Congres Mobiliteit Provincie Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Congres Mobiliteit Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Congres Mobiliteit Provincie Antwerpen Gebruik in overeenstemming met voorwaarden op creativecommons.org/licenses/by nc/deed.en Naar een andere mobiliteit 1

2 De resoluties Algemeen Groen! wil in deze congrestekst oplossingen bieden voor de mobiliteit in de provincie Antwerpen: we hebben daarbij oog voor de verschillen die er zijn tussen enerzijds grote steden (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), de gemeenten in de stadsrand en de buitengebieden. Deze congrestekst bevat verschillende concrete voorstellen die de algemene principes illustreren. Die voorstellen worden pas in de definitieve tekst opgenomen als zeker is dat deze ook effectief uitvoerbaar zijn. Onder uitvoerbaar wordt verstaan: Te bouwen en uit te baten volgens de huidige stand van de techniek, en zonder al te grote maatschappelijke lasten (geen grote onteigening e.d.). Een hoge kostprijs betekent niet dat een voorstel onbespreekbaar is. In de teksten over openbaar vervoer wordt verwezen naar verschillende soorten tramverbindingen. We maken het onderscheid tussen light rails (lange afstanden, eventueel op bestaande treinsporen), sneltrammen (langs de hoofdwegen, hoge frequentie, weinig tussenhaltes) en stedelijke trammen (door de woonkeren, meer tussenhaltes). Inleiding 1. Welvaart zonder groei van het verkeer 1.1 Het aantrekken van steeds meer (vracht)verkeer zorgt niet voor meer welvaart. Groen! heeft vragen bij de éénzijdige keuze van de Vlaamse regering voor meer logistiek en het model Vlaanderen Transitland. Ook volgens economen 1 is het rendement van grote infrastructuurinvesteringen niet vanzelfsprekend. Integendeel, deze investeringen zijn conjunctuurgevoelig, kunnen ook productie wegzuigen uit Vlaanderen en delocalisatie aanmoedigen. Een haven kan via watergebonden bedrijven zorgen voor meer welvaart. Maar alles zetten op het aantrekken van steeds meer verkeer (steeds meer containers), zal eerder leiden tot minder dan tot meer welvaart. 1.2 Groen! pleit als alternatief voor het model Vlaanderen Duurzaam Productieland en voor een duurzaam havenmodel. Daarbij kiezen we voor investeringen in de transitie van onze economie naar een groene economie, met duurzame producten en productieprocessen, die meer toegevoegde waarde opleveren en meer plaatselijke en blijvende werkgelegenheid creëren. 1.3 Groen! kiest dus voor de omschakeling naar water en spoorgebonden productie in de Antwerpse haven, omdat de Antwerpse haven een belangrijke aan en uitvoerhaven blijft. Tegelijk kiezen we ook voor een omschakeling naar meer groene productie. Een duurzame modal split (meer vervoer over water en spoor) is één van de sterkste troeven van de Antwerpse haven voor de toekomst. 1 bijv. Ivan Van de Cloot, econoom van de denktank Itinera, Geert Noels van Econopolis, Etienne de Callatay, hoofdeconoom van Bank Degroof. 2

3 1.4 De aanleg van een nieuw Saeftinghedok bovenop het dorp Doel is om ecologische, maar ook om sociaal economische redenen onzinnig. Groen! verwerpt de moordende concurrentie slag tussen de havens uit de Hamburg Le Havre range 2. Wij kiezen samen met Groen Links en andere groene partijen voor samenwerking tussen de havens i.p.v. concurrentie. Veel investeringen in toegankelijkheid en bereikbaarheid kunnen verschillende havens tegelijk ten goede komen (bv. Scheldeverdieping, spoorontsluiting). DEEL 1. KIEZEN VOOR LEEFBBAARHEID 2. De mobiliteitsproblematiek in stad en rand is dezelfde 2.1 In de vele discussies en plannen die er op dit ogenblik bestaan om de verkeersknoop in en rond de stad Antwerpen te ontwarren, is er één constante: wat de stad wil, is niet wat de rand wil en omgekeerd. Wij willen die tegenstelling doorbreken. Het mobiliteitsprobleem in de rand is exact hetzelfde als dat van de stad en moet dus in één geheel bekeken worden. 2.2 Alleen Antwerpenaars mochten stemmen tijdens de volksraadpleging rond de Lange Wapper. We willen gaan voor een nieuw (duurzaam) Masterplan dat gedragen wordt door alle betrokken gemeenten, alle inwoners die last hebben van lawaai, stof Groen! wil een duurzaam mobiliteitsbeleid dat meer kwaliteit van leven garandeert aan alle bewoners, zowel in de stad, de randstad als in het buitengebied. Oplossingen voor leefbaarheidsproblemen in de stad of rand mogen niet afgekocht worden door het creëren van nieuwe leefbaarheidsproblemen in de rand of het buitengebied. 2.4 Groen! stelt vast dat in heel wat mobiliteitsvraagstukken onduidelijk is waar de effectieve beslissingsbevoegdheid ligt. Voor grote dossiers wil Groen! daarom werken in de constellatie van een stadsgewest. Zo kunnen de stad en de omliggende gemeenten die bij een dossier betrokken zijn samenwerken. Sterke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en steden moeten het oplossen van de mobiliteitsproblemen letterlijk en figuurlijk op een hoger niveau tillen. Het tijdperk dat een gemeentebestuur of burgemeester een fietspad of tramlijn om puur lokale of persoonlijke belangen kon tegenhouden, dient definitief tot het verleden te behoren. 3. Stadscentra prioritair voor voetgangers en fietsers: STOP 3.1 Groen! wil stadscentra prioritair inrichten voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het gebruik van de auto in de steden wordt zo veel mogelijk beperkt. Dat is de enige echte omzetting van het STOP principe 3. Door rechtstreeks doorgaand verkeer onmogelijk te maken, wordt het een stuk minder interessant om met de auto door een stad te rijden. Dit kan onder andere door het invoeren van verzinkbare paaltjes die alleen openbaar vervoer en bewoners doorlaten. Het 2 Hamburg, Bremershaven, Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Antwerpen, Gent, Oostende, Le Havre 3 STOP: voorrang voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer dan pas de Personenwagen 3

4 categoriseren van wegen voor GPS kaarten kan tegengaan dat doorgaand verkeer wegen voor lokaal verkeer gebruikt. 3.2 We kiezen voor openbaar vervoer en fietswegen als hoofdwegen in de stad. De rol van de auto wordt er aanvullend. We gaan voor de uitbouw van grote voetgangersgebieden zowel in de steden als in de dorpen in het buitengebied. 4. Milieuzones 4.1 Om grote steden aangenaam en gezond te houden zijn de verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van het lawaai, essentieel. Groen! pleit voor grotere voetgangersgebieden in stedelijke kernen en daar rond milieuzones waar vervuilende voertuigen gefaseerd geweerd worden (te beginnen met grote vrachtwagens). 5. Autoluwe woonkernen 5.1. Woonkernen, zowel in de steden als in de buitengebieden, worden omgevormd tot zone 30 met aangename pleinen en met poorten aan de toegang, waarbij aandacht gaat naar voor infrastructuur voor blinden en slechtzienden. Bij scholen moeten duidelijke zebrapaden voorzien worden zodat kinderen duidelijk weten waar ze kunnen oversteken Nieuwe wijken moeten ontwikkeld worden vanuit het principe woonerf. Bestaande wijken kunnen omgevormd worden in samenspraak met de bewoners We willen auto s weren in de buurt van scholen en kiezen voor autoluwe schoolomgevingen. Flankerende maatregelen zoals Zoen&Zwaai Zones en fietspoolen moeten aangemoedigd worden Autoparkings worden zoveel mogelijk gegroepeerd aan de rand van wijken. In bouwvergunningen worden vanaf nu ook normen voor de fiets en het installeren van fietsparkings opgenomen De bestaande en in onbruik geraakte Trage Wegen moeten (opnieuw) ontwikkeld worden om op die manier voor stappers comfortabele wandelroutes aan te bieden. 6. Snelle, maar ook comfortabele fietsverbindingen: velostrades 6.1 Vrijliggende fietspaden vormen het hoofdwegennet voor lokale verplaatsingen per fiets. Deze doorlopende fietsroutes kunnen o.a. langs de spoorlijnen, de E19 en R11 en op het vroegere tracé van de grote ring worden aangelegd. Bij kruising van drukke wegen wordt er mogelijk een fietsbrug of tunnel voorzien. 6.2 Deze velostrades moeten steden en gemeenten per fiets makkelijker en comfortabeler met mekaar verbinden. Steden met een centrumfunctie zoals Turnhout, Geel, Mol of Herentals kunnen via dergelijke velostrades beter verbonden worden met de buitengebieden. In Brecht kan naast de HST lijn tot aan de grens een velostrade aangelegd worden. Deze heeft zo weinig mogelijk conflictpunten met 4

5 autoverkeer, zodat fietsers veilig en snel naar het station of hun werk kunnen fietsen. 6.3 Velostrades moeten zowel aangenaam in gebruik zijn voor mensen die naar school of hun werk fietsen, als voor recreatieve fietsers. Je moet er zowel snel als aangenaam kunnen fietsen. 7. Groene ruimte heroveren op beton 7.1 Groen! wil delen van de huidige Ring overkappen en snelwegviaducten vervangen door tunnels: zo bieden we een oplossing voor de bestaande breuk in het stedelijk weefsel, ontstaan er zowel nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers, als nieuwe sport en speelruimtes. Stad en rand vormen één vloeiend geheel. 7.2 Groen! steunt alle creatieve projecten om groene en open ruimte te heroveren op beton en asfalt : de overkapping van snelwegen (bv. de ring ter hoogte van Borgerhout, Berchem of Antwerpen Zuid), de afbraak van viaducten (bv. het viaduct van Merksem, het viaduct te Wilrijk), het weren van bovengrondse parkeergarages en het geleidelijk verminderen van bovengrondse parkeerplaatsen in de steden. 8. Groene stadsdistributie en weren doorgaand vrachtverkeer 8.1 Groen! steunt nieuwe vormen van stedelijke distributie die ervoor kunnen zorgen dat vrachtwagens de stad en woonkernen in de stadsrand niet meer in of door moeten. Op logistieke overslagpunten (zoals nu gepland aan Petroleum Zuid) kunnen goederen overgeladen worden op milieuvriendelijke bestelwagens. Alternatieve vormen van stadsdistributie (vrachttram, vervoer over het water, buizenleidingen) worden onderzocht. 9. Verkeersveiligheid 9.1 Groen! wil investeren in het veilig maken van alle wegen voor alle weggebruikers. We willen straten zo inrichten dat ongevallen zo veel mogelijk kunnen vermeden worden. Groen! pleit voor een harde aanpak van verkeersonveilig gedrag (los van het vervoersmiddel). En we willen een actief sensibiliseringsbeleid voor alle weggebruikers. We zijn voorstander van trajectcontrole en ISA systemen (Intelligente Snelheidsaanpassing) om een maximaal toegelaten snelheid af te dwingen. Kruispunten en verkeersinfrastructuur wordt ingericht op maat van stappers en trappers: bijvoorbeeld conflictvrije lichtregelingen die toelaten dat voetgangers, kinderen, mensen met een beperking voldoende tijd hebben om veilig over te steken. 10. Autodelen : van autobezit naar autogebruik 10.1 Groen! wil autodelen actief promoten en ondersteunen. Eén gedeelde auto haalt gemiddeld acht gewone auto s van de straat. Beeld je in wat voor winst dit betekent qua publieke ruimte (minder parkeerplaatsen, minder file,...). Openbare besturen hebben een trekkersrol door een beroep te doen op Cambio als dienstwagens voor 5

6 het gemeentepersoneel. Als de gemeente instapt in Cambio zorgt dat vaak voor een kritieke gebruiksmassa die Cambio ook voor burgers mogelijk maakt 10.2 Groen! wil daarnaast komaf maken met de perverse gevolgen van het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens. Groen! wil een systeem waarbij werknemers kunnen kiezen tussen een bedrijfswagen of andere vervoersmodi of voor wonen nabij de werkplaats. Het uitdelen van bedrijfswagens verhoogt niet alleen het autobezit, maar ook het autogebruik. Vaak gaat het bezit van een bedrijfswagen ook gepaard met een gratis tankkaart: dat is geen stimulans voor het maken van een doordachte en duurzame vervoerskeuze. 11. Niet alle ruimte opofferen aan parkeerplaatsen 11.1 Mensen die een stad bezoeken, parkeren aan de rand van de stad en kunnen zich verder verplaatsen met openbaar vervoer of leenfietsen. Bewoners kunnen wel in de stad parkeren. Maar de tijd dat ieder voor zijn eigen deur kan staan, is voorbij. Alleen voor mensen met een handicap is dat een noodzaak. Het aantal bewonerskaarten wordt beperkt. Om woonwijken vrij te maken voor bijv. spelende kinderen, zoeken we naar nieuwe oplossingen voor het parkeren van auto s aan de rand van wijken Ook in kleinere gemeentes in het buitengebied is dit een probleem. Veel openbare ruimte in de dorpskernen wordt ingenomen door autoparkings. Groen! wil zeker geen extra parkeermogelijkheden in dorpskernen. Bestaande parkeerplaatsen moeten geval per geval bekeken worden op wenselijkheid. In het buitengebied is immers vaak geen fijnmazig openbaar vervoer als alternatief. DEEL 2. DE TOEKOMST IS AAN ECHT DUURZAME MOBILITEIT 12. Dweilen met de kraan dicht: geen verhoging wegcapaciteit voor autoverkeer 12.1 Groen! wil geen nieuwe infrastructuur die de bestaande capaciteit van onze autowegen verhoogt. Willen we in de nabije toekomst niet opnieuw in de file staan, dan moet er nu maximaal geïnvesteerd worden in andere vervoersmodi Nieuwe infrastructuur voor het auto en vrachtverkeer kan enkel op voorwaarde dat een nieuwe weg, brug of tunnel niet verkeersgenererend werkt. Dat betekent dat een nieuwe weg, brug of tunnel capaciteit voor auto en vrachtverkeer elders wegwerkt Verkeer kan in bepaalde gevallen worden beperkt: onder meer door ondersteuning van buurtwinkels en door een halt toe te roepen aan de wildgroei van megalomane winkelcentra ver buiten de stadscentra. Woon werkverkeer kan vermeden worden door het aanmoedigen van telewerken of werken in eigen streek. 6

7 13. Het Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering is niet duurzaam 13.1 Het nieuwe Masterplan 2020 van de Vlaamse regering is geen duurzaam plan. In een echt duurzaam masterplan voor Antwerpen moet voor Groen! de transitie naar zachte vervoersvormen centraal staan. Antwerpen dient zich voor te bereiden op een tijdperk van dure olie en een koolstofarme economie. Een duurzaam masterplan kan geen plan zijn dat vooral gericht is op auto s en vrachtwagens. Het mag zeker geen extra auto of verkeersstromen aantrekken, want de stad en de ruime omgeving zijn wat dat betreft nu al oververzadigd. 14. Groen! wil een echt duurzaam Masterplan 14.1 Als alternatief op het nieuwe Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering stelt Groen een echt duurzaam Masterplan voor heel de provincie Antwerpen voor dat de prioriteiten helemaal omkeert : voorrang voor openbaar vervoer, fietsen en zachte vormen van goederenvervoer (over spoor, water en via buizenleidingen) en de maximale inzet van instrumenten van verkeerssturing. We willen kappen met de keuze voor meer vrachtwagen en autoverkeer. Een Copernicaanse omwenteling dus, waarbij niet langer alles rond de auto draait. 15. Een voorstedelijk spoornet voor Antwerpen 15.1 Groen! wil een Marshallplan voor het openbaar vervoer dat veel verder kijkt dan Voor de regionale ontsluiting is de trein in principe de hoofddrager van het openbaar vervoer. Voor de lokale ontsluiting is dat de tram. Groen! wil dat de nieuwe noord zuid spoortunnel onder de stad een hoofdas wordt voor een gewestelijk expressnetwerk voor Antwerpen met een veel grotere rol voor het Zuidstation en het station aan de Groenendaallaan Groen! wil op alle lijnen rond Antwerpen een stoptrein om het half uur. Vanuit Antwerpen loopt er momenteel geen enkele spoorlijn oostwaarts. Een nieuwe hoofddrager voor openbaar passagiersvervoer in oostelijke richting moet worden onderzocht. 16. Vertram het hoofdwegennet 16.1 Groen! wil vooral werk maken van het vertrammen van ons hoofdwegennet: aangekondigde tramverlengingen moeten op tijd uitgevoerd worden en nieuwe tramlijnen moeten dringend gepland worden. Er moet een duidelijk onderscheid komen in light rails (lange afstanden, op bestaande treinsporen), sneltrammen (langs de hoofdwegen, hoge frequentie, weinig tussenhaltes) en stedelijke trammen (door de woonkeren, meer tussenhaltes). Vrije tram en busbanen zijn de regel. In drukke handelscentra moet er echter ruimte zijn voor gemengd verkeer. In de stad Antwerpen hadden de trams naar de eerste gordel (bv. Hemiksem, Boechout, Kontich, Ekeren, Wommelgem, Wijnegem) er al lang moeten liggen. Ook Wilrijk verdient een eigen trambediening. De trams naar de tweede gordel rond de stad (bv. Borsbeek, Brasschaat, Beveren /Temse, Lier) zijn voor ons ook een 7

8 prioriteit. We willen ook dat een tweede tramlijn (2 of 15 ) wordt doorgetrokken tot Zwijndrecht Vanuit de stad Antwerpen vertrekken er tal van wegen die het hinterland met de stad verbinden. Dit zijn corridors. Openbaar vervoer is essentieel langsheen deze corridors. Groen! pleit voor light rail verbindingen van Antwerpen naar Boom, Malle/Turnhout, Ranst, Essen, Sint Niklaas, Mechelen. Deze doen het verkeer in de op de corridor gelegen kernen afnemen. Bovendien kunnen inwoners van de kernen zo naar de stad pendelen. Bij de aanleg van light rails of andere infrastructuur moet altijd goed de rentabiliteit van de geplande verbindingen bestudeerd worden, net zoals de impact op het milieu en de leefkwaliteit van de omwonenden Bussen verzorgen de toevoer vanuit de wijken en buitengebieden tot aan de punten waar je kan overstappen op een tram. Groen! wil een meer diverse busvloot op maat: zo moeten er in kleinere wijken en smallere straten een kleiner formaat van bus worden voorzien dan de huidige grote lijnbussen Groen! wil dat De Lijn Antwerpen maximaal inzet op de modernisering van het rollend materiaal en een betere toegankelijkheid van rijtuigen en haltes. De kwaliteit van de infrastructuur moet omhoog Hierdoor en door een gerichte ruimtelijke planning wordt de huidige evolutie naar bandsteden tegengegaan en moet het paternoster model als ideaal mogelijk worden. 17. Groene ringen voor het openbaar vervoer 17.1 Naast stad rand verbindingen willen we echter ook inzetten op groene ringen voor het openbaar vervoer rond de stad. Met de heraanleg van de Kaaien pleiten we voor een tram in light vorm (people s mover). We steunen het idee van straten Generaal voor een light rail via het ringspoor. 18. Ontsluiting met openbaar vervoer van de haven en van bedrijventerreinen 18.1 Bedrijventerreinen en de haven op rechteroever en de Waaslandhaven dienen voor openbaar vervoer en fiets goed ontsloten te worden (cf. het model Max Mobiel in Gent). 19. Meer en fijnmaziger openbaar vervoer in de Kempen 19.1 Groen! pleit voor meer tramverbindingen. Enerzijds kunnen bestaande tramverbindingen vanuit Antwerpen verder doorgetrokken kunnen worden naar de randgemeenten. Anderzijds wil Groen! een light rail van Malle over Turnhout naar Tilburg. Ook hier moet vooraf de rentabiliteit en impact op milieu en leefkwaliteit omgeving en omwonenden grondig onderzocht worden Turnhout verdient ook een betere ontsluiting per spoor: een dubbel spoor naar Herentals en betere verbindingen met Antwerpen en Brussel, zowel onder de week als in het weekend zijn daarvoor essentieel. Het doortrekken van het spoor van Turnhout naar Eindhoven (langs de E34) kan zowel voor een interessante 8

9 internationale verbinding zorgen voor personenvervoer als voor het ontsluiten van de naast het spoor gelegen industriegebieden Voor andere Kempense gemeenten kan De Lijn extra inspanningen doen. Verbindingen die nu bijvoorbeeld tot in Turnhout, Hoogstraten, Geel of Herentals rijden, kunnen doorgetrokken worden tot een buurgemeente, zodat éénzelfde bus meer lokaal vervoer kan verzorgen. 20. Kiezen voor duurzame mobiliteit wordt gemakkelijk 20.1 Groen! wil het openbaar vervoer sterk democratiseren. Jongeren tot 26 jaar moeten door betaling van een laag forfait toegang krijgen tot alle openbaar vervoer in België. De bedoeling is dat jongeren, wanneer ze volwassen zijn, de weg naar het openbaar vervoer reeds goed kennen en levenslange klanten worden. Een fijnmaziger openbaar vervoernetwerk moet hand in hand gaan met een voldoende hoge frequentie ook buiten de spitsuren. Cultuurliefhebbers en feestvierders willen s avonds ook terug thuis geraken, en dus moet het aanbod aan nachtbussen of trams uitgebreid worden: nachttreinen tot 2u in de week en tot 3u in het weekend tussen de grote steden; nachtbussen tussen de steden en het achterland, afgestemd op de plaatselijke noden. 21. Een nieuw goederenspoor via een nieuwe noordelijke ontsluiting 21.1 De mega investering in een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven en een opwaardering van de Ijzeren Rijn moeten een bewezen economische baat opleveren. Wat volgens sommige economen (Stef Proost c.s.) nu niet het geval is. De ontsluiting van het Ruhrgebied moet volgens Groen! op Benelux schaal worden bekeken (rekening houdend met de bestaande Montzen route door Wallonië en de nieuwe Betuwelijn in Nederland). Intussen is de Liefkenshoekspoortunnel bijna klaar in feite is dat de tweede spoortoegang. Via goederenlijn 11 en het Nederlandse ROBEL project (de geplande spoorverbinding Rotterdam België) zou een derde noordelijke spoorontsluiting en een aantakking op de Betuwelijn in Nederland kunnen gerealiseerd worden. Dat zou stukken goedkoper uitvallen dan de plannen voor de tweede spoorontsluiting zoals gepland door Infrabel, van Ekeren over Wommelgem, met een lange tunnel onder de R11 en zo richting Lier. Daardoor zou een nieuwe aanslag op de groene gordel ten oosten van Antwerpen overbodig worden. En zou ook veel hinder door de heraanleg van de IJzeren Rijn kunnen voorkomen worden in de Kempen en in Nederland (natuurgebied de Meinweg ter hoogte van Roermond). Groen! wil dat het alternatief van een noordelijke spoorontsluiting eerst grondig bestudeerd wordt. 22. Investeren in Albertkanaal Het Albertkanaal moet waar mogelijk verbreed worden en de bruggen over het Albertkanaal verhoogd worden conform de Europese regels om zo te concurreren met het wegverkeer. 9

10 23. HST lijn langs de E19 gebruiken voor nachtelijk goederenvervoer 23.1 De HST spoorlijn langs de E19 zou ook voor (nachtelijk) vrachtvervoer aangewend kunnen worden. Dat kan enkele honderden vrachtwagens per dag van de E19 tussen Antwerpen en Rotterdam halen. 24. Een buizenleiding voor containers tussen linker en rechter oever 24.1 Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een ondergrondse verbinding van buizenleidingen tussen de linker en rechteroever van de Antwerpse haven (cf. het project van de Underground Container Mover van prof. Willy Winkelmans). DEEL 3. Een autosnelweg dwars door woongebieden is geen duurzame oplossing 25. Een realistische oplossing voor het Antwerps mobiliteitsprobleem Groen! vindt het huidige Masterplan niet duurzaam en toekomstgericht: het legt de nadruk op bijkomende infrastructuur voor auto en vrachtwagenverkeer. Een realistisch, toekomstgericht en dus slim mobiliteitsbeleid maakt prioriteit werk van : het maximaal gebruiken van de huidige weginfrastructuur (cf. Liefkenshoektunnel) het versnelt investeren in duurzame verkeersmodi (openbaar vervoer, fiets, en zachte transportmodi over spoor en water) een slimme sturing van de verkeersstromen via slimme kilometerheffing op hoofd en secundaire wegen, waarin zowel bestaande als geplande tolheffingen voor oude en nieuwe infrastructuur geïntegreerd worden. Deze maatregelen moeten op korte termijn een verkeersinfarct vermijden. Op lange termijn kan nieuwe infrastructuur, zoals een derde Scheldekruising, bespreekbaar zijn, als: uit een onafhankelijke studie blijkt dat alternatieven zoals de versnelde uitvoering van zachte vervoersmodi en een slimme sturing van verkeersstromen (bijv. via een slimme kilometerheffing) onvoldoende resultaat hebben, het gaat om infrastructuur die bestaande verkeersstromen verlegt, en geen nieuwe verkeersstromen genereert dit moet bewezen worden via een objectief mobiliteitseffectenrapport. als de nieuwe infrastructuur niet ten koste gaat van de groene gordel rond de stad. In waardevolle groengebieden en woonzones kiezen we resoluut voor geboorde tunneloplossingen. Op andere plaatsen kan een cut en covertunnel een goedkoper alternatief zijn. 10

11 26. Groen! blijft tegen het BAM tracé 26.1 Voor Groen! is het een goede zaak dat de Vlaamse regering gekozen heeft voor de tunnels en niet voor het Lange Wapper viaduct. De argumenten rond fijn stof en gezondheid, en rond de leefbaarheid van Deurne, Merksem en Luchtbal hebben dan toch gehoor gevonden Maar tegelijk betreuren we dat de Vlaamse regering uiteindelijk toch koos voor het BAM tracé en daarmee ingaat tegen de uitslag van de volksraadpleging. De Vlaamse regering blijft kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, die leidt tot 18 rijvakken ter hoogte van het Sportpaleis (de paperclip) en veel groengebieden zal vernietigen, zoals het St Anna bos en het Noordkasteel. En dat blijft voor de Groenen onaanvaardbaar Als voldaan is aan de voorwaarden gesteld in resolutie 25, dan steunt Groen! het Meccano project als alternatief voor het BAM tracé. 27. Ondertunneling Krijgsbaan : veel kunst en vooral vliegwerk 27.1 Groen! blijft voorstaander van een afbouw van de luchthaven van Deurne. Zeker nu de snelle treinverbinding met Zaventem binnen kort een feit is De keuze voor de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11) die de Vlaamse regering voorstelt, is voor Groen! onvoldoende onderbouwd. Groen! begrijpt bovendien niet dat een ondertunneling van de Krijgsbaan gelijktijdig een oplossing kan bieden voor het ontsluiten van de zuidoostrand én kan dienen als een verbindingsweg voor doorgaand verkeer tussen E19 en E313. Groen! dringt aan op snel overleg met alle betrokken gemeentebesturen en bewoners. Als blijkt dat de zuidelijke ringweg tot onoverkomelijke problemen leidt, kan voor Groen! in geen geval opnieuw gekozen worden voor de oorspronkelijk geplande verbreding van de ring rond Antwerpen. 28. Verkeersstromen intelligent sturen 28.1 Groen! wil op verschillende hoofdwegen de toepassing van het LARGAS principe (LARGAS = LAngzaam Rijden GAat Sneller) onderzoeken voor wegen als de Prins Boudewijnlaan of N1 tussen Mortsel en Kontich. Door de weg op één rijstrook terug te brengen, maar wel overal afslagstroken toe te voegen, verhoogt men de doorstroming en de oversteekbaarheid van de weg. Ten tweede wil Groen! de doorstroming op een aantal kritische kruispunten verbeteren door middel van toeritdosering. Het opgestarte project door MOZO moet onverkort worden uitgevoerd Het invoeren van een wegenvignet is geen oplossing en kan dus beter niet ingevoerd worden. Wel pleiten wij voor een slimme kilometerheffing. De sociale effecten van de invoering van een kilometerheffing dienen grondig berekend en indien nodig gecompenseerd te worden. 11

12 29. Geen Noord Zuidverbinding door de Kempen 29.1 De aanleg van de Noord Zuidverbinding zoals nu voorzien is geen goed idee: ze neemt kostbare open ruimte in beslag en zal lokaal nauwelijks positieve effecten hebben. In Turnhout wordt het Vennengebied bedreigd, de parellelweg die in Geel Ten Aard naast een bestaande weg voorzien is, biedt nauwelijks voordelen, maar palmt wel open ruimte in, vernietigt het geklasseerd landschap Gooreind en brengt schade toe aan Europese Habitat en Vogelrichtlijngebieden Er moet ook een oplossing komen voor het vrachtverkeer dat van de E19 naar Turnhout wil zonder over de Antwerpse ring te gaan en daarvoor langs de woonkernen van Hoogstraten (of Rijkevorsel) en Merksplas passeert. Deze kernen zijn onvoldoende uitgerust om grotere stromen vrachtvervoer (bvb. bij grote files op E19) op te vangen Het Plan Parkstad Turnhout voorziet voor de Noord Zuidontsluiting twee bretellen links en rechts van Turnhout. Die zijn voor Groen! enkel aanvaardbaar als ze ervoor zorgen dat het zware verkeer uit de bebouwde kom gehaald wordt en als dat zware verkeer gescheiden wordt van fietsverkeer. 30. Oost Westverbinding door de Kempen : geen extra rijstrook op de E Via slimme verkeersbegeleiding kan de toevoer van de E313 naar de Antwerpse ring beter gedoseerd worden. Extra rijstroken op de E313 zijn geen optie: ze zuigen extra verkeer aan en creëren flessenhalzen op andere plaatsen. Er moet gewerkt wordt aan een modal shift waarin het Albertkanaal ingeschakeld wordt De E313 is nu al oververzadigd: naast de E313 nog hectaren industrie bij ontwikkelen is dan ook geen goed idee. In Wommelgem/Ranst in De Keer wil men 140 ha TDL (transport en logistiek) realiseren: dan is duidelijk dat dit weer veel extra vrachtwagens op de weg gaat betekenen. Om het Albertkanaal efficiënt te kunnen gebruiken, moet er dringend in de bruggeninfrastructuur geïnvesteerd worden. Tientallen bruggen over het Albertkanaal voldoen momenteel niet aan de Europese normen Het behoud van een eigen rijstrook voor het openbaar vervoer op de E313 is wenselijk. De E313 tussen de Turnhoutsepoortknoop en de afrit naar het rondpunt van Wommelgem is bron van veel luchtvervuiling en geluidshinder. De aansluiting van de E 313 op de ring en de splitsing E313/E34 ter hoogte van Wommelgem/Ranst is bovendien bron van veel congestieleed. Groen! vraagt de intunneling van de E 313 tussen de Turnhoutsepoortknoop en de afrit Wommelgem en naar een verbinding tussen de E 313 en de E 34 voorbij de splitsing ter hoogte van Wommelgem/Ranst. De geluidsoverlast van de E313/E34 moet door middel van geluidsschermen en de heraanleg van de rijweg aangepakt worden. Mortsel, 4 december

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Procedure : verder verloop Nota voor Publieke Consultatie >> openbaar onderzoek (12/3 30/4) Dienst MER legt

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Congres Ademloos

Congres Ademloos Congres Ademloos 12.09.12 VAN OOSTERWEELVERBINDING TOT OVERKAPPING VAN DE ANTWERPSE RING VAN MOBILITEIT TOT VOLKSGEZONDHEID 10 JAAR VOORTSCHRIJDEND INZICHT 1. De voorgeschiedenis 1 e Masterplan in 1998

Nadere informatie

Streefbeeld R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (klankbordgroep)

Streefbeeld R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (klankbordgroep) Streefbeeld R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (klankbordgroep) Woord vooraf Deze tekst is opgesteld door vrijwilligers van enkele lokale afdelingen van de Fietsersbond uit de zuidrand. Wij zijn

Nadere informatie

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding In de loop van september 2015 start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Van knelpunten naar knooppunten

Van knelpunten naar knooppunten Van knelpunten naar knooppunten Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen Donderdag 4 maart 2010 (deel 1) 1-103 Oorzaken Antwerpse mobiliteitsinfarct Algemeen: Ruimtelijke ordening: Nevelstad =

Nadere informatie

Meccano+: droom van een stad Een korte samenvatting van de presentatie van straten-generaal

Meccano+: droom van een stad Een korte samenvatting van de presentatie van straten-generaal Meccano+: droom van een stad Een korte samenvatting van de presentatie van straten-generaal Deze samenvatting en foto s dankzij de originele reportage van Fotogordon. straten-generaal en Ademloos gaven

Nadere informatie

UIT DE BAN VAN DE RING

UIT DE BAN VAN DE RING v UIT DE BAN VAN DE RING De overkapping van de Antwerpse Ring Een helder concept voor een wervend project 1 Een aanslepend probleem druk verkeer + veel weefbewegingen + ongevallen = nog meer files 2 Een

Nadere informatie

Oosterweeldossier. Stand van zaken Bouwstenen voor een plan B. Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014

Oosterweeldossier. Stand van zaken Bouwstenen voor een plan B. Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014 Oosterweeldossier Stand van zaken Bouwstenen voor een plan B Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014 Bouwstenen voor een plan B Beslist beleid 14 februari en 4 april 2014, tevens achterhaald beleid

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

Willen we dit in Wilrijk?

Willen we dit in Wilrijk? WILRIJK IKEA site 1 Willen we dit in Wilrijk? 2 Of dit? 3 Dagelijks massa auto s en vrachtwagens op de Boomsesteenweg. Sluipverkeer door het Neerland. 4 Het Probleem - Het verkeer van de zijstraten worstelt

Nadere informatie

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde 1,25 Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde De studie is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De mobiliteitsstudie is onder meer gebaseerd op verkeerstellingen in

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken. THV Rots

OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken. THV Rots OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken insert_v4.indd 1 20/03/14 12:29 MASTERPLAN 2020 Het ruimere plaatje OOSTERWEELVERBINDING Het plan In 2000 lanceerde de Vlaamse overheid het Masterplan 2020, met

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats...

Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats... Regio Antwerpen...3 Trams...3 Lijn 2 Hoboken - Linkeroever...3 Lijn 4 Hoboken Sint Pietersvliet...3 Lijn 8 Silsburg Bolivarplaats...4 Lijn 9 Linkeroever - Eksterlaar...4 Lijn 11 Eksterlaar - Melkmarkt...5

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte

Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte Fietsersbond Brussels Gewest Fietsersbond vzw Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel www.fietsersbond.be 02/502.68.51 1. Inleiding De Kanaalroute maakt deel uit van het

Nadere informatie

De Ring wordt breder en komt dichter bij de woningen op den Dam

De Ring wordt breder en komt dichter bij de woningen op den Dam Van: Wouter, Joke en Gust Van Mol Laukens Lange Slachterijstraat 137 2060 Antwerpen Aan: Vlaamse Regering p/a Ruimte Vlaanderen Koning Albert II-laan 19 bus 16 1210 Brussel Betreft: Bezwaarschrift voor

Nadere informatie

Naam Organisatie Naam Organisatie Panelleden Vlaams Agentschap Huub Vaneerdewegh. stedelijk wijkoverleg. AG stadsplanning Stad Antwerpen

Naam Organisatie Naam Organisatie Panelleden Vlaams Agentschap Huub Vaneerdewegh. stedelijk wijkoverleg. AG stadsplanning Stad Antwerpen Verslag Titel verslag: Infovergadering Brabo 2 Tramlijn naar Ekeren Datum en uur vergadering: Dinsdag 31 januari 2012 20 uur Plaats vergadering: Ekers Hof in Ekeren Volgnummer: 01 Aanwezigen Naam Organisatie

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Inspraak voor MER: 2695

Inspraak voor MER: 2695 InspraakvoorMER:2695 PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING Naamenvoornaam :WillyVanOverloop, Adres:Eikenlaan 13 Postcodeenwoonplaats :9111Belsele E mail * :bolster@telenet.be Inspraakals: Particulier

Nadere informatie

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit BRUNO DE BORGER, UA hoogleraar economie Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen Overzicht Basisprincipes van een goed mobiliteitsbeleid Toepassing

Nadere informatie

Mobiliteit aan de kust: TERUGBLIK Peter Norro

Mobiliteit aan de kust: TERUGBLIK Peter Norro Mobiliteit aan de kust: TERUGBLIK Peter Norro Debatthema s 4 grote thema s in het debat: bereikbaarheid leefbaarheid veiligheid vrijwaren natuur en milieu/duurzaamheid Natuurlijke producten (strand, duinen,

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Toelichting mobiliteit Antwerpen

Toelichting mobiliteit Antwerpen Toelichting mobiliteit Antwerpen 7 juni 2017 Maarten Vanderhenst 1 Het Masterplan 2020 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Waterwegen 1.3 Fietspaden 1.4 Verbetering weginfrastructuur 1.5 Noodzakelijke nieuwe weginfrastructuur

Nadere informatie

Oosterweelverbinding rechteroever : Knelpunten en suggesties

Oosterweelverbinding rechteroever : Knelpunten en suggesties Oosterweelverbinding rechteroever : Knelpunten en suggesties (Reader bij presentatie) 1. op en afrit Deurne i. op en afrit Deurne In de huidige plannen komt het nieuwe op en afrittencomplex dicht bij de

Nadere informatie

Alle kansen voor de scheepvaart. Waterwegen binnen het Masterplan

Alle kansen voor de scheepvaart. Waterwegen binnen het Masterplan 1 Alle kansen voor de scheepvaart Waterwegen binnen het Masterplan Het Masterplan: investeringen voor een vlotte scheepvaart Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen houdt het verkeer in Antwerpen mobiel, veilig

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

Fase 2 weldra van start

Fase 2 weldra van start INFOBRIEF 08/09/2016 Fase 2 weldra van start Momenteel werken we op het Eilandje aan de verlenging van tramlijn 7 naar de nieuwe keerlus in de Bataviastraat. De aannemer is nog volop bezig met het aanleggen

Nadere informatie

Niet alleen de bouw van een nieuw station!

Niet alleen de bouw van een nieuw station! Niet alleen de bouw van een nieuw station! Maar ook de heropwaardering van de stationsbuurt 1. Het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving 2. Creëren van een aangename levendige stationsbuurt

Nadere informatie

/ Beschrijvende fiche

/ Beschrijvende fiche / Beschrijvende fiche Beschrijvende fiche spoorinvesteringsproject Vlaanderen Ontwerpinvesteringsprogramma 2016-2020 Nieuwe Vlaamse spoorprioriteiten Project V-129: Spoorlijn 19 Mol Neerpelt - Hamont mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2

INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2 INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2 0. Inleiding / aanleiding In het Toekomstverbond zijn afspraken gemaakt voor een verbeterde en versterkte R2 als hoofdontsluiting voor de haven en die doorgaand verkeer

Nadere informatie

Informatieavond circulatieplan stad Gent

Informatieavond circulatieplan stad Gent Informatieavond circulatieplan stad Gent Intro Strategische keuze om van een vraag volgend mobiliteitsbeleid te evolueren naar een sturend mobiliteitsbeleid. Visie: creëren van een vlot bereikbare stad,

Nadere informatie

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014 Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt Tobias Verbruggen 21 oktober 2014 Inhoud Voka Kamer van Koophandel Limburg België als filekampioen Meer én gericht investeren Missing links Slimme kilometerheffing

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 1-16 november 2016 Fietsostrade Antwerpen - Lier Infomoment bewoners 16 november 2016 2-16 november 2016 AGENDA 20.00u 20.20u 20.30u 21.00u Welkomstwoord door

Nadere informatie

Masterplan Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. 30 maart 2010

Masterplan Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. 30 maart 2010 Masterplan 2020 Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 30 maart 2010 inhoud preambule proces masterplan 2020 opvolging regeringsbeslissing preambule Sinds nota prioriteiten

Nadere informatie

Vanaf februari werken in uw buurt. Tur, autem quaerciatium remperaecus re sanihillam. De nieuwe Turnhoutsepoort: Groen en veilig

Vanaf februari werken in uw buurt. Tur, autem quaerciatium remperaecus re sanihillam. De nieuwe Turnhoutsepoort: Groen en veilig Vanaf februari werken in uw buurt Tur, autem quaerciatium remperaecus re sanihillam De nieuwe Turnhoutsepoort: Groen en veilig Een groene en fietsvriendelijke Turnhoutsepoort In februari 2017 starten het

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

START - COLLOQUIUM Multi-modaal mobiliteitsconcept voor het Luchthavengebied. 10 maart 2009

START - COLLOQUIUM Multi-modaal mobiliteitsconcept voor het Luchthavengebied. 10 maart 2009 START - COLLOQUIUM Multi-modaal mobiliteitsconcept voor het Luchthavengebied 10 maart 2009 Het globale mobiliteitsconcept Op weg naar een multimodale bereikbaarheid van de luchthavenregio: Bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Aartselaar Verslag Velddag

Mobiliteitsplan Aartselaar Verslag Velddag Mobiliteitsplan Aartselaar Verslag Velddag 10-3-2016 Ronde 1 Openbaar vervoer GROEP 1 Thema 1: aanbod Vraag naar groter aanbod, meer diversiteit en teveel lijnen op hetzelfde traject. Betere aansluiting

Nadere informatie

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Academiejaar 2015-2016 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten DOCENT: Vandenhende

Nadere informatie

Heraanleg E40 Aalter. 14 mei 2014 Infovergadering Aalter

Heraanleg E40 Aalter. 14 mei 2014 Infovergadering Aalter Heraanleg E40 Aalter 14 mei 2014 Infovergadering Aalter Welkom Patrick Hoste Burgemeester Aalter Infovergadering 14 mei 2014 Historiek 1998: eerste schets + opmetingen 2004: eerste MER-rapport 2006: aangepaste

Nadere informatie

18 de Horta-infoavond 21 oktober 2015

18 de Horta-infoavond 21 oktober 2015 18 de Horta-infoavond 21 oktober 2015 Voorstadsnet Antwerpen? 1. Van knelpunten naar knooppunten (juni 2010): hoofdstuk Openbaar Vervoer Manu Claeys, straten-generaal 2. Naar een nieuw geïntegreerd netwerk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Kort : naar aanleiding van de plannen R11bis door Mortsel vraagt Natuurpunt Land van Reyen:

PERSBERICHT. Kort : naar aanleiding van de plannen R11bis door Mortsel vraagt Natuurpunt Land van Reyen: PERSBERICHT 18 september 2011 Red de berm(bis) Kort : naar aanleiding van de plannen R11bis door Mortsel vraagt Natuurpunt Land van Reyen: Het behoud van de berm langs de Krijgsbaan en Vredebaan te Mortsel;

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 PERSONTMOETING 24 MAART 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Een stand van zaken Uitgangspunten & aanpak Memorandum Feedback & vaststellingen Boodschap Openbaar vervoer potenties (Manu Claeys Peter

Nadere informatie

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Inzender dossier: Bouwheer: Stad Turnhout Stad Turnhout Ive Van Bouwel Campus Blairon 200 coördinator projecten

Nadere informatie

verslag Verslag fietsostrade Theaterzaal Vooruit tot uur Annemie De Wolf Deskundige communicatie

verslag Verslag fietsostrade Theaterzaal Vooruit tot uur Annemie De Wolf Deskundige communicatie Externe communicatie en burgerzaken Communicatie Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 36 verslag datum plaats duur verslag Verslag fietsostrade 5 september Theaterzaal Vooruit 20.00 tot 22.30 uur Annemie

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

RESOC-SERR Waas & Dender. Vrijdag 25/09/2015 Michael Eeckhout, dep. Mobiliteit, afd. BMV

RESOC-SERR Waas & Dender. Vrijdag 25/09/2015 Michael Eeckhout, dep. Mobiliteit, afd. BMV RESOC-SERR Waas & Dender Vrijdag 25/09/2015 Michael Eeckhout, dep. Mobiliteit, afd. BMV Inleiding Mobiliteit is afgeleide? Programma van AWV voor Oost-Vlaanderen Projecten in het Waasland N41 tussen Dendermonde

Nadere informatie

4ECONOMISCHE POORTEN

4ECONOMISCHE POORTEN 4ECONOMISCHE POORTEN 73 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert vijf poorten: de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende (in samenhang met de regionale luchthaven van Oostende)

Nadere informatie

Alleen met het juiste tracé naar de juiste overkapping

Alleen met het juiste tracé naar de juiste overkapping Alleen met het juiste tracé naar de juiste overkapping Analyse overkappingsonderzoek Antwerpse Ring - Historiek en politieke context (2004-2012) - Lectuur door straten-generaal: 8 conclusies 2012 straten-generaal

Nadere informatie

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden?

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden? Toelichtingen: Interpellatie over werkbezoek van de gouverneur aan Malle. Uit de pers konden we vernemen dat de gouverneur van Antwerpen samen met enkele gedeputeerden een werkbezoek brachten aan onze

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016 Infovergadering complex Aalter 12 september 2016 1 Welkom Patrick Hoste Wnd burgemeester Aalter 2 Heraanleg complex Aalter Vladimir Kostadinov Projectingenieur Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 3 Over de

Nadere informatie

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Heraanleg Antwerpsesteenweg 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500 km autosnelwegen Aanleg, onderhoud en verbeteren

Nadere informatie

TOELICHTING HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT Brussel, 4 maart 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

TOELICHTING HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT Brussel, 4 maart 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 1 TOELICHTING HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT Brussel, 4 maart 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 2 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Uitgangspunten Methode Hardware en software De scenario s

Nadere informatie

Hemiksem heeft slechts 3 toegangswegen. Grens Aartselaar, Schelle en Hemiksem. Gemeente wordt doormidden gesneden door een spoorlijn.

Hemiksem heeft slechts 3 toegangswegen. Grens Aartselaar, Schelle en Hemiksem. Gemeente wordt doormidden gesneden door een spoorlijn. Hemiksem Inwoners: 11.500 Oppervlakte: 5,44km² Bevolkingsdichtheid: 1997 inw./km² Aantal km wegen: 30.498 km Politiezone: Rupel (samen met: Niel, Schelle, Boom, Rumst) Kaart Hemiksem heeft slechts 3 toegangswegen.

Nadere informatie

Stanleystraat - Cuperusstraat Voorontwerp en concept

Stanleystraat - Cuperusstraat Voorontwerp en concept Waarom De Stanleystraat en de Cuperusstraat zijn een onderdeel van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Deze fietsostrade zorgt voor een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Antwerpen

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME?

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? In het plan-mer (milieueffectrapport) werden verschillende locaties voor de vertrek- en aankomstbundel voorgesteld en onderzocht: Pelikaan, Ramskapelle,

Nadere informatie

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1271 van WOUTER VANBESIEN datum: 15 mei 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ondertunneling tram 10 vanaf

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Hallo, Brussel is de filehoofdstad van Europa. De files los je niet op met meer wegen en auto s, maar met openbaar vervoer en de fiets. Elke dag komen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Probleemstelling Situering Oplossingsrichting Voorkeursscenario Scheiden van

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum naast Sint Anna. Infovergadering buurtbewoners Woensdag 28 september 2016

Nieuw woonzorgcentrum naast Sint Anna. Infovergadering buurtbewoners Woensdag 28 september 2016 Nieuw woonzorgcentrum naast Sint Anna Infovergadering buurtbewoners Woensdag 28 september 2016 Wat bouwen we in uw buurt? Floraliënlaan Fase 1 nieuw woonzorgcentrum met 180 kamers, 5 zorgflats, een dagverzorgingscentrum

Nadere informatie

14 februari Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing

14 februari Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing 14 februari 2014 Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing Vandaag besliste de Vlaamse Regering in overleg met de Stad

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie