Congres Mobiliteit Provincie Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Congres Mobiliteit Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Congres Mobiliteit Provincie Antwerpen Gebruik in overeenstemming met voorwaarden op creativecommons.org/licenses/by nc/deed.en Naar een andere mobiliteit 1

2 De resoluties Algemeen Groen! wil in deze congrestekst oplossingen bieden voor de mobiliteit in de provincie Antwerpen: we hebben daarbij oog voor de verschillen die er zijn tussen enerzijds grote steden (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), de gemeenten in de stadsrand en de buitengebieden. Deze congrestekst bevat verschillende concrete voorstellen die de algemene principes illustreren. Die voorstellen worden pas in de definitieve tekst opgenomen als zeker is dat deze ook effectief uitvoerbaar zijn. Onder uitvoerbaar wordt verstaan: Te bouwen en uit te baten volgens de huidige stand van de techniek, en zonder al te grote maatschappelijke lasten (geen grote onteigening e.d.). Een hoge kostprijs betekent niet dat een voorstel onbespreekbaar is. In de teksten over openbaar vervoer wordt verwezen naar verschillende soorten tramverbindingen. We maken het onderscheid tussen light rails (lange afstanden, eventueel op bestaande treinsporen), sneltrammen (langs de hoofdwegen, hoge frequentie, weinig tussenhaltes) en stedelijke trammen (door de woonkeren, meer tussenhaltes). Inleiding 1. Welvaart zonder groei van het verkeer 1.1 Het aantrekken van steeds meer (vracht)verkeer zorgt niet voor meer welvaart. Groen! heeft vragen bij de éénzijdige keuze van de Vlaamse regering voor meer logistiek en het model Vlaanderen Transitland. Ook volgens economen 1 is het rendement van grote infrastructuurinvesteringen niet vanzelfsprekend. Integendeel, deze investeringen zijn conjunctuurgevoelig, kunnen ook productie wegzuigen uit Vlaanderen en delocalisatie aanmoedigen. Een haven kan via watergebonden bedrijven zorgen voor meer welvaart. Maar alles zetten op het aantrekken van steeds meer verkeer (steeds meer containers), zal eerder leiden tot minder dan tot meer welvaart. 1.2 Groen! pleit als alternatief voor het model Vlaanderen Duurzaam Productieland en voor een duurzaam havenmodel. Daarbij kiezen we voor investeringen in de transitie van onze economie naar een groene economie, met duurzame producten en productieprocessen, die meer toegevoegde waarde opleveren en meer plaatselijke en blijvende werkgelegenheid creëren. 1.3 Groen! kiest dus voor de omschakeling naar water en spoorgebonden productie in de Antwerpse haven, omdat de Antwerpse haven een belangrijke aan en uitvoerhaven blijft. Tegelijk kiezen we ook voor een omschakeling naar meer groene productie. Een duurzame modal split (meer vervoer over water en spoor) is één van de sterkste troeven van de Antwerpse haven voor de toekomst. 1 bijv. Ivan Van de Cloot, econoom van de denktank Itinera, Geert Noels van Econopolis, Etienne de Callatay, hoofdeconoom van Bank Degroof. 2

3 1.4 De aanleg van een nieuw Saeftinghedok bovenop het dorp Doel is om ecologische, maar ook om sociaal economische redenen onzinnig. Groen! verwerpt de moordende concurrentie slag tussen de havens uit de Hamburg Le Havre range 2. Wij kiezen samen met Groen Links en andere groene partijen voor samenwerking tussen de havens i.p.v. concurrentie. Veel investeringen in toegankelijkheid en bereikbaarheid kunnen verschillende havens tegelijk ten goede komen (bv. Scheldeverdieping, spoorontsluiting). DEEL 1. KIEZEN VOOR LEEFBBAARHEID 2. De mobiliteitsproblematiek in stad en rand is dezelfde 2.1 In de vele discussies en plannen die er op dit ogenblik bestaan om de verkeersknoop in en rond de stad Antwerpen te ontwarren, is er één constante: wat de stad wil, is niet wat de rand wil en omgekeerd. Wij willen die tegenstelling doorbreken. Het mobiliteitsprobleem in de rand is exact hetzelfde als dat van de stad en moet dus in één geheel bekeken worden. 2.2 Alleen Antwerpenaars mochten stemmen tijdens de volksraadpleging rond de Lange Wapper. We willen gaan voor een nieuw (duurzaam) Masterplan dat gedragen wordt door alle betrokken gemeenten, alle inwoners die last hebben van lawaai, stof Groen! wil een duurzaam mobiliteitsbeleid dat meer kwaliteit van leven garandeert aan alle bewoners, zowel in de stad, de randstad als in het buitengebied. Oplossingen voor leefbaarheidsproblemen in de stad of rand mogen niet afgekocht worden door het creëren van nieuwe leefbaarheidsproblemen in de rand of het buitengebied. 2.4 Groen! stelt vast dat in heel wat mobiliteitsvraagstukken onduidelijk is waar de effectieve beslissingsbevoegdheid ligt. Voor grote dossiers wil Groen! daarom werken in de constellatie van een stadsgewest. Zo kunnen de stad en de omliggende gemeenten die bij een dossier betrokken zijn samenwerken. Sterke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en steden moeten het oplossen van de mobiliteitsproblemen letterlijk en figuurlijk op een hoger niveau tillen. Het tijdperk dat een gemeentebestuur of burgemeester een fietspad of tramlijn om puur lokale of persoonlijke belangen kon tegenhouden, dient definitief tot het verleden te behoren. 3. Stadscentra prioritair voor voetgangers en fietsers: STOP 3.1 Groen! wil stadscentra prioritair inrichten voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het gebruik van de auto in de steden wordt zo veel mogelijk beperkt. Dat is de enige echte omzetting van het STOP principe 3. Door rechtstreeks doorgaand verkeer onmogelijk te maken, wordt het een stuk minder interessant om met de auto door een stad te rijden. Dit kan onder andere door het invoeren van verzinkbare paaltjes die alleen openbaar vervoer en bewoners doorlaten. Het 2 Hamburg, Bremershaven, Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Antwerpen, Gent, Oostende, Le Havre 3 STOP: voorrang voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer dan pas de Personenwagen 3

4 categoriseren van wegen voor GPS kaarten kan tegengaan dat doorgaand verkeer wegen voor lokaal verkeer gebruikt. 3.2 We kiezen voor openbaar vervoer en fietswegen als hoofdwegen in de stad. De rol van de auto wordt er aanvullend. We gaan voor de uitbouw van grote voetgangersgebieden zowel in de steden als in de dorpen in het buitengebied. 4. Milieuzones 4.1 Om grote steden aangenaam en gezond te houden zijn de verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van het lawaai, essentieel. Groen! pleit voor grotere voetgangersgebieden in stedelijke kernen en daar rond milieuzones waar vervuilende voertuigen gefaseerd geweerd worden (te beginnen met grote vrachtwagens). 5. Autoluwe woonkernen 5.1. Woonkernen, zowel in de steden als in de buitengebieden, worden omgevormd tot zone 30 met aangename pleinen en met poorten aan de toegang, waarbij aandacht gaat naar voor infrastructuur voor blinden en slechtzienden. Bij scholen moeten duidelijke zebrapaden voorzien worden zodat kinderen duidelijk weten waar ze kunnen oversteken Nieuwe wijken moeten ontwikkeld worden vanuit het principe woonerf. Bestaande wijken kunnen omgevormd worden in samenspraak met de bewoners We willen auto s weren in de buurt van scholen en kiezen voor autoluwe schoolomgevingen. Flankerende maatregelen zoals Zoen&Zwaai Zones en fietspoolen moeten aangemoedigd worden Autoparkings worden zoveel mogelijk gegroepeerd aan de rand van wijken. In bouwvergunningen worden vanaf nu ook normen voor de fiets en het installeren van fietsparkings opgenomen De bestaande en in onbruik geraakte Trage Wegen moeten (opnieuw) ontwikkeld worden om op die manier voor stappers comfortabele wandelroutes aan te bieden. 6. Snelle, maar ook comfortabele fietsverbindingen: velostrades 6.1 Vrijliggende fietspaden vormen het hoofdwegennet voor lokale verplaatsingen per fiets. Deze doorlopende fietsroutes kunnen o.a. langs de spoorlijnen, de E19 en R11 en op het vroegere tracé van de grote ring worden aangelegd. Bij kruising van drukke wegen wordt er mogelijk een fietsbrug of tunnel voorzien. 6.2 Deze velostrades moeten steden en gemeenten per fiets makkelijker en comfortabeler met mekaar verbinden. Steden met een centrumfunctie zoals Turnhout, Geel, Mol of Herentals kunnen via dergelijke velostrades beter verbonden worden met de buitengebieden. In Brecht kan naast de HST lijn tot aan de grens een velostrade aangelegd worden. Deze heeft zo weinig mogelijk conflictpunten met 4

5 autoverkeer, zodat fietsers veilig en snel naar het station of hun werk kunnen fietsen. 6.3 Velostrades moeten zowel aangenaam in gebruik zijn voor mensen die naar school of hun werk fietsen, als voor recreatieve fietsers. Je moet er zowel snel als aangenaam kunnen fietsen. 7. Groene ruimte heroveren op beton 7.1 Groen! wil delen van de huidige Ring overkappen en snelwegviaducten vervangen door tunnels: zo bieden we een oplossing voor de bestaande breuk in het stedelijk weefsel, ontstaan er zowel nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers, als nieuwe sport en speelruimtes. Stad en rand vormen één vloeiend geheel. 7.2 Groen! steunt alle creatieve projecten om groene en open ruimte te heroveren op beton en asfalt : de overkapping van snelwegen (bv. de ring ter hoogte van Borgerhout, Berchem of Antwerpen Zuid), de afbraak van viaducten (bv. het viaduct van Merksem, het viaduct te Wilrijk), het weren van bovengrondse parkeergarages en het geleidelijk verminderen van bovengrondse parkeerplaatsen in de steden. 8. Groene stadsdistributie en weren doorgaand vrachtverkeer 8.1 Groen! steunt nieuwe vormen van stedelijke distributie die ervoor kunnen zorgen dat vrachtwagens de stad en woonkernen in de stadsrand niet meer in of door moeten. Op logistieke overslagpunten (zoals nu gepland aan Petroleum Zuid) kunnen goederen overgeladen worden op milieuvriendelijke bestelwagens. Alternatieve vormen van stadsdistributie (vrachttram, vervoer over het water, buizenleidingen) worden onderzocht. 9. Verkeersveiligheid 9.1 Groen! wil investeren in het veilig maken van alle wegen voor alle weggebruikers. We willen straten zo inrichten dat ongevallen zo veel mogelijk kunnen vermeden worden. Groen! pleit voor een harde aanpak van verkeersonveilig gedrag (los van het vervoersmiddel). En we willen een actief sensibiliseringsbeleid voor alle weggebruikers. We zijn voorstander van trajectcontrole en ISA systemen (Intelligente Snelheidsaanpassing) om een maximaal toegelaten snelheid af te dwingen. Kruispunten en verkeersinfrastructuur wordt ingericht op maat van stappers en trappers: bijvoorbeeld conflictvrije lichtregelingen die toelaten dat voetgangers, kinderen, mensen met een beperking voldoende tijd hebben om veilig over te steken. 10. Autodelen : van autobezit naar autogebruik 10.1 Groen! wil autodelen actief promoten en ondersteunen. Eén gedeelde auto haalt gemiddeld acht gewone auto s van de straat. Beeld je in wat voor winst dit betekent qua publieke ruimte (minder parkeerplaatsen, minder file,...). Openbare besturen hebben een trekkersrol door een beroep te doen op Cambio als dienstwagens voor 5

6 het gemeentepersoneel. Als de gemeente instapt in Cambio zorgt dat vaak voor een kritieke gebruiksmassa die Cambio ook voor burgers mogelijk maakt 10.2 Groen! wil daarnaast komaf maken met de perverse gevolgen van het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens. Groen! wil een systeem waarbij werknemers kunnen kiezen tussen een bedrijfswagen of andere vervoersmodi of voor wonen nabij de werkplaats. Het uitdelen van bedrijfswagens verhoogt niet alleen het autobezit, maar ook het autogebruik. Vaak gaat het bezit van een bedrijfswagen ook gepaard met een gratis tankkaart: dat is geen stimulans voor het maken van een doordachte en duurzame vervoerskeuze. 11. Niet alle ruimte opofferen aan parkeerplaatsen 11.1 Mensen die een stad bezoeken, parkeren aan de rand van de stad en kunnen zich verder verplaatsen met openbaar vervoer of leenfietsen. Bewoners kunnen wel in de stad parkeren. Maar de tijd dat ieder voor zijn eigen deur kan staan, is voorbij. Alleen voor mensen met een handicap is dat een noodzaak. Het aantal bewonerskaarten wordt beperkt. Om woonwijken vrij te maken voor bijv. spelende kinderen, zoeken we naar nieuwe oplossingen voor het parkeren van auto s aan de rand van wijken Ook in kleinere gemeentes in het buitengebied is dit een probleem. Veel openbare ruimte in de dorpskernen wordt ingenomen door autoparkings. Groen! wil zeker geen extra parkeermogelijkheden in dorpskernen. Bestaande parkeerplaatsen moeten geval per geval bekeken worden op wenselijkheid. In het buitengebied is immers vaak geen fijnmazig openbaar vervoer als alternatief. DEEL 2. DE TOEKOMST IS AAN ECHT DUURZAME MOBILITEIT 12. Dweilen met de kraan dicht: geen verhoging wegcapaciteit voor autoverkeer 12.1 Groen! wil geen nieuwe infrastructuur die de bestaande capaciteit van onze autowegen verhoogt. Willen we in de nabije toekomst niet opnieuw in de file staan, dan moet er nu maximaal geïnvesteerd worden in andere vervoersmodi Nieuwe infrastructuur voor het auto en vrachtverkeer kan enkel op voorwaarde dat een nieuwe weg, brug of tunnel niet verkeersgenererend werkt. Dat betekent dat een nieuwe weg, brug of tunnel capaciteit voor auto en vrachtverkeer elders wegwerkt Verkeer kan in bepaalde gevallen worden beperkt: onder meer door ondersteuning van buurtwinkels en door een halt toe te roepen aan de wildgroei van megalomane winkelcentra ver buiten de stadscentra. Woon werkverkeer kan vermeden worden door het aanmoedigen van telewerken of werken in eigen streek. 6

7 13. Het Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering is niet duurzaam 13.1 Het nieuwe Masterplan 2020 van de Vlaamse regering is geen duurzaam plan. In een echt duurzaam masterplan voor Antwerpen moet voor Groen! de transitie naar zachte vervoersvormen centraal staan. Antwerpen dient zich voor te bereiden op een tijdperk van dure olie en een koolstofarme economie. Een duurzaam masterplan kan geen plan zijn dat vooral gericht is op auto s en vrachtwagens. Het mag zeker geen extra auto of verkeersstromen aantrekken, want de stad en de ruime omgeving zijn wat dat betreft nu al oververzadigd. 14. Groen! wil een echt duurzaam Masterplan 14.1 Als alternatief op het nieuwe Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering stelt Groen een echt duurzaam Masterplan voor heel de provincie Antwerpen voor dat de prioriteiten helemaal omkeert : voorrang voor openbaar vervoer, fietsen en zachte vormen van goederenvervoer (over spoor, water en via buizenleidingen) en de maximale inzet van instrumenten van verkeerssturing. We willen kappen met de keuze voor meer vrachtwagen en autoverkeer. Een Copernicaanse omwenteling dus, waarbij niet langer alles rond de auto draait. 15. Een voorstedelijk spoornet voor Antwerpen 15.1 Groen! wil een Marshallplan voor het openbaar vervoer dat veel verder kijkt dan Voor de regionale ontsluiting is de trein in principe de hoofddrager van het openbaar vervoer. Voor de lokale ontsluiting is dat de tram. Groen! wil dat de nieuwe noord zuid spoortunnel onder de stad een hoofdas wordt voor een gewestelijk expressnetwerk voor Antwerpen met een veel grotere rol voor het Zuidstation en het station aan de Groenendaallaan Groen! wil op alle lijnen rond Antwerpen een stoptrein om het half uur. Vanuit Antwerpen loopt er momenteel geen enkele spoorlijn oostwaarts. Een nieuwe hoofddrager voor openbaar passagiersvervoer in oostelijke richting moet worden onderzocht. 16. Vertram het hoofdwegennet 16.1 Groen! wil vooral werk maken van het vertrammen van ons hoofdwegennet: aangekondigde tramverlengingen moeten op tijd uitgevoerd worden en nieuwe tramlijnen moeten dringend gepland worden. Er moet een duidelijk onderscheid komen in light rails (lange afstanden, op bestaande treinsporen), sneltrammen (langs de hoofdwegen, hoge frequentie, weinig tussenhaltes) en stedelijke trammen (door de woonkeren, meer tussenhaltes). Vrije tram en busbanen zijn de regel. In drukke handelscentra moet er echter ruimte zijn voor gemengd verkeer. In de stad Antwerpen hadden de trams naar de eerste gordel (bv. Hemiksem, Boechout, Kontich, Ekeren, Wommelgem, Wijnegem) er al lang moeten liggen. Ook Wilrijk verdient een eigen trambediening. De trams naar de tweede gordel rond de stad (bv. Borsbeek, Brasschaat, Beveren /Temse, Lier) zijn voor ons ook een 7

8 prioriteit. We willen ook dat een tweede tramlijn (2 of 15 ) wordt doorgetrokken tot Zwijndrecht Vanuit de stad Antwerpen vertrekken er tal van wegen die het hinterland met de stad verbinden. Dit zijn corridors. Openbaar vervoer is essentieel langsheen deze corridors. Groen! pleit voor light rail verbindingen van Antwerpen naar Boom, Malle/Turnhout, Ranst, Essen, Sint Niklaas, Mechelen. Deze doen het verkeer in de op de corridor gelegen kernen afnemen. Bovendien kunnen inwoners van de kernen zo naar de stad pendelen. Bij de aanleg van light rails of andere infrastructuur moet altijd goed de rentabiliteit van de geplande verbindingen bestudeerd worden, net zoals de impact op het milieu en de leefkwaliteit van de omwonenden Bussen verzorgen de toevoer vanuit de wijken en buitengebieden tot aan de punten waar je kan overstappen op een tram. Groen! wil een meer diverse busvloot op maat: zo moeten er in kleinere wijken en smallere straten een kleiner formaat van bus worden voorzien dan de huidige grote lijnbussen Groen! wil dat De Lijn Antwerpen maximaal inzet op de modernisering van het rollend materiaal en een betere toegankelijkheid van rijtuigen en haltes. De kwaliteit van de infrastructuur moet omhoog Hierdoor en door een gerichte ruimtelijke planning wordt de huidige evolutie naar bandsteden tegengegaan en moet het paternoster model als ideaal mogelijk worden. 17. Groene ringen voor het openbaar vervoer 17.1 Naast stad rand verbindingen willen we echter ook inzetten op groene ringen voor het openbaar vervoer rond de stad. Met de heraanleg van de Kaaien pleiten we voor een tram in light vorm (people s mover). We steunen het idee van straten Generaal voor een light rail via het ringspoor. 18. Ontsluiting met openbaar vervoer van de haven en van bedrijventerreinen 18.1 Bedrijventerreinen en de haven op rechteroever en de Waaslandhaven dienen voor openbaar vervoer en fiets goed ontsloten te worden (cf. het model Max Mobiel in Gent). 19. Meer en fijnmaziger openbaar vervoer in de Kempen 19.1 Groen! pleit voor meer tramverbindingen. Enerzijds kunnen bestaande tramverbindingen vanuit Antwerpen verder doorgetrokken kunnen worden naar de randgemeenten. Anderzijds wil Groen! een light rail van Malle over Turnhout naar Tilburg. Ook hier moet vooraf de rentabiliteit en impact op milieu en leefkwaliteit omgeving en omwonenden grondig onderzocht worden Turnhout verdient ook een betere ontsluiting per spoor: een dubbel spoor naar Herentals en betere verbindingen met Antwerpen en Brussel, zowel onder de week als in het weekend zijn daarvoor essentieel. Het doortrekken van het spoor van Turnhout naar Eindhoven (langs de E34) kan zowel voor een interessante 8

9 internationale verbinding zorgen voor personenvervoer als voor het ontsluiten van de naast het spoor gelegen industriegebieden Voor andere Kempense gemeenten kan De Lijn extra inspanningen doen. Verbindingen die nu bijvoorbeeld tot in Turnhout, Hoogstraten, Geel of Herentals rijden, kunnen doorgetrokken worden tot een buurgemeente, zodat éénzelfde bus meer lokaal vervoer kan verzorgen. 20. Kiezen voor duurzame mobiliteit wordt gemakkelijk 20.1 Groen! wil het openbaar vervoer sterk democratiseren. Jongeren tot 26 jaar moeten door betaling van een laag forfait toegang krijgen tot alle openbaar vervoer in België. De bedoeling is dat jongeren, wanneer ze volwassen zijn, de weg naar het openbaar vervoer reeds goed kennen en levenslange klanten worden. Een fijnmaziger openbaar vervoernetwerk moet hand in hand gaan met een voldoende hoge frequentie ook buiten de spitsuren. Cultuurliefhebbers en feestvierders willen s avonds ook terug thuis geraken, en dus moet het aanbod aan nachtbussen of trams uitgebreid worden: nachttreinen tot 2u in de week en tot 3u in het weekend tussen de grote steden; nachtbussen tussen de steden en het achterland, afgestemd op de plaatselijke noden. 21. Een nieuw goederenspoor via een nieuwe noordelijke ontsluiting 21.1 De mega investering in een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven en een opwaardering van de Ijzeren Rijn moeten een bewezen economische baat opleveren. Wat volgens sommige economen (Stef Proost c.s.) nu niet het geval is. De ontsluiting van het Ruhrgebied moet volgens Groen! op Benelux schaal worden bekeken (rekening houdend met de bestaande Montzen route door Wallonië en de nieuwe Betuwelijn in Nederland). Intussen is de Liefkenshoekspoortunnel bijna klaar in feite is dat de tweede spoortoegang. Via goederenlijn 11 en het Nederlandse ROBEL project (de geplande spoorverbinding Rotterdam België) zou een derde noordelijke spoorontsluiting en een aantakking op de Betuwelijn in Nederland kunnen gerealiseerd worden. Dat zou stukken goedkoper uitvallen dan de plannen voor de tweede spoorontsluiting zoals gepland door Infrabel, van Ekeren over Wommelgem, met een lange tunnel onder de R11 en zo richting Lier. Daardoor zou een nieuwe aanslag op de groene gordel ten oosten van Antwerpen overbodig worden. En zou ook veel hinder door de heraanleg van de IJzeren Rijn kunnen voorkomen worden in de Kempen en in Nederland (natuurgebied de Meinweg ter hoogte van Roermond). Groen! wil dat het alternatief van een noordelijke spoorontsluiting eerst grondig bestudeerd wordt. 22. Investeren in Albertkanaal Het Albertkanaal moet waar mogelijk verbreed worden en de bruggen over het Albertkanaal verhoogd worden conform de Europese regels om zo te concurreren met het wegverkeer. 9

10 23. HST lijn langs de E19 gebruiken voor nachtelijk goederenvervoer 23.1 De HST spoorlijn langs de E19 zou ook voor (nachtelijk) vrachtvervoer aangewend kunnen worden. Dat kan enkele honderden vrachtwagens per dag van de E19 tussen Antwerpen en Rotterdam halen. 24. Een buizenleiding voor containers tussen linker en rechter oever 24.1 Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een ondergrondse verbinding van buizenleidingen tussen de linker en rechteroever van de Antwerpse haven (cf. het project van de Underground Container Mover van prof. Willy Winkelmans). DEEL 3. Een autosnelweg dwars door woongebieden is geen duurzame oplossing 25. Een realistische oplossing voor het Antwerps mobiliteitsprobleem Groen! vindt het huidige Masterplan niet duurzaam en toekomstgericht: het legt de nadruk op bijkomende infrastructuur voor auto en vrachtwagenverkeer. Een realistisch, toekomstgericht en dus slim mobiliteitsbeleid maakt prioriteit werk van : het maximaal gebruiken van de huidige weginfrastructuur (cf. Liefkenshoektunnel) het versnelt investeren in duurzame verkeersmodi (openbaar vervoer, fiets, en zachte transportmodi over spoor en water) een slimme sturing van de verkeersstromen via slimme kilometerheffing op hoofd en secundaire wegen, waarin zowel bestaande als geplande tolheffingen voor oude en nieuwe infrastructuur geïntegreerd worden. Deze maatregelen moeten op korte termijn een verkeersinfarct vermijden. Op lange termijn kan nieuwe infrastructuur, zoals een derde Scheldekruising, bespreekbaar zijn, als: uit een onafhankelijke studie blijkt dat alternatieven zoals de versnelde uitvoering van zachte vervoersmodi en een slimme sturing van verkeersstromen (bijv. via een slimme kilometerheffing) onvoldoende resultaat hebben, het gaat om infrastructuur die bestaande verkeersstromen verlegt, en geen nieuwe verkeersstromen genereert dit moet bewezen worden via een objectief mobiliteitseffectenrapport. als de nieuwe infrastructuur niet ten koste gaat van de groene gordel rond de stad. In waardevolle groengebieden en woonzones kiezen we resoluut voor geboorde tunneloplossingen. Op andere plaatsen kan een cut en covertunnel een goedkoper alternatief zijn. 10

11 26. Groen! blijft tegen het BAM tracé 26.1 Voor Groen! is het een goede zaak dat de Vlaamse regering gekozen heeft voor de tunnels en niet voor het Lange Wapper viaduct. De argumenten rond fijn stof en gezondheid, en rond de leefbaarheid van Deurne, Merksem en Luchtbal hebben dan toch gehoor gevonden Maar tegelijk betreuren we dat de Vlaamse regering uiteindelijk toch koos voor het BAM tracé en daarmee ingaat tegen de uitslag van de volksraadpleging. De Vlaamse regering blijft kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, die leidt tot 18 rijvakken ter hoogte van het Sportpaleis (de paperclip) en veel groengebieden zal vernietigen, zoals het St Anna bos en het Noordkasteel. En dat blijft voor de Groenen onaanvaardbaar Als voldaan is aan de voorwaarden gesteld in resolutie 25, dan steunt Groen! het Meccano project als alternatief voor het BAM tracé. 27. Ondertunneling Krijgsbaan : veel kunst en vooral vliegwerk 27.1 Groen! blijft voorstaander van een afbouw van de luchthaven van Deurne. Zeker nu de snelle treinverbinding met Zaventem binnen kort een feit is De keuze voor de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11) die de Vlaamse regering voorstelt, is voor Groen! onvoldoende onderbouwd. Groen! begrijpt bovendien niet dat een ondertunneling van de Krijgsbaan gelijktijdig een oplossing kan bieden voor het ontsluiten van de zuidoostrand én kan dienen als een verbindingsweg voor doorgaand verkeer tussen E19 en E313. Groen! dringt aan op snel overleg met alle betrokken gemeentebesturen en bewoners. Als blijkt dat de zuidelijke ringweg tot onoverkomelijke problemen leidt, kan voor Groen! in geen geval opnieuw gekozen worden voor de oorspronkelijk geplande verbreding van de ring rond Antwerpen. 28. Verkeersstromen intelligent sturen 28.1 Groen! wil op verschillende hoofdwegen de toepassing van het LARGAS principe (LARGAS = LAngzaam Rijden GAat Sneller) onderzoeken voor wegen als de Prins Boudewijnlaan of N1 tussen Mortsel en Kontich. Door de weg op één rijstrook terug te brengen, maar wel overal afslagstroken toe te voegen, verhoogt men de doorstroming en de oversteekbaarheid van de weg. Ten tweede wil Groen! de doorstroming op een aantal kritische kruispunten verbeteren door middel van toeritdosering. Het opgestarte project door MOZO moet onverkort worden uitgevoerd Het invoeren van een wegenvignet is geen oplossing en kan dus beter niet ingevoerd worden. Wel pleiten wij voor een slimme kilometerheffing. De sociale effecten van de invoering van een kilometerheffing dienen grondig berekend en indien nodig gecompenseerd te worden. 11

12 29. Geen Noord Zuidverbinding door de Kempen 29.1 De aanleg van de Noord Zuidverbinding zoals nu voorzien is geen goed idee: ze neemt kostbare open ruimte in beslag en zal lokaal nauwelijks positieve effecten hebben. In Turnhout wordt het Vennengebied bedreigd, de parellelweg die in Geel Ten Aard naast een bestaande weg voorzien is, biedt nauwelijks voordelen, maar palmt wel open ruimte in, vernietigt het geklasseerd landschap Gooreind en brengt schade toe aan Europese Habitat en Vogelrichtlijngebieden Er moet ook een oplossing komen voor het vrachtverkeer dat van de E19 naar Turnhout wil zonder over de Antwerpse ring te gaan en daarvoor langs de woonkernen van Hoogstraten (of Rijkevorsel) en Merksplas passeert. Deze kernen zijn onvoldoende uitgerust om grotere stromen vrachtvervoer (bvb. bij grote files op E19) op te vangen Het Plan Parkstad Turnhout voorziet voor de Noord Zuidontsluiting twee bretellen links en rechts van Turnhout. Die zijn voor Groen! enkel aanvaardbaar als ze ervoor zorgen dat het zware verkeer uit de bebouwde kom gehaald wordt en als dat zware verkeer gescheiden wordt van fietsverkeer. 30. Oost Westverbinding door de Kempen : geen extra rijstrook op de E Via slimme verkeersbegeleiding kan de toevoer van de E313 naar de Antwerpse ring beter gedoseerd worden. Extra rijstroken op de E313 zijn geen optie: ze zuigen extra verkeer aan en creëren flessenhalzen op andere plaatsen. Er moet gewerkt wordt aan een modal shift waarin het Albertkanaal ingeschakeld wordt De E313 is nu al oververzadigd: naast de E313 nog hectaren industrie bij ontwikkelen is dan ook geen goed idee. In Wommelgem/Ranst in De Keer wil men 140 ha TDL (transport en logistiek) realiseren: dan is duidelijk dat dit weer veel extra vrachtwagens op de weg gaat betekenen. Om het Albertkanaal efficiënt te kunnen gebruiken, moet er dringend in de bruggeninfrastructuur geïnvesteerd worden. Tientallen bruggen over het Albertkanaal voldoen momenteel niet aan de Europese normen Het behoud van een eigen rijstrook voor het openbaar vervoer op de E313 is wenselijk. De E313 tussen de Turnhoutsepoortknoop en de afrit naar het rondpunt van Wommelgem is bron van veel luchtvervuiling en geluidshinder. De aansluiting van de E 313 op de ring en de splitsing E313/E34 ter hoogte van Wommelgem/Ranst is bovendien bron van veel congestieleed. Groen! vraagt de intunneling van de E 313 tussen de Turnhoutsepoortknoop en de afrit Wommelgem en naar een verbinding tussen de E 313 en de E 34 voorbij de splitsing ter hoogte van Wommelgem/Ranst. De geluidsoverlast van de E313/E34 moet door middel van geluidsschermen en de heraanleg van de rijweg aangepakt worden. Mortsel, 4 december

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Procedure : verder verloop Nota voor Publieke Consultatie >> openbaar onderzoek (12/3 30/4) Dienst MER legt

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Streefbeeld R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (klankbordgroep)

Streefbeeld R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (klankbordgroep) Streefbeeld R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (klankbordgroep) Woord vooraf Deze tekst is opgesteld door vrijwilligers van enkele lokale afdelingen van de Fietsersbond uit de zuidrand. Wij zijn

Nadere informatie

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding In de loop van september 2015 start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Meccano+: droom van een stad Een korte samenvatting van de presentatie van straten-generaal

Meccano+: droom van een stad Een korte samenvatting van de presentatie van straten-generaal Meccano+: droom van een stad Een korte samenvatting van de presentatie van straten-generaal Deze samenvatting en foto s dankzij de originele reportage van Fotogordon. straten-generaal en Ademloos gaven

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats...

Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats... Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats...4 Lijn 9 Linkeroever - Eksterlaar...4 Lijn 11 Eksterlaar - Melkmarkt...5

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Alle kansen voor de scheepvaart. Waterwegen binnen het Masterplan

Alle kansen voor de scheepvaart. Waterwegen binnen het Masterplan 1 Alle kansen voor de scheepvaart Waterwegen binnen het Masterplan Het Masterplan: investeringen voor een vlotte scheepvaart Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen houdt het verkeer in Antwerpen mobiel, veilig

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken. THV Rots

OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken. THV Rots OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken insert_v4.indd 1 20/03/14 12:29 MASTERPLAN 2020 Het ruimere plaatje OOSTERWEELVERBINDING Het plan In 2000 lanceerde de Vlaamse overheid het Masterplan 2020, met

Nadere informatie

Oosterweelverbinding rechteroever : Knelpunten en suggesties

Oosterweelverbinding rechteroever : Knelpunten en suggesties Oosterweelverbinding rechteroever : Knelpunten en suggesties (Reader bij presentatie) 1. op en afrit Deurne i. op en afrit Deurne In de huidige plannen komt het nieuwe op en afrittencomplex dicht bij de

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

PERSBERICHT. Kort : naar aanleiding van de plannen R11bis door Mortsel vraagt Natuurpunt Land van Reyen:

PERSBERICHT. Kort : naar aanleiding van de plannen R11bis door Mortsel vraagt Natuurpunt Land van Reyen: PERSBERICHT 18 september 2011 Red de berm(bis) Kort : naar aanleiding van de plannen R11bis door Mortsel vraagt Natuurpunt Land van Reyen: Het behoud van de berm langs de Krijgsbaan en Vredebaan te Mortsel;

Nadere informatie

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014 Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt Tobias Verbruggen 21 oktober 2014 Inhoud Voka Kamer van Koophandel Limburg België als filekampioen Meer én gericht investeren Missing links Slimme kilometerheffing

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Inzender dossier: Bouwheer: Stad Turnhout Stad Turnhout Ive Van Bouwel Campus Blairon 200 coördinator projecten

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 PERSONTMOETING 24 MAART 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Een stand van zaken Uitgangspunten & aanpak Memorandum Feedback & vaststellingen Boodschap Openbaar vervoer potenties (Manu Claeys Peter

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Probleemstelling Situering Oplossingsrichting Voorkeursscenario Scheiden van

Nadere informatie

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff Busbaan Natuurlijk! Vleuterweide Godfried de Graaff Visie achter hoofdontsluiting LR Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

TOELICHTING HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT Brussel, 4 maart 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

TOELICHTING HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT Brussel, 4 maart 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 1 TOELICHTING HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT Brussel, 4 maart 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 2 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Uitgangspunten Methode Hardware en software De scenario s

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Hallo, Brussel is de filehoofdstad van Europa. De files los je niet op met meer wegen en auto s, maar met openbaar vervoer en de fiets. Elke dag komen

Nadere informatie

Hoe houden we samen de Antwerpse regio bereikbaar?

Hoe houden we samen de Antwerpse regio bereikbaar? Hoe houden we samen de Antwerpse regio bereikbaar? Netwerkavond voor bedrijven 18.00 Welkomstwoord door schepen Marc Van Peel 18.10 Toelichting Slim naar Antwerpen (overzicht van de werken) door schepen

Nadere informatie

Infoavond stratengeneraal. Ademloos over Meccano-Plus

Infoavond stratengeneraal. Ademloos over Meccano-Plus Infoavond stratengeneraal en Ademloos over Meccano-Plus Inleiding... 2 Presentatie... 3 Vragen(v)uurtje... 7 Inleiding ANTWERPEN - Manu Claeys en Peter Verhaeghe van straten-generaal publiceerden onlangs

Nadere informatie

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Heraanleg Antwerpsesteenweg 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500 km autosnelwegen Aanleg, onderhoud en verbeteren

Nadere informatie

GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015

GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015 GROENPLAN _ wandeling Groene Bedding _ 12 augustus 2015 In dit landschap werd het centrale deel uitgekozen als traject om het landschap te verkennen en samen met de participanten werkpunten te detecteren.

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

SAMEN NAAR EEN MOBIELE, VERKEERSVEILIGE EN LEEFBARE REGIO. www.oosterweelverbinding.be

SAMEN NAAR EEN MOBIELE, VERKEERSVEILIGE EN LEEFBARE REGIO. www.oosterweelverbinding.be SAMEN NAAR EEN MOBIELE, VERKEERSVEILIGE EN LEEFBARE REGIO www.oosterweelverbinding.be 2 Noorderlaan Rotterdam De Oosterweelverbinding in een notendop De Oosterweelverbinding maakt de Ring, de R1, volledig

Nadere informatie

Heraanleg Prinses Clementinalaan Situering van de werkzaamheden

Heraanleg Prinses Clementinalaan Situering van de werkzaamheden Situering van de werkzaamheden Prinses Clementinalaan Kruispunt Prinses Clementinalaan / Kortrijksesteenweg Kruispunt Kortrijksesteenweg / Sint-Denijslaan Koningin Maria-Hendrikaplein Waarom werken in

Nadere informatie

Een mobiele toekomst krijgt altijd voorrang Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen

Een mobiele toekomst krijgt altijd voorrang Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen Een mobiele toekomst krijgt altijd voorrang Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen: een mobiele en aangename stad voor iedereen In deze brochure krijgt u een globaal beeld

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Wijk van de maand. Stationsbuurt Noord en Zuid

Wijk van de maand. Stationsbuurt Noord en Zuid Wijk van de maand Stationsbuurt Noord en Zuid Wat verandert er zoal voor de voetganger? Heraanleg trottoirs Veilige oversteek Circuit Walk - Citadelpark Heraanleg trottoirs Sint-Denijslaan tussen Vaerwyckweg

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage)

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage) Verslag open vergadering van 10 juni 2005 Vergaderplaats: DE BOSUIL, Witherendreef 1, 3090 OVERIJSE om 20.30u Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel. ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013

Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel. ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013 Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013 Herbouwen brug Viersel Reden van herbouw Project Verhoging bruggen

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtebeslag in Vlaanderen 33% Prognose VITO: kan oplopen tot 50% in 2050 Ruimtebeslag = Ruimte ingenomen door

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Trajecttram Trajectvan Simonistot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding tussen

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Brusselse technologiesector

Brusselse technologiesector Smart city, smart mobility?! 14 januari 2015 Persconferentie Agoria Brussel Brusselse technologiesector Informatie- en communicatietechnologie (ICT) IBM, Unisys, Sogeti, Steria, Zetes, Atos Worldline,

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 De opzet voor het nieuwe bedrijventerrein is het maken van een open bedrijventerrein dat zijn bouwgrenzen opzoekt. Een aantal orthogonale

Nadere informatie

Men moet wel te voet terug naar de ingang aan de Brouwersvliet 5. Doorgang naar de gebouwen vanuit de garage kan enkel met een badge gebeuren.

Men moet wel te voet terug naar de ingang aan de Brouwersvliet 5. Doorgang naar de gebouwen vanuit de garage kan enkel met een badge gebeuren. De sessie gaat door in het witte gebouw - Brouwersvliet 5. De parking is voorzien aan de achterkant van dit gebouw: Adriaan Brouwersstraat. Dit is een enkelerichtingsstraat, die vanaf de kaaien kan ingereden

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

ANDRE LOECKX, burgerlijk ir. architect

ANDRE LOECKX, burgerlijk ir. architect Overkapping van de Antwerpse Ring? Bedenkingen vanuit stadsvernieuwing en stadsvernieuwingsprojecten ANDRE LOECKX, burgerlijk ir. architect Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen 1. het

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/21 Studie BFF 2.0: uitwerking netwerk - provinciale

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30 Bij de afronding van de studie Opmaak van een visienota voor de herinrichting van de R30 te Brugge heeft MINT samen met AWV West-Vlaanderen en de Stad Brugge een persconferentie gegeven. Aan de hand van

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Hoe zou u willen dat het leven in uw gemeente er uitziet in 2050? Hoe kunnen we tussen vandaag en 2018 al de eerste stappen zetten in die richting?

Nadere informatie

MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND?

MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND? MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND? Nota Brusselse Noordrand juli 2014 Illustraties & achtergrondinformatie: Powerpointpresentatie dd. 25/06 als bijlage t.a.v Wiet Vandaele (projectmanager

Nadere informatie

Masterplan 2020. Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen

Masterplan 2020. Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen Masterplan 2020 Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 28 september 2010 Bouwstenen Masterplan 2020 Inhoudstafel 1 Probleemanalyse...3 2 Doelstellingen en lange termijn

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten ZOMER 2015 www.fietsersbond.be/kontich Tips en afspraken Met deze fotozoektocht leidt Fietsersbond vzw afdeling Kontich je deze zomer (tot 20 september) naar

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie