelen. -- Elk opleidingsonderdeel draagt op een eigen wijze bij tot de doelstellingen van de opleiding als geheel Programma Aansluiting programma op academische en professionele eisen De opleiding stelt zich garant voor de wetenschappelijke, maatschappelijke en beroepsvoorbereidende relevantie van het onderwijs, de doelmatigheid en doeltreffendheid van het opleidingsprogramma. Daartoe moet de opleiding: -- voldoen aan standaarden bepaald door de ontwikkelingen in het vak- en wetenschapsgebied business administration en rekening houden met verwachtingen die de arbeidsmarkt stelt, -- op de hoogte zijn van de beschikbare wetenschappelijke kennis over leren en onderwijzen nodig voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het onderwijs, -- zoveel als mogelijk rekening houden met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. pp Wetenschaps- en vakgebied -- De opleiding is op de hoogte van de in brede kring erkende body of knowledge van business administration van de meest recente theorievorming op dit gebied en van de trendmatige ontwikkelingen in de praktijk van het bedrijfsleven en van andere (o.a.overheids)organisaties. Deze zijn terug te vinden in een brede opbouw van het onderwijsprogramma die het generalistische karakter van de opleiding tot uitdrukking brengt. -- Afgestudeerden zullen tijdens de opleiding niet alleen geconfronteerd zijn met recente theorieën op het vakgebied van business administration, maar ook met op overtuigende bewijzen gebaseerde uitingen van best practice. -- Afgestudeerden hebben de gelegenheid gehad hun nieuwe kennis te integreren met (eerder verkregen) professionele ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en/of andere organisaties. -- Een MBA is een postgraduate general management degree. Dit betekent dat het academische programma goed dient te zijn ingebed in de praktijkwereld van het management en dat in het programma naar behoren tot hun recht dienen te komen: 1. de vier functionele gebieden van het management (marketing, operations, accounting inclusief management information systems en finance, alsmede human rescource management en organisatie) 2. de omgevingskrachten die inwerken op bedrijven en organisaties (zoals wettelijke kaders, corporate governance, sociale en macro-economische ontwikkelingen als vergrijzing, globalisation en technologische veranderingen, zoals wettelijke kaders en ethische normen) en 3. de strategische concepten (en de theorievorming daarover) die bedrijven en organisaties volgen om in een concurrerende omgeving te overleven. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 15

16 Voorts dient in het programma de centrale betekenis van entrepreneurship voor de levensvatbaarheid van ondernemingen en organisaties in een moderne dynamische wereld tot zijn recht te komen. pp Arbeidsmarkt -- De opleiding bouwt contacten op met het werkveld. -- De kennis van en ervaring met het werkveld wordt daar waar mogelijk en zinvol vertaald naar het onderwijsaanbod, bv. via stages. -- De opleiding voert een actief alumnibeleid. pp Wetenschappelijke kennis omtrent leren en onderwijzen -- De opleiding heeft een expliciete visie op leren en onderwijzen (neergeschreven in het onderwijskundige referentiekader) die refereert aan wetenschappelijk aanvaarde onderwijskundige inzichten. -- Het onderwijskundig referentiekader is mede uitgangspunt voor de inrichting van het programma. pp Relevante maatschappelijke ontwikkelingen -- De opleiding is op de hoogte van het belang/de betekenis van de informatietechnologie voor het besturen van organisaties en houdt hiermee rekening in het onderwijsprogramma. -- De opleiding heeft een duidelijke en geëxpliciteerde visie op de internationalisering van de opleiding. Studeerbaarheid pp Studeerbaarheid -- De programmaorganisatie van de opleiding dient de studeerbaarheid te bevorderen. -- Het programma dient door de gemiddelde student te kunnen worden afgerond in de ervoor gestelde tijd. -- Het aantal directe contacturen tussen docent en student bedraagt ten minste 400 en inclusief groepswerk ten minste 700 uren. pp Studierendement/Studietijd -- De opleiding bewaakt systematisch de studietijd. -- De opleiding houdt cijfermatige gegevens bij aangaande studievoortgang en studieloopbaan. Instroom/Toelatingsvoorwaarden -- De opleiding geeft duidelijk aan welk beginniveau van de studenten wordt vereist. -- De opleiding voert een actief beleid inzake de instroom van studenten. Aanwezigheid studiebevorderende/studiebelemmerende factoren -- Studiebelemmerende factoren worden in kaart gebracht. Een remediëring wordt uitgewerkt. -- Studiebevorderende maatregelen worden genomen, opgevolgd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Werkvormen en didactiek -- De visie op leren en onderwijzen is concreet vertaald naar door de opleiding noodzakelijk geachte werkvormen en didactiek. -- Het leerproces van de student staat centraal en is vertrekpunt voor de invulling en vormgeving van het onderwijsprogramma. -- Het leerproces wordt ondersteund door een adequate didactische uitrusting en door goed aansluitende onderwijs- en leermiddelen die in voldoende mate voor de studenten beschikbaar zijn. -- Er is een gevarieerd gebruik van aangepaste didactische werkvormen en een efficiënte begeleiding ervan met relevante technologieën (vb. elektronisch leerplatform). -- De invulling van de werkvormen is stimulerend en activerend. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 16

17 Beoordeling en toetsing -- De visie op leren en onderwijzen is correct vertaald naar de vorm en inhoud van de evaluatie. -- Er wordt gestreefd naar een zo gunstig mogelijke planning van de evaluatieactiviteiten tijdens de examenperiodes. -- De exameneisen en vormen zijn vooraf aan de studenten duidelijk bekend gemaakt. -- De beoordeling vindt plaats op basis van van te voren vastgelegde beoordelingscriteria. -- De toetsing is evenwichtig en divers van vorm. Dat wil zeggen toegesneden op de aard van de te toetsen kennis en het inzicht (een toetsing uitsluitend op basis van vervulde werkopdrachten volstaat niet; zeker niet indien deze werkopdrachten vrijwel uitsluitend op één bedrijf/organisatie betrekking hebben). -- De opleiding voorziet in feedback over de toetsresultaten aan de studenten. Kwaliteitseisen mbt. de masterproef -- De masterproef is een individuele 1 proeve van bekwaamheid en vormt het sluitstuk van de opleiding. -- De opleiding is zo ingericht dat de student zich op een adequate manier kan voorbereiden op het volbrengen van de masterproef, bijvoorbeeld door de mogelijke organisatie van stages. -- Met de masterproef tonen de studenten aan dat ze een onderzoeksprobleem op een creatieve en wetenschappelijk verantwoorde manier kunnen analyseren, aanpakken en uitvoeren, en de resultaten ervan helder kunnen rapporteren, schriftelijk en eventueel mondeling. -- Het onderwerp van de masterproef wordt zo gekozen dat bij de uitwerking daarvan het toepassen van tijdens de opleiding verkregen (wetenschappelijke) kennis en inzicht vereist is. -- De masterproef heeft een omvang van ten minste één vijfde van het totale aantal studiepunten met een minimum van 15 en een maximum van 30 studiepunten. -- De beoordelingscriteria zijn helder en expliciet vastgelegd en bekendgemaakt. Internationalisering -- De opleiding heeft structurele contacten met andere (buitenlandse) universiteiten. -- De opleiding moedigt uitwisseling van studenten aan, zowel binnen als buiten Europa. -- Er worden initiatieven genomen om de internationale dimensie ook voor hen die niet naar het buitenland vertrekken in het onderwijs in te bouwen. -- De kwaliteit van het in het buitenland gevolgd onderwijs wordt opgevolgd. -- De curriculumstructuur en organisatorische randvoorwaarden van de opleiding houden in de mate van het mogelijke rekening met de mobiliteit van studenten Inzet van personeel Kwaliteitseisen onderwijzende staf -- De kwaliteitseisen van de onderwijzende staf hebben vooral betrekking op: CC de wetenschappelijke deskundigheid CC de onderwijsdeskundigheid CC de vertrouwdheid en, indien relevant, de ervaring met het werkveld -- Er wordt steeds gestreefd naar een duidelijke koppeling van onderzoek en onderwijs van de staf bij de toekenning van de onderwijsopdracht. -- De internationale gerichtheid van de opleiding veronderstelt van de staf de uitbouw van internationale contacten met een terugkoppeling naar het onderwijs en/of onderzoek door middel van participatie aan internationale netwerken en samenwerkingsverbanden. -- De staf beschikt over een wetenschappelijk curriculum en neemt actief deel aan het wetenschappelijk onderzoek. Personeelsbeleid (vanuit een onderwijsperspectief) -- De procedure aangaande aanwervingen en benoemingen van personeel is helder omschreven en voor iedereen raadpleegbaar. -- Selectie en bevordering van personeel gebeurt mede op basis van de onderwijskwaliteit van de betrokkene. 1 Dit sluit niet uit dat de masterproef in groep kan worden voorbereid. Een individuele beoordeling moet evenwel mogelijk zijn. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 17

18 -- De opleiding heeft een geëxpliciteerd professionaliseringsbeleid. -- Het personeel is aanspreekbaar en bereikbaar. -- Er wordt gezorgd voor voldoende evenwicht tussen de omvang van het personeelsbestand en de specifieke kwaliteit die wordt vereist van het personeel in functie van de opleiding/afstudeerrichtingen. -- Er wordt een actieve politiek gevoerd inzake gelijkekansenbeleid Voorzieningen/onderwijsorganisatie Materiële voorzieningen/faciliteiten -- De staf kan beschikken over voldoende materiële voorzieningen (kwantiteit en kwaliteit) en over adequate accommodatie ter ondersteuning van het onderwijsproces. -- De studenten kunnen beschikken over voldoende middelen (kwantiteit en kwaliteit) en adequate accommodatie ter ondersteuning van het onderwijs- en leerproces. Studie-informatie en -begeleiding -- Er wordt adequate informatie beschikbaar gesteld voor (potentiële) studenten. -- Het onderwijs- en examenreglement, inclusief de klachtenprocedure in het geval van betwisting, zijn vooraf bekend gemaakt. -- De opleiding voert een beleid gericht op het detecteren van veranderingen in de instroom. -- In het onderwijs zijn mogelijkheden ingebouwd om de deficiënties in voorkennis en vaardigheden weg te werken en/of hiervoor door te verwijzen naar andere instanties. -- De opleiding voorziet in een systeem van studie- en studentenbegeleiding en neemt gericht maatregelen om de resultaten en de studievoortgang van de studenten te bevorderen Interne kwaliteitszorg -- De opleiding beschikt over een duidelijk omschreven kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot onderwijs. -- Het kwaliteitsbeleid en -systeem is zowel preventie- als controlegericht. -- Er is duidelijk vastgelegd wie welke bevoegdheid heeft in het kader van het kwaliteitszorgsysteem. -- Er is een duidelijke structuur aanwezig ter ondersteuning van het kwaliteitszorgproces. -- De kwaliteitsbewaking is afgestemd op het onderwijskundig referentiekader van de opleiding. -- De opleiding werkt zo veel mogelijk met streefnormen voor het beoordelen voor de beoordeling van de mate waarin de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd. -- De opleiding betrekt medewerkers, studenten, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld in haar kwaliteitszorgsysteem Resultaten -- De opleiding waakt over de realisatie van haar doelstellingen en heeft oog voor haar onderwijsrendement. Daarbij kunnen de volgende elementen een rol spelen: -- Het eindniveau van de afgestudeerden (onder meer het niveau van de bachelor-/eind- of masterproef, het niveau van de stage en het niveau van de examens). -- De structurele contacten met het werkveld en de aandacht voor de behoeften van het werkveld. -- Een actief alumnibeleid. -- Het onderwijsrendement: CC Studiebelemmerende factoren worden in kaart gebracht. Een remediering wordt uitgewerkt. Studiebevorderende maatregelen worden genomen, opgevolgd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. CC Cijfermatige gegevens worden bijgehouden door de opleiding en opgevolgd door het opleidingsbestuur. De onderwijsvisitatie Flanders Business School 18

19 III Enkele algemene aandachtspunten Hier worden een aantal centrale thema s die de Commissie bij het uitvoeren van haar opdracht heeft vastgesteld nader besproken. De Commissie hoopt dat deze thema s helpen bij het verder evolueren van de opleidingen tegen de achtergrond van het internationaal gegeven van het Hogeronderwijslandschap. Verbinding met het bedrijfsleven De Commissie heeft bij de studie van de documenten en bij het bezoek vastgesteld dat de Raad van Advies is samengesteld uit leden van diverse belangengroepen die minstens één maal per jaar samenkomen en adviseren over diverse aangelegenheden met betrekking tot het Executive Master of Business Administration programma en de profilering van het programma. De Commissie meent dat de wijze waarop dit adviesorgaan bij de beleidsvorming van FBS wordt betrokken, te vrijblijvend is en er van de leden geen zeer sterk engagement ten aanzien van de opleiding verwacht wordt. De Commissie meent desalniettemin dat binnen de schoot van dit adviesorgaan een kerntaak ligt om de relaties met het bedrijfsleven concreet inhoud te geven in de vorm van zo mogelijk gezamenlijke actieplannen voor een verdere versterking van het praktijkgerichte karakter van de opleiding, voor het tot stand brengen van een nog grotere bereidheid bij het bedrijfsleven om de aanmelding van nieuwe cursisten te ondersteunen alsmede om de naamsbekendheid van de opleiding in het algemeen te vergroten. De Commissie geeft ook in overweging om aan de Raad van Advies een sterkere dan voor het ogenblik gangbare beleidsondersteunende functie toe te kennen teneinde de draagkracht voor het door FBS voorgestane beleid te vergroten en aldus de impact ervan te versterken. Flanders Business versus de internationale context van het ondernemerschap De Commissie heeft bij de evaluatie van de opleiding vastgesteld dat het Executive MBA programma aan de Flanders Business School een goede kwaliteit heeft en ook buiten de contouren van het Hogeronderwijslandschap een waardevol element in het opleidingspalet kan zijn. De Commissie suggereert daartoe om een meer internationale studentenpopulatie aan te trekken naar de opleiding. Wel stelt de Commissie vast dat het deeltijdse karakter van de opleiding en de organisatie in 15 lesblokken per jaar die twee lesdagen duren (op vrijdag en zaterdag), in combinatie met een voltijdse professionele betrekking van de studenten niet op het eerste gezicht toelaat om een grote internationale studentenpopulatie aan te trekken. In dit verband vraagt de commissie zich af, of een andere organisatie van de lesweken, bvb. door een concentratie van de blokken in de vorm van een kleiner aantal grotere blokken, hier geen oplossing zou kunnen bieden 1. Maar ook zonder concentratie van lesblokken, meent de Commissie dat ook in Zuid-Nederland een potentiële markt ligt voor dit programma, en gelet op de situering in Antwerpen, vanaf het ogenblik dat de nieuwe locatie zal zijn voltooid, lijkt dit alvast een haalbare kaart. 1 Zo zou bij voorbeeld in plaats van voor 15 lesblokken van 2 dagen, gekozen kunnen worden voor 5 blokken van 6 à 7 dagen. Het participeren in een opleiding die in 5 weken gespreid over het jaar plaatsvindt is waarschijnlijk voor buitenlandse studenten niet onoverkomelijk en kan zeker als deze op diverse locaties in de wereld wordt gehouden mogelijk zelfs als een feature met extra wervingskracht worden aangemerkt. Algemene beschouwingen 19

20 Studentenaantallen De Commissie heeft bij haar onderzoek over de kwaliteit van de opleiding het studentenaantal bestudeerd en stelt vast dat een vrijwel constante, doch kleine groep studenten jaarlijks inschrijft voor het programma. De Commissie vraagt zich af of de beperkte omvang van het studentenaantal op lange termijn geen nadelige invloed kan hebben op het imago van de opleiding. De Commissie meent dat de recrutering hoewel uit multinationals vrij regionaal georiënteerd is en vraagt zich af of zich ook richten op Zuid Nederland hiervoor een oplossing kan bieden. De Commissie stelt vast dat de toelatingsvoorwaarden strikt gehanteerd worden, maar meent dat het de opleiding in een meer comfortabele positie zou plaatsen indien zij zouden kunnen selecteren uit een grotere groep studenten. Personeelsformatie De Commissie heeft bij de evaluatie van het programma vastgesteld dat de Flanders Business School niet beschikt over een vast docentenkorps. De school en de opleiding hebben desalniettemin dank zij de inspanningen en goede contacten van de directie met de academische en de professionele wereld kunnen aantonen dat er zich een core faculty heeft gevormd rond deze opleiding, zij het dat alle docenten of in de eigen universiteit of in het eigen bedrijf hun hoofdtaken opnemen en hun wetenschappelijk werk of professionele (niet academische) activiteiten ontplooien. De Commissie stelt vast dat dit op dit ogenblik geen gevaar inhoudt voor de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel dat de opleiding ondersteunt maar meent dat het raadzaam is om met het oog op de toekomst een meer vaste groep kerndocenten aan de opleiding te koppelen. Zij spreekt dit advies uit tegen een achtergrond van de groeiende tendens om zeker academische docenten sterker te binden aan de eigen universiteit, en hen minder de vrijheid te laten om ook in andere programma s te onderrichten, wat nadelig zou kunnen zijn voor het Executive MBA programma. Algemene beschouwingen 20

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek De onderwijsvisitatie Journalistiek Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel - januari 2014 De onderwijsvisitatie Journalistiek

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie