De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015"

Transcriptie

1 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 In de Kamer werd op 1 juni de Programmawet 2015 ingediend. We hebben dus thans een meer concreet beeld over de maatregelen die hierin zijn opgenomen. Voor startende bedrijven zit er goed nieuws in de pijplijn. We bespreken hieronder de komende maatregelen in een kort overzicht. Hou er evenwel rekening mee dat het wetsontwerp nog dient goedgekeurd en dat in de loop van de behandeling van het wetsontwerp nog last minute wijzigingen mogelijk zijn. Van zodra de wet definitief is goedgekeurd zullen we de finale regeling behandelen in een aparte nieuwsbrief. 1. Algemeen Deze wet voert een belastingvermindering in voor natuurlijke personen voor de verwerving van nieuwe aandelen in een Startersvennootschap (waaronder we de vennootschap verstaan die voldoet aan de voorwaarden opgesomd onder 1.2 zonder te vallen onder de aldaar genoemde uitsluitingen). Deze belastingvermindering van 30% op het geïnvesteerde bedrag bij kleine ondernemingen 1 en van 45% bij micro-ondernemingen 2 is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden. De belastingvermindering geldt enkel voor inbrengen in geld, dus niet voor een inbreng in natura. Deze betaling in geld dient te gebeuren bij oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging binnen de eerste 4 jaar na oprichting. De verworven aandelen dienen ook tijdens 4 belastbare tijdperken aangehouden te worden. De inbreng kan ook via een Startersfonds of via een crowdfunding platform gebeuren. 1 Zie art. 15 W. Venn.: Kleine ondernemingen zijn vennootschappen die minstens aan 2 van de 3 volgende criteria voldoen: 1) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; 2) jaaromzet, (exclusief BTW): euro; 3) balanstotaal: euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. Deze criteria moeten bovendien ook op geconsolideerde wijze beoordeeld worden. Dus als op consolidatiebasis de onderneming NIET voldoet dan komt de investering NIET in aanmerking voor de tax shelter. Bij oprichting zal de vennootschap de beoordelingscriteria te goeder trouw dienen te schatten. 2 Micro-ondernemingen zijn vennootschappen die minstens aan 2 van de 3 volgende criteria voldoen: 1) balanstotaal van maximum euro; 2) omzet (exclusief BTW) van maximum EUR en 3) een gemiddeld personeelsbestand van maximum 10 personen. Ik merk op dat de vennootschap eveneens op geconsolideerde wijze moet beoordeeld worden. Dus als op consolidatiebasis de onderneming NIET voldoet aan de voorwaarden om als kleine onderneming te kwalificeren, dan komt de investering NIET in aanmerking voor de tax shelter. Bij oprichting zal de vennootschap de beoordelingscriteria te goeder trouw dienen te schatten. Pagina 1 van 8

2 De investering dient te gebeuren in een Belgische vennootschap of een Europese vennootschap met een Belgische inrichting die ten vroegste op 1 januari 2013 is opgericht. De Startersvennootschap mag maximum euro ontvangen in het kader van de tax shelter-regeling. De belastingvermindering geldt in een aantal gevallen niet, zoals onder andere wanneer de investering gebeurt in een Startersvennootschap die een aannemings- of dienstenovereenkomst heeft om een leidende werkzaamheid uit te oefenen in deze Startersvennootschap met een andere vennootschap waarvan de investerende belastingplichtige aandeelhouder is. De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingsplichtige meer dan 30% zou verwerven in de Startersvennootschap. De investeringen die voor de belastingvermindering in aanmerking komen zijn per belastingsplichtige gelimiteerd tot EUR per inkomstenjaar. 2 In welke ondernemingen investeren? Er moet geïnvesteerd worden in vennootschappen die cumulatief volgende voorwaarden vervullen: een binnenlandse vennootschap of een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in de Europese Economische Ruimte is gevestigd én die over een Belgische inrichting beschikt, en die niet-beursgenoteerd is; die zich als een kleine of micro-onderneming kwalificeert (zie voetnoot 1 en 2), en die ten vroegste op 1 januari 2013 werd opgericht, en die op het ogenblik van de investering minder dan vier jaar oud is (de datum van neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel is de representatieve datum). Indien de activiteit van de vennootschap bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, dan wordt de vennootschap geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon, of de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel van die andere rechtspersoon. Uitgesloten vennootschappen. De vennootschap komt evenwel niet in aanmerking voor de tax shelter als zij: is opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen; een beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap is; als statutair doel of als voornaamste activiteit vastgoedactiviteiten heeft (oprichting, verwerven, beheer, verbouwing, verkoop of verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in dergelijke vennootschappen) of een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten op onroerende goederen zijn ingebracht waarvan natuurlijke personen het gebruik hebben die in de vennootschap een opdracht of functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefenen, hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van die kinderen hebben Pagina 2 van 8

3 kapitaalverminderingen heeft doorgevoerd of dividenden uitgekeerd heeft; het voorwerp uitmaakt van een collectieve insolventieprocedure of zich bevindt in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure; is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst en ze haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten. 3 Welke investeringen komen in aanmerking? De inbrengen in geld die bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging worden besteed voor het inschrijven van nieuwe aandelen op naam die volledig worden volgestort van een Startersvennootschap geven recht op de tax shelter. Inschrijving op gedematerialiseerde aandelen komen bijgevolg niet in aanmerking. Evenmin geeft de inbreng in natura recht op de toepassing van de tax shelter. 3 De investeringen kunnen rechtstreeks gebeuren of via een crowdfundingplatform dat erkend is door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( beter gekend onder haar afkorting FSMA ). Komen eveneens in aanmerking: de bedragen die besteed worden om in te schrijven op de rechten van deelneming te verwerven in een erkend Startersfonds (zie hiervoor punt 1.4). Uitgesloten investeringen. Een aantal investeringen zijn uitgesloten: de verwerving van werkgeversaandelen die recht geven op een belastingvermindering; de verwerving van aandelen, rechtstreeks of via een Startersfonds 4, in een Startersvennootschap (a) waarvan de belastingplichtige rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijfsleider is; of (b) waarin de belastingplichtige als vast vertegenwoordiger optreedt van een vennootschap die bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie uitoefent in de Startersvennootschap; of (c) die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is en waarbij deze vennootschap tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich neemt in de Startersvennootschap; de verwerving, rechtstreeks of via een Startersfonds, voor het gedeelte dat de 30% van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap overschrijdt. 3 Ik merk op dat de inbreng in geld moet gebeuren, de Memorie van Toelichting stelt dit expliciet. Dit is echter in het wetsontwerp nergens met zoveel woorden te vinden tenzij eerder onrechtstreeks doordat gesteld wordt dat de betalingen voor aandelen of rechten van deelneming in aanmerking komen voor de belastingvermindering. (in het Frans: les sommes affectées à la libération d actions ou parts dans un fonds starters ) wat wijst op een geldelijke inbreng. 4 In de memorie van Toelichting wordt vermeld dat in geval van inbreng via een Startersfonds, een deel van de inbreng niet in aanmerking komt voor belastingvermindering. Deze proratering vinden we niet terug in de tekst van het Wetsontwerp. Volgens de Memorie van Toelichting zou het gedeelte dat niet in aanmerking komt bepaald worden volgens de verhouding tussen de aanschafwaarde van de aandelen van het fonds in de Startersvennootschap en de inbreng van alle deelnemers in het erkend Startersfonds. Bvb. een Startersfonds van 10 miljoen dat euro investeert en waar de proratering zou spelen, zou voor 1,5% geen belastingvermindering opleveren. Pagina 3 van 8

4 4. Startersfondsen De tax shelter kan dus ook bekomen worden indien wordt ingeschreven op deelbewijzen van erkende Startersfondsen. Het wetsontwerp voorziet een aantal voorwaarden waaraan dit Startersfonds moet voldoen om te kunnen erkend worden: het fonds moet erkend zijn door de FSMA het moet een fonds zijn met een vast aantal rechten van deelneming (en dus maw. kan het geen fonds zijn met veranderlijk kapitaal) de beheersvennootschap moet de inbrengen en opbrengsten uit vervreemding van de investeringen van het fonds voor minstens 80% beleggen in Startersvennootschappen en ten hoogste 20% mag aangehouden worden in de vorm van contanten bij een kredietinstelling die erkend is en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een lidstaat van de EER. Commentaar: de regeling van de Startersfondsen lijkt ons nog niet goed en/of niet voldoende uitgewerkt om rekening te houden met de specificiteiten van het private equity gebeuren. Zo wordt in de tekst altijd gesproken over rechten van deelneming. Deze terminologie wordt gebruikt in financieel recht voor de gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Deze fondsen zijn geen rechtspersonen maar worden als een onverdeeldheid beschouwd van degenen die de rechten van deelneming bezitten. Van de bestaande private equity fondsen in België is er geen enkel dat deze structuur heeft. Alle PE-fondsen zijn vennootschappen (die aandelen plaatsen bij hun investeerders). Slechts enkele PE-fondsen hebben een structuur van collectieve beleggingsinstelling (ICB) waarbij dan telkens voor een private privak is geopteerd. Deze soepele structuur laat toe voor de private privak te kiezen voor een NV, een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen. De tekst van het wetsontwerp lijkt deze mogelijkheden uit te sluiten. De tekst is bovendien zeer streng wat de beleggingsvoorschriften betreft. Beleggen in starters is een specifieke business en om bvb. als Belgisch fonds met enige omvang een voldoende aantal aantrekkelijke investeringsopportuniteiten te vinden in starters binnen de investeringsperiode (die meestal vier of vijf jaren bedraagt), is zeker geen evidentie. Of er initiatiefnemers zullen zijn die dergelijk engagement op zich durven nemen om voor minstens 80% in starters te beleggen, lijkt me persoonlijk zeer twijfelachtig. De tekst van de memorie van toelichting specifieert dat de 20% kan aangehouden worden in afwachting van een investering in kwalificerende aandelen. De wetgever blijkt te vergeten dat een fonds ook werkingkosten heeft en haar beheerskosten moet betalen. Dat een Startersfonds verplicht wordt om de participaties die verkocht worden te herbeleggen zoals de tekst duidelijk maakt, gaat volledig in tegen de werking van de P.E. fondsen vandaag. Wanneer deze een exit realiseren zal in regel de opbrengst worden aangehouden en niet opnieuw geïnvesteerd worden. Na de investeringsperiode stromen de gerealiseerde opbrengsten meestal stapsgewijs terug naar de aandeelhouders. Ook hier lijkt de regeling haaks te staan op de werking van PE-fondsen. Tenslotte merk ik op dat de tekst van het wetsontwerp spreekt van een beheersvennootschap. Dit houdt ook weer in dat een zelfbeheerd fonds zou uitgesloten zijn. Dit is nochtans een structuur die lichter is en dus minder kostelijk dan een dubbele structuur (fonds + beheersvennootschap) wat toch zou moeten mogelijk zijn. Ik ga er immers van uit dat Startersfondsen per definitie kleinere fondsen zullen zijn en dat elke mogelijkheid om de kostenstructuur zo licht mogelijk te maken, best volledig wordt benut. Pagina 4 van 8

5 5. De Tax Shelter De investeringen in Startersvennootschappen of Startersfondsen komen dus in aanmerking voor de tax shelter. Dit houdt in dat (als aan alle voorwaarden is voldaan), het geïnvesteerde bedrag, bvb euro, in aanmerking komt als belastingkrediet voor 30 % in het geval van kleine vennootschappen en 45 % in het geval van microvennootschappen. In ons voorbeeld zal resp euro en euro in aanmerking komen als belastingvermindering. Bij een investering via een Startersfonds lijkt het belastingkrediet steeds beperkt te zijn tot 30%. Er is immers geen mechanisme voorzien in het wetsontwerp om op basis van de reële investeringen door het Startersfonds in kleine of microvennootschappen een soort van pro ratering toe te passen. Deze belastingvermindering wordt dan toegepast op de federale belastingen maar kan ook aangerekend worden op de gewestelijke personenbelasting die betrekking heeft op de gezamenlijke belaste inkomsten. De belastingvermindering is NIET terugbetaalbaar NOCH overdraagbaar naar een volgende belastbaar tijdperk. Voor welk jaar komt de tax shelter in aanmerking? Bij een rechtstreeks investering zal de tax shelter kunnen ingeroepen worden in het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. Bvb. een investering op 5 juli 2015 zal in het aanslagjaar 2016 kunnen verrekend worden op de belastingen op de inkomsten van Bij een investering via een Startersfonds is het wat ingewikkelder. De geïnvesteerde som zal in aanmerking komen als tax shelter in het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het Startersfonds zijn beleggingsverplichting heeft bereikt. Indien bvb. in augustus 2015 wordt geïnvesteerd in een Startersfonds en dit fonds slaagt erin in het jaar % of meer in Startersvennootschappen te investeren, dan zal de tax shelter gelden in het aanslagjaar Welk bewijs te leveren om de tax shelter te kunnen genieten? De belastingplichtige dient aan te tonen dat: hij een kwalificerende investering heeft gedaan (bedrag, datum, bewijs van investering in een Startersvennootschap of Startersfonds); hij de aandelen of rechten van deelneming in het Startersfonds in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft 5 en deze nog in zijn bezit heeft op het einde van het belastbaar tijdperk. De Koning zal nog bepalen hoe het beoogde bewijs dient geleverd te worden. 5 De tekst maakt hier geen onderscheid tussen een rechtstreekse investering en een investering via een Startersfonds. Nochtans is in dit tweede geval de regeling slechts van toepassing van zodra het fonds aan haar investeringsverplichtingen heeft voldaan. Dit zal dus meestal NIET in het jaar zijn waarin de belastingplichtige in het Startersfonds heeft belegd; dit zal dus meestal in een eerder belastbaar tijdperk gebeurd zijn. Pagina 5 van 8

6 6. Financiële grenzen De tax shelter voor investeringen in Startersvennootschappen en/of fondsen is aan enkele financiële beperkingen onderworpen: euro: is het maximale investeringsbedrag dat een belastingplichtige in een gegeven aanslagjaar in aanmerking kan laten nemen voor de belastingsvermindering; of een max. belastingvermindering van resp tot euro; euro: is het maximale bedrag dat een Startersvennootschap mag ophalen in het kader van de tax shelter regeling. Dit plafond is een absolute grens, geen jaarlijkse limiet. Hoe het dan moet bij een kapitaalverhoging ten belope van bvb euro waaraan een aantal natuurlijke personen deelnemen die voor de tax shelter in aanmerking wensen te komen, wordt allicht een aantrekkelijk debat tussen de kandidaat-investeerders 7. Aanwending van de opgehaalde middelen De Startersvennootschap mag de opgehaalde middelen in het kader van de tax shelterregeling niet aanwenden voor het uitkeren van dividenden of de aankoop van aandelen noch voor het verstrekken van leningen. 8. Verplichtingen om de belastingvermindering te behouden 8.1 Houdplicht De belastingplichtige die de tax shelter heeft genoten zal jaarlijks gedurende de volgende vier belastbare tijdperken het bewijs moeten leveren dat hij de aandelen in de Startersvennootschap of de rechten van deelneming in het Startersfonds nog in zijn bezit heeft. Enkel bij overlijden van de belastingplichtige vervalt deze verplichting. Wordt dit bewijs niet geleverd dan wordt de belastingvermindering pro rata temporis terug genomen. De belastingvermindering wordt terug genomen voor 1/48 ste van de belastingvermindering vermenigvuldigd met het aantal maanden tot het einde van de periode van 48 maanden. Volgens de Memorie van Toelichting wordt er van uit gegaan dat bij een vervreemding deze vervreemding is gebeurd op 1 januari van het belastbaar tijdperk, wat dus inhoudt dat steeds 12 maanden van de belastingvermindering wordt terug genomen (ook al is de vervreemding maar bvb. in november van dat belastbaar tijdperk gebeurd!). Stippen we nog aan dat de redactie van de houdplicht blijkbaar uit het oog verliest dat de belastingvermindering bij het investeren in een Startersfonds blijkbaar in een later aanslagjaar kan gebeuren dan het jaar dat betrekking heeft op het investeringsjaar. Zo wordt enerzijds gesteld dat het bewijs moet geleverd dat de aandelen of deelbewijzen van het starterfonds nog in bezit zijn van de belastingsplichtige in de volgende vier belastbare tijdperken. We interpreteren dit zo dat indien een belastingvermindering genoten wordt voor aanslagjaar 2016 de investering ook tijdens de AJ daarna tot en met 2020 moet behouden blijven. Pagina 6 van 8

7 In de volgende paragraaf wordt echter de sanctie bepaald voor als dit niet gebeurd. Hier wordt gesteld dat een sanctie volgt wanneer de aandelen of rechten van deelneming worden vervreemd binnen de 48 maanden na de aanschaffing ervan. Hieruit zouden we kunnen concluderen dat een rechtstreekse investering in bvb slechts moet aangehouden worden tot en met Bij een Startersfonds lijken we echter in de knoop te raken. We kunnen slechts genieten van de belastingvermindering vanaf het ogenblik dat het Startersfonds de investeringsverplichting is nagekomen. Veronderstellen we dat we in 2015 investeren en dat het fonds in 2017 aan haar investeringsverplichting heeft voldaan. Aanslagjaar 2018 kunnen we de belastingvermindering genieten. Hoe zit het dan met de houdplicht? Volgens de regel van de vier belastbare tijdperken, moeten we aanhouden tot en met AJ Volgens de regel dat we kunnen vervreemden binnen de 48 maanden na de aanschaffing, kunnen we reeds vervreemden in 2020! De Memorie van toelichting helpt ons niet echt want die stelt dat de vennootschap en het erkend Startersfonds gevraagd worden in het jaar van de inbreng en de vier volgende jaren attesten af te leveren. 8.2 Investeringsplicht Voor het Startersfonds is er nog een bijkomende voorwaarde. Ze dient haar investeringsplicht na te leven, hetgeen inhoudt dat minstens 80% van haar middelen dient geïnvesteerd te zijn en te blijven in Startersvennootschappen. Deze investeringsverplichting dient nageleefd gedurende de 48 maanden die volgen op de inbreng in een erkend Startersfonds. Even concreet. Stel het Startersfonds voldoet in 2017 (ons hoger voorbeeld) aan haar investeringsverplichting. De investeerder in het fonds geniet dan in 2018 zijn belastingvermindering. Maar dient het fonds dan zijn investeringverplichting te behouden tot 48 maanden na de inbreng of voor de 48 maanden vanaf het ogenblik dat ze voor het eerst haar investeringsverplichting voldeed? De tekst van het wetsontwerp doet duidelijk het eerste veronderstellen maar erg logisch lijkt ons dit niet. Er is nog een ander probleem met de investeringsplicht. Afgezien van de wijze waarop we de duur van het voldoen aan de investeringsplicht moeten interpreteren, stelt de memorie van toelichting duidelijk dat het fonds maar zal voldoen aan deze investeringsplicht gedurende de gestelde termijn indien de opbrengst van een vervreemding van investeringen niet volledig is wederbelegd. Het wetsontwerp legt bijgevolg de verplichting op om niet allee het investeringspeil te bereiken gedurende de investeringsperiode van het fonds maar bovendien om dit peil aan te houden gedurende de houdperiode. Als we even de worse case interpretatie aanhouden, zou dit betekenen dat een fonds dat slechts aan het einde van haar investeringsperiode van 5 jaar (de meeste PE-fondsen hanteren een investeringsperiode van 4 of 5 jaren) haar investeringsdrempel haalt en bijgevolg vanaf het zesde jaar (eerste jaar dat de tax shelter kan genoten worden) tot en met het tiende jaar 80% invested moet zijn en blijven. Deze regel druist regelrecht in tegen de gevestigde praktijk dat PEfondsen vanaf het afsluiten van hun investeringsperiode de opbrengsten van de exits die ze realiseren stapsgewijs uitkeren aan hun aandeelhouders. Pagina 7 van 8

8 Besluit Het is de bedoeling dat de nieuwe bepalingen vanaf 1 juli 2015 in werking treden. Op dit ogenblik blijft het in België een groot probleem voor startende ondernemingen om aan kapitaal te geraken. Het interessante aan de Programmawet is dat ze bijzonder interessante maatregelen uitvaardigt waardoor het voor jonge en startende ondernemingen allicht makkelijker wordt om aan kapitaal en leningen te geraken. We hopen dat dit ook een fundamentele oplossing zal aanleveren voor de zogenaamde equity gap. In het buitenland zijn een aantal vergelijkbare systemen van kracht die daar alvast veel succes kennen. Zo onder meer de SEIS-regeling in het Verenigd Koninkrijk (het Seed Enterprise Investment Scheme ). Intussen roept de tekst vooral op het vlak van de Startersfondsen nog heelwat vragen op. Een aantal bepalingen lijken de Startersfondsen ernstig te benadelen tegenover een rechtstreekse investering in een Startersvennootschap en ik noem onder meer (onder voorbehoud dat we de juiste interpretatie aanhouden): - de onzekerheid bij instap in een Startersfonds of de investeringsdrempel zal gehaald worden en de aandeelhouder van het fonds dus daadwerkelijk kan genieten van de tax shelter; - het tijdsverloop tussen de investering en de mogelijkheid om de tax shelter te genieten gezien deze afhankelijk is van het tijdstip waarop de investeringsdrempel wordt bereikt; - het feit dat de tax shelter beperkt is tot 30% van mijn investering terwijl ik bij een rechtstreeks investering in een microvennootschap tot 45 % kan genieten; - de omstandigheid dat ik blijkbaar een veel langere houdperiode onderga dan bij een rechtstreekse investering; - de omstandigheid dat ik nog eens het risico loop dat een deel van de belastingvermindering wordt teruggenomen omdat het fonds de investeringsdrempel niet voldoende lang aanhoudt. Ik hoop dat tegen de finale goedkeuring nog een aantal verduidelijkingen en verbeteringen (lees: versoepelingen) worden aangebracht. Anders dreigt dit deel van de regeling dode letter te worden. Ik kan niet genoeg toejuichen dat er eindelijk een regeling komt om starters aan kapitaal te helpen. Ik voorzie dan ook een groot succes voor de maatregelen. Dit zal echter ook afhangen van de respons die er komt om via Startersfondsen een eenvoudige(re) instap te leveren aan de belangstellende investeerders die niet de moeite wensen te doen of niet de tijd of vaardigheden hebben om zelf startersinvesteringen te evalueren en op te volgen. Ik kom hierop zeker terug van zodra de definitieve teksten beschikbaar zijn. Redactie: Juni John Neven Neven & Partners BVBA Pagina 8 van 8

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 18 augustus 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Programmawet van 10 augustus 2015. Hierin

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde startersvennootschappen

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde startersvennootschappen De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde startersvennootschappen Op 18 augustus 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Programmawet van 10 augustus 2015 waarin een aantal

Nadere informatie

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u...

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Page 1 of 10 Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen.

In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 van 9 14/06/2015 11:33 Ondersteuning van startende ondernemingen In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 Fiscaal

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s?

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? 1. Inleiding Mrs. Cécile Matton Lawyer cm@tetralaw.com Mr. Jean-Philippe Smeets Partner jps@tetralaw.com In principe zou er binnenkort

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN. Georg Szabo - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron

CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN. Georg Szabo - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron INHOUD 1. Definitie : wat is crowdfunding 2. Historiek, omvang en kadering 3. Soorten Crowdfunding 4. Juridische

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De wijzigingen in de fiscaliteit die de laatste twee jaren werden doorgevoerd hebben ingrijpende implicaties voor de investeringsvennootschappen.

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 44189 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2014 OM 9u.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2014 OM 9u. AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PINGUIN NV IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PINGUIN NV IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. "PINGUIN Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Romenstraat 3 Kruispuntbank van Ondernemingen : ondernemingsnummer 0402.777.157 Voorheen Handelsregister te Ieper

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak?

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Bij wet van 18 december 2015 werd de Europese Boekhoudrichtlijn omgezet in Belgisch recht. Hierdoor wijzigde de bestaande definitie

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering?

Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering? p. 4/ De programmawet van 10 augustus 2015 (2) Maatregelen voor

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN BIJLAGE 1 MKB-definitie AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (2003/361/EG)

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

Afschaffing effecten aan toonder

Afschaffing effecten aan toonder Afschaffing effecten aan toonder Een aandachtspunt voor kmo s Is dit iets voor mij? Wat moet ik doen? En wanneer? Inleiding De wet van 14 december 2005 voorziet in de afschaffing van alle effecten aan

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie