Joop Vorst - Curriculum Vitae

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Joop Vorst - Curriculum Vitae"

Transcriptie

1 Joop Vorst - Curriculum Vitae Dr. J.L.H. (Joop) Vorst DBA De Sitterlaan TM Leiden T: T: E: Vormgeving: Gaertner grafisch werk, Tiel De kenniscrash 1

2 Profiel Joop weet in complexe contexten uiteenlopende belangen en tegenstellingen tussen de verschillende stakeholders te overbruggen en te komen tot gedragen en toekomstgerichte oplossingen. Joop acteert, bijna moeiteloos, tussen strategisch en operationeel niveau. Joop werkt vanuit de kernwaardes: Respect Kijken, luisteren en handelen zonder te (ver) oordelen. Eenvoud Het overbodige weglaten en de eer aan de mens in de organisatie laten. Samenwerken Uitwisselen van kennis en samenwerken. Durf Verleggen van grenzen, het helder benoemen van zaken en het nemen van verantwoordelijkheid. Ervaring Joop heeft veel ervaring binnen de (lokale) overheid, samenwerkende- en verzelfstandigde overheidsdiensten. Joop heeft een aanwijsbaar trackrecord op het gebied van het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen organisaties en organisatieonderdelen, het ontvlechten van organisatieonderdelen en het (her-) inrichten van nieuwe organisaties. In het bijzonder binnen de gebieden: afvalinzameling, gladheidbestrijding, brandweer en veiligheid- vergunningen en handhaving. Hierbij heeft Joop een bijzondere aandacht voor het bereiken van een aanwijsbare overdrachtswaarde voor de organisatie van de bereikte resultaten. Nevenfuncties en activiteiten Bestuurslid Franciscusstichting. Bestuurslid Hartwijk-Keijzer Fonds. Opleiding Training: Van onderhandelen naar mediation. Doctor (PhD), proefschrift: Interim management and the tranfervalue of interim managementresults seen from the client s perspective. (Technische Universiteit Eindhoven, 2009). Doctor of Business Administration (DBA), thesis over de mate van door interim-management bereikte duurzame veranderingen in organisaties. (Business School Nederland, 2007). Professioneel Interim-Management. (Nyenrode Business Universiteit, 2005). Master of Business Administration (MBA), disseration over kennismanagement. (Business School Nederland, 2000). Assurantie A, Gevolmachtigd Agent en branchediploma s Transport en Varia. Diverse managementopleidingen. Publicaties Diverse publicaties op nl, VNG magazine, Binnenlands Bestuur en Public Mission. White paper: De kenniscrash. Wat staat gemeenten te wachten en wat kunnen ze er (nog) aan doen (2013). Overdrachtswaarde in plaats van borging van interim managementresultaten. M&O Management en Organisatie (2011) samen met Joan van Aken en Mathieu Weggeman. Als je kaas verdwijnt, ga dan mee. Management en Consulting (2011). Zie interimmers door de ogen van de klant. Management en Consulting (2009). Interim management and the transfer value of interim management results seen from the client s perspective. Proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven. (2009). Veranderen om te behouden. Amsterdam: Lenthe (2008). Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft. DBA Thesis, Business School Nederland (2007). Worstelen met vernieuwing. Gemeenten en zorg grootverbruikers van IM. Management en Consulting (2007). Van kennissysteem naar kennismanagement. MBA Dissertation, Business School Nederland (2000). Transportverzekeringen. UAP-NieuwRotterdam Verzekeringen (1996). 2 Curriculum Vitae

3 Opdrachten/werkervaring 2013 Business School Nederland. Docent Research Methodologie. Onderzoek en schrijven van verschillende artikelen en boeken Gemeente Ermelo. Adviseur: Publiekszaken (Klant Contact Centrum). Het duidelijk maken van de onderliggende problematiek en het geven van adviezen over het hoe verder. Voorbereiden van een startbijeenkomst. Gemeente Ermelo. Coach/adviseur: Openbare Werken, buitendienst. Mening geven over het bestaande verbeterplan. Binnen 6 maanden een werkbare situatie bereiken waarin de verhoudingen binnen de buitendienst genormaliseerd zijn, het vertrouwen tussen medewerkers en met het management een robuuste verbetering heeft ondergaan en een goede uitgangpositie is bereikt voor de leidinggevenden De Meerlanden NV*. Programmamanager Transitie Gladheidbestrijding. Zorgen dat een, in termen van techniek, vergunningen, financieel en organisatorisch, ingewikkeld programma dat van cruciaal belang is voor de organisatie en de opdrachtgevers en grote politieke en financiële afbreukrisico s kent, vanuit een achterstandsituatie gerevitaliseerd en binnen een zeer krap tijdschema gerealiseerd is. Projectorganisatie ingericht en geleid waarbij kennisontwikkeling en kennisborging over projectmatig werken en de inhoud van het project binnen de organisatie gerealiseerd is. Deelprojectleiders aangestuurd en ondersteund en gefungeerd als aanjager en stimulator maar ook als grensbewaker van het project. Het overbruggen van uiteenlopende belangen en verwachtingen waarbij bij opdrachtgevers, zowel ambtelijk als politiek, het vertrouwen in de realisatie van het project en de uitvoering van de opgedragen taak van de organisatie significant is verbeterd. Onderzoek en advies over een eventuele interne verzelfstandiging en uitbreiding klantenkring van de gladheidheidbestrijding. * Overheids NV. Opdrachtgevers/aandeelhouders: Gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Diemen, Heemstede, Bloemendaal, Lisse, Noordwijkerhout, Hillegom, Haarlemmerliede/Spaarnwoude Gemeente Amsterdam: Stadsdeel Zuidoost. Manager Milieutechnisch Bedrijf. Organisatie financieel en operationeel duurzaam in control gebracht waarbij het prestatieniveau van de organisatie significant is vergroot. Organisatie omgevormd naar logistieke dienstverlener, waarbij de verbindingen en functies met de stadsdeelorganisatie opnieuw zijn vormgegeven en gerealiseerd. Duurzaam draagvlak voor de verandering bereikt bij personeel, ambtelijke en politieke actoren. Rimpelloze herplaatsing gerealiseerd van medewerkers waarvan de functie kwam te vervallen. Samenwerking met het Stadsdeel Oost op het gebied van afvalinzameling weer in gang gekregen en voor deze samenwerking, uitmondend in een nieuw in te richten gezamenlijke organisatie, een breed draagvlak gecreëerd. Curriculum Vitae 3

4 Gemeente Langedijk. Hoofd afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving & Brandweercommandant. De nieuw in te richten afdeling VVH en brandweer vanuit de samenstellende delen vorm gegeven en overdraagbaar gemaakt naar de reguliere opvolger. Samenwerking geïnitieerd en tot stand gebracht tussen de brandweerorganisaties Langedijk en Heerhugowaard en onder een gezamenlijk management en commando gebracht. Draagvlak hiervoor gecreëerd bij gemeentesecretarissen, politieke actoren en vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer. Binnen de brandweer de verhoudingen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers bespreekbaar en transparant gemaakt Gemeente Nieuwegein. Hoofd Stadsreiniging/procesmanager uitbesteding Het strategische, politieke, personele en operationele proces gemanaged waarin het onderdeel afvalinzameling samen met die van twee andere gemeentes vloeiend is overgegaan in een nieuwe verzelfstandigde organisatie. De organisatieonderdelen en betrokken medewerkers die geen deel uitmaakten van de nieuwe organisatie gepositioneerd en herplaatst binnen de gemeentelijke organisatie. De personele en politieke onrust die samenhangt met dergelijke processen beheersbaar gehouden en om weten te buigen tot een gedragen en positieve houding. De ambtelijke opdrachtgever en verantwoordelijke wethouder geadviseerd en ondersteund in het proces. Belangrijke bijdrage geleverd in de totstandkoming van het bedrijfs- en inrichtingsplan van de nieuwe organisatie. Het proces van ontslag van medewerkers uit de gemeentelijke organisatie en de aanstelling in de nieuwe verzelfstandigde organisatie vorm gegeven. Medewerkers zijn hierbij zonder noemenswaardige problemen overgegaan naar de nieuwe organisatie Avalex*. Algemeen directeur. Vorm gegeven en leiding gegeven aan de projectorganisatie invoeging van Delft en Zoetermeer in de Avalex organisatie. Het managen van een ernstige acute crisis in de interne verhoudingen en de relatie tussen management/personeel en het dagelijks bestuur. * Afvalinzamelingbedrijf op basis van een gemeenschappelijke regeling van de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Delft Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat (Waalwijk, Loon op Zand en Heusden). Plaatsvervangend directeur/hoofd uitvoering. De, na enige tijd na aanvang van de opdracht, vertrokken directeur vervangen. Intensief samengewerkt met de aangestelde onderzoeker (gedeputeerde Provincie) naar de oorzaak van de problemen in de verhoudingen in de organisatie. Een langdurige bestaande explosieve crisissituatie beheersbaar gemaakt waarbij medewerkers zich weer gingen concentreren op het werk en negatieve uitingen zowel intern als naar de pers tot een einde zijn gekomen. Draagvlak gecreëerd bij medewerkers, ondernemingsraad, dagelijks bestuur, deelnemende gemeenten en cliëntenraad voor noodzakelijke veranderingen in de organisatie. Samenwerking met ketenpartners opnieuw afgestemd en vormgegeven. 4 Curriculum Vitae

5 2005 Vier gemeentes op Goeree-Overflakkee. Procesbegeleider vorming intergemeentelijke brandweerorganisatie. Met betrokken stakeholders (politiek, bestuur, ambtelijke organisatie, korpsleidingen, veiligheidsregio en beroeps en vrijwillige medewerkers) een al jarenlang vastzittend proces om te komen tot samenwerking/gezamenlijke organisatie losgemaakt en omgebogen tot een gedragen samenwerking c.q. inrichting van een intergemeentelijke organisatie. Besluitvorming georganiseerd over de gewenste samenwerking /inrichting van de organisaties en met de stakeholders een gedragen toekomstpad uitgezet Gemeente Leidschendam-Voorburg. Directeur Brandweer/Brandweercommandant. De crisissituatie in de organisatie als gevolg van een slechte relatie tussen het management/gemeentesecretaris en burgemeester met de onderdeelcommissie van de ondernemingsraad en het personeel (beroeps en vrijwilligers) omgebogen naar een positieve relatie. Het management van de interne organisatie, het vertrouwen en de gezagsverhoudingen binnen de organisatie hersteld. Nieuw dienstrooster geïmplementeerd, reorganisatie en plaatsingsplan vormgegeven en uitgevoerd. Professionalisering en het implementeren van een bedrijfsmatige en efficiënte brandweerorganisatie van vrijwilligers rond een grote kern van beroepskrachten in gang gezet. Samenwerking met de brandweer Wassenaar uitmondend in een gezamenlijke organisatie, geïnitieerd/vormgegeven. Daarmee ook de positie van de twee betrokken gemeenten en gezamenlijke brandweer in het kader van de vorming van veiligheidsregio s sterk verbeterd Gemeente Purmerend. Hoofd Gemeentereiniging en Tractie. Crisismanagement interne organisatie, cultuur van samenwerking hersteld. Het managementteam opnieuw vorm gegeven en de functie van de beleidsmedewerker gepositioneerd. Prestatieniveau (financieel en operationeel) van de organisatie significant verbeterd. Uitvoering van gladheidbestrijding geëvalueerd, nieuw gladheidsbestrijdingsplan opgesteld en uitgevoerd. Daarvoor politiek, bestuurlijk, operationeel draagvlak bereikt. Met de organisatie gewonnen: Award voor het beste Gladheidbestrijdings-draaiboek 2003 uitgeven door de Nederlandse Vereniging voor Afvalmanagement. Daarnaast genomineerd voor de Business Engineering Award 2003/2004 van de Associatie Business Engineers voor het vaststellen en operationaliseren van de processen NUON-business unit; Retail. Projectleider Opstart implementatie Customer Relation Management (CRM) NUON-business unit; Verkeer en Verlichting. Projectleider. Customer Relation Management (CRM) strategie, werkprocessen en implementatie van de geselecteerde software gerealiseerd NUON-business unit; Verkeer en Verlichting Amsterdam en Leiden. Hoofd Business Support. Afdeling ingericht binnen een nieuw organisatiemodel. Curriculum Vitae 5

6 Workflow en processen gestandaardiseerd en gestructureerd. Werkachterstanden weggewerkt. Commercieel gehalte van de afdeling en de klantgerichtheid vergroot. Samenwerking met de andere afdelingen verbeterd. Relatie verbeterd met de key accounts Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Adviseur WBD Lippmann Groep BV. Directeur Divisie Zakelijke Verzekeringen UAP-NieuwRotterdam Schade NV. Directeur Divisie Bedrijven Nieuw Rotterdam Schade NV. Directeur transport- en brandverzekeringen Nieuw Rotterdam Schade NV. Onderdirecteur transportverzekeringen Bruns ten Brink BV. Directie assistent/senior accountmanager Diverse administratieve en verzekeringstechnische functies (onderbroken door het vervullen van de militaire dienstplicht). 6 Curriculum Vitae

Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft

Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft Exploratief onderzoek naar de door de inzet van interim-management bereikte duurzame veranderingen in organisaties 8 Alles moet veranderen opdat alles

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

RUD Utrecht. De RUD Utrecht in uitvoering

RUD Utrecht. De RUD Utrecht in uitvoering RUD Utrecht De RUD Utrecht in uitvoering 5 september Voorwoord Beste teamgenoten en leden van het bestuur van de RUD Utrecht, Met trots bied ik u het ontwikkelplan van de RUD Utrecht aan. Het is een meerjarenplan

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Van kennissysteem naar kennismanagement

Van kennissysteem naar kennismanagement Van kennissysteem naar kennismanagement We bouwen een brug terwijl we erover lopen (Robert. E. Quinn. 1997). Dissertation voorgelegd aan de Business School Nederland als onderdeel van het MBAprogramma.

Nadere informatie

Samenwerken in ketens: koppelzones in actie Door Nanko Boerma 1 en Tom Troquay 2

Samenwerken in ketens: koppelzones in actie Door Nanko Boerma 1 en Tom Troquay 2 Samenwerken in ketens: koppelzones in actie Door Nanko Boerma 1 en Tom Troquay 2 Hoe overheden hun processen kunnen orkestreren voor maximaal ketenresultaat Om hun taak waar te kunnen maken steunen overheden

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Notitie. Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco. Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad over het Convergentietraject

Notitie. Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco. Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad over het Convergentietraject Strategie en Beleid Notitie Aan Van Behandelend Ambtenaar Leden van de stadsdeelraad Het dagelijks bestuur Mevrouw F. Bodisco Datum 25 augustus 2011 Onderwerp Voortgangsinformatie aan de Stadsdeelraad

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie