Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht"

Transcriptie

1 Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

2

3 Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT

4 GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht Contactpersoon: Dhr. J. Sakko Uitvoering: Natuur-Wetenschappelijk Centrum Samenstelling: Mevr. M. Vervoort Foto voorzijde: Luchtfoto Sliedrecht d.d. 27 april 2006 (door Piet Bijl) Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht. [Samenst.: Vervoort, M.,] - Ill. Met lit.opg. Dordrecht: Strix/NWC Trefw.: Bestendig beheer, onderhoud, ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichting, gedragscode, Sliedrecht ISBN: p / W542 Niets uit deze uitgave mag worden openbaargemaakt, danwel verveelvoudigd, door middel van; druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de opdrachtgever. Dordrecht, augustus 2012

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Toepassing Doel Leeswijzer 9 2. Wettelijk kader Verbodsbepalingen Flora- en faunawet Beschermde soorten Zorgplicht Vrijstellingsmogelijkheden Algemeen geldende eisen gedragscode Geldigheid gedragscode Toepassing gedragscode Algemene uitgangspunten Informatievoorziening Inventarisatie natuurwaarden Opstellen ecologisch werkprotocol Informeren van uitvoerders Verantwoordelijkheid Algemeen Voorbereiding Uitvoering Communicatie Onvoorziene omstandigheden Onverwacht opduiken van een soort Twijfel Bijzondere gevallen Noodgeval of calamiteit Registratie en handhaving Evaluatie en aanpassing van de gedragscode Praktische uitvoering Gedragsregels Stoplichtbenadering Natuurkalender Algemene gedragsregels Bestendig beheer en onderhoud Maaien en klepelen van gazon en sportvelden Maaien en klepelen van ruw gras 37

6 5.3. Maaien van oevers en moeras Snoeien (bomen, struiken en heesters) Dunnen van houtopstanden, rooien van bomen en struiken Onkruidbestrijding (chemisch en/of borstelen) Onkruidbestrijding (schoffelen) Schonen (uitmaaien) van wateren Baggeren van wateren Afvoeren (versnipperen) van (natuurlijk) afval Onderhoud van oevers Onderhoud van verhardingen Onderhoud van gebouwen Onderhoud van hekken, rasters en roosters Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Grondwerkzaamheden (bouwrijp maken van terreinen) Dempen van wateren Overige werkzaamheden aan wateren en oevers Sloop, renovatie en achterstallig onderhoud van gebouwen Kappen en rooien van bomen, verwijderen van struiken en hoog opgaande beplanting Plaatsen van hekken, rasters en roosters Achterstallig onderhoud aan terreinen en groenvoorzieningen Wijziging in beheer en onderhoud 151 Bijlage 1: Tabellen soorten Flora- en faunawet Bijlage 2: Vogels en de Flora- en faunawet Bijlage 3: Vleermuizen en de Flora- en faunawet Bijlage 4: Afsprakenformulier gedragscode

7 Inleiding 1. Inleiding 1.1. Aanleiding De gemeente Sliedrecht wil haar omgang met de verplichtingen die voortvloeien uit de Flora- en faunawet stroomlijnen. Dit wil de gemeente doen door het opstellen van een gedragscode, die tevens functioneert als praktische handleiding, op basis waarvan iedere ambtenaar die te maken heeft met bestendig beheer en onderhoud en/of ruimtelijke ingrepen, zelf vroegtijdig inzicht kan krijgen in de (mogelijk) geldende verplichtingen, het eventueel benodigde onderzoek en de tijd die het traject naar schatting vergt Toepassing Deze gedragscode is van toepassing op het bestendig beheer en onderhoud en de ruimtelijke ingrepen (als bedoeld in art. 16b lid 1 sub a van het Vrijstellingenbesluit) die worden uitgevoerd in de gemeente Sliedrecht. Werkzaamheden binnen de gemeente Sliedrecht, die hiertoe behoren, zijn: Bestendig beheer en onderhoud Maaien en klepelen van gazon en sportvelden; maaien en klepelen van ruw gras; maaien van oevers en moeras; snoeien (bomen, struiken en heesters); dunnen van houtopstanden, rooien van bomen en struiken; onkruidbestrijding (chemisch en/of borstelen); onkruidbestrijding (schoffelen); schonen (uitmaaien) van wateren; baggeren van wateren; afvoeren (versnipperen) van (natuurlijk) afval; onderhoud van oevers; onderhoud van verhardingen; onderhoud van gebouwen. Deze werkzaamheden zijn er op gericht de bestaande situatie in stand te houden en worden binnen de gemeente Sliedrecht al langer op eenzelfde wijze uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd ter bescherming van wilde flora en fauna en de instandhouding van natuurlijke habitats, ten aanzien van het onderhoud van de waterstaatkundige infrastructuur en landinfrastructuur, in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu 7

8 Inleiding wezenlijk gunstige effecten. In geval van achterstallig onderhoud, of een ingrijpende wijziging van het beheer, zoals toepassing van nieuwe technieken of machines, is sprake van een ruimtelijke ingreep (zie hieronder). Ruimtelijke ingrepen Grondwerkzaamheden (bouwrijp maken van terreinen); dempen van wateren; overige werkzaamheden aan en achterstallig onderhoud van wateren en oevers; sloop, renovatie en achterstallig onderhoud van gebouwen; wijziging in beheer of onderhoud; rooien en kappen van bomen, verwijderen van struiken en hoog opgaande beplanting; plaatsen van hekken, rasters en roosters; achterstallig onderhoud aan terreinen en groenvoorzieningen Doel Dit rapport heeft tot doel om, in combinatie met de bijlage Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht, inzicht te geven in de verplichtingen die er in geval van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in de gemeente Sliedrecht gelden. Bovendien geldt dit document als gedragscode, die ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), om zo, in geval van bestendig beheer en onderhoud, een vrijstelling te krijgen voor soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet en voor vogels (zie bijlage 1-3) en om, in geval van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, een vrijstelling te krijgen voor soorten van tabel 2. Voor tabel 3-soorten en vogels kan de gedragscode als leidraad worden gebruikt. Door het volgen van de gedragsregels uit deze gedragscode kunnen negatieve effecten op beschermde soorten, als gevolg van beheers- en onderhoudswerkzaamheden en/of ruimtelijke ingrepen, worden voorkomen of beperkt en zal het in veel gevallen niet meer nodig zijn om een ontheffing aan te vragen. Dit vereenvoudigt procedures en voorkomt veel vertraging. Voor tabel 3-soorten en vogelsoorten dient, bij overtreding van verbodsbepalingen, echter te allen tijde ontheffing (op grond van een wettelijk belang, zie 2.2) aangevraagd te worden. Bovendien is de gedragscode in geen geval een vrijbrief voor het niet uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna. De omgang met de Flora- en faunawet in geval van bestendig beheer en onderhoud is opgenomen in hoofdstuk 5 van het voorliggende rapport. De omgang in geval van ruimtelijke ingrepen is opgenomen in hoofdstuk 6. 8

9 Inleiding 1.4. Leeswijzer Het effect van bestendig beheer en onderhoud en/of een ruimtelijke ingreep op beschermde soorten hangt af van de gebruikte beheersvorm of de aard van de ingreep en van waar en wanneer de soorten zich in het terrein (of object) bevinden. Deze gedragscode bestaat uit een opsomming van de in 1.2 genoemde beheers- en onderhoudsvormen en ruimtelijke ingrepen die in de gemeente Sliedrecht toegepast kunnen worden; daarbij worden de soorten of soortgroepen aangegeven die door de genoemde beheers- en onderhoudsvorm en/of ruimtelijke ingreep mogelijkerwijze benadeeld worden. In combinatie met de bijlage 'Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht kan, door middel van onderstaand stappenplan (zie ook figuur 1), met deze gedragscode bepaald worden met welke soorten daadwerkelijk rekening gehouden moet worden bij een bepaalde beheers- en onderhoudsvorm en/of ruimtelijke ingreep: Stap 1 De vorm van beheer en onderhoud en/of ruimtelijke ingreep bepaalt met welke (beschermde) dier- en/of plantensoorten men te doen kan krijgen. Aan de hand van hoofdstuk 5 (bestendig beheer en onderhoud) en hoofdstuk 6 (ruimtelijke ontwikkeling en inrichting) kan worden achterhaald met welke zwaarder beschermde soorten (mogelijk) rekening moet worden gehouden. Stap 2 Met behulp van de bijlage 'Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht' kan per soort opgezocht worden of deze, op basis van bekende en mogelijke verspreiding, in Sliedrecht aanwezig is, of kan zijn, in het gebied dat de bepaalde vorm van beheer en/of de ruimtelijke ingreep zal ondergaan. Mogelijk moet aanvullend veldonderzoek verricht worden om zekerheid te verkrijgen omtrent het al dan niet voorkomen van een bepaalde soort. Of dit noodzakelijk is, dient door een ecologisch deskundige op het gebied van de betreffende soort (zie * pagina 10) te worden bepaald. Er kan ook worden gekozen voor een geschiktheidsonderzoek, waarbij door de ecologisch deskundige de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten wordt bepaald. Indien het plangebied voor bepaalde beschermde soorten potentieel geschikt is, zal de betreffende deskundige aangeven dat alsnog aanvullend veldonderzoek naar het daadwerkelijk voorkomen van de soort(en) uitgevoerd dient te worden. Indien geen aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, geldt het voorzorgsbeginsel: Bij twijfel over het voorkomen van een soort wordt de soort als aanwezig beschouwd en wordt hiernaar gehandeld. Stap 3 Uiteindelijk is sprake van één van de volgende drie uitkomsten: 9

10 Inleiding Een soort komt zeker niet voor in het gebied waar het beheer of onderhoud en/of de ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden: de vorm van beheer of onderhoud en/of ruimtelijke ingreep is geen probleem met betrekking tot deze soort; een soort komt mogelijk voor in het gebied waar het beheer of onderhoud en/of de ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden: aanvullend veldonderzoek is nodig, of het voorzorgsbeginsel wordt aangehouden (de soort wordt als aanwezig beschouwd); een soort komt zeker voor in het gebied, waar het beheer of onderhoud en/of de ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden: in dit geval gelden er bepaalde gedragsregels. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 5 (bestendig beheer en onderhoud) en hoofdstuk 6 (ruimtelijke ontwikkeling en inrichting) bij de betreffende vorm van bestendig beheer en onderhoud en/of ruimtelijke ingreep. Als duidelijk is met welke beschermde soort(en) rekening gehouden moet worden, kunnen per soort de voorwaarden worden uitgezocht, waaraan bij de betreffende beheersvorm en/of ruimtelijke ingreep moet worden voldaan en welke handelswijze moet worden gehanteerd. Bij meerdere soorten zal een combinatie gevonden moeten worden, waarbij alle maatregelen ten aanzien van alle betrokken soorten uitgevoerd worden. * Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of op MBO niveau een opleiding heeft afgrond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming; en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied. (Bron: Ministerie van EL&I) Bovendien is deskundigheid op het gebied van de betreffende soort noodzakelijk. 10

11 Inleiding STAP 1 Voornemen BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN INRICHTING WELKE BESCHERMDE SOORT(EN) WORDEN MOGELIJK BEÏNVLOED? Op basis van rapport Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht STAP 2 WELKE BESCHERMDE SOORT(EN) KOMEN (MOGELIJK) IN HET PLANGEBIED VOOR? Op basis van rapport Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht MOGELIJKE SOORTEN Op basis van verspreidingsarealen VELDINVENTARISATIE Door ecologisch deskundige(n) GESCHIKTHEIDSONDERZOEK Door ecologisch deskundige(n) STAP 3 ZEKERE SOORTEN Op basis van waarnemingen VOORZORGSBEGINSEL Bij twijfel over het voorkomen van een soortwordt de soort als aanwezig beschouwd en wordt hiernaar gehandeld. Inzicht BEPAALDE HANDELSWIJZE Figuur 1. Stappenplan Inventarisatie beschermde soort(en) bij bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en de Flora- en faunawet. 11

12 Inleiding 12

13 Wettelijk kader 2. Wettelijk kader 2.1. Verbodsbepalingen Flora- en faunawet De Flora- en faunawet is de nationale wet waarin het soortbeschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn geïmplementeerd zijn. De Flora- en faunawet beschermt alle inheemse zoogdieren (op de Huismuis, de Bruine rat en de Zwarte rat na), vogels, reptielen en amfibieën. Bij de vissen, ongewervelde dieren en planten zijn alleen die soorten beschermd die als zodanig zijn aangewezen. De Flora- en faunawet verbiedt het volgende: Artikel 8: Beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te beschadigen, te ontwortelen en/of van hun groeiplaats te verwijderen. Artikel 9: Beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen en/of op te sporen. Artikel 10: Beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. Artikel 11: Nesten, holen of andere voortplantings-, vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen, te verstoren. Artikel 12: Eieren van dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen, te vernielen. Artikel 13: Beschermde dieren dan wel nesten, eieren of producten van dieren en/of planten of producten van planten te bemachtigen, onder zich te hebben en/of te verplaatsen Beschermde soorten De soorten die door middel van de Flora- en faunawet beschermd zijn, worden onderverdeeld in drie groepen (zie ook bijlage 1-3): Algemene soorten (tabel 1-soorten) Voor deze groep algemeen beschermde soorten geldt in geval van bestendig beheer en onderhoud en/of ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig (zie ook bijlage 1). Voor deze soorten geldt alleen de algemene zorgplicht (zie 2.3 Zorgplicht ). Overige soorten (tabel 2-soorten) Voor tabel 2-soorten geldt dat, als gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode, geen ontheffing nodig is in geval van bestendig beheer en onderhoud en/of ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (zie ook bijlage 1). Deze gedragscode dient door een 13

14 Wettelijk kader sector of ondernemer zelf opgesteld te worden en goedgekeurd te zijn door het Ministerie van EL&I. Indien niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode én geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en/of verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Deze wordt beoordeeld op de volgende punten: In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats aangetast door de geplande activiteiten? Komt de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort(en) niet in gevaar? Voor deze soorten geldt tevens de algemene zorgplicht (zie 2.3 Zorgplicht ). Soorten van bijlage IV EU Habitatrichtlijn, vogels en soorten van bijlage I Besluit vrijstelling beschermde planten- en diersoorten (tabel 3-soorten en vogels) Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en vogels Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en vogels geldt alleen nog vrijstelling van de activiteiten bestendig beheer en onderhoud als dit gebeurt in het kader van één van de afwijkingsmogelijkheden genoemd in de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn. Als voor deze soorten de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en/of verblijfplaats niet gegarandeerd kan worden is altijd een ontheffing nodig. Indien mitigerende maatregelen genomen kunnen worden, die de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en/of verblijfplaats wel garanderen, hoeft voor tabel 3-soorten en vogels geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Indien gewenst kan een ontheffing aangevraagd worden om de mitigerende maatregelen goed te laten keuren. Bij voldoende mitigatie zal deze ontheffing vervolgens formeel worden afgewezen. Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn kan een ontheffing alleen verleend worden op grond van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn. Dit zijn: Bescherming van flora en fauna; Volksgezondheid of openbare veiligheid; Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. Met betrekking tot vogels is het overtreden van verbodsbepalingen gedurende het broedseizoen (globaal half maart-half juli, soortspecifiek) altijd verboden. Beheer en ruimtelijke ingrepen dienen daarom buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. Daarnaast is voor vogels met een vaste nest- of verblijfplaats jaarrond een ontheffing nodig als de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats niet 14

15 Wettelijk kader gegarandeerd kan worden. Een ontheffing met betrekking tot vogels kan alleen verleend worden op grond van een belang uit de Vogelrichtlijn (zie ook bijlage 2). Dit zijn: Bescherming van flora en fauna; Volksgezondheid of openbare veiligheid; Veiligheid van het luchtverkeer. Soorten Bijlage I Besluit beschermde planten- en diersoorten Voor Bijlage 1-soorten (andere soorten dan de soorten van de Vogelrichtlijn of bijlage IV van de Habitatrichtlijn) van het Besluit vrijstelling beschermde planten- en diersoorten (hierna: Besluit) geldt vrijstelling van de activiteiten bestendig beheer en onderhoud in het kader van alle belangen uit het Besluit. Voor deze soorten kan een ontheffing alleen verleend worden op grond van een wettelijk belang uit dit Besluit. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Bescherming van flora en fauna; Volksgezondheid of openbare veiligheid; Dwingende reden van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. De ontheffingsaanvraag voor bijlage IV-soorten, vogels met vaste verblijfplaats en soorten van Bijlage I van het Besluit wordt beoordeeld op de volgende punten: In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats aangetast door uw activiteiten? Is er een wettelijk belang? Is er geen andere bevredigende oplossing? Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? Ook geldt voor soorten van tabel 3 en vogels de algemene zorgplicht (zie 2.3 Zorgplicht ) Zorgplicht Naast de bescherming van soorten in het algemeen is ook de zogenaamde intrinsieke waarde van individuen van belang. In artikel 2 van de Flora- en faunawet wordt de zogenaamde zorgplicht genoemd. Deze plicht houdt in dat alle mogelijke nadelige gevolgen voor (alle) planten en dieren zoveel mogelijk vermeden moeten worden (voor zover redelijk), bijvoorbeeld door een Egel die zich op een werkterrein bevindt te verplaatsen, voordat gestart wordt met bepaalde werkzaamheden (hiervoor is eerst een inspectie te voet van het werkterrein nodig). 15

16 Wettelijk kader 2.4. Vrijstellingsmogelijkheden Het overtreden van één of meer van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet is in geval van beheer en onderhoud en/of ruimtelijke ingrepen meestal niet te voorkomen. Om deze verbodsbepalingen te mogen overtreden is per betreffende soort een ontheffing nodig, die aangevraagd moet worden bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I, begeleid door een activiteitenplan. Een ontheffing is echter niet nodig als er een vrijstelling geldt. Of er sprake is van een vrijstelling hangt af van de betreffende soort en of er een goedgekeurde gedragscode voorhanden is, waarbinnen gewerkt wordt (zie ook figuur 2 en 3) Algemeen geldende eisen gedragscode Een gedragscode dient te beschrijven hoe, voorafgaand en tijdens de werkzaamheden, wordt gehandeld om te voorkomen dat beschermde soorten ter plaatse verdwijnen, of dat dieren worden gedood of verwond raken, dat hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen beschadigd, vernield of verstoord worden, of dat hun eieren worden beschadigd of vernield (m.a.w. om te voorkomen dat verbodsbepalingen worden overtreden). Volgens het Vrijstellingenbesluit bij de Flora- en faunawet wordt een gedragscode slechts goedgekeurd, indien hierin een werkwijze is beschreven, waarmee afdoende gewaarborgd is dat ten aanzien van beschermde soorten: Geen benutting of economisch gewin plaatsvindt; zorgvuldig wordt gehandeld; geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; er in het geval van soorten genoemd in bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde planten- en diersoorten en bijlage IV van de Habitatrichtlijn en van vogelsoorten geen andere bevredigende oplossing bestaat Geldigheid gedragscode Deze gedragscode betreft de omgang met de Flora- en faunawet in het kader van zowel bestendig beheer en onderhoud als ruimtelijke ingrepen in de gemeente Sliedrecht (zie 1.2). Voor de vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet dient de gemeente Sliedrecht de overeengekomen algemene gedragsregels (hoofdstuk 4) en aanvullende specifieke gedragsregels (hoofdstuk 5 en 6) in de praktijk na te leven. Het betreft hier een basisgedragscode, waarvan in specifieke situaties kan worden afgeweken, of die in specifieke situaties met nadere beschermende maatregelen kan 16

17 Wettelijk kader worden uitgebreid. Een afwijking dient echter altijd te worden gedocumenteerd en gemotiveerd: Op basis van een oordeel van een deskundige, dient onderbouwd te worden waarom het in het concrete geval niet mogelijk is om volgens de gedragscode te werken en dient onderbouwd te worden dat die andere werkwijze geen afbreuk doet aan (of zelfs beter is voor) het duurzaam voortbestaan van (populaties van) beschermde soorten. De aangepaste werkwijze dient in een ecologisch werkprotocol zo nauwkeurig en volledig mogelijk te worden beschreven. Als daar niet aan wordt voldaan, dan geldt de wettelijke plicht om alsnog ontheffing aan te vragen (zie ook 3.4 Onvoorziene omstandigheden ). Daarnaast kan de gedragscode aan veranderingen onderhevig zijn vanwege veranderingen in de Flora- en faunawet, of door verandering in de interpretatie van de Flora- en faunawet. Ook de verspreiding van dier- en plantensoorten in de gemeente Sliedrecht kan veranderen, waardoor het noodzakelijk kan zijn dat de gedragscode wordt uitgebreid en/of aangepast. Als er wezenlijke veranderingen in de gedragscode worden aangebracht, dient deze opnieuw ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het Ministerie van EL&I. 17

18 Wettelijk kader BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD Beschermde soorten aanwezig in het plangebied? NEE Geen ontheffing FFW nodig Zorgplicht JA Worden er (mogelijk) verbodsbepalingen (art. 8t/m13) overtreden? JA Tabel 1 soorten Tabel 2 soorten Tabel 3 soorten Vogels Goedgekeurde gedragscode? NEE JA Kunnen maatregelen worden genomen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen? NEE Werken volgens gedragscode (of mitigerende maatregelen goed laten keuren) Geen ontheffing FFW nodig Zorgplicht Ontheffing FFW aanvragen (op grond van een wettelijk belang) Zorgplicht Figuur 2. Bestendig beheer en onderhoud en de Flora- en faunawet 18

19 Wettelijk kader RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN INRICHTING Beschermde soorten aanwezig in het plangebied? NEE Geen ontheffing FFW nodig Zorgplicht JA Worden er (mogelijk) verbodsbepalingen (art. 8t/m13) overtreden? JA Tabel 1 soorten Tabel 2 soorten Tabel 3 soorten Vogels Goedgekeurde gedragscode? NEE Kunnen mitigerende maatregelen (o.a. uitgoedgekeurde gedragscode) worden genomen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen? JA JA NEE Werken volgens gedragscode Geen ontheffing FFW nodig Zorgplicht Geen ontheffing FFW nodig Evt. mitigerende maatregelen goed laten keuren Zorgplicht Ontheffing FFW aanvragen (op grond van een wettelijk belang) Zorgplicht Figuur 3. Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en de Flora- en faunawet 19

20 Wettelijk kader 20

21 Toepassing gedragscode 3. Toepassing gedragscode NB. In dit hoofdstuk wordt aangenomen dat de gemeente Sliedrecht als initiatiefnemer (opdrachtgever) optreedt en haar uitvoerend werk aan uitvoerders (opdrachtnemers) uitbesteed. In de praktijk zal het echter ook voorkomen dat een andere partij de initiatiefnemer is en de gemeente Sliedrecht slechts de uitvoerder is. In dat geval dient gemeente Sliedrecht gelezen te worden als opdrachtgever en dient opdrachtnemer gelezen te worden als gemeente Sliedrecht. Een derde mogelijkheid is dat de gemeente Sliedrecht zowel initiatiefnemer als uitvoerder is. In dat geval dient opdrachtnemer gelezen te worden als gemeente Sliedrecht. Voor een samenvattend overzicht van de te volgen stappen voor de initiatiefnemer en voor de opdrachtnemer, zie figuur 4 en Algemene uitgangspunten Handelen volgens deze gedragscode is alleen vereist wanneer, op plaatsen waar beschermde soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet en/of vogels voorkomen, één of meerdere verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet (zie 2.1) worden overtreden. Voor de vrijstelling van tabel 2-soorten van deze verbodsbepalingen dient de gemeente Sliedrecht de gedragsregels uit deze code in de praktijk na te leven. Voor tabel 3-soorten en vogels kan deze gedragscode als leidraad gebruikt worden. Bij overtreding van verbodsbepalingen dient voor deze soorten te allen tijde ontheffing (op grond van een wettelijk belang, zie 2.2) aangevraagd te worden. Daarnaast is altijd, en voor alle soorten, de algemene zorgplicht van toepassing (zie 2.3) Informatievoorziening Inventarisatie natuurwaarden De gemeente Sliedrecht moet ervoor zorgen dat bekend is welke beschermde soorten in een plangebied kunnen voorkomen. Het gaat met name om groeiplaatsen van beschermde planten, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren, nesten van broedvogels en de elementen van het leefgebied, die essentieel zijn voor het functioneren van die vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit moet tijdig door een deskundige onderzocht en goed op kaart aangegeven worden. Hiervoor dient in ieder geval een literatuuronderzoek (raadplegen publicaties, Internet, databanken, boeken), een quickscan (kort veldonderzoek aangevuld met een deskundigenoordeel) en zonodig aanvullende veldinventarisaties, volgens algemeen aanvaardbaar geachte methoden*, uitgevoerd te worden. Informatie over het voorkomen van beschermde soorten moet voldoende actueel (niet ouder dan vijf jaar) en nauwkeurig zijn (groeiplaatsen, vaste rusten verblijfplaatsen en essentiële delen van het leefgebied van beschermde soorten moeten exact aangegeven kunnen worden). Deze informatie kan worden gebruikt om de effecten van de ingreep op eventueel aanwezige beschermde soorten in te schatten. * Zoals standaard inventarisatiemethoden van de zogenaamde PGO s (SOVON, RAVON, Zoogdiervereniging etc.) 21

22 Toepassing gedragscode Indien de gemeente Sliedrecht besluit om geen (aanvullend) veldonderzoek uit te laten voeren (dit heeft zeker niet de voorkeur en de reden hiervoor dient altijd voldoende onderbouwd te worden), geldt altijd het voorzorgsbeginsel: Dit houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat een soort daadwerkelijk in het plangebied voorkomt en dat daarnaar gehandeld wordt. Let op: Bij het (mogelijke) overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet in gebieden waar de aanwezigheid van bijlage IV-soorten en/of vogels niet uitgesloten kan worden, dient voor het aanvragen van een ontheffing altijd vooraf (aanvullend) veldonderzoek uitgevoerd te worden. De informatie uit een dergelijk veldonderzoek is voor het ministerie namelijk essentieel voor het wel of niet goedkeuren van de voorgestelde mitigerende en/of compenserende maatregelen Opstellen ecologisch werkprotocol Afhankelijk van de aanwezige (beschermde) soorten en de effecten hierop, dient de gemeente Sliedrecht een lijst van gedragsregels uit deze gedragscode op te stellen, het zogenaamde ecologisch werkprotocol, dat te alle tijden moet worden gevolgd bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. In dit ecologisch werkprotocol dienen tevens een beschrijving en foto van de betreffende soort(en), het te gebruiken materieel, de duur van de werkzaamheden en andere relevante informatie met betrekking tot de te nemen mitigerende maatregelen te worden opgenomen. Indien geen beschermde soorten voorkomen, en dus geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden, zijn alleen de algemene gedragsregels van toepassing (zie hoofdstuk 4). Bij ernstige effecten dient óf een ontheffing aangevraagd te worden, óf niet, als een deskundige hier een uitspraak over doet. Tevens dient het projectplan aangepast te worden, of dient zelfs te worden afgewogen of het project niet op een andere plek, of zelfs helemaal niet, moet worden uitgevoerd. Deze afweging dient door de betrokken deskundige te worden gerapporteerd, waarbij de volgende punten kunnen worden gevolgd: Op welk schaalniveau (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal) hebben de te beïnvloeden populaties van de te beschermen soorten betrekking; Zijn er voor de te beschermen soorten voldoende uitwijkmogelijkheden naar geschikte en bereikbare gebieden, buiten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden; Leidt de activiteit tot een tijdelijk of aanhoudend negatief effect op populaties van de te beschermen soorten; Wat is de schade van de voorgenomen activiteiten en wat is de relatieve bijdrage vergeleken met vergelijkbare activiteiten in Nederland. Op grond van bovengenoemde gegevens kan, door een deskundige, beoordeeld worden of er sprake is van een wezenlijk negatieve invloed op beschermde soorten. Indien er sprake is van een wezenlijk negatieve invloed, dienen er zodanige mitigerende maatregelen genomen te worden, zodat wezenlijk negatieve invloed voorkomen wordt. 22

23 Toepassing gedragscode Informeren van uitvoerders De gemeente Sliedrecht dient de opdrachtnemer tijdig (bij aanbesteding van de werkzaamheden) en adequaat over de bestaande natuurwaarden in te lichten, door zowel de lijst en kaart met beschermde soorten als het ecologisch werkprotocol toe te voegen aan bestekken, opdrachtbrieven en contracten. Hiervoor dient de gemeente Sliedrecht een zogenaamd afsprakenformulier (bijlage 4) op te stellen, waaraan bovengenoemde documenten als bijlage worden toegevoegd en dat door beide partijen en door de betrokken ecologisch deskundige wordt ondertekend. De opdrachtnemer kan zo in de prijsvorming en planning met de gedragsregels rekening houden. De opdrachtnemer dient het uitvoerende personeel tijdig en adequaat over de te nemen gedragsregels te informeren en ervoor te zorgen dat op de werkplek de lijst en kaart met beschermde soorten en het ecologisch werkprotocol aanwezig zijn. Daarnaast dient de opdrachtnemer, als dat nodig is, de groeiplaatsen van beschermde planten en/of nesten en holen van beschermde dieren en vogels in het veld te markeren, om deze tijdens de werkzaamheden te kunnen ontzien. Nesten van weidevogels dienen niet te (opvallend) worden gemarkeerd, omdat dit roofdieren zoals de Vos en kraaiachtigen juist aan kan trekken. De specifieke maatregelen worden (door de opdrachtgever) als bijlage aan het zogenaamde afsprakenformulier (bijlage 4) toegevoegd en dienen door de opdrachtnemer te worden ondertekend Verantwoordelijkheid Algemeen Zowel de gemeente Sliedrecht als de opdrachtnemer hebben een verantwoordelijkheid voor het volgen van deze gedragscode. De gemeente Sliedrecht is hoofdverantwoordelijk voor het volgen van de gedragscode en is de aansprakelijke partij voor het bevoegd gezag (Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I). De gemeente Sliedrecht mag sancties opleggen aan de opdrachtnemer, als laatstgenoemde zich niet aan de gedragscode houdt. Dit mag óók als er geen schade is. De opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid om de gedragsregels goed te volgen. Als de opdrachtnemer schade veroorzaakt doordat de gedragscode niet is gevolgd, kan deze door de gemeente Sliedrecht aansprakelijk worden gesteld voor deze schade Voorbereiding De gemeente Sliedrecht is ervoor verantwoordelijk dat alle benodigde informatie, die belangrijk is voor het volgen van de gedragscode (zie 3.2 Informatievoorziening ) wordt verzameld. Deze informatie dient voor anderen beschikbaar en toegankelijk gemaakt te worden (bijv. via Internet). Daarnaast is de gemeente Sliedrecht ervoor verantwoordelijk dat deze informatie op de juiste manier in de planning en besteksvoorbe- 23

24 Toepassing gedragscode reiding van de werkzaamheden gebruikt wordt. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het zogenaamde afsprakenformulier (bijlage 4), dat door zowel de gemeente als de opdrachtnemer en de betrokken ecologisch deskundige moet worden ondertekend Uitvoering De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de gedragsregels uit deze gedragscode goed worden gevolgd. Dat geldt ook als de werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd. Daarnaast is de opdrachtnemer ervoor verantwoordelijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de algemene zorgplicht (zie 2.3 Zorgplicht ) goed wordt nageleefd, ook in de gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet (zie 3.4 Onvoorziene omstandigheden ). De gemeente Sliedrecht houdt dit, door controle van de werkzaamheden met behulp van steekproeven, nauwlettend in de gaten Communicatie De gemeente Sliedrecht maakt deze gedragscode actief openbaar, zodat eigen personeel, (potentiële) opdrachtnemers, belanghebbenden en belangstellenden op tijd over het bestaan en de inhoud van de gedragscode worden geïnformeerd. Tevens maakt de gemeente Sliedrecht deze gedragscode onderdeel van alle opdrachten, die voor de werkzaamheden worden verstrekt. In bestekken, opdrachtbrieven en contracten moet altijd direct naar de gedragscode worden verwezen en hierin moet deze als bijlage worden opgenomen. Daarnaast is de gemeente Sliedrecht ervoor verantwoordelijk dat de juiste gegevens over beschermde en bijzondere natuurwaarden in het werkgebied op tijd beschikbaar zijn voor de werkvoorbereiders en uitvoerders. De opdrachtnemer bevestigt schriftelijk dat de werkzaamheden volgens deze gedragscode zullen worden uitgevoerd en is verantwoordelijk voor het op tijd, correct en volledig informeren en instrueren van de personen die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn: De lijst van voorkomende soorten; Kaart van groeiplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen en essentiële delen van het leefgebied van beschermde soorten; Het ecologisch werkprotocol. Daarnaast is de opdrachtnemer ervoor verantwoordelijk dat deze gedragscode op het werk aanwezig is. Het gaat om de gehele gedragscode met de bijlage Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht, de lijst van in het plangebied (mogelijk) aanwezige beschermde soorten, de kaart van groeiplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen en essentiële delen van het leefgebied en het ecologisch werkprotocol. 24

25 Toepassing gedragscode 3.4. Onvoorziene omstandigheden Onverwacht opduiken van een soort Indien de uitvoerder bij de werkzaamheden het voorkomen van een beschermde soort (van Tabel 2 of 3, of een (broed)vogelsoort) vaststelt, waarvan het niet bekend was dat die in het werkgebied voor kon komen, dient deze de werkzaamheden (tijdelijk) te onderbreken. De gemeente Sliedrecht dient geïnformeerd te worden en een deskundige dient te worden ingeschakeld voor advies over de beste manier om de betreffende soort te ontzien. Indien een deskundige kan vaststellen dat de soort geen negatieve effecten van de werkzaamheden ondervindt en er geen verbodsbepalingen worden overtreden die te maken hebben met de nieuw aangetroffen soort, hoeven de werkzaamheden niet langer onderbroken te blijven. Het kan mogelijk juist gunstig zijn voor de betreffende soort om (zo snel mogelijk) met de werkzaamheden door te gaan. Ook dit dient door een deskundige te worden vastgesteld. In het geval er wel verbodsbepalingen worden overtreden, maar met betrekking tot een beschermde soort die in (de bijlage van) deze gedragscode is beschreven, kunnen de soortspecifieke gedragsregels met betrekking tot de betreffende werkzaamheden uit deze gedragscode worden gevolgd. Indien er verbodsbepalingen worden overtreden met betrekking tot een beschermde soort die niet in deze gedragscode is beschreven, dient de gemeente Sliedrecht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het bevoegd gezag (Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I) om te overleggen over de ontstane situatie en, indien nodig, een ontheffing aan te vragen. De opdrachtnemer legt vast om welke soort het gaat en hoe is bepaald wat de effecten van de werkzaamheden zijn, welke maatregelen getroffen worden, hoe deze uitgevoerd worden en wat het resultaat daarvan is. Tevens zorgt de opdrachtnemer ervoor dat dit verslag zo snel mogelijk bij de gemeente Sliedrecht terecht komt Twijfel Bij twijfel over de beste uitvoering van gedragsregels, of indien er sprake is van een situatie waarvoor in deze gedragscode geen gedragsregels zijn opgesteld, dient op tijd een deskundige te worden ingeschakeld. De gedragregels die de deskundige adviseert, dienen daarna gevolgd te worden Bijzondere gevallen Als niet volgens de gedragsregels in de gedragscode gewerkt kan worden, dient een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Er mag alleen van de gedragsregels in deze gedragscode worden afgeweken indien aan álle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 25

26 Toepassing gedragscode Als in het uitvoeringsplan onderbouwd kan worden, waarom het in een concreet geval niet mogelijk is, of voor de beschermde soorten niet wenselijk is te handelen volgens de gedragregels in deze gedragscode; Als een deskundig advies is opgesteld, waaruit blijkt dat de aangepaste werkwijze niet leidt tot grotere schade aan beschermde soorten dan de voorgeschreven werkwijze; Als de aangepaste werkwijze voldoende gedetailleerd is beschreven en de uitvoerders op dezelfde manier zijn geïnstrueerd; Als de beschrijving van de aangepaste werkwijze op het werk en bij de directie aanwezig is Noodgeval of calamiteit Bij het optreden van problemen dient de opdrachtnemer maatregelen te nemen, die passen bij deze gedragscode. Hierbij dient een deskundige ingeschakeld te worden, die adviseert over de manier waarop de noodzakelijke werkzaamheden zó uitgevoerd kunnen worden, dat schade aan beschermde soorten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De genomen maatregelen en de eventuele effecten op de beschermde soorten dienen te worden beschreven en direct te worden gerapporteerd aan de gemeente Sliedrecht. Als dit nodig is, neemt de gemeente Sliedrecht contact op met het bevoegd gezag (Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I) Registratie en handhaving Het gebruiken van de gedragscode leidt tot vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het is hierbij van belang dat aantoonbaar wordt gewerkt volgens deze gedragscode: De opdrachtnemer dient na afloop van de werkzaamheden (of op zijn minst jaarlijks, bij langlopende werkzaamheden) een verslag te maken van de gevolgde gedragsregels, de in het plangebied aangetroffen beschermde soorten en eventuele knelpunten in de toepassing van de gedragscode en dit verslag bij de gemeente Sliedrecht in te leveren. De gemeente Sliedrecht dient een dossier op te stellen met hierin in ieder geval het natuurwaardenonderzoek, de lijst en kaart met beschermde soorten, het effectenonderzoek, het ecologisch werkprotocol en bovengenoemd verslag van de opdrachtnemer. Ook eventuele ontheffingen, speciale voorzieningen voor beschermde soorten, aanvullende adviezen en afwijkingen of noodgevallen dienen in dit dossier gearchiveerd te worden. Handhaving gebeurt door de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Indien wordt geconstateerd dat er niet volgens de gedragscode, en dus in strijd met de Floraen faunwet, wordt gehandeld, zal melding worden gedaan bij de NVWA en kan deze (of de politie) vervolgens het werk stilleggen, de activiteit verbieden of beëindigen en/of 26

27 Toepassing gedragscode een proces-verbaal opmaken. Aangeraden wordt dan ook om bovengenoemd dossier twee jaar op een centrale plaats op te slaan, zodat, mocht er een controle van de NVWA plaatsvinden, dit makkelijk te achterhalen is Evaluatie en aanpassing van de gedragscode De gemeente Sliedrecht dient deze gedragscode iedere vijf jaar op effectiviteit en uitvoerbaarheid te evalueren en past de gedragscode op tijd aan als: De (bekende) verspreiding van beschermde soorten verandert en het opstellen van specifieke gedragsregels voor nieuwe soorten noodzakelijk wordt; Wijzigingen in wet- en regelgeving daartoe reden geven; Naar aanleiding van (tekenen van) het achteruitgaan van een beschermde soort, blijkt dat de beschreven maatregelen heroverwogen dienen te worden; De werkwijze waarop beheer en onderhoud en/of ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd, zoals beschreven onder Werkwijze in hoofdstuk 5 en 6, aangepast wordt. Overigens valt een wijziging in beheer of onderhoud dan niet meer onder bestendig beheer en onderhoud, maar geldt deze als een ruimtelijke ingreep (zie 6.8). Na aanpassing dient de gedragscode opnieuw ter goedkeuring aan de minister van EL&I te worden voorgelegd Praktische uitvoering Gedragsregels In deze gedragscode wordt met behulp van gedragsregels omschreven op welke wijze beheers- en onderhoudsmaatregelen en/of ruimtelijke ingrepen uitgevoerd moeten worden om zo voldoende zorgvuldig met beschermde flora en fauna om te gaan en onnodige overtredingen van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te voorkomen of te beperken. Bij alle beheers- en onderhoudsmaatregelen en ruimtelijke ingrepen dienen de algemene gedragsregels (hoofdstuk 4) te worden toegepast. Daarnaast zijn per beheersen onderhoudsmaatregel (hoofdstuk 5) en per ruimtelijke ingreep (hoofdstuk 6) aanvullende specifieke gedragsregels opgesteld. Daar waar nodig zijn de gedragsregels toegespitst op de verschillende beschermde soort(groep)en die mogelijk in Sliedrecht voorkomen Stoplichtbenadering De gedragsregels in deze gedragscode zijn opgesteld aan de hand van de stoplichtbenadering. Per soort(groep) en per beheers- en onderhoudsmaatregel is bepaald in welke periode van het jaar geen, of zo min mogelijk, schade aan de beschermde 27

28 Toepassing gedragscode soort(groep)en wordt veroorzaakt als gevolg van het uitvoeren van de betreffende maatregel. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gedetailleerde natuurkalender voor tabel 3-soorten en broedvogels in Nederland, die is opgesteld door het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op basis hiervan zijn drie verschillende perioden mogelijk waarin gewerkt kan worden, namelijk de veilige periode, de onveilige periode en de verboden periode : Veilige perioden In werkgebieden waar beschermde soorten voorkomen, wordt bij voorkeur gewerkt in de veilige perioden. Deze perioden zijn met groen aangegeven in de natuurkalenders in dit hoofdstuk. Hierin zijn alleen de algemene gedragsregels (zie hoofdstuk 4) van toepassing. Onveilige perioden In werkgebieden waar beschermde soorten voorkomen, kan in de onveilige perioden worden gewerkt, mits de aanvullende gedragsregels uit deze gedragscode worden toegepast. De onveilige perioden zijn met oranje aangegeven in de natuurkalenders in hoofdstuk 5 en 6. Per beheers- en onderhoudsmaatregel (zie hoofdstuk 5) of ruimtelijke ingreep (zie hoofdstuk 6) staat beschreven welke aanvullende gedragsregels bij de betreffende werkzaamheden moeten worden gevolgd. Tevens moeten de algemene gedragsregels (zie hoofdstuk 4) worden gevolgd. Verboden perioden In werkgebieden waar beschermde soorten voorkomen, worden geen werkzaamheden uitgevoerd in de verboden perioden, tenzij er een duidelijke reden is die dit absoluut noodzakelijk maakt. Het gaat hierbij niet om noodgevallen, maar om bijvoorbeeld andere wettelijke bepalingen, technische (on)mogelijkheden en/of organisatorische eisen. De absolute noodzaak om in de verboden perioden te werken, dient te allen tijde onderbouwd te worden. De verboden perioden zijn met rood aangegeven in de natuurkalenders in hoofdstuk 5 en 6. Per beheers- en onderhoudsmaatregel (zie hoofdstuk 5) of ruimtelijke ingreep (zie hoofdstuk 6) staat beschreven welke aanvullende gedragsregels bij de betreffende werkzaamheden moeten worden gevolgd. Tevens moeten de algemene gedragsregels (zie hoofdstuk 4) worden gevolgd Natuurkalender De perioden, uitgesplitst naar de verschillende tabel 2-, tabel 3- en vogelsoorten die (mogelijk) in Sliedrecht voorkomen, zijn per beheers- en onderhoudsmaatregel (hoofdstuk 5) en per ruimtelijke ingreep (hoofdstuk 6) samengevat in een zogenaamde natuurkalender. Daar waar voor soorten uit hetzelfde taxon, of dezelfde soortgroep, overeenkomstige werkperioden en (aanvullende) gedragsregels gelden, zijn deze soor- 28

29 Toepassing gedragscode ten per taxon, of soortgroep, in de natuurkalender vermeld. Dit geldt voor vleermuizen (9 soorten), broedvogels (alle in Nederland voorkomende broedvogels), vogels met vaste verblijfplaats (30 soorten), amfibieën (Heikikker, Kamsalamander en Rugstreeppad), vissen (Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad), muurplanten (8 soorten) en overige vaatplanten (10 soorten). Voor meer informatie over bovengenoemde soorten die (mogelijk) in Sliedrecht voorkomen zie bijlage Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht. Het daadwerkelijk voorkomen van beschermde soorten bepaalt uiteindelijk welke de veilige, onveilige of verboden perioden in een werkgebied zijn en dient dus per werkgebied door een ecologisch deskundige bepaald te worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de soortomschrijvingen en verspreidingskaarten uit de bijlage Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht. Let op: De perioden die in de natuurkalenders zijn aangegeven, zijn slechts een indicatie: Aangezien de seizoenen jaarlijks variëren, zal de natuurkalender niet altijd in overeenstemming zijn met het seizoensritme van planten en dieren. Te allen tijde dient te worden voorkomen dat beschermde dier- en plantensoorten worden geschaad, dus ook op plaatsen waarvan, en momenten waarop, theoretisch gezien niet wordt verwacht dat er schade aan beschermde soorten op zal treden. 29

30 Toepassing gedragscode Toepassing gedragscode STAPPENPLAN VOOR DE INITIATIEFNEMER (opdrachtgever) INVENTARISATIE NATUURWAARDEN* (door ecologisch deskundige) 1. Opstellen lijst met (mogelijk) voorkomende beschermde soorten VOORBEREIDING 2. Intekenen op kaart van groeiplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen en essentiële onderdelen van het leefgebied van beschermde soorten 3. Opstellen ecologisch werkprotocol GEDRAGSCODE (incl. bijlage Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht ) + BOVENSTAANDE 3 DOCUMENTEN TOEVOEGEN AAN BESTEKKEN, OPDRACHTBRIEVEN EN CONTRACTEN INDIEN NOODZAKELIJK, VÓÓR AANVANG VAN DE GEPLANDE WERKZAAMHEDEN ONTHEFFING AANVRAGEN EN MITIGERENDE MAATREGELEN TREFFEN INFORMEREN UITVOERDER (bij aanbesteding) 1. Aanleveren lijst met (mogelijk) voorkomende beschermde soorten 2. Aanleveren kaart met groeiplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen en essentiële onderdelen van het leefgebied van beschermde soorten UITVOERING 3. Aanleveren ecologisch werkprotocol 4. Aanleveren Gedragscode (incl. bijlage Beschermde soorten in de gemeente Sliedrecht ) CONTROLEREN VAN UITVOERDER OP NALEVING VAN GEDRAGSREGELS TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN BIJ ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN: ECOLOGISCH DESKUNDIGE INSCHAKELEN EN OPTREDEN ALS AANSPRAKELIJKE PARTIJ VOOR HET BEVOEGD GEZAG (Ministerie van EL&I) BIJHOUDEN DOSSIER MET BOVENSTAANDE DOCUMENTEN, EVENTUELE ONTHEFFINGEN, SPECIALE VOORZIENINGEN VOOR BESCHERMDE SOORTEN, AANVULLENDE ADVIEZEN EN AFWIJKINGEN, NOODGEVALLEN EN (EIND)VERSLAG VAN UITVOERDER * Met betrekking tot vleermuizen is voor een ruimtelijke ingreep aan bomen en gebouwen vaak een langlopend onderzoek (jaarrond) naar de functie van het object voor vleermuizen noodzakelijk. Houd hier bij de planvorming dus vroegtijdig rekening mee om onnodige vertraging te voorkomen. Figuur 4. Stappenplan Toepassing gedragscode voor de initiatiefnemer (opdrachtgever) 30

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Dijkhuis Aannemersbedrijf B.V. G.J. Horsman Molensteen 7 7773 NM HARDENBERG. Datum 11 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dijkhuis Aannemersbedrijf B.V. G.J. Horsman Molensteen 7 7773 NM HARDENBERG. Datum 11 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dijkhuis Aannemersbedrijf B.V. G.J. Horsman Molensteen 7 7773 NM HARDENBERG Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam O. van Velthuijsen Posbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. Datum 12 april 2016 Betreft Wijziging ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Rotterdam O. van Velthuijsen Posbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. Datum 12 april 2016 Betreft Wijziging ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Rotterdam O. van Velthuijsen Posbus 70012 3000 KP ROTTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Lagendijk B.V. G.J. Lagendijk Kade 34 3371 EP HARDINXVELD GIESSENDAM

Aannemingsbedrijf Lagendijk B.V. G.J. Lagendijk Kade 34 3371 EP HARDINXVELD GIESSENDAM > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Aannemingsbedrijf Lagendijk B.V. G.J. Lagendijk Kade 34 3371 EP HARDINXVELD GIESSENDAM Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard Arlandaweg EX AMSTERDAM. Datum 30 januari 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Woningstichting Eigen Haard Arlandaweg EX AMSTERDAM. Datum 30 januari 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40219 8004 DE Zwolle Woningstichting Eigen Haard Arlandaweg 88 1043 EX AMSTERDAM Postbus 40219 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam M. Meyer Postbus BE Rotterdam. Datum 23 september 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Rotterdam M. Meyer Postbus BE Rotterdam. Datum 23 september 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Gemeente Rotterdam M. Meyer Postbus 1240 3000 BE Rotterdam Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 23 september 2016 Betreft

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied T. Martens Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied T. Martens Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied T. Martens Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Gemeente Overbetuwe T.J. Willems Postbus AA ELST. Datum 6 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Overbetuwe T.J. Willems Postbus AA ELST. Datum 6 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Overbetuwe T.J. Willems Postbus 11 6660 AA ELST Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer Betreft Toekenning

Nadere informatie

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Quick scan flora en fauna Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Gemeente Castricum 0 INHOUD 1. Aanleiding... 2 2. Gebiedsomschrijving en beoogde ingrepen... 3 3. Wettelijk kader... 4 4. Voorkomen van beschermde

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg J.M. Stam Postbus BV AMSTERDAM

Gemeente Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg J.M. Stam Postbus BV AMSTERDAM > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Gemeente Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg J.M. Stam Postbus 1840 1000 BV AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225 8004 DE Zwolle

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Hoofdstuk 3, ontheffing soorten overig Datum besluit : 4 mei 2017 Onderwerp : Wet natuurbescherming - 2017-000741 - gemeente

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet. t.b.v. sloop Opstallen. Oude Maasstraat 18 gemeente Uden

Quickscan Flora- en Faunawet. t.b.v. sloop Opstallen. Oude Maasstraat 18 gemeente Uden Quickscan Flora- en Faunawet t.b.v. sloop Opstallen Oude Maasstraat 18 gemeente Uden Zaaknummer:Ecologisch 253720 Adviesbureau Ettema december 2015 Behoort bij besluit van het College van burgemeester

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA QUICKSCAN FLORA EN FAUNA Behorende bij project: ( Naast) Elststraat 2, te Rosmalen Gemeente s-hertogenbosch Opdrachtgever: De heer P. van Hooft Projectnummer: PS.2016.618 Datum: 9 augustus 2016 Pasmaat

Nadere informatie

Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Projectmanagementbureau Mevrouw M.J. Rieter Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. Geachte mevrouw Rieter,

Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Projectmanagementbureau Mevrouw M.J. Rieter Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. Geachte mevrouw Rieter, Dienst Regelingen Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Projectmanagementbureau Mevrouw M.J. Rieter Postbus 9100 2300 PC LEIDEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75c.05.toek.403.sh 16 februari

Nadere informatie

Moerhave B.V. R.J. Noordman Raadhuisstraat 1b 4835 JA BREDA. Datum 30 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Moerhave B.V. R.J. Noordman Raadhuisstraat 1b 4835 JA BREDA. Datum 30 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Moerhave B.V. R.J. Noordman Raadhuisstraat 1b 4835 JA BREDA Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl DFX: Betreft Toekenning ontheffing

Nadere informatie

U verzoekt mij om de ontheffingstermijn te wijzigen in 18 oktober 2016 tot en met 17 oktober 2021.

U verzoekt mij om de ontheffingstermijn te wijzigen in 18 oktober 2016 tot en met 17 oktober 2021. > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Plano Ontwikkeling B.V. H. Laurent Postbus 241 5830 AE BOXMEER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42

Nadere informatie

Recreatieschap Rottemeren K. Opstal Postbus 341 3100 AH SCHIEDAM. Datum 19 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Recreatieschap Rottemeren K. Opstal Postbus 341 3100 AH SCHIEDAM. Datum 19 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Recreatieschap Rottemeren K. Opstal Postbus 341 3100 AH SCHIEDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Kenmerk.toek.an Betreft

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort R.J. Limburg Postbus EA AMERSFOORT. Datum 11 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Amersfoort R.J. Limburg Postbus EA AMERSFOORT. Datum 11 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Amersfoort R.J. Limburg Postbus 4000 3800 EA AMERSFOORT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.sg

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Midden Nederland F. Waarsenburg Postbus 600 8200 AP LELYSTAD. Datum 5 december 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Rijkswaterstaat Midden Nederland F. Waarsenburg Postbus 600 8200 AP LELYSTAD. Datum 5 december 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40219 8004 DE Zwolle Rijkswaterstaat Midden Nederland F. Waarsenburg Postbus 600 8200 AP LELYSTAD Postbus 40219 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug R. ter Horst Postbus 200 3940 AE DOORN. Datum 7 december 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug R. ter Horst Postbus 200 3940 AE DOORN. Datum 7 december 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Gemeente Utrechtse Heuvelrug R. ter Horst Postbus 200 3940 AE DOORN Rijksdienst voor Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Gemeente Teylingen W. Kosters Postbus ZJ VOORHOUT. Datum 5 september 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Teylingen W. Kosters Postbus ZJ VOORHOUT. Datum 5 september 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Teylingen W. Kosters Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en steenmarter Datum: 15-10-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant J.A.L. van Zandvoort Postbus MC s-hertogenbosch. Datum 20 juli 2016 Betreft Beslissing op wijzigingsverzoek

Provincie Noord-Brabant J.A.L. van Zandvoort Postbus MC s-hertogenbosch. Datum 20 juli 2016 Betreft Beslissing op wijzigingsverzoek > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Provincie Noord-Brabant J.A.L. van Zandvoort Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl

Nadere informatie

Dura vermeer Divisie Infra BV R. Schunk Taurusavenue 100 Postbus AC Hoofddorp

Dura vermeer Divisie Infra BV R. Schunk Taurusavenue 100 Postbus AC Hoofddorp > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Dura vermeer Divisie Infra BV R. Schunk Taurusavenue 100 Postbus 111 2130 AC Hoofddorp Datum 20 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Nadere informatie

Enza Zaden Beheer B.V. Enkhuizen Q.A.M. van Vlimmeren Haling 1E 1602 DB ENKHUIZEN

Enza Zaden Beheer B.V. Enkhuizen Q.A.M. van Vlimmeren Haling 1E 1602 DB ENKHUIZEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Enza Zaden Beheer B.V. Enkhuizen Q.A.M. van Vlimmeren Haling 1E 1602 DB ENKHUIZEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.sg

Nadere informatie

TriVia/School met de Bijbel De Kandelaar Meidoornlaan 2- Bestuursknt 4233 CN AMEIDE

TriVia/School met de Bijbel De Kandelaar Meidoornlaan 2- Bestuursknt 4233 CN AMEIDE > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle TriVia/School met de Bijbel De Kandelaar Meidoornlaan 2- Bestuursknt 4233 CN AMEIDE Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum

Nadere informatie

Bevoegdheid. Flora- en faunawet. Besluit. Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie

Bevoegdheid. Flora- en faunawet. Besluit. Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Schiedam Afdeling Projecten A.M. Nix Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Postbus 322 9400 AH Assen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland J.J. van den Hooff Postbus DB DELFT. Datum 5 december 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Hoogheemraadschap van Delfland J.J. van den Hooff Postbus DB DELFT. Datum 5 december 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hoogheemraadschap van Delfland J.J. van den Hooff Postbus 3061 2601 DB DELFT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Kenmerk.toek.rr

Nadere informatie

Amarant Groep K. Hermens Postbus AS TILBURG. Datum 12 januari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Hermens,

Amarant Groep K. Hermens Postbus AS TILBURG. Datum 12 januari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Hermens, > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Amarant Groep K. Hermens Postbus 715 5000 AS TILBURG Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Wat houdt werken met de gedragscode flora en fauna in?

Wat houdt werken met de gedragscode flora en fauna in? Wat houdt werken met de gedragscode flora en fauna in? Toepassing van de gedragscode De gedragscode natuurinclusief renoveren wordt toegepast bij Nul Op de Meterprojecten die werken met het NOM Keur. Als

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol in het kader van de wet- en regelgeving voor de natuur Definitief Gemeente Rhenen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober

Nadere informatie

Werken met de gedragscode flora en fauna wat houdt dat in?

Werken met de gedragscode flora en fauna wat houdt dat in? Werken met de gedragscode flora en fauna wat houdt dat in? Toepassing van de gedragscode De gedragscode natuurinclusief renoveren wordt toegepast bij NOM projecten die werken met het NOM Keur. Door te

Nadere informatie

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV Natuuronderzoek gastransportleiding Hommelhof Zuid-Limburg BIJLAGE 1 TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten

Nadere informatie

Stichting Brabantwonen H.G.P.F. Roozendaal Postbus AD OSS. Datum 2 november 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Stichting Brabantwonen H.G.P.F. Roozendaal Postbus AD OSS. Datum 2 november 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Stichting Brabantwonen H.G.P.F. Roozendaal Postbus 151 5340 AD OSS Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning

Nadere informatie

Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V. F. Steenbergen Graaf Lodewijklaan DM ZEIST

Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V. F. Steenbergen Graaf Lodewijklaan DM ZEIST > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V. F. Steenbergen Graaf Lodewijklaan 15 3708 DM ZEIST Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42

Nadere informatie

Reinbouw Vastgoed B.V. Postbus AA DIEREN. Datum 29 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer/mevrouw,

Reinbouw Vastgoed B.V. Postbus AA DIEREN. Datum 29 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer/mevrouw, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Reinbouw Vastgoed B.V. Postbus 24 6950 AA DIEREN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 29 juni 2016 Betreft Toekenning

Nadere informatie

IJsselsteinse Woningbouwvereniging H.T.J. van den Heiligenberg Postbus AB IJSSELSTEIN

IJsselsteinse Woningbouwvereniging H.T.J. van den Heiligenberg Postbus AB IJSSELSTEIN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag IJsselsteinse Woningbouwvereniging H.T.J. van den Heiligenberg Postbus 72 3400 AB IJSSELSTEIN Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht R.P.E. Koppelaar Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Datum 7 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Dordrecht R.P.E. Koppelaar Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Datum 7 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Dordrecht R.P.E. Koppelaar Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Kenmerk.toek.sg Betreft

Nadere informatie

Gemeente Staphorst S. Brand Postbus AA STAPHORST. Datum 3 oktober 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Staphorst S. Brand Postbus AA STAPHORST. Datum 3 oktober 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Staphorst S. Brand Postbus 2 7950 AA STAPHORST Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 3 oktober 2016 Betreft Toekenning

Nadere informatie

Provincie Groningen Afdeling Omgeving & Milieu R.W.G. van der Zwaag Postbus AP GRONINGEN

Provincie Groningen Afdeling Omgeving & Milieu R.W.G. van der Zwaag Postbus AP GRONINGEN > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Provincie Groningen Afdeling Omgeving & Milieu R.W.G. van der Zwaag Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225 8004 DE

Nadere informatie

Gemeente Rijswijk Postbus HH RIJSWIJK. Datum 20 juli 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Rijswijk Postbus HH RIJSWIJK. Datum 20 juli 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer/mevrouw, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH RIJSWIJK Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke

Nadere informatie

Innovatiekracht b.v. S. Verwaijen Oudhuizerstraat 31 7382 BS KLARENBEEK. Datum 20 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Innovatiekracht b.v. S. Verwaijen Oudhuizerstraat 31 7382 BS KLARENBEEK. Datum 20 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Innovatiekracht b.v. S. Verwaijen Oudhuizerstraat 31 7382 BS KLARENBEEK Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

Liander Infra West N.V. M. van Dijkhuizen Postbus AB DUIVEN. Datum 2 november 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Liander Infra West N.V. M. van Dijkhuizen Postbus AB DUIVEN. Datum 2 november 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Liander Infra West N.V. M. van Dijkhuizen Postbus 50 6920 AB DUIVEN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 2 november 2016

Nadere informatie

Servatius Woningstichting L. Hupperts Postbus 1150 6201 BD MAASTRICHT. Datum 31 maart 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Servatius Woningstichting L. Hupperts Postbus 1150 6201 BD MAASTRICHT. Datum 31 maart 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Servatius Woningstichting L. Hupperts Postbus 1150 6201 BD MAASTRICHT Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 31 maart 2016

Nadere informatie

Stichting Accolade Postbus AH HEERENVEEN. Datum 17 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer/mevrouw,

Stichting Accolade Postbus AH HEERENVEEN. Datum 17 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer/mevrouw, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Stichting Accolade Postbus 341 8440 AH HEERENVEEN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 17 juni 2016 Betreft Toekenning

Nadere informatie

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november 2009 Soortenbescherming De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen Van Klompenburg Postbus GA ALMELO. Datum 27 januari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Waterschap Vechtstromen Van Klompenburg Postbus GA ALMELO. Datum 27 januari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Waterschap Vechtstromen Van Klompenburg Postbus 5006 7600 GA ALMELO Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 27 januari 2016

Nadere informatie

Dimensis B.V. A. van der Zaan Kerkplein BM OLST. Datum 22 juli 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dimensis B.V. A. van der Zaan Kerkplein BM OLST. Datum 22 juli 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Dimensis B.V. A. van der Zaan Kerkplein 5 8121 BM OLST Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 22 juli 2016 Betreft Toekenning

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen De aanvraag Overwegingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen De aanvraag Overwegingen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Sint Laurensfonds A.A.J.J. van Wersch Mathernesserlaan 305b 3021 HK ROTTERDAM Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 12 januari

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Gemeente Noordwijk W.J. Groenendijk Postbus AG NOORDWIJK ZH. Datum 13 september 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Noordwijk W.J. Groenendijk Postbus AG NOORDWIJK ZH. Datum 13 september 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Noordwijk W.J. Groenendijk Postbus 298 2200 AG NOORDWIJK ZH Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 13 september

Nadere informatie

Notitie aanvullend onderzoek

Notitie aanvullend onderzoek Notitie aanvullend onderzoek Vleermuizen Langbroekerdijk, Overlangbroek Auteur(s ): Ing. M. (Martijn) Bunskoek Project: 09078 Datum: 28 oktober 2009 Status: Definitief ecogroen advies bv Postbus 625, 8000

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2021.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2021. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag PCF Holland B.V. J. Koole Postbus 2087 8203 AB LELYSTAD Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum 15 november

Nadere informatie

Vastestate Vastgoedmanagement B.V. P. Bouts Oostmaaslaan 29 A 3063 AN ROTTERDAM

Vastestate Vastgoedmanagement B.V. P. Bouts Oostmaaslaan 29 A 3063 AN ROTTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Vastestate Vastgoedmanagement B.V. P. Bouts Oostmaaslaan 29 A 3063 AN ROTTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl.toek.ct

Nadere informatie

Ministerie van Defensie DVD/Vastgoed West KHK/ K2 D.L. Voerman Dr Stolteweg AX ZWOLLE

Ministerie van Defensie DVD/Vastgoed West KHK/ K2 D.L. Voerman Dr Stolteweg AX ZWOLLE > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Ministerie van Defensie DVD/Vastgoed West KHK/ K2 D.L. Voerman Dr Stolteweg 40 8025 AX ZWOLLE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam F. van Hage Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam F. van Hage Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam F. van Hage Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM Postbus 19530 22500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Stichting Waternet J. Wright Postbus 94370 1090 GJ AMSTERDAM. Datum 3 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Stichting Waternet J. Wright Postbus 94370 1090 GJ AMSTERDAM. Datum 3 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Stichting Waternet J. Wright Postbus 94370 1090 GJ AMSTERDAM Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing

Nadere informatie

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis.

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis. Notitie Aanvullend onderzoek Waterspitsmuis Assenrade Hattem Auteurs: ing. M. van der Sluis (Eindredactie drs. I. Veeman) Project: 06093A Datum: 20 december 2007 Status: definitief ecogroen advies bv Postbus

Nadere informatie

Van den Berg Lopik B.V. W.T. van den Berg Handelsweg NZ LOPIK. Datum 17 februari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Van den Berg Lopik B.V. W.T. van den Berg Handelsweg NZ LOPIK. Datum 17 februari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Van den Berg Lopik B.V. W.T. van den Berg Handelsweg 7 3411 NZ LOPIK Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn S. de Kogel Postbus AA ALPHEN AAN DEN RIJN. Datum 15 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Alphen aan den Rijn S. de Kogel Postbus AA ALPHEN AAN DEN RIJN. Datum 15 juni 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Alphen aan den Rijn S. de Kogel Postbus 13 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo Postbus AW HENGELO OV. Datum 11 november 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo Postbus AW HENGELO OV. Datum 11 november 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo Postbus 877 7550 AW HENGELO OV Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 11 november

Nadere informatie

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat 21 3811 WD AMERSFOORT Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht B.L. Reuvers Postbus GJ AMSTERDAM

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht B.L. Reuvers Postbus GJ AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht B.L. Reuvers Postbus 94370 1090 GJ AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

WOM Den Haag Zuidwest B.V. R.H.W. Meere Loevesteinlaan BG DEN HAAG. Datum 2 december 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

WOM Den Haag Zuidwest B.V. R.H.W. Meere Loevesteinlaan BG DEN HAAG. Datum 2 december 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle WOM Den Haag Zuidwest B.V. R.H.W. Meere Loevesteinlaan 627 2533 BG DEN HAAG Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning

Nadere informatie

BVR Groep B.V. A. Oomen Postbus BJ ROOSENDAAL. Datum 11 januari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Oomen,

BVR Groep B.V. A. Oomen Postbus BJ ROOSENDAAL. Datum 11 januari 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Oomen, > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle BVR Groep B.V. A. Oomen Postbus 1355 4700 BJ ROOSENDAAL Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 11 januari 2016 Betreft Toekenning

Nadere informatie

Van der Molen Groenconsult J. van der Molen Walhof AV LOBITH. Datum 17 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Van der Molen Groenconsult J. van der Molen Walhof AV LOBITH. Datum 17 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Van der Molen Groenconsult J. van der Molen Walhof 2 6915 AV LOBITH Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer Betreft

Nadere informatie

NATUURTOETS LANGE WEMEN HENGELO VERVOLGONDERZOEK GEMEENTE HENGELO

NATUURTOETS LANGE WEMEN HENGELO VERVOLGONDERZOEK GEMEENTE HENGELO VERVOLGONDERZOEK GEMEENTE HENGELO November 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Leeswijzer 4 2 Wettelijk kader Flora- en faunawet 5 3 Aanwezige natuurwaarden 7 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Waterschap Rijn en IJssel M.T. de Vos Postbus AC DOETINCHEM. Datum 11 juli 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Waterschap Rijn en IJssel M.T. de Vos Postbus AC DOETINCHEM. Datum 11 juli 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Waterschap Rijn en IJssel M.T. de Vos Postbus 148 7000 AC DOETINCHEM Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 11 juli 2016

Nadere informatie

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Rijkswaterstaat W.T. Saers Griffioenlaan LA UTRECHT. Datum 3 december 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Rijkswaterstaat W.T. Saers Griffioenlaan LA UTRECHT. Datum 3 december 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Rijkswaterstaat W.T. Saers Griffioenlaan 2 3526 LA UTRECHT Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen De aanvraag Overwegingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen De aanvraag Overwegingen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Cowporation B.V. T. Dekker Hertzweg 3 2952 BA ALBLASSERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.sg Betreft

Nadere informatie

Rondom Rouw B.V. G. Brinkhorst Het Aamschot 2 7273 PC HAARLO. Datum 21 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Rondom Rouw B.V. G. Brinkhorst Het Aamschot 2 7273 PC HAARLO. Datum 21 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Rondom Rouw B.V. G. Brinkhorst Het Aamschot 2 7273 PC HAARLO Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl.toek.dv Betreft Toekenning

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Stephensonstraat Harderwijk

Quickscan samenvatting Stephensonstraat Harderwijk Gemeente Harderwijk T.a.v. mevr. K. van der Schot Havendam 56 3841AA Harderwijk Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. M. Hoksberg 15-238 definitief 10 juli 2015 Betreft Quickscan samenvatting Stephensonstraat

Nadere informatie

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus HB AMSTERDAM

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus HB AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus 95089 1090 HB AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Elburg W. Jager Postbus AB ELBURG. Datum 28 oktober 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Jager,

Gemeente Elburg W. Jager Postbus AB ELBURG. Datum 28 oktober 2016 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Jager, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Elburg W. Jager Postbus 70 8080 AB ELBURG Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke

Nadere informatie

Bouwbedrijf Boogert B.V. H. Schiettekatte Burgemeester van Eetenstraat 21 4306 CV NIEUWERKERK

Bouwbedrijf Boogert B.V. H. Schiettekatte Burgemeester van Eetenstraat 21 4306 CV NIEUWERKERK > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Bouwbedrijf Boogert B.V. H. Schiettekatte Burgemeester van Eetenstraat 21 4306 CV NIEUWERKERK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Een kopie van deze brief en de ontheffing wordt verstuurd aan Arcadis Nederland B.V.

Een kopie van deze brief en de ontheffing wordt verstuurd aan Arcadis Nederland B.V. > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Servatius Woningstichting L. Hupperts Postbus 1150 6201 BD MAASTRICHT Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Stichting wonencentraal B. van der Marel Postbus CA ALPHEN AAN DEN RIJN

Stichting wonencentraal B. van der Marel Postbus CA ALPHEN AAN DEN RIJN > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Stichting wonencentraal B. van der Marel Postbus 2001 2400 CA ALPHEN AAN DEN RIJN Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum

Nadere informatie

Gemeente Den Haag M. Schalk Postbus DP DEN HAAG. Datum 12 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Den Haag M. Schalk Postbus DP DEN HAAG. Datum 12 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Den Haag M. Schalk Postbus 12665 2500 DP DEN HAAG Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Kenmerk.toek.an Datum 12

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus BH HEERENVEEN. Datum 16 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus BH HEERENVEEN. Datum 16 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus 15.000 8441 BH HEERENVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Quickscan samenvatting twee percelen Staphorst

Quickscan samenvatting twee percelen Staphorst Aan Bouwbedrijf Bovenhuis B.V. t.a.v. de heer J. H. Tromp Contactpersoon Kenmerk Status Datum M.A. (Martin) Heinen 14-416 concept 11 februari 2016 Betreft Quickscan samenvatting twee percelen Staphorst

Nadere informatie

Stadhuis Gemeente Tiel B. Jagt Postbus HH TIEL. Datum 4 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Jagt,

Stadhuis Gemeente Tiel B. Jagt Postbus HH TIEL. Datum 4 november 2015 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen. Geachte heer Jagt, > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Stadhuis Gemeente Tiel B. Jagt Postbus 6325 4000 HH TIEL Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Datum 4 november 2015 Betreft Toekenning

Nadere informatie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier M. Kwakkelstein Postbus AG HEERHUGOWAARD

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier M. Kwakkelstein Postbus AG HEERHUGOWAARD > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier M. Kwakkelstein Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. B.J.M. Mertens Dorpstraat JX OIRSBEEK

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. B.J.M. Mertens Dorpstraat JX OIRSBEEK > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. B.J.M. Mertens Dorpstraat 98 6438 JX OIRSBEEK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

Regelink Ecologie B.V. M. van den Hoorn Papenweg NE MHEER. Datum 19 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Regelink Ecologie B.V. M. van den Hoorn Papenweg NE MHEER. Datum 19 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40219 8004 DE Zwolle Regelink Ecologie B.V. M. van den Hoorn Papenweg 5 6261 NE MHEER Rijksdienst voor Postbus 40219 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Hurks Vastgoedontwikkeling Eindhoven B.V. J. van Daal Postbus AR EINDHOVEN

Hurks Vastgoedontwikkeling Eindhoven B.V. J. van Daal Postbus AR EINDHOVEN > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Hurks Vastgoedontwikkeling Eindhoven B.V. J. van Daal Postbus 671 5600 AR EINDHOVEN Rijksdienst voor Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42

Nadere informatie

NOTITIE TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG WABO: VELLEN HOUTOPSTANDEN

NOTITIE TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG WABO: VELLEN HOUTOPSTANDEN Locatie: NOTITIE TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG WABO: VELLEN HOUTOPSTANDEN In- en uitrit aan de Kanaalweg Lammenschanspark te Leiden Opdrachtgever: Gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Contactpersoon:

Nadere informatie